Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formular aplicare pentru experti amare phrala

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Formular aplicare pentru experti amare phrala

  1. 1. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie rromăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509 FORMULAR DE ÎNSCRIERE Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea fortei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă1. Date personale:Numele ___________________ Prenumele ____________________________________________Locul de muncă _______________ ___________________________________Funcţia: _____ ________ ; Codul numeric personal _____________________Carte de identitate: seria _____ nr. ______ Eliberat de Poliţia _____________ la data de __________Domiciliul: localitatea __________ Str. _____________ Nr. ___ Judeţ _____________Cod poştal: _______ Telefon _____________ Fax _____________ E-mail ____________________Rezidenţă (dacă este cazul): localitatea _______________________ Str. ______________ Nr. _____Judeţ _______________ Cod poştal: ________ Telefon __________________ Fax ______________Adresă de corespondenţă: _____________2. Studii (anexaţi copii după documentele care să ateste studiile efectuate): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………3. Pregătire profesională(vă rugăm să menţionaţi cursurile de instruire la care aţi participat în trecut: denumirea cursului, instituţiaorganizatoare, perioada) ……………………………………………………………………………………………………………4. Activitate profesională (vă rugăm să menţionaţi proiectele la implementarea cărora aţiparticipat în decursul activităţii dumneavoastră profesionale):Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com Page 1 of 5
  2. 2. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie rromăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509Numele proiectului: Organizaţia / Instituţia: Persoană de contact, telefon: ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………Activităţi Rolul dvs. în cadrul activităţii1. …………………………….…………………….. 1. ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….2. 3. .………………………………………………… 3. ………………………………………………Numele proiectului: Organizaţia / Instituţia: Persoană de contact, telefon: ……………………………………… ……………………………………… ………………………………...Activităţi Rolul dvs. în cadrul activităţii1. ………………………………………………….. 1. …………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………...3.……………………………………………………. 2. ………………………………………………….……………….……………………………………… .…………………………………………………….. 3. ………………………………………………….. .……………………………………………………Numele proiectului: Organizaţia / Instituţia: Persoană de contact, telefon:……………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………….Activităţi Rolul dvs. în cadrul activităţii1. ……………………….…………………….. 1. …………………………….……………………………………………………………. ……………………………………………………...2. .………………………………………………….. 2. ………………………………………………….………………………………………………………. .……………………………………………………..3.……………………………………………………. 3. …………………………………………………..……………….……………………………………… .……………………………………………………Vă rugăm să anexaţi dosarului şi alte documente care dovedesc gradul dvs. de implicare înactivităţi, proiecte personale sau colective de dezvoltare comunitară.5. Abilităţi:Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com Page 2 of 5
  3. 3. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie rromăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Limbi străine cunoscute (1 - foarte slab, 5 - foarte bine): Limba Scris Citit Vorbit1.2.3.4.7. Poziţia pentru care se aplica __________________Opţiunea dumneavoastră va fi exprimată în scris, în spaţiul punctat.....................................................................................................................IMPORTANT Toate punctele din formular trebuie completate în mod obligatoriu, în caz contrar aplicaţia va fi considerată neeligibilă. În cazul în care nu aveţi nimic de completat la anumite puncte din formular, vă rugăm să specificaţi motivele dumneavoastră, ca şi completare la punctele respective.Listă de verificare (verificaţi dacă aţi completat următoarele): 1. Date personale 2. Studii 3. Pregătire profesională 4. Activitate profesională 5. AbilităţiAsociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com Page 3 of 5
  4. 4. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie rromăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509 6. Limbi străine cunoscute 7. Scrisoare de intenţie a aplicantuluiAnexe obligatorii: Copie după diploma de licenţă Copie carte de identitate Copie după diplomele de la cursurile instruire, calificare sau evaluare de competenţe la care aţi participat (dacă aţi primit diplome)Scrisoare de intenţie a candidatuluiVă rugăm precizaţi: Motivaţia dumneavoastră de a vă implica în activităţile pentru poziţia pentru care optaţi? Care sunt calităţile şi abilităţile care consideraţi că vă recomandă pentru lucrul cu o comunitate de romi? Ce experienţă anterioară aveţi în domeniul ales de dumneavoastră? Cu ce grup ţintă aţi mai lucrat? Ce metode aţi aplicat? Ce greutăţi aţi întâmpinat? Ce soluţii aţi găsit pentru rezolvarea lor? În ce activităţi sunteţi implicat în prezent? Care este disponibilitatea de timp pe care o puteţi aloca activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de incluziune socială? Cu ce dificultăţi anticipaţi că vă veţi confrunta? De ce fel de sprijin consideraţi că veţi avea nevoie pentru a atinge indicatorii proiectului din domeniul ocupării?Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com Page 4 of 5

×