MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS DARBDAVIAMS

Moterų informacijos centras
Moterų informacijos centrasMoterų informacijos centras

Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema, sąlygojama daugelio priežasčių. Socialiniai partneriai, darbdaviai, profesinės sąjungos, Darbo tarybos gali daug prisidėti mažinant moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus įmonės, įstaigos, organizacijos, bendrovės lygiu, tuo pačiu prisidedant ir prie moterų ir vyrų pensijų skirtumo mažinimo, bei – žvelgiant globaliau – prie moterų ir vyrų ekonominės padėties gerinimo. Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN- PENS-AG-2017 iš dali

1
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO
UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ
ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO
PRIEMONĖS –
PRAKTINIS INFORMACINIS
VADOVAS DARBDAVIAMS
Mykolo Romerio universitetas,
Lyčių tyrimų laboratorija
2020
Ona Gražina
Rakauskienė,
Eglė Krinickienė,
Vaida Servetkienė,
Lina Volodzkienė
Ref. Ares(2020)728308 - 05/02/2020
2
Ši ataskaita buvo parengta vykdant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos iš dalies remiamą
projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017).
Projekto vykdytojai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Moterų
informacijos centras. Už šio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autoriai. Leidinyje pateikiama informacija
nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.
Daugiau informacijos apie projektą: www.polygiai.lt
Iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Teisių,
lygybės ir pilietiškumo programa
© Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorija, 2020 m. Visos teisės saugomos
3
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS
IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS
PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS DARBDAVIAMS
I. Įvadas
Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema,
sąlygojama daugelio priežasčių. Socialiniai partneriai, darbdaviai, profesinės sąjungos, Darbo tarybos
gali daug prisidėti mažinant moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus įmonės, įstaigos, organizacijos,
bendrovės lygiu, tuo pačiu prisidedant ir prie moterų ir vyrų pensijų skirtumo mažinimo, bei –
žvelgiant globaliau – prie moterų ir vyrų ekonominės padėties gerinimo.
Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas
įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN-
PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos,
veiklas.
Informacinio vadovo tikslas – patobulinti žinias apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir
pensijų skirtumų priežastis, pasiūlyti konkrečius veiksmus darbdaviams, siekiant mažinti moterų ir
vyrų pajamų atotrūkį, taip prisidedant prie skurdo rizikos mažinimo ir siekiant vienodos moterų ir
vyrų ekonominės padėties.
Informacinis vadovas parengtas remiantis Lietuvos įmonių ir įstaigų darbuotojų ir darbdavių
tyrimo, atlikto Mykolo Romerio Universiteto mokslininkų 2019 metais, išvadomis ir
rekomendacijomis, Europos Sąjungos šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, Europos Komisijos Lyčių
atlyginimų atotrūkio mažinimo veiksmų planu 2017–2019 metams, Tarptautinės darbo organizacijos
gairėmis dėl lyčių lygybės užimtumo politikoje ir kt.
II. Vienodo darbo užmokesčio moterims ir vyrams
už vienodą ir vienodos vertės darbą principas de jure ir padėtis de facto
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas nustato darbdavio pareigą moterims ir vyrams mokėti vienodą darbo užmokestį už vienodą
ir vienodos vertės darbą1
. Atlyginimu už darbą laikomas darbo užmokestis ar bet koks kitas atlygis,
įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš
darbdavio už savo darbą2
, bei įskaitant visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio arba
darbdavio atstovo išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą3
.
Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar
panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio
sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės
kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas
palyginamasis darbas.4
Darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir
visus papildomus uždarbius pinigais arba natūra, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna
1
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 2 dalies 4 punktas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų
lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr
2
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 4 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
3
Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr
4
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 5 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
4
iš darbdavio už savo darbą.5
Darbdavio arba darbdavio atstovo veiksmai yra pripažįstami
pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu jis dėl asmens lyties taiko asmeniui mažiau
(daugiau) palankias apmokėjimo už tokį patį ar vienodos vertės darbą sąlygas.6
Visgi, nepaisant teisinio reguliavimo, moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkis išlieka tiek
privataus, tiek ir viešojo sektoriaus įmonėse ir įstaigose. 2019 metais Mykolo Romerio universiteto
mokslininkai atliko tyrimą pasirinktose viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse ir įstaigose, kuriose
buvo vertinamas moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas, panaudojant savikontrolės instrumentą
LOGIB. Tyrimas parodė, kad tik venoje iš 5 privataus sektoriaus įmonių moterys, dirbančios vienodą
ir vienodos vertės darbą, uždirbo 2,7 proc. mažiau nei vyrai; tuo tarpu viešajame sektoriuje net 3-ose
iš 5 vertinime dalyvavusių įstaigų, šis skirtumas moterų nenaudai buvo didesnis – 2,9 proc., 3,7 proc.,
ir net 7 proc.
Tyrimo autoriai nustatė, kad bendram moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiui įtaką daro
tokie veiksniai, kaip vadovaujamų pareigų užėmimas, užimtumas geriau apmokamoje ekonominės
veiklos srityje, darbas ne visą darbo dieną, šeiminių ir profesinių pareigų derinimas ir kiti veiksniai.
Ir tik dalį iš bendrojo atotrūkio sudaro diskriminacinis atlyginimas, t. y. mažesnis darbo užmokestis
už vienodos vertės darbą.
III. Galimi darbdavių veiksmai mažinant moterų ir vyrų atlyginimo skirtumą
• Įvertinti padėtį savo pačių įmonėje, įstaigoje, organizacijoje moterų ir vyrų darbo
užmokesčio skirtumų aspektu, pasitelkiant internetinę laisvai prieinamą LOGIB savikontrolės
priemonę; nustatyti vienodą ar vienodos vertės darbą atliekančių moterų ir vyrų darbo užmokesčio
skirtumų priežastis, identifikuoti pagrįstas ir nepagrįstas darbo užmokesčio skirtumų priežastis.
• Lygių galimybių politikos veiksmų planuose (toliau – Planai) numatyti konkrečias
priemones nepagrįstoms, diskriminacinėms moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų priežastims
šalinti, nustatyti konkrečius įgyvendinimo terminus ir įvykdymo rodiklius, paskirti už šių priemonių
įgyvendinimą atsakingus asmenis.
• Nustatyti periodinę atskaitomybę už Planų priemonių įgyvendinimą ir užtikrinti ataskaitų
viešinimą.
• Didinti darbo užmokesčio sistemos skaidrumą – periodiškai viešinti moterų ir vyrų
atlyginimų skirtumą procentine išraiška pagal darbuotojų kategorijas ir užimamas pareigas,
identifikuoti ir viešinti vienodos vertės darbą atliekančių moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus
procentine išraiška.
• Priimant į darbą taikyti nediskriminacinius, nešališkus atrankos kriterijus, vengti
subjektyvaus požiūrio, kad vadinamuosius ,,moteriškus“ ar ,,vyriškus“ darbus tinkamai gali atlikti tik
tam tikros lyties asmuo. Prireikus pasitelkti ekspertus, norint įvertinti atrankos kriterijus nešališkumo
lytims aspektu. Tokiu būdu būtų mažinama horizontalioji (profesinė, sektorinė) segregacija pagal lytį
ir taip prisidedama prie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo.
• Vertinant darbuotojų veiklą, taikyti objektyvius, nešališkus, nediskriminacinius kriterijus,
sudaryti vienodas galimybes, nepriklausomai nuo lyties, siekti karjeros, būti perkeltam į aukštesnes
pareigas. Vengti stereotipinio požiūrio, kad vadovų pareigoms labiau tinka vyrai, ypač tradiciškai
,,vyriškose“ srityse. Tokiu būdu būtų mažinama vertikalioji segregacija pagal lytį, ir taip prisidedama
prie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo.
• Užtikrinti vienodas galimybes moterims ir vyrams, turintiems šeimos įsipareigojimų,
pasinaudoti Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytomis šeimos ir darbo derinimo
priemonėmis (lanksčios darbo valandos, nuotolinis darbas, „mamadieniai/tėvadieniai” ir kt.). Šios
5
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 6 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
6
Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 11 str. 1 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr
5
priemonės padeda sukurti įmonėje ar įstaigoje gerą mikroklimatą, o tai teikia darbuotojams svarbios
motyvacijos siekti geresnių darbo rezultatų.
• Užtikrinti, kad nei lytis, nei amžius nebūtų atleidimo iš darbo pagrindas ne tik de jure, bet
ir de facto. Dėl darbuotojo atleidimo turėtų būti sprendžiama pagal veiklos rezultatus, metinius
vertinimus, indėlį į įmonės veiklą, kompetencijas, profesionalumą, darbo kokybę.

Recommended

MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS... by
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
104 views5 slides
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS... by
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
116 views4 slides
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA by
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITAMoterų informacijos centras
132 views81 slides
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez... by
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Moterų informacijos centras
652 views20 slides
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez... by
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Kristina Liekyt?
3 views20 slides
Lithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_lt by
Lithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_ltLithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_lt
Lithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_ltKadri Seeder
801 views28 slides

More Related Content

Similar to MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS DARBDAVIAMS

Mokymu struktura by
Mokymu strukturaMokymu struktura
Mokymu strukturalygus.lt Butkeviciute
102 views18 slides
Mokymu struktura utenos apskritis by
Mokymu struktura utenos apskritisMokymu struktura utenos apskritis
Mokymu struktura utenos apskritislygus.lt Butkeviciute
198 views21 slides
Trakai by
TrakaiTrakai
Trakailygus.lt Butkeviciute
230 views18 slides
Mokymu struktura ir grafikas neringa by
Mokymu struktura ir grafikas neringaMokymu struktura ir grafikas neringa
Mokymu struktura ir grafikas neringalygus.lt Butkeviciute
338 views19 slides
Mokymu struktura by
Mokymu strukturaMokymu struktura
Mokymu strukturalygus.lt Butkeviciute
148 views19 slides
Mokymų struktūra by
Mokymų struktūraMokymų struktūra
Mokymų struktūralygus.lt Butkeviciute
192 views18 slides

Similar to MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS DARBDAVIAMS(6)

More from Moterų informacijos centras

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita by
2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita
2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaitaMoterų informacijos centras
907 views55 slides
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020 by
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020Moterų informacijos centras
1K views64 slides
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020 by
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020Moterų informacijos centras
104 views27 slides
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC by
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPCMoterų informacijos centras
101 views47 slides
2020 I ketv. ataskaita | SKPC by
2020 I ketv. ataskaita | SKPC2020 I ketv. ataskaita | SKPC
2020 I ketv. ataskaita | SKPCMoterų informacijos centras
867 views11 slides
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas by
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimasSmurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimasMoterų informacijos centras
2.2K views155 slides

More from Moterų informacijos centras(20)

Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė by Moterų informacijos centras
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė

MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS DARBDAVIAMS

  • 1. 1 MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS DARBDAVIAMS Mykolo Romerio universitetas, Lyčių tyrimų laboratorija 2020 Ona Gražina Rakauskienė, Eglė Krinickienė, Vaida Servetkienė, Lina Volodzkienė Ref. Ares(2020)728308 - 05/02/2020
  • 2. 2 Ši ataskaita buvo parengta vykdant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos iš dalies remiamą projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017). Projekto vykdytojai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Moterų informacijos centras. Už šio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autoriai. Leidinyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija. Daugiau informacijos apie projektą: www.polygiai.lt Iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa © Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorija, 2020 m. Visos teisės saugomos
  • 3. 3 MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS DARBDAVIAMS I. Įvadas Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema, sąlygojama daugelio priežasčių. Socialiniai partneriai, darbdaviai, profesinės sąjungos, Darbo tarybos gali daug prisidėti mažinant moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus įmonės, įstaigos, organizacijos, bendrovės lygiu, tuo pačiu prisidedant ir prie moterų ir vyrų pensijų skirtumo mažinimo, bei – žvelgiant globaliau – prie moterų ir vyrų ekonominės padėties gerinimo. Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN- PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos, veiklas. Informacinio vadovo tikslas – patobulinti žinias apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumų priežastis, pasiūlyti konkrečius veiksmus darbdaviams, siekiant mažinti moterų ir vyrų pajamų atotrūkį, taip prisidedant prie skurdo rizikos mažinimo ir siekiant vienodos moterų ir vyrų ekonominės padėties. Informacinis vadovas parengtas remiantis Lietuvos įmonių ir įstaigų darbuotojų ir darbdavių tyrimo, atlikto Mykolo Romerio Universiteto mokslininkų 2019 metais, išvadomis ir rekomendacijomis, Europos Sąjungos šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, Europos Komisijos Lyčių atlyginimų atotrūkio mažinimo veiksmų planu 2017–2019 metams, Tarptautinės darbo organizacijos gairėmis dėl lyčių lygybės užimtumo politikoje ir kt. II. Vienodo darbo užmokesčio moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą principas de jure ir padėtis de facto Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato darbdavio pareigą moterims ir vyrams mokėti vienodą darbo užmokestį už vienodą ir vienodos vertės darbą1 . Atlyginimu už darbą laikomas darbo užmokestis ar bet koks kitas atlygis, įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą2 , bei įskaitant visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio arba darbdavio atstovo išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą3 . Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.4 Darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius pinigais arba natūra, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna 1 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 2 dalies 4 punktas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr ir Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr 2 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 26 str. 4 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr 3 Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygų galimybių įstatymo 6 str. 3 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr 4 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 5 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
  • 4. 4 iš darbdavio už savo darbą.5 Darbdavio arba darbdavio atstovo veiksmai yra pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu jis dėl asmens lyties taiko asmeniui mažiau (daugiau) palankias apmokėjimo už tokį patį ar vienodos vertės darbą sąlygas.6 Visgi, nepaisant teisinio reguliavimo, moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkis išlieka tiek privataus, tiek ir viešojo sektoriaus įmonėse ir įstaigose. 2019 metais Mykolo Romerio universiteto mokslininkai atliko tyrimą pasirinktose viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse ir įstaigose, kuriose buvo vertinamas moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas, panaudojant savikontrolės instrumentą LOGIB. Tyrimas parodė, kad tik venoje iš 5 privataus sektoriaus įmonių moterys, dirbančios vienodą ir vienodos vertės darbą, uždirbo 2,7 proc. mažiau nei vyrai; tuo tarpu viešajame sektoriuje net 3-ose iš 5 vertinime dalyvavusių įstaigų, šis skirtumas moterų nenaudai buvo didesnis – 2,9 proc., 3,7 proc., ir net 7 proc. Tyrimo autoriai nustatė, kad bendram moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiui įtaką daro tokie veiksniai, kaip vadovaujamų pareigų užėmimas, užimtumas geriau apmokamoje ekonominės veiklos srityje, darbas ne visą darbo dieną, šeiminių ir profesinių pareigų derinimas ir kiti veiksniai. Ir tik dalį iš bendrojo atotrūkio sudaro diskriminacinis atlyginimas, t. y. mažesnis darbo užmokestis už vienodos vertės darbą. III. Galimi darbdavių veiksmai mažinant moterų ir vyrų atlyginimo skirtumą • Įvertinti padėtį savo pačių įmonėje, įstaigoje, organizacijoje moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų aspektu, pasitelkiant internetinę laisvai prieinamą LOGIB savikontrolės priemonę; nustatyti vienodą ar vienodos vertės darbą atliekančių moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų priežastis, identifikuoti pagrįstas ir nepagrįstas darbo užmokesčio skirtumų priežastis. • Lygių galimybių politikos veiksmų planuose (toliau – Planai) numatyti konkrečias priemones nepagrįstoms, diskriminacinėms moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų priežastims šalinti, nustatyti konkrečius įgyvendinimo terminus ir įvykdymo rodiklius, paskirti už šių priemonių įgyvendinimą atsakingus asmenis. • Nustatyti periodinę atskaitomybę už Planų priemonių įgyvendinimą ir užtikrinti ataskaitų viešinimą. • Didinti darbo užmokesčio sistemos skaidrumą – periodiškai viešinti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą procentine išraiška pagal darbuotojų kategorijas ir užimamas pareigas, identifikuoti ir viešinti vienodos vertės darbą atliekančių moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus procentine išraiška. • Priimant į darbą taikyti nediskriminacinius, nešališkus atrankos kriterijus, vengti subjektyvaus požiūrio, kad vadinamuosius ,,moteriškus“ ar ,,vyriškus“ darbus tinkamai gali atlikti tik tam tikros lyties asmuo. Prireikus pasitelkti ekspertus, norint įvertinti atrankos kriterijus nešališkumo lytims aspektu. Tokiu būdu būtų mažinama horizontalioji (profesinė, sektorinė) segregacija pagal lytį ir taip prisidedama prie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo. • Vertinant darbuotojų veiklą, taikyti objektyvius, nešališkus, nediskriminacinius kriterijus, sudaryti vienodas galimybes, nepriklausomai nuo lyties, siekti karjeros, būti perkeltam į aukštesnes pareigas. Vengti stereotipinio požiūrio, kad vadovų pareigoms labiau tinka vyrai, ypač tradiciškai ,,vyriškose“ srityse. Tokiu būdu būtų mažinama vertikalioji segregacija pagal lytį, ir taip prisidedama prie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo. • Užtikrinti vienodas galimybes moterims ir vyrams, turintiems šeimos įsipareigojimų, pasinaudoti Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytomis šeimos ir darbo derinimo priemonėmis (lanksčios darbo valandos, nuotolinis darbas, „mamadieniai/tėvadieniai” ir kt.). Šios 5 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 str. 6 dalis (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr 6 Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 11 str. 1 punktas (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr
  • 5. 5 priemonės padeda sukurti įmonėje ar įstaigoje gerą mikroklimatą, o tai teikia darbuotojams svarbios motyvacijos siekti geresnių darbo rezultatų. • Užtikrinti, kad nei lytis, nei amžius nebūtų atleidimo iš darbo pagrindas ne tik de jure, bet ir de facto. Dėl darbuotojo atleidimo turėtų būti sprendžiama pagal veiklos rezultatus, metinius vertinimus, indėlį į įmonės veiklą, kompetencijas, profesionalumą, darbo kokybę.