Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter02 - network standard and osi model

391 views

Published on

Slides of Network+ teaching slides
This is persian translation from english slides

Published in: Engineering

Chapter02 - network standard and osi model

 1. 1. + ‫شبکه‬ ‫آموزش‬ ‫راهنمای‬Network ‫دوم‬ ‫درس‬‫مدل‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫لهی‬ :OSI ‫پاییز‬۹۰ ‫فر‬ ‫اسلیمی‬ ‫بهراد‬ b.eslamifar@gmail.com www.linuxmotto.ir
 2. 2. ‫اهداف‬ ●‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫استانداردهای‬ ‫نکه‬ ‫هایی‬ ‫سازیمان‬ ‫شناخت‬ ●‫یمدل‬ ‫اهداف‬ ‫تشریح‬OSI‫آن‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫لی‬ ‫از‬ ‫نکدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ●‫ههای‬‌‫ک‬ ‫لی‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫نکار‬ ‫تشریح‬OSI ●‫یمدل‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫نود‬ ‫دو‬ ‫ارتباط‬ ‫نحوه‬OSI ●‫ساختار‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫شناخت‬data packet‫و‬frame‫ها‬ ●‫یمدل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پوشش‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫تشریح‬OSI
 3. 3. ‫شبکه‬ ‫استاندارد‬ ‫نهای‬‌‫ه‬ ‫سازما‬ ●‫استاندارد‬ ●‫نایمه‬ ‫توافق‬ ●‫یمعیارها‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫از‬ ‫های‬‌‫ک‬ ‫خلهص‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫جزییات‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ●‫شود‬ ‫انجام‬ ‫یا‬ ‫طراحی‬ ‫شکل‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫یمحصول‬ ‫یک‬ ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫نکه‬ ‫پیمان‬ ‫یک‬ ●‫هستند‬ ‫بنیادی‬ ‫یموضوعی‬ ،‫شبکه‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫استانداردها‬ ●‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫نکار‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تافزار‬‌‫ک‬ ‫سخ‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫نکه‬ ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تضمین‬ ●‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫قبول‬ ‫یمورد‬ ‫های‬ ‫نکارایی‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬ ‫استاندارد‬ ●‫هآل‬‌‫ک‬ ‫اید‬ ‫حالت‬ ‫نه‬
 4. 4. (... ‫)ادامه‬ ‫شبکه‬ ‫استاندارد‬ ‫نهای‬‌‫ه‬ ‫سازما‬ ●‫سرپرستی‬ ‫را‬ ‫نکایمپیوتر‬ ‫هصنعت‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سازیمان‬ ‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ●.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نکاری‬ ‫همپوشانی‬ ‫ها‬ ‫سازیمان‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫یممکن‬ –‫یمانند‬IEEE‫و‬ANSI‫هاند‬‌‫ک‬ ‫نکرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫استانداردهای‬ ‫هردو‬ ‫نکه‬ ●!‫؟‬ ‫شبکه‬ ‫یمتخصصین‬ ‫یمسؤولیت‬ ●‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تدوین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫نکه‬ ‫ههایی‬‌‫ک‬ ‫گرو‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ●‫یگیرد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫یمورد‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫نکه‬ ‫استاندارد‬ ‫در‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬ ‫فهم‬
 5. 5. ANSI ●‫همان‬ ‫یا‬ ‫آیمریکا‬ ‫یملی‬ ‫استاندارد‬ ‫سازیمان‬ANSI ●‫از‬ ‫بیش‬ ‫شایمل‬۱۰۰۰‫دولت‬ ‫و‬ ‫هصنعت‬ ‫از‬ ‫نماینده‬ ●‫یمانند‬ ‫ها‬ ‫هصنعت‬ ‫ودیگر‬ ‫الکترونیک‬ ‫هصنعت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استاندارد‬ ‫تعریف‬ :‫وظیفه‬ ... ‫و‬ ‫شیمی‬ ●‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫ها‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫پذیرش‬ ●‫یموافقت‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ANSI‫است‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫آزیمایش‬ ‫گذراندن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ●‫سایت‬ ‫از‬ ‫یتوانید‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫استانداردها‬ ‫این‬www.ansi.org‫نکنید‬ ‫دریافت‬
 6. 6. EIA‫و‬TIA ●‫یا‬ ‫الکترونیک‬ ‫هصنعت‬ ‫اتحادیه‬EIA‫یا‬electronic industries alliance ●‫تجاری‬ ‫سازیمان‬ –‫آیمریکا‬ ‫الکترونیک‬ ‫یمحصولت‬ ‫نکنندگان‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ‫شایمل‬ ●‫اعضاء‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫استاندارد‬ ‫تعریف‬ ●‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫نوشتن‬ ‫در‬ ‫نکمک‬ANSI ●‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫لبی‬ ‫هصنعت‬ ‫این‬ ‫نظر‬ ‫یمورد‬ ‫قوانین‬ ‫وضع‬ ‫برای‬
 7. 7. EIA‫و‬TIA ●‫یا‬ ‫یمخابرات‬ ‫هصنعت‬ ‫انجمن‬TIA‫یا‬telecommunication industry association ●‫سال‬ ‫در‬۱۹۸۸‫گرفت‬ ‫شکل‬ –‫از‬ ‫زیرگروهی‬ ‫ادغام‬ ‫با‬EIA‫آیمریکا‬ ‫یمخابرات‬ ‫هصنعت‬ ‫نکنندگان‬ ‫تولید‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ●‫اهصلی‬ ‫نکار‬TIA –‫تلفن‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫نوری‬ ‫فیبر‬ ،‫یماهواره‬ ،‫سیم‬ ‫بی‬ ،‫اطلعات‬ ‫نآوری‬‌‫ک‬ ‫ف‬ ‫استانداردهای‬ ‫تعریف‬ ●‫سری‬ ‫استاندارد‬TIA/EIA 568 B –‫تجاری‬ ‫نهای‬‌‫ک‬ ‫ساختما‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫نکابل‬ ‫نصب‬ ‫راهنمای‬
 8. 8. IEEE ●‫یا‬ ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫یمهندسین‬ ‫علمی‬ ‫انجمن‬IEEE ●‫های‬‌‫ک‬ ‫حرف‬ ‫یمهندسین‬ ‫از‬ ‫نالمللی‬‌‫ک‬ ‫بی‬ ‫اجتماع‬ ‫یک‬ ●‫هدف‬IEEE ●‫نکایمپیوتر‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫یمهندسی‬ ‫در‬ ‫آیموزش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫ارتقاء‬ ●‫ها‬ ‫نشست‬ ‫و‬ ‫شها‬‌‫ک‬ ‫همای‬ ،‫مها‬‌‫ک‬ ‫سمپوزیو‬ ‫یمیزبانی‬ ●‫استاندارد‬ ‫نکمیته‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ●‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫یمقالت‬IEEE –‫شود‬ ‫یمی‬ ‫توهصیه‬ ‫نها‬‌‫ک‬ ‫آ‬ ‫یمطالعه‬
 9. 9. ISO ●‫یا‬ ‫جهانی‬ ‫استاندارد‬ ‫سازیمان‬ISO ●‫سوییس‬ ‫یمرنکزیت‬ ‫با‬ ●‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫سازیمان‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ●‫هدف‬ISO ●‫تبادل‬ ‫سازی‬ ‫ساده‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫نالمللی‬‌‫ک‬ ‫بی‬ ‫استانداردهای‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ●‫است‬ ‫یمعتبر‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬
 10. 10. ITU ●‫یا‬ ‫یمخابرات‬ ‫نالمللی‬‌‫ک‬ ‫بی‬ ‫اتحادیه‬ITU ●‫یملل‬ ‫سازیمان‬ ‫آژانس‬ ‫ویژه‬ ●‫نالمللی‬‌‫ک‬ ‫بی‬ ‫یمخابرات‬ ‫نکردن‬ ‫هماهنگ‬ ●‫یدهد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نکشورهای‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یمتخصصین‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ●‫سال‬ ‫در‬۱۸۵۶‫شد‬ ‫تاسیس‬ –‫سال‬ ‫در‬۱۹۴۷‫پیوست‬ ‫یملل‬ ‫سازیمان‬ ‫به‬ ●‫دارای‬۱۹۱‫است‬ ‫عضو‬ ‫نکشور‬ ●‫اهصلی‬ ‫نکار‬ITU ●‫جهانی‬ ‫یمخابرات‬ ‫یموضوعات‬ ●‫جهان‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫سرویس‬ ‫های‬ ‫هسازی‬‌‫ک‬ ‫پیاد‬
 11. 11. ISOC ●‫یا‬ ‫اینترنت‬ ‫ه‬ٔ ‫جایمع‬ISOC‫یا‬Internet Society ●‫در‬۱۹۹۲‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬ ●‫های‬‌‫ک‬ ‫حرف‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫اجتماع‬ ‫یک‬ ●‫است‬ ‫نکرده‬ ‫وضع‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ●‫فعلی‬ ‫یهای‬‌‫ک‬ ‫درگیر‬ISOC ●‫اینترنت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ●‫اینترنت‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ●‫اطلعات‬ ‫ایمنیت‬ ●‫پایدار‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ●‫باز‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬
 12. 12. ISOC ●‫یمشخص‬ ‫یمأیموریت‬ ‫با‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫گرو‬ ‫نکردن‬ ‫سرپرستی‬ ●‫یا‬ ‫اینترنت‬ ‫یمعماری‬ ‫نکمیته‬IAB‫یا‬Internet Architecture Board –‫فنی‬ ‫یمشاوره‬ ‫گروه‬ –‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫نظارت‬ ‫اینترنت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫یمدیریت‬ ‫بر‬ ●IETF‫یا‬Internet Engineering Task Force –‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫وضع‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫ارتباطی‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ –‫بایکدیگر‬ ‫نها‬‌‫ک‬ ‫آ‬ ‫تعایمل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫نکارنکرد‬ ‫نحوه‬ ‫هخصوص‬‌‫ک‬ ‫ب‬ –‫نکند‬ ‫ارائه‬ ‫سازیمان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫یتواند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫نکسی‬ ‫هر‬ –‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫پیشنهاد‬ ‫یک‬ ‫قبول‬ ‫و‬ ‫آزیمایش‬ ، ‫بازبینی‬ ‫عملیات‬
 13. 13. IANA ‫و‬ ICANN ●‫سهای‬‌‫ک‬ ‫آدر‬IP‫یا‬Internet Protocol Address ●(‫)اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫نکایمپیوتر‬ ‫یک‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫آدرسی‬ ‫تعیین‬ ●‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫یمتمرنکز‬ ‫یمدیریت‬ ‫با‬ ●‫سهای‬‌‫ک‬ ‫آدر‬ ‫تاریخچه‬IP ●‫با‬ ‫شروع‬IANA‫یا‬Internet Assigned Numbers Authority‫)یمدیریت‬IP(‫دنیا‬ ‫در‬ ●‫سال‬ ‫در‬۱۹۹۷‫یا‬ ‫ای‬ ‫یمنطقه‬ ‫سازیمان‬ ‫سه‬RIR‫یا‬Regional Internet Registries‫شروع‬ (‫ای‬ ‫یمنطقه‬ ‫)یمدیریت‬ ‫نکردند‬ ‫نکار‬ ‫به‬ –ARIN‫یا‬American Registry for Internet Numbers –APNIC‫یا‬Asia Pacific Network Information Centre –RIPE‫یا‬R seaux IP Europ ensé é‫و‬AFRINIC‫آفریقا‬ ‫قاره‬
 14. 14. IANA ‫و‬ ICANN ●‫سهای‬‌‫ک‬ ‫آدر‬ ‫ه‬ٔ ‫تاریخچ‬IP(‫)ادایمه‬ ●‫دهه‬ ‫اواخر‬۱۹۹۰‫سازیمان‬ :ICANN‫یا‬Internet Corporation for Assigned Names and Numbers –‫خصوهصی‬ ‫ناسودده‬ ‫سازیمان‬ ‫یک‬ –‫سهای‬‌‫ک‬ ‫آدر‬ ‫یمدیریت‬ ‫برای‬ ‫گویی‬ ‫جواب‬ ‫آن‬ ‫نکار‬IP‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫دایمنه‬ ‫و‬ –IANA‫یدهد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫یمدیریت‬ ●‫یا‬ ‫اینترنت‬ ‫آورندگان‬ ‫فراهم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سهای‬‌‫ک‬ ‫آدر‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫نکاربران‬ ISP‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تهیه‬ ‫ها‬
 15. 15. ‫تلمطم‬ ‫پر‬ ‫تارهیخ‬ICANN ●‫سال‬۲۰۰۲‫از‬ ‫نکمیته‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬ :ICANN‫تا‬ ‫شد‬ ‫شکایت‬ .‫نکند‬ ‫فاش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫یمالی‬ ‫یمدارک‬ ●‫سال‬۲۰۰۳:ICANN‫از‬Veridign‫سرویس‬ ‫تا‬ ‫نکرد‬ ‫شکایت‬Site finder ‫بیاورد‬ ‫پایین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ●‫سال‬۲۰۰۴:Versign‫از‬ICANN‫اینکه‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ICANN‫از‬ ‫را‬ ‫پا‬ ‫نکرد‬ ‫شکایت‬ ‫است‬ ‫نهاده‬ ‫فراتر‬ ‫خود‬ ‫یمجاز‬ ‫فعالیت‬ ●‫سال‬۲۰۰۸:10‫توسط‬ ‫ها‬ ‫اسپمر‬ ‫بدترین‬ ‫از‬ ‫تا‬ICANN‫شدند‬ ‫اعلم‬
 16. 16. ‫اول‬ ‫مرتبه‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫دامن‬ ‫ثبت‬ ‫ه‬ٔ ‫شد‬ ‫تاهیید‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ●INAIC‫سودده‬ ‫نا‬ ‫-سازیمان‬ ‫اسایمی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫سازیمان‬ ●‫شده‬ ‫تایید‬ ‫های‬ ‫شرنکت‬ ●ICANN ●IANA ●INAM ●... ●‫ثبت‬ ‫یمجاز‬ ‫سازیمان‬ ‫نکایمل‬ ‫لیست‬TLD: ●http://inaic.com/index.php?p=tld-registrars
 17. 17. ‫اهیران‬ ‫در‬ ‫اهینترنت‬ ●‫سال‬ ‫ایران‬ ‫اینترنت‬۱۳۶۸‫با‬ ‫لریجانی‬ ‫جواد‬ ‫یمحمد‬ ‫داد‬ ‫قرار‬EARN‫یمرنکز‬ ‫اروپا‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫آنکادایمیک‬ ●‫دانش‬ ‫تحقیقات‬ ‫)یمرنکز‬ ‫ریاضیات‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫فیزیک‬ ‫تحقیقات‬ ‫یمرنکز‬ ‫افتتاح‬ ‫با‬ ‫همزیمان‬ (‫ایران‬ ‫)پدراینترنت‬ ‫شهشهانی‬ ‫دنکتر‬ ‫یمدیریت‬ ‫با‬ (‫بنیادی‬ ‫های‬ –‫شریف‬ ‫دانشگاه‬ ‫ریاضی‬ ‫گروه‬ ‫یمدیر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ●‫سال‬ ‫در‬ ‫عمویمی‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬۱۳۷۲ ●‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫الکترونیکی(راه‬ ‫روزنایمه‬ ‫)اولین‬ ‫همشهری‬ ‫روزنایمه‬ ‫و‬ ‫ندارایانه‬ BBS‫یا‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نکه‬ ‫هایی‬ ‫)شبکه‬TELNET‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ (‫خبری‬ ‫برد‬ -‫دادند‬ ‫یمی‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬
 18. 18. ‫مدل‬OSI ●‫نکایمپیوتر‬ ‫به‬ ‫نکایمپیوتر‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطات‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ‫یمدلی‬ ●‫توسط‬ISO‫ه‬ٔ ‫)ده‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬۱۹۸۰( ●‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطات‬۷‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تفکیک‬ ‫لیه‬ ●Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application
 19. 19. ‫مدل‬OSI ●‫پروتکلی‬ ‫ارتباطات‬ ●‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫خود‬ ‫پایینی‬ ‫لیه‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫لیه‬ ‫با‬ ‫ا‬ً ‫یمستقیم‬ ‫لیه‬ ‫هر‬ ●‫لیه‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬Application ●‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫با‬ ●‫لیه‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬Physical ●‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫نکابل‬ ‫و‬ ‫نکانکتور‬ ‫با‬
 20. 20. ‫مدل‬OSI ●‫یدهد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫نود‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫نکه‬ ‫تئوری‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ●‫است‬ ‫تافزار‬‌‫ک‬ ‫سخ‬ ‫و‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫از‬ ‫یمستقل‬ ●‫یدهد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ارتباطی‬ ‫فرایند‬ ‫هر‬ ●PDU‫یا‬protocol data unit ●‫هم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫یمقدار‬ ●‫لیه‬ ‫نکار‬application ●‫ههای‬‌‫ک‬ ‫لی‬ ‫در‬۱‫تا‬۶.‫است‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ●‫نانکایمل‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫عمویمی‬ ‫یمدل‬ ‫یک‬
 21. 21. ‫شکل‬۲-۱‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫لهی‬ ‫در‬ ‫هاها‬‌‫ه‬ ‫داد‬ ‫جرهیان‬OSI
 22. 22. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Application ●‫یمدل‬ ‫ه‬ٔ ‫لی‬ (‫)هفتمین‬ ‫بالترین‬OSI ●‫نیست‬ ‫نکاربردی‬ ‫های‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫یمنظور‬ ●‫پروتکل‬ ‫لنکرد‬‌‫ک‬ ‫عم‬ ●‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫تسهیل‬ –‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫نتر‬‌‫ک‬ ‫پایی‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫لی‬ ‫و‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫بین‬ ●‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫تهای‬‌‫ک‬ ‫درخواس‬ ‫نکننده‬ ‫تفسیر‬ ●‫شبکه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫فرستاده‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫نکننده‬ ‫تفسیر‬
 23. 23. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Presentation ●‫پروتکل‬ ‫نکار‬ ●‫ه‬‌‫ک‬ٔ ‫لی‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫قبول‬Application ●‫باشد‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫یمیزبان‬ ‫برای‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ●‫یمثال‬ ●‫یمانند‬ ‫یمتن‬ ‫بندی‬ ‫نکد‬ ‫یمتد‬ASCII‫و‬ANSI ●‫یمانند‬ ‫هسازی‬‌‫ک‬ ‫فشرد‬ ‫شهای‬‌‫ک‬ ‫رو‬MP3‫و‬JPEG ●‫ها‬ ‫داده‬ ‫ریمزگشایی‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫ریمز‬
 24. 24. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Session ●‫پروتکل‬ ‫نکار‬ ●‫نود‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫هدارنده‬‌‫ک‬ ‫نگ‬ ‫و‬ ‫نکننده‬ ‫هماهنگ‬ ●Session ●‫طرف‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫یمداوم‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ –‫سرور‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫نکلینت‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫یمثال‬ ‫برای‬ ●‫وظایف‬ ●‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫برقرار‬ –‫یک‬ ‫زیمان‬ ‫طول‬ ‫در‬session ●‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫تشخیص‬ –‫شود‬ ‫شروع‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫انتقال‬ ‫زیمانی‬ ‫چه‬ ‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ●‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬
 25. 25. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Transport ●‫پروتکل‬ ‫وظیفه‬ ●‫لیه‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫گرفتن‬session ●‫نکردن‬ ‫فراهم‬flow control, congestion control, segmentation‫و‬error control ●‫لیه‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫یترین‬‌‫ک‬ ‫اهصل‬transport –TCP‫و‬UDP
 26. 26. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Transport ●TCP ●Connection oriented ●‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫یمنتقل‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫سپس‬ ، ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫برقرار‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫ابتدا‬ ●‫جانبه‬ ‫سه‬ ‫دهی‬ ‫دست‬Three way handshake SYN SYN/ACK ACK
 27. 27. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Transport ●TCP ●) ‫تأیید‬ ‫به‬acknowledgements‫سالم‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫نکه‬ ‫شود‬ ‫یمطمئن‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫نکنند‬ ‫دریافت‬ ( ‫است‬ ‫رسیده‬ ●Checksum –‫همان‬ ‫رسیده‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫آیا‬ ‫نکه‬ ‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫یتواند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تنکننده‬‌‫ک‬ ‫دریاف‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫نکه‬ ‫نکارانکتر‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫ارسال‬ ‫فرستنده‬ ‫نکه‬ ‫هستند‬ ‫ههایی‬‌‫ک‬ ‫داد‬ –‫شود‬ ‫یمی‬ ‫یمطمئن‬ ‫داده‬ ‫سلیمت‬ ‫از‬ Send data, wait for ACK ACK Send more data, wait for ACK
 28. 28. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Transport ●UDP‫پروتکل‬ ‫:یک‬connectionless ●‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫نم‬ ‫برقرار‬ ‫دیگر‬ ‫نود‬ ‫با‬ ‫اتصالی‬ ،‫اطلعات‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫قبل‬– ‫یا‬ ‫دهی‬ ‫دست‬handshake‫ندارد‬ ●‫رسیده‬ ‫یمقصد‬ ‫به‬ ‫خطا‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫بسته‬ ‫اینکه‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫تلشی‬ ‫هیچ‬ ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫نم‬ ‫است‬ ●‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫سریعتر‬connection oriented‫است‬ ●‫ارسال‬ ‫یمانند‬ .‫است‬ ‫یمفید‬ ‫نکنند‬ ‫پیدا‬ ‫انتقال‬ ‫سریع‬ ‫باید‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫نکه‬ ‫زیمانی‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫ویدیو‬ ‫و‬ ‫هصدا‬streaming
 29. 29. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Transport ●Segmentation ●‫لیه‬ ‫از‬ ‫نکه‬ ‫بزرگی‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫شکستن‬session‫نکه‬ ‫نکوچکتری‬ ‫قطعات‬ ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫دریافت‬ segment‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫خطاب‬ ●‫یدهد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫انتقال‬ ‫بازده‬ ●‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫حدانکثر‬MTU‫یا‬maxiamum transmission unit ●‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫حمل‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫نکه‬ ‫های‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫قطعه‬ ‫بزرگترین‬ ●‫پیشفرض‬ethernet‫یمقدار‬۱۵۰۰.‫است‬ ‫بایت‬ ●‫تعیین‬ ‫برای‬MTU‫است‬ ‫شده‬ ‫شبینی‬‌‫ک‬ ‫پی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فرایندی‬
 30. 30. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Transport ●Reassembly ●‫شده‬ ‫تکه‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫نکردن‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫فرایند‬ ●Sequencing ●‫یا‬ ‫تکه‬ ‫هر‬ ‫اینکه‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫روشی‬segment‫نکدام‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نکدام‬ ‫به‬ ‫یمربوط‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫بخش‬
 31. 31. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Transport ‫شکل‬۲-۲Segmentation‫و‬assembly
 32. 32. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Network ●‫تشکیل‬packet ●‫یا‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫تک‬segment‫لیه‬ ‫در‬ ‫ها‬transport) ‫نکپسوله‬ ‫شبکه‬ ‫لیه‬ ‫در‬encapsulate‫یشوند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ( –‫سهای‬‌‫ک‬ ‫آدر‬ ‫همان‬ ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫یمنطقی‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ‫اطلعات‬ ‫شبکه‬ ‫لیه‬–IP ●‫یا‬ ‫یمسیریابی‬routing ●‫نکایمپیوتر‬ ‫از‬ ‫یمسیر‬ ‫تعیین‬A‫نکایمپیوتر‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬B‫دیگر‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ●‫در‬ ‫یمهم‬ ‫نکات‬routing ●Delivery priorities, network congestion, quality of service‫و‬cost of alternative routes
 33. 33. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Network ●‫شبکه‬ ‫لیه‬ ‫پروتکل‬ ‫ترین‬ ‫یمعمول‬ ●IP‫یا‬Internet Protocol ●Fragmentation ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬Network‫همان‬ ‫یا‬IP‫یا‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫تک‬segment‫لیه‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ transport‫به‬ ‫را‬packet‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تقسیم‬ ‫نکوچکتر‬ ‫های‬ ●‫لیه‬ ‫نکه‬ ‫هصورتی‬ ‫در‬Transport‫نکار‬segmentation‫ندهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ fragmentation.‫ندارد‬ ‫ضرورتی‬ ‫هصورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫یگیرد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫انجام‬
 34. 34. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Data Link ●‫لیه‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫ه‬ٔ ‫وظیف‬ ●‫به‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫ه‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫تقسیم‬frame‫فیزیکی‬ ‫لیه‬ ‫به‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫یمجزا‬ ‫های‬ ●‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫آدرس‬ ‫نکردن‬ ‫اضافه‬frame‫نمونه‬ ‫برای‬ :Mac address‫شماره‬ ‫به‬00- 30-48-82-11-BD ●Frame ●‫هها‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫بسته‬ ●) ‫خام‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫شایمل‬payload،‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫فرستنده‬ ‫فیزیکی‬ ‫آدرس‬ ، (error checking‫نکنترلی‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬
 35. 35. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Data Link ●Frame‫به‬ ‫شوند‬ ‫خراب‬ ‫فیزیکی‬ ‫لیه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫یممکن‬ ‫ها‬ ‫لیه‬ ‫یمنظور‬ ‫همین‬Data Link‫دارای‬error checking‫است‬ ●Error checking –‫ههای‬‌‫ک‬ ‫شبک‬ ‫در‬LAN‫است‬ ‫یموجود‬ ‫ها‬ ‫یمودم‬ ‫و‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫)در‬ ‫یشود‬‌‫ک‬ ‫نم‬ ‫انجام‬ ●‫ترتیب‬ ‫نکردن‬ ‫چک‬frame‫ها‬ ●CRC‫یا‬cyclic redundancy check ●‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ ‫است‬ ‫یممکن‬ ●‫لیه‬Data Link) ‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫نکنترل‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫جریان‬flow control( –‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫خطا‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫هها‬‌‫ک‬ ‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫شبکه‬ ‫نکارت‬ ‫تا‬ ‫یدهد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اجازه‬
 36. 36. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Data Link ●‫لیه‬Data Link‫دارد‬ ‫لیه‬ ‫زیر‬ ‫دو‬ ●‫لیه‬ ‫زیر‬LLC‫یا‬logical link control ●‫زیرلیه‬MAC‫یا‬media access control ●‫اجزاء‬MAC address ●Block ID –‫هستند‬ ‫نکننده‬ ‫تولید‬ ‫شرنکت‬ ‫یمشخصه‬ ‫اول‬ ‫نکارانکتر‬ ‫شش‬ ●Device ID –‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اضافه‬ ‫نکننده‬ ‫تولید‬ ‫نکارخانه‬ ‫نکه‬ ‫دیگر‬ ‫نکارانکتر‬ ‫شش‬ ●‫آدرس‬MAC‫هصورت‬ ‫به‬hexadecimal‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬
 37. 37. ‫برای‬ ‫مثالی‬MAC Address ● MAC address: 00-30-48-82-11-BD ● Block ID – 00-30-48 – Identifies the vendor ● Device ID – 82-11-BD – ‫است‬ ‫یمتفاوت‬ ‫نکمپانی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫نکارت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ●‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫نکارت‬ ‫دو‬ ‫اگر‬MAC‫پیدا‬ ‫ارتباطی‬ ‫یمشکل‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ●‫نقیمت‬‌‫ک‬ ‫ارزا‬ ‫نکارت‬ ‫از‬ ‫نکه‬ ‫زیمانی‬ ‫یموضوع‬ ‫این‬refurbished‫یا‬ ‫و‬ ‫ینکنید‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬virtual machine‫ها‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫یتواند‬‌‫ک‬ ‫یم‬
 38. 38. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Data Link ‫شکل‬۲-۵‫لهیه‬Data Link‫آن‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫لهی‬ ‫زهیر‬ ‫و‬
 39. 39. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Data Link ‫شکل‬۲-۶‫آدرس‬MAC‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫هیک‬
 40. 40. ‫آدرس‬MAC‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ●‫یمنوی‬ ،‫ویندوز‬ ‫در‬start) ‫فریمان‬ ‫خط‬ ‫یمحیط‬cmd‫باز‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ( ‫نکنید‬ ●‫دستور‬ipconfig /all‫بزنید‬ ‫را‬ MAC Address ‫هیا‬ physical address IP Address
 41. 41. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Physical ●‫لیه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫وظایف‬ ●Frame‫لیه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬Data Link‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫دریافت‬ ●‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫ایجاد‬ ‫سیگنال‬ ‫شبکه‬ ‫نکارت‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬ ‫تغییر‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ●‫یمسی‬ ‫انتقال‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫رسان‬ ●‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تولید‬ ‫ولتاژ‬ ‫با‬ ‫سیگنال‬ ●‫فیبر‬ ‫انتقال‬ ‫ه‬‌‫ک‬ٔ ‫رسان‬ ●‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫ایجاد‬ ‫نوری‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫سیگنال‬ ●‫سیم‬ ‫بی‬ ‫انتقال‬ ‫ه‬ٔ ‫رسان‬ ●‫شوند‬ ‫یمی‬ ‫ایجاد‬ ‫الکترویمگنتیک‬ ‫ایمواج‬ ‫توسط‬ ‫سیگنال‬
 42. 42. ‫ه‬ٔ ‫لهی‬Physical ●‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫نکه‬ ‫زیمانی‬ ‫فیزیکی‬ ‫لیه‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫یمسؤولیت‬ ●‫ها‬ ‫سیگنال‬ ‫قبول‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ●‫ه‬ٔ ‫لی‬ ‫به‬ ‫ارسال‬Data Link ●‫نکند‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ●‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫خطای‬ ‫یمیزان‬ ●‫ینکند‬‌‫ک‬ ‫نم‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫خطا‬ ●‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫عمل‬ ‫فیزیکی‬ ‫ه‬ٔ ‫لی‬ ‫در‬ ‫نکه‬ ‫تجهیزاتی‬ ●‫و‬ ‫هاب‬repeater‫ها‬ ●‫لیه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫لیه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫نکارت‬Data Link‫ینکنند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫نکار‬
 43. 43. ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫لهی‬OSI ‫جدول‬۲-۱‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫لهی‬ ‫وظاهیف‬OSI
 44. 44. ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ●‫داده‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ●‫است‬ ‫یمتفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫ارسال‬ ‫نکابل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نکه‬ ‫تهای‬‌‫ک‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫مافزار‬‌‫ک‬ ‫نر‬ ‫یک‬ ‫اولیه‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫داد‬ –‫لیه‬ ‫هر‬ ‫در‬header‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اضافه‬ ●‫آن‬ ‫به‬ ‫نکه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ه‬ٔ ‫داد‬ ‫ساختار‬ ‫لیه‬ ‫هر‬PDU‫یا‬Protocol Data Unit‫یگویند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ●Segment ●‫لیه‬ ‫در‬Transport‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫ایجاد‬ ●‫یک‬ ‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫بخش‬ ‫هر‬PDU‫لیه‬ ‫از‬ ‫گتر‬‌‫ک‬ ‫بزر‬Session‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫حاهصل‬ ●‫پورت‬ ‫با‬tcp‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هصورت‬ ‫)در‬ ‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬tcp(
 45. 45. ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ●Packet ●‫ه‬ٔ ‫لی‬ ‫در‬Network‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫ایجاد‬ –‫به‬ ‫یمنطقی‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ‫اطلعات‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫داده‬Segment‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اضافه‬ ‫ها‬ –‫سهای‬‌‫ک‬ ‫آدر‬ ‫با‬IP‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ●Frame ●‫ه‬ٔ ‫لی‬ ‫در‬Data Link‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫ایجاد‬ ●‫یشوند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اضافه‬ ‫نکوچکتری‬ ‫شهای‬‌‫ک‬ ‫بخ‬ ‫و‬ ‫اجزاء‬ ●‫با‬MAC address‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬
 46. 46. ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ●Encapsulation ●‫یافتد‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫اتفاق‬ ‫لیه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ●‫شدن‬ ‫پوشیده‬ ‫فرایند‬PDU‫یگویند‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫پروتکل‬ ‫هر‬ ‫اطلعات‬ ‫با‬ ‫لیه‬ ‫یک‬ ‫ی‬ –‫نکنند‬ ‫یمی‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ک‬ ‫آ‬ ‫زیرین‬ ‫ههای‬‌‫ک‬ ‫لی‬
 47. 47. ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫شکل‬۲-۷‫مدل‬ ‫مسیر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫تغییرات‬OSI
 48. 48. ‫مشخصات‬frame ●Frame‫ها‬ ●‫کتر‬‌‫ک‬ ‫نکوچ‬ ‫شهای‬‌‫ک‬ ‫بخ‬ ‫و‬ ‫اجزاء‬ ‫از‬ ‫یمرنکب‬ ●‫یک‬ ‫یهای‬‌‫ک‬ ‫ویژگ‬ ‫یهای‬‌‫ک‬ ‫وابستگ‬frame ●‫نکه‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫نوع‬frame‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫یمنتقل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ●‫های‬ ‫استاندارد‬frame‫شود‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ●Ethernet ●‫توسط‬Xerox‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ●‫نوع‬ ‫چهار‬Ethernet frame‫داریم‬ ‫یمتفاوت‬ ●‫استاندارد‬ : ‫بترین‬‌‫ک‬ ‫یمحبو‬IEEE 802.3
 49. 49. ‫مشخصات‬frame ●Token ring ●‫توسط‬IBM‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ●‫دارد‬ ‫تکیه‬ ‫رینگ‬ ‫توپولوژی‬ ‫و‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ‫یمستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫بر‬ ●‫شده‬ ‫یمنسوخ‬ ‫ا‬ً ‫تقریب‬ ●‫استاندارد‬ ‫با‬IEEE 802.5‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫تعریف‬ ●Ethernet frame‫و‬Token ring frame‫هستند‬ ‫یمتفاوت‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ●‫ندارند‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ●‫نوع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یتوانند‬‌‫ک‬ ‫نم‬ ‫تجهیزات‬frame‫شبکه‬ ‫نکارت‬ ‫یا‬ ‫فیزیکی‬ ‫اینترفیس‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نکنند‬ ‫پشتیبانی‬
 50. 50. ‫شبکه‬ ‫مشخصات‬IEEE ●‫پروژه‬IEEE 802 ●‫شبکه‬ ‫عناهصر‬ ‫یمنطقی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫بخش‬ ‫نکردن‬ ‫استاندارد‬ ‫برای‬ ‫تلش‬ –‫انواع‬frame‫دهی‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫ها‬ –‫اتصال‬ –‫شبکه‬ ‫رسانه‬ –‫خطا‬ ‫بررسی‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ –‫نگاری‬ ‫ریمز‬ –‫تکنولوژی‬ ‫ایجاد‬ ● 802.3: Ethernet ● 802.11: Wireless
 51. 51. ‫شبکه‬ ‫مشخصات‬IEEE ‫جدول‬۲-۲‫استاندارد‬۸۰۲
 52. 52. ‫منابع‬ ●‫یفر‬‌‫ک‬ ‫اسلیم‬ ‫بهراد‬ :‫یمترجم‬ ‫و‬ ‫نکننده‬ ‫تهیه‬ ●:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬b.eslamifar@gmail.com ●PersianNetworks ‫در‬ ‫یمن‬ ‫تهای‬‌‫ک‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ●‫یمن‬ ‫شخصی‬ ‫تهای‬‌‫ک‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ●‫نکتاب‬Network+ Guide to Networks ●:‫نویسنده‬Tamara Dean ●‫پنجم‬ ‫ویرایش‬ ●‫سایت‬http://samsclass.info » ‫گنو‬ ‫آزاد‬ ‫یمستندات‬ ‫یمجوز‬ ‫تحت‬ ،‫توزیع‬ ‫و‬ ،‫تغییر‬ ،‫استفاده‬ ‫حق‬GFDL.‫یشود‬‌‫ک‬ ‫یم‬ ‫توهصیه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫داده‬ «

×