تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌افزار

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent at Student at Sharif University of Technology
٢٠ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬
Trade-off Analysis between Quality Attributes to Support Software Architecture Decisions
:‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬
١٣٩٩ ‫ﺧﺮداد‬ ١٨
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ١
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ٢
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٣
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﺮور‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ◀
‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن‬ ‫»ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫در‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫ﭼﯿﺴﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
«‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫اﺗﺨﺎذ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
١‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ◀
‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫روی‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮی‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫دﺷﻮاری‬
‫ﻓﺮﺿﯿﺎت‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺑﺎﻃﻞ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮاﻧﻪ‬‫ﺳﺨﺖ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻫﺪف‬ ،‫ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬
‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎری‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫ﻓﻨﯽ‬ ‫رﯾﺴﮏ‬
‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺰو‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
١
architecturally significant requirements
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﺮور‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ◀
‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن‬ ‫»ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫در‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫ﭼﯿﺴﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
«‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫اﺗﺨﺎذ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
١‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ◀
‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫روی‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮی‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫دﺷﻮاری‬
‫ﻓﺮﺿﯿﺎت‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺑﺎﻃﻞ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮاﻧﻪ‬‫ﺳﺨﺖ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻫﺪف‬ ،‫ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬
‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎری‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫ﻓﻨﯽ‬ ‫رﯾﺴﮏ‬
‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺰو‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
١
architecturally significant requirements
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
٣
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬٢
‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬
‫ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺣﻠﯽ‬‫راه‬ ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫زﻣﯿﻨﮥ‬ ‫در‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫روﺷﯽ‬ ،‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ◀
‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻪ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎری‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﻨﺪه‬‫اﺗﺼﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻟﻔﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫و‬
٢
software architecture patterns
٣
software architecture styles
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
۴‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ◀
‫ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
۵‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ◀
‫رﯾﺎﺿﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫روش‬ ‫ﯾﮏ‬
‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫وزن‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬
‫ﻫﺎ‬‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﮑﯽ‬
‫ای‬‫درﺟﻪ‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬ ‫و‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ،‫ﺧﺒﺮه‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬
۴
multiple-criteria decision analysis
۵
analytic hierarchy process
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬
‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ◀
‫اﻫﺪاف‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﯾﮏ‬
‫ﮔﯿﺮان‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﮔﺮوﻫﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ۶
‫ﮔﯿﺮﻧﺪه‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮل‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ﻣﻌﯿﺎر‬ – ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫زوج‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫از‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ذﯾﻨﻔﻊ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺮوه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ◀
‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ◀
‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‬
‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬‫ﺑﯽ‬
‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
۶
decision-maker
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ◀
‫ﻫﺪف‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ١
‫ﻫﺪف‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫رﯾﺸﻪ‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ٢
‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺗﺎ‬
‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ٣
‫آﻣﺪه‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫وزن‬ ۴
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫اﺑﺘﺪا‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ AHP ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﺗﻀﺎدﻫﺎی‬ ‫دارای‬ ‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻤﻮ‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ◀
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫رﺗﺒﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‬ ◀
‫ﻫﺎ‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺮوﺟﯽ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫در‬ ‫ورودی‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﺸﻬﻮد‬ ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫رﯾﺎﺿﯿﺎت‬ ◀
‫آن‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫دادن‬‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺎزۀ‬ ‫در‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﻋﺪدی‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ١
‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎری‬ ‫ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ٧
‫ﻗﻮام‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ٢
٠٫١ ‫از‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﻗﻮام‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎری‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫دوﺑﺎرۀ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﻀﺎوت‬ ٠٫١ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ٣
‫ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻧﻤﺮۀ‬ ‫اﻓﺰودن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ۴
‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬
٧
consistency ratio
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺎی‬‫داده‬ ‫ﮔﺮدآوری‬
‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﺼﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ◀
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﻏﯿﺮﻣﺘﺪاول‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎآﺷﻨﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺣﺬف‬ ◀
‫ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬ ‫ﺑﺮﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫دﺳﺘﻪ‬ ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ++ ◀
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﺪی‬ ‫ﺗﺎ‬ + ◀
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫روی‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ - ◀
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ -- ◀
‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧﻨﺜﯽ‬ ،‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﺪم‬ O ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬
‫ﻫﺪف‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫دﺳﺘﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ◀
‫ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ◀
‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬
‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬
‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬
‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ۴
‫ﻗﻮی‬ ۵
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬
‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ۴
‫ﻗﻮی‬ ۵
‫اﺳﺖ‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬
‫ﻗﻮی‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ۶
‫ﻗﻮی‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ‬ ٧
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬
‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣
‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ۴
‫ﻗﻮی‬ ۵
‫اﺳﺖ‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬
‫ﻗﻮی‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ۶
‫ﻗﻮی‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ‬ ٧
‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫ﻣﻮﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪارﮐﯽ‬
‫ﻗﻮی‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ‬‫ﺧﯿﻠﯽ‬ ٨
‫اﻟﻌﺎده‬‫ﻓﻮق‬ ٩
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫در‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫اﻋﺪاد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬ :‫ﺟﺪول‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫زوج‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ (‫)آ‬
‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ (‫)ب‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ (‫)آ‬
‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ‬ (‫)ب‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫ﺷﺪه‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﻧﺮﻣﺎل‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫وزن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬
‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺟﺪول‬ ‫از‬ ‫ﺷﺪه‬‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﻋﺪدی‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ ◀
‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺪدی‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ◀
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬
‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫وزن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ‫و‬ ٨‫دار‬‫وزن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀
(SOA ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺟﺎ‬‫اﯾﻦ‬ ‫)در‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ◀
٨
weighted score method
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
٢٠ ‫از‬ ١٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
[١] Wang, Q. , & Yang, Z. (2012). A method of selecting appropriate software
architecture styles: quality Attributes and analytic hierarchy process.
[٢] Zhu, L. , Aurum, A. , Gorton, I. , & Jeffery, R. (2005). Tradeoff and sensitivity
analysis in software architecture evaluation using analytic hierarchy process.
Software Quality Journal, 13(4), 357-375.
[٣] Chen, L. , Babar, M. A. , & Nuseibeh, B. (2012). Characterizing architecturally
significant requirements. IEEE software, 30(2), 38-45.
[۴] Van Vliet, H., & Tang, A. (2016). Decision making in software architecture. Journal
of Systems and Software, 117, 638-644.
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
٢٠ ‫از‬ ٢٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬
☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬
‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
1 of 25

Recommended

سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... by
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
139 views23 slides
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... by
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
130 views24 slides
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیS. M. Masoud Sadrnezhaad
436 views16 slides
مراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقی by
مراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقیمراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقی
مراحل اجرایی تهیه صورتهای مالی تلفیقیAli Masoombeigi
15.6K views78 slides
نكات مهم ماژول دفتر كل راهکاران همکاران سیستم by
نكات مهم ماژول دفتر كل راهکاران همکاران سیستمنكات مهم ماژول دفتر كل راهکاران همکاران سیستم
نكات مهم ماژول دفتر كل راهکاران همکاران سیستمAli Masoombeigi
139.1K views122 slides
eghtesad by
eghtesadeghtesad
eghtesadMahdi Qasemy
47 views33 slides

More Related Content

What's hot

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ... by
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ...اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ...amri k
211 views14 slides
Zana Amiri's1 C.V by
Zana Amiri's1 C.VZana Amiri's1 C.V
Zana Amiri's1 C.Vzana amiri
94 views2 slides
رزومه نهایی 92 by
رزومه نهایی 92رزومه نهایی 92
رزومه نهایی 92mansour abolghasemi
563 views13 slides
Shivenameh mosabeghat95 by
Shivenameh mosabeghat95Shivenameh mosabeghat95
Shivenameh mosabeghat95nioshapakpour
188 views19 slides
Q932+sgo reference fa lec by
Q932+sgo reference fa lecQ932+sgo reference fa lec
Q932+sgo reference fa lecAFATous
884 views228 slides
نظامنامه جایزه ملی نگهداری by
نظامنامه جایزه ملی نگهدارینظامنامه جایزه ملی نگهداری
نظامنامه جایزه ملی نگهداریMohammad Amoo
259 views21 slides

What's hot(10)

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ... by amri k
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ...اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘ...
amri k211 views
Zana Amiri's1 C.V by zana amiri
Zana Amiri's1 C.VZana Amiri's1 C.V
Zana Amiri's1 C.V
zana amiri94 views
Q932+sgo reference fa lec by AFATous
Q932+sgo reference fa lecQ932+sgo reference fa lec
Q932+sgo reference fa lec
AFATous884 views
نظامنامه جایزه ملی نگهداری by Mohammad Amoo
نظامنامه جایزه ملی نگهدارینظامنامه جایزه ملی نگهداری
نظامنامه جایزه ملی نگهداری
Mohammad Amoo259 views
Training strategic management ver03 by Reza Seifollahy
Training strategic management ver03Training strategic management ver03
Training strategic management ver03
Reza Seifollahy770 views
khooyeh Cv for education and by ali khooyeh
khooyeh Cv for education and khooyeh Cv for education and
khooyeh Cv for education and
ali khooyeh432 views

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
8 views45 slides
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
110 views25 slides
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...S. M. Masoud Sadrnezhaad
108 views13 slides
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناS. M. Masoud Sadrnezhaad
120 views19 slides
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهS. M. Masoud Sadrnezhaad
58 views16 slides
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
67 views33 slides

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad(19)

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by S. M. Masoud Sadrnezhaad
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by S. M. Masoud Sadrnezhaad
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS) by S. M. Masoud Sadrnezhaad
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌افزار

 • 1. ٢٠ ‫از‬ ١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ Trade-off Analysis between Quality Attributes to Support Software Architecture Decisions :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪۀ‬ - ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ١٣٩٩ ‫ﺧﺮداد‬ ١٨ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 2. ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ١ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ٢ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٣ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 3. ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﺮور‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ◀ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن‬ ‫»ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫در‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫ﭼﯿﺴﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ «‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫اﺗﺨﺎذ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ١‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ◀ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫روی‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮی‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫دﺷﻮاری‬ ‫ﻓﺮﺿﯿﺎت‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺑﺎﻃﻞ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮاﻧﻪ‬‫ﺳﺨﺖ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻫﺪف‬ ،‫ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎری‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫ﻓﻨﯽ‬ ‫رﯾﺴﮏ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺰو‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ١ architecturally significant requirements ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 4. ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﺮور‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ◀ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن‬ ‫»ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ‬ ‫اراﺋﮥ‬ ‫در‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﭘﺮﺳﻤﺎن‬ ‫ﭼﯿﺴﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ «‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫اﺗﺨﺎذ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ١‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ◀ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫روی‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮی‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫دﺷﻮاری‬ ‫ﻓﺮﺿﯿﺎت‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬‫ﺑﺎﻃﻞ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮاﻧﻪ‬‫ﺳﺨﺖ‬ ،‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻫﺪف‬ ،‫ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎری‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫ﻓﻨﯽ‬ ‫رﯾﺴﮏ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺟﺰو‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ١ architecturally significant requirements ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 5. ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ٣ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬٢ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺣﻠﯽ‬‫راه‬ ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫زﻣﯿﻨﮥ‬ ‫در‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫روﺷﯽ‬ ،‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ◀ ‫ﺷﻮد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫از‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫آن‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﻧﺤﻮۀ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫دﻫﻨﺪه‬‫اﺗﺼﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻮﻟﻔﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدۀ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫و‬ ٢ software architecture patterns ٣ software architecture styles ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 6. ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ۴‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ◀ ‫ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ۵‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ◀ ‫رﯾﺎﺿﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫روش‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫وزن‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﮑﯽ‬ ‫ای‬‫درﺟﻪ‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬ ‫و‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ،‫ﺧﺒﺮه‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬ ۴ multiple-criteria decision analysis ۵ analytic hierarchy process ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 7. ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫روش‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ◀ ‫اﻫﺪاف‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮔﯿﺮان‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﮔﺮوﻫﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ۶ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪه‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮل‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬ – ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫زوج‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫از‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻊ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺮوه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ◀ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎزی‬‫آﻣﺎده‬ ◀ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ۶ decision-maker ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 8. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ◀ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ١ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫رﯾﺸﻪ‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ٢ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ٣ ‫آﻣﺪه‬ ‫دﺳﺖ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫وزن‬ ۴ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫اﺑﺘﺪا‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ AHP ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﺗﻀﺎدﻫﺎی‬ ‫دارای‬ ‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻤﻮ‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ◀ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫رﺗﺒﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‬ ◀ ‫ﻫﺎ‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺮوﺟﯽ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫در‬ ‫ورودی‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻣﺸﻬﻮد‬ ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 9. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫رﯾﺎﺿﯿﺎت‬ ◀ ‫آن‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫دادن‬‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺑﺎزۀ‬ ‫در‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﻋﺪدی‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ١ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎری‬ ‫ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ٧ ‫ﻗﻮام‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ٢ ٠٫١ ‫از‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﻗﻮام‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎری‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫دوﺑﺎرۀ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﻀﺎوت‬ ٠٫١ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ٣ ‫ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻧﻤﺮۀ‬ ‫اﻓﺰودن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ۴ ‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ٧ consistency ratio ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 10. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺎی‬‫داده‬ ‫ﮔﺮدآوری‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﻓﺼﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫آوری‬‫ﺟﻤﻊ‬ ◀ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﻏﯿﺮﻣﺘﺪاول‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎآﺷﻨﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺣﺬف‬ ◀ ‫ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬ ‫ﺑﺮﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫دﺳﺘﻪ‬ ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 11. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ++ ◀ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﺪی‬ ‫ﺗﺎ‬ + ◀ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫روی‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ - ◀ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ -- ◀ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧﻨﺜﯽ‬ ،‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﺪم‬ O ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 12. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١١ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 13. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٢ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫دﺳﺘﮥ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ◀ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ◀ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 14. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 15. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 16. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ۴ ‫ﻗﻮی‬ ۵ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 17. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ۴ ‫ﻗﻮی‬ ۵ ‫اﺳﺖ‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻗﻮی‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ۶ ‫ﻗﻮی‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ‬ ٧ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 18. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٣ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪی‬‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن‬ ١ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ،‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ٢ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ٣ ‫ﮐﻨﺪ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ۴ ‫ﻗﻮی‬ ۵ ‫اﺳﺖ‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻗﻮی‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ۶ ‫ﻗﻮی‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ‬ ٧ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫ﻣﻮﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪارﮐﯽ‬ ‫ﻗﻮی‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ‬‫ﺧﯿﻠﯽ‬ ٨ ‫اﻟﻌﺎده‬‫ﻓﻮق‬ ٩ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ ‫در‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫اﻋﺪاد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس‬ :‫ﺟﺪول‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 19. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١۴ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی‬‫زوج‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ‬ (‫)آ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ (‫)ب‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 20. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١۵ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ (‫)آ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وزن‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ‬ (‫)ب‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 21. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١۶ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻫﺎ‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫وزن‬ ‫ﺑﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺳﺎزی‬‫ﻧﺮﻣﺎل‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 22. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٧ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫وزن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺟﺪول‬ ‫از‬ ‫ﺷﺪه‬‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﻋﺪدی‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ :‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج‬ ◀ ‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺪدی‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ◀ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 23. ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫روش‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٨ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫وزن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ‬ ‫و‬ ٨‫دار‬‫وزن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ◀ (SOA ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺟﺎ‬‫اﯾﻦ‬ ‫)در‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ◀ ٨ weighted score method ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 24. ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‬ ‫روش‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ٢٠ ‫از‬ ١٩ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ [١] Wang, Q. , & Yang, Z. (2012). A method of selecting appropriate software architecture styles: quality Attributes and analytic hierarchy process. [٢] Zhu, L. , Aurum, A. , Gorton, I. , & Jeffery, R. (2005). Tradeoff and sensitivity analysis in software architecture evaluation using analytic hierarchy process. Software Quality Journal, 13(4), 357-375. [٣] Chen, L. , Babar, M. A. , & Nuseibeh, B. (2012). Characterizing architecturally significant requirements. IEEE software, 30(2), 38-45. [۴] Van Vliet, H., & Tang, A. (2016). Decision making in software architecture. Journal of Systems and Software, 117, 638-644. ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬
 • 25. ٢٠ ‫از‬ ٢٠ ‫ﺻﻔﺤﮥ‬ ☺ .‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﻗﺘﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺳﭙﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰار‬‫ﻧﺮم‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬‫وﯾﮋﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺴﺘﺎن‬‫ﺑﺪه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪرﻧﮋاد‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺴﻌﻮد‬ :‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‬