SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
١٨ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬
Resource Description Framework (RDF)
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬
«‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬‫ﻫﺴﺘﺎن‬ ‫و‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬
:‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬
١٣٩٩ ‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬ ١٧
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ١
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ٢
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ٣
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(RDF) ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬
‫ﻓﺮاداده‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﯾﮏ‬ ◀
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫اﻫﺪاف‬ ◀
‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬
‫ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﺮدازش‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬
‫ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ◀
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ١
‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ‬‫ﻧﯿﻤﻪ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﺳﺨﺖ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﻋﺪم‬
‫ﮔﺮاف‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬
١
Uniform Resource Identifier (URI)
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(RDF) ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬
‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ◀
١٩٩۶ :‫ﭘﺮوژه‬ ‫آﻏﺎز‬
١٩٩٩ :٢
‫ﮔﺴﺘﺮ‬‫ﺟﻬﺎن‬ ‫وب‬ ‫اﺋﺘﻼف‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪ‬
٢٠٠۴ :١ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬
٢٠١۴ :١.١ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬
‫ﺷﺪه‬‫ﺳﺎزی‬‫ﭘﯿﺎده‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺜﺎل‬ ◀
RDF ‫ﺻﻮرت‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫و‬ ‫ﭘﺪﯾﺎ‬‫وﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫از‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ DBpedia
‫ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺸﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﻋﻼﯾﻖ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ FOAF (Friend of a Friend)
٢
World Wide Web Consortium (W3C)
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(Semantic Web) ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﭘﺸﺘﮥ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(Serialization) ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ◀
Turtle ‫از‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﻓﺸﺮدﮔﯽ‬ ،‫راﺣﺖ‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﮥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ‬ :N-Triples ◀
RDF ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ‬ ‫اوﻟﯿﻦ‬ ‫و‬ XML ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﻧﺤﻮ‬ :RDF/XML ◀
JSON ‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ RDF ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ :RDF/JSON ◀
‫اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ،‫ﻓﺸﺮده‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ‬ :Turtle ◀
JSON ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ :JSON-LD ◀
٣‫ﭘﺬﯾﺮ‬‫ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫زﺑﺎن‬ ◀
‫ﺻﻔﺖ‬ ،‫ﺗﮓ‬ ،‫ﻣﺤﺘﻮا‬ ،‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ◀
XML ۴
‫ﻧﺎم‬ ‫ﻓﻀﺎی‬ ◀
٣
Extensible Markup Language (XML)
۴
Namespace
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
(XML) ‫ﭘﺬﯾﺮ‬‫ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫زﺑﺎن‬
XML ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﻟﻤﺎن‬ ‫آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
RDF ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﮔﺰاره‬
.‫دارد‬ ‫آﺑﯽ‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫آﺳﻤﺎن‬
‫ﮔﺮا‬‫ﺷﯽ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﻣﺪل‬ ◀
(value) ‫ﻣﻘﺪار‬ – (attribute) ‫ﺻﻔﺖ‬ – (entity/object) ‫ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ‬
RDF ‫دادۀ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀
(object) ‫ﺷﯽ‬ – (predicate) ‫ﻣﺴﻨﺪ‬ – (subject) ‫ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﻣﺜﺎل‬ ◀
‫ﺷﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ :‫آﺑﯽ‬ – ‫ﻣﺴﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺻﻔﺖ‬ :‫رﻧﮓ‬ – ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ‬ :‫آﺳﻤﺎن‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
RDF/XML ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬
RDF ‫ﮔﺰارۀ‬ ◀
”The author of https://www.w3schools.com/rdf is Jan Egil Refsnes”.
”The homepage of https://www.w3schools.com/rdf is https://www.w3schools.com”.
RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
<?xml version="1.0"?>
<RDF>
<Description about="https://www.w3schools.com/rdf">
<author>Jan Egil Refsnes</author>
<homepage>https://www.w3schools.com</homepage>
</Description>
</RDF>
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
RDF/XML ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬
RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
<?xml version="1.0"?>
<RDF>
<Description about="https://www.w3schools.com/rdf">
<author>Jan Egil Refsnes</author>
<homepage>https://www.w3schools.com</homepage>
</Description>
</RDF>
‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ‬ URI ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﻫﺮ‬ :(Resource) ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ◀
https://www.w3schools.com/rdf :‫ﻣﺜﺎل‬
‫دارد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﺒﻌﯽ‬ :(Property) ‫ﺧﺼﯿﺼﻪ‬ ◀
homepage ‫ﯾﺎ‬ author :‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺧﺼﯿﺼﻪ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ :(Property value) ‫ﺧﺼﯿﺼﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ◀
https://www.w3schools.com ‫ﯾﺎ‬ ”Jan Egil Refsnes” :‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:si="https://www.w3schools.com/rdf/">
<rdf:Description rdf:about="https://www.w3schools.com">
<si:title>W3Schools.com</si:title>
<si:author>Jan Egil Refsnes</si:author>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
‫ﻧﺎم‬ ‫ﻓﻀﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﮔﺮاف‬ ‫ﺻﻮرت‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ◀
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
RDF/XML ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﻟﻤﺎن‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻔﺖ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬
<rdf:Description
rdf:about="https://www.w3schools.com"
si:title="W3Schools.com" si:author="Jan Egil Refsnes" />
RDF/XML ‫در‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬
<rdf:Description
rdf:about="https://www.w3schools.com">
<si:author>
<rdf:Bag>
<rdf:li>Jan Egil Refsnes</rdf:li>
<rdf:li>Masoud Sadrnezhaad</rdf:li>
</rdf:Bag>
</si:author>
</rdf:Description>
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
RDFS ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://www.animals.fake/animals#">
<rdf:Description rdf:ID="animal">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:ID="horse">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
.‫اﺳﺖ‬ animal ‫از‬ ‫زﯾﺮﮐﻼﺳﯽ‬ horse ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
RDFS ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
‫ﻧﻮﺷﺖ‬‫ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﺻﻮرت‬‫ﺑﻪ‬ RDFS ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://www.animals.fake/animals#">
<rdfs:Class rdf:ID="animal" />
<rdfs:Class rdf:ID="horse">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬
RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬
RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬
SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫اﺳﭙﺎرﮐﻞ‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬
‫ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‬‫ﮐﻮﺗﻪ‬ ◀
SPARQL Protocol and RDF Query Language
SPARQL ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name
?email
WHERE
{
?person a foaf:Person .
?person foaf:name ?name .
?person foaf:mbox ?email .
}
‫داﺷﺘﻪ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ a ‫ﺷﺨﺺ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫از‬ (URI ‫ﮐﻞ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫)ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫»ﻧﺎم‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫اﺟﺮای‬
FOAF ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬‫ﻫﺴﺘﺎن‬ ‫روی‬ «.‫ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
١٨ ‫از‬ ١٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
https://www.w3schools.com/xml/xml_rdf.asp ◀
http://doi.org/10.17487/RFC3986 ◀
https://blogs.libraries.indiana.edu/metadata/ ◀
2016/02/25/more-about-mods-and-xml/
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_ ◀
Description_Framework
https://en.wikipedia.org/wiki/SPARQL ◀
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Stack ◀
https://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language ◀
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
١٨ ‫از‬ ١٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬

More Related Content

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعیبزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعیS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهانمطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهانS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهS. M. Masoud Sadrnezhaad
 

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad (16)

حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
 
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
 
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
 
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
 
Git Version Control System Part 2
 Git Version Control System Part 2 Git Version Control System Part 2
Git Version Control System Part 2
 
Classroom Object Oriented Language (COOL)
Classroom Object Oriented Language (COOL)Classroom Object Oriented Language (COOL)
Classroom Object Oriented Language (COOL)
 
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
 
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
 
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
 
Git Version Control System
Git Version Control SystemGit Version Control System
Git Version Control System
 
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
 
بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعیبزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهانمطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
 
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
 
Hackers & Crackers (+ Software Freedom)
Hackers & Crackers (+ Software Freedom)Hackers & Crackers (+ Software Freedom)
Hackers & Crackers (+ Software Freedom)
 
Social Semantic Web
Social Semantic WebSocial Semantic Web
Social Semantic Web
 

چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا

 • 1. ١٨ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ Resource Description Framework (RDF) ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ «‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬‫ﻫﺴﺘﺎن‬ ‫و‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ١٣٩٩ ‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬ ١٧ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 2. ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ١ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ٢ ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ٣ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 3. ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 4. ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 5. ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (RDF) ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻓﺮاداده‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﯾﮏ‬ ◀ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫اﻫﺪاف‬ ◀ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﺮدازش‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ◀ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ١ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ‬‫ﻧﯿﻤﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﺳﺨﺖ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﮔﺮاف‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ١ Uniform Resource Identifier (URI) ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 6. ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (RDF) ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ◀ ١٩٩۶ :‫ﭘﺮوژه‬ ‫آﻏﺎز‬ ١٩٩٩ :٢ ‫ﮔﺴﺘﺮ‬‫ﺟﻬﺎن‬ ‫وب‬ ‫اﺋﺘﻼف‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪ‬ ٢٠٠۴ :١ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ٢٠١۴ :١.١ ‫ﻧﺴﺨﮥ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺳﺎزی‬‫ﭘﯿﺎده‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺜﺎل‬ ◀ RDF ‫ﺻﻮرت‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫و‬ ‫ﭘﺪﯾﺎ‬‫وﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫از‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ DBpedia ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺸﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﻋﻼﯾﻖ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ FOAF (Friend of a Friend) ٢ World Wide Web Consortium (W3C) ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 7. ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺜﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (Semantic Web) ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬‫وب‬ ‫ﭘﺸﺘﮥ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 8. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (Serialization) ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ◀ Turtle ‫از‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﻓﺸﺮدﮔﯽ‬ ،‫راﺣﺖ‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﮥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ‬ :N-Triples ◀ RDF ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ‬ ‫اوﻟﯿﻦ‬ ‫و‬ XML ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﻧﺤﻮ‬ :RDF/XML ◀ JSON ‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ RDF ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ :RDF/JSON ◀ ‫اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ،‫ﻓﺸﺮده‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ‬ :Turtle ◀ JSON ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ :JSON-LD ◀ ٣‫ﭘﺬﯾﺮ‬‫ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫زﺑﺎن‬ ◀ ‫ﺻﻔﺖ‬ ،‫ﺗﮓ‬ ،‫ﻣﺤﺘﻮا‬ ،‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ◀ XML ۴ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﻓﻀﺎی‬ ◀ ٣ Extensible Markup Language (XML) ۴ Namespace ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 9. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ (XML) ‫ﭘﺬﯾﺮ‬‫ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﮔﺬاری‬‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫زﺑﺎن‬ XML ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﻟﻤﺎن‬ ‫آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 10. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ RDF ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﮔﺰاره‬ .‫دارد‬ ‫آﺑﯽ‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫آﺳﻤﺎن‬ ‫ﮔﺮا‬‫ﺷﯽ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﻣﺪل‬ ◀ (value) ‫ﻣﻘﺪار‬ – (attribute) ‫ﺻﻔﺖ‬ – (entity/object) ‫ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ‬ RDF ‫دادۀ‬ ‫ﻣﺪل‬ ◀ (object) ‫ﺷﯽ‬ – (predicate) ‫ﻣﺴﻨﺪ‬ – (subject) ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ◀ ‫ﺷﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ :‫آﺑﯽ‬ – ‫ﻣﺴﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺻﻔﺖ‬ :‫رﻧﮓ‬ – ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ‬ :‫آﺳﻤﺎن‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 11. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ RDF/XML ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ RDF ‫ﮔﺰارۀ‬ ◀ ”The author of https://www.w3schools.com/rdf is Jan Egil Refsnes”. ”The homepage of https://www.w3schools.com/rdf is https://www.w3schools.com”. RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ <?xml version="1.0"?> <RDF> <Description about="https://www.w3schools.com/rdf"> <author>Jan Egil Refsnes</author> <homepage>https://www.w3schools.com</homepage> </Description> </RDF> ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 12. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ RDF/XML ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ <?xml version="1.0"?> <RDF> <Description about="https://www.w3schools.com/rdf"> <author>Jan Egil Refsnes</author> <homepage>https://www.w3schools.com</homepage> </Description> </RDF> ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ‬ URI ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰی‬ ‫ﻫﺮ‬ :(Resource) ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ◀ https://www.w3schools.com/rdf :‫ﻣﺜﺎل‬ ‫دارد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﺒﻌﯽ‬ :(Property) ‫ﺧﺼﯿﺼﻪ‬ ◀ homepage ‫ﯾﺎ‬ author :‫ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺧﺼﯿﺼﻪ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ :(Property value) ‫ﺧﺼﯿﺼﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ◀ https://www.w3schools.com ‫ﯾﺎ‬ ”Jan Egil Refsnes” :‫ﻣﺜﺎل‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 13. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ <?xml version="1.0"?> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:si="https://www.w3schools.com/rdf/"> <rdf:Description rdf:about="https://www.w3schools.com"> <si:title>W3Schools.com</si:title> <si:author>Jan Egil Refsnes</si:author> </rdf:Description> </rdf:RDF> ‫ﻧﺎم‬ ‫ﻓﻀﺎی‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﮔﺮاف‬ ‫ﺻﻮرت‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 14. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ RDF/XML ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ RDF/XML ‫در‬ ‫ﻫﺎ‬‫اﻟﻤﺎن‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻔﺖ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ <rdf:Description rdf:about="https://www.w3schools.com" si:title="W3Schools.com" si:author="Jan Egil Refsnes" /> RDF/XML ‫در‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬ <rdf:Description rdf:about="https://www.w3schools.com"> <si:author> <rdf:Bag> <rdf:li>Jan Egil Refsnes</rdf:li> <rdf:li>Masoud Sadrnezhaad</rdf:li> </rdf:Bag> </si:author> </rdf:Description> ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 15. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ RDFS ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ <?xml version="1.0"?> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xml:base="http://www.animals.fake/animals#"> <rdf:Description rdf:ID="animal"> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> </rdf:Description> <rdf:Description rdf:ID="horse"> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> .‫اﺳﺖ‬ animal ‫از‬ ‫زﯾﺮﮐﻼﺳﯽ‬ horse ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 16. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ RDFS ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‬‫ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﺻﻮرت‬‫ﺑﻪ‬ RDFS ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ <?xml version="1.0"?> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xml:base="http://www.animals.fake/animals#"> <rdfs:Class rdf:ID="animal" /> <rdfs:Class rdf:ID="horse"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/> </rdfs:Class> </rdf:RDF> ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 17. ‫داده‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﺳﺮﯾﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻗﺎﻟﺐ‬ RDF ‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰاره‬ RDF ‫ﻃﺮﺣﻮارۀ‬ SPARQL ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫اﺳﭙﺎرﮐﻞ‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‬‫ﮐﻮﺗﻪ‬ ◀ SPARQL Protocol and RDF Query Language SPARQL ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮥ‬ PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> SELECT ?name ?email WHERE { ?person a foaf:Person . ?person foaf:name ?name . ?person foaf:mbox ?email . } ‫داﺷﺘﻪ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ a ‫ﺷﺨﺺ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﺎﯾﯽ‬‫ﺳﻪ‬ ‫از‬ (URI ‫ﮐﻞ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫)ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫»ﻧﺎم‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫اﺟﺮای‬ FOAF ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬‫ﻫﺴﺘﺎن‬ ‫روی‬ «.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 18. ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ١٨ ‫از‬ ١٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ https://www.w3schools.com/xml/xml_rdf.asp ◀ http://doi.org/10.17487/RFC3986 ◀ https://blogs.libraries.indiana.edu/metadata/ ◀ 2016/02/25/more-about-mods-and-xml/ https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_ ◀ Description_Framework https://en.wikipedia.org/wiki/SPARQL ◀ https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Stack ◀ https://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language ◀ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 19. ١٨ ‫از‬ ١٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬