MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS DARBUOTOJAMS

Moterų informacijos centras
Moterų informacijos centrasMoterų informacijos centras

Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN- PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos, veiklas.

1
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO
UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ
ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO
PRIEMONĖS –
PRAKTINIS INFORMACINIS
VADOVAS ESAMIEMS IR
BŪSIMIEMS DARBUOTOJAMS
Mykolo Romerio universitetas,
Lyčių tyrimų laboratorija
2020
Ona Gražina
Rakauskienė,
Eglė Krinickienė,
Vaida Servetkienė,
Lina Volodzkienė
Ref. Ares(2020)728259 - 05/02/2020
2
Ši ataskaita buvo parengta vykdant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos iš dalies remiamą
projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017).
Projekto vykdytojai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Moterų
informacijos centras. Už šio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autoriai. Leidinyje pateikiama informacija
nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.
Daugiau informacijos apie projektą: www.polygiai.lt
Iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Teisių,
lygybės ir pilietiškumo programa
© Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorija, 2020 m. Visos teisės saugomos
3
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS
IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS
PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS
DARBUOTOJAMS
I. Įvadas
Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas
įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN-
PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos,
veiklas.
Informacinio vadovo tikslas – pagerinti esamų ir būsimų darbuotojų žinias apie moterų ir
vyrų atlyginimų skirtumų priežastis ir pasekmes būsimoms pensijoms.
Informacinis vadovas parengtas remiantis Lietuvos įmonių ir įstaigų darbuotojų ir darbdavių
tyrimo, atlikto Mykolo Romerio Universiteto mokslininkų 2019 metais, išvadomis ir
rekomendacijomis, Europos Sąjungos šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, Europos Komisijos Lyčių
atlyginimų atotrūkio mažinimo veiksmų planu 2017–2019 metams, Tarptautinės darbo organizacijos
gairėmis dėl lyčių lygybės užimtumo politikoje ir kt.
II. Moterų ir vyrų atlyginimų ir pensijų atotrūkio priežastys
Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema,
sąlygojama daugelio priežasčių. Pagrindinės darbo užmokesčio atotrūkio tarp moterų ir vyrų
priežastys Lietuvoje yra šios:
• moterų dvigubas užimtumas rinkos ekonomikoje ir šeimos rūpybos ekonomikoje;
profesinės karjeros ir šeiminio gyvenimo derinimo sunkumai ir darbas nepilną darbo dieną;
• horizontalioji (profesinė ir sektorinė) darbo rinkos segregacija pagal lytį;
• vertikalioji darbo rinkos segregacija pagal lytį, t. y. lyčių balanso stoka sprendimų
priėmimo srityje ir valdyme;
• moterų diskriminacija priimant į darbą;
• moterims ir vyrams neefektyviai taikomas vienodo darbo užmokesčio už vienodą ir
vienodos vertės darbą principas ir teisinis reikalavimas;
• stereotipinis požiūris į „tradiciškai moteriškas“ ir „tradiciškai vyriškas“ specialybes,
profesijas, darbus ir jų vertinimas;
• pažeidžiamų grupių moterų (vyresnio amžiaus, neįgaliųjų, vienišų mamų ir kt.)
diskriminacija darbo rinkoje priėmimo į darbą, karjeros, vertinimo, darbo užmokesčio, darbo aplinkos
ir kitose srityse;
• mažas moterų skaičius vidutiniame ir stambiajame versle, ypač mažas verslo vadovių-
moterų skaičius.
III. Ką turi žinoti esami darbuotojai
• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymas nustato darbdavio pareigą moterims ir vyrams mokėti vienodą darbo užmokestį
už vienodą ir vienodos vertės darbą1
. Atlyginimu už darbą laikomas darbo užmokestis ar bet koks
1
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 2 dalies 4 punktas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų
4
kitas atlygis, įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai
gauna iš darbdavio už savo darbą2
, bei įskaitant visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu
darbdavio arba darbdavio atstovo išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą3
.
• Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda
ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio
sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės
kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas
palyginamasis darbas.4
• Darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį
ir visus papildomus uždarbius pinigais arba natūra, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai
gauna iš darbdavio už savo darbą.5
• Darbdavio arba darbdavio atstovo veiksmai yra pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų
lygias teises, jeigu jis dėl asmens lyties taiko asmeniui mažiau (daugiau) palankias apmokėjimo už
tokį patį ar vienodos vertės darbą sąlygas.6
IV. Ką turi žinoti būsimi darbuotojai
• Renkantis profesiją, specialybę, būsimą darbą, vadovaukitės savo kompetencijomis,
gebėjimais, savirealizacijos poreikiais, žmogiškosiomis savybėmis, talentais, pomėgiais, o ne
tradiciniais stereotipais, pagal kuriuos tam tikri darbai yra laikomi tradiciškai moteriškais ar
tradiciškai vyriškais.
• Įvertinkite tai, kad vadinamosiose ,,moteriškose“ srityse (žmonių sveikatos priežiūra,
socialinis darbas, švietimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, meninė, pramoginė ir
poilsio organizavimo veikla ir kt.) atlyginimai yra mažesni, nei vadinamosiose ,,vyriškose“ srityse
(statyba, pramonė, gamyba, nekilnojamojo turto operacijos ir kt.). Mažesnis darbo užmokestis ateityje
lems ir mažesnes pensijas.
• Priimant į darbą, darbdavys privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas moterims
ir vyrams, įskaitant būsimą atlyginimą, bei užtikrinti, kad siekiantis įsidarbinti asmuo nepatirtų
priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo. Bet kurie klausimai, nesusiję su būsimo darbo
funkcijomis, gali būti pripažinti diskriminaciniais.
• Jei manote, kad atrankos procese susidūrėte su moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimais,
kreipkitės konsultacijos į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą arba pateikite skundą. Atminkite,
kad nagrinėjant diskriminacijos dėl lyties atvejus, įrodyti, kad lygių teisių principas nebuvo pažeistas,
turės skundžiamas asmuo.
• Teisinę apsaugą nuo diskriminacijos dėl lyties suteikia Lietuvos Respublikos Darbo
kodeksas bei Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.
lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr
2
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 4 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
3
Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr
4
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 5 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
5
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 6 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
6
Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 11 str. 1 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr

More Related Content

Similar to MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS DARBUOTOJAMS

TrakaiTrakai
Trakailygus.lt Butkeviciute
230 views18 slides

Similar to MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS DARBUOTOJAMS(6)

Mokymu strukturaMokymu struktura
Mokymu struktura
lygus.lt Butkeviciute102 views
TrakaiTrakai
Trakai
lygus.lt Butkeviciute230 views
Mokymu struktura ir grafikas neringaMokymu struktura ir grafikas neringa
Mokymu struktura ir grafikas neringa
lygus.lt Butkeviciute338 views
Mokymu struktura utenos apskritisMokymu struktura utenos apskritis
Mokymu struktura utenos apskritis
lygus.lt Butkeviciute198 views
Mokymų struktūraMokymų struktūra
Mokymų struktūra
lygus.lt Butkeviciute192 views

More from Moterų informacijos centras(20)

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita
2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita
Moterų informacijos centras902 views
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
Moterų informacijos centras101 views
2020 I ketv. ataskaita | SKPC2020 I ketv. ataskaita | SKPC
2020 I ketv. ataskaita | SKPC
Moterų informacijos centras865 views
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapaiLygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Moterų informacijos centras866 views
Smurto lyties pagrindu prevencijaSmurto lyties pagrindu prevencija
Smurto lyties pagrindu prevencija
Moterų informacijos centras1.2K views
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiLog In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Moterų informacijos centras775 views
Log In - saugumas man patinka! leidinysLog In - saugumas man patinka! leidinys
Log In - saugumas man patinka! leidinys
Moterų informacijos centras1.3K views
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsLog In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Moterų informacijos centras1.3K views
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
Moterų informacijos centras1.4K views
16 dienų renginiai16 dienų renginiai
16 dienų renginiai
Moterų informacijos centras614 views
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centras4.4K views
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumasNacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
Moterų informacijos centras608 views
Good intentions is not enoughGood intentions is not enough
Good intentions is not enough
Moterų informacijos centras654 views
Women and media Women and media
Women and media
Moterų informacijos centras493 views

MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS DARBUOTOJAMS

  • 1. 1 MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS DARBUOTOJAMS Mykolo Romerio universitetas, Lyčių tyrimų laboratorija 2020 Ona Gražina Rakauskienė, Eglė Krinickienė, Vaida Servetkienė, Lina Volodzkienė Ref. Ares(2020)728259 - 05/02/2020
  • 2. 2 Ši ataskaita buvo parengta vykdant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos iš dalies remiamą projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017). Projekto vykdytojai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Moterų informacijos centras. Už šio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autoriai. Leidinyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija. Daugiau informacijos apie projektą: www.polygiai.lt Iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa © Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorija, 2020 m. Visos teisės saugomos
  • 3. 3 MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS DARBUOTOJAMS I. Įvadas Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN- PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos, veiklas. Informacinio vadovo tikslas – pagerinti esamų ir būsimų darbuotojų žinias apie moterų ir vyrų atlyginimų skirtumų priežastis ir pasekmes būsimoms pensijoms. Informacinis vadovas parengtas remiantis Lietuvos įmonių ir įstaigų darbuotojų ir darbdavių tyrimo, atlikto Mykolo Romerio Universiteto mokslininkų 2019 metais, išvadomis ir rekomendacijomis, Europos Sąjungos šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, Europos Komisijos Lyčių atlyginimų atotrūkio mažinimo veiksmų planu 2017–2019 metams, Tarptautinės darbo organizacijos gairėmis dėl lyčių lygybės užimtumo politikoje ir kt. II. Moterų ir vyrų atlyginimų ir pensijų atotrūkio priežastys Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema, sąlygojama daugelio priežasčių. Pagrindinės darbo užmokesčio atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežastys Lietuvoje yra šios: • moterų dvigubas užimtumas rinkos ekonomikoje ir šeimos rūpybos ekonomikoje; profesinės karjeros ir šeiminio gyvenimo derinimo sunkumai ir darbas nepilną darbo dieną; • horizontalioji (profesinė ir sektorinė) darbo rinkos segregacija pagal lytį; • vertikalioji darbo rinkos segregacija pagal lytį, t. y. lyčių balanso stoka sprendimų priėmimo srityje ir valdyme; • moterų diskriminacija priimant į darbą; • moterims ir vyrams neefektyviai taikomas vienodo darbo užmokesčio už vienodą ir vienodos vertės darbą principas ir teisinis reikalavimas; • stereotipinis požiūris į „tradiciškai moteriškas“ ir „tradiciškai vyriškas“ specialybes, profesijas, darbus ir jų vertinimas; • pažeidžiamų grupių moterų (vyresnio amžiaus, neįgaliųjų, vienišų mamų ir kt.) diskriminacija darbo rinkoje priėmimo į darbą, karjeros, vertinimo, darbo užmokesčio, darbo aplinkos ir kitose srityse; • mažas moterų skaičius vidutiniame ir stambiajame versle, ypač mažas verslo vadovių- moterų skaičius. III. Ką turi žinoti esami darbuotojai • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato darbdavio pareigą moterims ir vyrams mokėti vienodą darbo užmokestį už vienodą ir vienodos vertės darbą1 . Atlyginimu už darbą laikomas darbo užmokestis ar bet koks 1 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 2 dalies 4 punktas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų
  • 4. 4 kitas atlygis, įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą2 , bei įskaitant visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio arba darbdavio atstovo išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą3 . • Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.4 • Darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius pinigais arba natūra, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą.5 • Darbdavio arba darbdavio atstovo veiksmai yra pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu jis dėl asmens lyties taiko asmeniui mažiau (daugiau) palankias apmokėjimo už tokį patį ar vienodos vertės darbą sąlygas.6 IV. Ką turi žinoti būsimi darbuotojai • Renkantis profesiją, specialybę, būsimą darbą, vadovaukitės savo kompetencijomis, gebėjimais, savirealizacijos poreikiais, žmogiškosiomis savybėmis, talentais, pomėgiais, o ne tradiciniais stereotipais, pagal kuriuos tam tikri darbai yra laikomi tradiciškai moteriškais ar tradiciškai vyriškais. • Įvertinkite tai, kad vadinamosiose ,,moteriškose“ srityse (žmonių sveikatos priežiūra, socialinis darbas, švietimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla ir kt.) atlyginimai yra mažesni, nei vadinamosiose ,,vyriškose“ srityse (statyba, pramonė, gamyba, nekilnojamojo turto operacijos ir kt.). Mažesnis darbo užmokestis ateityje lems ir mažesnes pensijas. • Priimant į darbą, darbdavys privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas moterims ir vyrams, įskaitant būsimą atlyginimą, bei užtikrinti, kad siekiantis įsidarbinti asmuo nepatirtų priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo. Bet kurie klausimai, nesusiję su būsimo darbo funkcijomis, gali būti pripažinti diskriminaciniais. • Jei manote, kad atrankos procese susidūrėte su moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimais, kreipkitės konsultacijos į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą arba pateikite skundą. Atminkite, kad nagrinėjant diskriminacijos dėl lyties atvejus, įrodyti, kad lygių teisių principas nebuvo pažeistas, turės skundžiamas asmuo. • Teisinę apsaugą nuo diskriminacijos dėl lyties suteikia Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas bei Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr 2 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 4 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr 3 Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr 4 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 5 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr 5 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 6 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr 6 Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 11 str. 1 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr