Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus      Selvitys      Syksy 2011
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  1 (16)Puustoisten perinneympäristöjen ...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011    2 (16)Puustoiset perinneympäristö...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011     3 (16)Puustoisten perinneympäri...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  4 (16)1. Minkälaisille puustoisille pe...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  5 (16)Yhteenveto vastauksista: Alueide...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011     6 (16)Maatalouden ja metsätalou...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  7 (16)PäätelmätTämän selvityksen perus...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  8 (16)www.maaseutu.fi > Maatilat > Esi...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  9 (16)LIITTEETLiite 1: Lomake puustois...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  10 (16)
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  11 (16)
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  12 (16)Liite 2: Maatalouden tuetEU:n e...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  13 (16)Puustoisilla perinnebiotoopeill...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  14 (16)Hakamaa sijaitsee melko lähellä...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  15 (16)Tavoitteen asettamista varten t...
Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011  16 (16)daan kuriin vähitellen säännöll...
Metsätalouden kehittämiskeskus TapioSoidinkuja 4 00700 Helsinkipuh. 020 772 9000, fax 020 772 9008www.tapio.fi/verkkojulka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus

935 views

Published on

Selvitys rahoitusmahdollisuuksista.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus

 1. 1. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus Selvitys Syksy 2011
 2. 2. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 1 (16)Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitusTaustaaPuustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittämishanke on maa- ja metsätalousministeriön ra-hoittama metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen valtakunnalli-nen yhteistyöhanke. Se tukee Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma MET-SOn toteutusta. Hanketta toteuttavat 2011–2012 Suomen ympäristökeskus, Metsätalouden kehit-tämiskeskus Tapio, Rannikon metsäkeskus ja Lounais-Suomen metsäkeskus.Hankkeen tavoitteena on edistää puustoisten perinneympäristöjen hoitoa suojelualueiden ulko-puolella sijaitsevilla yksityismaanomistajien mailla. Tavoitteeseen pyritään tehostamalla hoidetta-vien kohteiden etsintää sekä jakamalla ja soveltamalla eri tahojen keräämää ja tallentamaa pe-rinneympäristötietoa. Hanke antaa maanomistajille tietoa kohteiden lajistosta, hoidosta ja rahoi-tusmahdollisuuksista. Muutamalla pilottikohteella syvennytään hoitoon ja monikäyttöön maan-omistajien kanssa. Vuonna 2012 järjestetään asiantuntijoille ja suurelle yleisölle suunnattu koulu-tustilaisuus/seminaari perinneympäristöjen tilasta ja hoidosta osana talousmetsien luonnonhoitoaja sen kehittämistä.Selvitys METSO-rahoituksesta ja maatalouden erityisympäristötuista ja ei-tuotannollisesta investointituestaPuustoisten perinneympäristöjen turvaamiseen, kunnostukseen ja hoitoon on saatavissa yhteis-kunnan taloudellista tukea kestävän metsätalouden rahoituslain, METSO-ohjelman ja maatalou-den tukien kautta. Hankkeessa selvitetään myös näiden rahoitusinstumenttien käyttöä. Selvityk-sen tavoitteena on, että ympäristö-, maatalous- ja metsäalan neuvontaa antavat toimijat tuntisi-vat aiempaa paremmin rahoitusmahdollisuudet.Selvityksen laati Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio syksyllä 2011. Voit kommentoida tätäselvitystä keväällä 2012, pyydämme lähettämään kommentit sp-osoitteeseen airi.matila@tapio.fitai soittamaan 040 779 2258. Selvitys on nähtävillä:http://www.metsavastaa.net/puustoiset-perinneymparistot.
 3. 3. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 2 (16)Puustoiset perinneympäristöt ja yhteiskunnan tuet niiden tur-vaamiseenHakamaat, metsälaitumet, kaskeamisen tuloksena syntyneet lehtimetsät ja lehdesniityt ovat ää-rimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä. Hakamaiden turvaamiseksi tarvitaan noin kolminkertaisenpinta-alan kunnostamista ja saattamista perinteisen kaltaisen hoidon piiriin. Metsälaitumien tur-vaamiseksi tarvitaan nykyisten lisäksi noin kaksinkertainen määrä kunnostettavia alueita. Leh-desniittyjen turvaamiseksi tarvittaisiin tällä hetkellä tiedossa oleviin alueisiin nähden kymmenker-tainen määrä kunnostettavaa lehdesniittyalaa. Puustoisilla perinnebiotooppeilla on 46 uhanalaistatai vaarantunutta lajia.Kohteen kunnostuksesta ja laidunnuksesta syntyy kustannuksia niin metsänomistajalle kuin lai-duneläinten omistajalle. Osa kustannuksista voidaan kattaa yhteiskunnan taloudellisilla tuilla.Kunnostuksen ja hoidon kustannuksiin sekä hakkuutulojen menetyksiin on mahdollista hakea tu-kea EU-osarahoitteisen maatalouden ympäristötukena, kestävän metsätalouden rahoituslain taiMETSO-ohjelman kautta.Maatalouden tuetArvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen voi saada ei-tuotannollista inves-tointitukea. Tuen ehtona on, että kohteesta tehdään 5-vuotinen perinnebiotooppien erityistuki-sopimus alkukunnostuksen jälkeen. Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea tätä tukea,joka perustuu toteutuneisiin kustannuksiin ja siksi pitää laittaa kuitit talteen ja laatia kirjanpitokuluista. Arvokkaalla perinnebiotoopilla tarkoitetaan alueellisessa perinnemaisemaraportissa esi-teltyä, ELY-keskuksen vastaavaksi toteamaa tai Natura-alueella sijaitsevaa kohdetta.Perinnebiotooppien hoito -erityistukea voivat saada maatalouden ympäristötukeen sitoutu-neet viljelijät sekä rekisteröidyt yhdistykset. Viisivuotisen sopimuksen voi tehdä arvokkaalle bio-toopille. Niittäen tai laiduntaen ja raivaten hoidettavat alueet soveltuvat tähän.Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen –erityistuki solmitaan viideksi taikymmeneksi vuodeksi ja sitä voivat hakea maatalouden ympäristötukeen sitoutuneet viljelijät jarekisteröityneet yhdistykset. Hoitotoimenpiteillä säilytetään tai edistetään tavanomaisesta poik-keavia luonto- tai maisema-arvoja.Tietoja erityistukisopimuksista ja ei-tuotannollisesta investointituesta saa elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskuksista, maaseutuelinkeinoviranomaisilta, LEADER-ryhmiltä, ProAgrian ja muiltamaaseutuneuvojilta. ELY-keskus valvoo tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvienedellytysten ja ehtojen noudattamista.Vuonna 2009 maksettuja erityistukisopimuksia oli perinnebiotooppien hoitoon yhteensä 23 269hehtaaria. Alla olevan taulukon perusteella yli puolet pinta-alasta on siten puustoisissa perin-neympäristöissä.Voimassa olevat puustoisten vuosi2003, hehtaaria vuosi2009, hehtaariperinnebiotooppien hoitosopi-mukset, haHakamaa 2581 3070Metsälaidun 9127 12103Lehdesniitty 21 57Yhteensä 11729 15230Lähteet: Kemppainen, R. & Lehtomaa, L. 2009. Perinnebiotooppien hoidon tila ja tavoitteet, Lounais-Suomenympäristökeskuksen raportteja 2/2009. Vuoden 2009 tiedot Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-lukeskus ja Maa- ja metsätalousministeriö. 2010. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 vuoden 2010 vuosikertomus.
 4. 4. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 3 (16)Puustoisten perinneympäristöjen turvaaminen METSO-kaudellaEtelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteena on pysäyttäämetsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuu-den suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä. METSO-ohjelmassa pyritään turvaamaan myöspuustoisten perinnebiotooppien monimuotoisuus maanomistajien vapaaehtoisuuteen pohjautuen.METSOn pysyvän suojelun vaihtoehtoja on kolme: yksityisen suojelualueen perustaminen,alueen myyminen valtiolle tai alueen vaihto valtion maahan. Lisätietoja näistä menettelyistä an-tavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.METSOn pysyvän suojelun esimerkkinä sopii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TornatorOy:n keväällä 2011 tekemä kauppa, jossa valtion omistukseen hankittiin Haukiputaalta ja Oulustayhteensä noin 1525 hehtaarin alueet. Kaupalla toteutetaan pääosin Natura 2000 –verkostoonkuuluvia alueita, mutta Tornator Oy tarjosi samalla valtion ostettavaksi lähes 200 hehtaarin met-säalueet Kraaselin saaresta osana METSO-ohjelmaa. Saaren luonnonlaitumia on hoidettu jo useanvuoden ajan yhteistyössä paikallisen maanviljelijän kanssa.Kestävän metsätalouden rahoituslain ympäristötukisopimus tehdään kymmeneksi vuodek-si. Tuettavan kohteen tulee täyttää METSOn luonnontieteelliset valintakriteerit. Ympäristötuellakorvataan metsän biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä aiheutuvia lisäkustannuksia taimenetyksiä kertaluonteisesti. Kestävän metsätalouden rahoituslaki rahoittaa luonnonhoi-tohankkeita, jotka tehdään yhteistyössä metsänomistajan kanssa ja töiden aloittaminen edellyt-tää omistajan suostumusta. Työ on tällöin kertaluontoista elinympäristön kunnostusta ja hoitoa.Lisätietoja metsäkeskuksesta ja Tapiosta.Oheiseen taulukkoon on koottu METSO-kaudella toteutuneet sopimukset puustoisiin perinneym-päristöihin. Kaiken kaikkiaan METSO-elinympäristöihin tehtyjä ympäristötukisopimuksia on vuo-den 2010 loppuun mennessä tehty 5363 hehtaaria, joten 27 hehtaaria puustoisiin perinneympä-ristöihin on vähäinen osuudeltaan.Puustoisten perinnebiotooppien pysyvä ja määräaikainen suojelu METSO-toteutuksena ELY:issä jametsäkeskuksissa Vuosi METSO pysyvä suojelu: METSO pysyvä suoje- METSO määräaikai- YSA:n perustaminen (LSL lu: Hankinta valtiolle, nen suojelu: Keme- 24§), ha ha rena ympäristötuki- sopimus, ha 2008 1,7 34,1 0 2009 8,2 1,1 20 2010 25,6 0,0 7 yhteensä 35,5 35,2 27Lähteet: Ympäristöministeriö ja www.metsavastaa.net yksityismetsätalouden tilastot.Kysely puustoisista perinnebiotoopeista sekä kestävän metsätalouden rahoituslain ym-päristötuesta ja luonnonhoitohankkeistaSyksyllä 2011 tehtiin sähköpostikysely metsäkeskusten luonnonhoitovastaaville ympäristötuenkäytöstä ja luonnonhoitohankkeista puustoisissa perinnebiotoopeissa. Kyselyn taustalla on Tapionvuositilaston taulukot 4.3 Kestävän metsätalouden rahoituslain ympäristötuki 2010 ja Kestävänmetsätalouden rahoituslain metsäluonnonhoitohankkeet 2010http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/Tapion%20vuositilastot/Tapion_vuositilastot_2010_nettiin.pdf. Taulukoiden tiedot koskevat vuosia 2008-2010. Kyselyn tavoitteena oli valottaataulukon lukuja puustoisten perinnebiotooppien osalta, ja samalla selvittää ympäristötuen rooliaja käyttöä puustoisten perinnebiotooppien turvaamisessa.
 5. 5. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 4 (16)1. Minkälaisille puustoisille perinnebiotooppi –kohteille olette tehneet ympäristötukisopimuksia?Yhteenveto vastauksista: Osassa metsäkeskusalueita ei lainkaan, ja osassa tehty vain muutamasellainen sopimus, joissa ensisijaisena elinympäristönä puustoinen perinnebiotooppi. Puustoistaperinnebiotooppia voi löytyä kuitenkin muista ympäristötukisopimuskohteista esimerkiksi lehto-alueille tehtyihin sopimuksiin saattaa sisältyä perinnebiotooppi -elinympäristöjä. Tilastoissa näky-vät vain ne, joiden ensisijainen elinympäristökoodi on puustoinen perinnebiotooppi.Luonnonarvokaupan kokeiluhankkeen aikana 2003-2007 tehtiin Satakunnassa hankkeen loppura-portin mukaan sopimuksia puustoisille perinnebiotoopeille 11 kpl, yhteensä 59 ha.Puustoiset perinnetoopit on erään vastauksen mukaan turvattu yhdellä metsäkeskusalueella pää-asiassa maatalouden ympäristötuen kautta. Yhdellä metsäkeskusalueella on kuudella ympäristö-tukisopimuskohteella puustoisia perinnebiotooppeja. Kaksi niistä on kuusettuneita kohteita ja nel-jä hakamaakoivikkoja. Useimmiten kyseessä on jonkinlainen hakamaakohde. Kestävän metsäta-louden ympäristötukisopimuksen piirissä olevat puustoiset perinnebiotooppikohteet ovat hyvinvaihtelevia. Rajapintoja löytyy niin vanhoihin runsaslahopuustosiiin kangasmetsiin, kulttuurivai-kutteisiin lehtoihin kuin kulttuuriperintökohteisiin. Osa näistä biotoopeista on itseasiassa vanhojahakamaita, joita voitaisiin kunnostaa, jos metsänomistaja on kiinnostunut ja hänellä on lai-duneläimiä.Kuvauksia siitä, minkälaisia puustoisia perinnebiotooppeita on ollut ympäristötukisopimusneuvot-teluissa esillä (kohteiden koko vaihtelee 0,3 ha-1,8 ha): - Mäki, jossa vanha kärrytie, mäen päällä on muinaishauta. luultavasti laidunnettu joskus (hevonen, lehmä, lammas) - Lehtoniitty, pähkinäpensaslehto, jossa lehmät laiduntaneet1950-l lopussa- 1960-l alussa. Tässä suositeltu kuusen poistoa, jota ei ole vielä tehty - Vanha hieno laidunalue jokivarressa, joka on umpeenkasvamassa, eroosioriskiä myös, maanomistajalla ei ole eläimiä eikä suurta halua alueen laiduntamiseen - Vanha hevoshaka, toimii oivallisesti muiden ympäristötukialueiden vä- li/yhdysalueena, saaressa - Vanha laidunalue, pieni peltosarka alueella, ja alue jota käytetty eläinten juotto- paikkana, kalkkivaikutusta2. Missä tilanteissa Kemeran ympäristötuki soveltuu mielestäsi parhaiten puustoisen perinne-biotoopin turvaamiseen?Yhteenveto vastauksista - Kohteet, joissa METSO:n valintaperusteet täyttyvät - Kohteet, jotka eivät tarvitse jatkuvaa hoitoa tai hoito tapahtuu muilla keinoilla eikä maanomistajalla ole mahdollisuutta maatalouden erityisympäristötukeen. - Kertakunnostus (puuston harventaminen tms.) alkuvaiheessa olisi mahdollista. - Kohteet, joihin kemera ympäristötuki sopii on alueet, jotka eivät ole maatalouden ympäristötukisopimuksen piirissä.Etenkin silloin, jos kohde liittyy muihin elinympäristöihin (elinympäristökokonaisuus), kuten leh-toon tai puroon. Myös silloin, jos kohteella on hoitotarvetta, niin ympäristötukisopimukseen voiliittää hoitosuunnitelman ja myös silloin, kun kohteeseen liittyy muuta arvokasta, mielellään met-sälakikohde.Ympäristötukisopimukseen voidaan sisällyttää hoito- ja kunnostusvelvoitteita. Haasteena on se,että perinnebiotooppeja pitää hoitaa säännöllisesti, ja usein puustoisen perinneympäristön hoi-toon tarvitaan nimenomaan eläimiä ja laiduneläimiä ja heidän kasvattajiaan ei ole tänä päivänäriittävästi. Lisää eläimiä tarvittaisiin siis luonnonhoitoon!3. Entä onko teidän alueella ollut tai käynnissä jotain puustoisiin perinnebiotooppeihin liittyvääluonnonhoitohanketoimintaa? Jos on ollut, niin mitä hankkeessa tehtiin?
 6. 6. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 5 (16)Yhteenveto vastauksista: Alueiden luonnonhoitohanketoiminnan piirissä tulee vastaan monenlai-sia elinympäristöjä, myös hoidon tarpeessa olevia puustoisia perinnebiotooppeja voi hankkeidenpiirissä siis tulla esiin. Nämä usein pienehköt, yksittäiset kohteet eivät näy tilastoissa. Yhdellämetsäkeskusalueella on vireillä kaksikin eri alueille kohdistuvaa luonnonhoitohanketta liittyenpuustoisiin perinnebiotooppeihin.Yksittäisiä kohteita kuvattiin vastauksissa ja esimerkiksi yhdellä kohteella on tehty myös myynti-hakkuu, jossa poistettiin pääosin kuusta ja lisättiin avoimuutta. Tehtiin hyvä ja yksityiskohtainensuunnitelma, oltiin yhteydessä Ely-keskukseen. Toisessa kohteessa kaikki poistettavat puut mer-kittiin ja avustettiin puukaupassa ja seurattiin korjuujälkeä. Yhdessä vastauksessa todettiin, ettäluonnonhoitohankkeissa ei ole ollut perinnebiotooppeja. Paikallisella maaseutukeskuksella onperinnebiotooppeihin liittyvä hanke ja olisivat kiinnostuneita yhteistyöstä.Miten tunnistaa METSO-kohteeksi soveltuvan puustoisen perinneympäristön?SYKE laati kesällä 2011 lomakkeen ja kasvillisuusluettelon, joiden avulla voidaan tunnistaa puus-toisten perinnebiotooppien arvoja esimerkiksi KEMERAn ympäristötukipäätöksen pohjaksi. Loma-ketta ja kasvillisuusluetteloa on testattu syksyllä 2011 ja vuoden 2012 aikana ne viimeistelläänkäyttöönottoa varten. Lomake ja kasvillisuusluettelo ovat tiedostoina SYKEtä ja Tapiosta/Airi Ma-tila.Metsälainsäädännön uudistamistyö käynnissäMaa- ja metsätalousministeriö asetti metsälainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmänmarraskuussa 2011. Lainsäädäntöä selkeyttämällä ja neuvontaa kehittämällä pyritään antamaanmetsänomistajille todellinen valinnanmahdollisuus metsänkäsittelymenetelmistä päätettäessä.Tavoitteena on myös motivoida heitä hoitamaan aktiivisesti metsiään ja sitä kautta lisätä puun-tarjontaa. Metsälainsäädäntöön tehtävien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2013.Työryhmä antaa 30.6.2012 mennessä esityksensä metsälakiin ja sen nojalla annettavaan valtio-neuvoston asetukseen tehtävistä muutoksista, joiden perusteella valmistellaan tarvittavat halli-tuksen esitykset. Lakiuudistuksessa on tarkoitus vähentää yksityiskohtaista metsien käsittelyäkoskevaa säätelyä, mutta säilyttää kestävän metsänhoidon päälinjaukset eli uudistamisvelvoite jakasvava tuottotavoite. Työryhmä valmistelee muutoksia esimerkiksi kasvatushakkuiden toteut-tamistapoihin, jotta esimerkiksi eri-ikäisrakenteisen metsän edellytyksiä vaihtoehtoisena metsän-käsittelymenetelmänä voidaan parantaa. Kasvatushakkuiden osalta lakirajat metsään jätettävänpuuston määrästä säilyvät näillä näkymin pääsääntöisesti nykyisen metsälain mukaisina.Lisäksi työryhmä valmistelee muutoksia muun muassa metsän uudistamista koskevaan sääte-lyyn. Työryhmässä käsitellään myös esimerkiksi metsälaissa metsäluonnon monimuotoisuudenturvaamiseksi säädetyn 10§:n tarkentamista.Metsälainsäädännön muutokset ja muutosprosessin tavoitteiden toteuttaminen asettaa uusia vaa-timuksia myös metsätalouden neuvonnan parissa työskenteleville ammattilaisille. Täten myösmetsänhoitosuositukset ja metsäalan ammattilaisten antama neuvonta päivitetään vastaamaanuusia tavoitteita. Tämä edellyttää myös alan koulutuksen uudistamista tältä osin.
 7. 7. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 6 (16)Maatalouden ja metsätalouden tukien käyttökohteet puustoisissa perinneympäristöissä. Tähän taulukkoon on koottu pohdittavaksija jatkotyöstettäväksi tukien käytön mahdollisuuksia. Rahoitukseen pitää perehtyä yksityiskohtaisemmin, kun ryhdyt suunnittele-maan ja toteuttamaan puustoisen perinneympäristön hoitoa.+ = rahoitus soveltuu- = rahoitus ei sovellu Maatalouden ei- Maatalouden ympäris- Maatalouden ympäris- Kestävän metsäta- Kestävän metsäta- METSO pysyvä tuotannollisten in- tötuen erityistuki: tötuen erityistuki: louden rahoituslain louden rahoituslain suojelu YSA:n pe- vestointien tuki: Perinnebiotoopin hoito Luonnon ja maiseman määräaikainen metsäluonnon rustaminen tai Arvokkaan perinne- -sopimus monimuotoisuuden ympäristötukiso- hoitohankkeen alueen hankinta biotoopin alkuraiva- edistäminen –sopimus pimus suunnittelu ja to- valtiolle us ja aitaaminen teutusHakkuutulojen mene- perustuu kohteelta korvaa rauhoituk-tyksen korvaus/korvaus - - - välittömästi hakat- - sesta aiheutuvatpysyvästä suojelusta tavissa olevaan taloudelliset mene- puuston määrään tykset tai kauppa- hintana alueen käypä hintaKunnostussuunnitelmanlaadinta + + + + + -Puiden ja pensaidenraivaus + + + + + -Myytävien puiden kaato Puustomääränja kuljetus - - - pienentyminen - - pienentää hakkuu- tulojen menetyk- sen korvaustaPuiden kaulaus + + + - + -Raivaustähteen/raivaus-jätteen käsittely + + + + + -Ongelmakasvien pois-taminen + + + - - -Aidan rakentaminen,aitamateriaalin hankinta + + + - - -Vuotuisen hoitosuunni-telman laadinta - + + - - -Vuotuinen niitto - + + - - -Vuotuinen puiden japensaiden raivaus - + + - - -
 8. 8. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 7 (16)PäätelmätTämän selvityksen perusteella: 1) Puustoiset perinneympäristöt ovat merkittävä METSO-ympäristötyyppi, jonka arvo tiedos- tetaan, mutta sen turvaamisen taloudelliset keinot ja kannustimet tunnetaan huonosti, kun ajatellaan metsätalouden toimijoita. Siten tarvitaan aiempaa enemmän yhteistyötä ja tiedon vaihtoa maatalouden, metsätalouden ja ympäristöalan toimijoiden kesken. 2) Maatalouden tuet tarjoavat näiden kohteiden hoitamiseen huomattavasti laajemmat mah- dollisuudet metsätalouden luonnonhoitohankkeisiin verrattuna. Siksi kyseisiä tukimahdolli- suuksia tulee tehdä tunnetuksi yhteistilaisuuksina ja -hankkeina metsäalan toimijoille. 3) Edelleen on tarpeen selvittää metsä- ja maatalouden tukien sekä pysyvän suojelun koh- dentamisen käyntäntöjä erilaisissa kohteissa. Periaattena on, että rahoitusinstrumentti tu- lee ohjata selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti. Asian tunnetuksi tekemiseen voitaisiin laa- tia esimerkkikohteiden kuvauksia kustannuslaskelmineen. 4) Tukien neuvontaa metsänomistajille tulee edelleen jatkaa ja on tarpeen koota esittely- esimerkkejä erilaisiin metsänomistamisen tavoitteisiin. Maatalouden ympäristötuet eivät ota huomioon lainkaan maahan ja puustoon liittyvää pääomaa. Täten niiden markkinointi esimerkiksi pääomatuloja tavoittelevalle metsänomistajalle on tarpeen miettiä metsän- omistajalähtöisesti. 5) Puustoisten perinneympäristöjen etsintää ja hoidon suunnittelua varten on tarpeen edel- leen tehostaa yhteistyötä. Yksi oleellinen keino on se, että metsäalan orgisaatioilla Tapion ja metsäkeskusten lisäksi on käytössään tiedossa olevat perinneympäristöjen kohteet, jot- ka ovat arvokkaita. Siksi on oleellisen tärkeää päivittää SYKEssä oleva aineisto ja saattaa se edelleen jaettavaksi metsäalan toimijoille. Hyvä ajankohta aineiston toimittamiseksi metsäalan toimijoille olisi keväällä 2012. 6) Laidunnus on puustoisten perinneympäristöjen järkevä hoitokeino. Siksi on tarpeen saada uusia laidunyrittäjiä mukaan elinkeinotoimintaan, jolla voidaan turvata lisääntyvä perinne- biotooppien hoitoon tulevien hoitohehtaarien määrä kestävästi. 7) Metsälaki on muuttumassa vuonna 2012, muutoksella on vaikutusta myös puustoisiin pe- rinneympäristöihin. Lain muutoksen jälkeen on syytä viestiä ne muutokset, jotka kohdis- tuvat erityisesti puustoisiin perinneympäristöihin. Tiedotusta on suunnattava metsäalan toimijoiden lisäksi kohdennetusti maatalous- ja ympäristöalan toimijoille.Lähteet:Maa- ja metsätalousministeriö 2011. Metsälainsäädännön uudistamistyö jatkuu. Tiedote19.12.2011. http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/111219_metsalainsaadanto.htmlMaa- ja metsätalousministeriö. 2010. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 vuoden 2010 vuosikertomushttp://www.maaseutu.fi/attachments/5zctCGebx/vuosikertomus_2010.pdfwww.ymparisto.fi > Keski-Suomi > Luonnonsuojelu > Maatalousalueiden luonnon monimuotoi-suus > Maatalouden ympäristötuki > Suunnitelmalomakkeethttp://www.ymparisto.fi/default.asp?node=20616&lan=fi#a9http://www.mmm.fi/attachments/mavi/viljelijatuet/hakuoppaatjaohjeet/ymparistotuenneuvonnallisetoppaat/5okVlhEDc/Puustoiset_perinnebiotoopit.pdfhttp://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/ymparistotuenneuvonnallisetoppaat.htmlwww.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Luontotyyppien suojelu > Luontotyyppien hoito, kunnostusja ennallistaminen > Puustoisten perinneympäristöjen hoito
 9. 9. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 8 (16)www.maaseutu.fi > Maatilat > Esitteet ja oppaat ja Maatilat > Lomakkeetwww.mavi.fi > Viljelijätukien oppaat ja ohjeetwww.metsavastaa.net > Metsänomistaminen > Valtion tuet yksityismetsätaloudellehttp://www.metsavastaa.net/puustoiset-perinneymparistot
 10. 10. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 9 (16)LIITTEETLiite 1: Lomake puustoisen perinneympäristön tunnistamiseenMETSO-kohteena
 11. 11. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 10 (16)
 12. 12. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 11 (16)
 13. 13. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 12 (16)Liite 2: Maatalouden tuetEU:n ei-tuotannollinen investointitukiArvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen voi saada ei-tuotannollista investoin-titukea. Tuen ehtona on, että kohteesta tehdään 5-vuotinen perinnebiotooppien erityistukisopi-mus alkukunnostuksen jälkeen. Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea tätä tukea jatuki määräytyy seuraavasti:- enintään 3 ha:n kohteet 1 179 €/ha- yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet 970 €/ha- yli 10 ha:n kohteet 750 €/ha.Tuki perustuu toteutuneisiin kustannuksiin ja siksi pitää laittaa kuitit talteen ja laatia kirjanpitokuluista. Arvokkaalla perinnebiotoopilla tarkoitetaan alueellisessa perinnemaisemaraportissa esi-teltyä, ELY-keskuksen vastaavaksi toteamaa tai Natura-alueella sijaitsevaa kohdetta.EU:n perinnebiotoopin hoito -erityistukiPerinnebiotooppien hoito -erityistukea voivat saada maatalouden ympäristötukeen sitoutuneetviljelijät sekä rekisteröidyt yhdistykset. Viisivuotisen sopimuksen voi tehdä arvokkaalle biotoopil-le. Tuki on vuodessa enintään 450 €/ha. Niittäen tai laiduntaen ja raivaten hoidettavat alueet so-veltuvat tähän.EU:n luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen -erityistukiLuonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen –erityistuki solmitaan viideksi tai kymme-neksi vuodeksi ja sitä voivat hakea maatalouden ympäristötukeen sitoutuneet viljelijät ja rekiste-röityneet yhdistykset. Hoitotoimenpiteillä säilytetään tai edistetään sopimusalueen tavanomaises-ta poikkeavia luonto- tai maisema-arvoja. Tuki on vuodessa enintään 450 €/ha. Hoitotoimistapidetään hoitopäiväkirjaaLiite 3: METSOn ja metsätalouden rahoituslain tuet metsänomis-tajalleMETSOn pysyvän suojelun vaihtoehtoja on kolme. Yksityisen suojelualueen perustaminen sovel-tuu metsänomistajalle, joka haluaa säilyttää alueen omistuksen. Alueen myyminen valtiolle sensijaan sopii metsänomistajalle, joka haluaa luopua kohteestaan kokonaan. Alueen vaihto valtionmaahan sopii metsänomistajalle, joka haluaa suojella kohteen mutta jatkaa toisaalla metsätalou-den harjoittamista. Lisätietoja näistä menettelyistä antavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-kukset.Kestävän metsätalouden rahoituslain ympäristötukisopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi. Luon-nonhoitotyöt ovat kohteella mahdollisia. Tuettavan kohteen tulee täyttää METSOn luonnosuojelul-liset valintakriteerit. Ympäristötuella korvataan metsän biologisen monimuotoisuuden säilyttämi-sestä tai muusta luonnonhoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia tai menetyksiä kertaluonteisesti.MMM valvoo otannan perusteella kohteiden rahoituksen käyttöä.Kestävän metsätalouden rahoituslain luonnonhoitohankkeita tehdään yhteistyössä metsänomista-jan kanssa ja töiden aloittaminen edellyttää omistajan suostumusta. Työ on tällöin kertaluontoistaelinympäristön kunnostusta ja hoitoa. Tällä rahoituksella ei voida rahoittaa vuosittaista hoitoa,laidunnusta, niittoa eikä rakenteita.Liite 4: Puustoiset perinnebiotoopitLuonnonarvoja ja kulttuurihistoriaaPuustoiset perinnebiotoopit ovat monella tavalla merkittäviä luonnon monimuotoisuudelle. Neovat tärkeitä puolivarjoa suosiville kasvilajeille ja harvapuustoisilla alueilla menestyville niittyla-jeille. Valossa viihtyvät puiden eliöstöt ja niittyjen kukista ravintonsa hakevat eläimet suosivatpuustoisia perinneympäristöjä. Usein ne tarvitsevat pesäpaikoikseen lahopuuta.
 14. 14. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 13 (16)Puustoisilla perinnebiotoopeilla luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä ovat lahopuut javanhat puut valoisilla ja puolivarjoisilla paikoilla. Vanhojen puiden tärkeitä ominaisuuksia ovatrosoinen kaarna, kaarnattomat onkalot ja paksu runko.Metsälaitumet kaskimaineen, hakamaat ja lehdesniityt sisältävät tarinan entisajan elinkeinoista.Tänä päivänä niiden arvot perustuvat luonnon monimuotoisuuteen, kulttuurihistoriaan ja metsänmonipuoliseen käyttöön.Luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden arvot eivät säily itsestään. Ihmisen tekemiset heijastu-vat ja näkyvät muutoksineen ympäristössä. Metsänomistajan kannattaa selvittää, mitä vaalimisenarvoista löytyy omista metsistä ja pohtia arvojen säilyttämistä luonnonhoidon keinoilla.Puustoisilla perinnebiotoopeilla luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä ovat lahopuut javanhat puut valoisilla ja puolivarjoisilla paikoilla. Vanhojen puiden tärkeitä ominaisuuksia ovatmuun muassa rosoinen kaarna, kaarnattomat onkalot sekä paksu ja jossain määrin vino runko.Ennen pellot aidattiin, jotta laiduneläimet eivät olisi päässeet syömään arvokasta viljaa.Silloineläimet laidunsivat vapaasti metsissä. Pienet peltolaikut ja niittyalueet olivat aidattuina, ja karjapäästettiin laiduntamaan niille vasta heinän- ja elonkorjuun jälkeen.Lähes kaikki metsät ovat entistä perinnemaisemaa, mutta vain osa on säilyttänyt ominaispiir-teensä edelleen jatkuvan laidunnuksen ansiosta. Hoitamattomia puustoisia perinneympäristöjälöytää viljelyaukeiden laitamilta, peltojen metsäsaarekkeista, vanhojen tilojen läheisyydestä, joki-laaksoista ja saarista.Tunnista puustoiset perinneympäristötIhmisen vaikutus luontoon on vahvaa ja ulottuu pitkälle historiaan, laitumia ja niittyjä on ollutlähes kaikkialla. Metsää raivattiin kaskeamalla viljanviljelyyn, jonka jälkeen alueita käytettiin lai-tumina. Monet lehtipuuvaltaiset metsät Päijänteen ja Saimaan vesistöalueilla ovat vanhoja kas-kimaita.Puustoinen perinneympäristö on helppoa tunnistaa hoidettuna kohteena. Se on puistomaisenkaunis. Alikasvos lähes puuttuu, puusto on harvaa, ruoho- ja heinäkasveja on runsaasti. Varpujaja muita metsäkasveja on vähän tai ei juuri lainkaan, niittykasvit sen sijaan viihtyvät.Hoitamattoman puustoisen perinneympäristön tunnuspiirteet: Oksaiset puut, ikärakenne jaksoit-tainen siten, että tasaikäinen vanha puusto ja tiheä alikasvos on selkeästi nuorempaa puustoa.Kataja ja etenkin pylväskatajat kasvavat.Kun tunnistat kohdetta, sinun kannattaa kiinnittää huomiota seuraavasti:• Keväällä ja syksyllä näkyy puuston rakenne parhaiten• Keväällä kevätaspekti on eteläisessä Suomessa• Kesällä löytää huomionarvoiset lajit• Kiinnitä huomiota kasvillisuudessa alueen aurinkoisiin reunaosiin, niittyaukkoihin, etelään viet-täviin rinteisiin• Kaikki laidunnetut metsät eivät ole arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle.Hoitamattomassa puustoisessa perinneympäristössä on tasaikäinen vanha puusto sekä selkeästinuorempi ja pienempi puusto.Metsälaitumet ovat väljäpuustoisia alueita. Niittylaikut monipuolistavat metsälaidunten tavalli-sesti niukkaa lajistoa. Metsälaitumen ominaispiirteisiin kuuluvat myös karjan tallaamat polut jamuurahaispesät.Metsälaitumen puusto on vaihtelevanikäistä ja aukkoista. Vanhan puuston latvuspeittävyys on yli35 prosenttia. Puiden alla viihtyvät metsäkasvit, puuston aukkopaikoissa menestyvät ahomansik-ka ja muut niittykasvit. Moni metsälaidun on syntynyt kaskeamisen jälkeen.Kaskimetsän pääpuulajina on koivu, haapa tai harmaaleppä. Aluskasvillisuudessa näkyy metsäla-jien lisäksi jäänteenä laidunniittyvaiheen lajistoa. Kantarelli ja mustikka tuottavat hyvän sadon.
 15. 15. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 14 (16)Hakamaa sijaitsee melko lähellä asutusta. Sitä luonnehtivat avoimuus, valoisuus ja monivivah-teisuus. Puuryhmät ja niittylaikut vuorottelevat. Puusto on lehtipuu- tai mäntyvaltainen, kuustaon yleensä vain yksittäin. Järeät, oksaiset ja leveälatvuksiset puut erottuvat selvästi. Vanhanpuuston latvuspeittävyys on 10-35 prosenttia.Hakamaa on usein melko kivikkoinen ja sen aluskasvillisuudessa viihtyvät niityille luonteenomai-set kasvit ja hyönteiset. Katajat ja muut pensasryhmät sekä runkomaiset pihlajat ja raidat vihity-vät hakamaalla.Lehdesniityt kehittyivät perinteisen karjatalouden aikana tärkeiksi rehuntuotantoaloiksi lounais-saaristossa ja –rannikolla sekä Ahvenanmaalla. Lehtomaiseen metsään raivattiin niitty, johon jä-tettiin lehtipuita ja -pensaita harvakseltaan. Lehdesniityn puista latvottiin lehdeksiä eli kerppujakarjan talvirehuksi. Tavallisesti lehdestettiin koivuja, tervaleppää ja jaloja lehtipuita. Lehdesniitynlöytyminen on erittäin epätodennäköistä, mutta mahdollista.Lepikkoniityt ovat harvapuustoisia harmaalepikoita, etupäässä Perämeren rannikolla ja Kainuus-sa. Niitä ei yleensä ole lehdestetty. Entisaikaan kainuulaisilla lepikkoniityillä harmaalepät jätettiinkasvamaan 5-10 metrin välein, jolloin heinän kasvu oli runsainta.Kunnostus kohdistuu puustoon ja aluskasvillisuuteenPuustoisia perinneympäristöjä on yhä vähemmän maassamme. Hoidon tavoitteena on vaalia mo-nipuolista lajistoa sekä ihmisen ja karjan luomaa maisemaa. Hakamaiden ja metsälaidunten hoi-don tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta. Harvapuustoisuus lisää auringon säteilynpääsyä aluskasvillisuuteen ja puiden rungoille, mikä parantaa valosta ja lämmöstä hyötyvieneliölajien elinoloja. Puustoiset perinnebiotoopit ovat tärkeitä elinympäristöjä etenkin sienille jahyönteisille.Perinnebiotooppien hoidossa on kaksi päävaihetta: kertaluonteinen kunnostus ja jatkuva, vuotui-nen hoito. Ennen kunnostamisen aloittamista on varmistuttava, että vuotuinen hoito käynnistyyja jatkuu. Hakamailla ja metsälaitumilla riittää laidunnus, mutta ajoittain tarvitsee poistaa puidentaimia ja isoja puita.Umpeenkasvaneen perinneympäristön kunnostusvaiheessa raivataan pensaikkoa ja vesakkoasekä poistetaan liika puusto. Tällöin on maltettava säästää luonnolle arvokas puusto eli ikäraken-teeltaan vaihteleva ja lajistoltaan monipuolinen puusto. Se on erittäin tärkeä koti- ja elinympäris-tö kääville, hyönteisille ja linnuille.Kunnostuksen jälkeen perinneympäristöä hoidetaan yleensä laiduntamalla. Muuna vaihtoehtonavuotuiselle hoidolle niitto.Kunnostuksen ja hoidon ansiosta metsänomistaja saa arvokkaan kohteen, joka jatkaa ylisukupol-vista metsän monikäytön jatkumoa. Alue voi olla myös mieluisa asuin- tai virkistäytymispaikkasekä suvun pyhä paikka. Samalla säilytetään tapoja, tietoa, kädentaitoja sekä tarinoita paikoistaja paikannimistä.Entä jos kunnostusvaiheessa kohteelta saadaan myyntikelpoista puuta? Tällöin metsänkäyttöil-moituksessa selvitetään kohteen erityisluonne ja sen edellyttämä hakkuutapa. Metsänkäyttöilmoi-tus tehdään metsäkeskukselle kaikista myyntihakkuista.Kunnostuksessa tavoitellaan kullekin perinneympäristölle ominaista rakennetta puustoa raivatenja harventaen sekä vanhat lahopuut säästäen. Esimerkiksi hakamaiden raivauksessa pyritäänavoimien niittylaikkujen ja puuryhmien vuorotteluun.Kunnostus parantaa lyhyessä ajassa alueen kasvuoloja ja auttaa niittyeliöstön palautumista. Kun-nostetulta alueelta voi löytyä kasveja, jotka ovat sinnitelleet varjostavan kasvillisuuden joukossatai maaperän siemenpankissa. Lajistoa voi levitä kunnostetulle alueelle myös läheisiltä niityiltä japientareilta.Puustoisen perinnebiotoopin kunnostusvaiheKunnostuksen suunnitteluKunnostuksen suunnittelu alkaa alueen kunnostus- ja hoitotarpeen arvioinnista ja tavoitteidenasettelusta. On selvitettävä kohteen käyttöhistoria sekä kuinka kauan alue on ollut hoitamatto-mana ja mitä aloitettavalla hoidolla tavoitellaan.
 16. 16. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 15 (16)Tavoitteen asettamista varten tarvitaan tietoa alueen luontoarvoista. Myös tarvitaan tietoa alu-leelle tulevista laiduneläimistä sekä käytettävistä koneista ja työvoimasta. Menneen ajan maan-käyttö selviää haastattelemalla paikallisia asukkaita. Myös vanhoista kartoista ja ilmakuvista voiolla apua.Hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi perinnebiotooppia tulee laiduntaa riittävästi. Kunnostus onmielekästä sellaisilla kohteilla, joilla umpeenkasvusta huolimatta esiintyy niittykasvillisuutta jajoille voidaan järjestää tehokas laidunnus.RaivausPuiden ja pensaiden raivaus kannattaa aloittaa kohdista, joissa niittykasvillisuutta on vielä jäljellä.Tällöin raivaus tehdään keväällä, joka antaa niittykasveille hyvän kasvuunlähdön sopeutuakseenlisääntyneeseen valoon.Kun pensaskerrosta raivataan, tulee ennakkoon selvittää säästettävät ja kaadettavat puut. Harvi-naiset ja arvokkaat pensaat säästetään. Marjovia ja harvinaisia lajeja sekä muita tärkeitä ravinto-kasveja säästetään.Puuston käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota säästettävän puuston ikärakenteeseen; myös nuo-ria puita on jätettävä riittävästi. Tyvestään haarautuvat puut on miellettävä yhdeksi puuksi, jonkakaikki haarat joko kaadetaan tai säästetään. Säästetään vanhat lehtipuut, pökkelöt ja maapuut.Puuston raivaus tehdään suunnitelmallisesti. Puita poistetaan sen verran, että laiduntavat eläimetsyövät lisääntyneen pintakasvillisuuden. Puiden poisto rehevöittää pintakasvillisuutta, koska ra-vinteita vapautuu kaadettujen puiden juuristoista.Hakamailla suositaan lehtipuita, mäntyä sekä katajaa. Kuuset poistetaan, mutta suuret vanhatlehtipuut säästetään. Vanhojen puiden rungoilla elää useita sammal-, jäkälä- ja sienilajeja sekämonipuolinen hyönteislajisto. Myös kuolleet pökkelöt ja maapuut jätetään laidunalueelle luonnonmonimuotoisuutta rikastuttamaan.Entä jos kohteelta saadaan myyntikelpoista puuta? Tällöin voidaan soveltaa metsälain 6§:ä. Joshakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäy-tön kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällätavalla. Metsänkäyttöilmoituksessa selvitetään kohteen erityisluonne ja sen edellyttämä hakkuu-tapa. Metsänkäyttöilmoitus tehdään metsäkeskukselle kaikista myyntihakkuista.KaulausHaapa ja harmaaleppä tuottavat paljon kanto- ja juurivesoja rungon kaadon jälkeen. Tämänvuoksi ne on syytä kaulata ja kaataa vasta muutaman vuoden kuluttua. Kaulaaminen katkaiseepuun kuorikerroksessa tapahtuvan oksiston ja juuriston välisen ravinteiden kuljetuksen. Veden-kulkuun toimenpide ei vaikuta, sillä vesi kulkeutuu rungon puuosaa pitkin.Lopulta koko puu kuolee, yleensä kolmen neljän vuoden sisällä mutta joskus jo kahdessa vuodes-sa. Kaulaaminen on helpointa tehdä vesurilla tai kirveellä. Moottorisaha vahingoittaa helpostipuukerrosta, jolloin puu saattaa alkaa saman tien tuottaa vesoja jonkinlaisena paniikkireaktiona.Raivausjätteen käsittelyRaivausjäte kerätään pois mahdollisimman tarkasti ja se haketetaan tai poltetaan. Kelopuita jajoitakin lahoavia maarunkoja kannattaa jättää sijoilleen rikastuttamaan luonnon monimuotoisuut-ta.Polttopaikaksi valitaan puustoisen perinnebiotoopin ulkopuolelta kohta, jossa tulta on helppo halli-ta. Risukasan pohjalle tehdään helposti syttyvästä materiaalista ns. sytytysnuotio, jonka sisälleasetetaan sytykkeeksi ohuita ja kuivia risuja. Vasta tämän keon päälle voidaan latoa muut poltet-tavat risut.Ongelmakasvien poistaminenHoidon puutteessa perinnebiotoopin valtaavat kookkaat ja kilpailullisesti voimakkaat lajit, jotkahyötyvät maaperän kohonneista typpi- ja fosforipitoisuuksista.Tällaisia lajeja ovat muun muassa koiranputki, mesiangervo, nokkonen, ohdakkeet, vuohenputki,sananjalka, vadelma sekä heinistä järviruoko, hietakastikka ja nurmilauha. Ongelmakasvit saa-
 17. 17. Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus –selvitys, syksy 2011 16 (16)daan kuriin vähitellen säännöllisen niiton ja laidunnuksen avulla, mutta alkuvaiheessa niitä kan-nattaa poistaa tehostetusti.Joitain lajeja voidaan repiä irti juurineen, karjan karttaman nurmilauhan tuppaita voidaan poistaalapiolla tai traktorin kauhalla. Vadelmakasvustot voidaan poistaa raivaussahalla tai käsin kisko-malla.Puustoisen perinnebiotoopin hoitovaiheLaidunnusLaidunnus on parasta hakamaiden ja metsälaitumien hoitoa. Nautakarja on soveliainta puustoisil-le perinnebiotoopeille, mtta myös lampaat ovat oivallisia etenkin hakamaiden hoidossa. Karjanmäärä ei voi olla suuri, koska syötävää kasvillisuutta on selvästi vähemmän kuin niityillä. Varsin-kin metsälaitumet ovat niukkatuottoisia.Laidunalueen puuston hoitoRiittävä laidunpaine pitää alueen vesakon kurissa. Alikasvokseen levinneet nuoret kuuset ja kuu-sen taimet poistetaan. Myös voidaan poistaa yksittäisiä puita. Erityisesti vanhat lehtipuut sekälahot pysty- ja maapuut säästetään.Kuusipuustoisiin metsälaitumiin voi tehdä pieniä aukkoja, mutta voimakasta harventamista eisuositella. Kuusikon raju harventaminen heikentää maisemaa, ja jäljelle jääneet puut kaatuvathelposti. Paisteiset rinteet ja kumpareet ovat otollisia kohtia pienille valoaukoille, joihin pääseekehittymään niittymäistä kasvillisuutta.Hakamaan hoidossa suositaan suuria kookkaita lehtipuita ja valoa vaativille katajille raivataankasvutilaa. Hakamaita voidaan hoitaa sekapuustoisina tai yhtä ppulajia suosien. Kaikki hakkuu-tähteet kerätään ja kuljetetaan pois tai ne hävitetään polttamalla lähiympäristössä.Entä jos kohteelta saadaan myyntikelpoista puuta? Tällöin voidaan soveltaa metsälain 6§:ä. Joshakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäy-tön kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällätavalla. Metsänkäyttöilmoituksessa selvitetään kohteen erityisluonne ja sen edellyttämä hakkuu-tapa. Metsänkäyttöilmoitus tehdään metsäkeskukselle kaikista myyntihakkuista.
 18. 18. Metsätalouden kehittämiskeskus TapioSoidinkuja 4 00700 Helsinkipuh. 020 772 9000, fax 020 772 9008www.tapio.fi/verkkojulkaisuttapio@tapio.fi, www.tapio.fiwww.metsavastaa.netSkogsbrukets utvecklingscentral TapioOrrspelsgränden 4 00700 Helsingforstfn 020 772 9000, fax 020 772 9008tapio@tapio.fi, www.tapio.fiwww.skogsreflexen.net

×