openMagazin 9/2012

1,812 views

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

openMagazin 9/2012

 1. 1. KOPÍRUJTE Září 2012 SDÍLEJTE POSÍLEJTE TISKNĚTE Stáhnout ePUB Video Nenechte si ujít nové číslo Převod formátů v programu Arista DVDStyler: Vytváření videaAV Linux 5.0: Distribuce pro GNOME Subtitleszpracovávání a tvorbu multimédií
 2. 2. ObsahTÉMA ČÍSLA strana 23Arista: Převádějte videa jednoduše do různých formátů 4Avidemux – připravte své video pro DVD authoring 6AV Linux 5.0: Distribuce pro zpracovávání a tvorbu multimédií 9Tvořte videa s DVDStylerem 11Upravujte a vytvářejte titulky v programu Gnome Subtitles 15HandBrake: hromadné kódování videa pro strana 25 mobilní zařízení 17OpenShot: Videoeditor pro každého 19Videoporama alebo vytvorte si zaujímavú videoprezentáciu z fotografií 21RECENZEČeský trh s e-knihami: stále jsme ještě na začátku 23LibreOffice 3.6 v novém kabátě – vzhled, chyby, vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí 25Matematický software v Linuxu 29Extreme Tux Racer 35 strana 29Zajímavé hry pro Linux 37NÁVODYKolorizace černobílých fotografií v GIMPu 40Jak pracovat s vodítky ve Scribusu 41PRAXEJak je na tom nabídka počítačů s Linuxem nebo 42 strana 40 bez operačního systémuWebová úložiště: ideální nástroj pro týmovou spolupráci 44ROZHOVORYRozhovor: Jonathan Thomas, tvůrce videoeditoru OpenShot 46Z BLOGU strana 42Tip: Jak změnit počet posledních otevřených dokumentů a jak ovládnout lišty s ikonami 48 Powered by Scribus
 3. 3. TÉMA ČÍSL A ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN 03Vi d e o 4 A ri s t a : P ře v á dě j t e v i de a j e d no d u š e d o r ů z ný c h f o r má t ů 6 Avidemux – připravte své v i d e o p r o DV D a u t h o r i ng 9 A V Li n u x 5 . 0 : D i s t r i b u c e p r o z p r a c o v á v á ní a t v o r b u mu lt i mé d i í11 Tvořte videa s  D V D St y l e r e m15 Upravujte a vytvářejte t i t u lk y v p r o g r a mu G n o me Su b t i t l e s17 H a n d B r a k e : h r o ma d n é k ó d o v á n í v i d e a p r o mo b i ln í z a ř í z e ní19 O p e n Sh o t : V i d e o e d i t o r pro k a ždé ho21 V i d e o p o r a ma a le b o v y t v o r t e si zaujímavú videoprezentá- c i u z f o t o gra f i í
 4. 4. EXKLUZIVNĚ PRO Arista: Převádějte videaOPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA jednoduše do různých formátů Miroslav Hrončok Přestože Linux nabízí nespočet konzolových nástrojů na převod videí do různých formátů, pro méně zkušené Poznámka uživatele může být práce s ffmpegem nebo mencoderem Přijde mi nepraktické, že na webu noční můrou. Ti sáhnou spíše po grafickém programu, nevidíte podrobnosti o presetu, jedním z takových je Transkóder Arista, který umožňuje ale pouze jeho ikonu, název a po- převádět videa velmi jednoduše. pis. Pokud se chcete podívat pod pokličku, musíte si preset stáh- Program Arista můžete nebo nemusíte vených nastavení pro výstupní formát najít v repozitářích vaší distribuce. Na- videa. Pokud tedy převádíte video, ne- nout a přidat ho do Aristy. příklad v Ubuntu a Debianu balíček aris- musíte se zajímat o konkrétní detaily ja- ta najdete. Pokud tam balíček nemáte, ko kodeky a jejich nastavení, prostě stačí máte vybrat preset, použít ikonu s plu- můžete program stáhnout z  jeho sáhnout po vyhovujícím presetu. Pokud sem. Nezapomeňte vytvořený preset webových stránek a nainstalovat jej po- vám jejich základní sada nebude stačit, nahrát do webového repozitáře, aby jej mocí instalátoru. Ať už nainstalujete na webu programu jich najdete o něco mohli použít i ostatní. program jakkoli, nezapomeňte doin- víc, celkem jich je k dispozici něco přes Tamtéž můžete presety i  upravovat stalovat pluginy pro gstreamer (balíčky čtyřicet, ale uživatelé mohou přidávat nebo mazat (ikony najdete v  dolní části gstreamer0.10-plugins-... nebo gstreamer- další. Adresu webového repozitáře pre- okna, k úpravě slouží ikona se symbolem i, plugins-...) a zprovoznit přehrávání DVD setů si nemusíte nikam ukládat, asi proto, že editace je jediný způsob, jak (balíček libdvdcss2 z externích repozitá- dostanete se na ni přímo z Aristy pomo- zobrazit podrobné informace presetu). řů), pokud chcete převádět i videa z DVD. cí Soubor | Get New Presets... Aristu najdete v  nabídce aplikací v  ka- Preset se stáhne ve formě archivu, tegorii Zvuk a  video respektive Multi- ten načtete z Aristy pomocí položky In- média. stall Device Preset... z nabídky Soubor. Pokud vám dostupné presety nestačí, Základem jsou presety budete si muset vytvořit nový. Bohužel na to v programu není přímá volba, mu- Arista od instalace obsahuje základní sa- síte vytvořit nový převod videa (Soubor du takzvaných presetů, tedy připra- | Create Conversion...) a  v  okně, kde Úprava presetu a zobrazení podrobností o něm Hurá na převod V části o presetech už jsem nakousl, jak se vytvoří nový převod (Soubor | Create Conversion...). Pak stačí vybrat zdroj, cílovou složku a preset, který se má po- užít. Jako zdroj můžete vybrat soubor, Webový repozitář presetů celou složku, ale i DVD.
 5. 5. TÉMA ČÍSLA ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN 05 Po spuštění konverze vidíte náhledvidea, abyste si mohli zkontrolovat, ja-kou má kvalitu a jak daleko už je převod.Pokud chcete převádět více videí, může-te i  při tom přidávat další a  další kon-verze a  poté v  klidu odejít někam nakávu či do kina. Jednotlivé konverze seřadí do fronty, nenašel jsem ale způsob,jak je přeuspořádat nebo nějakou na-plánovanou konverzi zrušit. Celkovýproces lze pouze pozastavit nebo úplnězastavit.Pozor na titulkyPři konverzi videa jsem si nemohl ne-všimnout, že v okně s náhledem se zob-razují titulky, které mám uloženév textovém souboru *.srt. Bohužel jsemzjistil, že tyto titulky jsou automatickyuložené ve výsledném videu přímo v ob-raze, a to i ve formátech, které mohouobsahovat titulky v textové formě (Mat-roska). Bohužel jsem nikde nepřišel na způ-sob, jak tuto vlastnost programu vy-pnout, nebo jak například nastavitkódování titulků, u  kterého se prostě Probíhá konverze, tedy převod videa na požadovaný formát Poznámka Proto tedy: Pokud titulky ve vý- sledném videu chcete, nezapo- meňte zkontrolovat, že mají kó- dování UTF-8. Pokud je nechcete, dočasně je přejmenujte tak, aby neměly stejný název jako video.automaticky předpokládá UTF-8. Přivolbě vstupního souboru je u něj maláikona nastavení, po jejím vybrání jemožné vstupní titulky změnit na jiné,ale nikoli je odebrat.Jednoduché jako fackaTranskóder Arista je program, pomocíkterého můžete převádět videa velicejednoduše za předpokladu, že existujevámi požadovaný preset. Pokud nemátedostatečné znalosti na vytvoření vy-hovujícího presetu, můžete poprositněkoho ze svého okolí, kdo dané proble-matice rozumí, aby vám takový presetvytvořil, a  už ho nebudete musetotravovat s  každým převodem videazvlášť. Jen si dejte pozor na titulky a mů-žete převádět jako diví. Titulky jsou v náhledu
 6. 6. EXKLUZIVNĚ PRO Avidemux – připravte svéOPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA video pro DVD authoring Tomáš Hanusek Pokud zpracováváte záznam z videokamery, nejspíše pou- rých verzích či překladech to může být žijete nějakou aplikaci pro nelineární střih videa, jako je MPEG-2 (mpeg2enc). Tlačítkem Na- stavit pak otevřete dialog, který vidíte na např. Cinelerra, Kino, Kdenlive aj. Jejich výstupem by již obrázku s názvem Nastavení kodeku ob- měl být multimediální soubor odpovídající požadavkům na razu. DVD. Pokud chcete do odpovídajícího formátu převést ně- Nebudeme se zde zabývat všemi pa- jaké jiné video (např. ve formátu AVI s videokodekem XviD rametry a  jejich významem, což samo o sobě vydá na samostatnou studii, ale a  audio MP3), můžete s  úspěchem využít aplikaci uvedeme si nastavení, se kterým lze do- Avidemux. sáhnout uspokojivých výsledků. Experi- mentovat a optimalizovat pak můžete již Základní požadavky razem komprimovaným v MPEG4 a zvu- sami. Hodnoty nastavené na obrázku Rozdělme tvorbu DVD s  menu na dvě kem v LAME (nezaměňovat s MP3). tedy berte jako doporučení, kdy prioritou etapy: 1) příprava videa a 2) tvorba menu Po úspěšném otevření multimedi- je kvalita obrazu a  nikoli cílový objem a  struktury disku. Příprava videa před- álního souboru v Avidemuxu, obvyklým dat – na 4,7GB DVD se takto vejde něco stavuje převod zdroje do formátu, který postupem přes menu Soubor | Otevřít, přes 2 hodiny záznamu (záleží však na odpovídá standardu pro DVD, což je mul- je potřeba nastavit výstupní parametry kvalitě zdrojového videa). Nejdůležitější timediální kontejner MPEG-PS, obraz pro Video, Audio a Formát, které se na- je zde zkontrolovat správné nastavení komprimovaný pomocí kodeku MPEG2 cházejí ve sloupci nalevo od zobrazené- položky Poměr stran – týká se rozměrů v  rozmezí 300–9800 kbit/sec a  audio ho náhledu videa. vstupního videa a mělo by být správně komprimované LPCM, MP2, DTS nebo AC3 detekováno programem. technologií s  odpovídajícím datovým Video Nyní je potřeba ještě nastavit tokem. Jelikož chceme kvalitní výsledek Pro DVD vyberte v rozbalovacím sezna- správné výstupní rozměry videa/obrazu u  obrazu a  zvuku, využijeme k  této mu volbu DVD (mpeg2enc) – v někte- pomocí tlačítka Filtry. činnosti specializované nástroje. Tento postup konverze si nyní přiblížíme, při- čemž se nebudeme zabývat střihem videa, přechody, dodatečným ozvučením apod. Zpracováváme video Jestliže máte multimediální AVI soubor, který neodpovídá specifikaci DVD, je po- třeba provést jeho konverzi do tohoto formátu. Využijeme k tomu Avidemux (verze 2.5.2) a testovací AVI soubor s ob- Poznámka V některých verzích Avidemux můžete pro usnadnění použít vol- bu Auto | DVD, resp. Auto | Op- tický disk | DVD, která provede většinu níže uvedených nastavení za vás. I v tomto případě je však nutné provést jejich kontrolu a případnou úpravu. Nastavení kodeku obrazu
 7. 7. TÉMA ČÍSLA ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN 07 Nyní již víte, jak máte nastavit výše stavení komplikovanější, ale lze je také Poznámka zmíněný dialog – zdrojový poměr stran zvládnout. Abychom byli přesní, tak nejvyšší u AVI bude normálně 1:1, cílový poměr V sekci Audio vyberte v rozbalovacím stran pro DVD pak 16:9 pro širokoúhlé seznamu volbu AC3 (v úvahu pro DVD video, nebo 4:3 pro klasický formát. přichází ještě MP2 či nekomprimované kvality obrazu při limitovaném ob- Jestliže má tedy zdrojové AVI rozlišení PCM). Tlačítko Nastavit v případě audia jemu dat (4,7 GB pro jednovrstvé DVD) dosáhneme pomocí tzv. 512 × 288, zvolíte cílový poměr 16:9, nabízí jen jedinou volbu Bitrate, tj. da- dvouprůchodového enkódování, u 384 × 288 či 512 × 384 pak 4:3. Pama- tový tok; můžete ponechat přednasta- pro které se více hodí volba DVD tujte, že DVD podporuje pouze vybrané venou hodnotu nebo pro vyšší kvalitu (lavc). Nastavení je o poznání rozměry obrazu: zvuku vybrat např. 224. • pro PAL 720 × 576, 704 × 576, 352 × Po kliknutí na tlačítko Filtry se zob- 576 a 352 × 288, razí dialog z obrázku s názvem Nastavení složitější, umožňuje však „cílování“ • pro NTSC 720 × 480, 704 × 480, 352 filtrů zvuku. Pokud jste na video neapli- výsledného objemu dat tak, aby se vešel na DVD, pokud je stopáž × 480 a 352 × 240. kovali filtr pro změnu snímkové frek- záznamu delší. vence (FPS), ponechte i  zde Nic. Aktuální nastavení konverze obrazu V závislosti na formátu zdrojového audia Zde si vypomůžete pomocí tlačítka v Avidemux naleznete pod tlačítkem Fil- (vizte Soubor | Informace) může býtDVD Res v  levém dolním rohu. V  ná- try v sekci Video, vizte obrázek s názvem potřeba upravit nastavení Mixéru a zej-sledně zobrazeném dialogu, který je vi- Filtry a dialog tlačítka DVD Res. Zde je ména pak povolit Převzorkování na 48dět na obrázku Filtry a  dialog tlačítka vidět, že výsledný rozměr obrazu bude 000 Hz pro dosažení kompatibility audiaDVD Res, ponecháte jako Cílový formát 720 × 576 pixelů (při definovaném po- s formátem DVD.DVD a zvolíte správný zdrojový a cílový měru stran 4:3). V  příkladu však bylpoměr stran (angl. aspect ratio, dále též nejprve přidán filtr změny (snížení)AR). V tomto dialogu se jedná o poměr frekvence snímkování na 25 (resamplestran jednotlivých pixelů, nikoli celého FPS) pro PAL, jelikož zdrojové AVI měloobrazu videa. Abychom problematice lé- NTSC snímkování (30) a  Avidemux bype porozuměli a  nastavili parametry podle toho nastavil i výsledné rozměrysprávně, uvedeme si několik příkladů. na 720 × 480 (na to je pak nutné pama-Celý obraz se skládá z  malých bodů – tovat při sestavování DVD – zda má býtřekněme „čtverečků“, kterým se ob- použita norma PAL, nebo NTSC).vykle říká pixely a které nemusí být vždyčtvercové, tj. jejich poměr stran není 1:1 Poznámka(první číslo je údaj pro vodorovný roz- Nastavení filtrů zvukuměr, druhý pak pro svislý). Změna snímkové frekvence (FPS) Obraz na DVD je obvykle uložen Formát pomocí filtru není optimálním ře-v rozlišení 720 × 576 pixelů pro normuPAL (poměr stran obrazu je tedy 5:4, Poslední volbou je nastavení výsledného šením, výsledný obraz se pak ob-resp. 1,25 co do počtu pixelů) s tím, že si formátu, v našem případě to bude volba vykle cuká, přeskakuje (dojdes sebou nese informaci o cílovém Pixel k vynechání nebo přidání snímků). MPEG P-S (v případě více zvukových stopAspect Ratio (poměru stran pixelů) – Lepší je vytvořit video a výsledné u audia či externích obrazových titulků jeobvykle buď širokoúhlý 16:9 (1,78:1), ne- DVD v normě, ve které je zdrojové potřeba zvolit MPEG T-S). Nyní již mů-bo klasický 4:3 (1,33:1), výjimečně pak video (PAL má 25 FPS, NTSC pak žete zahájit převod kliknutím na tlačítko„anamorfický“ 2,39:1. Při přehrávání Uložit video (resp. menu Soubor | Uložitobrazu pak dochází k následující auto- | Uložit video) – vyberte adresář a za- 23,976 nebo 29,97 FPS – informacimatické konverzi obrazu („roztažení“ ve dejte název souboru s  příponou získáte přes Soubor | Informace,vodorovném směru; vertikální rozměr – údaj Frame Rate). Zcela nevhodné mpg/mpeg. A teď už nezbývá než čekat.počet řádků – zůstává zachován): je pak měnit FPS pomocí menu Na konci procesu máte připraven jeden • 16:9 u PAL 720 × 576 => 1024 × 576 Video | Snímková frekvence – ta- soubor pro použití v DVD authoringovém (576/9*16) to změna má vliv na výslednou nástroji. • 4:3 u  PAL 720 × 576 => 768 × 576 Při otevření dalšího videosouboru (576/3*4) v  Avidemuxu je před jeho délku videozáznamu (video se pak převodem/uložením potřeba znovu přehrává rychleji, resp. pomaleji dleTakto vzniklý obraz je pak již škálován změny nastavení). provést kontrolu a  případnou úpravu(např. změna rozměru na celou ob- nastavení parametrů, jelikož některérazovku) se zachováním proporcionality. volby jsou závislé na parametrech obra- V případě AVI souborů a počítačové- Audio zu a zvuku vstupního souboru.ho obrazu obecně jsou pixely obvykle Předpokládejme, že AVI soubor má pou-čtvercové, jejich poměr stran je tedy 1:1, ze jednu zvukovou stopu, která má být Odkaz:AVI soubory s definovaným PAR jsou vý- i ve výsledném videu. Jiné situace (vícejimečné a přehrávače je obvykle nepod- zvukových stop nebo jiný zvukový do- • Avidemux, anglickyporují. provod obrazu) jsou pro zpracování a na-
 8. 8. AV Linux 5.0: Distribuce pro TÉMA ČÍSLAzpracovávání a tvorbu multimédiíAdam Radiměrský | LinuxEXPRES.cz InstalaceAV jako audio a  video. Jedná se o  linuxovou distribuci za-loženou na Debianu, která obsahuje realtimový zvukový Spuštěním instalace se zobrazí jedno- duchý a nijak graficky zajímavý průvod-server JACK a  spousty dalších programů pro zpracovávání ce instalací. Nebudu zde popisovata tvorbu multimédií. všechny kroky instalátoru, kterých je opravdu hodně, jen zmíním ty stěžejní.AV Linux je distribuce založená na Debi- ternet, a dokonce i všechny důležité au- Jedním z prvních kroků je výběr jazyků,anu a je určena, jak vyplývá i z jejího ná- dio- a videokodeky. Desktopovým pro- kterých lze vybrat i více najednou.zvu, zvláště pro zpracování audia a videa. středím bylo zvoleno velmi lehké Hned v následujícím kroku se vás in-Stahuje se jako live DVD a obsahuje vel- prostředí LXDE. stalátor zeptá na výchozí jazyk prostředí.mi široký výběr audio- a videoaplikací Následuje výběr rozložení klávesnice,včetně demonstračních verzí komerč- Live DVD který nefunguje. Přestože jsem nastavilních produktů. Samozřejmě, obsahuje českou, instalace obsahuje jen americkéi další běžný software pro kancelář a in- Pracovní plocha je ozdobena tematickou rozložení klávesnice, a tedy i následně tapetou s mixážním pultem a systém je nainstalovaný systém používá americké připraven k okamžitému používání. Na rozložení. Poznámka hlavním panelu naleznete správce sou- Dále je třeba určit, kam se systém má borů, internetový prohlížeč a  další nainstalovat. Live DVD se mi bohužel vůbec ne- aplikace, kterým se budu věnovat dále Pakliže disk není rozdělen, je třeba podařilo spustit na mém poměrně v  článku. Na ploše naleznete také toto provést pomocí aplikace GParted. moderním stroji s procesorem AMD manuál k distribuci ve formátu PDF a dá- Po několika dalších dotazech na od- Phenom II X4 a 8 GB RAM. Předesí- le zástupce pro instalaci distribuce na díly root, swap a home proběhne kom- pevný disk. pletní instalace a konfigurace systému. Po dokončení instalace budete do- lám, že médium je samozřejmě sta- tázáni na restart systému. žené v pořádku (sedí kontrolní součty) a je i dobře vypálené. Spou- štění skončilo výpisem spousty chy- bových řádků, přičemž na jednom z nich se bootování zaseklo, DVD se přestalo točit a počítač přestal rea- govat. Poslední, co systém načítal, byl firmware ALSA. Mám zvukovou kartu Asus Xonar DX do slotu PCI Express, která by měla být podpo- rována. Mým hlavním a jediným systé- mem je openSUSE 11.4 a zvuková karta a ostatní hardware pracuje bez problémů. Zkusil jsem zvukovou kartu vyndat, ovšem bez úspěchu. Zakázal jsem i na desce integrovanou zvukovku, také nic. Nezbylo mi tedy nic jiného než Live DVD spustit na notebooku HP s Intel Core 2 Duo. Tam vše proběhlo bez problémů. Pracovní plocha
 9. 9. 10 ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLASystémPracovní plocha systému vypadá úplněstejně jako na live DVD, a to včetně jižzbytečného zástupce pro instalaci. Vý-znamné jsou aplikace pro zpracovánízvuku. Ty vám ukážu rovnou na dvousnímcích obrazovky, protože jich jeopravdu hodně. Najdete mezi nimi DAW aplikaciArdour pro nahrávání, a to dokonce i veverzi s podporou VST pluginů. Ve výběrudalších multitrack editorů nalezneteQTractor, LinuxMultiMedia Studio a sa-mozřejmě nemůže chybět Audacity. MIDIeditor zastupuje Rosegarden za podporyMIDI serveru QSynth. Dále v  seznamuobjevíte masteringový plugin JAMin, bicísequencer Hydrogen, ladičku Lingot,kytarový realtimový efektový procesorRakarrack a  také audiopřehrávač Cle-mentine. Jako vypalovací program tvůrcidistribuce vybrali Brasero. Internet obslouží Iceweasel vycháze- Ovládání hlasitostijící z Firefoxu 3.5.16, k tvorbě webových Stejně tak, přestože jsem při instala- stavit téměř všechno. Nebudu zde popi-stránek pak v  nabídce naleznete WY- ci zvolil jako jazyk systému češtinu, pro- sovat, co v něm naleznete, nechám vásSIWYG editor KompoZer. hlížeč webových stránek Iceweasel je prohlédnout si všechny tři karty onoho Ač tvůrci distribuce nevsadili na Fi- stejně jako LibreOffice a  PCManFM centra voleb.refox 4, čeština pro prostředí kancelář- v  angličtině a  jazykový balíček je tedyských aplikací chybí, musí se samo- nutné doinstalovat. Překvapila mě nízkástatně doinstalovat. verze 3.5.16, a druhá věc, která mě pře- V  aplikacích pro zpracování videa kvapila o něco příjemněji, je to, že v ob- Škoda počátečníchnechybí videostřižny Cinelerra a Kden- líbených záložkách naleznete ohromnou problémůlive, animační a  modelační software spoustu odkazů na stránky audio-Blender, populární přehrávač VLC Media a videoaplikací a další zajímavé stránky. Nebýt oné nízké podpory novějšíhoPlayer a  samozřejmě spousta dalších Jelikož stejně jako GNOME je i LXDE hardwaru a nedokonalé lokalizace sys-programů. postaveno na knihovnách GTK, je ovla- tému, byl by AV Linux mým horkým V sekci příslušenství se nalézají zá- dačem hlasitosti GNOME ALSA Mixer. adeptem minimálně na delší testování,kladní nástroje jako správce souborů, Kvituji s  povděkem, že v  systému nicméně budu vývoj distribuce dále sle-prohlížeč obrázků, archivační software, nenaleznete PulseAudio jako takové, jen dovat a rozhodně vyzkouším i další verzi.program pro snímání obrazovky atd. jeho nezbytné knihovny libpulse. Je velmi příjemné, že vše, co obvykle Ve volbách systému pak naleznete Ovšem, co v systému naleznete, je real- konfiguruji zdlouhavě ručně, tedy v mémstandardní nástroje. Na dělení disku již timový server JACK s jeho grafickou ná- případě podpora zpracování zvuku v re-zmiňovaný GParted, na správu balíčků stavbou QjackCtl. álném čase, je v této distribuci připra-pak Synaptic. Systém stojí na realtimovém jádru veno k použití okamžitě. LXDE je navíc Správcem souborů je v  LXDE stan- a má automaticky povoleno zpracování příjemné prostředí.dardní PCManFM. Bohužel, ač většina v reálném čase, což je zřejmé ze souborusystému je v  češtině, což jsem při in- /etc/security/limits.conf. Odkazystalaci nařídil, správce souborů se tomu- V  osobní složce (v  dokumentech)to vzpírá. naleznete složku s tapetami na plochu. • Oficiální stránky distribuce Je tam i  tapeta z  operačního systému Poznámka Mac OS X, a  aby byla iluze ještě větší, přímo z  hlavního panelu si můžete K Synapticu mám jednu po- spustit dokovací panel WBar Dock, který známku. Překvapil mě, na rozdíl se zobrazí na horním okraji obrazovky. Specialitou AV Linuxu je komplexní nástroj na správu systému s názvem AV např. od Ubuntu, obrovský výběr Linux Control Panel, ve kterém lze na- repozitářů. Stačí je jen zaškrtnout.
 10. 10. EXKLUZIVNĚ PROOPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Tvořte videa s DVDStylerem Irena Šafářová V dnešní době multimediálního digitálního boomu mnoho Po kliknutí na tlačítko Budiž se lidí vlastní kameru. Samozřejmě, že taky patřím mezi ně. dostanete k výběru z přednastavených šablon. Ale i tento krok můžete přesko- Jedna věc je natáčet video, ale úplně jiná je ho zpracovat čit a dostanete tak prázdné okno DVD- do použitelného výsledku. Jedním z programů, které Styleru, tzn. bez šablony. Zvolila jsem si dokážou vytvořit video na DVD, které bude přehratelné na hned první šablonu a klikla jsem na Bu- široké škále různých digitálních přístrojů, je DVDStyler. diž. Dále se dostanete do hlavního okna programu. Program je open source a je zdarma. Otevře se výchozí okno programu DVDStyler i s vámi zvolenou šablonou, Představte si tuto situaci: Natočíte video, uloženého projektu. Nový projekt si po- nebo bez ní, tzn. že pravé okno bude stáhnete si ho na pevný disk, a pokud je jmenujte v poli Název disku. Níže si vy- prázdné (černé), záleží na tom, kterou ve formátu, který lze přehrát na počíta- berte v  rozbalovacím poli velikost variantu jste si zvolili. či, koukne se na něj celá rodina i široké výsledného DVD. Sympatické je, že má- Všimněte si levého okraje okna se příbuzenstvo a  přátelé. A  pak? Zazálo- te přednastaveny volby videa v sekci For- záložkami. Jsou tři a jejich název napo- hujete si ho na nějaké médium? Např. na mát videa, Poměr stran a Formát zvuku. vídá, co se za nimi skrývá: Prohlížeč další pevný disk, který máte určen na zá- Můžete je ale také změnit. souborů, Pozadí a  Tlačítka. Vždy po lohování? (Už se vám nečekaně odporou- Pokud chcete Otevřít projekt, musíte spuštění programu je automaticky vy- čel pevný disk do harddiskového hrobu? si ho zvolit kliknutím na přepínací pole brána ta prostřední – Pozadí. Je to po- Ne? Raději včas zálohuje!) Nebo snad pod jeho názvem. Ve velkém poli uvidíte chopitelné, protože při otevření z něho uděláte DVD s videem, které lze název Procházet soubory..., na který programu bez šablony je pozadí budou- přehrát i po několika letech na různých dvakrát kliknete. Otevře se souborový cího DVD to první, co byste si měli zvo- digitálních zařízeních? Jsem pro obě va- manažer s možností vyhledání a otevření lit. A  pokud jste začali právě takto, rianty. Tu druhou – vytvořit z videa DVD vámi dříve uloženého projektu. můžete si prohlédnout jednotlivé ob- – si nyní ukážeme v  programu DVD- rázky v  levé části okna. Výběrem Styler. Získání a instalace DVD- Styleru Program DVDStyler se neustále vyvíjí a  můžete si ho nainstalovat nejen v  Li- nuxu, ale taky ve Windows nebo Mac OS X. Můžete si dokonce stáhnout zdrojové kó- dy a zkompilovat si program i pro velmi okrajové operační systémy. Ve Windows je situace jednoznačná – stáhnete program s  příponou  *.exe a  pak na něj dvakrát kliknete. Nainstaluje se. Hotovo. V mnoha distribucích Linuxu je také situace jedno- značná a velmi jednoduchá, protože ak- tualizujete svůj repozitář, pak v  něm vyhledáte DVDStyler a nainstalujete ho. Nemusíte nikde nic stahovat. První spuštění Program vám při spuštění vždy nabízí založení nového nebo otevření dříve Program DVDStyler s předvolenou šablonou
 11. 11. 12 ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAjednoho z nich a jeho prostým chycením Je samozřejmé, že videa už musíte mít První videoa  přetáhnutím do pravé části okna ho ve finální podobě, tj. sestříhaná a upra- Náhled na videa v rámečcích je, samo-umístíte na to správné místo. Jen musí- vená. Tyto kroky ale DVDStyler neumí zřejmě, vždy na to první. Platí to i o tex-te dávat pozor, protože obrázek pozadí a jste odkázáni na jiné programy, které to tových tlačítkách, tj. vždy je to prvníautomaticky na to správné místo sám dokážou. (Např. Avidemux, OpenShot, video. Pokud přetahujete rámečky nebo„neskočí“ a nepřizpůsobí se vymezené- Kino, Kdenlive atd.) DVDStyler umí zpra- tlačítka do budoucího menu, musíte jemu prostoru. Myší držíte levý horní roh covat videa v různých formátech. následně upravit. Abyste docílili toho, žeobrázku a pak ho umístíte správně sami. v  prvním rámečku bude první videoJe ale jednodušší na vybraný obrázek po- a v druhém druhé, stačí kliknout pravýmzadí dvakrát poklepat levým tlačítkem Poznámka tlačítkem myši např. na první rámečekmyši a  máte ho na správném místě. Mnoho kamer do formátu *.mpg a zvolit Vlastnosti.Pokud se vám pozadí budoucího DVDnelíbí a chcete ho vyměnit za jiný, stačí natáčí (AVCHD podle specifikacena něj kliknout pravým tlačítkem myši 1080i nebo 720p, formát MPEG-4a z kontextového menu vybrat Smazat. AVC/H.264), a tak není problém Můžete si také vyvolit svůj vlastní videa sestříhat a upravit do finálníobrázek pozadí. Je ale nutné, aby byl podoby, vhodné pro DVDStyler.předem upraven do přesného rozměrubudoucího DVD. Stačí pravým tlačítkemmyši kliknout na pozadí a  vybratz kontextového menu volbu Přidat | Ob- Menu bez šablonyrázek. Z okna souborového manažeru si V tomto případě máte s největší pravdě-ho pak vyberete. podobností jen jedno menu. V okně vlevo v řadě záložek si zvolte Tlačítka. PodleJak na menu budoucího toho, kolik budete mít videí v menu, táh-DVD videa něte a pusťte jednotlivé rámečky a tlačí- tka. V  mém případě byla dvě. Např.Další vaše cesta v programu DVDStyler rámeček (2x), text pod rámečkem (2x)by měla vést na záložku Prohlížeč sou- apod. Záleží na tom, co se vám zamlou-borů. V levé části okna se vám objeví ce- vá a  hodí do celé koncepce vašeho bu-lý strom adresářů na vašem disku. doucího DVD menu. Pokud se vám zdá,Vyhledejte si videa, která na budoucím že některá tlačítka a rámečky se v nabíd-DVD chcete mít, a jednoduchým přeta- ce opakují, není to tak. Některá tlačítka Nastavení prvního videa na budoucím DVDžením je vložte do spodní části okna. nebo rámečky stín mají, ale jiná ne. V sekci Vzhled je prvním červeným rámečkem zdůrazněna kontrola, zda se opravdu spustí první titul videa a první kapitola. V  druhém zdůrazněném čer- veném rámečku si můžete vybrat mezi vlastním úvodním obrázkem, nebo ani- mací stávajícího videa. Chtěla jsem jiný obrázek, proto jsem klikla na přepínací pole Obrázek v sekci Vzhled a pak na tři tečky těsně vedle něj. V nově otevřeném okně jsem si vybrala předem připravený obrázek. Předem připravený obrázek pro budoucí DVD V třetím zdůrazněném rámečku jsem změnila náhledové Rozměry rámečku. Ty původní byly příliš malé a na televizi Přetažení videí do spodního pásu s menu a filmy ani v jiných zobrazovacích zařízeních by
 12. 12. TÉMA ČÍSLA ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN 13nebylo vidět, o jaké video jde. Důležité je popisky. Pokud budete levým tlačítkem rování DVD požadovat volného místa.zaškrtnout pole Zachovat poměr stran. myši pohybovat rámečky i texty, budou Pokud ho tam dost nemáte, číslo u ná-Klikněte na tlačítko Budiž. se přichytávat do předpřipravené mřížky pisu Volné bude červeně. Pak stačí na- a zarovnání vám půjde snadněji. klikat cestu pomocí tlačítka s  třemi tečkami na nějaký oddíl s  větším Menu se šablonou místem. Z  červeného čísla u  nápisu V prvním menu je nutno změnit hlavní Volné se pak stane zelené. Po vaší volbě, nadpis budoucího DVD. Klikněte pravým zda vytvořit jen  *.iso soubor, nebo ho tlačítkem myši na text „Název disku“ rovnou vypálit, klikněte na tlačítko a  vyberte Vlastnosti. V  mém případě Spustit. Já chtěla vytvořit jen *.iso sou- jsem změnila název na „David a  Šalo- bor. moun“. V  průběhu zpracovávání se vám Je dobré, abyste zkontrolovali otevře výchozí přehrávač a  budete tak vlastnosti nápisů Přehrát vše a Vybrat mít možnost vyzkoušet si všechny titul. Opět stačí pravé tlačítko myši funkce budoucího DVD. Skoky z menu do a kontextové menu Vlastnosti. V otev- menu, přehrávání videí apod. řeném okně nápisu Přehrát vše zkont- rolujte, zda je zaškrtnuto v  sekci Akce políčko Přehrát všechny tituly. Ve vlastnostech nápisu Vybrat titul pře- kontrolujte v sekci Akce, zda je zvoleno menu 2. V druhém menu se vám (po předcho- zím přetažení videí, v  mém případě Vlastnosti prvního videa dvou) objeví v  rámečcích náhled obou videí. Další prázdná políčka můžete Pak pravým tlačítkem klikněte na s  klidem vymazat (pokud je nepo-text, který jste přidali pod první ráme- třebujete) kliknutím pravým tlačítkemček, jehož vlastnosti jste právě upravili, myšky a zvolením kontextového menua opět zvolte Vlastnosti. Nemusíte mě- Smazat. To můžete udělat i  s  přeby- V průběhu zpracovávání vám programnit v podstatě nic, jen název videa v sek- tečnými šipkami na další menu, které ve DVDStyler umožní budoucí video vidět veci Vzhled. Pokud chcete jiný font, řez vašem výsledném DVD nebudou exis- finální podobě a budete si moci vyzkoušetpísma, barvu, velikost apod., klikněte na tovat. všechny funkcetlačítko Písmo vedle pole Text. Jednu šipku ale přece jen necháte – tu, která vede na první menu. Klikněte Po zavření přehrávače se mi siceDruhé video na ni pravým tlačítkem myšky a z kon- v okně Generovat DVD objevil červenýKliknete-li pravým tlačítkem myši na textového menu Vlastnosti se dostanete nápis Selhalo, ale generování výsledné-druhý rámeček a zvolíte Vlastnosti, mů- na staré známé okno. Tam zkontrolujte, ho videa proběhlo v pořádku.žete stávající hodnoty změnit podobně zda je zvoleno v sekci Akce menu 1.jako v prvním případě. Ale v prvním čer- Budoucnost programuveném rámečku v sekci Akce bude v po- Vytváříme výsledné DVD DVDStylerli „Přejít na“ změněn nápis na titul 2.V druhé sekci Vzhled jsem tentokrát ne- Po všech nastaveních a  kontrolách si Program používám už pár let a  máměnila automaticky vygenerovaný ob- video můžete buď rovnou vypálit na DVD, sympatie k němu vzrůstá. V ranějšíchrázek. Rozměry náhledového rámečku nebo nechat program vyrobit *.iso sou- verzích se mu párkrát nepodařilo vy-změňte stejně jako v prvním. Dejte uložit bor. Nejprve si ale svůj projekt uložte generovat DVD a  hlásil chyby, aletlačítkem Budiž. kliknutím na třetí ikonu zleva pod menu v nejnovějších je už vše v pořádku a za- Pak klikněte pravým tlačítkem myši nebo klávesovou zkratkou Ctrl + s. Je ta- tím mě v žádném ohledu nezklamal. Je-na druhé textové tlačítko pod druhým ky možnost jít do menu Soubor | Uložit. ho jednoduchost použití i  to, že dělárámečkem vašeho výsledného DVD Z  menu Soubor | Vypálit zvolíte přesně to, co má, je velmi sympatická.a dejte Vlastnosti. Nastavení bude velmi možnost vytvoření *.iso souboru nebo sipodobné tomu prvému, ale s  rozdílem můžete DVD rovnou vypálit. Lze použít Odkazyv sekci Akce – tam bude v rozbalovacím i  klávesovou zkratku F9 nebo ikonumenu titul 2. Pak v sekci Vzhled v poli s  diskem pod menu. Pokud chcete vy- • DVDStyler, anglickyText můžete napsat název videa. Klikně- tvořit  *.iso soubor, dejte si pozor na • Avidemux, anglickyte na Budiž. jednu podstatnou věc: V  okně Vypálit • OpenShot, anglicky Jako finální úpravu bych radila svisle pod polem Dočasný adresář máte na- • Kino, anglickyi vodorovně zarovnat rámečky i textové psáno, kolik bude program pro gene- • Kdenlive, anglicky
 13. 13. abs SE L ren ce th SU 4 erence 1 f on fe con 4k too f ay s Gen icon xD Min Linu SUS E mí stě om n ope e ual renc dn n th an onfe4 C na je 20.–23. srpna Praha, ČVUT bootstrapping-awesome.org
 14. 14. Upravujte a vytvářejte titulky TÉMA ČÍSLAv programu Gnome SubtitlesMiroslav Hrončok | LinuxEXPRES.czProgram Gnome Subtitles slouží k  vytváření, upravovánía  překládání filmových titulků uložených v  textových Poznámkasouborech typu srt, sub apod. Za zmínku stojí také fakt, žeTitulky v  textových soubo- program používá Mono, což můžerech Ukázka souboru SubRip (srt) někomu vadit, v takovém případě mohu doporučit různé alternativy. 157S titulky k filmům uloženými v textových 00:10:33,600 --> 00:10:35,670souborech se určitě již střetl každý počí- Skvěle! Pojďte dál! správné zobrazení videa budete potře-tačový filmový divák, který sleduje cizo- bovat i balíčky začínající na gstreamer-jazyčné filmy v originále. Na serverech Ukázka souboru MicroDVD (sub) plugins). Po instalaci naleznete programjako OpenSubtitles.org nebo na v tuzem- {5271}{5345}Locute. v  nabídce aplikací, v  kategorii Zvuksku známějším webu Titulky.com najde- {5395}{5551}Jsem Borg Lo- a video nebo Multimédia.te nepřeberné množství souborů s titulky Práce s programem cutus,|odpor je marný.mnohdy v  několika verzích pro jedena tentýž film. Jak vidíte v ukázkách, úprava textu je ve- Přesto se někdy stává, že žádné sta- lice jednoduchá, pokud ale potřebujete Při otevření souboru s titulky v Gnomežené titulky nesedí na vaši verzi filmu. celý soubor přečasovat, potřebovali bys- Subtitles se otevře i  video, za před-Někdy si vystačíte s funkcemi přehráva- te zřejmě kalkulačku a  hodně pevné pokladu, že se jmenuje stejně jako titulkyčů videí, které mnohdy umožňují titulky nervy. Vyplatí se tedy sáhnout po (samozřejmě s jinou příponou). Pokudv reálném čase posouvat či měnit jejich programu, který udělá těžkou práci za potřebujete otevřít jiné video, můžete takrychlost. Jindy vám funkce přehrávače vás. Gnome Subtitles velice pravdě- učinit z nabídky Video | Otevřít.nemusí stačit, nebo zkrátka potřebujete podobně naleznete v repozitářích vaší V horní části okna se nachází video,titulky upravit pro zařízení, které toto distribuce (balíček gnome-subtitles, pro v dolní části titulky. Video je standardněnepodporuje. Tehdy nastoupí na řaduprogram na úpravu titulků, napříkladprávě Gnome Subtitles. Poznámka Přestože prostředí GNOME by se mělo psát verzálkami, program Gnome Subtitles tuto konvenci nedodržuje, a tak jeho název uvá- díme jako jeho autoři. Gnome Subtitles, jak název napoví-dá, je program vhodný pro prostředíGNOME (ačkoli jde použít v každém ji-ném prostředí) určený pro prácis  titulky. Pokud potřebujete opravitv titulcích chybu, špatný překlad nebopřeklep, případně pokud překládátetitulky z jiného jazyka, pravděpodobně sivystačíte s textovým editorem: Základní rozložení ovládacích prvků
 15. 15. 16 ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAzastavené, přehrávání spustíte kliknu- Další možností je volba Přizpůsobit Vytvoření nových titulkůtím na ikonu Přehrát | Pozastavit nebo ze stejné nabídky. Tu zvolte, pokud jsou Výjimečně nastává chvíle, kdy nemáteklávesovou zkratkou [F5]. Při poklepání titulky příliš rychlé nebo pomalé. V di- k dispozici titulky v žádném jiném jazy-na konkrétní titulek se v časové ose pře- alogovém okně můžete nastavit nový ce, který byste mohli použít jako základsunete na jeho začátek. Při zvoleném začátek prvního a  posledního titulku, časování, a budete muset titulky vytvá-titulku jej můžete v  nejspodnější části zbytek se sám přizpůsobí. Doporučuji řet sami. V  takovém případě vytvořteokna upravovat, ať už po stránce ob- přizpůsobení provádět nad vybranými nový soubor (v  panelu nástrojů je kla-sahové, nebo časové. O  jednotlivém titulky bez těch úvodních a koncových sická ikona, případně můžete použít ob-upravování titulků ale práce s  progra- typu www.titulky.com nebo Přeložil Pepek, vyklou zkratku [Ctrl+n]), a otevřete videomem Gnome Subtitles není. Následuje abyste se lépe strefili. (Video | Otevřít). Spusťte film, a kdyžpopis několika častých akcí v aplikaci. Nejpřesnější možností je volba Syn- začne někdo mluvit, zastavte přehrávání chronizovat, ta umožní vybrat si a  vytvořte nový titulek [Shift+Ctrl+d].Přidání a/nebo odebrání titulku konkrétní titulky a přiřadit jim konkrét- Poté stačí titulek přepsat z odposlechuPokud se rozhodnete, že nějaký titulek ní začátky. Z  hlavního okna vybíráte nebo rovnou přeložit a  nastavit mupřekáží, můžete ho po vybrání jednodu- titulky, na časové ose nastavíte jejich čas správný konec. V levé části vedle videaše smazat pomocí klávesy [Del], stejné- a kliknete na tlačítko Přidat. Přidaným jsou k dispozici ikony na nastavení za-ho výsledku jde dosáhnout z  nabídky titulkům se nastaví čas z osy. Čím více čátku, konce nebo obojího dle aktuálníUpravit | Smazat titulky. Pokud chcete titulků takto přidáte, tím přesnější bude pozice na časové ose, případně lze pou-provádět hromadné operace, můžete vy- výsledek. Možnost Synchronizovat žít klávesové zkratky [Ctrl+d] a [Ctrl+e].brat více titulků současně pomocí kláves všechny titulky zajistí, že změna Nezbývá než doporučit trpělivost a za-[Shift] nebo [Ctrl], jak jste zvyklí na- proběhne v  celém souboru, jinak pnutí kontroly překlepů.příklad ze správce souborů. Samozřej- proběhne pouze od prvního do poslední-mostí je možnost kdykoli vrátit akci ho záchytného bodu.pomocí funkce Zpět [Ctrl+z]. Přidat titulek můžete pomocí akcí z na-bídky Upravit | Vložit titulek. Mátemožnost vložit titulek Před ten vybraný[Shift+Ctrl+Enter], Za něj [Ctrl+Enter], ne-bo na aktuální pozici v časové ose pomocíV  pozici videa [Shift+Ctrl+d]. Vloženýtitulek trvá vteřinu a půl, ale můžete mu Nastavení konce a začátku podle pozice nasamozřejmě upravit začátek i konec. Více- ose (align right?)řádkové titulky také můžete slučovat[Ctrl+m] nebo rozdělovat [Shift+Ctrl+m]pomocí položek v nabídce Upravit. To a ještě víc Kromě výše zmíněných akcí toho GnomePřečasování filmu nebo jeho části Subtitles umí ještě více. Namátkou uve-Pokud jste sáhli po Gnome Subtitles, du automatické rozpoznání kódováníprotože nemůžete najít titulky, které se- souboru, možnost hledat a nahradit text,dí na váš film, pravděpodobně je budete základní formátování titulků (pozor, ne-chtít přečasovat. Máte v  zásadě tři zvládnou ho všechny přehrávače), či au-možnosti. První z nich je posun. Časové tomatické ukládání kopie souboru. Je toprodlevy mezi jednotlivými titulky i do- Záchytné body zkrátka nástroj, který maximálněba, po kterou jsou zobrazeny, zůstane zjednoduší tvorbu, úpravu a  překladstejná, pouze se celý blok titulků posune titulků.na časové ose. Z nabídky Časování vy- Překlad titulkůberte možnost Posun. Pokud potřebujete titulky přeložit, otevřete originální titulky a  z  nabídky Soubor zvolte Překlad | Nový (případně Otevřít, pokud už máte překlad rozpra- covaný). U titulků přibude sloupec pro překlad a v dolní části políčko, kam mů- žete překlad psát. Doporučuji zapnout kontrolu překlepů (Nástroje | Automa- ticky kontrolovat pravopis) a nastavit jazyk překladu na češtinu či jiný poža- dovaný jazyk (Nástroje | Nastavit jazyk překladu). V nabídce Zobrazit | Titulky videa můžete nastavit, jestli chcete pod Můžete posunout všechny, nebo videem vidět originál, nebo překlad. jen některé titulky
 16. 16. HandBrake: hromadné kódování TÉMA ČÍSLAvidea pro mobilní zařízeníAdam Štrauch | Root.czChytrý telefon dokáže svému majiteli v mnohém usnadnit stránkách projektu a nainstalovat balíč-život. Kromě jiného umí přehrávat i videosoubory, ale ne ky handbrake-cli a handbrake-gtk. I když to dřív nebylo pravidlem, in-všechny modely zvládnou přehrát videa v kvalitě vhodné stalace nevyžaduje žádné speciální zá-pro desktop. Zde přichází na řadu počítač a nástroj, který vislosti. Ještě před rokem se spoluvideo převede do formátu, jemuž bude telefon nejlépe s  HandBrakem do systému tahalyrozumět, a navíc v rozlišení displeje. i  novější verze některých multimedi- álních knihoven, což mohlo potenciálněV článku si představíme program Hand- sledkem byl nakonec fork s názvem Me- poškodit jiné programy. To už dnes ne-Brake, který najde své místo u  těch diaFork. Do tohoto forku bylo přidáno platí a minimálně v Ubuntu si HandBra-uživatelů, kteří občas používají telefon či mnoho nového a  objevili se i  noví vý- ke poradí se standardními verzemitablet k  přehrávání videa, ale zároveň vojáři. O  rok později se ozval titer balíčků.jejich zařízení nesplňuje jednu nebo obě a všichni se dohodli na fúzi MediaForkz následujících podmínek: do projektu HandBrake. Použití klikátka • Dostatečný výkon • Dostatečný prostor Instalace Používání HandBrakeu není náročné a zvládne ho i začátečník. V našich kon-Multimédia dokážou být na prostor i vý- HandBrake je multiplatformní a funguje činách by mohla být trochu překážkoupočetní výkon náročná, a zatímco nedo- na Linuxu, Windows a Mac OS X. Vývojá- absence češtiny, ale pokud se uživatelstatečný výkon CPU se dnes kompenzuje ři na svých stránkách nabízejí balíčky pro naučí slova source a  start, zvládnena GPU, paměťové karty nebo ještě hůř Ubuntu a Fedoru, ostatní distribuce se HandBrake i v angličtině.integrovaná flash paměť nejsou nafu- tedy o balíčky musí starat samy. V přípa- Na první pohled trochu kompli-kovací, a proto je potřeba video trochu dě Fedory stačí balíčky stáhnout a nain- kovaný, ale už na ten druhý přestane„vylepšit“ a dát mu rozumnější rozmě- stalovat, jak jste zvyklí. U Ubuntu a jeho být. Jeho použití je velmi jednoduchéry. HandBrake si s touto operací poradí odnoží stačí přidat PPA repozitář ze a  díky připraveným profilům zaberena jedničku i v případě, že máte video- stránky Downloads na domovských konfigurace minimum času. I  když tosouborů několik desítek či stovek. Hand-Brake je k dispozici i v CLI verzi, takžepro převod nepotřebujete nutně počítačs okny, ale postačí i domácí server. Bo-hužel CLI verze pracuje pouze s  DVDa Blu-ray médii. Díky krátkému popisu historie vewiki projektu můžeme nahlédnout i dojeho komplikovanějších časů. VývojHandBrakeu začal v roce 2003 a měl hopod kontrolou vývojář s přezdívkou „ti-ter“. Ten ve vývoji pokračoval až do roku2006, kdy s  ním komunita ztratilakontakt. V roce 2006 pracovali RodneyHester a Chris Long na rozlousknutí 640× 480 H.264 iPod firmware 1.2 formátuod Applu a jeho podporu přidali do teh-dejší verze HandBrake. Na vývoji dálepokračovali a  HandBrake se stalmnohem stabilnější, hezčí a  použi-telnější. Bohužel nebylo možné změnyodeslat do původního SVN repozitářebez možnosti komunikace s titerem. Vý-
 17. 17. 18 ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAnení program zrovna pro fajnšmekry,kteří si chtějí vyladit každý parametrkodeku, i pro takové se tu prostor najde.Běžný uživatel si ale vystačí s  připra-venými profily. Výchozí profily zvládnoupokrýt většinu zařízení s Androidem i odApplu. Vzhledem k  tomu, že jsou oběplatformy dost podobné, můžete naAndroidu použít nastavení pro iPhonea obráceně. V  profilech je nastaveno vše po-třebné včetně šířky/výšky videa, ale nicvám nebrání si profil trochu upravita  uložit ho jako nový. Nastavení jemožné ovlivnit ve spodní části okna, kdesi můžete vybrat formát výslednéhosouboru, kodek pro video, kodek pro au-dio, přidat titulky přímo do videa aneboupravit některé z pokročilejších hodnot.HandBrake si poradí s DVD i nechráně-nými Blu-ray médii a  výsledný souborumí opatřit kapitolami. Tuto možnostjsem ale nikdy netestoval a nevidím v nípotenciál vzhledem k zaměření na za-řízení, která jsou ráda, když si poradís Matroskou, natož s takovými pokroči-lými funkcemi. Jako výstupní formát doporučuji zvo-lit MP4, se kterým jsem neměl nikdyžádné problémy. Matrosku z HandBra-keu nechtěl zvládat můj NexusS s Androidem 2.3 dost podivným způ-sobem, kdy přehrávání asi po půl minu-tě skončilo chybou. Je možné, že na $ HandBrakeCLI -zjiných telefonech nebo na Androidu ICS Použití CLI Další příklady použití najdete natento problém nebude. projektové wiki. Další možnosti nastavení se schovávají Další variantou HandBrakeu je CLI verze, která je vhodná tam, kde není X Server (tj. Shrnutív dialogu picture settings, kde může uživa-tel ovlivnit šířku a výšku výsledného sou-grafické rozhraní). Použití je jednoduchéboru. Obraz je možné i  oříznout, třeba a  funkce jsou téměř shodné s  klikací HandBrake dává uživateli do rukyo zbytečné černé pruhy, nebo aby se lépe verzí. Bohužel tu je zmíněné omezení na nástroj, se kterým mu stačí udělat párvešel na displej zařízení. DVD a Blu-ray média. Takto se používá kliků a za chvíli už nahrává zmenšená Když teď víte, jak HandBrake vypadá, CLI HandBrake podle nápovědy. videa do svého zařízení. Umí souborytak jste si už možná odvodili, že použití HandBrakeCLI [options] -i -o řadit do fronty, přidávat titulky přímo doje opravdu velmi jednoduché a dalo by se Kde „-i“ je vstupní zařízení a  „-o“ videa, poradí si s nejpoužívanějšími for-vše shrnout do tří kroků. výstupní soubor. Parametry v  options máty a  kodeky u  mobilních zařízení 1. Vybrat pomocí tlačítka Source pak říkáme, co se má s videem dělat. Re- a  díky přednastaveným profilům od zdrojový soubor álný příklad by mohl vypadat třeba tak- uživatele nevyžaduje moc znalostí. CLI 2. Vybrat profil to: verze si bohužel neporadí s  běžnými 3. Zmáčknout tlačítko Start $ HandBrakeCLI -Z "Android Mid" soubory, ale v takovém případě je možné -i /dev/dvd -o dvd.m4v využít jiné nástroje.A už jen čekat, až bude vše hotovo. Pokud Tím řekneme HandBrakeu, aby vzalmáte souborů více, můžete využít funk- vložené DVD, profil Android Mid, a vý-ci fronty. V tom případě použijte místo sledek najdeme v souboru dvd.m4v.tlačítka Start, tlačítko Add to Queue. Pokud si nejste jisti názvem profilu,S frontou se dá manipulovat v jejím di- můžete použít parametr „-z“ k získáníalogu. seznamu.
 18. 18. OpenShot: Videoeditor pro TÉMA ČÍSLAkaždéhoRoman Bořánek | LinuxEXPRES.cz Časová osaStříhání videa na Linuxu vždy bylo a stále je velmidiskutované téma, a to především kvůli absenci opravdu Na časovou osu přetahujete a následně v  ní upravujete své soubory. V  novémprofesionálního editoru. Tím se ale nesnaží být ani projektu na časové ose najdete tři stopy,OpenShot, jeho cílem je naopak přístupnost široké škále ale samozřejmě můžete podle svýchuživatelů, kteří se střihem videa ještě neměli tu čest. Jeho preferencí mnoho dalších přidat. Pomo-přednosti by se daly shrnout především do těchto dvou cí posuvníku nad osou lze upravit „zo- om“, to znamená, jak dlouhý časový úsekslov: intuitivnost a spolehlivost. na ose bude představovat jeden dílekNáhled do historie a pod Import souborů „pásma“. Můžete navolit hodnoty v roz-kapotu mezí 1 až 200 sekund. Nad osou najdete Soubory, se kterými budete chtít pra- několik nejdůležitějších ikonek. Pro střihVideoeditor OpenShot je dítkem Jo- covat, můžete do editoru vložit buď přes samotný jsou nejdůležitější nůžky a ná-nathana Thomase, který projekt rozjel nabídku Soubor | Importovat soubory, stroj pro změnu velikosti (v tomto pří-v srpnu roku 2008. V tomto čísle open- nebo prostým přetažením konkrétního padě by se dalo říci délky trvání) prvkůMagazinu si můžete přečíst starší roz- souboru na okno aplikace. To ovšem umístěných na ose.hovor s ním, kde odpovídá třeba na to, pouze v případě prostředí GNOME. Běžnějak se k vývoji programu dostal a popi- používané formáty videa, zvuku a obráz- Přechodysuje jeho různá zákoutí. Jak se projektu ků zvládá naprosto bez problémů, stejnědostávalo pozornosti, tak se přidávali tak i video v HD rozlišení, ale při jeho Přechody jsou nedílnou součástí každéhodalší vývojáři a OpenShot dnes již zdale- úpravě už samozřejmě budete potřebovat videoeditoru. Pokud jste teprve střihačka není projektem jednoho muže. Zá- dostatečně výkonný hardware. U někte- nováček, tak vězte, že jsou to efekty, díkykladními stavebními kameny editoru rých editorů se setkáte s  tím, že po kterým jsou přechody mezi dvěma videijsou GTK, Python a  framework Media importu videa do projektu musíte po- zábavnější, barevnější – zkrátka zají-Lovin Toolkit, který využívá například čkat, než ho program oindexuje, což mů- mavější, než je prostý střih, kde jednui Kdenlive, možná nejoblíbenější video- že být někdy otázkou minut. V  Open- scénu hned vystřídá další. V nabídce jicheditor pro Linux. Našince jistě potěší Shotu s ním můžete pracovat hned, ať se najdete zhruba padesátku a nejedná sei stoprocentní lokalizace do češtiny. jedná o sebevětší soubor. jen o nespočet variací „mozaikování“,Intuitivní uživatelské rozhraníSice to tak na první pohled nemusí vypa-dat, ale práce s aplikací OpenShot je vel-mi intuitivní. Uživatel se netopív  desítkách nabídek, opravdu na očíchjsou jen ty základní, pokročilé jsou trochuschované, což je podle mě krok správnýmsměrem. Přebujelé GUI různých progra-mů často uživatele předem, někdy i zby-tečně, vyděsí. Rozvržení rozhraní v ničemnepřekvapí, OpenShot využívá zaběhléschéma s třemi hlavní bloky – souboryprojektu, časovou osou a náhledem videa.Výchozí vzhled programu je příjemný,působí elegantně a  nijak nevyrušuje.Pokud by vám však nevyhovoval, v nabíd-ce Upravit | Nastavení | Výchozí motivnajdete ještě sedm dalších motivů. A další Časová osa a běžící náhled videadesítky motivů se povalují různě po webu.
 19. 19. 20 ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Export videajak často můžete vidět u konkurenčnícheditorů. Mě zaujaly především fraktály, Až budete se svým dílkem spokojeni,které vypadají opravdu efektně. Přechod přikročte k exportu. I zde se setkávámepřidáte opět prostým přetažením na osu, s tím zmiňovaným dvojím přístupem. Napřesněji mezi dvě stopy, které jím chce- záložce Jednoduché uživatel volí pouzete předělit. základní parametry výstupního souboru, čili kontejner a kodek (zastoupeno je jenEfekty pár nejpoužívanějších), dokonce i položka Kvalita je odstupňována velmiEfekty se nijak neliší od efektů, které po- jednoduše – nízký, střední, vysoký. Aleužíváte v  různých editorech fotografií to je právě to, co si začátečník přeje.a podobně. Většinou upravují barevnost Na záložce Pokročilé už si můžetevidea, takže si můžete vytvořit černobílý vyhrát. Vybíráte z desítek známých i ne-nebo jakoby kreslený film, pro cenzuru známých audio- a videokodeků, určujetenevhodných pasáží použít pixelizaci, ne- datový tok a vzorkovací frekvenci a takbo celý film rovnou rozvlnit, pokud by se podobně. U  datového toku je bohuželvám zdál málo akční. Efektů je v nabídce jedno velké „ale“. Musíte si vybrat zecca čtyřicet. Celkem omezující je ale fakt, čtrnácti předvolených hodnot a nemů-že efekt můžete použít pouze na celý ob- žete přidávat další. Mezi nimi je navícjekt v časové ose. Nepodařilo se mi přijít velký rozptyl, takže nepočítejte s tím, žena způsob, jak ho nastavit jen na určitý video vyexportujete tak, aby se vámčas. Přítomnost některého z  efektů přesně vešlo na CD nebo DVD.u daného objektu značí hvězdička. Jako bonus něco pro XboxTo je jako všechno? a YouTubeNe, to vůbec není všechno. Vtip je v tom, Při exportu jsem narazil ještě na jednu za- Export videa v pokročilém režimuže pokud další funkce nepotřebujete, vů- jímavou záležitost. Pokud si v  jedno-bec se jimi nemusíte zabývat, což je snad duchém režimu v položce Profil vyberetenejvětší výhodou OpenShotu. Ale pokud Zařízení, zobrazí se vám nabídka exportusi naopak chcete podrobně nastavit pro Xbox 360, Apple TV a Nokia nHD. Od-všemožné detaily, stačí na požadovaný padá nutnost hledat, jaké specifikace jsouobjekt kliknout pravým tlačítkem myši přesně pro ono zařízení potřeba. A kdyža  přejít do Nastavení. Zde už najdete jako Typ projektu zvolíte Web, můžetenejrůznější úpravy rychlosti videa, hlasi- exportovat přímo do formátů, které pou-tosti, rozměrů či pokročilé nastavení žívají služby jako YouTube, Vimeo, Meta-efektů. Přes nabídku Animovat zase na- cafe, Flickr nebo Picasa. Tyto služby sicestavujete přibližování nebo oddalování videa konvertují na své straně, ale pokudvidea a  nabídka Rozložení umožňuje jim ho takto připravíte, zamezíte tímsložit záběr z více stop. možné zbytečné ztrátě kvality. Export na míru pro YouTube To pravé nejen pro sváteční filmaře Takový editor potřeboval Linux jako sůl. OpenShot doporučuji všem začá- tečníkům, ale i  středně pokročilým uživatelům, ti ovšem mohou mít problém s  omezeným nastavením da- tového toku. OpenShot prostě padne do ruky, práce s ním je přirozená, z velké části je to dáno tím, že většinu akcí lze provádět systémem dragndrop, tedy pouhým přetahováním objektů myší. A  instalace? Ta také bude snadná – OpenShot se již zabydlel v repozitářích Nastavení efektu většiny populárních distribucí.
 20. 20. EXKLUZIVNĚ PROOPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Videoporama alebo vytvorte si zaujímavú videoprezentáciu z fotografií Peter Gažo Videoporama je aplikácia, ktorá slúži na vytvorenie pre- Tak ako sú fotografie usporiadane na zentácie z  fotografií. Je dostupná pre Linux ale aj Win- časovej osi, v takom poradí sa zobrazia vo výslednej videoprezentácii. Ich dows. Je dodávaná s  množstvom prechodových efektov, usporiadanie je veľmi jednoduché, stačí ktoré môžete použiť na zvolené alebo na náhodne foto- fotografiu vybrať a v lište s ponukou ich grafie v projekte. pomocou zelených šípok premiestniť. To, aké efekty má fotografia nasta- Čo ponúka Videoporama? Veľká biela časť pod panelom ná- vené, vidíte vedľa nej vpravo hore • Doplnenie textu pre obrázky a sek- strojov sa nazýva časová osa alebo po znázornené ikonou. Efekt, rýchlosť vencie fotografií anglicky timeline. Spodná časť je rozde- efektu a ďalšie parametre zmeníte pre • Tvorba animácie pomocou zväč- lená na dve polovice. Vľavo je zóna zob- vybranú fotografiu v pravej spodnej časti šovania alebo efekty ako Ken Burns razujúca prehľad, v  ktorom časovom hlavného okna na karte Sequence v časti effect intervale sa zvolená fotografia zobrazí. Transition. • Nastavenie času prepnutia medzi V pravej časti je možné nastavenie para- Na karte Title & image môžete foto- jednotlivými obrázkami metrov projektu. grafiu otočiť alebo editovať v GIMPe, ak • Pridanie zvukovej stopy (wav, ogg ho máte nainštalovaný. Taktiež tu je alebo mp3) Časová os a správa sek- možné nastaviť, ako dlho bude fotografia • Rozlíšenie prezentácie: PAL (720 × vencií zobrazená úpravou času v  časti Static 576), NTSC (720 × 480), SECAM (720 × part. Nastavený čas sa hneď zobrazuje 576), Web (384 × 288), HD 720 (1280 × V tejto časti vidíme všetky fotky, ktoré v ľavej časti na časovej osi. Je tu možné 720) alebo HD 1080 (1920 × 1080) sme do projektu pridali a môžete s nimi pridať popis k jednotlivým fotografiám • Nastavenie pomeru strán: 4:3 alebo pracovať. Fotky pridáte v hlavnom menu kliknutím na ikonu ceruzky. 16:9 Sequence | Add image. Podobným spô- Zmeny, ktoré vykonáte, si prezriete • Výstupné formáty, ktoré môžete sobom ako fotografie je možné pridať kliknutím na ikonu zeleného oka pod použiť, sú: AVI, MPG, Flash Video, text, video záznam alebo iný projekt časovou osou. Ak si chcete pozrieť MP4, MKV, alebo surový DV. z Videoporamy. zmenu len pre aktuálnu fotografiu, kliknite na ikonu červeného oka. Inštalácia programu Videoporama V novších verziách Ubuntu je Videopora- ma súčasťou repozitárov, preto je možné videoporamu nainštalovať cez Centrum softvéru Uubuntu. Pre staršie verzie ako Ubuntu 10.10 je potrebné Videoporamu stiahnuť a nainštalovať z Guiodics PPA. Videoporamu nájdete v Aplikácie | Mul- timedia. Popis prostredia V hornej časti obrazovky sa nachádzajú štandardné veci ako titulok s menom ak- tuálneho projektu. Ak je pred menom projektu znak  *, je tento projekt neuložený. Ďalej nasleduje lišta s ponukou programu resp. hlavné menu. Ďalšia časť je panel nástrojov, obsahujúci tlačidlá pre rýchly prístup k funkciám programu. Pridané fotografie do projektu
 21. 21. 22 ZÁŘÍ 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Jednoduchý nástroj pre jednoduchú vec Program je veľmi jednoduchý, ale spĺňa svoj účel. Pár klikmi je možné vytvoriť videoprezentáciu z fotografií, pridať im prechodové efekty, popísať ich a pridať zvuk do pozadia. Hlavná výhoda je veľké množstvo výstupných video formátov a teda je ju možné prehrať, či na webe v počítači alebo v DVD prehrávači. Podobné programy • PhotoFilmStrip Pridanie textu do fotografie Keď máte svoju videoprenzetáciu formátu. V hlavnom menu zvolíte Acti-upravenú podľa vlastných predstáv, mô- on | Render video a v otvorenom okne sižete ju vyrenderovať do nejakého video zvolíte vyhovujúci formát. INZERCE Školení open source Hledáte pro sebe, své kolegy nebo spolupracovníky školení z oblasti open-source soſtwaru? Nabízíme vám rozsáhlou paletu vzdělávacích kurzů, které se týkají mnoha programů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve spolupráci s Jednotou školských informatiků nabízíme školení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: • Využití OpenOffice.org/LibreOffice Writer, Calc, Impress v pedagogické praxi • Výtvarné techniky a úpravy fotografií pomocí GIMPu • Volně šiřitelný soſtware pro školství Více informací najdete na stránkách Liberix IT www.LibIT.cz Firemní kurzy Pro zaměstnance firem, úřadů a dalších organizací nabízíme následující kurzy: • Správa webu s využitím redakčního systému WordPress • Linuxový administrátor – Debian GNU/Linux pro správce • Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice pro pokročilé uživatele týmy • Soſtware Redmine pro projektové řízení pro t ved ýmové • Scribus: Naučte se sázet tiskoviny a elektronické příručky ouc í Kontaktní informace Uvedená nabídka není kompletní, umíme vám pomoci také s jinými programy. Poskytujeme poradenství a konzultace. Obraťte se na nás – Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.
 22. 22. Český trh s e-knihami: stále RECENZEjsme ještě na začátkuPetr Krčmář | Root.czČeský trh s  elektronickou knihou je zatím velmi mladý 28 miliard dolarů (zhruba 560 miliard korun) a je tedy více než stokrát větší neža  rozvíjí se pozvolna. Tedy ohromující čísla a  PR zprávy ten český. Z  toho e-knihy tvoří 6,2  %,přibývají velmi rychle, ale celé prostředí je zatím velmi a  pokud započítáme jen beletrii, takroztříštěné, nepřehledné, nestabilní a  prakticky každý dokonce 13,6 %. Americký trh s e-kniha-krok můžeme považovat za pionýrský a  experimentální. mi je jednoznačně nejvyspělejší na světě.Jak je na tom český knižní e-trh? Prodejce Podíl na trhuČeský trh s  elektronickou knihou do- Prodejce Počet prodaných Amazon 58 %opravdy existuje teprve rok a půl. Už dří- e-knih Barnes & Noble 27 %ve sice bylo možné koupit si nějaký ten Palmknihy 7000 Apple 9%titul, ale teprve nedávno se do prodeje Kosmas 4000 Ostatní 6%pořádně opřeli větší hráči, kteří začali eReading asi 6000trh rozvíjet. Začalo přibývat distributo- Wooky asi 25 000 Tržní podíl prodejců v USArů, zapojilo se více nakladatelů a výrazněpřibylo prodávaných titulů. Prodeje e-knih v Česku za rok 2011 Evropské země jsou na tom velmi Trh bylo vlastně potřeba nejprve vy- podobně jako Česko: v  Německubudovat, přesvědčit nakladatele, získat V letošním roce došlo k výraznému a Španělsku tvoří e-knihy 1 % trhu, veautory, vysvětlit čtenářům výhody elek- nárůstu a jen za první čtvrtletí bylo pro- Francii 1,8 %, v Nizozemí 1,2 %. Extré-tronického čtení a naučit je za elektro- dáno téměř tolik e-knih jako za celý loň- mem je Británie, která je na tomnický obsah platit. Tento proces vlastně ský rok. Pokud bude tento trend nadále podobně jako USA a e-knihy tam tvořístále ještě probíhá, a přestože už se po- pokračovat, prodá se v  letošním roce 6 % prodejů všech knih. Je to dáno tím,dařilo některé kroky udělat, jsou čeští třikrát až čtyřikrát více elektronických že většina produkce může být v  oboudistributoři stále ještě na začátku. knih než v roce loňském. zemích sdílená. Zajímavější je ovšem srovnání počtuE-trh je malý, ale roste Prodejce Počet prodaných vydaných e-knih, které je možné od na-rychle e-knih kladatelů v jednotlivých zemích koupit. Palmknihy 10 000 V USA a UK se hovoří přibližně o jednomPodle statistik se ročně v Česku vytiskne Kosmas 7000 milionu dostupných knih, v Německu jeasi 17 tisíc titulů, z toho přibližně 15 tisíc eReading asi 8000 jich 25 000, ve Francii 22 000, vetvoří novinky. Podle statistik minis- Wooky více než 10 000 Španělsku a Itálii 10 000 a ve Švédskuterstva kultury se ročně prodá na 57 mi- 4800.lionů výtisků za průměrnou cenu asi „Vlastní“ čtečka má smysl Prodeje e-knih v Česku za první čtvrtletí 2012200 Kč za kus. Přesná čísla týkající se trhu s  elek- V současné době se tedy měsíčně prodá Ještě před rokem to vypadalo, že nenítronickými knížkami nikdo oficiálně ne- přibližně 10 000 elektronických knih. Podíl možné přijít na český trh s vlastní čteč-zveřejňuje. Je ale možné dopátrat se elektronického knižního trhu by tak mohl kou. Zatímco obrovský Amazon si můžečísel od jednotlivých distributorů a zís- co do počtu prodaných knih během le- dovolit prodávat miliony kusů čtečekkat tak přibližný obraz aktuální situace. tošního roku vyrůst přibližně na 0,3 %, ně- Kindle, v Česku na to dlouho nikdo ne-Největší tržní podíl v  Česku mají kteří odhadují až 0,5 %. Z hlediska obratu měl finance ani infrastrukturu. Ukázalospolečnosti Palmknihy, Kosmas, eRea- to bude o něco méně, protože průměrná se ale, že to je možné, a  na konci loň-ding a Wooky a jejich nabídka dohroma- česká elektronická kniha se prodává asi za ského roku představil server eReadingdy čítá několik tisíc titulů. Tyto firmy 120 Kč, tedy asi o 40 % levněji, než je prů- vlastní čtečku. Nejde o český výrobek, alev loňském roce dohromady prodaly při- měrná cena papírové knihy. o upravenou čtečku čínské společnostibližně 42 tisíc elektronických knih. Jinke.Celkem tedy vloni prodeje e-knih tvořily Srovnání s jinými státy Stejnou cestou šly i Palmknihy, které0,07 % prodejů všech českých knih. svůj obchod integrovaly do přístroje Podle zprávy Rüdigera Wischenbarta Bookeen Odyssey. Wooky má nově také (PDF) má knižní trh v USA roční obrat asi čtečku od společnosti Medio (recenzi

×