معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent at Student at Sharif University of Technology
Pycon
‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
– ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬۲۴‫اردیبهشت‬۱۳۹۵
) ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬ ‫سومین‬PyCon‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ – ‫تهران‬ ‫در‬ (
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
2
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
۱‫مزانین‬ ‫معرفی‬ .
۲.‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬
۳‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫نصب‬ .
۴‫مزانین‬ ‫توسعه‬ .
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
3
) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۱(
) ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫سیستم‬CMS(
‫برای‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫ارائه‬
•‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ،‫ایجاد‬
•‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬‫چند‬ ‫توسط‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬
‫اصلی‬ ‫اجزاء‬
•) ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫اپلیکیشن‬CMA(
•) ‫محتوا‬ ‫تحویل‬ ‫اپلیکیشن‬CDA(
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتر‬ ‫انعطاف‬Framework‫ها‬
‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫کمتر‬‫نیاز‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫سادگی‬
‫فریمورک‬Django
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
4
) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۲(
‫مجوز‬BSD
‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬
‫پذیر‬‫گسترش‬ ‫معماری‬
‫ماژول‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ارائه‬
) ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬from scratch(
(‫)هک‬ ‫کد‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫دستکاری‬ ‫برای‬ ‫بال‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬
) ‫فعال‬ ‫کاربری‬ ‫جامعه‬drum.jupo.org(
:‫رسمی‬ ‫وبسایت‬http://mezzanine.jupo.org
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
5
) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۳(
‫مزانین‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫دانش‬
‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫های‬‫زبان‬
•‫حداقلی‬ ‫دانش‬HTML‫و‬CSS
•‫برای‬ ‫پایتون‬extend‫ها‬‫اپ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تایپ‬ ‫کردن‬
‫جنگو‬ ‫فریمورک‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫مولفه‬
•model , view, template,urlpattern, admin
‫عمومی‬ ‫دانش‬
•‫توسعه‬ ‫محیط‬ ‫تنظیم‬
•‫کنترل‬ ‫ورژن‬ ‫با‬ ‫کار‬
•‫پایتون‬ ‫های‬‫پکیج‬ ‫نصب‬
•‫سرور‬‫وب‬ ‫تنظیم‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
6
“‫مزانین‬ ‫درباره‬ ‫”نظرات‬
 “Mezzanine looks pretty interesting, tempting to get me
off Wordpress.”
— Jesse Noller, Python core contributor, Python
Software Foundation board member
 “Mezzanine looks like it may be Django's killer app.”
— Antonio Rodriguez, ex CTO of Hewlett Packard
 “I'm enjoying working with Mezzanine, it's good work.”
— Van Lindberg, Python Software Foundation chairman
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
7
) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۴(
‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫مزانین‬ ‫امکانات‬
) ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صفحات‬ ‫مدیریت‬page navigation(
‫وبلگ‬ ‫های‬‫پست‬ ‫مدیریت‬
•‫نمایش‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫پیشنویس‬ ،‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ،‫ویرایش‬ ،‫ایجاد‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویرایش‬WYSIWYG
‫صورت‬ ‫به‬ ‫صفحات‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬Drag Drop
‫سایت‬ ‫اند‬‫فرانت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫مستقیم‬ ‫ویرایش‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساز‬‫فرم‬Drag Drop‫خروجی‬ ‫با‬CSV
URL‫سئوفرندلی‬ ‫های‬
‫افزونه‬ ‫)با‬ ‫ساز‬‫فروشگاه‬Cartridge(
‫و‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
8
) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۵(
‫داشبورد‬ ‫های‬‫ویجت‬ ‫مدیریت‬
‫بلگ‬ ‫ساخت‬
‫مطالب‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫تگ‬
‫متنوع‬ ‫پولی‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫های‬‫قالب‬
‫ایمیل‬ ‫تأیید‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫ها‬‫پروفایل‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫مدیریت‬
‫به‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬۳۵‫زبان‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬
‫چندزبانه‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫ایجاد‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
9
) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۶(
‫ها‬‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫مزانین‬ ‫امکانات‬
‫از‬ ‫استفاده‬template‫های‬html‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫متفاوت‬
‫با‬ ‫یکپارچگی‬Twitter Bootstrap
API‫ها‬‫مدل‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫جدید‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬API
‫با‬ ‫سازی‬‫یکپارچه‬ ‫امکان‬App‫جنگو‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬
) ‫مهاجرت‬ ‫سهولت‬migration‫دیگر‬ ‫سازهای‬‫وبلگ‬ ‫از‬ (
) ‫برنامه‬ ‫خودکار‬‫استقرار‬automatic deployment(
‫با‬ ‫یکپارچه‬Disqus‫سیستم‬ ‫یا‬built-in‫تودرتو‬ ‫نظرات‬ ‫برای‬
‫و‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
10
) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۷(
‫با‬ ‫یکپارچه‬Gravatar
‫با‬ ‫یکپارچه‬Google Analytics
‫با‬ ‫یکپارچه‬Twitter feed
‫با‬ ‫یکپارچه‬bit.ly
‫با‬ ‫یکپارچه‬Askismet
‫ایجاد‬test suit(‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫)در‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
11
‫مزانین‬ ‫های‬‫قالب‬
mezzathe.me
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
12
‫مزانین‬ ‫های‬‫پکیج‬
djangopackages.com/grids/g/mezzanine
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
13
) ‫مزانین‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬۱(
ssc.ce.sharif.edu
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
14
) ‫مزانین‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬۲(
aichallenge.sharif.edu
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
15
) ‫مزانین‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬۳(
‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫نمونه‬mezzanine.jupo.org/sites
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
16
) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۱(
:‫پایتون‬ ‫خود‬ ‫نصب‬
# apt­get install python­pip python­dev 
python­setuptools python­imaging build­essential
‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫نصب‬
‫طریق‬ ‫از‬apt
# apt­get install python­virtualenv
‫طریق‬ ‫از‬pip
$ pip install virtualenv
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
17
) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۲(
(‫تصویر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫های‬‫)کتابخانه‬ ‫سیستمی‬ ‫پیشنیازهای‬ ‫نصب‬
# apt­get install libjpeg8 libjpeg8­dev
# apt­get build­dep python­imaging
‫پایتون‬ ‫های‬‫کتابخانه‬‫پیشنیاز‬
 django
 pillow
 fabric
 grappelli-safe
 filebrowser-safe
 bleach
 pytz
 tzlocal
 chardet
 requests
 requests_oauthlib
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
18
) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۳(
‫با‬ ‫نصب‬pip(‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫تمام‬ ‫)همراه‬
$ pip install mezzanine
‫سورس‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫نصب‬
$ python setup.py install
‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫نصب‬
$ virtualenv newenv
$ source newenv/bin/activate
$ deactivate
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
19
) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۴(
‫مزانین‬ ‫روزرسانی‬‫به‬
$ pip install ­U mezzanine
‫دیتابیس‬Postgres‫جای‬ ‫به‬SQLite
# apt­get install python­psycopg2
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
20
‫کارتریج‬‫و‬ ‫مزانین‬ ‫نصب‬
‫با‬ ‫نصب‬pip(‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫تمام‬ ‫)همراه‬
$ pip install ­U cartridge
‫سورس‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫نصب‬
$ python setup.py install
‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫نصب‬
$ virtualenv newenv
$ source newenv/bin/activate
$ deactivate
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
21
‫در‬ ‫مزانین‬ ‫نصب‬Pycharm
Pycharm → Setting → Project Interpreter → + → Mezzanine → Install Package
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
22
‫جنگو‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫مزانین‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬
‫پوشه‬project_template
‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫ماژول‬setting.py‫و‬urls.py
‫زدن‬ ‫صدا‬mezzanine.utils.conf.set_dynamic_settings
‫انتهای‬ ‫در‬setting.py
 INSTALLED_APP
 TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS
 MIDDLEWARE_CLASSES
 PACKAGE_NAME_GRAPPELLI
 PACKAGE_NAME_FILEBROWSER
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
23
) ‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬۱(
 “A mantra for working with Mezzanine: Mezzanine Is
Just Django.”
— Ken Bolton, long-time Mezzanine contributor
‫جدید‬ ‫پروژه‬ ‫ساخت‬
$ mezzanine­project project_name
$ cd project_name
$ python manage.py createdb ­­noinput
$ python manage.py runserver
$ mezzanine­project ­a cartridge project_name
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
24
) ‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬۲(
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
25
) ‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬۳(
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
26
‫کارتریج‬
‫مجموعه‬toolkit‫برای‬e-commerce
‫از‬ ‫ای‬‫نمونه‬content type‫مزانین‬ ‫در‬
‫مزانین‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬
‫مزانین‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫طرف‬ ‫از‬
‫فروشگاه‬ ‫محصولت‬ ‫ساختاردهی‬ ‫برای‬ ‫منعطف‬ ‫ساختاری‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
27
) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۱(
‫مزانین‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫تکنیک‬
Pages
•‫ا‬‫ا‬ ‫)تقریب‬ ‫کمی‬‫تعداد‬۱۰‫آبجکت‬ (‫تا‬
•‫در‬ ‫آن‬ ‫محل‬ ‫روی‬ ‫دستی‬ ‫کنترل‬hierarchy
•‫منو‬ ‫در‬ ‫نمایش‬
•‫از‬ ‫بری‬‫ارث‬Displayable
Objects‫یا‬Displayable
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
28
) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۲(
‫سازی‬‫پیاده‬Page-Based
‫از‬ ‫بری‬‫ارث‬mezzanine.pages.models.Page
‫لجیک‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫نیازی‬view‫و‬admin.‫ندارید‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
mezzanine.pages.models.RichTextPage
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
29
) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۳(
‫سازی‬‫پیاده‬ ‫از‬ ‫مثال‬Page-Based
‫فایل‬models.py
from mezzanine.pages.models import Page , RichText
class Student(Page,RichText):
major = models.CharField(max_length=60)
photo = FileField(blank=True)
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
30
) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۴(
‫سازی‬‫پیاده‬ ‫از‬ ‫مثال‬Page-Based
‫فایل‬admin.py
from mezzanine.pages.admin import PageAdmin
admin.site.register(models.Student, PageAdmin)
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
31
) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۵(
‫مزانین‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫تکنیک‬
Pages
Objects‫یا‬Displayable
•‫خودکار‬ ‫سازی‬‫مرتب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫شیء‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬
•‫تقویم‬ ‫داخل‬ ‫رویدادهای‬ ‫یا‬ ‫کالها‬ :‫مثال‬
•‫صفحات‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫یا‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫پیدا‬
•‫طریق‬ ‫از‬ ‫نه‬hierarchy‫ها‬‫منو‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
32
!‫دمــــــــو‬
Open Your Web Browser!
Let's see 'Mezzanine' in action
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
33
) ‫بندی‬‫جمع‬۱(
‫دهد‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫مزانین‬ ‫آنچه‬
.‫محتوا‬ ‫از‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫کامل‬ ‫جداسازی‬
•‫باشند‬ ‫گذاری‬ ‫ورژن‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬
•‫به‬ ‫تست‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دیتابیس‬ ‫کردن‬ ‫جابجا‬ ‫امکان‬prod
•‫تست‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫پروداکشن‬ ‫محیط‬ ‫ریختن‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫نداشتن‬
•Continuous Integration
•‫سرور‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫آسان‬ ‫دیپلوی‬
‫صفحات‬ ‫آپ‬‫مارک‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬
‫موجود‬ ‫جنگو‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫افزودن‬ ‫سادگی‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
34
) ‫بندی‬‫جمع‬۲(
‫دهد‬‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫مزانین‬ ‫آنچه‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫کردن‬ ‫بک‬‫رول‬ ‫امکان‬
‫ناقص‬ ‫مستندات‬
•.‫است‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫تلش‬
•!‫کنید‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬
(‫دارد‬ ‫خوانایی‬ ‫کد‬‫سورس‬ ‫)چون‬
‫کد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬
•‫کند‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫زیاد‬ ‫کد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
•.‫ترسند‬‫می‬ ‫دیپلوی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫نامناسب‬
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
35
‫جنگو‬‫بستر‬ ‫بر‬ ‫مشابه‬ ‫های‬‫فریمورک‬
 Django Fiber
 https://github.com/ridethepony/django-fiber
 Django-CMS
 https://github.com/divio/django-cms
 FeinCMS
 https://github.com/feincms/feincms
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
36
‫ها‬‫لینک‬ ‫و‬ ‫منابع‬
 Source Code
https://github.com/stephenmcd/mezzanine
 Documentation
http://mezzanine.jupo.org/docs
 Mailing list
https://groups.google.com/forum/#!forum/mezzanine-users
‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬
۱۳۹۵/۲/۲۴
‫همایــــــــــش‬
‫پایـــــــــــکان‬
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
37
‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫تشکر‬
:‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬
.‫گذاشتید‬ ‫من‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وقتتان‬ ‫که‬ ‫شما‬
‫جهان‬‫سراسر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
Pycon
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
twitter.com/smmsadrnezhtwitter.com/smmsadrnezh
‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬
1 of 38

Recommended

طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS) by
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)S. M. Masoud Sadrnezhaad
1.2K views31 slides
آموزش ترمودینامیک ۲ بخش دوم by
آموزش ترمودینامیک ۲ بخش دومآموزش ترمودینامیک ۲ بخش دوم
آموزش ترمودینامیک ۲ بخش دومfaradars
641 views60 slides
آموزش ایرانی | صحیح و کاربردی یاد بگیریم by
آموزش ایرانی | صحیح و کاربردی یاد بگیریمآموزش ایرانی | صحیح و کاربردی یاد بگیریم
آموزش ایرانی | صحیح و کاربردی یاد بگیریمآموزش ایرانی
1.2K views1 slide
سایت آموزشی فرانش by
سایت آموزشی فرانشسایت آموزشی فرانش
سایت آموزشی فرانشfaranesh
124 views1 slide
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم by
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دومfaradars
1.2K views43 slides
مصاحبه با روزنامه همشهری by
مصاحبه با روزنامه همشهریمصاحبه با روزنامه همشهری
مصاحبه با روزنامه همشهریAmir Barati
57 views1 slide

More Related Content

Viewers also liked

مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ by
مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپمراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ
مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپAmir Barati
534 views47 slides
Classroom Object Oriented Language (COOL) by
Classroom Object Oriented Language (COOL)Classroom Object Oriented Language (COOL)
Classroom Object Oriented Language (COOL)S. M. Masoud Sadrnezhaad
1.1K views18 slides
How Pitch to A VC by
How Pitch to A VCHow Pitch to A VC
How Pitch to A VCSaeid Babakhani
326 views54 slides
آموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیک by
آموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیکآموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیک
آموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیکآموزش ایرانی
2.5K views1 slide
راهنمای اجاره ماشین عروس by
راهنمای اجاره ماشین عروسراهنمای اجاره ماشین عروس
راهنمای اجاره ماشین عروسkasra khoshkhooy
198 views9 slides

Viewers also liked(11)

مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ by Amir Barati
مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپمراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ
مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ
Amir Barati534 views
آموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیک by آموزش ایرانی
آموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیکآموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیک
آموزش ایرانی | راه حل جامع آموزش الکترونیک
راهنمای اجاره ماشین عروس by kasra khoshkhooy
راهنمای اجاره ماشین عروسراهنمای اجاره ماشین عروس
راهنمای اجاره ماشین عروس
kasra khoshkhooy198 views
بروشور هفتمین دوره کسب و کار الکترونیک و راه اندازی استارتاپ by Morteza SeyedAhmadpour
بروشور هفتمین دوره کسب و کار الکترونیک و راه اندازی استارتاپبروشور هفتمین دوره کسب و کار الکترونیک و راه اندازی استارتاپ
بروشور هفتمین دوره کسب و کار الکترونیک و راه اندازی استارتاپ
Python - پایتون by efazati
Python - پایتونPython - پایتون
Python - پایتون
efazati409 views
Nginx وب سروری برای تمام فصول by efazati
Nginx وب سروری برای تمام فصولNginx وب سروری برای تمام فصول
Nginx وب سروری برای تمام فصول
efazati248 views
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار by efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 views

Similar to معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین

Itcms facilities by
Itcms facilitiesItcms facilities
Itcms facilitiesIT Solution
503 views8 slides
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد by
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 views15 slides
386 wp by
386 wp386 wp
386 wpIsfahanlug
461 views17 slides
Wp by
WpWp
WpIsfahanlug
650 views17 slides
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran by
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranHamed Takmil
360 views28 slides
Content management system by
Content management systemContent management system
Content management systemnasimtalebi1984
55 views21 slides

Similar to معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین(20)

Itcms facilities by IT Solution
Itcms facilitiesItcms facilities
Itcms facilities
IT Solution503 views
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran by Hamed Takmil
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Hamed Takmil360 views
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... by Mohammad Ahmadzadeh
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
cloud-based authoring tools by dadyjoon71
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
dadyjoon71561 views
قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis by M Mehdi Ahmadian
 قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis
قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis
M Mehdi Ahmadian1.1K views
توسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلین by Web Standards School
توسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلینتوسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلین
توسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلین
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار by RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K views
Digital Publisher by Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 views
50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه پنجم by Ali Akrami
50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه پنجم50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه پنجم
50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه پنجم
Ali Akrami1.3K views

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
8 views45 slides
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... by
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
130 views24 slides
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... by
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...S. M. Masoud Sadrnezhaad
69 views25 slides
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... by
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
139 views23 slides
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
110 views25 slides
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...S. M. Masoud Sadrnezhaad
108 views13 slides

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad(20)

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا by S. M. Masoud Sadrnezhaad
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده by S. M. Masoud Sadrnezhaad
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... by S. M. Masoud Sadrnezhaad
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد by S. M. Masoud Sadrnezhaad
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه by S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین

 • 1. Pycon ‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ – ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬۲۴‫اردیبهشت‬۱۳۹۵ ) ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬ ‫سومین‬PyCon‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ – ‫تهران‬ ‫در‬ (
 • 2. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 2 ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ۱‫مزانین‬ ‫معرفی‬ . ۲.‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ۳‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫نصب‬ . ۴‫مزانین‬ ‫توسعه‬ .
 • 3. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 3 ) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۱( ) ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫سیستم‬CMS( ‫برای‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫ارائه‬ •‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ،‫ایجاد‬ •‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬‫چند‬ ‫توسط‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫اصلی‬ ‫اجزاء‬ •) ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫اپلیکیشن‬CMA( •) ‫محتوا‬ ‫تحویل‬ ‫اپلیکیشن‬CDA( ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتر‬ ‫انعطاف‬Framework‫ها‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫کمتر‬‫نیاز‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫سادگی‬ ‫فریمورک‬Django
 • 4. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 4 ) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۲( ‫مجوز‬BSD ‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫پذیر‬‫گسترش‬ ‫معماری‬ ‫ماژول‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ارائه‬ ) ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬from scratch( (‫)هک‬ ‫کد‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫دستکاری‬ ‫برای‬ ‫بال‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ) ‫فعال‬ ‫کاربری‬ ‫جامعه‬drum.jupo.org( :‫رسمی‬ ‫وبسایت‬http://mezzanine.jupo.org
 • 5. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 5 ) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۳( ‫مزانین‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫دانش‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫های‬‫زبان‬ •‫حداقلی‬ ‫دانش‬HTML‫و‬CSS •‫برای‬ ‫پایتون‬extend‫ها‬‫اپ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تایپ‬ ‫کردن‬ ‫جنگو‬ ‫فریمورک‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫مولفه‬ •model , view, template,urlpattern, admin ‫عمومی‬ ‫دانش‬ •‫توسعه‬ ‫محیط‬ ‫تنظیم‬ •‫کنترل‬ ‫ورژن‬ ‫با‬ ‫کار‬ •‫پایتون‬ ‫های‬‫پکیج‬ ‫نصب‬ •‫سرور‬‫وب‬ ‫تنظیم‬
 • 6. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 6 “‫مزانین‬ ‫درباره‬ ‫”نظرات‬  “Mezzanine looks pretty interesting, tempting to get me off Wordpress.” — Jesse Noller, Python core contributor, Python Software Foundation board member  “Mezzanine looks like it may be Django's killer app.” — Antonio Rodriguez, ex CTO of Hewlett Packard  “I'm enjoying working with Mezzanine, it's good work.” — Van Lindberg, Python Software Foundation chairman
 • 7. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 7 ) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۴( ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫مزانین‬ ‫امکانات‬ ) ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صفحات‬ ‫مدیریت‬page navigation( ‫وبلگ‬ ‫های‬‫پست‬ ‫مدیریت‬ •‫نمایش‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫پیشنویس‬ ،‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ،‫ویرایش‬ ،‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویرایش‬WYSIWYG ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صفحات‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬Drag Drop ‫سایت‬ ‫اند‬‫فرانت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫مستقیم‬ ‫ویرایش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساز‬‫فرم‬Drag Drop‫خروجی‬ ‫با‬CSV URL‫سئوفرندلی‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫)با‬ ‫ساز‬‫فروشگاه‬Cartridge( ‫و‬
 • 8. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 8 ) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۵( ‫داشبورد‬ ‫های‬‫ویجت‬ ‫مدیریت‬ ‫بلگ‬ ‫ساخت‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫تگ‬ ‫متنوع‬ ‫پولی‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫ایمیل‬ ‫تأیید‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫ها‬‫پروفایل‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬۳۵‫زبان‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫چندزبانه‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫ایجاد‬
 • 9. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 9 ) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۶( ‫ها‬‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫مزانین‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬template‫های‬html‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫متفاوت‬ ‫با‬ ‫یکپارچگی‬Twitter Bootstrap API‫ها‬‫مدل‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫جدید‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬API ‫با‬ ‫سازی‬‫یکپارچه‬ ‫امکان‬App‫جنگو‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ) ‫مهاجرت‬ ‫سهولت‬migration‫دیگر‬ ‫سازهای‬‫وبلگ‬ ‫از‬ ( ) ‫برنامه‬ ‫خودکار‬‫استقرار‬automatic deployment( ‫با‬ ‫یکپارچه‬Disqus‫سیستم‬ ‫یا‬built-in‫تودرتو‬ ‫نظرات‬ ‫برای‬ ‫و‬
 • 10. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 10 ) ‫مزانین‬ ‫معرفی‬۷( ‫با‬ ‫یکپارچه‬Gravatar ‫با‬ ‫یکپارچه‬Google Analytics ‫با‬ ‫یکپارچه‬Twitter feed ‫با‬ ‫یکپارچه‬bit.ly ‫با‬ ‫یکپارچه‬Askismet ‫ایجاد‬test suit(‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫)در‬
 • 11. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 11 ‫مزانین‬ ‫های‬‫قالب‬ mezzathe.me
 • 12. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 12 ‫مزانین‬ ‫های‬‫پکیج‬ djangopackages.com/grids/g/mezzanine
 • 13. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 13 ) ‫مزانین‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬۱( ssc.ce.sharif.edu
 • 14. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 14 ) ‫مزانین‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬۲( aichallenge.sharif.edu
 • 15. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 15 ) ‫مزانین‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬۳( ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫نمونه‬mezzanine.jupo.org/sites
 • 16. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 16 ) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۱( :‫پایتون‬ ‫خود‬ ‫نصب‬ # apt­get install python­pip python­dev  python­setuptools python­imaging build­essential ‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫نصب‬ ‫طریق‬ ‫از‬apt # apt­get install python­virtualenv ‫طریق‬ ‫از‬pip $ pip install virtualenv
 • 17. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 17 ) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۲( (‫تصویر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫های‬‫)کتابخانه‬ ‫سیستمی‬ ‫پیشنیازهای‬ ‫نصب‬ # apt­get install libjpeg8 libjpeg8­dev # apt­get build­dep python­imaging ‫پایتون‬ ‫های‬‫کتابخانه‬‫پیشنیاز‬  django  pillow  fabric  grappelli-safe  filebrowser-safe  bleach  pytz  tzlocal  chardet  requests  requests_oauthlib
 • 18. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 18 ) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۳( ‫با‬ ‫نصب‬pip(‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫تمام‬ ‫)همراه‬ $ pip install mezzanine ‫سورس‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫نصب‬ $ python setup.py install ‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫نصب‬ $ virtualenv newenv $ source newenv/bin/activate $ deactivate
 • 19. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 19 ) ‫مزانین‬ ‫نصب‬۴( ‫مزانین‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ $ pip install ­U mezzanine ‫دیتابیس‬Postgres‫جای‬ ‫به‬SQLite # apt­get install python­psycopg2
 • 20. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 20 ‫کارتریج‬‫و‬ ‫مزانین‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫نصب‬pip(‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫تمام‬ ‫)همراه‬ $ pip install ­U cartridge ‫سورس‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫نصب‬ $ python setup.py install ‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫نصب‬ $ virtualenv newenv $ source newenv/bin/activate $ deactivate
 • 21. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 21 ‫در‬ ‫مزانین‬ ‫نصب‬Pycharm Pycharm → Setting → Project Interpreter → + → Mezzanine → Install Package
 • 22. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 22 ‫جنگو‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫مزانین‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫پوشه‬project_template ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫ماژول‬setting.py‫و‬urls.py ‫زدن‬ ‫صدا‬mezzanine.utils.conf.set_dynamic_settings ‫انتهای‬ ‫در‬setting.py  INSTALLED_APP  TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS  MIDDLEWARE_CLASSES  PACKAGE_NAME_GRAPPELLI  PACKAGE_NAME_FILEBROWSER
 • 23. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 23 ) ‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬۱(  “A mantra for working with Mezzanine: Mezzanine Is Just Django.” — Ken Bolton, long-time Mezzanine contributor ‫جدید‬ ‫پروژه‬ ‫ساخت‬ $ mezzanine­project project_name $ cd project_name $ python manage.py createdb ­­noinput $ python manage.py runserver $ mezzanine­project ­a cartridge project_name
 • 24. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 24 ) ‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬۲(
 • 25. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 25 ) ‫مزانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬۳(
 • 26. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 26 ‫کارتریج‬ ‫مجموعه‬toolkit‫برای‬e-commerce ‫از‬ ‫ای‬‫نمونه‬content type‫مزانین‬ ‫در‬ ‫مزانین‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مزانین‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫فروشگاه‬ ‫محصولت‬ ‫ساختاردهی‬ ‫برای‬ ‫منعطف‬ ‫ساختاری‬
 • 27. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 27 ) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۱( ‫مزانین‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫تکنیک‬ Pages •‫ا‬‫ا‬ ‫)تقریب‬ ‫کمی‬‫تعداد‬۱۰‫آبجکت‬ (‫تا‬ •‫در‬ ‫آن‬ ‫محل‬ ‫روی‬ ‫دستی‬ ‫کنترل‬hierarchy •‫منو‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ •‫از‬ ‫بری‬‫ارث‬Displayable Objects‫یا‬Displayable
 • 28. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 28 ) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۲( ‫سازی‬‫پیاده‬Page-Based ‫از‬ ‫بری‬‫ارث‬mezzanine.pages.models.Page ‫لجیک‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫نیازی‬view‫و‬admin.‫ندارید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ mezzanine.pages.models.RichTextPage
 • 29. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 29 ) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۳( ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫از‬ ‫مثال‬Page-Based ‫فایل‬models.py from mezzanine.pages.models import Page , RichText class Student(Page,RichText): major = models.CharField(max_length=60) photo = FileField(blank=True)
 • 30. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 30 ) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۴( ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫از‬ ‫مثال‬Page-Based ‫فایل‬admin.py from mezzanine.pages.admin import PageAdmin admin.site.register(models.Student, PageAdmin)
 • 31. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 31 ) ‫مزانین‬ ‫توسعه‬۵( ‫مزانین‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫تکنیک‬ Pages Objects‫یا‬Displayable •‫خودکار‬ ‫سازی‬‫مرتب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫شیء‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ •‫تقویم‬ ‫داخل‬ ‫رویدادهای‬ ‫یا‬ ‫کالها‬ :‫مثال‬ •‫صفحات‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫یا‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫پیدا‬ •‫طریق‬ ‫از‬ ‫نه‬hierarchy‫ها‬‫منو‬
 • 32. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 32 !‫دمــــــــو‬ Open Your Web Browser! Let's see 'Mezzanine' in action
 • 33. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 33 ) ‫بندی‬‫جمع‬۱( ‫دهد‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫مزانین‬ ‫آنچه‬ .‫محتوا‬ ‫از‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫کامل‬ ‫جداسازی‬ •‫باشند‬ ‫گذاری‬ ‫ورژن‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ •‫به‬ ‫تست‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دیتابیس‬ ‫کردن‬ ‫جابجا‬ ‫امکان‬prod •‫تست‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫پروداکشن‬ ‫محیط‬ ‫ریختن‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫نداشتن‬ •Continuous Integration •‫سرور‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫آسان‬ ‫دیپلوی‬ ‫صفحات‬ ‫آپ‬‫مارک‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫موجود‬ ‫جنگو‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫افزودن‬ ‫سادگی‬
 • 34. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 34 ) ‫بندی‬‫جمع‬۲( ‫دهد‬‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫مزانین‬ ‫آنچه‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫کردن‬ ‫بک‬‫رول‬ ‫امکان‬ ‫ناقص‬ ‫مستندات‬ •.‫است‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫تلش‬ •!‫کنید‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ (‫دارد‬ ‫خوانایی‬ ‫کد‬‫سورس‬ ‫)چون‬ ‫کد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ •‫کند‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫زیاد‬ ‫کد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ •.‫ترسند‬‫می‬ ‫دیپلوی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫نامناسب‬
 • 35. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 35 ‫جنگو‬‫بستر‬ ‫بر‬ ‫مشابه‬ ‫های‬‫فریمورک‬  Django Fiber  https://github.com/ridethepony/django-fiber  Django-CMS  https://github.com/divio/django-cms  FeinCMS  https://github.com/feincms/feincms
 • 36. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 36 ‫ها‬‫لینک‬ ‫و‬ ‫منابع‬  Source Code https://github.com/stephenmcd/mezzanine  Documentation http://mezzanine.jupo.org/docs  Mailing list https://groups.google.com/forum/#!forum/mezzanine-users
 • 37. ‫تهران‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫کنفرانس‬‫سومین‬ ۱۳۹۵/۲/۲۴ ‫همایــــــــــش‬ ‫پایـــــــــــکان‬ ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬‫مزانین‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ 37 ‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫تشکر‬ :‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ .‫گذاشتید‬ ‫من‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وقتتان‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫جهان‬‫سراسر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
 • 38. Pycon ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ twitter.com/smmsadrnezhtwitter.com/smmsadrnezh ‫صدرنژاد‬ ‫سیدمحمدمسعود‬