SlideShare a Scribd company logo
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus
Jari Hynynen, Hannu Salminen, Saija Huuskonen,
Soili Kojola, Mika Lehtonen, Anssi Ahtikoski
Metsien kasvun lisäämisen
keinot ja vaikutukset
© Luonnonvarakeskus
Sisältö
• Tarkastelun kohteena metsänkäsittelyn mahdollisuudet
vaikuttaa puuston määrään (hiilivarasto) ja kasvuun (hiilinielu)
Suomessa
• Vaikutustarkastelu kohdistuu puustoon, tarkasteluun ei sisälly
käsittelyvaikutuksia metsämaan ja muun kasvillisuuden
hiilivarastoihin ja niiden muutoksiin.
2 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Keinot lisätä metsien kasvua ja hakkuukertymiä
© Luonnonvarakeskus
Missä mittakaavassa metsän käsittelyvaikutuksia
kasvuun ja hiilivaraston muutoksiin tulisi
tarkastella?
• Spatiaalinen mittakaava
– Metsikkötaso vai metsäaluetaso?
• Ajallinen mittakaava
– Lyhyt (< 10 v), keskipitkä (n. 30 v.), pitkä (100 v)?
Johtopäätökset metsänkäsittelyn vaikutuksista
riippuvat tarkastelutasosta!
4 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Puuston käsittelyn vaikutus metsikön kehitykseen
5 6.9.2017
T
0
100
200
300
400
500
600
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Puuston tilavuus,
m3 ha-1
aika, v.
Hakkuu vähentää pitkäkestoisesti
puuston määrää (ja hiilivarastoa)
© Luonnonvarakeskus
Käsittelyvaikutukset metsäalueen puustoon
6 6.9.2017
0
100
200
300
400
500
600
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Puuston tilavuus,
m3 ha-1
aika, v.
Metsäalue koostuu eri kehitysvaiheissa olevista metsistä
Hakkuun vaikutus puuston määrään
lyhytaikaisempi kuin metsikkötasolla
Hakkuut + mh-työt
aika, v.
Puuston tilavuus
Ilmastovaikutusten näkökulmasta on perusteltua tarkastella
metsänkäsittelyn vaikutuksia aluetasolla
© Luonnonvarakeskus
Aluetason skenaariotarkastelu
metsänkäsittelyn vaikutuksista
kasvuun
7 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Kasvun lisäämisen keinot talousmetsissä
• Tausta: Suomen nykyiset vuotuiset hakkuumäärät ovat noin 66 milj.
m3, mutta puunkäyttö on lisääntymässä
• Tavoitteena arvio siitä, millaiset vaikutukset vuotuisten
hakkuumäärien nostamisella nykytasosta 80 milj. m3:iin on
metsävaroihin ja niiden kehitykseen, jos
– metsänhoito pysyy nykytasolla
– metsänhoitotoimia tehostetaan tavoitteena
• metsien kasvun lisääminen ja
• runsaan puustopääoman ylläpitäminen lisääntyvistä
hakkuista huolimatta
• Laskelmien kohteena puuntuotannon metsämaa (ei käyttörajoitteita)
• n. 66 % koko metsätalousmaan pinta-alasta
• n. 84 % puuston kokonaismäärästä
8 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Tutkimusaineisto ja toteutusperiaate
Laskenta-aineistoina
valtakunnan metsien
inventoinnin (VMI11)
maastokoealat (noin
48 000 kpl)
Jokaiselle koealalle laskettiin
useita vaihtoehtoisia käsittely-
ohjelmia, joissa metsänhoidon
intensiteetti vaihtelee.
Ennusteet tuotettiin laajoihin
mittausaineistoihin perustuvilla
kasvu- ja tuotosmalleilla
(MOTTI-ohjelmisto)
Hakkuukertymien määrät
ja metsänhoitotoimien
toteutustasot määritettiin
aluekohtaisesti
© Luonnonvarakeskus
Skenaariot
1. BAU: metsänhoitotoimenpiteiden toteutusmäärät ja hakkuumäärät
säilyvät nykyisellä tasolla
2. BAU80: vuotuiset hakkuumäärät nostetaan 80 milj. m3:iin , mutta
metsänhoitotoimenpiteiden toteutukset säilyvät nykyisellä tasolla
3. INT80_30: vuotuiset hakkuumäärät nostetaan 80 milj. m3:iin ja samalla
tehostetaan metsänhoitotoimia tavoitteena ainespuun kasvun lisääminen
lyhyellä aikavälillä (30 v)
4. INT80_100: vuotuiset hakkuumäärät nostetaan 80 milj. m3:iin ja samalla
tehostetaan metsänhoitotoimia tavoitteena ainespuun kasvun lisääminen
pitkällä aikavälillä (100 v)
• Skenaarioiden tarkastelujakso on 100 vuotta
• Muuttuvan ilmaston mahdollisia vaikutuksia puuston kasvuun ja
metsätuhojen määrään ei otettu laskelmissa huomioon
10 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Tulokset
Puuston kasvu
11 6.9.2017
0
20
40
60
80
100
120
140
0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100
milj. m3/v
BAU
BAU80
INT80-30
INT80-100
vuosi
© Luonnonvarakeskus
Tulokset
Kasvavan puuston runkotilavuuden kehitys
12 6.9.2017
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
alku 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100
milj. m3
BAU
BAU80
INT80-30
INT80-100
vuosi
© Luonnonvarakeskus
Metsänhoitotoimien toteutuspinta-alat eri skenaarioissa
tulevan 30 vuoden aikana
13 6.9.2017
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Metsänlannoitus Kunnostusojitus Jalostetun siemenen käyttö
männyn uudistamisessa
BAU
BAU80
INT80-30
INT80-100
Pinta-ala,
1000 ha/v.
”Nopeavaikutteinen
ja tehokas”
”Hidasvaikutteinen,
mutta tehokas”
© Luonnonvarakeskus
Ilmastonmuutos ja kasvu
14 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Suomen metsien kasvun lisääntyminen vuodesta
1971 vuoteen 2010 VMI-aineiston perusteella
• Havaittu kasvunlisäys viimeisen 40 vuoden aikana
on ollut
– 47 milj. m3, eli 81 %
• 63 % lisääntyneestä kasvusta johtuu metsien
käsittelystä 1)
• 37 % kasvun lisäyksestä on kasvuympäristöstä
johtuvaa 1)
1) Lähde: Henttonen,H.H., Nöjd, P. & Mäkinen, H. 2017. Environment-induced growth
changes in the Finnish forests during 1971 – 2010 – an analysis based on National
Forest Inventory. Forest Ecology and Management 386 (2017) 22–36
© Luonnonvarakeskus
Päätelmät
16 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Metsänhoidon tehostaminen ja hakkuut
Jos hakkuita lisätään, mutta metsänhoito säilyy nykytasolla
⇒ puuntuotannon metsämaalla puuston kokonaistilavuus (ja elävään
puustoon sitoutunut hiilivarasto) pienenee 30 vuoden kuluessa n. 20 %
nykyistä alemmalle tasolle
Jos hakkuita lisätään ja samalla metsänhoitoa tehostetaan
⇒ puuston kasvua on mahdollista lisätä, niin että jo 20-30 vuoden
kuluttua lisäkasvu on hakkuukertymän lisäystä suurempi
– nopeimmat keinot: kasvatuslannoitukset ja kunnostusojitukset
• haasteena ympäristövaikutukset (etenkin kunnostusojitukset)
– pitkällä aikavälillä keino: jalostetun siemenen käyttö
metsänuudistamisessa
Metsänkäsittely ei vaikuta pelkästään puustoon, vaan myös
• maan hiilivarastoihin ja hiilensidontaan
• tuotetun raaka-aineen soveltuvuuteen eri lopputuotteisiin
17 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Kasvulisäyksen ajallinen mittakaava
Ilmastonmuutos todennäköisesti lisää kasvua jatkossakin, mutta samalla
tuhoriskit kasvavat
Jos metsien kasvua ja hiilivarastoja halutaan lisätä hyvin lyhyellä, alle 10
vuoden aikavälillä
=> lopetetaan/vähennetään hakkuita tuntuvasti nykytasosta, mutta
pitemmällä aikavälillä tuhoriskit lisääntyvät tuntuvasti
Jos kasvua halutaan lisätä 20-30 vuoden aikavälillä
⇒ Lisätään nykyisten kasvatusmetsien kasvua lannoituksin,
kunnostusojituksin ja soveltuvilla kohteilla myös kuitu-/energiapuun
kasvattamisella
Jos kasvua halutaan lisätä pitkällä (100 + vuotta) aikavälillä
⇒ Tehostetaan metsänhoitoa ja lisätään jalostetun materiaalin käyttöä
tuntuvasti viljelymetsissä
18 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus
Metsien kasvun lisääminen ja hiilinielut
Tutkimushaasteita
• Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien (puusto + maa)
hiilensidontaan ja hiilivarastojen määrän ja muutoksiin
– kasvunvaihtelu, tuhoriskit
• Metsänkäsittelyvaikutukset metsämaan hiilitaseeseen
varsinkin turvemailla
• Käsittelemättömien, luonnonmetsien ja vanhojen metsien
kehitys ja hiilidynamiikka
19 6.9.2017
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...
Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...
Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelmaMetsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, LukeIlmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Aleksi lehtonen 6.6.2019
Aleksi lehtonen 6.6.2019Aleksi lehtonen 6.6.2019
Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...
Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...
Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuusMaankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...
Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...
Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019Anu korosuo 6.6.2019
MISA-hankkeen tulosten tarkastelu
MISA-hankkeen tulosten tarkasteluMISA-hankkeen tulosten tarkastelu
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, LukeTuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-VirtanenIlmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Suomen metsäkeskus
 
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueellaNils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
Maa- ja metsätalousministeriö
 

What's hot (18)

Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...
Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...
Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseet ja EU:n LULUCF-sääntely, Aleksi leht...
 
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelmaMetsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
 
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
 
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
 
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
 
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, LukeIlmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
 
Aleksi lehtonen 6.6.2019
Aleksi lehtonen 6.6.2019Aleksi lehtonen 6.6.2019
Aleksi lehtonen 6.6.2019
 
Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...
Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...
Valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja metsien käyttömahdollisuud...
 
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuusMaankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
 
Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...
Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...
Metsäsektorin tietokantajulkaiseminen ja tuoreet tilastojulkaisut - Aarre Pe...
 
Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019
 
MISA-hankkeen tulosten tarkastelu
MISA-hankkeen tulosten tarkasteluMISA-hankkeen tulosten tarkastelu
MISA-hankkeen tulosten tarkastelu
 
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, LukeTuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
 
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
 
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
 
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-VirtanenIlmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
 
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueellaNils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
 
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
 

Similar to Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke

Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Suomen metsäkeskus
 
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotuksetUusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010
Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010
Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen RiistakeskusAskel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Esa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmät
Esa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmätEsa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmät
Esa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmät
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...
Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...
Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Jari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteen
Jari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteenJari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteen
Jari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteen
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
Kansallisen metsästrategian tavoitteita
Kansallisen metsästrategian tavoitteitaKansallisen metsästrategian tavoitteita
Kansallisen metsästrategian tavoitteita
Suomen metsäkeskus
 
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Digiriistametsä-hanke
Digiriistametsä-hankeDigiriistametsä-hanke
Digiriistametsä-hanke
Suomen metsäkeskus
 
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia SaarimaaLuontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Suomen metsäkeskus
 
Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016
Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016
Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3
Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3
Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne Tolvanen
Metsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne TolvanenMetsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne Tolvanen
Metsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne Tolvanen
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueetJaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoroAnniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...
11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...
11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjaus
Metsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjausMetsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjaus
Metsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjaus
Suomen metsäkeskus
 

Similar to Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke (20)

Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
 
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotuksetUusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
 
Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010
Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010
Metsä 150_Nöjd_Metsiemme kasvun muutosten syyt 1971-2010
 
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen RiistakeskusAskel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
 
Esa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmät
Esa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmätEsa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmät
Esa-Jussi Viitala: Metsittämisen tukijärjestelmät
 
Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...
Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...
Rikkonen pasi, esitys 25.10.2017, tilaisuus: EU:n maatalouspolitiikka uudistu...
 
Jari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteen
Jari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteenJari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteen
Jari Hynynen, LUKE: Lisää puuta biotalouteen
 
Kansallisen metsästrategian tavoitteita
Kansallisen metsästrategian tavoitteitaKansallisen metsästrategian tavoitteita
Kansallisen metsästrategian tavoitteita
 
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
 
Digiriistametsä-hanke
Digiriistametsä-hankeDigiriistametsä-hanke
Digiriistametsä-hanke
 
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia SaarimaaLuontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
 
Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016
Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016
Juha Siitonen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016
 
Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3
Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3
Metsä 150_Hynynen_Miten metsiemme vuotuinen kasvu saadaan nousemaan 150 milj.m3
 
Metsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne Tolvanen
Metsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne TolvanenMetsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne Tolvanen
Metsien monikäyttöä tukevat työkalut - Prof. Anne Tolvanen
 
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueetJaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
 
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoroAnniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
 
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
 
11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...
11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...
11. Tuija Sievänen: Miten virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen metsätalous...
 
Metsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjaus
Metsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjausMetsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjaus
Metsätalouden vesistökuormitus - valtakunnallinen ohjaus
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
 
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
 
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
 
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttäMaaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 

Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke

 • 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus Jari Hynynen, Hannu Salminen, Saija Huuskonen, Soili Kojola, Mika Lehtonen, Anssi Ahtikoski Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset
 • 2. © Luonnonvarakeskus Sisältö • Tarkastelun kohteena metsänkäsittelyn mahdollisuudet vaikuttaa puuston määrään (hiilivarasto) ja kasvuun (hiilinielu) Suomessa • Vaikutustarkastelu kohdistuu puustoon, tarkasteluun ei sisälly käsittelyvaikutuksia metsämaan ja muun kasvillisuuden hiilivarastoihin ja niiden muutoksiin. 2 6.9.2017
 • 3. © Luonnonvarakeskus Keinot lisätä metsien kasvua ja hakkuukertymiä
 • 4. © Luonnonvarakeskus Missä mittakaavassa metsän käsittelyvaikutuksia kasvuun ja hiilivaraston muutoksiin tulisi tarkastella? • Spatiaalinen mittakaava – Metsikkötaso vai metsäaluetaso? • Ajallinen mittakaava – Lyhyt (< 10 v), keskipitkä (n. 30 v.), pitkä (100 v)? Johtopäätökset metsänkäsittelyn vaikutuksista riippuvat tarkastelutasosta! 4 6.9.2017
 • 5. © Luonnonvarakeskus Puuston käsittelyn vaikutus metsikön kehitykseen 5 6.9.2017 T 0 100 200 300 400 500 600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Puuston tilavuus, m3 ha-1 aika, v. Hakkuu vähentää pitkäkestoisesti puuston määrää (ja hiilivarastoa)
 • 6. © Luonnonvarakeskus Käsittelyvaikutukset metsäalueen puustoon 6 6.9.2017 0 100 200 300 400 500 600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Puuston tilavuus, m3 ha-1 aika, v. Metsäalue koostuu eri kehitysvaiheissa olevista metsistä Hakkuun vaikutus puuston määrään lyhytaikaisempi kuin metsikkötasolla Hakkuut + mh-työt aika, v. Puuston tilavuus Ilmastovaikutusten näkökulmasta on perusteltua tarkastella metsänkäsittelyn vaikutuksia aluetasolla
 • 8. © Luonnonvarakeskus Kasvun lisäämisen keinot talousmetsissä • Tausta: Suomen nykyiset vuotuiset hakkuumäärät ovat noin 66 milj. m3, mutta puunkäyttö on lisääntymässä • Tavoitteena arvio siitä, millaiset vaikutukset vuotuisten hakkuumäärien nostamisella nykytasosta 80 milj. m3:iin on metsävaroihin ja niiden kehitykseen, jos – metsänhoito pysyy nykytasolla – metsänhoitotoimia tehostetaan tavoitteena • metsien kasvun lisääminen ja • runsaan puustopääoman ylläpitäminen lisääntyvistä hakkuista huolimatta • Laskelmien kohteena puuntuotannon metsämaa (ei käyttörajoitteita) • n. 66 % koko metsätalousmaan pinta-alasta • n. 84 % puuston kokonaismäärästä 8 6.9.2017
 • 9. © Luonnonvarakeskus Tutkimusaineisto ja toteutusperiaate Laskenta-aineistoina valtakunnan metsien inventoinnin (VMI11) maastokoealat (noin 48 000 kpl) Jokaiselle koealalle laskettiin useita vaihtoehtoisia käsittely- ohjelmia, joissa metsänhoidon intensiteetti vaihtelee. Ennusteet tuotettiin laajoihin mittausaineistoihin perustuvilla kasvu- ja tuotosmalleilla (MOTTI-ohjelmisto) Hakkuukertymien määrät ja metsänhoitotoimien toteutustasot määritettiin aluekohtaisesti
 • 10. © Luonnonvarakeskus Skenaariot 1. BAU: metsänhoitotoimenpiteiden toteutusmäärät ja hakkuumäärät säilyvät nykyisellä tasolla 2. BAU80: vuotuiset hakkuumäärät nostetaan 80 milj. m3:iin , mutta metsänhoitotoimenpiteiden toteutukset säilyvät nykyisellä tasolla 3. INT80_30: vuotuiset hakkuumäärät nostetaan 80 milj. m3:iin ja samalla tehostetaan metsänhoitotoimia tavoitteena ainespuun kasvun lisääminen lyhyellä aikavälillä (30 v) 4. INT80_100: vuotuiset hakkuumäärät nostetaan 80 milj. m3:iin ja samalla tehostetaan metsänhoitotoimia tavoitteena ainespuun kasvun lisääminen pitkällä aikavälillä (100 v) • Skenaarioiden tarkastelujakso on 100 vuotta • Muuttuvan ilmaston mahdollisia vaikutuksia puuston kasvuun ja metsätuhojen määrään ei otettu laskelmissa huomioon 10 6.9.2017
 • 11. © Luonnonvarakeskus Tulokset Puuston kasvu 11 6.9.2017 0 20 40 60 80 100 120 140 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 milj. m3/v BAU BAU80 INT80-30 INT80-100 vuosi
 • 12. © Luonnonvarakeskus Tulokset Kasvavan puuston runkotilavuuden kehitys 12 6.9.2017 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 alku 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 milj. m3 BAU BAU80 INT80-30 INT80-100 vuosi
 • 13. © Luonnonvarakeskus Metsänhoitotoimien toteutuspinta-alat eri skenaarioissa tulevan 30 vuoden aikana 13 6.9.2017 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Metsänlannoitus Kunnostusojitus Jalostetun siemenen käyttö männyn uudistamisessa BAU BAU80 INT80-30 INT80-100 Pinta-ala, 1000 ha/v. ”Nopeavaikutteinen ja tehokas” ”Hidasvaikutteinen, mutta tehokas”
 • 15. © Luonnonvarakeskus Suomen metsien kasvun lisääntyminen vuodesta 1971 vuoteen 2010 VMI-aineiston perusteella • Havaittu kasvunlisäys viimeisen 40 vuoden aikana on ollut – 47 milj. m3, eli 81 % • 63 % lisääntyneestä kasvusta johtuu metsien käsittelystä 1) • 37 % kasvun lisäyksestä on kasvuympäristöstä johtuvaa 1) 1) Lähde: Henttonen,H.H., Nöjd, P. & Mäkinen, H. 2017. Environment-induced growth changes in the Finnish forests during 1971 – 2010 – an analysis based on National Forest Inventory. Forest Ecology and Management 386 (2017) 22–36
 • 17. © Luonnonvarakeskus Metsänhoidon tehostaminen ja hakkuut Jos hakkuita lisätään, mutta metsänhoito säilyy nykytasolla ⇒ puuntuotannon metsämaalla puuston kokonaistilavuus (ja elävään puustoon sitoutunut hiilivarasto) pienenee 30 vuoden kuluessa n. 20 % nykyistä alemmalle tasolle Jos hakkuita lisätään ja samalla metsänhoitoa tehostetaan ⇒ puuston kasvua on mahdollista lisätä, niin että jo 20-30 vuoden kuluttua lisäkasvu on hakkuukertymän lisäystä suurempi – nopeimmat keinot: kasvatuslannoitukset ja kunnostusojitukset • haasteena ympäristövaikutukset (etenkin kunnostusojitukset) – pitkällä aikavälillä keino: jalostetun siemenen käyttö metsänuudistamisessa Metsänkäsittely ei vaikuta pelkästään puustoon, vaan myös • maan hiilivarastoihin ja hiilensidontaan • tuotetun raaka-aineen soveltuvuuteen eri lopputuotteisiin 17 6.9.2017
 • 18. © Luonnonvarakeskus Kasvulisäyksen ajallinen mittakaava Ilmastonmuutos todennäköisesti lisää kasvua jatkossakin, mutta samalla tuhoriskit kasvavat Jos metsien kasvua ja hiilivarastoja halutaan lisätä hyvin lyhyellä, alle 10 vuoden aikavälillä => lopetetaan/vähennetään hakkuita tuntuvasti nykytasosta, mutta pitemmällä aikavälillä tuhoriskit lisääntyvät tuntuvasti Jos kasvua halutaan lisätä 20-30 vuoden aikavälillä ⇒ Lisätään nykyisten kasvatusmetsien kasvua lannoituksin, kunnostusojituksin ja soveltuvilla kohteilla myös kuitu-/energiapuun kasvattamisella Jos kasvua halutaan lisätä pitkällä (100 + vuotta) aikavälillä ⇒ Tehostetaan metsänhoitoa ja lisätään jalostetun materiaalin käyttöä tuntuvasti viljelymetsissä 18 6.9.2017
 • 19. © Luonnonvarakeskus Metsien kasvun lisääminen ja hiilinielut Tutkimushaasteita • Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien (puusto + maa) hiilensidontaan ja hiilivarastojen määrän ja muutoksiin – kasvunvaihtelu, tuhoriskit • Metsänkäsittelyvaikutukset metsämaan hiilitaseeseen varsinkin turvemailla • Käsittelemättömien, luonnonmetsien ja vanhojen metsien kehitys ja hiilidynamiikka 19 6.9.2017