openMagazin 4/2012

3,435 views

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

openMagazin 4/2012

 1. 1. KOPÍRUJTE Duben 2012SDÍLEJTEPOSÍLEJTETISKNĚTE Stáhnout ePUBD T P a s á z e c í p r o g r a my Nenechte si ujít nové čísloSadzba knihy OCRFeeder v Scribuse Jaký je Scribus 1.4.0? Typografická rozšířeníLíbí se vám openMagazin? Snažíme se, abyste dostali kvalitní informace, dozvěděli se něco nového a mohli číst cestou do školy nebo do práce. OpenMagazin děláme pro vás! Kdybyste nás chtěli pochválit nebo nám poděkovat, přečtěte si článek na adrese www.openmagazin.cz/kontakty – děkujeme!
 2. 2. ObsahTÉMA ČÍSLA strana 25OCRFeeder – Užitečný rozpoznávač textu, který však neumí česky 4Recenze DTP programu Scribus 1.4.0 6Sadzba knihy v Scribuse 8Scribus: Optimalizácia optického rozloženia textu a vkladanie internetových odkazov 14Rozšírenie pre typografickú úpravu textov 16OCR v Linuxu: Cuneiform a YAGF 20Časopis Gliese je sázen ve Scribusu 22Scribus: Tvorba vizitky 23 strana 32RECENZEAsus Eee Note EA-800 25ZOTAC ZBOX Nano A10 Plus: Zeleně svítící domácí kino s XBMC 29Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit 32Double Commander umí využít rozšíření z Total Commanderu 35LibreOffice 3.5: Cestou drobných zlepšení 37 strana 35NÁVODYŠablona pro organizaci skladu i s fakturou 39Jak používat výstřižky ve Scribusu 40PRAXEČeské univerzity používají DSpace – systém pro strana 40 digitální knihovny 41 strana 41 Powered by Scribus
 3. 3. TÉMA ČÍSL A DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 03D T P a s á ze c í p r o g r a m y 4 O C RF e e d e r – U ž i t e č ný r o z p o z ná v a č t e x t u , k t e r ý v š a k n e u mí č e s k y 6 Re c e nz e DT P p r o g r a m u Sc r i b u s 1 . 4 . 0 8 Sa d z b a k n i h y v  Sc r i b u s e14 Sc r i b u s : O p t i m a l i z á c i a o p t i c k é h o r o z lo ž e n i a textu a vkladanie in- t e r ne t o v ý c h o d k a z o v16 Rozšírenie pre typo- grafickú úpravu textov20 O C R v  L i n u x u : C u n e i f o r m a  Y A G F22 Č a s o p i s G li e s e j e s á z e n v e Sc r i b u s u23 Scribus: Tvorba v i zi t k y
 4. 4. OCRFeeder – Užitečný rozpoznávač TÉMA ČÍSLAtextu, který však neumí českyVáclav Hejda | LinuxEXPRES.cz likost a uspořádání textu ve vytvářenémUž se vám někdy stalo, že jste potřebovali naskenované dokumentu. Před samotným naskeno-dokumenty mimo prohlížení také editovat? Já dostal ne- váním textu zvolíte požadovaný pro-gram,dávno takto připravené studijní podklady. Na otázku co kterým chcete převod provést. Jako vý-s nimi, vám možná odpoví následující řádky. chozí je nastaven program GORC. Dále máte možnost zvolit a použít Tesseract a jáOCR pro domácí použití jsem dodatečně přidal Guneiform. Poté V pravém sloupci dole zvolíte kartu kliknete na tlačítko OCR. Dojde k převe-OCRFeeder je, jak již název napovídá, Styl, na ní vyberete písmo a  jeho ve- dení textu, který jste vybrali, a převedenýprogram určený pro optické rozpoznáníznaků a jejich převod do digitální podo-by. Nejedná se přímo o program jako ta-kový, ale o grafickou nástavbu pro víceOCR programů. Díky této metodě jemožné pomocí skenování digitalizovattištěné texty, s nimiž je poté možno pra-covat jako s  normálním počítačovýmtextem. Program je vybaven GTK gra-fickým prostředím a můžete ho stáhnoutz domovských stránek, více informací setaké dozvíte na stránkách autora Joaqui-ma Rocha. V některých distribucích hotaké najdete v repozitáři.A jak to vlastně funguje?Představte si že máte nějaký text uloženýv obrazovém formátu, jako je JPG, PNGatd. Možné je také použít PDF. Pak nenínic snazšího než spustit OCRFeeder, Příprava načteného textu před před převodem pomocí OCRv  levém horním rohu kliknout na ze-lenou ikonu se symbolem plus a přidatpožadovaný obrázek. Další možností jepřipojení vašeho skeneru a provést na-skenování textu přímo z programu. Potése vám naskenovaný nebo načtený textobjeví v prostředním poli programu. Zvýrazněním pomocí myši vyberetetext, který chcete převést do poža-dovaného formátu. Na vybranou máteprostý text, ODT nebo HTML. Pokud byjste chtěli převádět celý dokument, jejednoduší kliknout na tlačítko Rozpo-znat dokument. Dojde k automatickémuvýběru textu, který bude označen mod-rou barvou, a  k  výběru obrázků, kteréjsou označeny barvou zelenou. Text,který vyberete, se zobrazí ve výřezuv pra-vém sloupci nahoře. Po provedení OCR je vše připraveno pro export do požadovaného formátu
 5. 5. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 05obraz se zobrazí na kartě Text. V textu je pak možné provádět různéeditace, jako je například úprava chybněrozpoznaných znaků a  nebo kontrolapřeklepů. Možnost kontroly překlepů jev programu již implementována a je au-tomaticky nastavena dle vašeho systé-mu. Před samotným exportem stránkydo ODT nebo jiného vámi zvoleného for-mátu je ještě nutné provést samotné na-stavení této stránky. To provedete tak,že v liště nabídky kliknete na Úpravy |Upravit stránku a  zvolíte parametry.Nejčastěji to bude formát A4 a ještě do-poručuji zatrhnou volbu Nastavené provšechny následující převody. Pak už jen stačí kliknout na tlačítkoexportu ODT a uložit požadovaný text.Pokud byste však chtěli dokument uložit Pokud zapomenete na tento krok, převedete výběr na přednastavený formátv jiném formátu, klikněte v liště na Sou- 4,3 × 2,7 cm, což je taková mini stránkabor | Export a nastavte požadovaný for-mát exportu. V  tomto případě jsmepřevedli text do formátu ODT a  pouložení už jen zbývá upravit rámec textua můžete s ním začít pracovat. Stále tadyhovořím pouze o textu, samozřejmostí jeovšem i  převod obrázků, nicméně pronenáročnost této činnosti, tuto část vy-nechávám. Postup je stejný jako u textu,a  to bez potřeby výše zmiňovanýchúprav.Česká diakritika scházíNic není ale tak dokonalé, jak se může naprvní pohled zdát. Záměrně jsem protento článek zvolil převod anglickéhotextu, jelikož česká diakritika není bohu-žel podporována a  jak jste si určitěvšimli, ani anglický převod není bez chy- Je hotovo, text je převeden a můžete s ním libovolně pracovatby. Snažil jsem se proto provést konfigu-race jednotlivých výkonných programů,ale bez úspěchu. Absence podpory čes-kých znaků bude zcela určitě důvod, pročtento program nebude masově nasazenna strojích českých uživatelů. Jinak je nutné OCRFeeder pochválitza jednoduchost a  přehlednost a  námnezbývá nic jiného než čekat na to, až sealespoň jeden z  podporovaných OCRprogramů naučí číst česky. Než tohle, to raději ruční přepis
 6. 6. Recenze DTP programu TÉMA ČÍSLAScribus 1.4.0Michal Hlavatý | LinuxEXPRES.czNa začátku roku 2012 byla vydána nová stabilní řada open- Z  nově podporovaných formátů pak-source DTP programu Scribus. Její vývoj trval více než čtyři Scribus umožňuje pracovat např. s for- máty AI, CDR, PSD a  WMF a  souboryroky. Bylo opraveno a vyřešeno celkem přes dva tisíce chyb z programů Kivio, Dia a XFig.a požadavků na přidání funkcí. Jaký je tedy nový Scribus? Nové funkceCo lze vytvořit ve Scribusu? Podpora formátůScribus je velmi vhodný pro kratší doku- Množství formátů, které umí Scribus Portování z Qt 3 do Qt 4menty (vizitky, pozvánky, letáky, pre- zpracovat, je velmi solidní. Kromě oče- Řada Scribusu 1.3.3 byla založena nazentace), kde je nasazení bez problémů. kávaných formátů SVG, EPS, JPEG, PNG, rozhraní Qt verze 3, a vzhledem k vývojiDobře použitelný je také pro sazbu doku- TIF umí pracovat i s celou řadou jiných bylo nutné přepsat kód do Qt 4 (odladě-mentů s  desítkami stran – magazínů, (AI, CDR, PSD, WMF, PDF, PS, FIG, CVG, ní trvalo trochu déle a způsobilo delšíe-zinů, brožur, obecních novin a časopi- PICT, SML, SHAPE a mnoha dalšími). prodlevu mezi vydáními stabilníchsů (viz ukázky na Scribus.cz). Na efek- Z  výše jmenovaných byl potom verzí).tivní a bezproblémovou sazbu složitější v  nové stabilní řadě vylepšen importknihy si ale příznivci budou muset ještě z SVG a také přibyla možnost do PDF vý- Generované rámcenějaký ten pátek počkat. stupu vložit jiné PDF či EPS dokumenty. Asi nejpatrnější novou funkcí jsou Generované rámce. Umožňují vkládat do dokumentu LaTeXové rovnice, grafy (Gnuplot) a diagramy (GraphViz), noty (LilyPond) a 3D modely (POV-Ray). Export a tisk Pro tisk přibyla zcela zásadní funkce (kterou bylo nutné v  řadě 1.3.3 řešit skriptem) – a  to vkládání ořezových a registračních značek, značek spadávky, barevných mřížek i informacích o strán- ce. Další novinkou je pak export vrstev přímo do PDF (jen ve verzi PDF 1.5). Typografie Z hlediska typografie přináší nová řada několik novinek. Nyní je možné vytvářet Styly znaků, vyrovnávat text (nastavit rozmezí šířky znaků a minimální šířku mezery) i zarovnat text opticky. Značky pro tisk Optické zarovnání (vlevo bez zarovnání)
 7. 7. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 07 Co se chystá v řadě 1.5? Vývoj Scribusu se nezastavil, ale pokra- čuje směle dál. V řadě 1.5 je možné ex- portovat do formátů PDF/X-1a a PDF/X-4, přibyla možnost zobrazovat místo kla- sické mřížky tečky a křížky (podobně ja- ko CADy), vkládat 3D anotace, vytvářet kaligrafickou čáru, kruhovou výseč a  spirálu a  přibylo i  několik dalších možností nástroje Cesty. Je také možné vytvářet styly barevných přechodů, po- hodlně procházet a vkládat obrázky po- Vyrovnávání textu (vlevo bez vyrovnávání) mocí Picture Browser (Prohlížeč obráz- pro různé typy barvosleposti (mezi DTP ků). Byla vylepšena i práce s OTF fonty.Kreslení programy jde o dost unikátní funkci). Neméně důležitou změnou je i přepra-Ve Scribusu je nově možné používat ope- cované uživatelské rozhraní – Nastavenírace s cestami, vytvářet a používat styly Co Scribusu (stále) ještě resp. Nastavení dokumentu. Většinučar, vyplnit objekty vzorky či importovat chybí? oken je nově možné dokonce dokovat.barevné palety z EPS, AI, PS, SOC a GPL Zlepšuje se také podpora dalších jazyků(i  přímé barvy). Pro veškeré objekty Je stále poměrně dost funkcí, které by (arabština, japonština, čínština).a vrstvy je také možné použít různé reži- profesionální DTP program měl mít, alemy směšování barev. Scribus je nemá. Chybí mu např. na- hrazování kombinací znaků ligaturami,Další funkce možnost použít staré číslovky nebo pře-Přibyla možnost zobrazit vrstvy jako pnout na pravé kapitálky (obsaženy veDrátěný model, která zlepší odezvu při fontu). Vytvořit číslovaný nebo nečís-práci s delšími dokumenty. Užitečným lovaný seznam ve Scribusu je také složi-vylepšením je také skript Autoquote, tější, než by mělo být.který nahradí rovné uvozovky za správné Další oblastí, ve které by si Scribus(pro každý jazyk jiné). zasloužil větší pozornost, je automatiza- ce – ať už efektivnější vytváření obsahuPráce s programem Tabulka ve Scribusu 1.5 (ze stylů), podpora poznámek pod čarou, automatické číslování obrázků nebo au-Velmi důležitým bodem je zlepšení tomatické texty (např. název kapitol Ke staženíuživatelské přívětivosti. První, co bude a podkapitol v záhlaví a zápatí či popisky • Scribus 1.4.0 ke stažení (Scribus.cz)uživatele jistě zajímat, je zrychlení ode- obrázků). • Scribus portable (spustí se z  USBzvy u delších dokumentů. Druhé, nemé- Scribusu by určitě prospělo i  další disku)ně důležité vylepšení, je výrazně pročištění kódu a  optimalizace. Např.použitelnější zaznamenávání změn sou- náhledový režim u delších dokumentů Odkazyboru. Funkce Zpět tak bude (častěji) rea- přestává plnit svoji funkci, protože vy-govat tak, jak by měla. tvoření náhledu je otázkou desítek • Official release notes Dále je to spousta drobných vy- sekund. Také odezva programu v někte- • Scribus 1.4.0 in a nutshelllepšení – text je nyní možné editovat rých situacích by mohla být rychlejší. • Scribus Helppřímo z  kreslicí plochy a  není nutné Posledním nedostatkem Scribusu jeotevírat Editor textů (kvůli odezvě se ale nepříliš efektivní uživatelské rozhraní.tento způsob hodí převážně k drobným Některé operace trvají příliš dlouho.změnám). Ve Výstřižcích nově přibyla Některé z chybějících funkcí lze růz-možnost přesouvat objekty mezi jednot- nými způsoby úspěšně obejít. Na někte-livými sadami a  také poslat objekt do rých z výše uvedených se pracuje a bu-konkrétní sady. Ve spodní části okna se dou součástí další stabilní verze. Veobjevilo několik nových ikon. Ty srovnání se sérií 1.3.3 je zlepšení veumožňují zapnutí/vypnutí Správce ba- všech oblastech skutečně znát.rev, rychlý náhled dokumentu a náhled
 8. 8. TÉMA ČÍSLASadzba knihy v ScribuseJúlius Pastierik | LinuxEXPRES.czPotrebujete vysádzať knihu v Scribuse? Napíšte ju v Open-Office.org, „nalejte“ ju do Scribusu, urobte tam potrebnéúpravy a  exportujte do PDF formátu. V  nasledujúcomčlánku ukážeme jeden z možných postupov, ako to urobiť.Príprava strán sádzať knihu, kde bude na stranePri sadzbe knihy musíte dodržať určité prevažne text, túto možnosť teraz vyu-pravidlá, ako je titulná strana, druhá žijeme, a  aby sme mohli nastaviť oso-strana, vlastný text (s prípadným poďa- bitne šablóny pre ľavé a  pravé strany,kovaním, obsahom), tiráž a  pod. Pri dáme si ihneď vytvoriť dve strany.tomto musíte brať do úvahy napríklad to, Po vytvorení strán si teraz pripraví-že titulná strana sa nečísluje (ale počíta me šablóny strán so záhlavím a zápätím.sa do počtu strán), vo vlastnom texte Na toto môžete použiť skript zahlavie_možno budete chcieť použiť záhlavie, zapatie.py.ktoré môže byť rôzne na rôznychstranách a pod. Poznámka Článok (vynímajúc screenshoty) Vložený rámec pre záhlavie a zápätie Zadanie veľkosti písma pre záhlavie bol aktualizovaný pre radu 1.4. Pred spustením skriptu je potrebné Z týchto dôvodov je potrebné, aby ste označiť rámec, nad a pod ktorým chcetesi pred vlastným naliatím textu pri- pripraviť textový rámec pre záhlaviepravili rôzne šablóny strán, aby sa vám a zápätie. Skript sa postupne opýta napotom pracovalo pohodlnejšie. Pri veľkosť použitého písma v záhlaví (trebavlastnej príprave musíte samozrejme už zadať celé číslo, ktoré udáva veľkosťvedieť, aký bude výsledný formát knihy v pt), odsadenie záhlavia (v pt), či chcetea musíte mať predstavu o okrajoch. Pre- vykresliť pod záhlavím oddeľujúcu čiarutože výpočet veľkosti okrajov môže byť (1 – vykresliť, 0 – nevykresliť), veľkosťrôzny podľa toho, akú knihu sádzate (pri použitého písma v  zápätí (v  pt), odsa- Zápätie s číslom stranypoézii zrejme použijete iné okraje ako denie zápätia (v pt) a či chcete vykresliťpri beletrii), ponúka Scribus rôznu me- nad zápätím oddeľujúcu čiaru (1 – vy-todológiu výpočtu (Gutenberg, časopis, kresliť, 0 – nevykresliť).Fibonacci, zlaté pravidlo, deväť častí) Skript je robený tak, že v prípade, aks  tým, že stačí, ak nastavíte vnútorný zadáte nulovú veľkosť písma, príslušnáokraj a  o  ostatné výpočty sa postará časť (záhlavie/zápätie) sa nepripraví. Te-Scribus. Okrem toho si môžete pravdaže raz môžete do pripravených rámcov za-nastaviť aj vlastné okraje. To, akým spô- dať napríklad číslo strany. To sa zadáva Záhlavie po manuálnej zmene šírkysobom sa pri jednotlivých spôsoboch v  editore textu („Story Editor“) cez Po príprave strany je potrebné, abypočítajú okraje, už ponecháme na vaše menu Vložiť | Znak | Číslo strany ste si ju previedli na šablónu, čo urobítepreskúmanie a vyskúšanie. (klávesová skratka [Ctrl+Alt+Shift+p]). cez menu Strana | Konvertovať na šab- Počas vytvárania nového dokumentu Upozorňujeme, že pri niektorých lónu. Pri vlastnej konverzii zároveňpri nastavovaní rozmeru strany môžete fontoch sa môže stať, že po vložení musíte určiť, či je to strana ľavá aleboihneď nastaviť, aby sa na stranu vložil vlastného textu záhlavia a zápätia bude- pravá. Takýmto spôsobom si môžetetextový rámec, ktorý bude zodpovedať te musieť manuálne rozšíriť šírku pripraviť ďalšie a ďalšie šablóny, pričomvnútorným rozmerom. Pretože ideme pripraveného rámca. môžete využiť aj možnosť klonovania.
 9. 9. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 09V  tomto prípade si cez menu Okná | na napísanie vhodný práve textový pro- zdanlivo zbytočná, ale keď si na ňuUsporiadať strany otvorte okno „Uspo- cesor? Jednoducho preto, lebo umožňuje zvyknete, zistíte, že je viac než užitočná.riadať strany“, kde vidíte zoznam šab- prácu so štýlmi, môžu sa v ňom použiť Pretože však pri každom texte (hlavnelón. Po kliknutí na šablónu sa táto makrá ktoré opravia niektoré preklepy v oblasti písiem) platí, že menej je viac,otvorí, čím ju môžete editovať, mazať či (ako sú napríklad viacnásobné medzery), stačí pripraviť iba niekoľko štýlov – preduplikovať. Možnosť duplikácie s  ná- a pod. nadpisy, vlastný text a prípadný obsah.slednou editáciou novej šablóny pred- Žiaľ, použitie OpenOffice.org má Pri návrhu štýlov odsekov je vhodné,stavuje spôsob jej klonovania. jednu nevýhodu – pod Linuxom OpenOf- aby ste v ich názvoch nepoužívali dia- fice.org zatiaľ nepodporuje OpenType kritiku, medzery a  ani znaky podčiar- fonty (Scribus s  nimi problém nemá). kovníka (namiesto neho je vhodnejšia Toto sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi. Prvý pomlčka). Je to iba praktické odporu- je, že text pripravíme v operačnom sys- čenie, pretože pri importe do Scribusu sa téme Windows, kde, pre zmenu, ne- používajú tieto názvy, pričom však dia- funguje v Scribuse vkladanie OpenType kritika, medzery či podobné znaky sa (či lepšie povedané prevod na Type3) neprevedú jedna k jednej a určite je lepší Konverzia strany na šablónu fontov do PDF. Druhý spôsob je taký, že čitateľný názov Hlavny-nadpis (import pri definícii štýlov napíšeme priamo ná- názvu Hlavny-nadpis) ako Hlavny_ zov fontu, a hoci sa nám nebude v Open- 5f_nadpis (import názvu Hlavny_nad-Príprava podkladov Office.org zobrazovať text správne, pis) či dokonca Hlavný_20_nadpisv OpenOffice.org v Scribuse to budeme mať v poriadku. (import názvu Hlavný nadpis). Pri nastavovaní štýlov odsekov jeChcete napísať knihu a potom ju zadať do okrem písma a  jeho veľkosti potrebnéprofesionálnej tlačiarne na vydanie, na- Poznámka nastaviť údaje odsadenia, zarovnania,príklad vlastným nákladom, a preto po- V LibreOffice 3.5 je už možné po- iniciálok a pod. Tak isto môžete využiťtrebujete znížiť finančné náklady na automatické číslovanie nadpisov, od-minimum? Potom vám nezostáva nič rážky a  pod. Pri importe budú naopak užívať OpenType fonty.iné, ako ju nielen napísať, ale aj pripraviť v Scribuse ignorované veci, ako je auto-výstupný PDF súbor v Scribuse tak, že Poďme však po poriadku a pozrime matické delenie slov, voľby ohľadnenahradíte profesionálneho grafika. Prav- sa, čo je vhodné urobiť v OpenOffice.org. kontroly sirôt a vdov a pod. To, ako sa- daže, zrejme ho nenahradíte dokonale, Pretože Scribus podporuje štýly odsekov štýly definujú, tu nebudeme teraz spo-ale aspoň si znížite náklady. (česky sú to styly odstavců), ktoré zá- mínať, pretože o tom už bolo napísaných Ako prvý krok (nevynímajúc inšpirá- roveň dokáže importovať z dokumentu dosť návodov a  zo zosnímaných ob-ciu) je napísanie vlastného textu knihy. OpenOffice.org, je potrebné, aby ste si razoviek vidieť, čo a ako je potrebné na-Na toto je vhodné použiť textový proce- ich vytvorili už pri písaní. Pravdaže, toto staviť.sor kancelárskeho balíka, a  pretože odporúčanie sa netýka iba prípadu, keď Teraz nezostáva nič iné, ako napísaťScribus umožňuje importovať text z ODT pripravujete knihu, ale skoro všetkých vlastnú knihu, ktorú nakoniec uložte(SXW) súborov, použijeme, ako inak, prípadov, keď píšete niečo v OpenOffi- v ODT formáte. Pretože sa pri importe doOpenOffice.org, modul Writer. Prečo je ce.org. Práca so štýlmi je zo začiatku Scribusu nedokážu vložiť všetky veci, ako je napríklad ručné zalomenie strany, číslo strany, nadpis, je iba na vás, či ich budete alebo nebudete používať. To isté platí aj pre rozmer strany, delenie slov atď. Aby ste však mali predstavu, koľko bude mať výsledná kniha približne strán, je vhodné, aby ste si tieto veci nastavili a používali, pretože napríklad v oblasti delenia slov používa Scribus ten istý de- finičný súbor a algoritmus,ako OpenOf- fice.org. Pretože Scribus umožňuje vložiť ne- zalomiteľné medzery za tzv. krátke slová, je iba na vás, či použijete na tieto účely OpenOffice.org alebo Scribus – import prebehne v  poriadku. Upozor- ňujeme však, že v Scribuse obsahuje de- finičný súbor nielen jednoznakové predložky a  spojky, ale aj dvoj a  viac- znakové predložky, symboly meny, akademické tituly atď., pričom si ho môžete sami ľubovoľne upraviť v časti Súbor | Nastavenia | Krátke slová.. Definícia odsadenia v štýle odseku
 10. 10. 10 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Hoci Scribus umožňuje vytvoriť ob- rozhranie JP Formátování dokumentu Pravdaže uvedené možnosti (na-sah, nie je práca s  týmto nástrojom pro Scribus a pre ostatné jazykové loka- príklad v  oblasti zliatkov, kde zatiaľpráve pohodlná, pretože musíte každý lizácie JP Formating Document for chýba množstvo iných skupín znakov,nadpis tak či tak zadať ručne. Preto Scribus), ktoré obsahuje jediné tlačidlo ako sú napr. skupiny „dz“, „ij“ ...) sú ibapokiaľ potrebujete vytvoriť obsah, je Formátovanie dokumentu pre Scribus. základné. Predpokladáme, že makrovhodné, aby ste to urobili priamo Jeho stlačením sa prevedú v dokumente bude v budúcnosti v závislosti od požia-v OpenOffice.org. Pravdaže po importe nasledovné úpravy: davok používateľov rozširované a para-nebudú zrejme čísla strán správne a tak • vymazanie viacnásobných medzier metrizované, aby si ho mohol každýisto nebudete mať naimportované bodky a viacnásobných tabulátorov prispôsobiť podľa seba (čo zároveň zais-medzi názvom a číslom strany. Tieto ve- • vymazanie medzier a tabulátorov na tí, že sa nebudú musieť vytvárať osobitnéci sa však dajú pohodlne opraviť priamo začiatku a konci odseku verzie pre staršie a novšie verzie Scribu-v  Scribuse a  hlavne pri rozsiahlejších • zámena nesprávnej krátkej pomlč- su). Za týmto účelom vás preto poprosí-obsahoch je to menej práce, ako keby ste ky za typografickú pomlčku, ak je me, keby ste písali svoje požiadavky jehoho mali vytvárať tam. pred týmto znakom medzera („prí- autorovi na mail pastierik zavináč inet čina -“ za „príčina –") bodka sk. • zámena troch bodiek za znak vý- pustky („...“ za „…“) Download rozšírení JP_format_Scribus.oxt. • zámena bodky za výpustkou za úzku medzeru („….možno“ za Tvorba obálky Panel nástrojov „JP Formátovanie doku- „…  možno“) mentu pre Scribus“ • zámena štyroch bodiek za znak vý- Príprava obálky je špecifická časť tvorby pustky a úzku medzeru („....vari“ za knihy, kde sa nezaobídete bez kreativity Čo sa týka úprav textu, môžete „…  vari“) a prípadnej spolupráce s výtvarníkom čiv OpenOffice.org využiť makrá, ktoré za • vloženie úzkej medzery pred znak architektom. Preto predpokladajme, ževás urobia niekoľko potrebných úprav, výpustky, ak je za písmenom alebo máte na papieri pripravený nákres, akoktoré by ste potom museli pracne robiť číslicou („preto…“ za „pre- by asi mala vyzerať predná časť, chrbátv  Scribuse. Ide napríklad o  vymazanie to …“ a zadná časť obalu a teraz chcete tentoviacnásobných medzier, nahradenie • zámena bodiek, ktoré uzatvárajú ľu- nákres previesť do počítača.skupín znakov ich zliatkami (v slovenči- bovoľný znak (jeden) za úzke Po spustení vám Scribus automatickyne a češtine sa najviac používajú zliatky medzery („.+.“ za ponúkne vytvorenie nového dokumentu.„fi“ a „fl“) a pod. Na toto môžete použiť „ + “) Pri zadávaní rozmerov strany musítenapríklad makro „TypoJTB“. Tieto • zámena dvojíc znakov „fi“ a „fl“ za počítať s tým, že obálka sa bude orezávaťmakrá však neobsahujú všetky požia- ich zliatky „fi“ a naraz budete definovať všetky strany.davky, ako je napríklad vloženie úzkej a „fl“ Z tohto dôvodu by ste mali vedieť, akémedzery pred znak výpustky („troj- • zámena spojovníkov v slovách typu požiadavky kladie tlačiareň – okraje,bodka“), ak je pred ním písmeno a pod. „trma-vrma“ za typografický spo- umiestnenie orezových značiek, aby ste jovník (pri rozdelení sa spojovník tieto veci dodržali. Z uvedeného tiež vy- opakuje na začiatku nasledujúceho plýva, že čím väčší monitor, tým lepší. riadku) To sme však mierne odbočili. Importované štýly odsekov v Scribuse z ODT dokumentu Z  uvedených dôvodov sme pre váspripravili makro „JP_format_Scribus“.Toto makro vloží do OpenOffice.orgpanel nástrojov JP Formátovanie doku-mentu pre Scribus (pre české jazykové Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows)
 11. 11. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 11 Po vytvorení základného dokumentudo neho môžete hneď vložiť orezovéznačky, aby ste sa ľahšie orientovali, kdesú príslušné strany. Aby ste ich presneumiestnili, nemusíte mať pri sebe nevy-hnutne kalkulačku – ak viete prog-ramovať, môžete si pripraviť skript, kto-rý ich vykreslí za vás, pričom auto-maticky vypočíta aj hrúbku chrbátu(uvedený skript má zadefinované hod-noty podľa požiadavok a podkladov vy-davateľstva librix.eu): Poznámka Scribus 1.4 dokáže orezové značky vytvoriť sám. Aby ste mohli tento skript využiť, Rámec po prispôsobení veľkosti obrázkumusíte si najprv vložiť a vybrať obráz-kový rámec, ktorého veľkosť zodpovedácelkovému vonkajšiemu rozmeruobálky. Skript je potrebné uložiť do sú-boru s  príponou „py“. Po spustenískriptu je potrebné zadať iba počet stránknihy – mal by byť párny, pretože šírkachrbtu zodpovedá počtu listov. Následnesa vykreslia orezové značky a značky vy-značujúce chrbát knihy. Zadanie počtu strán po spustení skriptu Zadefinovaný obrazový rámec nemu-síte mazať, ale môžete ho vyplniť farbou, Text po úprave veľkostiprípadne obrázkom, ktorý bude tvoriťpodklad celého obalu. Následne vložíte Podobne postupujete aj pri textových rozmery a umiestnenie rámca (pravdažedo dokumentu ostatné prvky obálky – či rámcoch, kde v kontextovom menu vy- týka sa to všetkých rámcov).už texty alebo obrázky - a umiestnite ich beráte voľbu Upraviť text. Pomocou nej Uvedenými krokmi môžete vytvoriťpodľa svojich predstáv či ešte lepšie otvoríte tzv. Story editor, kde môžete základnú obálku pre knihu. Väčšinou sapodľa pripraveného grafic-kého návrhu. zadať vami požadovaný text, jeho veľ- neuspokojíte iba s týmito možnosťami, Obrázky sa do pripraveného rámca kosť a písmo. Pravdaže niekedy sa musí- lebo budete potrebovať, aby text obtekalvkladajú najľahšie cez kontextové menu te s  veľkosťou „pohrať“, napríklad okolo obrázku, na obálku budete vkladať(ktoré je prístupné po výbere rámca cez vtedy, ak chcete, aby bol text roztiahnu- ISBN a pod.pravé tlačidlo myši), kde je potrebné vy- tý na celú šírku bez toho, aby sa zväč-brať voľbu Získať obrázok. Po importe šovali medzery. Grafické prvky na obálkeobrázku (môže byť aj v  PDF formáte) Čo sa týka textu na chrbte, ten je po-zrejme nebude rozmer rámca zodpove- trebné otočiť. Toto sa robí jednoducho – V minulej časti sme si hovorili o zákla-dať jeho veľkosti. Preto je vhodné, aby v pracovnom okne Vlastnosti (je prís- doch práce v Scribuse pri tvorbe obálky.ste následne cez to isté kontextové tupné napríklad cez klávesovú skratku Pravdaže pri ďalšej tvorbe sa nezaobíde-menu vybrali voľbu Prispôsobiť rámec [F2]) nastavíte na záložke XYZ otočenie te bez toho, aby ste nevyužili ďalšieobrázku. Niekedy však potrebujete 90 stupňov. Keď už spomíname záložku možnosti Scribusu. Medzi ne patrí v pr-presný opak – vtedy využijete voľbu XYZ, tak nesmiete zabudnúť ani na to, že vom rade možnosť vloženia ISBN vrátanePrispôsobiť obrázok rámcu. na tejto záložke môžete zadať presné jemu prináležiacemu čiarovému kódu.
 12. 12. 12 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA menu Položka | Konverzia na | Obrysy li na záložke Farby nastavenie farieb – prevediete text do grafickej podoby. v našom prípade je potrebné nastaviť, že Vzhľadom na to, že väčšinou nevyhovu- rámec nebude mať žiadnu farbu. je vzdialenosť znakov, po výbere práve Uvedený postup môžete použiť aj pri prevedeného textu je potrebné cez menu iných grafických efektoch – číslo „500“ Položka | Zrušiť zoskupenie rozdeliť môžete na záver previesť na textový rá- grafický text na jednotlivé písmená. mec, do ktorého môžete potom vložiť iný Teraz je možné, aby ste každé pís- text atď. Tieto možnosti však ponechá- meno osobitne posunuli, otočili a pod. me už na vaše skúmanie. Pri posune je vhodné, ak používate Teraz sa poberieme na zadnú stranu klávesové skratky, pretože práca je po- obálky, kde sa niekedy vkladá fotografia tom rýchla a  pohodlná, a  preto si ich autora (na zosnímaných obrazovkách je uvedieme: však z dôvodu názornosti použitý väčši- • šípky – posun o 1 mm, [Ctrl]+šípky nou obrázok „500“). Už sa nemusíme – posun o 10 mm, zaoberať tým, ako ju vložiť, ale ukážeme Pracovné okno pre vloženie • [Shift]+šípky – posun o 0,1 mm, si, aké máte možnosti v  oblasti obte- čiarových kódov Čiarové kódy sa vkladajú cez menu • [Ctrl]+[Shift]+šípky – posun o 0,01 mm. kania textu okolo nej. Po vložení obráz-Vložiť | Čiarový kód. V otvorenom pra- (Neplatí len pri milimetroch, ale ku je štandardne nastavené, že textcovnom okne v zozname Typ vyberiete všeobecne pri akýchkoľvek jednot- preteká obrázkom – vo vlastnostiachmožnosť ISBN a do políčka Kód zadáte kách nastavených v  spodnej lište obrázku na záložke Tvar je vybraná voľ-jeho hodnotu. Stlačením tlačidla OK sa programu.) ba Zakázané. Pozrime sa, čo vám ponú-kód vloží do dokumentu, kde ho ná- kajú ďalšie možnosti.sledne presuniete na miesto, kde ho po- Po nastavení rozostupu písmen ich mô- Možnosť Použiť tvar rámca spôsobí,trebujete mať uložený. žete všetky označiť tak, že budete držať že text bude obtekať tesne okolo rámca. Pokiaľ vám nevyhovuje veľkosť klávesu [Shift] a zároveň budete klikať Pokiaľ nechcete, aby sa text dotýkavloženého ISBN, môžete ho zmeniť vo na jednotlivé písmená, alebo ich označí- okrajov obrázku, musíte zväčšiť jeho rá-vlastnostiach rámca (prístupné cez te do spoločného objektu iba myšou. Ná- mec tak, aby ste dosiahli potrebnúklávesovú skratku [F2]) na záložke XYZ. sledne cez menu Položka | Kombinovať medzeru medzi ním a textom.Keď už spomíname zmenu veľkosti, nie- mnohouholníky spojíte do jedného Možnosť Použiť viazané pole vyu-kedy ju musíte použiť aj pri obrázkoch mnohouholníka a cez kontextové menu žijete vtedy, ak vložený obrázok nemáv prípade, že ich nemôžete upraviť v ex- Konverzia na | Rámec obrázka, alebo obdĺžnikový rámec (takýto tvar má na-ternom programe – napríklad pri cez menu Položka | Konverzia na | Rá- príklad prevedený text „500“ na grafickýimporte obrázkov v PDF formáte. V ta- mec obrázka prevediete na obrázkový rámec). Ak by ste použili pri tomto ob-komto prípade veľkosť obrázku zmeníte rámec. rázku predchádzajúcu možnosť, potomna záložke Obrázok, kde nastavíte Nakoniec vám nezostáva nič iné, ako by sa text vložil aj dovnútra obrázku, čomierku, a  to či už percentuálne alebo cez kontextové menu Získať obrázok pri potrebe obtekania v tvare obdĺžnikapomocou DPI. vložiť do rámca predtým pripravený ob- je nežiadúce. Ako ste si mohli všimnúť na zosní- rázok, a následne cez kontextové menu Možnosť Použiť vrstevnicu je hádammaných obrazovkách už v  predošlom Prispôsobiť rámec obrázku upraviť rá- najzaujímavejšia. Na záložke Tvar stlač-odstavci, na obálke bol vložený obrázok mec tak, aby zodpovedal veľkosti vkla- te tlačidlo Upraviť..., čím otvoríte pra-školskej tabule vsadený do čísla 500. Te- danej „školskej tabule“. covné okno Uzly. Tam zaškrtnite políčkoraz si ukážeme, ako sa takáto grafika vy- Po vložení obrázku je potrebné, aby Upraviť vrstevnicu, posuňte ju (s  vý-tvára. Najprv je potrebné pripraviť ste vo vlastnostiach rámca skontrolova- hodou môžete použiť tlačidlá pre per-vlastný obrázok „tabule“. Na to stačí, aknapíšte rukou čiernym perom nejakýtext na papier, tento zoskenujete,v grafickom editore prevediete farby nainverzné a obrázok orežete do veľkosti,akú chcete použiť na obálke. V  Scribuse si vytvoríte textový rá-mec, do ktorého vložíte text „500“. Privýbere písma je potrebné vyberať písmotučné, pravdaže nič vám nebráni kombi-novať rôzne písma, ak je niekde krajšiečíslo „5“ a inde číslo „0“ – všetko záležíiba od vášho vkusu a potrieb. Aby sa vámpri nasledujúcich úpravách lepšie pra-covalo, je vhodné, ak si zvolíte čonajväčšiu veľkosť písma. Po vložení textu cez kontextovémenu Konverzia na | Obrysy, alebo cez Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca
 13. 13. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 13 medzery a  minimálnu a  maximálnu šírku písmena. Tieto nastavenia netreba preháňať – menej je niekedy viac – stačí sa pohybovať v rozsahu niekoľkých per- cent. Rozdiely sú viditeľné na zosní- maných obrazovkách, a  preto nie je k nim čo dodať. Chybové hlásenie pred exportom do PDF Nakoniec vygenerujete výsledné PDF. Nastavenie vrstevnice pre obtekanie Pozor, v prípade, že ste do dokumentucentuálne zväčšenie či presne nastavené textu na chrbte knihy, môžete pri vkladali obrázok vo formáte PDF, v prí-milimetrové zväčšenie), podľa potreby umiestňovaní jednotlivých prvkov pou- pade, že do obrázkového rámca nevloží-skoste strany a  úpravy ukončite tlači- žívať rôzne pomocné čiary (ktoré potom te obrázok a  pod. sa vypíše chybovédlom Koniec úprav. Týmto máte nasta- vymažete) či meranie vzdialeností (je hlásenie. Pretože viete, že to tak chcetevené obtekanie bez toho, aby ste museli prístupné cez menu Okná | Meranie). exportovať, stačí vypísanú chybu igno-meniť veľkosť rámca. Pokiaľ používate vývojovú verziu 1.3.5 rovať. Pokiaľ potrebujete, aby text (žiaľ, nižšie verzie toto neumožňujú), Na záver si dovoľujem poďakovaťpresahoval aj do obrázku, prípadne ob- môžete v štýloch odsekov (menu Upraviť Ing. arch. Ivanovi Bruchovi za pomoc prirázok nemá štvorcový tvar a požadujete | Štýly) nastaviť minimálnu šírku grafickom návrhu obálky.obtekanie okolo jeho obrysov, môžeteobrysy nastaviť manuálne. V tomto prí-pade však musíte zvážiť, či budete meniťokraje obrázku alebo okraje textovéhorámca – každý spôsob má svoje výhodyaj nevýhody. Zmenu okrajov obrázku využijetevtedy, ak chcete, aby obrázok pod posu-nutým okrajom nebolo vidieť (tak, akoto bolo v prípade vloženého obrázku torámca v tvare „500“). Pokiaľ však chce-te, aby sa text nachádzal nad časťou ob-rázka, potom musíte zmeniť okrajetextového rámca. Vlastná zmena sa robí v pracovnomokne Uzly (pozor, políčko Upraviťvrstevnicu nesmie byť zaškrtnuté). Po-mocou samovysvetľujúcich tlačidiel (po-sun, pridanie bodu, odobranie bodu...)meníte okraje rámca, pričom nie steodkázaní iba na myš, ale môžete zadať ajich číselné umiestnenie. Zároveň môže-te rámec nakláňať, zväčšovať a  zmen-šovať obrázok... Pomaly sa blížime k záveru – obálkaje skoro pripravená. Aby ste dosiahli čonajpresnejšie umiestnenie napríklad Výsledný vzhľad pripravenej obálky
 14. 14. Scribus: Optimalizácia optického rozloženia TÉMA ČÍSLAtextu a vkladanie internetových odkazovJúlius Pastierik | LinuxEXPRES.czPri sadzbe textu do bloku dochádza k nerovnomerným sme spomínali pri nastavovaní odseku,medzislovným medzerám. V nasledujúcom návode si aj ďalší parameter – tzv. normálnu šírkuukážeme, ako toto dokážete eliminovať, aby bol text op- medzislovných medzier. A práve tento parameter, spolu s  parametrom mi-ticky rozložený optimálnejšie, čím dokážete pomerne nimálnej a maximálnej šírky znakov vásjednoducho odstraňovať aj siroty či vdovy. Potrebujete do teraz bude hlavne zaujímať – ich na-PDF dokumentu vložiť internetové odkazy? V krátkom stavovaním dokážete roztiahnuť alebonávode vám ukážeme jednoduchý postup, ako ich dokáže- zúžiť označený text tak, že v konečnomte vytvoriť. dôsledku „pridáte“ alebo „uberiete“ ri- adok a  tým vlastne odstránite sirotu alebo vdovu. Samozrejme, uvedený po-Optimalizácia optického kách, a preto k príslušným nastaveniam stup nie je univerzálny (rozsah zmienrozloženia textu už nie je potrebný žiadny ďalší ko- nemusí postačovať), a preto sa vám po- mentár. mocou neho nemusí uvedený problémOd verzie 1.3.4 sú v Scribuse implemen- Uvedené parametre dokážete však vždy podariť vyriešiť.tované niektoré myšlienky z programu použiť aj pri riešení ďalšieho problému –hz-program, ktorého autorom je ne- sirôt a vdov. V tomto prípade je vhodné, Vkladanie internetovýchmecký typograf Hermann Zapf. Tieto po- aby ste pracovali iba s označeným tex- odkazovstupy, stručne povedané, umožňujú tom. Text označíte tak, že v  textovomoptimálnejšie optické zobrazenie textu, rámci urobíte dvojklik, čím sa dostanete Potrebujete do PDF dokumentu vložiťpričom sa využíva nedokonalosti ľudské- „dovnútra“ a následne stlačením ľavého internetové odkazy? V krátkom návodeho zraku. tlačidla myši a  potiahnutím označíte vám ukážeme jednoduchý postup, ako Základná myšlienka spočíva v  pod- text. Teraz si otvorte jeho vlastnosti ich dokážete vytvoriť.state v  tom, že ľudský zrak nedokáže (klávesová skratka F2), prejdite na časť Pri vytváraní PDF dokumentov, ktorépresne rozoznať drobné rozdiely v šírke Text, položku Pokročilé nastavenia. sú určené pre elektronické publikovanieznaku, takže pri miernom roztiahnutí Tu uvidíte, okrem možností, ktoré na internete, sa nezaobídete bez vkla-alebo zúžení písma sa môžu programovodosiahnuť lepšie optické vlastnosti textu. Na tieto účely nájdete v  Scribuse,v definícii štýlov odsekov, pokročilé na-stavenia šírky znakov a nastavenie mi-nimálnej šírky medzery. Pri nastavovanípríslušných percentuálnych hodnôt nieje potrebné preháňať – menej je v tomtoprípade viac a  podľa skúseností nie jevhodné pre šírku písma nastavovať väč-šie rozdiely, ako sú 2–3 percentá(program umožňuje maximálnu zmenuo 10%). V prípade minimálnej šírky medzis-lovnej medzery to už môže byť aj trochuvyššia hodnota, tak či tak aj tu platí, žeradšej zadajte menej ako viac. Pravdaže,pritom netreba zabúdať ani na nasta-venie optických okrajov (pri ich nasta-vení napríklad znaky rozdelenia slovmierne presahujú „za“ okraj). To, ako sa postupne mení výsledok,je možné vidieť na priložených obrazov- Nastavenie minimálnej šírky medzery
 15. 15. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 15 ktorý ste označili ako PDF anotáciu. V  otvorenom pracovnom okne Vlastnosti anotácie v časti Typ vyberte možnosť Odkaz von na web a do zob- razeného políčka Cieľ vložte príslušný internetový odkaz (či už na internetovú stránku alebo mail). Pri vkladaní mai- lových adries nezabudnite uviesť aj úvodnú časť (mailto:), pretože inak sa odkaz nevloží správne. Pri internetových odkazoch (http://) sa táto úvodná časť vloží automaticky (ale môžete ju zadať), pozor si musíte dávať pri vkladaní ftp či https odkazov. Na záver ešte dôrazne upozorňujeme, že textový rámec, ktorý zmeníte na PDF anotáciu sa do výsledného dokumentu vkladá neviditeľne, t.j. text, ktorý do neho prípadne vložíte sa vo výslednom PDF dokumente nezobrazí. Podrobnejšie informácie o aplikácii nájdete priamo na stránkach scribus.net. Vloženie textového rámca okolo textu a jeho prevod na PDF anotáciu Poznámkadania odkazov na internetové stránky či Teraz kliknite pravým tlačidlom Tento článek se skládá ze dvou au-mailové schránky. Pravdaže, tieto odka- a  v  zobrazenom kontextovom menuzy potrebujete vkladať rôznym spôso- v položke Voľby PDF zaškrtnite možnosť torských článků vydaných na na-bom – raz ako viditeľný text, inokedy Je PDF anotáciou. Následne, znovu cez šem partnerském portále Scribus.cz:ako odkaz ukrytý napríklad v obrázku, kontextové menu v položke Voľby PDF Optimalizácia optického rozloženiaktorý môže byť povedzme firemné logo. prejdite na možnosť Vlastnosti anotá- textu, Vkladanie internetových od- Nasledovný postup je univerzálny cie. K  tejto možnosti sa dostanete aj kazov.a je jedno, k akému objektu vkladáte in- dvojitým kliknutím na textovom rámci,ternetový odkaz. Najprv si pripravtevlastný dokument so všetkými formá-tovaniami, obrázkami a pod., následnevložte do dokumentu prázdny textovýreťazec tak, aby sa nachádzal okolo tex-tu či obrázku, ktorý má tvoriť interne-tový odkaz. Pravdaže, textový rámecnemusí byť obdĺžnikový – toto je však užnad rámec dnešného návodu. Vloženie internetového odkazu Mailový odkaz vo vytvorenom PDF súbore
 16. 16. Rozšírenie pre typografickú TÉMA ČÍSLAúpravu textovJúlius Pastierik | OpenOffice.czPotrebujete v texte odstrániť viacnásobné medzery, vy- Následne, po výbere v  rolovacommazať nadbytočné či vložiť chýbajúce medzery, zameniť zozname, môžete ľubovoľný profil cez tlačidlo Zmeň upravovať alebo pomocouzalomiteľné medzery za nezalomiteľné, zameniť znaky za tlačidla Vymaž zmazať. Pravdaže, rozší-zliatky a pod? Nainštalujte si rozšírenie JP Typografia. renie sa opýta, či profil chcete naozaj vymazať, pričom profil Default nie jeHoci OpenOffice.org nie je DTP program, zobrazilo v príslušnej jazykovej lokalizá- možné vymazať vôbec.neznamená to, že sa v  ňom nedajú cii). Pravdaže, ako obvykle, rozšírenie je Okrem toho môžete všetky profilypripravovať dokumenty, ktoré spĺňajú jazykovo lokalizované do slovenčiny, pomocou tlačidla Export exportovať dozákladné typografické pravidlá. Pretože češtiny a angličtiny. vami vybraného adresára a, naopak, po-sa pri práci málokto vyhne preklepom mocou tlačidla Import môžete profilya niektoré veci OpenOffice.org umožňu- Formátovanie dokumentu importovať. Upozorňujeme, že prije riešiť pomerne nepohodlným spôso- importe sa pridajú nielen nové profily,bom, pripravili sme pre vás rozšírenie JP Prvý panel nástrojov obsahuje dve funk- ale tie, ktoré už máte definované, saTypografia (aktuálna verzia 2011.02.20), cie Nastav a vyber profil formátovania prepíšu importovanými údajmi.ktoré vám mnohé veci uľahčí a vyrieši za a Formátuj dokument. Tieto dve funkcie O ukončení exportu a importu ste infor-vás. môžeme označiť za srdce rozšírenia, pre- movaní výpismi. tože v  sebe ukrývajú jeho hlavné možnosti. Poznámka Při instalaci se vám může stát, že vyskočí okno s chybovým hlá- šením a rozšíření nepůjde nain- stalovat. Podle našich zkušeností Panel nástrojov „JP Formátovanie doku- se problém vyskytuje u kancelář- mentov“ ského balíku z webu Go-oo.org. Práca s profilmi Ten mají mnohé linuxové dis- Pomocou voľby Nastav a  vyber profil tribuce ve svých repozitářích. formátovania nastavujete, čo a ako sa U OpenOffice.org z Oracle nebo LibreOffice problém nenastává. má v dokumente automaticky opravovať. Pretože možností nastavení je veľa a pri Výber adresára pre export alebo import Po nainštalovaní rozšírenia sa do rôznej práci požadujete rôzne paramet- profilovprostredia OpenOffice.org Writer pridá re, ako prvé sa zobrazí okno Profily prešesť panelov nástrojov: JP Formátovanie formátovanie dokumentov, kde po in- Vlastný profil, ktorý chcete následnedokumentu, JP Nastavenie rozostupov štalácii nájdete dva prednastavené profi- použiť pre formátovanie nakoniec vybe-znakov, JP Formátovanie medzier, JP ly – Default a  Dvojznakove. Ako sú ráte cez tlačidlo Vyber.Odseky, JP Typografické spojovníky a JP nastavené, to už necháme na vaše presk-Nezalomiteľné medzery ON/OFF Line. úmanie. Zmena profiluZároveň sa do hlavného menu pridá V tomto pracovnom okne si v okne Po výbere funkcie zmeny profilu sa otvorípoložka Typografia, ktorá obsahuje Nový profil môžete zadefinovať nové okno Formátovanie dokumentu, kde sirovnomenné podmenu s  položkami, názvy profilov, ktoré do zoznamu vkla- môžete nastaviť, čo všetko chcete priktoré zodpovedajú tlačidlám uvedených dáte cez tlačidlo Pridaj. Zoznam sa zob- typografickej úprave textu urobiť. Na-panelov nástrojov. Menu navyše ob- razuje v  ľavej časti a  je abecedne stavenia sú rozdelené do piatich lo-sahuje tento návod (v slovenčine), ktorý usporiadaný. Pri pridávaní sa kontroluje, gických celkov – Náhrada zalomiteľnýchsa zobrazí v PDF formáte (prípadný pre- či ste názov zadali a  samozrejme musí medzier za nezalomiteľné, Odstrániť,klad do iných jazykov je vítaný a rozší- byť jednoznačný (veľkosť písmen neroz- Vložiť, Špeciálne náhrady a Špeciálnerenie je pripravené na to, aby ich hoduje). formátovanie. Ešte upozorňujeme, že pri
 17. 17. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 17 jednotky nastavujete pomocou tlačidla Nastav, pričom sa podobne ako pred- ložky či spojky oddeľujú medzerami. Zoznam je iba jeden pre všetky jazyky a  merné jednotky je potrebné zadať presne tak, ako sa píšu, pretože pri ich hľadaní sa rozoznáva veľkosť písmen. Tretia možnosť ohľadne nezalomi- teľných medzier sa týka čísiel – ak ju nastavíte, bude rozšírenie vkladať medzery medzi čísla, v ktorých oddelíte rády medzerami, v telefónnych číslach, dátumoch a pod. Ako posledná možnosť nastavenia je nastavenie zámeny znakov Word Joiner Pracovné okno „Formátovanie dokumentov“ za NBSP na konci riadku. Táto možnosťvytváraní nového profilu sa do neho Následne v každom z nich nájdete tri je pridaná z toho dôvodu, že OpenOffi-skopírujú nastavenia profilu Default, možnosti definície – s testom veľkosti ce.org pri znakoch Word Joiner nie vždyktoré následne modifikujete. písma (v  tomto prípade sa pri hľadaní správne zalomí text a v týchto prípadoch reťazca rozoznáva veľkosť písmen), bez je ho potrebné na konci riadkov zameniťNáhrada zalomiteľných medzier za testu veľkosti písma (pri hľadaní sa ne- za znak NBSP.nezalomiteľné rozoznáva veľkosť písmen) a s opravouV týchto nastaveniach určujete, kde vša- veľkosti písma. Poslednú možnosť vyu- Odstrániťde má rozšírenie nahradiť zalomiteľné žijete napr. pri akademických tituloch, Ako naznačuje názov, v  tejto časti ná-medzery za nezalomiteľné, pričom si kde vám okrem toho, že sa pred alebo jdete možnosti ohľadne odstráneniamôžete nastaviť, či sa bude vkladať znak zaň vloží nezalomiteľná medzera tento nadbytočných znakov – konkrétneNBSP (nezalomiteľná medzera), alebo opraví aj do správneho tvaru bez ohľadu medzier (medzi ne sú počítané zalomi-Word Joiner (môžeme ho nazvať aj ako na to, ako bol napísaný. teľné medzery, nezalomiteľné medzerypružná nezalomiteľná medzera). Vlastné reťazce v príslušných definí- a tabelátory – pozor, nie znaky Word Jo- Ako prvá možnosť je náhrada za ciách oddeľujte od seba výhradne iner) a prázdnych odsekov.predložkami, spojkami, akademickými medzerou, inak rozšírenie nerozozná Medzi možnosťami pri medzeráchtitulmi a pod. Vlastné reťazce, pri kto- jednotlivé reťazce medzi sebou! nájdete odstránenie viacnásobných (ajrých má dochádzať k náhrade, definuje- kombinácií rôznych typov) medzier, ne-te cez tlačidlo Nastav. Po jeho stlačení sa zalomiteľných medzier a  tabelátorov),otvorí okno Nastav NBSP, ktoré je roz- odstránenie nadbytočných medzier nadelené na sedem častí. V políčku Jazyk začiatku či konci odseku, medzi zátvor-nastavujete, pre ktorý jazyk chcete tieto kami (okrúhlymi, hranatými aj zložený-reťazce definovať (pri otvorení sa táto mi) a textom, úvodzovkami (obyčajnými,položka automaticky nastaví na aktuál- jednoduchými a francúzskymi) a textom,ny jazyk dokumentu). textom a interpunkčnými znamienkami V šiestich ďalších políčkach následne (bodka, dvojbodka, čiarka, bodkočiarka,definujete reťazce, pri ktorých chcete, otáznik, výkričník) a pred znakom vý-aby sa automaticky zamenili zalomiteľ- pustky („trojbodky“).né medzery za nezalomiteľné. Vstupné Vložiť Nastavenie ďalšieho jazykapolia sú rozdelené do dvoch stĺpcov pre definíciu reťazcovpodľa toho, či chcete, aby sa medzera V  tejto časti nastavujete možnostizamieňala pred alebo za definovaným Po zadaní reťazcov tieto uložíte po- vloženia chýbajúcich medzier medzireťazcom. mocou voľby Nastav. Následne môžete bodku, otáznik, výkričník, dvojbodku) v  políčku Jazyk zadať ďalší jazyk, pre a  text; medzi čiarku, bodkočiarku, vý- ktorý chcete definovať reťazce a  takto pustku a text; vloženie nezalomiteľnej môžete pokračovať v  práci pre všetky medzery za znak prvej bodky v skratkách jazyky, ktoré pri písaní dokumentov po- typu o. i. (vloží nezalomiteľnú medzeru) užívate. Prácu s  definíciou nakoniec alebo o. i. (nahradí zalomiteľnú medzeru ukončíte pomocou tlačidla Zruš. Pozor, za nezalomiteľnú); vloženie nezalomi- ak stlačíte toto tlačidlo bez uloženia po- teľnej medzery pred znak výpustky. mocou tlačidla Nastav, vložené reťazce Samozrejme, rozšírenie rozoznáva napr. sa neuložia! desatinnú čiarku, takže nevloží medzeru Ako druhú možnosť nájdete v  tejto tam, kde nemá. skupine náhradu zalomiteľných medzierDefinovanie slovenských reťazcov pre vkla- za nezalomiteľné medzi číslami Špeciálne náhrady danie nezalomiteľných medzier a mernými jednotkami. Vlastné merné Špeciálne náhrady sú rozdelené do via-
 18. 18. 18 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAcerých častí. V prvej nastavujete, ako samá rozšírenie správať pri znaku výpustky– môže ponechať tri bodky, ktoré idú zasebou, aj znaky výpustky bez zmeny;môže zameniť tri bodky za výpustku ale-bo naopak, zameniť znaky výpustky zatri bodky. V druhej časti nastavujete, či má ale-bo nemá rozšírenie testovať (zamieňať)zliatky (ligatúry). V prípade, že zvolíte,že ich má zamieňať, cez tlačidlo Nastavmôžete nastaviť, ako sa má správať pri44 možnostiach zliatkov – nastavenia súrovnaké ako pri výpustke – rozšírenienebude príslušný zliatok či kombináciuznakov testovať, môže znaky zameniť zazliatok alebo naopak, môže zliatok za-meniť na kombináciu znakov. Upozor-ňujeme, že máloktoré písmo mázadefinované všetky možnosti zliatkov,z tých, ktoré ich poznajú všetky môžemeuviesť napr. písmo Linux Libertine. Abysa nastavené zámeny zapamätali, musí-te definíciu zliatkov nakoniec stlačiť tla-čidlo Nastav. Hlavne pri vkladaní zdrojových tex-tov programov požadujete, aby samedzery, ktorými na začiatku riadku op- Pracovné okno pre definovanie zliatkovticky formátujete text, nevymazali. Natento účel je v tejto časti prístupné na- Joiner a pri vkladaní medzier sa medzera zmeny sú robené automaticky a po ichstavenie SP za NBSP na zač. odseku nevloží. skončení ste informovaní o  celkovom(NBSP na zač. odseku sa nebudú Pri internetových odkazoch, pokiaľ počte prevedených zmien.mazať!), pomocou ktorého dosiahnete, ich chcete mať „klikateľné“, sa však V prípade, že ste si zvolili možnosťže sa všetky zalomiteľné medzery na za- tento znak exportuje napr. do PDF doku- zámeny nesprávnych znakov Word Joi-čiatku odseku zamenia za znak NBSP mentu, čím sa stáva nepoužiteľný. Preto ner za NBSP na konci riadku, pri tejtoa tento sa nebude mazať bez ohľadu na v  tejto časti nájdete aj nastavenie Od- zámene roluje text a zobrazuje sa oknoto, ako máte nastavený parameter stráň Word Joiner za.!?, pomocou kto- s priebehom spracovania.v časti mazania medzier na začiatku od- rého sa na konci formátovania predtýmseku. vložené znaky Word Joiner odstránia. Odseky Ako posledná možnosť špeciálnej zá- Samozrejme, pri tomto sa predpokladá,meny je náhrada obyčajného spojovníka že v texte už následne nebudete vkladaťspojovníkom typografickým. Pre tých, chýbajúce medzery za interpunkčnéktorí nevedia, o čo sa jedná, pripomína- znamienka.me, že spojovník v slovách typu Frýdek- Na záver nastavení profilu ukončíte Panel nástrojov „JP Odseky“Místek, ktorý sa ocitne na konci riadku, prácu stlačením tlačidla Nastav. Upo-sa má zopakovať aj na začiatku riadku zorňujeme, že vnútorné nastavenia (re- Panel nástrojov Odseky obsahujenového – a to je typografický spojovník. ťazce pre nezalomiteľné medzery, merné štyri funkcie – Vymaž prázdne odseky, jednotky, zliatky) sa ukladajú nezávisle Vlož prázdne odseky, Zameň odseky zaŠpeciálne formátovanie bez ohľadu na to, či potvrdíte alebo zru- zalomenie riadku a Zameň zalomeniePokiaľ text, ktorý typograficky opravuje- šíte uloženie ostatných nastavení profi- riadku za odseky. Ich význam je zreteľ-te, obsahuje slová, v ktorých nechcete lu. ný s ich názvov – pomocou funkcie Vy-vkladať medzery za niektoré znaky bo- maž prázdne odseky vymažete všetkydiek, výkričníkov a  otáznikov (napr. Spustenie formátovania dokumentu prázdne odseky v celom dokumente.v  názve OpenOffice.org alebo v  hyper- Vlastné formátovanie dokumentu po vý- Pomocou funkcie Vlož prázdne od-textových odkazoch), môžete použiť špe- bere profilu spúšťate cez voľbu Formátuj seky vložíte prázdne odseky medziciálne formátovanie. Aby ste využili tieto dokument. Pokiaľ nevyberiete žiaden v  označenej časti. Pozor, táto funkciamožnosti, musíte pri písaní dokumentu profil v okne Profily pre formátovanie zmení štýl odsekov podľa posledného,tieto znaky najprv zdvojiť (napr. dokumentov (napr. ihneď po spustení ktorý je označený.OpenOffice..org). Následne, zaškrtnutím OpenOffice.org, štandardne sa použije Funkcia Zameň odseky za zalomenievoľby Vlož Word Joiner za.!?, sa nahradí profil Default), v  opačnom prípade sa riadku zamení v označených odsekochdruhý znak z tejto dvojice znakom Word použije posledne zvolený profil. Všetky ich štandardné zakončenie za zalomenie
 19. 19. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 19riadku (vyžadujú si to napr. publikačné grafický bod veľký 1/72 palca Joiner za znak NBSP. Vzhľadom nasystémy na internete). Pozor, aj táto (0,352778  mm); Pica (TeX) – typo- možnú časovú náročnosť posledné dvefunkcia zmení štýl odsekov podľa po- grafický bod veľký 1/72,27 palca funkcie zobrazujú okno s  priebehomsledného, ktorý je označený. (0,351460 mm); Didot – typografický bod spracovania a, samozrejme, roluje sa pri Posledná funkcia Zameň zalomenie veľký 1/2660 metra (0,375940  mm) nich text po obrazovke.riadku za odseky zamení v celom doku- a Fournier – typografický bod veľký 1/72mente zalomenia riadkov za štandardne francúzskeho kráľovského palca Typografické spojovníkyzakončené odseky. (0,375972 mm). V prípade nastavenia riadkovania to-Nastavenie rozostupov znakov to nastavujete percentuálne, a  to buď podľa veľkosti písma, alebo priamo (v  tomto prípade sa riadkovanie 1 na- Panel nástrojov „JP Typografické stavuje ako 100%, riadkovanie 1,5 sa na- spojovníky“ stavuje ako 150% a pod.).Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov Odsadenie odsekov nastavujete pri- Tento panel nástrojov obsahuje dve znakov“ amo s  presnosťou na milimetre – funkcie, ktoré umožňujú zámenu vše- OpenOffice.org umožňuje nastavenie do tkých spojovníkov v  dokumente za Táto časť je totožná s rozšírením JP desiatich centimetrov. typografické a naopak.Rozostupy znakov, ktoré sme vám užpriniesli, a preto, pokiaľ si nainštalujete Zámena medzier a spojovníkov Nezalomiteľné medzeryrozšírenie JP Typografia, môžete pred- Pracovné okno Zámena medzier a spo- ON/OFF Linechádzajúce odinštalovať (ich paralelné jovníkov je určené na rôznu zámenupoužitie sa však nevylučuje). medzier a  typografických spojovníkov Táto časť rozšírenia poskytuje tri medzi sebou. Obsahuje sadu tlačidiel,funkcie – Nastavenie rozostupu a šírky ktoré sú rozdelené do troch oddielov –znakov, Nastavenie odsekov a Zámena V celom dokumente, Vo vybranom tex-medzier a  spojovníkov. Tieto funkcie te a Na konci riadku a funkcie, ktoré tla- Panel nástrojov „Nezalomiteľné medzeryotvárajú rovnomenné pracovné okná, čidlá vykonávajú, sú napísané priamo na ON/OFF Line“ktoré môžete mať otvorené počas práce nich, takže ich nemusíme bližšie popi- Táto časť je (čiastočne) totožnás textom, takže nastavovanie je prime- sovať. Upozorňujeme, že podobne ako pri s rozšírením JP On-line vkladanie NBSP,rane pohodlné. Vlastné ukončenie práce formátovaní celého textu, funkcie, ktoré ktoré sme vám už priniesli. Pokiaľ sisa nakoniec robí cez tlačidlá Koniec, pracujú „na konci riadku“, pri práci ro- nainštalujete rozšírenie JP Typografiaostatné tlačidlá v pracovných oknách sú lujú text. odporúčame vám rozšírenie JP On-lineurčené pre nastavovanie. Z dôvodu, že niektoré funkcie sú ča- vkladanie NBSP odinštalovať, ich para- sovo náročnejšie, môžete si nechať vypi- lelné použitie môže viesť ku kolízii.Nastavenie rozostupu a šírky znakov sovať priebeh ich spracovania a  ukon- Panel nástrojov obsahuje dve tlači-Pomocou pracovného okna Nastavenie čenie zaškrtnutím políčka Oznamovanie. dlá, pomocou ktorých spúšťate, aleborozostupu a šírky znakov osobitne na- zastavujete vkladanie nezalomiteľnýchstavujete dva parametre – rozostup Formátovanie medzier medzier priamo počas písania textu. Pri(kerning) a  šírku znakov pre aktuálne svojej práci sú tieto funkcie spojenéoznačený text. Pri otvorení pracovného s  práve nastavený profilom formá-okna sa v ňom nastavia hodnoty podľa tovania (pokiaľ ste nevybrali žiaden,prvého znaku označeného textu. Na- použije sa profil Default), a pokiaľ profilstavovanie môžete urobiť pre všetky Panel nástrojov „JP Formátovanie medzier“ zmeníte počas práce (či už jeho definíciuznaky výberu, pre všetky zalomiteľné alebo nastavíte nový profil), tieto zmenyalebo nezalomiteľné medzery alebo pre Panel nástrojov Formátovanie sa prejavia ihneď aj pri vkladaní textuzadaný reťazec (pri jeho hľadaní sa medzier obsahuje tri najčastejšie použí- a pri zmene profilu nemusíte ukončovaťrozoznáva veľkosť písma). V  prípade vané funkcie pre prácu s  medzerami. vkladanie nezalomiteľných medzier po-šírky túto nastavujete buď ako koeficient Prvá Zameň NBSP/WJ za zalomiteľné čas písania textu.aktuálnej šírky, alebo priamo. medzery zamení nezalomiteľné medze- Pre prácu sa z definície profilov vyu- ry (NBSP a kombinácie znakov Word Joi- žívajú iba reťazce, ktoré zadávate akoNastavenie odsekov ner + zalomiteľná medzera) za zalo- reťazce pre náhradu medzier za pred-Pomocou pracovného okna Nastavenie miteľné medzery. Druhá – Zameň SP za ložkami, spojkami, akademickými titul-odsekov nastavujete riadkovanie, odsa- WJ/NBSP na konci riadku zamení zalo- mi a  pod. Pri náhrade sa vkladá znakdenie odsekov a veľkosť označeného tex- miteľné medzery za jednoznakovými NBSP alebo Word Joiner podľa toho, akotu. Pri otvorení pracovného okna sa predložkami a spojkami na konci riadku to máte nastavené pri týchto reťazcochv ňom nastavia hodnoty podľa prvého za znak Word Joiner a  súčasne opraví v príslušnom profile.znaku označeného textu. nesprávne zalomené znaky Word Joiner Download: JP Typografia. Príslušné veľkosti môžete nastavovať za znak NBSP. Tretia – Zameň ne-podľa štyroch typografických systémov správne WJ za NBSP na konci riadku Stiahnite si rozšírenie.– Pica (Adobe, OpenOffice.org) – typo- opraví nesprávne zalomené znaky Word
 20. 20. TÉMA ČÍSLAOCR v Linuxu: Cuneiform a YAGFJiří Brožovský | PenguinKrátká recenze asi méně známého OCR programu pro Linux. souboru a možnost kontroly pravopisu (k tomu musí být nainstalován program Aspell a slovníky pro příslušný jazyk).Úvod žádné uživatelské rozhraní. To se taky Obrázků je možné načíst více a  zpra- hodí (třeba do různých skriptů). Po star- covávat je jednotlivě nebo naráz. NáhledJednou z věcí, kterou uživatelé od počíta- tu vypadá asi takto: obrázku je pochopitelně možné zvět-čů občas chtějí, je převod naskenované- Je tedy možné nastavit skenovaný šovat, zmenšovat i posouvat, aby se vy-ho textu do nějaké editovatelné podoby. jazyk (pro češtinu je zkratka cze), vý- bíralo pohodlně. Také je možné označitSkenování není v  Linuxu problém už stupní formát (výchozí je čistý text, al- obdélníkovou oblast, která se budehodně dlouho (bylo-li někdy vůbec ternativou je HTML – zkratka html), zpracovávat a zbytek stránky ignorovat.problémem), složitější už je to s rozpo- další parametry pak nastaví použití růz- Pokud je text v  obrázku otočený o  90znáváním textu ( Optical Recognition – ných triků pro vytažení použitelných vý- stupňů nebo je vzhůru nohama, jeOCR). Ale situace se postupně zlepšuje. stupů z faxu nebo jehličkové tiskárny (do možné jej nejprve otočit do „správnéDnes se podíváme na program Cune- jisté míry to funguje i na nekvalitní tisk polohy“.iform, který je možná mezi linuxáři mé- z různých typů tiskáren). Výsledky jsou Vytvořený text je možné buď ukládatně známý, ale mně se docela osvědčil. dle mého názoru slušné – český text do souboru, nebo zkopírovat do systé-Pro Linux samozřejmě existuje celá řada dokázal převést i bez chyby (vytištěný na mové schránky pro další použití.OCR programů – některé vznikly jako laserové tiskárně a naskenovaný na 300 Dokonce by mělo být možné z YAGFopen source (třeba gocr), jiné byly dpi). Vstupním formátem může být kde i  skenovat (zavolá si XSane), ale tutouvolněny komerčními firmami po skon- co (výchozí je BMP, ale dovede i  nor- funkci jsem neměl možnost si ověřit,čení uzavřeného vývoje (jako třeba Tes- málnější formáty, používá k  tomu nemaje u linuxového počítače připojenýseract od Hewlett-Packard). Do druhé knihovny z projektu ImageMagick). skener.skupiny patří také program Cuneiform, Samozřejmě, některé věci programkterý je předmětem dalšího textu. Vy- Cuneiform nedovede. Je určen jen k roz- Technické detailyzkoušel jsem i některé další, ale výsledky poznávání tištěného písma (patkového a instalacena mých materiálech vesměs neodpoví- nebo bezpatkového – kurzíva ani tučnédaly mým představám a  zrovna Cune- písmo mu však nevadí a dokáže je i roz- Cuneiform je k  dispozici v  novějšíchiform se mi osvědčil výrazně nejlépe. poznat a patřičně zobrazit v HTML vý- Ubuntu a nejspíš i v dalších distribucíchCuneiform byl původně komerčním pro- stupu), nezvládá písmo psané a nepře- (aktuální Fedora a podobně). YAGF se dáduktem a ani nebyl určen pro unixové nlouská ani různé speciální a umělecké stáhnout z  domácí stránky programu,operační systémy. Před několika lety fonty (takže na švabach ani runy ho ne- k dispozici je balíček ve formátu RPM provšak byly uvolněny zdrojové kódy OCR používejte – je to zbytečné). Fedora Core 11 a „samoinstalační“ archívjádra programu a postupným vývojem se (na Ubuntu 10.04 fungoval bez problémůjej podařilo dostat na Linux. Program po- Grafická nadstavba YAGF – postačilo v terminálu spustit pomocíchází z Ruska (autoři uvádí, že v 90. le- „sh název_balíčku“ a všechny dva dota-tech 20. století patřil ke špičce na Ne každý se ovšem smíří s používáním zy kladně zodpovědět pomocí „Y“). Celátamním trhu), což samo o sobě dává na- OCR programu z příkazové řádky. Navíc, „samoinstalace“ spočívá ve vytvořeníději, že se při návrhu programu a algorit- někdy může být praktické vizuálně vy- adresáře s programem.mů počítalo s  lokálními abecedami brat jen část stránky a  tu dále zpra- Pokud používáte něco staršíhoa jejich specifiky. A je tomu opravdu tak covávat v OCR programu. Pro Cuneiform (v mém případě šlo o instalaci na Ubun-– kromě očekávané angličtiny a samo- byste našli i  další možnosti, ale asi tu 8.04), možná se nevyhnete kompilacizřejmě ruštiny si program poradí nejpřímočařejší variantou je použití ze zdrojových kódů. V takovém případěs pěknou řadou dalších jazyků (celkem je programu YAGF, který byl vytvořen pří- se hodí vědět, že Cuneiform vyžadujejich kolem 20) – a nechybí ani čeština. mo pro spolupráci s programem Cune- relativně novou verzi programu Cmake iform. (tak 2.6) a  vývojové knihovny Image-Možnosti A  co YAGF uživateli nabízí? Kromě Magick++ (pokud ty nejsou, nevadí, ale zobrazení výchozího obrázku a  vý- bude možné načítat jen z  obrázků veSamotný Cuneiform je programem sledného textu je to jednoduché na- formátu BMP). V uvedeném Ubuntu tospouštěným z příkazového řádku a nemá stavování jazyka i formátu výstupního znamenalo povolit Ubuntu Backports

×