Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

openMagazin 2/2012

1,804 views

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

openMagazin 2/2012

 1. 1. KOPÍRUJTE Únor 2012SDÍLEJTEPOSÍLEJTETISKNĚTE StáhnoutK a n c e lá ř ePUB Nenechte si ujít nové čísloSROVNÁNÍ 30 + 1 rozšířeníKANCELÁŘSKÝCH BALÍKŮ pro OpenOffice.org a LibreOffice Jak vytvářet elektronické podpisy? Tux Commander Líbí se vám openMagazin? Snažíme se, abyste dostali kvalitní informace, dozvěděli se něco nového a mohli číst cestou do školy nebo do práce. OpenMagazin děláme pro vás! Kdybyste nás chtěli pochválit nebo nám poděkovat, přečtěte si článek na adrese www.openmagazin.cz/kontakty – děkujeme!
 2. 2. ObsahTÉMA ČÍSLASrovnání LibreOffice, OpenOffice.org strana 35a Microsoft Office 4Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy 8Srovnání kancelářských balíků: Vhodnost použitíve firmách 14Zmena štandardného vzhľadu dokumentu 1730+1 rozšírení pre OpenOffice.org/LibreOffice 19Elektronický podpis aneb Šetříme papíra zrychlujeme komunikaci 24Jak elektronicky podepsat PDF 27 strana 38Instalace certifikátu elektronického podpisu veWindows a Linuxu 29Instalace certifikátů v Adobe Readeru 32Tux Commander: souborový manažer z české dílny 33RECENZEOxford Advanced Learners Dictionary 8 – výkladovýslovník i pro Linux 35QCad – jednoduše použitelný nástroj pro editacidvourozměrných výkresů strana 42 38Linux Mint 12: Je to opravdu takové terno? 42NÁVODYScribus: Jak vytvořit efekty textu 45Scribus: Jak vytvořit text vyplněný obrázkem 46PRAXE strana 46Proč by se školy neměly bát open sourcu a Linuxu 47Úředníci finských Helsinek jsou spokojenis kancelářským balíkem OpenOffice.org 49Kancelářský balík OpenOffice.org používá firmaMOUKA TIŠNOV, s. r. o. 50Z BLOGU strana 47The Clean IT Project – EU proti zločincům nainternetu 51 Powered by Scribus
 3. 3. TÉMA ČÍSL A ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 03Kan c e l ář 4 Sr o v n á n í L i b r e O f f i c e , O p e nO f f i c e . o r g a M i c r o s o f t Of f ic e 8 Sr o v n á n í k a n c e l á ř s k ý c h b a lí k ů : J e d n o t li v é p r o g r a my14 Sr o v n á n í k a n c e l á ř s k ý c h b a lí k ů : V h o d n o s t p o u ž i t í v e f i r má c h17 Z me n a š t a n d a r d n é h o v z h ľa d u d o k u me n t u19 3 0 + 1 r o z š í r e ní p r e O p e n O f f i c e . o r g / Li b r e O f f i c e24 E le k t r o n i c k ý p o d p i s a n e b Š e t ř í me p a p í r a z r y c h lu j e me k o mu n i k a c i27 J a k e le k t r o n i c k y p o d e p s a t P DF29 I n s t a la c e c e r t i f i k á t u e le k t r o n i c k é h o p o d p i s u v e  W i n d o w s a L i n u x u32 I n s t a la c e c e r t i f i k á t ů v  A d o b e R e a d e r u33 Tux Commander: souborový ma n a ž e r z č e s k é d í ln y
 4. 4. Srovnání LibreOffice, TÉMA ČÍSLAOpenOffice.org a Microsoft OfficeLukáš Jelínek Právě tento balík je spjat se vznikemÚvahy o  kvalitách kancelářských balíků a  o  jejich vhod- formátu Open Document Format (ODF),nosti pro použití doma, ve firmách, v  neziskových orga- prvním mezinárodně standardizovanýmnizacích apod. patří v dnešní době k častým tématům dis- (ISO/IEC) formátem kancelářských dokumentů.kusí. Tento článek přináší přehledné srovnání různých Rok 2010 znamenal další významnouvlastností tří nejvýznamnějších kancelářských balíků, událost v dějinách kancelářských balíků.nejprve v  celkovém pohledu, později i  z  hlediska jednot- Na základě nespokojenosti významnélivých obsažených programů. části vývojářské komunity OpenOffi- ce.org s tím, jak k tomuto balíku firmaHistorický vývoj kancelář- Oracle (která se akvizicí Sun Microsys-ských balíků padlišti dějin. Jednalo se prakticky vý- tems dostala mimo jiné i k řízení vývoje hradně o  proprietární, relativně drahé tohoto balíku), ale i  ke svobodnémuKancelářské balíky, tedy sady složené programy. Postupně se vyprofiloval je- softwaru obecně přistupuje, vzniklaz různých programů používaných v kan- diný balík, který ty ostatní téměř převál- nová vývojová větev nesoucí název Lib-celáři (vždy je mezi nimi textový proce- coval. Jedná se samozřejmě o  balík reOffice. Funkčně jsou si oba balíky za-sor a  tabulkový procesor, dále často Microsoft Office, který získal na přelomu tím relativně blízké, nicméněnástroj k tvorbě prezentací, program pro tisíciletí téměř monopol na tuto softwa- v budoucnu se mohou výrazněji rozejít.kancelářskou grafiku, jednoduchý data- rovou oblast. Je to vidět už na tom, že u verze 3.3 obabázový nástroj atd.), mají historii velmi Teprve příchod balíku OpenOffi- balíky ještě v zásadě držely krok; verzedlouhou. Významněji se prosazovaly již ce.org, vzniklého otevřením podstatné 3.4 ale existuje u  LibreOffice již delšív  80. letech 20. století, skutečný roz- části kódu skomírajícího balíku StarOffi- dobu, zatímco OpenOffice.org je ještěmach pak přišel v následující dekádě. ce, konečně „rozčeřil stojaté vody“ a na- stále u 3.3. Tehdy existovala řada produktů, bídl konkurenceschopnou možnostjejichž jména už často zmizela v  pro- volby, a  to zejména od své verze 2.0. Co, jak a kde se srovnává Následující srovnání má sloužit v  první řadě jako vodítko pro ty, kdo stojí právě teď před rozhodnutím ohledně kancelářského balíku pro běžné použití. Proto se bude jednat o srovnání aktuálních verzí – LibreOffice 3.4, OpenOffice.org 3.3 a  Microsoft Office 2010 Professional. Testovací platformou bude systém Microsoft Windows 7 Professional, 64bitová verze (což je nyní nejčastější systém pořizovaný na počí- tače do firem). Některé položky v tabulce mají komentář/poznámku. Pokud po- držíte kurzor myši na čísle po- známky, zobrazí se. LibreOffice Writer
 5. 5. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 05Licence, instalace, operační systémy LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Licence svobodná (hlavně LGPL1) proprietární2Cena zdarma3 od cca 2000 Kč4Instalátor lze stáhnout anoInstalátor lze získat na médiu ano5 ano6Velikost instalátoru 189 MB7 129MB8 900 MBPodporované OS Microsoft Windows (XP Microsoft Windows (XP Microsoft Windows (XP a novější), GNU/Linux, Mac a novější), GNU/Linux, Mac SP3 a novější), Mac OS X OS X, neoficiálně další OS OS X, *BSD, Solaris, některé dalšíČeština a další jazyky LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010České prostředí anoOstatní jazyky v instalátoru lze doinstalovat samostatné instalátory9, lze doinstalovatČeská nápověda lze doinstalovat (není nutné, v instalátoru v instalátoru umí pracovat s on-line verzí)České slovníky lze doinstalovat10 v instalátoruPaměťová náročnost LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Paměťová náročnost11(prázdný dokumentv textovém procesoru) 76 MB 77 MB 39 MBPaměťová náročnost11(3 textové dokumenty,2 tabulkové dokumenty,1 prezentace) 195 MB 209 MB 116 + 70 + 47 MB12Datové formáty LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Možnost otevření dokumen- ano netu z libovolné aplikace13Export do PDF ano14Export do PDF/A ano, PDF/A-1a ano, PDF/A-115Import PDF ano (do aplikace Draw) nePodpora ODF ODF 1.216 ODF 1.1, neúplnáPodpora OOXML neúplná (většina pokryta) neúplná (většina pokryta), ISO/IEC 29500 Strict (jen jen čtení čtení), ISO/IEC 29500 Tran- sitionalPodpora binárních formátů neúplná (většina pokryta) anoMicrosoft Office17Možnost publikace/sdílení18 web (v doplňcích: wiki, blogy, Google Docs, Zoho a další) web, SharePoint, blogy19
 6. 6. 06 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLADalší vlastnosti a funkce LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Makrojazyk LibreOffice API (Basic, OpenOffice.org API (Basic, Visual Basic for Applications JavaScript, BeanShell, JavaScript, BeanShell, Python)20 Python)20Uživatelské rozhraní klasické21 ribbonovéZamykání dokumentů ano22Elektronické podepisování anoDoplňkové moduly ano23 anoMožnost automatického anoobnovení po páduSledování změn ano kontrolu pravopisu a  gramatiky aritmeticky sčítat).Poznámky a  pro dělení slov jsou pod GPL, 13. Tím je myšlena možnost přímo1. Část kódu je i pod jinými (obecně per- slovník synonym má proprietární otevřít z  jedné aplikace balíku misivnějšími) svobodnými licence- licenci) nemohou být slovníky dis- dokument jiné aplikace (např. mi. Vzhledem k charakteru licence tribuovány jako integrální součást z  LibreOffice Writer tabulkový LGPL existují i  modifikace balíků balíku. dokument nebo z Microsoft Excel obsahující rovněž proprietární kód. 11. Paměťová náročnost je měřena jako prezentaci).2. Balík je poskytován pod různými li- velikost „pracovní sady“ (working 14. Podpora výstupu do PDF je ve všech cencemi – krabicové, OEM, multili- set) bezprostředně po spuštění, balících v zásadě kompletní. Libre- cence, licenční program SELECT pro resp. po otevření náhodně zvo- Office a  OpenOffice.org mají roz- školství atd. lených dokumentů uvedených typů. sáhlejší možnosti konfigurace3. Některé firmy poskytují placené mo- 12. Na rozdíl od LibreOffice a OpenOffi- výstupu. difikované balíky (kde je předmě- ce.org se jednotlivé aplikace spouš- 15. Není jasné, o kterou verzi formátu tem platby licence k  přidanému tí samostatně (v případě programu PDF/A-1 se jedná (zda 1a, či 1b). proprietárnímu SW, případně do- Excel dokonce pro každý dokument 16. Oba balíky podporují ODF 1.2 ve plňkové služby). zvlášť), proto jsou paměťové poža- standardizované i  rozšířené verzi,4. Cena se odvíjí od varianty balíku (růz- davky uvedeny jednotlivě (nelze je ale i starší verze 1.0 a 1.1. né programy v sadě), druhu licence a uživatele (nejlevnější je verze pro studenty a  domácnosti za cca 2000 Kč při pořízení s novým počí- tačem; krabicová verze stojí od 2800 Kč, ale lze ji používat až na 3 počítačích).5. Rozšiřování na médiích není ome- zeno. Některé obchody nabízejí CD/DVD s  verzí pro Windows, in- stalační CD/DVD systému GNU/Li- nux běžně obsahují instalační balíčky LibreOffice nebo OpenOffi- ce.org.6. Krabicové verze, lze také objednat samostatně (za poplatek).7. Multijazyčná verze (včetně češtiny), neobsahuje nápovědu v  češtině (dalších 9 MB).8. Český instalátor včetně nápovědy.9. Jednotlivé jazykové verze jsou posky- továny (a licencovány) samostatně. Je ale možnost získat a nainstalovat další jazyky.10. Z  licenčních důvodů (slovníky pro OpenOffice.org Writer
 7. 7. TÉMA ČÍSLA17. Tím jsou myšleny binární formáty Microsoft Word, Excel atd., použí- vané v  Microsoft Office verzích 1997–2003 (.doc, .xls, .ppt atd.).18. Jsou uvedeny pouze možnosti vý- chozí instalace (bez přidání doplň- ků).19. Lze si přímo vybrat z  předdefi- novaných blogů (např. WordPress nebo Blogger) či použít jiný, pokud Konferenci s  názvem Open Source v  evropské veřejné správě, podporuje formát MetaWebLog. která se uskuteční v  Jihlavě ve dnech 28. a  29. března 2012,20. API pro makrojazyky LibreOffice pořádá konsorcium partnerů evropského projektu OSEPA a OpenOffice.org je prakticky 100% kompatibilní. Kromě uvedených (www.osepa.eu) a jejím hostitelem je Krajský úřad Kraje Vyso- jazyků lze použít také Javu a  pří- čina. Cílem konference je zmapovat strategický vliv využívání padně i (externě) další jazyky. Mak- Free Open Source Soſtware (FOSS) a  demonstrovat jeho po- ra ve Visual Basicu lze spouštět jen tenciál v podmínkách stávajícího technologického a servisního ve velmi omezené míře. prostředí institucí evropské veřejné správy. Mezi diskutovanými21. Klasickým uživatelským rozhraním problémy budou tato témata: se myslí to obecně známé, založené na nabídkách (menu) a  nástrojo- • FOSS v  evropské veřejné správě – osvědčené postupy vých lištách. a případové studie22. Všechny balíky nabízí, v  případě pokusu otevřít uzamčený doku- • Právní a hospodářské aspekty FOSS v kontextu EU ment, možnost otevřít ho jen ke čtení či vytvořit kopii. Microsoft • FOSS řešení pro důvěryhodné a inovativní veřejné služby Office umožňuje sledovat zámek v Evropě a oznámit odemčení. Konference se zaměřuje na lokální i evropské aspekty využití INZERCE23. Doplňkové moduly LibreOffice a  OpenOffice.org jsou vzájemně FOSS ve veřejné správě. Přednášet budou odborníci z oboru prakticky 100% kompatibilní. i vývojáři FOSS. Mezi přednášejícími jsou zástupci veřejného i  soukromého sektoru z  českého i  evropského prostředí. Po-V  dalších dílech srovnáme jednotlivé zvání přijali např. za veřejný sektor: OSS Aliance, Ministerstvokomponenty kancelářských balíků a po- vnitra ČR, Emilia-Romagna Region (IT), Town of Schoten (BE),díváme se na vhodnost balíků pro Town of Schwäbisch Hall (DE), Town of Valmiera (LV); univerzi-konkrétní nasazení. ty: University of Leeds (UK), University of Linköpings (SE),Poděkování University of Sheffield (UK), Vysoká škola polytechnická Jihlava (CZ); výzkumné instituce: Computer Technology Institu-Tento trojčlánek mohl vzniknout pře- te & Press "DIOPHANTUS" (GR), Spanish Centre of Reference indevším díky finanční podpoře těchto Open Source (ES), Centre for Public Administration Researchdárců (řazeno chronologicky dle data za- (AT), Estates General of Innovation (IT); firmy a zástupci FOSSslání daru): • Vojtěch Trefný produktů: Microsoſt, SUSE Linux, ELOS Technologies, AutoCont • David Tatarčiak CZ a.s., Red Hat, ICZ a.s., K2 atmitec s.r.o., Ubuntu, Red Turtle • Ubuntu ČR Technology; v neposlední řadě také iniciativa Evropské komise • Dalibor Hellebrant Joinup. • Jan Feřtek • Věroslav Kaplan Registrovat se můžete na http://osepa.kr-vysocina.cz/, kde ta- • Lukáš Grygera ké najdete předběžný program a další informace o konferenci. • Lukáš Pokorný • rionka EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ • Marek Mahut INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI • Helena Polovinčáková • Jiří Konopáč • David Sulaiman • Pavel HrnčířDěkujeme za podporu naší práce.
 8. 8. Srovnání kancelářských TÉMA ČÍSLAbalíků: Jednotlivé programyLukáš Jelínek Textový procesorÚvahy o  kvalitách kancelář-ských balíků a o jejich vhod-nosti pro použití doma, vefirmách, v  neziskových or-ganizacích apod. patří v dneš-ní době k  častým tématůmdiskusí. Tento článek při-náší přehledné srovnání růz-ných vlastností tří nejvý-znamnějších kancelářskýchbalíků, tentokrát z  hlediskajednotlivých obsažených pro-gramů.Datové formáty Microsoft Word LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft WordImport formátů1 ODF, OOXML, MS Word (verze 5–2003, XML), OpenOffice.org OOXML, ODF, MS Word 1, StarOffice, StarWrite, Lotus WordPro, WordPerfect, RTF, (verze 6–2003, XML), T602, HTML, holý text WordPerfect, MS Works, RTF, HTML, holý textExport formátů2 ODF, OOXML, MS Word ODF, MS Word (verze OOXML, ODF, MS Word (verze 6–2003, XML), RTF, 6–2003, XML), RTF, HTML, (verze 97–2003, XML), MS HTML, PDF, holý text PDF, holý text Works, RTF, HTML, PDF, XPS, holý textZobrazení a formátování dokumentu LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft WordZobrazení tisk, web, celá obrazovka (osnova v okně navigátoru) tisk, web, celá obrazovka, osnova, konceptFormátování přímé formátování, styly, šablonyDruhy stylů odstavec, znak, rámec, stránka, seznam rychlé styly (motivy, barvy, písma, mezery mezi odstavci), písma, odstavceMožnost získání stylů nové vytvoření, odvození, styl z výběru, styl z jiné nové vytvoření, odvození, šablony/dokumentu styl z výběruStyly stránek sudá/lichá3 ano jen ručně
 9. 9. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 09Jazykové nástroje LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft Word tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb4, dokončováníAutomatické opravy slov5, automatické texty, další akce tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb4, další celý text, odstavec, výběr akceKontrola pravopisu celý texta gramatiky – volba jazyka nepříliš rozsáhlá zásoba6Synonyma automatické (styl odstavce, vlastnosti odstavce), ruční středně rozsáhlá zásoba7Dělení slov komunitní automatické, ručníČeské slovníky Microsoft ve spolupráci s ÚJČ AV ČRJazykové nástroje LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft WordPráce s obrázky rozsáhlé možnosti8Formáty obrázků JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, EMF, WMF a některé další PSD a některé další PSD a některé dalšíTabulky rozsáhlé možnosti9Jazykové nástroje LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft Word rozvržení10, rozsah, výběr druhu objektů12, tisková úloha13,Možnosti tisku náhled14 rozvržení10, rozsah, okraje11, výběr druhu objektů12, dopis, e-mail, obálka, štítek tisková úloha13, náhled14Hromadná korespondence –druhy ruční vytvoření, databázové soubory (LibreOffice Base15, MSHromadná korespondence – Access, DBF), tabulky (ODF, MS Excel, CSV), textové soubory ruční vytvoření, kontaktyzdroje dat (Outlook), databázové soubory (MS Access, DBF), tabulky (MS Excel, CSV), připojení (ODBC, MS Data Link), textové dokumenty (MS Word, ODF, RTF, HTML, holý text)Poznámky: použitých v dokumentu (s případ- rozsáhlé škály funkcí a nastavení,1. Jsou uvedeny i vlastní formáty nou ruční úpravou) a na globálním jak pro celou tabulku, tak pro řádky, aplikací, tj. ODF v případě LibreOf- slovníku. sloupce a buňky. fice a OpenOffice.org, resp. OOXML 6. Aplikace jen málokdy dokáže najít 10. Počet stránek na list papíru a souvi- v případě Microsoft Office. synonymum pro slovo nebo slovní sející nastavení.2. Jsou uvedeny i vlastní formáty spojení. 11. Lze nastavovat jiné okraje, než jsou aplikací (viz 1). 7. Aplikace dokáže najít synonymum nastaveny ve vlastnostech stránek3. Je myšlena možnost, aby měly sudé pro slovo nebo slovní spojení častě- dokumentu. a liché stránky automaticky jiný ji než u bodu 5, ale u mnoha slov 12. Možnost tisknout/netisknout po- styl. selže. známky, pozadí, objekty atd. –4. Různé opravy typu „první dvě 8. U obrázků lze měnit velikost, pozi- Microsoft Word neumožňuje volit písmena velká“, nechtěné stisknutí ci, obtékání, různě je upravovat tyto parametry při tisku (nutno na- Caps Lock, „cizí“ uvozovky apod. (uvnitř aplikace i externě) atd. stavit v konfiguraci).5. Dokončování založené na slovech 9. S tabulkami lze pracovat pomocí 13. Nastavení související se zařazo-
 10. 10. 10 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA váním stránek, pořadím tisku apod. zdroje (např. adresáře Mozilla fice.org Base. V programu Writer se14. Náhled tiskové podoby dokumentu. Thunderbird) se řeší prostřednic- pouze vybere takto vytvořený data-15. Připojení na databáze a různé další tvím databáze LibreOffice/OpenOf- bázový soubor.Tabulkový procesorDatové formáty LibreOffice Calc OpenOffice.org Calc Microsoft ExcelImport formátů1 ODF, OOXML, MS Excel (4–2007, XML), OpenOffice.org 1, OOXML, ODF, MS Excel StarCalc, SYLK, CSV, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, RTF, DBF, DIF, (4–2007, XML), SYLK, CSV, HTML, holý text DIF, holý textExport formátů2 ODF, OOXML, MS Excel ODF, MS Excel (95–2007, OOXML, ODF, MS Excel (95–2007, XML), XML), OpenOffice.org 1, (97–2007, XML), SYLK, CSV, OpenOffice.org 1, SYLK, CSV, SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF DIF, HTML, PDF, XPS, holý DIF, HTML, PDF textVýpočty v tabulkách LibreOffice Calc OpenOffice.org Calc Microsoft ExcelPráce se vzorci3 klávesnice, myš, makraVýpočetní funkce anglické názvy4 některé názvy česky5Max. počet řádků a sloupců 1048576, 1024 1048576, 16384Grafy, kontingenční tabulky, filtry LibreOffice Calc OpenOffice.org Calc Microsoft ExcelPráce s grafy interaktivní tvorba6 přímé vložení7Vzhled grafů 2D, 3D (včetně osvětlovacího modelu)Kontingenční tabulky8 tabulky, datové zdroje přes tabulky, datové zdroje přes tabulky, on-line datové LibreOffice Base9 OpenOffice.org Base9 zdroje10, externí připojení11Filtry automatické 12, standardní13, rozšířené14 interaktivní15Poznámky: obousměrný pohyb v průvodci vy- 11. Externí zdroje nelze konfigurovat1. Jsou uvedeny i  vlastní formáty tvoření grafem, přičemž se graf přímo při vytváření kontingenční aplikací, tj. ODF v případě LibreOf- vložený na list ihned mění podle tabulky. Musí se využít jiná funkce fice a OpenOffice.org, resp. OOXML úprav prováděných v průvodci. („Z jiných zdrojů“ na kartě Data), v případě Microsoft Office. 7. Není použit žádný průvodce, po vý- kde je několik možností pro vytvo-2. Jsou uvedeny i vlastní formáty apli- běru dat se kliknutím na požado- ření připojení. kací (viz 1). vaný typ grafu v rozbalovací nabíd- 12. Automatický filtr je interaktivní3. Myšleny jsou možnosti sestavování ce na ribbonu přímo vloží daný graf, mechanismus použitelný po výběru vzorců pro výpočty. který lze následně upravovat. záhlaví tabulky (následně lze volit4. Ve všech jazycích jsou výpočetní 8. Funkce pro kontingenční tabulky se kritéria pro filtraci). funkce pojmenovány stejně – podle v OpenOffice.org nazývá „Průvodce 13. Standardní filtr spočívá ve volbě původních názvů v angličtině. daty“, což může být matoucí. výběrových kritérií na vybranou5. Většina funkcí je přeložena do 9. Externí datové zdroje (databáze oblast dat v tabulce. jazyka prostředí aplikace (tj. u čes- apod.) se využívají prostřednictvím 14. Filtrace pomocí kritérií zadávaných ké verze do češtiny). Některé speci- souboru LibreOffice/OpenOffice.org do tabulky pod zkopírované záhlaví. alizovanější funkce jsou nazvány Base (viz Textový procesor). 15. Zhruba odpovídá automatickým fil- anglicky. 10. Výchozí instalace obsahuje tři zdroje trům v LibreOffice/OpenOffice.org.6. Interaktivní tvorbou se rozumí s burzovními informacemi.
 11. 11. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 11Nástroj pro tvorbu prezentacíDatové formáty LibreOffice Impress OpenOffice.org Impress Microsoft PowerPointImport formátů1 ODF, OOXML, MS PowerPoint (97–2003, XML), OOXML, ODF, MS PowerPoint Openoffice.org 1, StarImpress, CGM (97–2003, XML), HTMLExport formátů2 ODF, OOXML, MS PowerPoint ODF, MS PowerPoint OOXML, ODF, MS (97–2003), OpenOffice.org 1, (97–2003), OpenOffice.org 1, PowerPoint (97–2003, PDF PDF XML), PDF, HTML, XPS, WMV, GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, WMF, EMF, RTFTvorba prezentací a další funkce LibreOffice Impress OpenOffice.org Impress Microsoft PowerPointTvorba prezentací předlohy3, rozvržení, tabulkové vzhledy, přechody, vlastní motivy vzhledu a rozvržení4, animace, ruční tvorba přechody, animace, ruční tvorbaNastavení prezentace rozsah5, typ6, prezentační monitor, další možnosti7Pohyb v prezentaci klávesnice, myš8, automatickyPrezentační efekty a animace plynulé, předdefinované nebo vlastní, možnost zvuku 3. LibreOffice nabízí v základní insta- tovat – celá obrazovka, okno atd.Poznámky: laci výrazně více předloh než Open- 7. Další vlastnosti prezentace, napří-1. Jsou uvedeny i  vlastní formáty Office.org. klad ovládání, barvy pro kreslení aplikací, tj. ODF v případě LibreOf- 4. Motivy vzhledu a rozvržení v zásadě a ukazovátko apod. fice a OpenOffice.org, resp. OOXML odpovídají předlohám a rozvržení 8. Místo myši lze použít i  jiné uka- v případě Microsoft Office. v LibreOffice/OpenOffice.org. zovací zařízení nebo ovladač.2. Jsou uvedeny i  vlastní formáty 5. Výběr jen části snímků k  prezen- aplikací (viz 1). tování. 6. Jakým způsobem se bude prezen-Databázový nástrojDatové formáty LibreOffice Base OpenOffice.org Base Microsoft Access LO/OO.org Base, adresáře (SeaMonkey, Thunderbird, MSImport formátů1 Outlook, MS Windows), MS Access, sešit ODF, dBase, MS Access, dBase, MS Excel, Adabas D , ADO, text MDE, ADE, ACCDE, MS Exchange, MS Outlook, nelze2, nepřímo ODS a ODT HTML, XML, textExport formátů MS Excel, MS Word, HTML, XML, PDF, XPS, text
 12. 12. 12 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAPráce s databázemi a další funkce LibreOffice Base OpenOffice.org Base Microsoft AccessPřipojení na databáze a jiné JDBC, ODBC, MySQL, LDAP ODBC, SharePointzdrojeTvorba databáze graficky, průvodce, SQL šablony, grafickyTvorba aplikace k databázi graficky, průvodce rychlé vytvoření3, graficky,(formuláře, sestavy) průvodceLadicí nástroje SQL konzole analýza výkonu, analýza tabulkyPoznámky: Jediný možný výstup (kromě připo- přesně odpovídající sloupcům1. V  případě LibreOffice a  OpenOffi- jení externího zdroje) je přes se- tabulky). ce.org jde o  propojení s  těmito stavy, kdy lze data ukládat do sešitu zdroji (importovat data lze až ná- (tabulky) nebo textového dokumen- V  dalším díle se dočtete o  konkrétní sledně), Microsoft Office umožňuje tu ODF. vhodnosti použití jednotlivých balíků – přímý import dat. 3. Je myšlena možnost vytvoření for- v souvislosti s podporou datových for-2. LibreOffice/OpenOffice.org Base muláře pro tabulku v režimu 1:1 (tj. mátů, ovládáním, dostupnými funkcemi, neumožňuje přímo exportovat data. formulář bude obsahovat pole licencemi atd. Školení open source Hledáte pro sebe, své kolegy nebo spolupracovníky školení z oblasti open-source soſtwaru? Nabízíme vám rozsáhlou paletu vzdělávacích kurzů, které se týkají mnoha programů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve spolupráci s Jednotou školských informatiků nabízíme školení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: • Využití OpenOffice.org/LibreOffice Writer, Calc, Impress v pedagogické praxi • Výtvarné techniky a úpravy fotografií pomocí GIMPu • Volně šiřitelný soſtware pro školství Více informací najdete na stránkách Liberix IT www.LibIT.cz Firemní kurzy Pro zaměstnance firem, úřadů a dalších organizací nabízíme následující kurzy: • Správa webu s využitím redakčního systému WordPress • Linuxový administrátor – Debian GNU/Linux pro správce • Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice pro pokročilé uživatele týmy • Soſtware Redmine pro projektové řízení pro t ved ýmové • Scribus: Naučte se sázet tiskoviny a elektronické příručky ouc í Kontaktní informace Uvedená nabídka není kompletní, umíme vám pomoci také s jinými programy. Poskytujeme poradenství a konzultace. Obraťte se na nás – Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.
 13. 13. INZERCEJak efektivně hledat práciv oblasti Linuxu? Jaké výhody získá uchazeč, který práciIT specialisty na Linux často zajímá, jaké zdroje je nejlepší hledá přes specializovanou agenturuvyužít při hledání ideálního uplatnění. Vhodným řešením je a ne napřímo sám?vyhledat služby specializované personální agentury na oblast Kromě zmíněné široké nabídky míst v IT,IT. A v čem se liší specializované agentury od agentur obecně kterými disponujeme, jsou to hlavnězaměřených? Zeptali jsme se přímo konzultantky personální cenné informace, které jim mohou po-agentury PERSPEKTIVA CZ, Ing. Hany Stručovské. moci při vybírání vhodného zaměst- navatele. Tyto informace totiž sami zaměřením na datové sklady nebo fi- z webu firmy obvykle nevyčtou. Uchaze-Kdo jste a čím se zabýváte? nanční systémy. V poslední době nabízí- čům umíme blíže představit nejen za-Jsme personální agentura zaměřená na me mnoho příležitostí i pro testery a QA měření firmy, ale i konkrétní projekty,vyhledávání zaměstnanců v oblasti in- specialisty, kteří se na nás také obrací. na kterých by pracovali. Díky dlouholetéformačních technologií. Již 15 let je na- Naše služby poptávají často i specialisté spolupráci s  řadou významných firemším cílem poskytování personálních slu- na správu sítě a systémoví administráto- známe i  jejich pracovní prostředí, takžeb vysokého standardu, což při naší ři zaměření jak na Linux/Unix servery, můžeme dokreslit představu, jak vypa-specializaci znamená výběr odborníků tak i Windows technologie. dají prostory firmy, jaké jsou reálnépro obor IT. možnosti kariérního růstu, jaké jsou Jak Vás obvykle IT experti kontaktují? platové možnosti na konkrétních pozi-Jak se liší specializovaná agentura od Převážně formou e-mailu, ve kterém při- cích i nabídka dalších benefitů. Jelikožobecné a v čem spatřujete její přínos? loží svůj profesní CV. Většinou si již vy- známe obvyklý průběh výběrovéhoZpůsoby práce jsou podobné, ale co nás hlédnou konkrétní pozici, která upoutá řízení, umíme doporučit, na co se mohoujako specializovanou agenturu od ostat- jejich pozornost na různých pracovních uchazeči připravit, co mohou očekávatních odlišuje, je odborné vzdělání našich portálech, kde pozice inzerujeme. Mnoho a jaké technologie dopilovat.konzultantů. Jejich specializace na infor- IT specialistů v  Brně již naši agenturumační technologie a výborná znalost IT zná, tak sledují přímo naše webové Jaké firmy jsou pro uchazeče v po-trhu nám umožňuje vést rozhovory s IT stránky www.ITjobs.cz, které dosáhly za slední době nejvíce atraktivní?profesionály na odborné úrovni. Naši dobu našeho působení četné sledova- Největším lákadlem jsou pro IT specia-konzultanti jsou schopni kvalifikovaně nosti. Tito uchazeči pak často kontaktu- listy v  posledních letech mezinárodníposoudit zkušenosti uchazečů, jejich jí přímo konzultantky, se kterými již společnosti. Zde totiž mohou nejenvhodnost pro konkrétní pozice a doporu- v minulosti komunikovali a které znají zdokonalit své jazykové znalosti a získatčit jim místa, která jsou pro ně přínosná jejich profesní profil i pracovní preferen- zkušenosti na mezinárodních projektech,a umožní jim další profesní rozvoj. Díky ce. Dalším možným způsobem je také ale také přijít do kontaktu s moderníminaší specializaci disponujeme velkým bezplatná registrace na výše uvedeném technologiemi.množstvím nabídek pozic v  IT, proto webu.dokážeme uchazečům nabídnout více Jste agentura se sídlem v Brně, zamě-pracovních příležitostí a tak se i často Jakým způsobem u vás probíhá po- řujete se tedy pouze na brněnský trh?stává, že uchazeči již nemusí hledat prá- hovor s IT specialisty? Klientů v Brně máme díky koncentracici pomocí dalších zdrojů. Na základě telefonického prescreeningu zahraničních investorů nejvíce, ale na- zveme uchazeče na osobní schůzku s na- bízíme uplatnění i uchazečům ve společ-Jací IT specialisté nejvíce využívají ším konzultantem. Při té hovoříme s kan- nostem v Praze, Ostravě, Olomouci, a dlevašich služeb? didáty o jejich profesních zkušenostech, projektů i v dalších lokalitách.Obrací se na nás široká škála IT odborní- detailněji probíráme IT/SW projekty,ků. Nejčastěji naše personální služby vy- kterých se účastnili a  oveřujeme také PERSPEKTIVA CZ, s.r.o., Bašty 8,hledávají programátoři s různým zamě- znalosti angličtiny. Pokud vyhovují kri- 602 00 Brno, tel.: +420 542 215 792,řením (v poslední době převažují tech- tériím kladených zaměstnavateli na ur- + 420 605 946 450,nologie Java/J2EE, .NET a  stále C/C++ čitou pozici, pak jim tyto pozice nabíd- e-mail: strucovska@ITjobs.cz,programátoři s praxí s vývojem pod Li- neme, sdělíme více detailů, které nejsou www.perspektiva.eu.nuxem). Dále pomáháme hledat zají- patrné z inzerátu, a představíme samot-mavé projekty pro analytiky, např. se nou společnost, případně více firem.
 14. 14. Srovnání kancelářských balíků: TÉMA ČÍSLAVhodnost použití ve firmáchLukáš JelínekRozhodnutí ohledně použití toho kterého kancelářského práce. Například LibreOffice a OpenOf- fice.org využívají přístup k  externímbalíku ve firmě, organizaci nebo úřadě musí předcházet datovým zdrojům prostřednictvím da-dostatečně důkladná analýza požadavků. Jak vyplývá ta- bázových „dokumentů“ programuz  předchozího srovnání, drtivá většina funkcí a  možností Base, což je na jednu stranu systema-kancelářských balíků (a  jejich součástí – aplikací) je ve tické, může to ale přidělávat prácivšech případech shodná nebo velmi podobná. Ponechá- hlavně v  případech, kdy nějaké zdroje využívají jen jednorázově. To ostatněme-li stranou některé specifické záležitosti, existuje jen platí ale i třeba pro přístup ke zdroji datněkolik kritérií, v nichž se balíky významněji liší. pro kontingenční tabulku v  Microsoft Office, kde je také nutné vytvořit připo-Podpora datových formátů Těžko říct, které řešení je efektivnější jení jinde, než se následně používá. pro běžnou práci. Může velmi záležet naPřestože žádný z  balíků nemá úplně tom, co se v programu konkrétně dělá, Škála funkcístoprocentní podporu „cizích“ formátů, zda jde o opakování rutinních činností čive většině případů to nevadí. Jediný zá- o různorodou práci. V prvním případě by Škála dostupných funkcí je v  případěsadnější problém je u  OpenOffice.org mohly mít z  dlouhodobějšího pohledu všech srovnávaných balíků velmia formátu Office OpenXML (OOXML), kde navrch ribbony, předurčené pro rychlý podobná. Co se týká skladby aplikací,existuje podpora pouze pro čtení, nikoli přístup k malé množině funkcí, přestože v případě LibreOffice a OpenOffice.orgpro ukládání. Naproti tomu LibreOffice zaučení může trvat déle. Naopak kla- záleží čistě na tom, které se vyberouumí do tohoto formátu i ukládat doku- sické prostředí bude efektivnější při růz- k instalaci. U Microsoft Office je prvotnímenty. Microsoft Office zvládá ukládání norodější práci a častém využívání větší samozřejmě to, o kterou variantu balíkudo formátu Open Document Format (ODF). škály funkcí. se jedná. Skladba aplikací se pak promí- Ohledně komunikace v jiných formá- Podobně se to týká i  dalších metod tá i do ceny.tech jsou na tom výrazně lépe balíkyLibreOffice a OpenOffice.org, podporují-cí jak různé starší aplikace (např. Word-Pro nebo 1-2-3), tak naopak formátynové (například SVG). V interoperabilitěna dálku je na tom naopak lépe Micro-soft Office, kdežto u  zbývajících dvoubalíků je pro rozšíření chabých možnos-tí potřeba sáhnout k instalaci doplňků.Ovládání, způsob práceKlíčovou vlastností softwaru pro použitíve firmách je efektivita práce. Čas jsoupeníze, takže je důležité, aby byla co nej-rychlejší a nejsnazší jak samotná práce,tak i zaškolování na tuto práci. LibreOf-fice a  OpenOffice.org používají „kla-sické“ uživatelské rozhraní, na kteréjsou uživatelé zvyklí, protože se používáskoro všude už zhruba 20 let. Naproti to-mu Microsoft Office sází na novou kon-cepci, založenou na tzv. ribbonech (téžpásech), kde člověk marně hledá klasické OpenOffice.org Calcnabídky a nástrojové lišty.
 15. 15. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 15 Funkce přímo v jednotlivých aplika-cích jsou vesměs stejné, liší se spíšezpůsobem použití, označením v progra-mu apod. Některé specifičtější funkcemohou tam či onde chybět, v  případěpotřeby lze ale některé z  nich přidatprostřednictvím doplňků. V některýchdalších případech si lze „pomoci jinak“,tedy například obejít chybějící funkci ji-ným postupem. Je logické, že v Microsoft Office jsounavíc hlavně funkce určené pro spolu-práci s  dalšími produkty společnostiMicrosoft. Naopak oba zbývající kance-lářské balíky mají záběr obecnější, sou-visející s  nezávislostí na konkrétnímprostředí. Z  porovnávaných aplikací je vý-znamnější rozdíl jen v případě databáze,protože Microsoft Access je vyspělejšía jednoznačně funkčně bohatší aplikacínež program Base s  relativně krátkouhistorií. Microsoft PowerPoint Přečtěte si také nelze využít k výdělečným účelům). Li- verzí (u  kterých ale může v  některých cence nemusí být převoditelné, takže případech platit omezení na použití Kolik stojí Linux? a také Pět důvo- pokud například firma nakoupí hard- softwaru co do počtu a účelu – týká se dů, proč má Linux navrch. ware z  exekuce nebo insol- venčního samozřejmě jen proprietárních částí). řízení, nemusí mít oprávnění nain- stalovaný software používat. Celkové nákladyLicencování a podmínky Uživatelská podpora Z hlediska nákladů na software nezáležípoužití jen na ceně samotných licencí, nýbrž na Co se týká podpory, je situace ve všech celkových nákladech na tento softwareMáme zde dva úplně odlišné světy. případech v zásadě srovnatelná. Posky- (TCO). Ani nulová cena licencí (resp.V  jednom jsou balíky LibreOffice tovatelé jednotlivých balíků (The Docu- svobodná licence) nezaručuje nejnižšía OpenOffice.org, které patří mezi svo- ment Foundation v případě LibreOffice, celkové náklady, protože může být po-bodný software, ve druhém pak Micro- Apache Software Foundation u OpenOf- třeba například dražší školení nebosoft Office jako typický představitel fice.org a Microsoft u Microsoft Office) konzultační služby. Čili je potřeba vždysoftwaru proprietárního. Co to znamená průběžně opravují zjištěné chyby a vyví- vyhodnotit situaci jako celek (a kroměpro praxi? Že v prvním případě naprosto její nové verze. Přímou podporu posky- TCO uvažovat i  přínosy toho kteréhonení potřeba řešit, na kolika počítačích tují ve všech případech dodavatelé softwaru) a pak teprve rozhodnout.je balík nainstalován (a na kolika se do- softwaru nebo i nezávislé firmy, a to zaopravdy používá), k jakému účelu se po- podobných podmínek. Totéž se týká i po- Kam se hodí LibreOfficeužívá a  odkud, zda jsou v  pořádku radenství, školení a dalších činností sou- nebo OpenOffice.orgvšechny licenční dokumenty atd. Tento visejících se softwarem.software může být nainstalován na Že jsou LibreOffice a OpenOffice.org Tyto balíky mají velkou výhodu v licencijednotlivých počítačích či centrálně (ať svobodné, ještě nemusí znamenat, že a ceně. Lze je instalovat podle potřebyuž na souborovém, nebo terminálovém jsou vždy zdarma. V určité podobě sku- nebo i klidně na všechny počítače (třebaserveru), může být spouštěn z  pře- tečně zdarma jsou, ale existují i  jejich jako součást standardního instalačníhonosného média atd. modifikované verze poskytované za obrazu), protože to nezvyšuje náklady Naproti tomu Microsoft Office má úplatu (kdy část svobodná není, ale je a  ani není třeba sledovat počet využí-velmi striktní pravidla, nakládat se soft- propojena s původním základem v sou- vaných licencí. Za situace vhodné prowarem se musí podle konkrétní licence. ladu s  licencí LGPL, konkrétně jejím použití těchto balíků lze považovat na-Ta může být vázána na subjekt (např. bodem 4). Součástí placeného balíku příklad:multilicence), na hardware (OEM licen- mohou být například různé speciální • firmy/organizace s větším počtemce) nebo na „krabici“. V každém případě šablony, doplňky, ale i služby. Záleží na počítačů, na nichž se pracuje s kan-ale je třeba vždy hlídat využití jak z hle- tom, zda bezplatné verze poskytují vše, celářským balíkem jen občas (alediska počtu instalací, tak i podle využití co je potřeba, nebo zda by nebylo vý- tato práce musí být možná),(např. verzi pro studenty a do-mácnosti hodnější zvolit některou z  placených • prostředí s  operačními systémy
 16. 16. 16 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA z hlediska operačního systému, ale také nasazení Microsoft SharePoint apod., • situace, kde je potřeba pracovat s formátem OOXML, případně XPS, • firmy, kde není problém platit vyš- ší ceny. Hlavní výhodou Microsoft Office je velká podpora pro technologie téže firmy (SharePoint, Exchange, Data Link, MS SQL apod.). Proto tam, kde se takové technologie používají, lze profitovat z jejich snadného propojení s kancelář- ským balíkem. Nasazení tohoto balíku je pak vysloveně nezbytné (přinejmenším) tam, kde se používá software závisející na některých funkcích tohoto balíku – i když takových aplikací a systémů po- stupně ubývá. V  mnoha případech je samozřejmě nejlepší oba balíky (myšleno LibreOffice a  Microsoft Office) kombinovat, na- příklad mít všude LibreOffice a na kan- LibreOffice Impress celářsky nejvytíženějších počítačích GNU/Linux,  *BSD apod., hetero- jen číst). ODF je doporučen Evropskou (nebo na terminálovém serveru, což od- genní prostředí s více operačními komisí jako vhodný formát pro veřejnou straňuje závislost na operačním systé- systémy (typicky Microsoft Win- správu, stejné doporučení vydal i český mu) ještě navíc Microsoft Office (čímž dows a jeden či více dalších systé- stát prostřednictvím bývalého minis- lze využít výhod obou softwarů). mů), terstva informatiky (podobné je to v řa- • firmy/organizace/úřady, kde se dě zemí světa). Rozdíly nejsou ve funkcích pracuje s formátem ODF nebo kde je Z hlediska rozhodování mezi Libre- potřeba mít možnost snadné úpravy Office a OpenOffice.org má v současné Dnešní přední kancelářské balíky jsou PDF dokumentů, době jednoznačně navrch LibreOffice všeobecně vyspělé a přinášejí prakticky • neziskové organizace s  nedo- díky přímé podpoře zápisu ve formátu vše potřebné k běžné práci. Odlišnosti se statkem finančních prostředků, OOXML. objevují spíše v jiných oblastech než ve • domácnosti, školy, škále funkcí. Po funkční stránce je dnes • organizace, které chtějí funkce na Kam se hodí Microsoft Office hlavním rozlišovacím znakem uživatel- míru – doplňky. ské rozhraní, resp. obecně způsob práce. Tento balík (ať již v  kterékoli z  verzí, Při rozhodování o volbě kancelářskéhoOba balíky mají výhodu v poměrně široké myšleno z  hlediska složení konkrétní balíku je tedy potřeba zvážit hlavně in-škále platforem, na kterých je lze provo- aplikací) je zjevně zaměřen na zjednodu- tenzitu a charakter práce s kancelářskýmzovat (jejich používání pak není pře- šení rutinních činností, při kterých není balíkem, toto dát dohromady s nákladykážkou ve změně platformy – uživatelé třeba využívat žádné speciální funkce. na software a  pak teprve učinit roz-pracují dále s  tím, na co jsou zvyklí). Z toho vyplývají i oblasti, kde se více ho- hodnutí. Pokud je zvoleným softwaremDalší výhodou je nativní formát dí tento balík: proprietární balík Microsoft Office k in-OpenDocument (ODF), který je ve své • využívání aplikací závisejících na stalaci na všechny či některé počítače,verzi 1.0 standardizován jako meziná- Microsoft Office (některé infor- může být díky nulové pořizovací ceněrodní norma ISO/IEC (to sice platí i o OO- mační systémy, ekonomické pro- a snadné instalaci i tak výhodné nain-XML, ale zatím žádný kancelářský balík gramy apod.), stalovat i  LibreOffice, který pak lzenepodporuje zápis ve formátu striktně • prostředí s masivním využíváním v případě potřeby využít.podle normy; i Microsoft Office ho umí technologií firmy Microsoft, nejen
 17. 17. Zmena štandardného TÉMA ČÍSLAvzhľadu dokumentuJúlius PastierikPrekáža vám, že pri otvorení nového dokumentu máte z ich názvov), ale zameriame sa iba naautomaticky nastavené okraje 2 cm, zarovnávanie vľavo, jednu funkciu – Importovať šablónu. Najprv sa v  ľavom stĺpci presuňte nanemáte zapnuté záhlavie, zápätie a pod.? Zmeňte si zoznam šablón, do ktorého chcete šab-východziu šablónu.M nohým používateľom prekáža, že po otvorení dokumentu musia akoprvý krok meniť niektoré štandardné na-stavenia OpenOffice.org iba preto, že imnevyhovujú. Medzi typické nastavenia,ktoré takto často menia patria napr. roz-mery strán a ich okrajov, zalomenie od-sekov v  textových dokumentoch dobloku, vloženie firemných údajov, zru-šenie tlače záhlavia a  zápätia v  Calcua pod. Nie je však potrebné, aby to robilidookola pri každom novom dokumente,stačí, ak si zmenia východziu šablónudokumentu. Ako prvý krok musíte v novom doku-mente nastaviť také parametre, aképožadujete – štýly strán, odsekov, zá-hlavia a zápätia a pod. Samozrejme v na-staveniach sa nemusíte obmedzovať,a preto si do dokumentu môžete vložiť ajlogo a  pod. Po tejto príprave nakonieculožíte dokument ako šablónu – cezmenu Súbor | Uložiť ako otvoríte oknoUložiť ako, kde vyberiete pre textovédokumenty formát ukladaného doku- Uloženie textového dokumentu vo formáte šablónymentu Šablóna textového dokumentuODF (.ott), pre zošity modulu Calc for-mát Šablóna zošitu ODF (.ots) atď. Po uložení šablóny dokument za-tvorte. Následne, v druhom kroku, si (aknemáte) otvorte nový dokumenta uloženú šablónu si vložte do zoznamušablón OpenOffice.org. Na tento účelpoužite menu Súbor | Šablóny | Uspori-adať... Týmto otvoríte okno Správa šab-lón, ktoré je rozdelené do dvoch stĺpcov.V ľavom vidíte rozbaľovací zoznam sku-pín šablón. Tento zoznam si môžete ľu-bovoľne upraviť a doplniť cez kontextovémenu (je prístupné cez pravé tlačidlomyši). Týmito funkciami sa však teraz ne-budeme zaoberať (ich význam je zrejmý Výber funkcie pre import šablóny do zoznamu šablón
 18. 18. 18 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA lónu vložiť, potom ju pomocou tejto funkcie vyhľadajte. Jej „otvorením“ ju napokon pridáte do zoznamu šablón, ktorý uvidíte po „rozbalení“ príslušného zoznamu. Takto vloženú šablónu odteraz mô- žete používať v OpenOffice.org. Pokiaľ chcete, aby sa podľa nej automaticky otvárali nové dokumenty, prejdite na ňu, stlačte pravé tlačidlo myši a  v  zob- razenom kontextovom menu vyberte voľbu Nastaviť ako východziu šablónu. Na záver zatvorte okno Správa šablón. Od tohto okamihu (bez potreby reštar- tovania OpenOffice.org) sa bude ako vý- chodzia šablóna používať šablóna, ktorú ste si takto nastavili. Pravdaže, takto nastavenú východziu šablónu môžete kedykoľvek vymazať, exportovať, môžete nastaviť pôvodné nastavenia OpenOffice.org atď. – o tom napokon hovoria funkcie, ktoré vidíte v kontextovom menu pri príslušnej šab- lóne. Vyhľadanie a import šablóny do zoznamu šablón Nastavenie šablóny ako východzej
 19. 19. 30+1 rozšírení pre TÉMA ČÍSLAOpenOffice.org/LibreOfficeJúlius PastierikMedzi aktivity Liberixu, o. p. s., patrí i  finančná podpora zalomiteľných a nezalomiteľných med-tvorby rozšírení pre OpenOffice.org. K  októbru 2011 bolo zier. Rozšírenie je určené pre používa- teľov, ktorí nepotrebujú komplexnéza tejto podpory vytvorených už 31 doplnkov, ktoré vám typografické rozšírenie JP Typografia, alev tomto článku stručne predstavíme. postačujú im iba jeho niektoré nástroje.L iberix, o. p. s., finančne podporuje prístupné cez menu Formát, položka tvorbu rozšírení pre OpenOffice.org, Formátovanie čísiel podľa rádov.ktoré pochádzajú hlavne z  programá-torskej dielne Júliusa Pastierika a sú zve- JP zrušenie delenia slovrejňované na portáli OpenOffice.cz. Tietorozšírenia sú určené pre rôznorodé sku-piny používateľov, a  preto ich stručnepredstavíme ako po stránke ich zame-rania, tak aj po stránke používateľov, prektorých sú primárne určené. Vzhľadomna pomerne veľký počet rozšírení ichnavyše prehľadne rozdelíme do skupín,podľa ich hlavného zamerania. Možnosti výberu a nastavení, kde sa má Možnosti nastavenia veľkosti písma, riad-Rozšírenia pre modul Wri- zrušiť delenie slov kovania a odsadenia odsekovter Rozšírenie JP zrušenie delenia slov je ur- JP Znakové štýly kurzíva, tučné čené pre automatické zrušenie deleniaModul Writer je najčastejšie používaný slov na konci strán alebo odsekov. Rozší- Rozšírenie JP Znakové štýly kurzíva,modul OpenOffice.org, a preto je aj počet renie je určené pre používateľov, ktorí tučné vytvorí (ak neexistujú) v  ak-rozšírení pre tento modul najväčší. Ako potrebujú, aby ich dokumenty spĺňali tuálnom dokumente tri znakové štýly –osobitnú skupinu z nich môžeme navyše typografický „zákon“, že na konci strán Kurziva, TucnaKurziva a Tucne. Následneoddeliť tzv. typografické rozšírenia, kto- či odsekov sa slová nedelia. skontroluje dokument a  pokiaľ text,ré tvoria veľmi obľúbenú skupinu dopln- ktorý zodpovedá príslušným rezom, ne-kov OpenOffice.org, pretože výsledný JP Nastavenie parametrov formátu textu má nastavený znakový štýl, tento na-vzhľad textových dokumentov je dôleži- Rozšírenie JP Nastavenie parametrov staví. Rozšírenie je určené pretý nielen pre profesionálnych, ale aj formátu textu umožňuje nastavovanie, používateľov, ktorí pripravujú podkladydomácich používateľov. vyhľadávanie a zmenu sklonu, hrúbky, pre DTP programy od firmy Adobe, ktoré šírky, reliéfu, preškrtnutia, podčiarknu- znakové štýly pri importe dokumentovTypografické rozšírenia tia a nadčiarknutia textu bez potreby po- potrebujú mať nastavené, inak dochádzaJP Formátovanie čísiel podľa rádov užívania štýlov. Rozšírenie je určené pre k deformáciám (napr. namiesto kurzívyRozšírenie JP Formátovanie čísiel podľa používateľov, ktorí potrebujú vytvárať sa znaky naklonia iba ako nepravárádov vloží nezalomiteľné medzery dokumenty s rôznymi „efektmi“, napr. kurzíva). Nastavenie štýlov je prístupnémedzi rády (tisícky) v  celých častiach pri tvorbe propagačných materiálov cez menu Formát, položka Znakové štý-všetkých čísiel, ktoré sú napísané v ak- a pod. ly kurzíva, tučné.tuálnom textovom dokumente, a to bezohľadu na to, či sú celé, alebo reálne a či JP Rozostupy znakov JP Nastavenie indexovobsahujú desatinnú čiarku, alebo desa- Rozšírenie JP Rozostupy znakov pred- Rozšírenie JP Nastavenie indexovtinnú bodku. Rozšírenie je určené pre stavuje osobitnú časť rozšírenia JP Typo- umožňuje používateľské nastavovaniepoužívateľov, ktorí často píšu čísla (ako grafia a umožňuje nastavovanie kernin- veľkosti a  odsadenia (zarovnaniasú napr. učitelia matematiky, fyziky gov znakov, riadkovania či odsadenia od- k ostatnému textu) horných a spodnýcha pod.), pričom formátovanie čísla pri- sekov podľa spôsobov, aké sa používajú indexov. Rozšírenie je určené nielen preamo pri jeho písaní by zbytočne spo- v  DTP programoch. Ďalej rozšírenie používateľov, ktorí píšu matematické čimaľovalo ich prácu. Formátovanie je umožňuje rôznorodé vzájomné zámeny iné vzorce, ale aj pre používateľov, ktorí
 20. 20. 20 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLApotrebujú vytvárať propagačné materiá- opravy textu, ako sú odstraňovanie vi- Rozšírenie je určené pre učiteľov typo-ly a pod. acnásobných medzier, mazanie ne- grafie, korektorov, ktorí potrebujú správnych medzier napr. medzi zá- ukázať, aké základné typografické chybyJP On line vkladanie NBSP tvorkou a textom, vkladanie chýbajúcich sa v dokumente nachádzali a pod. medzier napr. medzi text a interpunkčné znamienka, zámenu znakov za zliatky Ostatné rozšírenia pre modul Writer a  naopak, vkladanie pružných či ne- pružných nezalomiteľných medzier (a to JP Import Export slovníkov (JP dictionary io) aj priamo počas písania dokumentu) Rozšírenie JP Import Export slovníkov (JP pred a za reťazce, kde sú potrebné (jedno dictionary io) je určené pre rýchly zápis či dvojznakové predložky a  spojky, neznámych slov do používateľských merné jednotky, akademické tituly slovníkov OpenOffice.org, pre ich vy- a pod. vrátane opravy veľkých a malých tváranie, export či import. Pri vkladaní či písmen napr. v nesprávne napísaných importe slov rozšírenie, pochopiteľne, akademických tituloch) a  pod. Ďalej vloží iba slová, ktoré sa v  slovníkochDefinovanie reťazcov, pred alebo za ktorými rozšírenie umožňuje nastavovanie nenachádzajú. Rozšírenie vyberá použí- sa bude vkladať nezalomiteľná medzera kerningov znakov, riadkovania či odsa- vateľský slovník automaticky a iba v prí- denia odsekov podľa spôsobov, aké sa pade, že je plný, musí používateľ zadaťRozšírenie JP On line vkladanie NBSP používajú v DTP programoch, rôzne zá- slovník iný či nový. Rozšírenie je určenépredstavuje osobitnú časť rozšírenia JP meny zalomiteľných a nezalomiteľných pre používateľov, ktorí potrebujú priTypografia a umožňuje vkladanie pruž- medzier atď. Vzhľadom na rozsah rozší- svojej práci čo najrozsiahlejšie používa-ných či nepružných nezalomiteľných renia je jeho integrovanou súčasťou aj teľské slovníky pre kontrolu preklepovmedzier priamo počas písania dokumen- návod v PDF formáte. Rozšírenie je ur- s čo najjednoduchším pridávaním novýchtu pred a za reťazce, kde je to potrebné čené pre používateľov, ktorí potrebujú slov.(napr. jednoznakové predložky a spojky, vytvárať dokumenty, ktoré spĺňajú rela-merné jednotky, akademické tituly tívne prísne typografické požiadavky JP Export osnovy do FreeMind/ODTa pod.). Okrem toho dokáže opravovať aj kladené zadávateľmi (napr. diplomové či Rozšírenie JP Export osnovy do Free-nesprávne napísané veľké a  malé iné podobné práce), tlačiarňami (zdro- Mind/ODT, ako to vyplýva už z jeho ná-písmená, napr. akademických titulov. jové súbory pre DTP programy) atď. zvu, je určené pre používateľov, ktoríVšetky reťazce, s ktorými pracuje, sú po- Rozšírenie je tak isto určené pre použí- potrebujú exportovať osnovu dokumen-užívateľsky definovateľné, a to osobitne vateľov, ktorí potrebujú priamo z  pro- tu (tj. nadpisy, ktoré sú zadefinovanépre každý jazyk dokumentu, ktorý pou- stredia OpenOffice.org vytvárať elektro- v  číslovaní osnovy) do myšlienkovejžívateľ používa pri svojej práci. Rozší- nické PDF dokumenty. mapy vo formáte FreeMind alebo dorenie je určené pre používateľov, ktorí nového ODT súboru. Export je prístupnýnepotrebujú komplexné typografické JP Typografická kontrola textu cez menu Súbor, položky Export osnovy dorozšírenie JP Typografia, ale postačuje im Rozšírenie JP Typografická kontrola tex- FreeMind a Export osnovy do ODT.iba vkladanie nezalomiteľných medzier tu umožňuje skontrolovať parametrickypred a za špecifikované reťazce. nastaviteľné typografické chyby v doku- JP Lorem Ipsum generator mente a tieto chyby vyznačiť prečiarknu- 1Rozšírenie JP Lorem Ipsum generator jeJP Typografia tím, podčiarknutím a  zafarbením na určené pre vkladanie pseudonáhodnéhoRozšírenie JP Typografia je obsahovo naj- červeno (všetky tri spôsoby vyznačenia slovenského, českého alebo latinskéhorozsiahlejšie rozšírenie zo všetkých sú na sebe nezávisle nastaviteľné). Upo- textu do dokumentu. Okrem toho rozší-predstavovaných doplnkov. Obsahuje zorňujeme, že toto rozšírenie nie je ur- renie umožňuje vkladanie vzorcov, kto-funkcie pre čo možno najkompletnejšie, čené pre opravu typografických chýb, na ré sú automaticky poradovo číslované.parametricky nastaviteľné typografické to slúži napr. rozšírenie JP Typografia. Rozšírenie je určené pre návrhárov grafického vzhľadu textových dokumen- tov a pre používateľov, ktorí potrebujú do dokumentov vkladať vzorce s  automa- tickým číslovaním. Generátor je prí- stupný cez menu Vložiť, položka Lorem Ipsum text a  cez štandardné nástroje OpenOffice.org pre vkladanie automa- tického textu. JP oprava hypertextových odkazov Rozšírenie JP oprava hypertextových odkazov umožňuje manuálne nastavenie, automatickú opravu či automatické vy- mazanie hypertextových odkazov, ktoré sa nachádzajú v dokumente. Okrem toho Nastavovanie niektorých parametrov pre typografické opravy textov umožňuje automatické odstránenie
 21. 21. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 21HTML značiek. Rozšírenie je určené pre dokumentov potrebujú vkladať veľké vateľov, ktorí vytvárajú rôzne pre-používateľov, ktorí spracovávajú doku- množstvo obrázkov. zentačné výstupy z tabuliek modulu Calc.menty stiahnuté z  internetu, alebonaopak, pripravujú dokumenty pre in- JP počítanie znakov Rozšírenia pre modulyternet. Tak isto je rozšírenie určené pre Rozšírenie JP počítanie znakov je určené Writer a Calcpoužívateľov, ktorí pripravujú podklady pre „on-line“ aj „off-line“ počítaniepre PDF súbory, ktoré obsahujú značný znakov (s medzerami aj bez nich), slov, Niektoré rozšírenia svojimi možnosťamipočet hypertextových odkazov. riadkov, normostrán a autorských hár- umožňujú, aby boli používané ako v mo- kov, a to pre celý dokument ako aj pre dule Writer, tak aj v module Calc, a pre-JP skrytý text vybraný (označený) text. Rozšírenie je to si vyžadujú uvedenie v  osobitnejRozšírenie JP skrytý text je určené pre určené pre spisovateľov, autorov článkov kapitole.nastavovanie, hľadanie a odkrývanie tzv. či rôznych príspevkov.skrytého textu, tj. textu, ktorý nie je na JP Vkladanie dátumu a časuprvý pohľad viditeľný. Ďalej rozšírenie Rozšírenia pre modul Calc Rozšírenie JP Vkladanie dátumu a časuumožňuje vytvárať tzv. ruby text v rôz- umožňuje „na jedno kliknutie“ vkladaťnom formátovaní, čo je prvok vý- Hoci je modul Calc často používaný mo- aktuálny dátum a čas v rôznych (aj pou-chodoázijskej typografie, ktorý umož- dul, počet rozšírení preň nie je až taký žívateľsky nastaviteľných) formátoch doňuje pridať k základnému textu anotáciu, veľký, a to z toho dôvodu, že tento modul dokumentov modulov Writer a  Calc.výslovnosť či iný podobný text. Rozší- je, na rozdiel od modulu Writer, veľmi Rozšírenie je určené pre používateľov,renie je určené pre používateľov, ktorí špecifický vzhľadom na matematické ktorí často vkladajú aktuálne dátumovéspracovávajú dokumenty po iných auto- a iné operácie, ktoré obsahuje, a preto by a (alebo) časové údaje do dokumentov.roch, pripravujú učebnice s výslovnosťou väčšina rozšírení bola viac-menejslov a pod. „jednoužívateľská“. JP Prevod čísla na slovenské a české slovo Rozšírenie JP Prevod čísla na slovenskéJP Špeciálna zámena reťazca JP generovanie zápasov družstiev a české slovo umožňuje previesť celé čiRozšírenie JP Špeciálna zámena reťazca Rozšírenie JP generovanie zápasov druž- reálne čísla na ich slovenské alebo českéumožňuje špeciálne hľadanie a  na- stiev je určené pre používateľov, ktorí slovné znenie, a to v štyroch rôznych for-hrádzanie textu, napr. s automatickým potrebujú vytvárať rozpisy zápasov muž- mátoch. Vkladanie slovenských a českýchzachovávaním veľkosti prvého písmena stiev typu „každý s  každým“ (aj s  prí- slov je úplne automatizované podľa ak-nahrádzaného textu podľa toho, aké bo- padnými odvetnými zápasmi) pre 2 až tuálneho jazyka čísla, ktoré sa prevádzalo prvé písmeno nájdeného reťazca; 500 mužstiev. na slovo. Vzhľadom na možnosti jazykajednoduché nahrádzanie iba jednej časti OpenOffice.org Basic je možné previesťnájdeného reťazca a pod. Rozšírenie je JP Nastavenie okrajov buniek na slovné znenie maximálne číslo 2 147určené pre používateľov, ktorým nepo- Rozšírenie JP Nastavenie okrajov buniek 483 647, tj. dve miliardy stoštyridsaťse-stačujú bežné možnosti, ktoré v tomto umožňuje pomocou tzv. profilov zadefi- dem miliónov štyristoosemdesiattritisícsmere štandardne poskytuje OpenOffi- novať teoreticky neobmedzené množstvo šesťstoštyridsaťsedem. Rozšírenie je ur-ce.org. rôznych spôsobov a druhov ohraničení čené pre používateľov, ktorí pracujú s fi- buniek, ktoré je potom možné na- nančnými dokladmi vytváranýmiJP ukotvenie obrázkov stavovať v bunkách stlačením jediného v OpenOffice.org, ako sú napr. príjmové tlačidla. Rozšírenie je určené pre použí- či výdavkové pokladničné bločky. Vloženie obrázku ukotveného ako znak s nastavením priehľadnostiRozšírenie JP ukotvenie obrázkovumožňuje vkladať obrázky, ktoré sú hneďpri vložení ukotvené ako znak, paralelnúzmenu ukotvenia či nastavenia prie-hľadnosti všetkých obrázkov v  doku-mente a embedovanie (teda vloženie pri-amo do dokumentu) obrázkov, ktoré bolivložené ako odkaz. Rozšírenie je určenépre používateľov, ktorí do textových Ukážka rôznych možností v definícii ohraničenia okrajov buniek
 22. 22. 22 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA všetkých používateľov, ktorí pripravujú súbory v XML štruktúre v kódovaní UTF- 8 a je prístupné vo všetkých moduloch (Base, Calc, Draw, Impress a  Writer) OpenOffice.org. JP XrayTool Pracovné okno pre pridávanie, mazanie a spúšťanie funkcií a procedúr Rozšírenie JP XrayTool je určené pre programátorov rozšírení OpenOffice.org a slúži hlavne pre pohodlné volanie práve Kopírovanie označenej časti zošitu Calc do internej schránky rozšírenia Rozšírenia pre programá- ladených funkcií a  procedúr. Jeho in-JP Kopírovanie tabuľky Calc – Writer torov tegrovanou súčasťou je aj známa franc-Rozšírenie JP Kopírovanie tabuľky Calc – úzska knižnica XrayTool, po ktorej jeWriter umožňuje kopírovať označené rozšírenie aj pomenované. Pomocou tej-časti zošitov modulu Calc do tabuliek JP Syntax OpenOffice.org (StarOffice) Basic to knižnice sa môžu zisťovať vlastnosti,dokumentov modulu Writer pomocou Rozšírenie JP Syntax OpenOffice.org metódy, služby či rozhrania premennýchšpeciálnej internej schránky rozšírenia. (StarOffice) Basic je určené pre používa- OpenOffice.org – rozšírenie o. i. obsahujeRozšírenie automaticky rozlišuje, či sa teľov, ktorí v  textových dokumentoch aj dve prednastavené funkcie pre jej vo-kopíruje do existujúcej tabuľky textové- modulu Writer uvádzajú zdrojové kódy lanie, a to pre premenné ThisComponentho dokumentu (ktorej obsah prepíše), makier OpenOffice.org napro- a StarDesktop. Tým zároveň programáto-alebo či má vytvoriť tabuľku novú. Rozší- gramovaných v programovacom jazyku ri na príkladoch môžu vidieť, ako môžurenie je určené pre tých používateľov, OpenOffice.org (StarOffice) Basic a chcú, túto knižnicu používať aj pre iné pre-ktorí potrebujú robiť špeciálne výpočty aby tieto zdrojové kódy boli farebne zvý- menné OpenOffice.org. Rozšírenie jev  module Calc a  vypočítané výsledky raznené rovnako, ako sú zvýraznené prístupné vo všetkých moduloch (Base,kopírovať ako text do tabuliek v  tex- v module OpenOffice.org Basic. Nasta- Calc, Draw, Impress a Writer) OpenOffi-tových dokumentoch (napr. pre pre- venie štýlov je prístupné cez menu For- ce.org.zentáciu výsledkov, zámerov, plánov mát, položka Syntax OpenOffice.org Basic.a pod.). Ostatné rozšírenia JP XML konverziaJP Vkladanie špeciálnych znakov Rozšírenie JP XML konverzia skonvertu- je vo všetkých súboroch (bez ohľadu na JP Pracovné cesty OpenOffice.org príponu a typ) zadaného adresára znaky Rozšírenie JP Pracovné cesty OpenOffi- s  diakritikou na ich kódové označenie ce.org zobrazí v náhľadovom okne pou- v tvare &#kód;. Rozšírenie je určené pre žívateľské pracovné cesty (adresáre) Panel nástrojov pre vkladanie špeciálnych znakovRozšírenie JP Vkladanie špeciálnych zna-kov umožňuje pohodlné vkladanie 25.špeciálnych znakov do textových doku-mentov modulu Writer alebo do tabuliekmodulu Calc pomocou tlačidiel. Vkladanéznaky a  popis príslušných tlačidiel si,samozrejme, môže používateľ nastaviťpodľa svojich potrieb. Rozšírenie je ur-čené pre všetkých používateľov, ktoríčasto vkladajú do dokumentov znaky,ktoré sa nenachádzajú priamo naklávesnici (napr. znaky gréckej abecedy). Ukážka spracovaného XML súboru, ktorý sa používa v rozšíreniach OpenOffice.org

×