MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS

Moterų informacijos centras
Moterų informacijos centrasMoterų informacijos centras

Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema, sąlygojama daugelio priežasčių. Būtinos įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, įskaitant Valstybinę darbo inspekciją bei Valstybinį socialinio draudimo fondą, taip pat socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų tikslinės sutelktos pastangos, siekiant sumažinti moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkį, jo sąlygojamą moterų ir vyrų pensijų skirtumą bei – vertinant globaliau – skirtingą moterų ir vyrų ekonominę padėtį. Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN- PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos, veiklas.

1
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO
UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ
ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO
PRIEMONĖS –
PRAKTINIS INFORMACINIS
VADOVAS VALSTYBĖS
INSTITUCIJOMS
Mykolo Romerio universitetas,
Lyčių tyrimų laboratorija
2020
Ona Gražina
Rakauskienė,
Eglė Krinickienė,
Vaida Servetkienė,
Lina Volodzkienė
Ref. Ares(2020)728087 - 05/02/2020
2
Ši ataskaita buvo parengta vykdant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos iš dalies remiamą
projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017).
Projekto vykdytojai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Moterų
informacijos centras. Už šio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autoriai. Leidinyje pateikiama informacija
nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.
Daugiau informacijos apie projektą: www.polygiai.lt
Iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Teisių,
lygybės ir pilietiškumo programa
© Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorija, 2020 m. Visos teisės saugomos
3
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS
IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS
PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS
I. Įvadas
Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema,
sąlygojama daugelio priežasčių. Būtinos įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų,
įskaitant Valstybinę darbo inspekciją bei Valstybinį socialinio draudimo fondą, taip pat socialinių
partnerių, nevyriausybinių organizacijų tikslinės sutelktos pastangos, siekiant sumažinti moterų ir
vyrų atlyginimų atotrūkį, jo sąlygojamą moterų ir vyrų pensijų skirtumą bei – vertinant globaliau –
skirtingą moterų ir vyrų ekonominę padėtį.
Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas
įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN-
PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos,
veiklas.
Informacinio vadovo tikslas – patobulinti ir papildyti žinias apie moterų ir vyrų atlyginimų
bei pensijų skirtumų priežastis, pasiūlyti konkrečius veiksmus valstybės institucijoms, siekiant
mažinti moterų ir vyrų pajamų atotrūkį, taip prisidedant prie skurdo rizikos mažinimo, vienodos
moterų ir vyrų ekonominės padėties.
Informacinis vadovas parengtas remiantis Lietuvos įmonių ir įstaigų darbuotojų ir darbdavių
tyrimo, atlikto Mykolo Romerio Universiteto mokslininkų 2019 metais, išvadomis ir
rekomendacijomis, Europos Sąjungos šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, Europos Komisijos Lyčių
atlyginimų atotrūkio mažinimo veiksmų planu 2017–2019 metams, Tarptautinės darbo organizacijos
gairėmis dėl lyčių lygybės užimtumo politikoje ir kt.
II. Moterų ir vyrų atlyginimų ir pensijų atotrūkio priežastys
Pagrindinės darbo užmokesčio atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežastys Lietuvoje yra šios:
• moterų dvigubas užimtumas rinkos ekonomikoje ir šeimos rūpybos ekonomikoje;
profesinės karjeros ir šeiminio gyvenimo derinimo sunkumai ir darbas nepilną darbo dieną;
• horizontalioji (profesinė ir sektorinė) darbo rinkos segregacija pagal lytį;
• vertikalioji darbo rinkos segregacija pagal lytį, t. y. lyčių balanso stoka sprendimų
priėmimo srityje ir valdyme;
• moterų diskriminacija priimant į darbą;
• moterims ir vyrams neefektyviai taikomas vienodo darbo užmokesčio už vienodą ir
vienodos vertės darbą principas ir teisinis reikalavimas;
• stereotipinis požiūris į „tradiciškai moteriškas“ ir „tradiciškai vyriškas“ specialybes,
profesijas, darbus ir jų vertinimas;
• pažeidžiamų grupių moterų (vyresnio amžiaus, neįgaliųjų, vienišų mamų ir kt.)
diskriminacija darbo rinkoje priėmimo į darbą, karjeros, vertinimo, darbo užmokesčio, darbo aplinkos
ir kitose srityse;
• mažas moterų skaičius vidutiniame ir stambiajame versle, ypač mažas verslo vadovių-
moterų skaičius.
Nors yra sudarytos teisinės prielaidos vadovautis lyčiai neutraliais kriterijais priimant asmenis
į darbą, nustatant darbo užmokestį, vertinant darbinę veiklą, kylant karjeros laiptais, tačiau įdarbinant
moterį dažnai vis dar atsižvelgiama į tai, ar ji turi vaikų, į jos lankstumą darbo valandų atžvilgiu ir
4
net išvaizdą. Tuo tarpu įdarbinant vyrą, dažniausiai vadovaujamasi kriterijais, rodančiais darbuotojo
tinkamumą integruotis į darbo rinką: tai profesinė patirtis, kvalifikacijos lygis ir mobilumo galimybės.
Lietuvoje įdarbinant moteris, į jų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus vis dar kreipiamas
nepakankamas dėmesys, todėl aukštą kvalifikacijos lygį ir kompetencijas turinčios moterys kartais
yra priverstos rinktis mažiau kvalifikuotą darbą ir gauti mažesnį atlyginimą.
III. Galimi valstybės institucijų veiksmai mažinant moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą ir su
tuo susijusį pensijų skirtumą
Teisinės prielaidos lyčių lygybei užimtumo ir darbo srityje yra būtinas, tačiau nepakankamas
veiksnys moterų ir vyrų atlyginimų skirtumui eliminuoti. Reikalingas efektyvus Lietuvos
Respublikos Darbo kodekso nuostatų, draudžiančių diskriminaciją dėl lyties ir reikalaujančių vienodo
atlyginimo moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą, Lietuvos Respublikos Moterų ir
vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų efektyvus ir rezultatyvus įgyvendinimas, informavimas,
viešumas ir skaidrumas.
Vienodo darbo užmokesčio moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą
užtikrinimui būtinas sisteminis požiūris į problemos sprendimą ir rezultatą, kompleksinis veiksmų
planas arba atskiras nuoseklių tęstinių veiksmų kompleksas lyčių lygybės strategijoje. Konkretūs
veiksmai turėtų būti nukreipti į šio Informacinio vadovo II dalyje įvardintų priežasčių šalinimą ir
lydimi kruopščiai parengtos kiekybinių ir kokybinių rodiklių sistemos, kuri padėtų įvertinti veiksmų
efektyvumą, rezultatyvumą, konkretų poveikį moterų ir vyrų atlyginimų skirtumo ir su juo susijusių
pensijų skirtumo problemos sprendimui.
Veiksmai, siekiant šalinti moterų ir vyrų atlyginimų ir pensijų atotrūkio priežastis:
• Parengti teisės aktų nuostatų dėl vienodo atlyginimo moterims ir vyrams už vienodą ir
vienodos vertės darbą įgyvendinimo efektyvumo stebėsenos ir vertinimo modelį, atlikti jo testavimą
ir pritaikymą ilgalaikei periodinei stebėsenai ir vertinimui, kaip laikomasi vienodo darbo užmokesčio
principo.
• Teikti darbdaviams informacinę ir konsultacinę ekspertinę pagalbą dėl Lygių galimybių
planų sudarymo ir konkrečių veiksmų, skirtų užtikrinti moterims ir vyrams vienodą darbo užmokestį
už vienodą ir vienodos vertės darbą.
• Nustatyti privalomą periodinę atskaitomybę už Lygių galimybių planų darbovietėse
įgyvendinimo rezultatus, prireikus – atitinkamai tobulinti Darbo kodekso nuostatas. Privalomos
ataskaitos neturėtų sudaryti perteklinės administracinės naštos darbdaviams, todėl rekomenduotina
atitinkamai parengta elektroninė ataskaitos forma, apimanti keletą konkrečių tikslinių rodiklių.
Informacinių technologijų pagalba apdorotos ir apibendrintos visų darboviečių ataskaitos pateiktų
bendrą vaizdą apie nustatytu ataskaitiniu periodu pasiektus rezultatus ir padėtų valstybės
institucijoms tikslingai orientuoti lyčių lygybės politikos prioritetus.
• Skatinti socialinius partnerius (darbdavius, profesines sąjungas, Darbo tarybas) periodiškai
įvertinti savo darbovietėse moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio padėtį, identifikuoti niekuo
nepagrįstus atlyginimų skirtumus ir Lygių galimybių planuose numatyti bei įgyvendinti priemones,
leidžiančias tokių skirtumų išvengti.
• Siekiant, kad darbo krūvio ar minimalios mėnesio algos (MMA) didinimas nebebūtų
pagrindinėmis moterų pajamų didėjimo priežastimis ir galimybėmis, tikslinga būtų įgyvendinti
priemones, skirtas ugdyti moterų lyderių savybes, stiprinti jų savivertę ir kartu keisti diskriminuojantį
darbdavių požiūrį į moterį-darbuotoją, patikint joms sudėtingesnes užduotis, sudarant galimybes
siekti karjeros.
• Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo politikoje siekti tolygaus šeiminių ir namų ūkio
darbų pasiskirstymo tarp sutuoktinių/partnerių, skatinti vyrus daugiau laiko skirti šeimos
įsipareigojimams vykdyti, keisti tradicinį požiūrį į ,,moteriškus“ ir ,,vyriškus“ darbus namuose.
Tolygus ir subalansuotas namų ūkio darbų ir kitų šeiminių įsipareigojimų pasiskirstymas tarp moterų
5
ir vyrų sąlygoja lygias galimybes dirbti ir gauti pajamas – tuo pačiu tai prisideda prie moterų ir vyrų
pajamų ir būsimų pensijų skirtumo mažinimo.
• Siekiant padidinti moterų pajamas iš kitų nei darbo užmokestis šaltinių, skatinti moterų
investavimą, didinant kokybiškos ir aiškios informacijos sklaidą: pateikti informaciją apie taupymo
ir investavimo galimybes aiškia, suprantama kalba, viešinti investavusių moterų sėkmės atvejus,
konsultuoti moteris, pateikiant konkrečius pavyzdžius.
• Didinti moterų finansinį raštingumą skirtingose amžiaus grupėse, ugdyti įgūdžius tvarkyti
savo finansus, planuoti ir investuoti. Komunikuojant, konsultuojant ar keliant kvalifikaciją, formuoti
įvairialypes komandas lyties, amžiaus, tautybės prasme (tyrimais įrodyta, kad diegiant inovacijas,
priimant sprendimus tokios mišrios komandos veikia efektyviau nei homogeniškos).
• Skirti pirmaeilį dėmesį vidutinio ir vyresnio amžiaus moterų diskriminacijai darbo rinkoje
mažinti. Būtina atsižvelgti ne tik į lytį ir amžių, bet ir į profesines moterų savybes. Plėtoti tikslingą
diferencijuotą požiūrį į aukštos kvalifikacijos, išsilavinusių moterų, pasiekusių profesinės karjeros
aukštumas, ambicijas ir žemesnės kvalifikacijos moterų profesines savybes ir gebėjimus, nes tai leistų
efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius (ypač kai didelė dalis jaunimo emigruoja) ir
kurti visuomenės gerovę.
• Nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti švietėjiškas priemones, skirtas keisti visuomenės
požiūrį į ,,moteriškus“ ir ,,vyriškus“ darbus, profesijas, specialybes, informuoti moksleivius apie
profesijų pasirinkimo pasekmes būsimiems atlyginimams, o darbo ieškančius asmenis skatinti rinktis
darbą nesivadovaujant tradiciniais stereotipais.
• Viešinti gerosios praktikos pavyzdžius, kai moterys sėkmingai vadovauja tradiciškai
vyriškoms sritims, o vyrai sėkmingai dirba tradiciškai moteriškose srityse. Skatinti požiūrį, kad
vadovo darbui svarbu ne lytis, o kompetencijos, gebėjimai ir pasiruošimas vadovavimo funkcijoms.
Tik vyriškų, ir tik moteriškų darbų lieka vis mažiau – abiejų lyčių atstovai vienodai sėkmingai gali
dirbti įvairius darbus, nebent tai būtų darbai, reikalaujantys didesnės fizinės jėgos. Tačiau, besivystant
technologijoms, robotizacijai, tokių darbų lieka vis mažiau. Darbuotojai turi būti vertinami ne dėl jų
lyties, o dėl darbo rezultatų.
• Užtikrinti viešą duomenų apie moterų ir vyrų atlyginimų procentinį skirtumą įmonėse ir
įstaigose skelbimą, analizuoti moterų ir vyrų darbo užmokesčio pokyčius, jų priežastis, o prireikus
atlikti priežasčių vertinimą ir identifikuoti būdus šioms priežastims šalinti.

Recommended

MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS... by
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
100 views5 slides
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS... by
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
113 views4 slides
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA by
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITAMoterų informacijos centras
129 views81 slides
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez... by
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Moterų informacijos centras
647 views20 slides
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez... by
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Kristina Liekyt?
3 views20 slides
Lithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_lt by
Lithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_ltLithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_lt
Lithuania country report_graph_b_cxs_cn9_yeryee_lt_s13_demo_ltKadri Seeder
801 views28 slides

More Related Content

Similar to MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS

Trakai by
TrakaiTrakai
Trakailygus.lt Butkeviciute
230 views18 slides
Mokymu struktura by
Mokymu strukturaMokymu struktura
Mokymu strukturalygus.lt Butkeviciute
102 views18 slides
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m. by
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.
Moterų informacijos centro metinė veiklos ataskaita 2012 m.Moterų informacijos centras
4.4K views59 slides
Mokymu struktura utenos apskritis by
Mokymu struktura utenos apskritisMokymu struktura utenos apskritis
Mokymu struktura utenos apskritislygus.lt Butkeviciute
198 views21 slides
Mokymu struktura by
Mokymu strukturaMokymu struktura
Mokymu strukturalygus.lt Butkeviciute
148 views19 slides
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai by
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapaiLygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapaiMoterų informacijos centras
866 views2 slides

Similar to MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS(15)

Pokyčių metas. dialogas tarp darbdavių bei ieškančių darbo by Renata Severenkiene
Pokyčių metas. dialogas tarp darbdavių bei ieškančių darboPokyčių metas. dialogas tarp darbdavių bei ieškančių darbo
Pokyčių metas. dialogas tarp darbdavių bei ieškančių darbo
JRD - Nacionalinė Jaunimo Verslumo Skatinimo programa(2008-2012) by OpenCoffee Club Vilnius
JRD - Nacionalinė Jaunimo Verslumo Skatinimo programa(2008-2012)JRD - Nacionalinė Jaunimo Verslumo Skatinimo programa(2008-2012)
JRD - Nacionalinė Jaunimo Verslumo Skatinimo programa(2008-2012)
Projekto %27 savivaldybes sekmes kodas lyciu lygybe%27 pristatymas (1) by Rugile Butkeviciute
Projekto %27 savivaldybes sekmes kodas lyciu lygybe%27 pristatymas (1)Projekto %27 savivaldybes sekmes kodas lyciu lygybe%27 pristatymas (1)
Projekto %27 savivaldybes sekmes kodas lyciu lygybe%27 pristatymas (1)

More from Moterų informacijos centras

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita by
2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita
2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaitaMoterų informacijos centras
903 views55 slides
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020 by
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020Moterų informacijos centras
1K views64 slides
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020 by
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020Moterų informacijos centras
104 views27 slides
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC by
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPCMoterų informacijos centras
101 views47 slides
2020 I ketv. ataskaita | SKPC by
2020 I ketv. ataskaita | SKPC2020 I ketv. ataskaita | SKPC
2020 I ketv. ataskaita | SKPCMoterų informacijos centras
865 views11 slides
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas by
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimasSmurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimasMoterų informacijos centras
2.2K views155 slides

More from Moterų informacijos centras(20)

Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė by Moterų informacijos centras
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė

MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS

  • 1. 1 MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS – PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS Mykolo Romerio universitetas, Lyčių tyrimų laboratorija 2020 Ona Gražina Rakauskienė, Eglė Krinickienė, Vaida Servetkienė, Lina Volodzkienė Ref. Ares(2020)728087 - 05/02/2020
  • 2. 2 Ši ataskaita buvo parengta vykdant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos iš dalies remiamą projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017). Projekto vykdytojai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Moterų informacijos centras. Už šio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autoriai. Leidinyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija. Daugiau informacijos apie projektą: www.polygiai.lt Iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa © Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorija, 2020 m. Visos teisės saugomos
  • 3. 3 MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS PRAKTINIS INFORMACINIS VADOVAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS I. Įvadas Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir su tuo susiję pensijų skirtumai – tai problema, sąlygojama daugelio priežasčių. Būtinos įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, įskaitant Valstybinę darbo inspekciją bei Valstybinį socialinio draudimo fondą, taip pat socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų tikslinės sutelktos pastangos, siekiant sumažinti moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkį, jo sąlygojamą moterų ir vyrų pensijų skirtumą bei – vertinant globaliau – skirtingą moterų ir vyrų ekonominę padėtį. Praktinis informacinis vadovas darbdaviams (toliau – Informacinis vadovas) parengtas įgyvendinant projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr. REC-RGEN- PENS-AG-2017 iš dalies remiamo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos, veiklas. Informacinio vadovo tikslas – patobulinti ir papildyti žinias apie moterų ir vyrų atlyginimų bei pensijų skirtumų priežastis, pasiūlyti konkrečius veiksmus valstybės institucijoms, siekiant mažinti moterų ir vyrų pajamų atotrūkį, taip prisidedant prie skurdo rizikos mažinimo, vienodos moterų ir vyrų ekonominės padėties. Informacinis vadovas parengtas remiantis Lietuvos įmonių ir įstaigų darbuotojų ir darbdavių tyrimo, atlikto Mykolo Romerio Universiteto mokslininkų 2019 metais, išvadomis ir rekomendacijomis, Europos Sąjungos šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, Europos Komisijos Lyčių atlyginimų atotrūkio mažinimo veiksmų planu 2017–2019 metams, Tarptautinės darbo organizacijos gairėmis dėl lyčių lygybės užimtumo politikoje ir kt. II. Moterų ir vyrų atlyginimų ir pensijų atotrūkio priežastys Pagrindinės darbo užmokesčio atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežastys Lietuvoje yra šios: • moterų dvigubas užimtumas rinkos ekonomikoje ir šeimos rūpybos ekonomikoje; profesinės karjeros ir šeiminio gyvenimo derinimo sunkumai ir darbas nepilną darbo dieną; • horizontalioji (profesinė ir sektorinė) darbo rinkos segregacija pagal lytį; • vertikalioji darbo rinkos segregacija pagal lytį, t. y. lyčių balanso stoka sprendimų priėmimo srityje ir valdyme; • moterų diskriminacija priimant į darbą; • moterims ir vyrams neefektyviai taikomas vienodo darbo užmokesčio už vienodą ir vienodos vertės darbą principas ir teisinis reikalavimas; • stereotipinis požiūris į „tradiciškai moteriškas“ ir „tradiciškai vyriškas“ specialybes, profesijas, darbus ir jų vertinimas; • pažeidžiamų grupių moterų (vyresnio amžiaus, neįgaliųjų, vienišų mamų ir kt.) diskriminacija darbo rinkoje priėmimo į darbą, karjeros, vertinimo, darbo užmokesčio, darbo aplinkos ir kitose srityse; • mažas moterų skaičius vidutiniame ir stambiajame versle, ypač mažas verslo vadovių- moterų skaičius. Nors yra sudarytos teisinės prielaidos vadovautis lyčiai neutraliais kriterijais priimant asmenis į darbą, nustatant darbo užmokestį, vertinant darbinę veiklą, kylant karjeros laiptais, tačiau įdarbinant moterį dažnai vis dar atsižvelgiama į tai, ar ji turi vaikų, į jos lankstumą darbo valandų atžvilgiu ir
  • 4. 4 net išvaizdą. Tuo tarpu įdarbinant vyrą, dažniausiai vadovaujamasi kriterijais, rodančiais darbuotojo tinkamumą integruotis į darbo rinką: tai profesinė patirtis, kvalifikacijos lygis ir mobilumo galimybės. Lietuvoje įdarbinant moteris, į jų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus vis dar kreipiamas nepakankamas dėmesys, todėl aukštą kvalifikacijos lygį ir kompetencijas turinčios moterys kartais yra priverstos rinktis mažiau kvalifikuotą darbą ir gauti mažesnį atlyginimą. III. Galimi valstybės institucijų veiksmai mažinant moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą ir su tuo susijusį pensijų skirtumą Teisinės prielaidos lyčių lygybei užimtumo ir darbo srityje yra būtinas, tačiau nepakankamas veiksnys moterų ir vyrų atlyginimų skirtumui eliminuoti. Reikalingas efektyvus Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatų, draudžiančių diskriminaciją dėl lyties ir reikalaujančių vienodo atlyginimo moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą, Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų efektyvus ir rezultatyvus įgyvendinimas, informavimas, viešumas ir skaidrumas. Vienodo darbo užmokesčio moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą užtikrinimui būtinas sisteminis požiūris į problemos sprendimą ir rezultatą, kompleksinis veiksmų planas arba atskiras nuoseklių tęstinių veiksmų kompleksas lyčių lygybės strategijoje. Konkretūs veiksmai turėtų būti nukreipti į šio Informacinio vadovo II dalyje įvardintų priežasčių šalinimą ir lydimi kruopščiai parengtos kiekybinių ir kokybinių rodiklių sistemos, kuri padėtų įvertinti veiksmų efektyvumą, rezultatyvumą, konkretų poveikį moterų ir vyrų atlyginimų skirtumo ir su juo susijusių pensijų skirtumo problemos sprendimui. Veiksmai, siekiant šalinti moterų ir vyrų atlyginimų ir pensijų atotrūkio priežastis: • Parengti teisės aktų nuostatų dėl vienodo atlyginimo moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą įgyvendinimo efektyvumo stebėsenos ir vertinimo modelį, atlikti jo testavimą ir pritaikymą ilgalaikei periodinei stebėsenai ir vertinimui, kaip laikomasi vienodo darbo užmokesčio principo. • Teikti darbdaviams informacinę ir konsultacinę ekspertinę pagalbą dėl Lygių galimybių planų sudarymo ir konkrečių veiksmų, skirtų užtikrinti moterims ir vyrams vienodą darbo užmokestį už vienodą ir vienodos vertės darbą. • Nustatyti privalomą periodinę atskaitomybę už Lygių galimybių planų darbovietėse įgyvendinimo rezultatus, prireikus – atitinkamai tobulinti Darbo kodekso nuostatas. Privalomos ataskaitos neturėtų sudaryti perteklinės administracinės naštos darbdaviams, todėl rekomenduotina atitinkamai parengta elektroninė ataskaitos forma, apimanti keletą konkrečių tikslinių rodiklių. Informacinių technologijų pagalba apdorotos ir apibendrintos visų darboviečių ataskaitos pateiktų bendrą vaizdą apie nustatytu ataskaitiniu periodu pasiektus rezultatus ir padėtų valstybės institucijoms tikslingai orientuoti lyčių lygybės politikos prioritetus. • Skatinti socialinius partnerius (darbdavius, profesines sąjungas, Darbo tarybas) periodiškai įvertinti savo darbovietėse moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio padėtį, identifikuoti niekuo nepagrįstus atlyginimų skirtumus ir Lygių galimybių planuose numatyti bei įgyvendinti priemones, leidžiančias tokių skirtumų išvengti. • Siekiant, kad darbo krūvio ar minimalios mėnesio algos (MMA) didinimas nebebūtų pagrindinėmis moterų pajamų didėjimo priežastimis ir galimybėmis, tikslinga būtų įgyvendinti priemones, skirtas ugdyti moterų lyderių savybes, stiprinti jų savivertę ir kartu keisti diskriminuojantį darbdavių požiūrį į moterį-darbuotoją, patikint joms sudėtingesnes užduotis, sudarant galimybes siekti karjeros. • Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo politikoje siekti tolygaus šeiminių ir namų ūkio darbų pasiskirstymo tarp sutuoktinių/partnerių, skatinti vyrus daugiau laiko skirti šeimos įsipareigojimams vykdyti, keisti tradicinį požiūrį į ,,moteriškus“ ir ,,vyriškus“ darbus namuose. Tolygus ir subalansuotas namų ūkio darbų ir kitų šeiminių įsipareigojimų pasiskirstymas tarp moterų
  • 5. 5 ir vyrų sąlygoja lygias galimybes dirbti ir gauti pajamas – tuo pačiu tai prisideda prie moterų ir vyrų pajamų ir būsimų pensijų skirtumo mažinimo. • Siekiant padidinti moterų pajamas iš kitų nei darbo užmokestis šaltinių, skatinti moterų investavimą, didinant kokybiškos ir aiškios informacijos sklaidą: pateikti informaciją apie taupymo ir investavimo galimybes aiškia, suprantama kalba, viešinti investavusių moterų sėkmės atvejus, konsultuoti moteris, pateikiant konkrečius pavyzdžius. • Didinti moterų finansinį raštingumą skirtingose amžiaus grupėse, ugdyti įgūdžius tvarkyti savo finansus, planuoti ir investuoti. Komunikuojant, konsultuojant ar keliant kvalifikaciją, formuoti įvairialypes komandas lyties, amžiaus, tautybės prasme (tyrimais įrodyta, kad diegiant inovacijas, priimant sprendimus tokios mišrios komandos veikia efektyviau nei homogeniškos). • Skirti pirmaeilį dėmesį vidutinio ir vyresnio amžiaus moterų diskriminacijai darbo rinkoje mažinti. Būtina atsižvelgti ne tik į lytį ir amžių, bet ir į profesines moterų savybes. Plėtoti tikslingą diferencijuotą požiūrį į aukštos kvalifikacijos, išsilavinusių moterų, pasiekusių profesinės karjeros aukštumas, ambicijas ir žemesnės kvalifikacijos moterų profesines savybes ir gebėjimus, nes tai leistų efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius (ypač kai didelė dalis jaunimo emigruoja) ir kurti visuomenės gerovę. • Nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti švietėjiškas priemones, skirtas keisti visuomenės požiūrį į ,,moteriškus“ ir ,,vyriškus“ darbus, profesijas, specialybes, informuoti moksleivius apie profesijų pasirinkimo pasekmes būsimiems atlyginimams, o darbo ieškančius asmenis skatinti rinktis darbą nesivadovaujant tradiciniais stereotipais. • Viešinti gerosios praktikos pavyzdžius, kai moterys sėkmingai vadovauja tradiciškai vyriškoms sritims, o vyrai sėkmingai dirba tradiciškai moteriškose srityse. Skatinti požiūrį, kad vadovo darbui svarbu ne lytis, o kompetencijos, gebėjimai ir pasiruošimas vadovavimo funkcijoms. Tik vyriškų, ir tik moteriškų darbų lieka vis mažiau – abiejų lyčių atstovai vienodai sėkmingai gali dirbti įvairius darbus, nebent tai būtų darbai, reikalaujantys didesnės fizinės jėgos. Tačiau, besivystant technologijoms, robotizacijai, tokių darbų lieka vis mažiau. Darbuotojai turi būti vertinami ne dėl jų lyties, o dėl darbo rezultatų. • Užtikrinti viešą duomenų apie moterų ir vyrų atlyginimų procentinį skirtumą įmonėse ir įstaigose skelbimą, analizuoti moterų ir vyrų darbo užmokesčio pokyčius, jų priežastis, o prireikus atlikti priežasčių vertinimą ir identifikuoti būdus šioms priežastims šalinti.