آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent at Student at Sharif University of Technology
١٣ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫دورۀ‬
(‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬‫)ﺑﻪ‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬
‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ١
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ٢
‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ٣
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ١‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دو‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮور‬ ◀
‫ﮐﺎر‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ◀
‫ﮐﻢ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬‫رﯾﺴﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اﯾﺪه‬ ‫آزﻣﺎﯾﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬
‫ﮐﻮﭼﮏ‬ ٢
‫رﭘﺮﺗﻮار‬
‫ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫داده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ◀
‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻔﺮی‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬
‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬
‫ﺗﺮ‬‫وﺳﯿﻊ‬ ‫رﯾﭙﺮﺗﻮار‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮآوری‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درک‬
١
mindset
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﻧﻮاﺧﺘﻨﺸﺎن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ repertoire ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬٢
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ١‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دو‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮور‬ ◀
‫ﮐﺎر‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ◀
‫ﮐﻢ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬‫رﯾﺴﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اﯾﺪه‬ ‫آزﻣﺎﯾﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬
‫ﮐﻮﭼﮏ‬ ٢
‫رﭘﺮﺗﻮار‬
‫ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫داده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ◀
‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻔﺮی‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬
‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬
‫ﺗﺮ‬‫وﺳﯿﻊ‬ ‫رﯾﭙﺮﺗﻮار‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮآوری‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درک‬
١
mindset
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﻧﻮاﺧﺘﻨﺸﺎن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ repertoire ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬٢
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ١‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دو‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮور‬ ◀
‫ﮐﺎر‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ◀
‫ﮐﻢ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬‫رﯾﺴﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اﯾﺪه‬ ‫آزﻣﺎﯾﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬
‫ﮐﻮﭼﮏ‬ ٢
‫رﭘﺮﺗﻮار‬
‫ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫داده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ◀
‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻔﺮی‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬
‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬
‫ﺗﺮ‬‫وﺳﯿﻊ‬ ‫رﯾﭙﺮﺗﻮار‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮآوری‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درک‬
١
mindset
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﻧﻮاﺧﺘﻨﺸﺎن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ repertoire ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬٢
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫زر‬‫ﻓﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﺎﺟﺮای‬
‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀
‫ﻣﺴﺎﻓﺮت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬
‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀
‫ﺟﯿﺒﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻓﺮوﺷﺎن‬‫ﺧﺮده‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬
‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬
‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬
‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫روﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀
‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎری‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫زر‬‫ﻓﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﺎﺟﺮای‬
‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀
‫ﻣﺴﺎﻓﺮت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬
‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀
‫ﺟﯿﺒﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻓﺮوﺷﺎن‬‫ﺧﺮده‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬
‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬
‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬
‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫روﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀
‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎری‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫زر‬‫ﻓﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﺎﺟﺮای‬
‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀
‫ﻣﺴﺎﻓﺮت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬
‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀
‫ﺟﯿﺒﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻓﺮوﺷﺎن‬‫ﺧﺮده‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬
‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬
‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬
‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫روﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀
‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎری‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫و‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫اﺿﻄﺮاب‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺤﻮر‬ ‫ﻏﻠﺒﮥ‬ ◀
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ◀
‫ﺧﻮردن‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮﯾﻊ‬ ◀
‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﻢ‬ ◀
‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‬ ‫زدن‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪی‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺾ‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ‬ ◀
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀
‫ﻫﺎﯾﺘﺎن‬‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺣﻮزۀ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ ◀
‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ◀
‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﮐﺎﺳﺖ‬‫ﮐﻢ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ◀
‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫و‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ،‫دادن‬ ‫ﺑﺴﻂ‬ ◀
‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ◀
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫وﮐﺎر‬‫ﮐﺴﺐ‬ ‫و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺗﻌﺪادی‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ◀
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫از‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫از‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ◀
‫ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫از‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ◀
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻋﻬﺪه‬‫ﺑﻪ‬ ◀
‫ﺑﻌﺪی‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ◀
‫ﺑﻮدن‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ◀
‫ﻧﻮآوری‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﻫﻤﻮار‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ◀
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫و‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ٣‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ◀
‫ﺑﺰرگ‬ ۴
‫ﻫﺎی‬‫ﻧﻤﺎﻧﺎم‬ ‫از‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫در‬ ‫اﺑﺰاری‬
‫ﻋﻠﺖ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺣﻞ‬ ◀
‫زﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺮﻗﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫آن‬
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪ‬
٣
story telling
۴
brand
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫و‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ٣‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ◀
‫ﺑﺰرگ‬ ۴
‫ﻫﺎی‬‫ﻧﻤﺎﻧﺎم‬ ‫از‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫در‬ ‫اﺑﺰاری‬
‫ﻋﻠﺖ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺣﻞ‬ ◀
‫زﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺮﻗﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫آن‬
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪ‬
٣
story telling
۴
brand
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀
‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀
‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀
‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬
‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬
‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀
‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀
‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀
‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬
‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬
‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀
‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀
‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀
‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬
‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬
‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀
‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀
‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀
‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬
‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬
‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀
‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀
‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀
‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬
‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬
‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬
‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﺮ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﭼﻪ‬ ◀
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﺎﮐﻠﮥ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬ ◀
‫ﺷﺪه‬‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬
‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫در‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ‬
‫ﺑﺤﺚ‬ ‫در‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬
‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﺮ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﭼﻪ‬ ◀
‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﺎﮐﻠﮥ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬ ◀
‫ﺷﺪه‬‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬
‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫در‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ‬
‫ﺑﺤﺚ‬ ‫در‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻧﺮژی‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﻤﮥ‬ ‫ﺟﻠﺐ‬ ◀
‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ۵‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻓﺮادی‬ ◀
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﯾﺎرﯾﮕﺮان‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوران‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺎﺗﯿﺪ‬
‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫دﺳﺘﺮس‬ ‫در‬ ◀
‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪن‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫درﮐﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬
۵
strategy
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻧﺮژی‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﻤﮥ‬ ‫ﺟﻠﺐ‬ ◀
‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ۵‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻓﺮادی‬ ◀
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﯾﺎرﯾﮕﺮان‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوران‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺎﺗﯿﺪ‬
‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫دﺳﺘﺮس‬ ‫در‬ ◀
‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪن‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫درﮐﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬
۵
strategy
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻧﺮژی‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﻤﮥ‬ ‫ﺟﻠﺐ‬ ◀
‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫اﯾﺠﺎد‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ۵‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻓﺮادی‬ ◀
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﯾﺎرﯾﮕﺮان‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوران‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺎﺗﯿﺪ‬
‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫دﺳﺘﺮس‬ ‫در‬ ◀
‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪن‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬
‫راﻫﺒﺮد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫درﮐﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬
۵
strategy
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬
‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬
‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬
١٣ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
University of Virginia. Lecture 2: Preparing your mind for innovation. Document posted in
Design Thinking for Innovation Online Course
Archived at https://www.coursera.org/learn/
uva-darden-design-thinking-innovation
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
١٣ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬
١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
1 of 25

More Related Content

What's hot(20)

مسمومیت خلاصهمسمومیت خلاصه
مسمومیت خلاصه
سید محسن ساداتی نژاد sadatinejad336 views
Nhtm2 cdcq 1Nhtm2 cdcq 1
Nhtm2 cdcq 1
Nguyễn Ngọc Phan Văn100 views
Mahfa ProposalMahfa Proposal
Mahfa Proposal
MIS mahfa314 views
Communications ver01Communications ver01
Communications ver01
Reza Seifollahy643 views
Attach1353Attach1353
Attach1353
localhost60749 views
JLD1491400700600JLD1491400700600
JLD1491400700600
amir pourahmadali283 views
Financing Business PlanFinancing Business Plan
Financing Business Plan
hamidreza abkar412 views
11
1
Sassan Ghassemi125 views
آيين نامه انظباطي كارآيين نامه انظباطي كار
آيين نامه انظباطي كار
Abdollah Azamat19.9K views
105 kh105 kh
105 kh
tuyencongchuc7K views
محمدورزی و نورالوندیمحمدورزی و نورالوندی
محمدورزی و نورالوندی
Tohid Nooralvandi631 views

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad(20)

بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
S. M. Masoud Sadrnezhaad124 views
 Git Version Control System Part 2 Git Version Control System Part 2
Git Version Control System Part 2
S. M. Masoud Sadrnezhaad203 views
Classroom Object Oriented Language (COOL)Classroom Object Oriented Language (COOL)
Classroom Object Oriented Language (COOL)
S. M. Masoud Sadrnezhaad1.1K views
Git Version Control SystemGit Version Control System
Git Version Control System
S. M. Masoud Sadrnezhaad1K views

آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی

 • 1. ١٣ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫دورۀ‬ (‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬‫)ﺑﻪ‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 2. ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ١ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ٢ ‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ٣ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 3. ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ١‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دو‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮور‬ ◀ ‫ﮐﺎر‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ◀ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬‫رﯾﺴﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اﯾﺪه‬ ‫آزﻣﺎﯾﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ‬ ٢ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫داده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ◀ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻔﺮی‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ‫ﺗﺮ‬‫وﺳﯿﻊ‬ ‫رﯾﭙﺮﺗﻮار‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮآوری‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درک‬ ١ mindset .‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﻧﻮاﺧﺘﻨﺸﺎن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ repertoire ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬٢ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 4. ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ١‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دو‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮور‬ ◀ ‫ﮐﺎر‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ◀ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬‫رﯾﺴﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اﯾﺪه‬ ‫آزﻣﺎﯾﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ‬ ٢ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫داده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ◀ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻔﺮی‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ‫ﺗﺮ‬‫وﺳﯿﻊ‬ ‫رﯾﭙﺮﺗﻮار‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮآوری‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درک‬ ١ mindset .‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﻧﻮاﺧﺘﻨﺸﺎن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ repertoire ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬٢ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 5. ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ١‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دو‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮور‬ ◀ ‫ﮐﺎر‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ◀ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬‫رﯾﺴﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اﯾﺪه‬ ‫آزﻣﺎﯾﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ‬ ٢ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫داده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ◀ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻔﺮی‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ‫ﺗﺮ‬‫وﺳﯿﻊ‬ ‫رﯾﭙﺮﺗﻮار‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮآوری‬ ‫درﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درک‬ ١ mindset .‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﻧﻮاﺧﺘﻨﺸﺎن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ repertoire ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬٢ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 6. ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫زر‬‫ﻓﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﺎﺟﺮای‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀ ‫ﺟﯿﺒﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻓﺮوﺷﺎن‬‫ﺧﺮده‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫روﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎری‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 7. ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫زر‬‫ﻓﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﺎﺟﺮای‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀ ‫ﺟﯿﺒﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻓﺮوﺷﺎن‬‫ﺧﺮده‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫روﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎری‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 8. ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫زر‬‫ﻓﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﺎﺟﺮای‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ◀ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀ ‫ﺟﯿﺒﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻓﺮوﺷﺎن‬‫ﺧﺮده‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫روﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ◀ ‫ﺑﺎزﺧﻮرد‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎری‬‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 9. ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﮥ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ِﻒ‬‫ﺟ‬ ‫و‬ ‫ﺮج‬‫ﺟ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫اﺿﻄﺮاب‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺗﺮس‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺤﻮر‬ ‫ﻏﻠﺒﮥ‬ ◀ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ◀ ‫ﺧﻮردن‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮﯾﻊ‬ ◀ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﻢ‬ ◀ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‬ ‫زدن‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪی‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺾ‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ‬ ◀ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 10. ‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ◀ ‫ﻫﺎﯾﺘﺎن‬‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺣﻮزۀ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ ◀ ‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫روی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ◀ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﮐﺎﺳﺖ‬‫ﮐﻢ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ◀ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫و‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ،‫دادن‬ ‫ﺑﺴﻂ‬ ◀ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ◀ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 11. ‫آن‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رﭘﺮﺗﻮار‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫وﮐﺎر‬‫ﮐﺴﺐ‬ ‫و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺗﻌﺪادی‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ◀ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫از‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫از‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ◀ ‫ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫از‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ◀ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻋﻬﺪه‬‫ﺑﻪ‬ ◀ ‫ﺑﻌﺪی‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ◀ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ◀ ‫ﻧﻮآوری‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﻫﻤﻮار‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت‬ ‫از‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن‬ ◀ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 12. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫و‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ٣‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ◀ ‫ﺑﺰرگ‬ ۴ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﻤﺎﻧﺎم‬ ‫از‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫در‬ ‫اﺑﺰاری‬ ‫ﻋﻠﺖ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺣﻞ‬ ◀ ‫زﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺮﻗﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫آن‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪ‬ ٣ story telling ۴ brand ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 13. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫و‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ٣‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ◀ ‫ﺑﺰرگ‬ ۴ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﻤﺎﻧﺎم‬ ‫از‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫در‬ ‫اﺑﺰاری‬ ‫ﻋﻠﺖ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺣﻞ‬ ◀ ‫زﻧﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺮﻗﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫آن‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪ‬ ٣ story telling ۴ brand ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 14. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀ ‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 15. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀ ‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 16. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀ ‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 17. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀ ‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 18. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫وی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ◀ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫وﺟﻮد‬ ◀ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ◀ ‫رﺧﺪادﻫﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻮاب‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاﻻت‬ ◀ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی‬‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﯿﺞ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻗﻮی‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ◀ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫وﻟﯽ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 19. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﺮ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﭼﻪ‬ ◀ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﺎﮐﻠﮥ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬ ◀ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫در‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﺑﺤﺚ‬ ‫در‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 20. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﺮ‬‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﭼﻪ‬ ◀ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﺎﮐﻠﮥ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫روﻧﺪ‬ ◀ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫در‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﺑﺤﺚ‬ ‫در‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺣﻞ‬‫راه‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 21. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻧﺮژی‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﻤﮥ‬ ‫ﺟﻠﺐ‬ ◀ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ۵‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻓﺮادی‬ ◀ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﯾﺎرﯾﮕﺮان‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوران‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺎﺗﯿﺪ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫دﺳﺘﺮس‬ ‫در‬ ◀ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪن‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫درﮐﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ۵ strategy ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 22. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻧﺮژی‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﻤﮥ‬ ‫ﺟﻠﺐ‬ ◀ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ۵‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻓﺮادی‬ ◀ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﯾﺎرﯾﮕﺮان‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوران‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺎﺗﯿﺪ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫دﺳﺘﺮس‬ ‫در‬ ◀ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪن‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫درﮐﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ۵ strategy ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 23. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﻧﺮژی‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﻤﮥ‬ ‫ﺟﻠﺐ‬ ◀ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ۵‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻓﺮادی‬ ◀ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﯾﺎرﯾﮕﺮان‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوران‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺎﺗﯿﺪ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫دﺳﺘﺮس‬ ‫در‬ ◀ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪن‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫راﻫﺒﺮد‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫درﮐﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ۵ strategy ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 24. ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺷﺎﺧﺼﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ١٣ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ University of Virginia. Lecture 2: Preparing your mind for innovation. Document posted in Design Thinking for Innovation Online Course Archived at https://www.coursera.org/learn/ uva-darden-design-thinking-innovation ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬
 • 25. ١٣ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬ ١٣٩٩ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ١٠ ،‫ﺳﺮاﯾﯽ‬‫داﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﺰار‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ذﻫﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫و‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﺎ‬‫ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ‬ :‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن‬