SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Download to read offline
2020 m. SKPC
statistikos apžvalga
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų
(SKPC), teikiančių pagalbą smurtą
patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje,
2020 m. I-IV ketvirčių statistikos apžvalga.
Smurtas artimoje aplinkoje toliau – SAA.
2020 m. I-IV ketvirčiai
Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje
aplinkoje (SAA)**, pasiskirstymas Lietuvos apskrityse.
2020 01 01 – 2020 12 31
* Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
** SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto
artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
Panėvežio aps.
1664
Šiaulių aps.
2240
Telšių aps.
1104
Klaipėdos aps.
1750
Tauragės aps.
517
Marijampolės aps.
915
Alytaus aps.
1153
Kauno aps.
3093
Vilniaus aps.
3482
Utenos aps.
631
500–699
900–1099
1100–1299
1500–1699
Užregistruotų asmenų skaičius:
Iš viso**
16 672
**Iš viso užregistruotų asmenų skaičius nėra lygus užregistruotų asmenų pagal Lietuvos apskritis skaičiui,nes:
‒ 43 asmenys nenurodė savivaldybės,kurioje gyvena.;
‒ 80 asmenųpagalba buvo teikta kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą.
2020 m.
I-IV ketv.
1700–1899
2100–2299
2900–3099
3300–3499
Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje
aplinkoje (SAA)**, pasiskirstymas Lietuvos apskrityse,
atsižvelgiant į gyventojų skaičių.
2020 01 01 – 2020 12 31
* Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
** SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto
artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
Panėvežio aps.
Šiaulių aps.
Telšių aps.
Klaipėdos aps.
Tauragės aps.
Marijampolės aps.
Alytaus aps.
Kauno aps.
Vilniaus aps.
Utenos aps.
Užregistruotų asmenų skaičius*,
tenkantis 10 000 gyventojų:
*Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
2020 m.
I-IV ketv.
40,00-44,99
50,00-54,99
55,00-59,99
65,00-69,99
75,00-79,99
85,00-89,99
Pranešė policija
94 %
Kreipėsi savarankiškai
6 %
Pagrindinis SKPC informacijos apie SAAįvykius
šaltinis – policija.
2020 I-IV ketv. buvo užregistruota 11 946* nuo
SAAnukentėję asmenų, iš kurių apie:
*Eliminuotas vaikų,tapusių SAA liudininkais ar gyvenančių aplinkoje,kurioje buvo smurtauta,skaičius.
2931;
24%
3150;
26%
2931;
25%
2934;
25%
Užregistruotų asmenų skaičiaus pasiskirstymas
2020 metų ketvirčiais
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Informacijos apie SAA įvykius šaltiniai
2020 m.
I-IV ketv.
2020 I-IV ketv. iš viso užregistruoti 16 672* asmenys, iš
kurių 5 236 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą,
tapę SAAliudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje
buvo smurtauta. 11436;
69%
5236;
31%
Nepilnamečiaivaikai (iki 17 m.)
Suaugę asmenys (18 m. ir daugiau)
*Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
Nepilnamečiai vaikai ir SAA
2020 m.
I-IV ketv.
Lyginant 2019 m. I-V ketv. ir 2020 I-V ketv., nustatyta, kad nukentėjusiųjų
pasiskirstymas pagal lytį išliko nepakitęs:
• Moterys sudarė absoliučią daugumą (2019 m. – 83 %; 2020 m. – 81 %);
• Vyrai 2019 m. sudarė 16 % nukentėjusiųjų, o 2020 m. – 18 %.
• 2019 ir 2020 metais vaikai sudarė 1 % iš viso SKPC pagalbą gavusių
asmenų.
Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų
pasiskirstymas pagal lytį
2020 I-IV ketv. SKPC pagalbą gavo 11 879 asmenys, iš kurių:
10 932 asmenys užregistruoti 2020 I-IV ketv., o
947 asmenų pagalba pradėta teikti iki 2020-01-01.
9582; 81%
2201; 18%
1%
Moterys Vyrai Vaikai
2020 m.
I-IV ketv.
1329
6550
569
911
109 114
387
1410
158 207
12 27
96
7-17 m. 18-29 m. 30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 m. ir
vyresni
Neatsakė
Moterys
Vyrai
Vaikai
Nukentėjusių asmenų
pasiskirstymas pagal
amžiaus grupes:
• 30–59 m. – 67 %;
• 18–29 m. – 14 %;
• 65–84 m. – 9 %.
Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų
pasiskirstymas pagal lytį ir amžių (I)
2020 m.
I-IV ketv.
Smurtą patyrę ir SKPC pagalbą gavę asmenys
pagal lytį ir amžių
14 % 10 % 64 % 18 % 9 %
68 %
30–59 m. 18–29 m. 65–84 m. 30–59 m. 18–29 m. 65–84 m.
Moterys Vyrai
2020 m.
I-IV ketv.
Smurtautojų yra vyrai
Nukentėjusiųjų yra moterys
80,7 %
89,0 %
Nukentėję ir SKPC pagalbą gavę asmenys
bei smurtautojai
2020 m.
I-IV ketv.
Moterų nukentėjo nuo vyrų
Vyrų nukentėjo nuo vyrų
96,0 %
59,2 %
Nukentėjusio ir SKPC pagalbą gavusio asmens
bei smurtautojo santykis pagal lytį
2020 m.
I-IV ketv.
323
369
61
251
448
464
285
3119
3654
651
221
1149
314
474
Sutuoktinis (-ė)
Sugyventinis (-ė)
Buvęs sutuoktinis (-ės)/ sugyventinis (-ė)
Tėvai/ globėjai
Sūnus/ dukra
Brolis/ sesuo
Kiti giminaičiai
Moterys Vyrai
*Duomenys apie nepilnamečius asmenis,gavusius SKPC pagalbą,nėra įtraukti.
Smurtą artimoje aplinkoje patyrę ir
pagalbą gavę asmenys nukentėjo
nuo:
• 34 % sugyventinio (-ės);
• 29 % sutuoktinio (-ės);
• 12 % sūnaus
2020 m.
I-IV ketv.
SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas
pagal šeiminius ryšius su smurtautoju
31,4 % 20,4%
12,0 %
Nukentėjo nuo esamo
partnerio
70,7 %
Nukentėjo nuo savo vaiko Nukentėjo nuo esamo
partnerio
Nukentėjo nuo savo vaiko
19,5%
Nukentėjo nuo brolio
MOTERYS VYRAI
*Esamas partneris – tai sutuoktinis (-ė) arba sugyventinis (-ė).
10,1 % 1,9 %
Nuo sūnaus Nuo dukters
19,2 % 1,2 %
Nuo sūnaus Nuo dukters
2020 m.
I-IV ketv.
SKPC veiklos rezultatai
850
4620
164
4000
1779
15232
23021
14084
Kita
Tarpininkavimo ir atstovavimo
Pažymų rengimo pagalba
Psichologo pagalba
Teisininko pagalba
Konsultavimas
Informavimas
Veiksmų ir pagalbos priemonių plano sudarymas
2020 m. I-IV ketv. suteiktos 63 750 pagalbos.
Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos
5 pagalbos.
2020 m.
I-IV ketv.
SKPC siūlomą pagalbą sutiko gauti 11 879 asmenys,
iš kurių:
suteikta informavimo pagalba;
suteikta konsultavimo pagalba;
sudarytas/ tikslintas veiksmų ir pagalbos priemonių planas;
suteikta teisinė pagalba;
suteikta psichologo pagalba;
parengtos pažymos institucijoms apie SKPC teiktą pagalbą;
teikta kita pagalba.
Tarpininkauta ir bendradarbiauta su kitomis institucijomis dėl 20 % visų užregistruotų asmenų.
99%
72%
93%
7%
13%
1%
5 %
2020 m.
I-IV ketv.
SKPC statistikos apibendrinimas
• SKPC užregistravo 16 672 asmenis, patyrusius SAA, iš kurių 5 236 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę liudininkais
ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.
• SKPC pagalba buvo suteikta 11 879 asmenims, iš kurių 947 asmenų pagalba pradėta teikti dar iki 2020-01-01.
• Moterys sudarė absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 80,7 %, o 89,0 % smurtautojų yra vyrai.
• 96,0 % moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 59,2 % vyrų nukentėjo nuo vyrų.
• Dažniausiai nuo SAA nukenčia asmenys, priklausantys 30-59 m. amžiaus grupei – tiek moterys (68 %), tiek vyrai (64 %).
• Dažniausiai SKPC užregistruoti asmenys nukenčia nuo esamo partnerio smurto – tiek moterys (70,7 %), tiek vyrai (31,4 %).
• 2020 m. I-IV ketv. SKPC suteikė 63 750 pagalbas. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos 5 pagalbos.
2020 m.
I-IV ketv.
2020 m. SKPC statistinių
duomenų lyginamoji analizė
ketvirčiais
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų
(SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems
asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. statistinių
duomenų lyginamoji analizė ketvirčiais.
16,44 15,36 13,32 11,20
22,42 22,16
16,37
22,44
9,10 11,08
42,6
28,9
26,5
32,2
40,6
47,4
27,3
41,2
22,9 22,3
68,3
41,9
38,3
50,8
61,6
65,9
45,0
62,6
34,4 33,0
86,5
54,8 54,6
67,4
79,4
85,9
56,8
84,9
50,8
42,2
Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos
aps.
Marijampolės
aps.
Panevėžio
aps.
Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps.
2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
Užregistruotų asmenų skaičiaus*, tenkančio
10 000 gyventojų, kitimas Lietuvos apskrityse
*Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
2020 m. I, II, III, IV
ketv. palyginimas
Didžiausias SKPC užregistruotų asmenų skaičius*
10 000 gyventojų atiteko:
2020 m. I ketv.: Telšių, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse.
2020 m. II ketv.: Šiaulių,Alytaus ir Telšių apskrityse.
2020 m. III ketv.: Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse.
2020 m. IV ketv.: Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse.
2020 m. I-IV ketv. sparčiausiai šis rodiklis augo Alytaus apskrityje, kai:
• 2020 m. I pusm. 10 000 gyventojų atiteko 26,2 SAApatyrusiais
asmenimis daugiau nei 2020 m. I ketv., o
• 2020 m. II pusm. – 43,9 asmenimis daugiau nei 2020 m. I pusm.
!
Vidutinis šio rodiklio ketvirtinis
prieaugis 2020 m.:
• Alytaus apskrityje – 17,5
• kitose Lietuvos apskrityse – 12,03.
*Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
2020 m. I, II, III, IV
ketv. palyginimas
SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius
2931
3150
2931
2934
2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv.
+7%
-7%
2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30
d., nusistovėjus visuotinio karantino režimui,
SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl
smurto artimoje aplinkoje nei prieš tai buvusį
ketvirtį, t. y. 2020 m. sausio 1 d. – kovo 31 d.
2020 m. I, II, III, IV
ketv. palyginimas
2020 m. užregistruotų ir SKPC pagalbą gavusių
asmenų skaičius
2020 m. II ketv. buvo užregistruota 219 asmenų (7 %) daugiau nei 2020 m. I ketv., o SKPC pagalbą sutiko priimti net
8 % daugiau asmenų nei 2020 m. I ketv.
Galima teigti, kad didėjant SKPC gaunamų pranešimų skaičiui proporcingai didėja ir SKPC pagalbą sutikusių gauti
asmenų skaičius.
2020 m. I, II, III, IV
ketv. palyginimas
2727
2881
2689
2635
2020 m. IV ketv.
2020 m. III ketv.
2020 m. II ketv.
2020 m. I ketv.
+8 %
-7 %
-2%
Iki 2020-01-01 ir nuo 2020-01-01 užregistruotų SKPC
pagalbą gavusių asmenų skaičius*
2020 m. kovo 16 d., paskelbus visuotinį karantiną dėl Covid-19, SKPC siūlomą pagalbą
sutinkančių gauti asmenų skaičius tendencingai mažėjo.
2020 m. I, II, III, IV
ketv. palyginimas
* Pateikiami duomenys apie SKPC pagalbą gavusius asmenis,kurie registruoti iki 2020-01-01 ir nuo 2020-01-01.
3272
3003
2821
2783
2020 m. IV ketv.
2020 m. III ketv.
2020 m. II ketv.
2020 m. I ketv.
-8%
-6%
-1%
SKPC suteiktų pagalbų skaičius
*Kontaktų skaičius – tai SKPC sėkmingų ir nesėkmingų bandymų susisiekti su nukentėjusiais asmenimis ir institucijomis skaičius.
2020 metais SKPC suteikė 63 750 pagalbų. 2020 m. II ketv. tiek SKPC suteiktų pagalbų skaičius, tiek
įvykusių ir neįvykusių kontaktų skaičius buvo 16-17 % išaugęs lyginant su 2020 I ketv. duomenimis.
Šio rodiklio padidėjimui galėjo turėti įtakos 2020 m. II ketv. 7 % išaugęs pranešimų dėl SAAskaičius.
2020 m. I, II, III, IV
ketv. palyginimas
14674
14665
17073
17227
16142
15904
15963
15954
Kontaktų skaičius*
SKPC pagalbų skaičius
2020 m. IV ketv.
2020 m. III ketv.
2020 m. II ketv.
2020 m. I ketv.
+17%
+16%
-5%
-8%
2020 m. I, II, III ir IV ketv. SKPC statistikos
apibendrinimas
2020 m. I-IV ketv. žymiausiai kito SKPC užregistruotų asmenų skaičius, tenkantis
10 000 gyventojų, šiose Lietuvos apskrityse: Alytaus, Šiaulių, Telšių,
Marijampolės ir Panevėžio.
2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d., nusistovėjus visuotinio karantino
režimui, SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje
nei prieš tai buvusį ketvirtį. Tačiau pasibaigus karantinui, 2020 m. III ketv. SKPC
gautų pranešimų skaičius sumažėjo ir stabilizavosi.
Per vieną metų ketvirtį SKPC vidutiniškai suteikia 15 938 pagalbas.
2020 m. I, II, III, IV
ketv. palyginimas
2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv.
SKPC statistinių duomenų
lyginamoji analizė
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų
(SKPC), teikiančių pagalbą smurtą
patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje,
2019 m. I-IV ketv. ir 2020 I-IV ketv. statistinių
duomenų lyginamoji analizė.
SKPC gautų pranešimų SAA skaičius pagal
informacijos šaltinį
Lyginant 2019 m. I-IV ketv. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC duomenis, nustatyta, kad krito savarankiškai į SKPC
pagalbos besikreipusių asmenų skaičius (-5,7 %), o iš policijos buvo gauta 4,1 % mažiau pranešimų.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
11704
11223
Informacijos šaltinis - POLICIJA
2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv.
767
723
Informacijos šaltinis - SAVARANKIŠKAI
2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv.
-5,7 %
-4,1 %
SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius
2020 m. I-IV ketv. SKPC gavo 525 pranešimais
mažiau nei 2019 m. I-IV ketv.
Galima daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos
COVID-19 ir visuotinio karantino sukurti
apribojimai.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
12471
11946
2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv.
-4,2 %
30
SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius
2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv.
2019 m. I ketv.
2020 m. I ketv.
Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020
m. I ketv. duomenimis, nustatyta, kad
SKPC užregistruotų asmenų skaičius:
2020 m. sausį
2020 m. vasarį
2020 m. kovą
5,2 %
2,4 %
5,8 %
949
1000
956
1004
948
979
Sausis Vasaris Kovas
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
Remiantis SKPC 2019 m. II
ketv. ir 2020 m. II ketv.
duomenimis, nustatyta, kad
SKPC užregistruotų asmenų
skaičius:
2020 m. balandį
SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius
2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv.
2020 m. gegužę
2020 m. birželį
8,9 %
39,4 %
12,4 %
2019 m. II ketv.
2020 m. II ketv.
1069 1052
901
936 958
1256
Balandis Gegužė Birželis
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir
2020 m. III ketv. duomenimis,
nustatyta, kad SKPC užregistruotų
asmenų skaičius:
2020 m. liepą
SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius
2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv.
2020 m. rugpjūtį
2020 m. rugsėjį
0,2 %
17,6 %
12,3 %
2019 m. III ketv.
2020 m. III ketv.
1219
1064
982
1004
1066
861
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
Remiantis SKPC 2019 m. IV ketv. ir
2020 m. IV ketv. duomenimis,
nustatyta, kad SKPC užregistruotų
asmenų skaičius:
2020 m. spalį
SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius
2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv.
2020 m. lapkritį
2020 m. gruodį
6,3 %
18,2 %
17,1 %
2019 m. IV ketv.
2020 m. IV ketv.
1070
974
1235
875
1035 1024
Spalis Lapkritis Gruodis
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos
aps.
Marijampolės
aps.
Panevėžio
aps.
Šiaulių aps. Tauragės
aps.
Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps.
1347
3197
1480
621
2596
2211
560
818
498
3899
1153
3093
1750
915
1664
2240
517
1104
631
3482
2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
-14 %
+47 %
+35 %
+27 %
+18 %
-36 %
SKPC užregistruotų asmenų* pasiskirstymas Lietuvos
apskrityse** 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv.
*Su vaikais, tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.
**Neįtrauktas užregistruotų asmenų sk., nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės, ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
Palyginus SKPC 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv.
duomenis*, pastebimos šios SAA tendencijos:
Sumažėjęs užregistruotų asmenų skaičius
Panevėžio apskrityje (-35,9 %)
Alytaus apskrityje (-14,4 %)
Vilniaus apskrityje (-10,7 %)
Tauragės apskrityje (-7,7 %)
Išaugęs užregistruotų asmenų skaičius
Marijampolės apskrityje (47,3 %)
Telšių apskrityje (35,0 %)
Utenos apskrityje (26,7 %)
Klaipėdos apskrityje (18,2 %)
Nežymus užregistruotų asmenų skaičiaus augimas
Kauno apskrityje (-3,3 %)
Šiaulių apskrityje (1,3 %)
* Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
Užregistruotų ir SKPC pagalbą gavusių asmenų
skaičius einamaisiais laikotarpiais
Nepaisant to, kad 2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 4,2 % mažiau SAApatyrusių asmenų nei 2019 m. I-IV ketv.,
pažymėtina, jog 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu SKPC pagalbą sutiko gauti tik 2,1 % mažiau asmenų nei 2019 m.
*Pateikiami duomenys tik apie tuos asmenis,kurie užregistruoti ir gavę SKPC pagalbą einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu,t. y.:
užregistruoti ir SKPC pagalbą gavę 2019 m.I-IV ketv. arba 2020 m. I-IV ketv.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
11164
10932
2020 m. I-IV ketv.* 2019 m. I-IV ketv.*
-2,1%
SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius
2020 m. I-IV ketv. SKPC siūlomą pagalbą gavo 2,3 % mažiau SAA patyrusių asmenų nei 2019 m. I-IV ketv.
Šio rodiklio susitraukimui galėjo didelę įtaką turėti sumažėjęs SKPC gautų pranešimų apie SAAskaičius.
*Įtrauktas asmenų,registruotų iki 2020 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2020 metais,skaičius (947 asmenys).
**Įtrauktas asmenų,registruotų iki 2019 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2019 metais,skaičius (993 asmenys).
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
12157
11879
2020 m. I-IV ketv.* 2019 m. I-IV ketv.**
-2,3%
Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020
m. I ketv.* duomenimis, nustatyta, kad
SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius:
2020 m. sausį
SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius
2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv.
2020 m. vasarį
2020 m. kovą
7,5 %
4,1 %
3,7 %
2019 m. I ketv.
2020 m. I ketv.
*Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis.
872
912
876
937
875
908
Sausis Vasaris Kovas
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
Remiantis SKPC 2019 m. II ketv. ir 2020
m. II ketv.* duomenimis, nustatyta, kad
SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius:
2020 m. balandį
SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius
2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv.
2020 m. gegužę
2020 m. birželį
7,7 %
47,4 %
13,6 %
*Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis.
2019 m. II ketv.
2020 m. II ketv.
972 943
791
840 870
1166
Balandis Gegužė Birželis
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir 2020
m. III ketv.* duomenimis, nustatyta, kad
SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius:
2020 m. liepą
SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų
skaičius 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv.
2020 m. rugpjūtį
2020 m. rugsėjį
2,3 %
13,6 %
4,2 %
2019 m. III ketv.
2020 m. III ketv.
*Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis.
1073
939
806
927 961
772
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
Remiantis SKPC 2019 m. IV ketv. ir 2020
m. IV ketv.* duomenimis, nustatyta, kad
SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius:
2020 m. spalį
SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų
skaičius 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv.
2020 m. lapkritį
2020 m. gruodį
5,6 %
17,8 %
12,4 %
2019 m. IV ketv.
2020 m. IV ketv.
*Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis.
967
898
1018
795
948
892
Spalis Lapkritis Gruodis
Pranešimų
skaičius,
vnt.
2019 2020
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės
aps.
Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps.
944
2310
1118
395
1622
1438
352
499
413
1966
801
2224
1259
540
1124
1572
386
694
484
2712
2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
+37 %
+38 %
+39%
-15 %
-31 %
SKPC pagalbą gavusių asmenų* pasiskirstymas Lietuvos
apskrityse 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv.
*Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso
pagal gyvenamąją vietą.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
Palyginus SKPC 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. duomenis*,
pastebima, kad šiose apskrityse SKPC pagalbą sutikusių
gauti asmenų skaičius:
Smarkiai sumažėjo
Panevėžio apskrityje (-30,7 %)
Smarkiai išaugo
Telšių apskrityje (39,1 %)
Vilniaus apskrityje (37,9 %)
Marijampolės apskrityje (36,7 %)
*Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta
pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą.
Tolygiai augo
Utenos apskrityje (17,2 %)
Klaipėdos apskrityje (12,6 %)
Tauragės apskrityje (9,7 %)
Šiaulių apskrityje (9,3 %)
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
Tolygiai mažėjo
Alytaus apskrityje (-15,1 %)
Kauno apskrityje (-3,7 %)
SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų
pasiskirstymo pagal lytį palyginimas
Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV
ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai
pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi moterys.
83 %
Moterys
nuo 18 m.
Vyrai
nuo 18 m.
Vaikai
iki 17 m.
2019 m.
2020 m.
16 % 1 %
81 % 18 % 1 %
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų
pasiskirstymo pagal amžiaus grupes palyginimas
Tendencijos nesikeičia – tiek 2019
m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv.
dažniausiai pagalbos dėl patirto
smurto kreipėsi šioms amžiaus
grupėms priklausantys asmenys:
• 30-59 m.
• 18-29 m.
• 65-84 m.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
15%
67%
6%
9%
2020 m.
I-IV ketv.
iki 17 m. 18-29 m. 30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 metų ir vyreni Neatsakė
15%
65%
6%
10%
2019 m.
I-IV ketv.
30%
34%
7%
4% 13%
6%
6%
2019 m.
I-IV ketv.
29%
34%
6%
4% 13%
7%
7%
2020 m.
I-IV ketv.
Sutuoktinis (-ė) Sugyventinis (-ė) Buvęs partneris** Tėvas/motina/globėjas
Sūnus/dukra Brolis/sesuo Kiti giminaičiai***
Smurtautojų pasiskirstymo pagal šeiminius ryšius* su
nukentėjusiaisiais palyginimas
*Įtrauktas ir asmenų,smurtavusių prieš nepilnamečius asmenis,skaičius.
**Buvęs partneris - tai buvęs sutuoktinis (-ė) arba buvęs sugyventinis (-ė).
***Kiti giminaičiai grupei priklauso smurtavę seneliai,močiutės,anūkai,dėdės,tetos ir kiti artimi asmenys.
Tendencijos nesikeičia – tiek 2019
m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv.
dažniausiai SKPC klientai
nukentėdavo nuo:
• sugyventinio (-ės)
• sutuoktinio (-ės)
• sūnaus (dukters)
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC statistikos
apibendrinimas
• 2020 m. I-IV ketv. SKPC gavo 525 pranešimais mažiau nei 2019 m. I-IV ketv. Galima daryti prielaidą, kad
tam turėjo įtakos paskelbtas visuotinio karantino režimas.
• 2020 m. birželio mėnesį buvo užregistruota net 39,4 % daugiau pranešimų nei 2019 m. birželio mėnesį, o
SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius didesnis net 47,4 %. Šis 2020 m. birželį užfiksuotas pokytis
gali būti siejamas su visuotinio karantino dėl COVID-19 pabaiga.
• Pažymėtina, jog nepaisant to, kad 2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 4,2 % mažiau asmenų nei 2019 m.
I-IV ketv., tačiau tuo pačiu metu specializuotą kompleksinę pagalbą sutiko priimti tik 2,1 % mažiau asmenų
nei 2019 m. I-IV ketv.
• Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto
smurto kreipėsi:
– moterys (2019 m. I-IV ketv. – 83%, 2020 m. I-IV ketv. – 81 %);
– 30-59 metų amžiaus grupei priklausantys asmenys;
– asmenys, patiriantys esamo partnerio – sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) – smurtą.
2019 m. I-IV ketv.
2020 m. I-IV ketv.
Pirmoji ir antroji Covid-19
bangos ir smurtas artimoje
aplinkoje
Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų
(SKPC) iš policijos dėl SAA gautų pranešimų ir
savarankiškai pagalbos besikreipusių asmenų
skaičius pirmojo ir antrojo visuotinių karantinų
metu.
220 218
205 195 191 194
240 244
186
226
255
196
222
249
284 277
323
+22 %
+17 %
Pirmoji banga I SKPC gautų pranešimų dėl SAA
skaičiaus kitimas
+24 %
-24 %
-23 %
Nuo 2020 03 02
iki 2020 06 26
SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas pirmojo
visuotinio karantino metu
Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki balandžio 3 d. tendencingai
mažėjo.
Tačiau balandžio 13–17 d. buvo gauta 24 % daugiau pranešimų nei balandžio 6–10 d.
Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 15 d. gautų pranešimų skaičius augo. Gegužės 11–15 d. buvo gautas
rekordinis pranešimų skaičius karantino metu – 255 pranešimai.
Gaunamų pranešimų dėl SAAskaičiaus augimo tendencija laikėsi nuo gegužės 25 d. iki birželio 15
d., kai vidutiniškai kiekvieną savaitę buvo užregistruojama 29 pranešimais daugiau nei prieš tai
buvusią.
Paradoksalu, tačiau birželio 17 d. pasibaigus pirmojo visuotinio karantino apribojimams ir
suvaržymams, birželio 22–26 d. buvo užfiksuotas rekordinis gautų pranešimų skaičius nagrinėjamu
laikotarpiu – 323 pranešimai.
Nuo 2020 03 02
iki 2020 06 26
223
237
253
232
211 211
176
241
169
295
409
208
242
-30 %
Antroji banga I SKPC gautų pranešimų dėl SAA
skaičiaus kitimas
+7 %
-8 %
-17 %
-9 % +37%
+75%
+39% -49 %
+16 %
Nuo 2020 10 26
iki 2021 01 22
SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas antrojo
visuotinio karantino metu
Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki
2020 m. gruodžio 11 d. tendencingai mažėjo.
Tačiau gruodžio 14–18 d. buvo gauta 37 % daugiau pranešimų nei gruodžio
7–11 d.
Nuo gruodžio 14 d. iki dabar gaunamų pranešimų skaičius intensyviai
svyruoja, kai kiekvieną savaitę, lyginant su anksčiau buvusia, gautų
pranešimus skaičius tai smarkiai išauga, tai sumažėja (vidutiniškai 40–42 %).
Nuo 2020 10 26
iki 2021 01 22
Covid-19 bangos ir SKPC gautų pranešimų skaičiaus
procentinis kitimas savaitėmis
1
savaitė
2
savaitė
3
savaitė
4
savaitė
5
savaitė
6
savaitė
7
savaitė
8
savaitė
9
savaitė
10
savaitė
11
savaitė
COVID-19
BANGOS
Visuotinio karantino pradžia
-6 %
7 %
-2 %
-9 %
24 %
-17 %
-24 %
-30 %
13 %
39 %
13 %
16 %
-8 %
-5 %
0 %
2 %
37 %
2 %
75 %
22 %
-49 %
-23 %
ANTRA
PIRMA
Tiek pirmojo, tiek antrojo karantino metu pastebimos šios SAA tendencijos:
• 7-ąją ir 10-ąją savaitėmis gautų pranešimų skaičiaus staigus sumažėjimas,
• o 8-ąją, 9-ąją ir 11-ąją savaitėmis – pranešimų augimas.
Nors gautų pranešimų skaičiaus kitimo tendencijos savaitėmis pirmojo ir antrojo karantino metu yra
panašios, tačiau pažymėtina, kad antrojo karantino metu pastebimi didesni svyravimai.
I karantinas
II karantinas
Visuotinių karantinų metu SKPC gautos informacijos
dėl SAA apibendrinimas
Pirmąją-vienuoliktąją savaitėmis SKPC vidutiniškai gavo:
• pirmojo visuotinio karantino metu – po 214 pranešimų apie SAA;
• antrojo visuotinio karantino metu – po 241 pranešimą apie SAA.
Pirmojo karantino metu SKPC gautų pranešimų skaičius savaitėmis kito
tolygiai, kai antrojo karantino metu pastebimi žymūs svyravimai.
Jei remtis SKPC pirmojo karantino statistika, tai SKPC gautų pranešimų
antrojo karantino metu skaičiaus tolesnio augimo galima tikėtis nuo
2021 m. sausio 18 d., t. y. nuo vienuoliktosios karantino savaitės.
I karantinas
II karantinas
Ačiū
www.specializuotospagalboscentras.lt

More Related Content

More from Moterų informacijos centras

MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
 
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITAMoterų informacijos centras
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
 
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Moterų informacijos centras
 
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Moterų informacijos centras
 
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Moterų informacijos centras
 
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiLog In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiMoterų informacijos centras
 
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsLog In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsMoterų informacijos centras
 
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimuiMoterų informacijos centras
 
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centras
 
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without picturesVilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without picturesMoterų informacijos centras
 
Jaunimas jaunimui kartu mes galime pasipriešinti smurtui
Jaunimas jaunimui  kartu mes galime pasipriešinti smurtuiJaunimas jaunimui  kartu mes galime pasipriešinti smurtui
Jaunimas jaunimui kartu mes galime pasipriešinti smurtuiMoterų informacijos centras
 

More from Moterų informacijos centras (20)

MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
 
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
 
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
 
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
 
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapaiLygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
 
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
 
Smurto lyties pagrindu prevencija
Smurto lyties pagrindu prevencijaSmurto lyties pagrindu prevencija
Smurto lyties pagrindu prevencija
 
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiLog In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
 
Log In - saugumas man patinka! leidinys
Log In - saugumas man patinka! leidinysLog In - saugumas man patinka! leidinys
Log In - saugumas man patinka! leidinys
 
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsLog In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
 
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
 
16 dienų renginiai
16 dienų renginiai16 dienų renginiai
16 dienų renginiai
 
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
 
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumasNacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
 
Good intentions is not enough
Good intentions is not enoughGood intentions is not enough
Good intentions is not enough
 
Women and media
Women and media Women and media
Women and media
 
Role of mass media in Lithuania
Role of mass media in LithuaniaRole of mass media in Lithuania
Role of mass media in Lithuania
 
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without picturesVilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
Vilnius my 23 2012 maria edstrom presentation without pictures
 
Jaunimas jaunimui kartu mes galime pasipriešinti smurtui
Jaunimas jaunimui  kartu mes galime pasipriešinti smurtuiJaunimas jaunimui  kartu mes galime pasipriešinti smurtui
Jaunimas jaunimui kartu mes galime pasipriešinti smurtui
 

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita

 • 1.
 • 2. 2020 m. SKPC statistikos apžvalga Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. I-IV ketvirčių statistikos apžvalga. Smurtas artimoje aplinkoje toliau – SAA. 2020 m. I-IV ketvirčiai
 • 3. Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje (SAA)**, pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. 2020 01 01 – 2020 12 31 * Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. ** SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
 • 4. Panėvežio aps. 1664 Šiaulių aps. 2240 Telšių aps. 1104 Klaipėdos aps. 1750 Tauragės aps. 517 Marijampolės aps. 915 Alytaus aps. 1153 Kauno aps. 3093 Vilniaus aps. 3482 Utenos aps. 631 500–699 900–1099 1100–1299 1500–1699 Užregistruotų asmenų skaičius: Iš viso** 16 672 **Iš viso užregistruotų asmenų skaičius nėra lygus užregistruotų asmenų pagal Lietuvos apskritis skaičiui,nes: ‒ 43 asmenys nenurodė savivaldybės,kurioje gyvena.; ‒ 80 asmenųpagalba buvo teikta kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 2020 m. I-IV ketv. 1700–1899 2100–2299 2900–3099 3300–3499
 • 5. Užregistruotų asmenų*, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje (SAA)**, pasiskirstymas Lietuvos apskrityse, atsižvelgiant į gyventojų skaičių. 2020 01 01 – 2020 12 31 * Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. ** SAA patyręs asmuo, pagal LR apsaugos nuo SAA įstatymą, yra ir vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje,kurioje buvo smurtauta.
 • 6. Panėvežio aps. Šiaulių aps. Telšių aps. Klaipėdos aps. Tauragės aps. Marijampolės aps. Alytaus aps. Kauno aps. Vilniaus aps. Utenos aps. Užregistruotų asmenų skaičius*, tenkantis 10 000 gyventojų: *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I-IV ketv. 40,00-44,99 50,00-54,99 55,00-59,99 65,00-69,99 75,00-79,99 85,00-89,99
 • 7. Pranešė policija 94 % Kreipėsi savarankiškai 6 % Pagrindinis SKPC informacijos apie SAAįvykius šaltinis – policija. 2020 I-IV ketv. buvo užregistruota 11 946* nuo SAAnukentėję asmenų, iš kurių apie: *Eliminuotas vaikų,tapusių SAA liudininkais ar gyvenančių aplinkoje,kurioje buvo smurtauta,skaičius. 2931; 24% 3150; 26% 2931; 25% 2934; 25% Užregistruotų asmenų skaičiaus pasiskirstymas 2020 metų ketvirčiais I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Informacijos apie SAA įvykius šaltiniai 2020 m. I-IV ketv.
 • 8. 2020 I-IV ketv. iš viso užregistruoti 16 672* asmenys, iš kurių 5 236 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę SAAliudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. 11436; 69% 5236; 31% Nepilnamečiaivaikai (iki 17 m.) Suaugę asmenys (18 m. ir daugiau) *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. Nepilnamečiai vaikai ir SAA 2020 m. I-IV ketv.
 • 9. Lyginant 2019 m. I-V ketv. ir 2020 I-V ketv., nustatyta, kad nukentėjusiųjų pasiskirstymas pagal lytį išliko nepakitęs: • Moterys sudarė absoliučią daugumą (2019 m. – 83 %; 2020 m. – 81 %); • Vyrai 2019 m. sudarė 16 % nukentėjusiųjų, o 2020 m. – 18 %. • 2019 ir 2020 metais vaikai sudarė 1 % iš viso SKPC pagalbą gavusių asmenų. Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį 2020 I-IV ketv. SKPC pagalbą gavo 11 879 asmenys, iš kurių: 10 932 asmenys užregistruoti 2020 I-IV ketv., o 947 asmenų pagalba pradėta teikti iki 2020-01-01. 9582; 81% 2201; 18% 1% Moterys Vyrai Vaikai 2020 m. I-IV ketv.
 • 10. 1329 6550 569 911 109 114 387 1410 158 207 12 27 96 7-17 m. 18-29 m. 30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 m. ir vyresni Neatsakė Moterys Vyrai Vaikai Nukentėjusių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: • 30–59 m. – 67 %; • 18–29 m. – 14 %; • 65–84 m. – 9 %. Smurtą patyrusių ir pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių (I) 2020 m. I-IV ketv.
 • 11. Smurtą patyrę ir SKPC pagalbą gavę asmenys pagal lytį ir amžių 14 % 10 % 64 % 18 % 9 % 68 % 30–59 m. 18–29 m. 65–84 m. 30–59 m. 18–29 m. 65–84 m. Moterys Vyrai 2020 m. I-IV ketv.
 • 12. Smurtautojų yra vyrai Nukentėjusiųjų yra moterys 80,7 % 89,0 % Nukentėję ir SKPC pagalbą gavę asmenys bei smurtautojai 2020 m. I-IV ketv.
 • 13. Moterų nukentėjo nuo vyrų Vyrų nukentėjo nuo vyrų 96,0 % 59,2 % Nukentėjusio ir SKPC pagalbą gavusio asmens bei smurtautojo santykis pagal lytį 2020 m. I-IV ketv.
 • 14. 323 369 61 251 448 464 285 3119 3654 651 221 1149 314 474 Sutuoktinis (-ė) Sugyventinis (-ė) Buvęs sutuoktinis (-ės)/ sugyventinis (-ė) Tėvai/ globėjai Sūnus/ dukra Brolis/ sesuo Kiti giminaičiai Moterys Vyrai *Duomenys apie nepilnamečius asmenis,gavusius SKPC pagalbą,nėra įtraukti. Smurtą artimoje aplinkoje patyrę ir pagalbą gavę asmenys nukentėjo nuo: • 34 % sugyventinio (-ės); • 29 % sutuoktinio (-ės); • 12 % sūnaus 2020 m. I-IV ketv.
 • 15. SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal šeiminius ryšius su smurtautoju 31,4 % 20,4% 12,0 % Nukentėjo nuo esamo partnerio 70,7 % Nukentėjo nuo savo vaiko Nukentėjo nuo esamo partnerio Nukentėjo nuo savo vaiko 19,5% Nukentėjo nuo brolio MOTERYS VYRAI *Esamas partneris – tai sutuoktinis (-ė) arba sugyventinis (-ė). 10,1 % 1,9 % Nuo sūnaus Nuo dukters 19,2 % 1,2 % Nuo sūnaus Nuo dukters 2020 m. I-IV ketv.
 • 16. SKPC veiklos rezultatai 850 4620 164 4000 1779 15232 23021 14084 Kita Tarpininkavimo ir atstovavimo Pažymų rengimo pagalba Psichologo pagalba Teisininko pagalba Konsultavimas Informavimas Veiksmų ir pagalbos priemonių plano sudarymas 2020 m. I-IV ketv. suteiktos 63 750 pagalbos. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos 5 pagalbos. 2020 m. I-IV ketv.
 • 17. SKPC siūlomą pagalbą sutiko gauti 11 879 asmenys, iš kurių: suteikta informavimo pagalba; suteikta konsultavimo pagalba; sudarytas/ tikslintas veiksmų ir pagalbos priemonių planas; suteikta teisinė pagalba; suteikta psichologo pagalba; parengtos pažymos institucijoms apie SKPC teiktą pagalbą; teikta kita pagalba. Tarpininkauta ir bendradarbiauta su kitomis institucijomis dėl 20 % visų užregistruotų asmenų. 99% 72% 93% 7% 13% 1% 5 % 2020 m. I-IV ketv.
 • 18. SKPC statistikos apibendrinimas • SKPC užregistravo 16 672 asmenis, patyrusius SAA, iš kurių 5 236 yra nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę liudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. • SKPC pagalba buvo suteikta 11 879 asmenims, iš kurių 947 asmenų pagalba pradėta teikti dar iki 2020-01-01. • Moterys sudarė absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 80,7 %, o 89,0 % smurtautojų yra vyrai. • 96,0 % moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 59,2 % vyrų nukentėjo nuo vyrų. • Dažniausiai nuo SAA nukenčia asmenys, priklausantys 30-59 m. amžiaus grupei – tiek moterys (68 %), tiek vyrai (64 %). • Dažniausiai SKPC užregistruoti asmenys nukenčia nuo esamo partnerio smurto – tiek moterys (70,7 %), tiek vyrai (31,4 %). • 2020 m. I-IV ketv. SKPC suteikė 63 750 pagalbas. Vidutiniškai vienam asmeniui buvo suteiktos 5 pagalbos. 2020 m. I-IV ketv.
 • 19. 2020 m. SKPC statistinių duomenų lyginamoji analizė ketvirčiais Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2020 m. statistinių duomenų lyginamoji analizė ketvirčiais.
 • 20. 16,44 15,36 13,32 11,20 22,42 22,16 16,37 22,44 9,10 11,08 42,6 28,9 26,5 32,2 40,6 47,4 27,3 41,2 22,9 22,3 68,3 41,9 38,3 50,8 61,6 65,9 45,0 62,6 34,4 33,0 86,5 54,8 54,6 67,4 79,4 85,9 56,8 84,9 50,8 42,2 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv. Užregistruotų asmenų skaičiaus*, tenkančio 10 000 gyventojų, kitimas Lietuvos apskrityse *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 • 21. Didžiausias SKPC užregistruotų asmenų skaičius* 10 000 gyventojų atiteko: 2020 m. I ketv.: Telšių, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. 2020 m. II ketv.: Šiaulių,Alytaus ir Telšių apskrityse. 2020 m. III ketv.: Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse. 2020 m. IV ketv.: Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse. 2020 m. I-IV ketv. sparčiausiai šis rodiklis augo Alytaus apskrityje, kai: • 2020 m. I pusm. 10 000 gyventojų atiteko 26,2 SAApatyrusiais asmenimis daugiau nei 2020 m. I ketv., o • 2020 m. II pusm. – 43,9 asmenimis daugiau nei 2020 m. I pusm. ! Vidutinis šio rodiklio ketvirtinis prieaugis 2020 m.: • Alytaus apskrityje – 17,5 • kitose Lietuvos apskrityse – 12,03. *Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 • 22. SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius 2931 3150 2931 2934 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +7% -7% 2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d., nusistovėjus visuotinio karantino režimui, SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje nei prieš tai buvusį ketvirtį, t. y. 2020 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 • 23. 2020 m. užregistruotų ir SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius 2020 m. II ketv. buvo užregistruota 219 asmenų (7 %) daugiau nei 2020 m. I ketv., o SKPC pagalbą sutiko priimti net 8 % daugiau asmenų nei 2020 m. I ketv. Galima teigti, kad didėjant SKPC gaunamų pranešimų skaičiui proporcingai didėja ir SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas 2727 2881 2689 2635 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +8 % -7 % -2%
 • 24. Iki 2020-01-01 ir nuo 2020-01-01 užregistruotų SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius* 2020 m. kovo 16 d., paskelbus visuotinį karantiną dėl Covid-19, SKPC siūlomą pagalbą sutinkančių gauti asmenų skaičius tendencingai mažėjo. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas * Pateikiami duomenys apie SKPC pagalbą gavusius asmenis,kurie registruoti iki 2020-01-01 ir nuo 2020-01-01. 3272 3003 2821 2783 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. -8% -6% -1%
 • 25. SKPC suteiktų pagalbų skaičius *Kontaktų skaičius – tai SKPC sėkmingų ir nesėkmingų bandymų susisiekti su nukentėjusiais asmenimis ir institucijomis skaičius. 2020 metais SKPC suteikė 63 750 pagalbų. 2020 m. II ketv. tiek SKPC suteiktų pagalbų skaičius, tiek įvykusių ir neįvykusių kontaktų skaičius buvo 16-17 % išaugęs lyginant su 2020 I ketv. duomenimis. Šio rodiklio padidėjimui galėjo turėti įtakos 2020 m. II ketv. 7 % išaugęs pranešimų dėl SAAskaičius. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas 14674 14665 17073 17227 16142 15904 15963 15954 Kontaktų skaičius* SKPC pagalbų skaičius 2020 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. I ketv. +17% +16% -5% -8%
 • 26. 2020 m. I, II, III ir IV ketv. SKPC statistikos apibendrinimas 2020 m. I-IV ketv. žymiausiai kito SKPC užregistruotų asmenų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, šiose Lietuvos apskrityse: Alytaus, Šiaulių, Telšių, Marijampolės ir Panevėžio. 2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d., nusistovėjus visuotinio karantino režimui, SKPC gavo net 7 % daugiau pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje nei prieš tai buvusį ketvirtį. Tačiau pasibaigus karantinui, 2020 m. III ketv. SKPC gautų pranešimų skaičius sumažėjo ir stabilizavosi. Per vieną metų ketvirtį SKPC vidutiniškai suteikia 15 938 pagalbas. 2020 m. I, II, III, IV ketv. palyginimas
 • 27. 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC statistinių duomenų lyginamoji analizė Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), teikiančių pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, 2019 m. I-IV ketv. ir 2020 I-IV ketv. statistinių duomenų lyginamoji analizė.
 • 28. SKPC gautų pranešimų SAA skaičius pagal informacijos šaltinį Lyginant 2019 m. I-IV ketv. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC duomenis, nustatyta, kad krito savarankiškai į SKPC pagalbos besikreipusių asmenų skaičius (-5,7 %), o iš policijos buvo gauta 4,1 % mažiau pranešimų. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 11704 11223 Informacijos šaltinis - POLICIJA 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. 767 723 Informacijos šaltinis - SAVARANKIŠKAI 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. -5,7 % -4,1 %
 • 29. SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius 2020 m. I-IV ketv. SKPC gavo 525 pranešimais mažiau nei 2019 m. I-IV ketv. Galima daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos COVID-19 ir visuotinio karantino sukurti apribojimai. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 12471 11946 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. -4,2 %
 • 30. 30 SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. 2019 m. I ketv. 2020 m. I ketv. Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. sausį 2020 m. vasarį 2020 m. kovą 5,2 % 2,4 % 5,8 % 949 1000 956 1004 948 979 Sausis Vasaris Kovas Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 31. Remiantis SKPC 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. balandį SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. 2020 m. gegužę 2020 m. birželį 8,9 % 39,4 % 12,4 % 2019 m. II ketv. 2020 m. II ketv. 1069 1052 901 936 958 1256 Balandis Gegužė Birželis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 32. Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. liepą SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. 2020 m. rugpjūtį 2020 m. rugsėjį 0,2 % 17,6 % 12,3 % 2019 m. III ketv. 2020 m. III ketv. 1219 1064 982 1004 1066 861 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 33. Remiantis SKPC 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv. duomenimis, nustatyta, kad SKPC užregistruotų asmenų skaičius: 2020 m. spalį SKPC užregistruotų pranešimų apie SAA skaičius 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv. 2020 m. lapkritį 2020 m. gruodį 6,3 % 18,2 % 17,1 % 2019 m. IV ketv. 2020 m. IV ketv. 1070 974 1235 875 1035 1024 Spalis Lapkritis Gruodis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 34. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 1347 3197 1480 621 2596 2211 560 818 498 3899 1153 3093 1750 915 1664 2240 517 1104 631 3482 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. -14 % +47 % +35 % +27 % +18 % -36 % SKPC užregistruotų asmenų* pasiskirstymas Lietuvos apskrityse** 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. *Su vaikais, tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. **Neįtrauktas užregistruotų asmenų sk., nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės, ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 • 35. Palyginus SKPC 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. duomenis*, pastebimos šios SAA tendencijos: Sumažėjęs užregistruotų asmenų skaičius Panevėžio apskrityje (-35,9 %) Alytaus apskrityje (-14,4 %) Vilniaus apskrityje (-10,7 %) Tauragės apskrityje (-7,7 %) Išaugęs užregistruotų asmenų skaičius Marijampolės apskrityje (47,3 %) Telšių apskrityje (35,0 %) Utenos apskrityje (26,7 %) Klaipėdos apskrityje (18,2 %) Nežymus užregistruotų asmenų skaičiaus augimas Kauno apskrityje (-3,3 %) Šiaulių apskrityje (1,3 %) * Su vaikais,tapusiais SAA liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje,kurioje buvo smurtauta. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 • 36. Užregistruotų ir SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius einamaisiais laikotarpiais Nepaisant to, kad 2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 4,2 % mažiau SAApatyrusių asmenų nei 2019 m. I-IV ketv., pažymėtina, jog 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu SKPC pagalbą sutiko gauti tik 2,1 % mažiau asmenų nei 2019 m. *Pateikiami duomenys tik apie tuos asmenis,kurie užregistruoti ir gavę SKPC pagalbą einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu,t. y.: užregistruoti ir SKPC pagalbą gavę 2019 m.I-IV ketv. arba 2020 m. I-IV ketv. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 11164 10932 2020 m. I-IV ketv.* 2019 m. I-IV ketv.* -2,1%
 • 37. SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius 2020 m. I-IV ketv. SKPC siūlomą pagalbą gavo 2,3 % mažiau SAA patyrusių asmenų nei 2019 m. I-IV ketv. Šio rodiklio susitraukimui galėjo didelę įtaką turėti sumažėjęs SKPC gautų pranešimų apie SAAskaičius. *Įtrauktas asmenų,registruotų iki 2020 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2020 metais,skaičius (947 asmenys). **Įtrauktas asmenų,registruotų iki 2019 m. sausio 1 d. ir SKPC pagalbą gavusių 2019 metais,skaičius (993 asmenys). 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 12157 11879 2020 m. I-IV ketv.* 2019 m. I-IV ketv.** -2,3%
 • 38. Remiantis SKPC 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. sausį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. I ketv. ir 2020 m. I ketv. 2020 m. vasarį 2020 m. kovą 7,5 % 4,1 % 3,7 % 2019 m. I ketv. 2020 m. I ketv. *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 872 912 876 937 875 908 Sausis Vasaris Kovas Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 39. Remiantis SKPC 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. balandį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. II ketv. ir 2020 m. II ketv. 2020 m. gegužę 2020 m. birželį 7,7 % 47,4 % 13,6 % *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 2019 m. II ketv. 2020 m. II ketv. 972 943 791 840 870 1166 Balandis Gegužė Birželis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 40. Remiantis SKPC 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. liepą SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. III ketv. ir 2020 m. III ketv. 2020 m. rugpjūtį 2020 m. rugsėjį 2,3 % 13,6 % 4,2 % 2019 m. III ketv. 2020 m. III ketv. *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 1073 939 806 927 961 772 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 41. Remiantis SKPC 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv.* duomenimis, nustatyta, kad SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius: 2020 m. spalį SKPC užregistruotų ir pagalbą gavusių asmenų skaičius 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. IV ketv. 2020 m. lapkritį 2020 m. gruodį 5,6 % 17,8 % 12,4 % 2019 m. IV ketv. 2020 m. IV ketv. *Pateikiami duomenys apie einamaisiais metais užregistruotus ir SKPC pagalbą gavusius asmenis. 967 898 1018 795 948 892 Spalis Lapkritis Gruodis Pranešimų skaičius, vnt. 2019 2020
 • 42. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Alytaus aps. Kauno aps. Klaipėdos aps. Marijampolės aps. Panevėžio aps. Šiaulių aps. Tauragės aps. Telšių aps. Utenos aps. Vilniaus aps. 944 2310 1118 395 1622 1438 352 499 413 1966 801 2224 1259 540 1124 1572 386 694 484 2712 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. +37 % +38 % +39% -15 % -31 % SKPC pagalbą gavusių asmenų* pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. *Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 • 43. Palyginus SKPC 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. duomenis*, pastebima, kad šiose apskrityse SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius: Smarkiai sumažėjo Panevėžio apskrityje (-30,7 %) Smarkiai išaugo Telšių apskrityje (39,1 %) Vilniaus apskrityje (37,9 %) Marijampolės apskrityje (36,7 %) *Neįtrauktas SKPC pagalbą gavusių asmenų skaičius,nenurodžiusių gyvenamosios vietos savivaldybės,ir tų, kuriems buvo teikta pagalba kito SKPC nei priklauso pagal gyvenamąją vietą. Tolygiai augo Utenos apskrityje (17,2 %) Klaipėdos apskrityje (12,6 %) Tauragės apskrityje (9,7 %) Šiaulių apskrityje (9,3 %) 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. Tolygiai mažėjo Alytaus apskrityje (-15,1 %) Kauno apskrityje (-3,7 %)
 • 44. SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymo pagal lytį palyginimas Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi moterys. 83 % Moterys nuo 18 m. Vyrai nuo 18 m. Vaikai iki 17 m. 2019 m. 2020 m. 16 % 1 % 81 % 18 % 1 % 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 • 45. SAA patyrusių ir SKPC pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymo pagal amžiaus grupes palyginimas Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi šioms amžiaus grupėms priklausantys asmenys: • 30-59 m. • 18-29 m. • 65-84 m. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv. 15% 67% 6% 9% 2020 m. I-IV ketv. iki 17 m. 18-29 m. 30-59 m. 60-64 m. 65-84 m. 85 metų ir vyreni Neatsakė 15% 65% 6% 10% 2019 m. I-IV ketv.
 • 46. 30% 34% 7% 4% 13% 6% 6% 2019 m. I-IV ketv. 29% 34% 6% 4% 13% 7% 7% 2020 m. I-IV ketv. Sutuoktinis (-ė) Sugyventinis (-ė) Buvęs partneris** Tėvas/motina/globėjas Sūnus/dukra Brolis/sesuo Kiti giminaičiai*** Smurtautojų pasiskirstymo pagal šeiminius ryšius* su nukentėjusiaisiais palyginimas *Įtrauktas ir asmenų,smurtavusių prieš nepilnamečius asmenis,skaičius. **Buvęs partneris - tai buvęs sutuoktinis (-ė) arba buvęs sugyventinis (-ė). ***Kiti giminaičiai grupei priklauso smurtavę seneliai,močiutės,anūkai,dėdės,tetos ir kiti artimi asmenys. Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai SKPC klientai nukentėdavo nuo: • sugyventinio (-ės) • sutuoktinio (-ės) • sūnaus (dukters) 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 • 47. 2019 m. ir 2020 m. I-IV ketv. SKPC statistikos apibendrinimas • 2020 m. I-IV ketv. SKPC gavo 525 pranešimais mažiau nei 2019 m. I-IV ketv. Galima daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos paskelbtas visuotinio karantino režimas. • 2020 m. birželio mėnesį buvo užregistruota net 39,4 % daugiau pranešimų nei 2019 m. birželio mėnesį, o SKPC pagalbą sutikusių gauti asmenų skaičius didesnis net 47,4 %. Šis 2020 m. birželį užfiksuotas pokytis gali būti siejamas su visuotinio karantino dėl COVID-19 pabaiga. • Pažymėtina, jog nepaisant to, kad 2020 m. I-IV ketv. buvo užregistruota 4,2 % mažiau asmenų nei 2019 m. I-IV ketv., tačiau tuo pačiu metu specializuotą kompleksinę pagalbą sutiko priimti tik 2,1 % mažiau asmenų nei 2019 m. I-IV ketv. • Tendencijos nesikeičia – tiek 2019 m. I-IV ketv., tiek 2020 m. I-IV ketv. dažniausiai pagalbos dėl patirto smurto kreipėsi: – moterys (2019 m. I-IV ketv. – 83%, 2020 m. I-IV ketv. – 81 %); – 30-59 metų amžiaus grupei priklausantys asmenys; – asmenys, patiriantys esamo partnerio – sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) – smurtą. 2019 m. I-IV ketv. 2020 m. I-IV ketv.
 • 48. Pirmoji ir antroji Covid-19 bangos ir smurtas artimoje aplinkoje Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) iš policijos dėl SAA gautų pranešimų ir savarankiškai pagalbos besikreipusių asmenų skaičius pirmojo ir antrojo visuotinių karantinų metu.
 • 49. 220 218 205 195 191 194 240 244 186 226 255 196 222 249 284 277 323 +22 % +17 % Pirmoji banga I SKPC gautų pranešimų dėl SAA skaičiaus kitimas +24 % -24 % -23 % Nuo 2020 03 02 iki 2020 06 26
 • 50. SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas pirmojo visuotinio karantino metu Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki balandžio 3 d. tendencingai mažėjo. Tačiau balandžio 13–17 d. buvo gauta 24 % daugiau pranešimų nei balandžio 6–10 d. Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 15 d. gautų pranešimų skaičius augo. Gegužės 11–15 d. buvo gautas rekordinis pranešimų skaičius karantino metu – 255 pranešimai. Gaunamų pranešimų dėl SAAskaičiaus augimo tendencija laikėsi nuo gegužės 25 d. iki birželio 15 d., kai vidutiniškai kiekvieną savaitę buvo užregistruojama 29 pranešimais daugiau nei prieš tai buvusią. Paradoksalu, tačiau birželio 17 d. pasibaigus pirmojo visuotinio karantino apribojimams ir suvaržymams, birželio 22–26 d. buvo užfiksuotas rekordinis gautų pranešimų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu – 323 pranešimai. Nuo 2020 03 02 iki 2020 06 26
 • 51. 223 237 253 232 211 211 176 241 169 295 409 208 242 -30 % Antroji banga I SKPC gautų pranešimų dėl SAA skaičiaus kitimas +7 % -8 % -17 % -9 % +37% +75% +39% -49 % +16 % Nuo 2020 10 26 iki 2021 01 22
 • 52. SKPC gautų pranešimų skaičiaus kitimas antrojo visuotinio karantino metu Paskelbus visuotinį karantiną, SKPC gautų pranešimų apie SAA skaičius iki 2020 m. gruodžio 11 d. tendencingai mažėjo. Tačiau gruodžio 14–18 d. buvo gauta 37 % daugiau pranešimų nei gruodžio 7–11 d. Nuo gruodžio 14 d. iki dabar gaunamų pranešimų skaičius intensyviai svyruoja, kai kiekvieną savaitę, lyginant su anksčiau buvusia, gautų pranešimus skaičius tai smarkiai išauga, tai sumažėja (vidutiniškai 40–42 %). Nuo 2020 10 26 iki 2021 01 22
 • 53. Covid-19 bangos ir SKPC gautų pranešimų skaičiaus procentinis kitimas savaitėmis 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 5 savaitė 6 savaitė 7 savaitė 8 savaitė 9 savaitė 10 savaitė 11 savaitė COVID-19 BANGOS Visuotinio karantino pradžia -6 % 7 % -2 % -9 % 24 % -17 % -24 % -30 % 13 % 39 % 13 % 16 % -8 % -5 % 0 % 2 % 37 % 2 % 75 % 22 % -49 % -23 % ANTRA PIRMA Tiek pirmojo, tiek antrojo karantino metu pastebimos šios SAA tendencijos: • 7-ąją ir 10-ąją savaitėmis gautų pranešimų skaičiaus staigus sumažėjimas, • o 8-ąją, 9-ąją ir 11-ąją savaitėmis – pranešimų augimas. Nors gautų pranešimų skaičiaus kitimo tendencijos savaitėmis pirmojo ir antrojo karantino metu yra panašios, tačiau pažymėtina, kad antrojo karantino metu pastebimi didesni svyravimai. I karantinas II karantinas
 • 54. Visuotinių karantinų metu SKPC gautos informacijos dėl SAA apibendrinimas Pirmąją-vienuoliktąją savaitėmis SKPC vidutiniškai gavo: • pirmojo visuotinio karantino metu – po 214 pranešimų apie SAA; • antrojo visuotinio karantino metu – po 241 pranešimą apie SAA. Pirmojo karantino metu SKPC gautų pranešimų skaičius savaitėmis kito tolygiai, kai antrojo karantino metu pastebimi žymūs svyravimai. Jei remtis SKPC pirmojo karantino statistika, tai SKPC gautų pranešimų antrojo karantino metu skaičiaus tolesnio augimo galima tikėtis nuo 2021 m. sausio 18 d., t. y. nuo vienuoliktosios karantino savaitės. I karantinas II karantinas