Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anu korosuo 6.6.2019

46 views

Published on

LULUCF-asetuksen valmistelu ja toimeenpano EU:ssa

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anu korosuo 6.6.2019

 1. 1. LULUCF-asetuksen valmistelu ja toimeenpano EU:ssa Anu Korosuo (PhD, MMM) Research Scholar International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Itävalta Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus, Helsinki 6.6.2019
 2. 2. Sisältö  LULUCF-asetuksen tausta  Asetuksen pääkohdat  Päästöt ja poistumat eri maankäyttöluokista  Metsänhoidon vaikutukset ilmastoon arvioidaan vertailutason avulla 2
 3. 3. EU:n päästövähennystavoitteet ja LULUCF  Vuoteen 2030 mennessä: EU:n jäsenmaat sitoutuneet vähentämään kokonaispäästöjään 40% vuoden 1990 tasosta  Pariisin sopimus v. 2015: ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi täytyy ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja hiilen varantoja  Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) mukaan tavoitteisiin 3
 4. 4. LULUCF-asetus (EU) 2018/841  Maankäyttö- ja metsäsektorin ilmastovaikutukset vertailukelpoiseksi muiden sektoreiden kanssa ja osaksi EU:n päästövähennystavoitetta  Huomioidaan ilmastonmuutosta hillitsevät toimet, lasketaan ihmisen aiheuttamat päästöt ja poistumat sovittujen sääntöjen mukaan  ”No-debit” sitoumus kausille 2021-2025 ja 2026-2030: LULUCF-sektorilla lasketut päästöt ja poistumat vähintään tasapainossa  Suhteessa vertailuvuosiin / -tasoon 4 http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj
 5. 5. Puun käyttö  Biomassan energiakäytön päästöt oletetaan nollaksi energiasektorilla sillä edellytyksellä, että puun käyttö huomioidaan LULUCF-sektorilla  Puutuotteisiin sitoutunut hiili lasketaan LULUCF- sektorilla metsämaan tilinpidossa (sahatavara, puulevyt, paperi)  Substituutiovaikutukset (vähentyneet fossiilisten päästöt) näkyvät muilla sektoreilla 5
 6. 6. Asetuksen maankäyttöluokkien kehitys EU:ssa 6 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EU:npäästötjapoistumat[MtCO2e] Data: UNFCCC Viljelymaa Ruohikkoalue Kosteikko Metsämaa (sis. metsitys) Puutuotteet Lähde vapauttaa kasvihuonekaasuja ilmakehään. Näitä kaasuja sanotaan päästöiksi. Nielu sitoo kasvi- huonekaasuja ilmakehästä. Näitä kaasuja sanotaan poistumiksi.
 7. 7. Tilinpitosäännöt vuosille 2021-2030 7 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EU:npäästötjapoistumat[MtCO2e] Data: UNFCCC Viljelymaa Ruohikkoalue Kosteikko Metsämaa (sis. metsitys) Puutuotteet Metsitys ja metsäkato kokonaisuudessaan Verrataan vuosiin 2005-2009 Metsämaa ja puutuotteet: lasketaan vertailutaso historiallisia käytäntöjä simuloimalla
 8. 8. Metsien vertailutaso kausille 2021-2025 ja 2026-2030 • Mitkä olisivat metsämaan kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat, jos metsänhoito ei olisi muuttunut kauden 2000-2009 jälkeen? Tekninen ohjeistus: http://europa.eu/!kr79Wm
 9. 9. Metsien vertailutaso kausille 2021-2025 ja 2026-2030 • Mitkä olisivat metsämaan kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat, jos metsänhoito ei olisi muuttunut kauden 2000-2009 jälkeen? • Perustuu ”kestävän metsätalouden käytäntöjen jatkamiseen”, jossa ”otettava huomioon dynaamisten ikään liittyvien metsien ominaisuuksien tulevat vaikutukset” o Ohjeistus: Mitä metsänhoidon toimenpiteitä tehtiin, millaisille metsiköille, ja missä metsikön kehitysvaiheessa?  Omistusrakenne, metsän käyttötarkoitus, toteunut metsänhoitotapa  Uudistamistapa ja puulaji  Harvennusten lukumäärä ja ajoitus, päätehakkuiden ajoitus • ”jotta ei aiheettomasti rajoiteta metsänhoidon intensiteettiä kestävän metsänhoidon käytäntöjen keskeisenä osana, tavoitteena ylläpitää tai vahvistaa pitkän aikavälin hiilinieluja” o Ohjeistus: Kokonaishakkuiden määrä ei ole sidottu vertailukauden kokonaishakkuumäärään, vaan riippuu metsien ikäluokkarakenteesta.  Hakkuut mallinnetaan vastaamaan toteutunuita hakkuita suhteessa puuston määrään eri ikä- tai läpimittaluokissa
 10. 10. Metsien vertailutaso: perusperiaate 1990 2021 20302000 2009 Kasvihuonekaasuinventaario 0 Metsänhoidon käytännöt: Mitä toimenpiteitä, milloin? Vertailutaso Metsämaan nettopoistuma [MtCO2] Metsämaan hiilivarastot:  Elävä biomassa  Maan päällä  Maan alla  Karike  Lahopuu  Maaperän hiili  Puutuotteet
 11. 11. Metsien vertailutaso: perusperiaate 1990 2021 20302000 2009 Kasvihuonekaasuinventaario 0 Tuleva nettopoistuma? Credits Debits Metsämaan nettopoistuma [MtCO2] Metsämaan hiilivarastot:  Elävä biomassa  Maan päällä  Maan alla  Karike  Lahopuu  Maaperän hiili  Puutuotteet
 12. 12. 12 • 12 / 2017: Neuvottelut päätökseen • 5 / 2018: LULUCF-asetus hyväksytään • 7 / 2018: Tekninen ohjeistus metsien vertailutason laatimisesta • 12 / 2018: Jäsenmaat jättävät ehdotuksen metsien vertailutasostaan • 4 / 2019: Asiantuntija-arviointi Brysselissä • 6-7 / 2019: Komission tekniset suositukset ehdotusten korjaamiseksi • 12 / 2019: Jäsenmaat jättävät korjatut ehdotukset komissiolle (tarvittaessa) • 10 / 2020: Vertailutasot vahvistetaan http://europa.eu/!kr79Wm Vertailutason valmistelu
 13. 13. Yhteenveto: mitä LULUCF-asetus on ja ei ole • Kytkee maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden osaksi ilmastotavoitteita: sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset tulee nyt huomioida • Täydentää bioenergian ilmastovaikutusten arviointia • Asettaa vaatimuksia tilinpidon luotettavuuden parantamiseksi: jäsenmaiden täytyy kehittää kasvihuonekaasuinventaarioita • Mittaa kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia ilmakehästä, ei hakkuita • Mittaa eri hiilivarastojen muutosta, ei pelkästään runkopuuta • Sisältää useita maankäyttöluokkia ja niiden muutoksen, ei vain metsänhoitoa • Edellyttää kestävää metsänhoitoa, mutta ei määritä sitä
 14. 14. Kiitos! Anu Korosuo Ecosystem Services and Management Program korosuo@iiasa.ac.at
 15. 15. 15 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 Netherlands Ireland Denmark Malta Luxembourg Cyprus Latvia Belgium Estonia Greece Hungary Austria Slovenia Croatia CzechRepublic Bulgaria Slovakia Lithuania Portugal UnitedKingdom Germany Romania Finland Italy Poland Spain France Sweden Emissions/removals[MtCO2e] HWP Other Land Settlements Wetlands Grassland Cropland Forest Land Total LULUCF LULUCF eri EU-maissa (2010-2016 keskiarvo) Data: UNFCCC
 16. 16. 16 0% 20% 40% 60% 80% 100% LULUCF osuus verrattuna maiden koko päästöihin (2010-2016 keskiarvo) Data: UNFCCC LULUCF nettonieluLULUCF nettolähde Vaalea osuus: kuinka paljon LULUCF sitoo kokonaispäästöistä Kokonaispäästöt

×