Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

openMagazin 5/2012

2,114 views

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

openMagazin 5/2012

 1. 1. KOPÍRUJTE Květen 2012SDÍLEJTEPOSÍLEJTETISKNĚTEA u di o Stáhnout ePUB Nenechte si ujít nové čísloLINUXOVÉ ZVUKOVÉ STUDIO Clementine Jak na sbírku hudebních CD? Rhytmbox
 2. 2. ObsahTÉMA ČÍSLA strana 23Amarok1.4 je zpět – jmenuje se Clementine 4Jednoduchý hudební přehrávač Decibel 6Uspořádejte si svou sbírku hudebních CD 8Linuxové zvukové studio 10Rhytmbox: Multifunkční přehrávač hudby v jednoduchém balení 21RECENZEGNOME 3.4: Čas zlepšováků 23 strana 28JCommander: šikovný souborový manažer v jazyce Java 26Test pěti kompaktních klávesnic 28Nautilus: nenápadný pomocník pro GNOME 31Osmos: cesta buněčné hmoty 33Co nás čeká v příštím Ubuntu 12.04 LTS 35NÁVODYAlternativy k Adobe Creative Suite pro Linux 37Barevné i nebarevné triky s fotografií v GIMPu 40 strana 37Dynamický rozsah – Jak napravit příliš tmavá a velmi světlá místa ve snímku v Darktable 43PRAXEGymnázium Boženy Němcové spoléhá na open- source technologie 46V truhlářské firmě používají kancelářský balík 48 strana 40 OpenOffice.org i LibreOfficeV gymnáziu na třídě Kpt. Jaroše v Brně používají OpenOffice.org 49Evropské organizace podporují open-source software 50 strana 46 Powered by Scribus
 3. 3. TÉMA ČÍSL A KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 03Au dio 4 A ma r o k 1 . 4 j e z p ě t – j me n u j e s e C le me n t i n e 6 Je d n o d u c h ý h u d e b n í p ř e h r á v a č De c i b e l 8 Us po ř á de j t e s i s v o u 10 Li n u x o v é z v u k o v é s b í r k u h u d e b ní c h C D s t u di o21 R h y t mb o x : M u lt i f u n k č n í pře hrá v a č hu db y v j e d n o d u c h é m b a le n í
 4. 4. Amarok 1.4 je zpět – jmenuje TÉMA ČÍSLAse ClementinePetr Šafařík | MandrivaLinux.czNení jablko jako jablko a mandarinka jako mandarinka. My nebo z nabídky Zvuk a video) se běhemse dnes budeme bavit o  mandarinkách clementinkách okamžiku zobrazí hlavní rozhraní Cle- mentine. Vzhled přehrávače nepřekvapív  podobném významu, jako Forrest Gump mluvil o  svých a  pro uživatele Amaroku to bude jistěakciích v  „jablkách“. Clementine je druh mandarinky, milé shledání. Celé rozhraní je rozdělenoovšem – pro nás mnohem zásadnější – i  název znovuoži- na dva panely. V levém je seznam zdrojůveného přehrávače hudby Amarok ve staré verzi 1.4. hudby (a to buďto soubory na disku, rá- dio, nebo v kolekci, kterou umí Clemen-Stále se totiž ozývá velké množství nej- muto programu na oblíbenosti dosti tine udržovat), v  pravém je aktuálnírůznějších hlasů, že Amarok2 není dle uškodilo. Poztrácel velkou část svých playlist. Pod playlistem jsou ovládacíjejich představ a  rádi by starý dobrý schopností a  vlastností, nějakou dobu tlačítka.Amarok1.4. Podívejme se, jestli se jedná obsahoval chybu, kvůli které nemohl anio návrat starého krále v podobě progra- přehrávat hudbu (což je u  hudebníhomu Clementine, nebo jen o další z velké- přehrávače značné mínus). Postupem Poznámkaho množství hudebních přehrávačů. času se opět vypracoval, zbavil se větši- Amarok ve staré verzi, tehdy 1.4, byl ny chyb a nyní toho umí víc než kdy dří- Clementine se v tuto chvíli nacházídlouhou dobu nesesaditelným králem na ve. Podívejme se nyní na první ve většině distribucí. Na do-poli hudebních přehrávačů. Je těžké reinkarnaci starého Amaroku verze 1.4 movské stránce je možno stáhnouturčit, co způsobilo tak velikou oblibu v Qt4 kabátku a s novým jménem – Cle- program ve verzi 1.0 pro Windows,starého Amaroku. Jednoduché grafické mentine. Autoři se snažili držet se maxi- Linux i Mac OS X. Program jerozhraní nebo jeho všudypřítomnost málně vzhledu i funkcí Amaroku. v češtině, ale v době psaní článkudíky včlenění do KDE? Ať již to způsobilo Už tím, že autoři Clementine „křísí“cokoli, Amarok byl na výsluní dvorany Amarok, je zřejmé, že by se mu měl, ještě nebyla k dispozici.slávy open-source aplikací. Období, kdy pokud možno, podobat v  maximuse Amarok převlékal do nových šatů vizuálních i  funkčních aspektů. Po(zvaných mezi návrháři kolekce Qt4) to- spuštění (ať již příkazem clementine, Zdroje hudby Do playlistu programu Clementine je možné přesouvat hudbu třemi, resp. čtyřmi způsoby. Nultý způsob funguje snad ve všech přehrávačích – Drag&Drop aneb uchop a pusť. Prostým přetažením adresáře či souboru ze správce souborů do Playlistu Clementine. Nazvali jsme jej nultým, protože nepředpokládáme, že jej budete často používat. Přidání souborů – máte-li hudbu uspořádanou na disku v  adresářích, zvolíte ze záložek v levé části okna volbu Soubory. Po prvním spuštění bude zob- razen domovský adresář, při dalších již to bude poslední procházený. Pro po- slech z internetu zvolte ikonu Internet. Pro poslech Last.FM rádií je nutné mít nastaven a  zaplacen účet na službě last.fm. Zdarma jsou ovšem přednasta- vena rádia služby např. SomaFM. Sklad- by spustíte prostým přetažením položky do Playlistu a  jeho spuštěním. Vlastní poslech internetu vložíte klepnutím Hlavní rozhraní aplikace Clementine
 5. 5. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 05pravého tlačítka myši na jméno katego- malá šipka dolů. Pokud na ni klepnete, program upozorněním reagovat i  narie a poté zvolením položky Přidat další můžete zvolit i Zastavit po této skladbě, změnu hlasitosti, případně nemá-li rea-proud. Do okna, které se následně ob- kdy se přehrávání zastaví až poté, co do- govat vůbec a upozornění zde vypnout.jeví, jen vložíte link na audio stream. hraje současná skladba do konce. Vedle Stejně jako Amarok podporuje i Cle-Užitečný může být návod na wiki. těchto tlačítek jsou volby pro označení mentine službu Last.FM. Služba shro- oblíbené a neoblíbené skladby (tlačítka mažďuje velké množství informací se srdíčkem a kolečkem). Vedle táhla pro z hudebního světa. Můžete si zde nechat označení aktuálního místa v přehrávané zpracovávat statistiky vámi poslouchané skladbě jsou tlačítka pro nastavení opa- hudby a Last.FM navrhuje další podobné kování přehrávání a náhodného výběru. umělce. Pokud navíc budete přispívat na její provoz, budete mít k dispozici i velké Interakce s prostředími množství rádií, které Last.FM buďto Okno pro přidání vlastního a uživatelem přímo provozuje nebo zprostředkovává. proudu z internetu Pokud máte účet na last.FM, stačí v Ná- Clementine bez nastavování zvládá pra- stroje | Nastavení | Last.FM vyplnit své Každý druhý hudební přehrávač ob- covat s multimediálními klávesnicemi – uživatelské jméno a heslo.sahuje správce hudební kolekce – a Cle- ihned po instalaci umělo správně rea- Clementine je výborný hudební pře-mentine není výjimkou. Prvně je nutné govat na všechny klávesy. Velmi příjem- hrávač – je rychlý, funkční a  stabilní.nastavit adresáře, ve kterých bude Cle- né je nastavení oznamování pomocí Pokud vám vyhovoval Amarok, jistě simentine hudební soubory spravovat. knihovny libnotify – oznamovací infor- Clementine oblíbíte. Už nyní je to vý-Můžete zvolit ikonu Sbírka z levé části mace proto vždy „zapadnou“ do vzhledu borný přehrávač a bude ještě lepší.okna, ale pokud program spouštíte po- prostředí, ať již používáte KDE, GNOME,prvé, je prázdná. K  jejímu naplnění nebo Xfce. V  Nástroje | Nastavení si Clementineslouží ikona klíče těsně nad levým pane- navíc můžete upravit, jak dlouho se bu-lem (hned vedle pole pro prohledání de informace zobrazovat a  jestli má • http://www.clementine-player.org/skladeb). Klikněte na něj, otevře seokno, ve kterém vyhledáte složku svésbírky skladeb. Clementine bude hlídatzměny a  upravovat vaši kolekci. Při-daných adresářů můžete mít samozřej-mě více, maximální velikost je 255položek. Máte-li nastaveny adresáře,potvrďte vše tlačítkem OK a poté se  Cle-mentine začne synchronizovat. Jakmilemáte databázi hotovu, klepnutím na zá-ložku Sbírka v panelu zdrojů hudby uvi-díte dle abecedy tříděné autory.Klepnutím na autora zobrazíte jeho albaa poté jednotlivé soubory každého alba.PlaylistNakonec, ať již zvolíte libovolný zdrojhudby, přidání do playlistu provedeteprostým přetažením položky či položek.Položky v playlistu se poté dají řadit pod-le různých sloupců, jako je číslo skladby,název skladby či interpret, případně au-tor, album a další. Celkem si můžete ne-chat zobrazit až devatenáct sloupcůs informacemi z ID3 tagů. Pod playlistem máte k dispozici zá-kladní tlačítka pro ovládání programujako přehrát, další/předešlá skladba ne-bo zastavit. Vedle tlačítka zastavit je Nastavení
 6. 6. Jednoduchý hudební TÉMA ČÍSLApřehrávač DecibelTomáš Mores | LinuxEXPRES.cz Možnosti nastaveníDecibel je open-source hudební přehrávač pro Linux. Jehoideou je jednoduchost, uživatelská přívětivost a  hardwa- Mnoho nastavení zde sice nenajdete, ale základní možnosti tu jsou, nutno dodat,rová nenáročnost, uvidíme, jestli se mu to podařilo. že docela užitečné. Z těch standardních funkcí si můžete zapnout například zob-Grafické prostředí skladbami (o  skladbu dále, o  skladbu razování obrázků alb, ekvalizér nebo zpět, pozastavit skladbu a zastavit sklad- přehrávání hudebních CD. Jsou zde aleCelý program se nese v  duchu jedno- bu) zde najdete i  možnost náhodného i pokročilé možnosti, osobně se mi líbíduchosti, jeho prostředí tomu značně na- nebo opakovaného přehrávání. Hudbu upozornění na ploše při každé změněpovídá. Nenajdete zde nic, co by nebylo samozřejmě můžete přidávat systémem skladby nebo například možnost přidatpotřeba, nebo cokoli, co by ztěžovalo ori- drag & drop (táhni a pusť), takže jen pře- si ikonu do oznamovací oblasti. Posledníentaci v prostředí. Vlevo se nachází po- tahujete požadovanou hudbu do okna zmíněná možnost mi ovšem v Ubuntustranní panel, pomocí kterého procházíte přehrávače a  on ji velmi rychle načte 11.10 nefungovala, podařilo se mi jiadresáře a  vybíráte si skladby nebo a začne přehrávat. Pokud ale ve správci zprovoznit až v  Ubuntu 10.04 LTS,rovnou celé složky, jež si přidáte do se- souborů označíte více hudebních soubo- program totiž pracuje jen s  klasickouznamu skladeb – playlistu, ten se nachází rů a otevřete je pomocí Decibelu, čeká oznamovací oblastí a  v  tom mu Unityvpravo a  zabírá skoro celý prostor pře- vás nemilé překvapení, protože se otevře úspěšně brání. Patříte-li mezi ty, kteříhrávače. Nad a pod ním jsou prvky pro patřičný počet oken tohoto přehrávače. rádi své virtuální okolí informují o tom,ovládání přehrávání hudby. Pokud bude- Potěšilo mne, že na rozdíl od jiných co právě poslouchají, můžete si zapnoutte mít to štěstí a  budete přehrávat hudebních přehrávačů zobrazuje jak automatickou aktualizaci vašeho Last.fmalespoň trochu známou hudbu, přehrávač zbývající čas právě přehrávané písničky, profilu, pokud vám to nestačí, můžetevám ukáže i  obrázek aktuálně pře- tak čas, který již uběhl. Za zmínku stojí o  tom informovat i  své followery nahrávaného alba. To je vše, již jsem přeci i  chování samotného playlistu, do něj Twitteru, aktivaci této možnosti si alepsal, že se jedná o jednoduchý přehrávač. můžete neustále přidávat hudbu nebo ji dobře rozmyslete, většina lidí na to asi ubírat, dokonce i  po restartu počítače nebude zvědavá.Funkce přehrávače zůstane váš rozdělaný playlist zachován. Přehrávač nabízí více režimů zob- S ukládáním playlistů je to ale horší, ta- razení než jen ten klasický, kde je vidětKromě klasické čtveřice tlačítek pro zá- to možnost jednoduše chybí, přepínání celé jeho prostředí. Máte na výběr ještěkladní přecházení mezi hudebními mezi playlisty tedy není možné. dvě. První zobrazí jen playlist a základní ovládací prvky pro ovládání přehrávání hudby, druhý je ještě úspornější a zob- razí pouze ony prvky a název právě pře- hrávané skladby. Oznámení zobrazující se při změně skladby Naopak režim zobrazení Mini je naprosto minimalistický Přehrávač Decibel v celé své kráse
 7. 7. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 07Co slíbil, to splnilPřekvapení se sice nekonalo, ale to, coprogram slibuje na svých oficiálníchstránkách, naplnil dokonale. Graficképrostředí je jednoduché, přehrávač jenejen stabilní, ale dokonce je velmiúsporný na hardwarovou náročnost, je-ho běh jsem tedy vůbec nepostřehl. Pronáročné posluchače, kteří v hudbě majírádi pořádek, asi vhodný nebude, ale proty nenáročné, jako jsem já, bohatě stačí. Režim zobrazení Playlist uspoří místo, přesto ukazuje vše nutné Školení open source Hledáte pro sebe, své kolegy nebo spolupracovníky školení z oblasti open-source soſtwaru? Nabízíme vám rozsáhlou paletu vzdělávacích kurzů, které se týkají mnoha programů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve spolupráci s Jednotou školských informatiků nabízíme školení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: • Využití OpenOffice.org/LibreOffice Writer, Calc, Impress v pedagogické praxi • Výtvarné techniky a úpravy fotografií pomocí GIMPu • Volně šiřitelný soſtware pro školství Více informací najdete na stránkách Liberix IT www.LibIT.cz Firemní kurzy Pro zaměstnance firem, úřadů a dalších organizací nabízíme následující kurzy: • Správa webu s využitím redakčního systému WordPress • Linuxový administrátor – Debian GNU/Linux pro správce • Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice pro pokročilé uživatele týmy • Soſtware Redmine pro projektové řízení pro t ved ýmové • Scribus: Naučte se sázet tiskoviny a elektronické příručky ouc í Kontaktní informace Uvedená nabídka není kompletní, umíme vám pomoci také s jinými programy. Poskytujeme poradenství a konzultace. Obraťte se na nás – Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.
 8. 8. Uspořádejte si svou sbírku TÉMA ČÍSLAhudebních CDPavel Petřík | MandrivaLinux.czGCstar je program určen pro katalogizaci a evidenci nej- možnost je využít automatického sta-různějších předmětů. Pomůže těm, kteří chtějí mít přehled hování informací z hudebních serverů (takto vyplněné informace můžete využíto své sbírce. U položek můžete mít přiřazeny další do- pouze pro osobní použití, neměli byste tedyplňující informace, které se položek týkají. Jste-li sběratel, tyto informace používat ke komerčním úče-nebo máte-li rádi pořádek, GCstar vám umožní vše pře- lům). Zvolíte-li možnost automatickéhohledně a jednoduše spravovat. stažení informací – zadejte název alba, které chcete přidat a pokračujte stisk- nutím tlačítka Stáhnout informace. Pokud chcete pouze aktualizovat již vy- tvořený záznam, použijte tlačítko Up- date. Vyberete jeden z  přednastavených serverů a pokračujete kliknutím na tla- čítko Stáhnout informace, podle názvu alba GCstar prohledá server a nabídne vám možnost vybrat si jeden ze zázna- mů, ze kterého informace stáhne do vlastní databáze. Vyhledávat lze nejen podle názvu alba, ale též pomocí názvu hudební skupiny, EAN kódu nebo vy- davatele. Abyste měli jistotu, že záznam, který chcete použít, obsahuje veškeré infor- mace, které vyžadujete, máte možnost zobrazit si před stažením informací do Sbírka hudebních CD v programu GCstar programu tzv. náhled záznamu pomocíProč používat GCstar tlačítka Náhled. Zde uvidíte u každé ka- tegorie informaci, která se uložíProgramy pro evidenci jsou většinou ur- k položce.čeny pro správu jen jednoho druhu Takto doplněné informace si můžetesbírky, GCstar umí spravovat naprosto upravit dle svého uvážení a  navíc sicokoli od filmů, hudby, stolních her, k  jednotlivým albům můžete dopsatknih až po sbírku mincí nebo čehokoli, další informace pomocí mnoha předna-co vás napadne. Osobně používám stavených kolonek u alba v záložce De-GCstar pro organizování svých hu- taily. Jde především o  informacedebních CD. Pro vytvoření vlastní hu- osobního charakteru např.: kde mám CDdební sbírky stačí několik málo kliknutí. uloženo, moje hodnocení, poznámky, odkaz na playlist apod.Informace jako na dlani – Ve své sbírce můžete pohodlně vy-vytváříme hudební sbírku hledávat dle všech vyplněných infor- mací nebo ji třídit dle kategorie, kterouNejprve je nutné vybrat typ sbírky – pro Automatické vyplňování informací pomocí si zvolíte – veškeré možnosti tříděnísbírku cédéček vyberte možnost Sbírka internetových zdrojů a  vyhledávání naleznete v  hlavnímhudby. Do sbírky přidáte nové CD panelu v záložce Filtr.kliknutím na tlačítko Add Item, vytvoříse prázdná položka s názvem Nové al- Nyní máte dvě možnosti. Prvníbum. možnost je vyplnit všechny údaje ručně, ta druhá a zajisté pohodlnější a rychlejší
 9. 9. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 09 Dlužník. Pokud vám jej dotyčný nevrátí sám ze své vůle a vy po svém albu za- toužíte, můžete využít funkce Poslat e- mail (tlačítko s  touto funkcí najdete taktéž v záložce Zápůjčky). Tato užitečná funkce vyzve pomocí elektronické pošty dlužníka k vrácení. Osoby, které chcete uvést jako dlužníky, můžete přidávat a editovat v záložce Nastavení | Dlužníci v  hlavní nabídce programu v  horním panelu. V momentě, kdy vám CD dlužník vrá- tí, kliknete u položky v záložce Zápůjčky na tlačítko Položka vrácena – GCstar uchovává data nejen o aktuálním zapůj- čení, ale i  o  zápůjčkách předchozích. Tato vlastnost je výhodná v okamžiku, kdy zjistíte, že se vám CD vrátilo po- škrábané, snadno v  přehledu zjistíte, Doplňující informace k albu kdo a v jakém časovém rozpětí jej měl vypůjčené. Evidence dlužníků Možnosti nastavení programu GCstarPřizpůsobte program své- Možnosti půjčování Kde GCstar sehnatmu oku i svým potřebám a vracení Pokud je GCstar tím, co jste hledali,GCstar lze velice snadno nastavit tak, Tvůrci programu samozřejmě počítali abyste si udělali pořádek ve své hudebníaby vyhovoval potřebám každého uživa- i  s  možností, že CD budete půjčovat sbírce a  chcete si jej nainstalovat,tele. V  Nastavení si můžete vybrat dalším osobám – přátelům, kolegům ze otevřete Správce softwaru a nainstalujtez mnoha vzhledů (skinů), nastavit způ- zaměstnání nebo někomu z rodiny apod. balíček gcstar přímo z repozitáře soft-sob zobrazování záznamů nebo jazyk Proto v GCstar nechybí evidence vypůj- waru. Pokud jej v repozitáři nenajdete,aplikace. V neposlední řadě lze přizpůso- čených médií. GCstar si s tímto problé- navštivte domovské stránky programu,bit i druh informací, které se budou zob- mem umí hravě poradit a bude si za vás kde je aplikace volně ke stažení a nalez-razovat a  které zobrazovat nechcete. pamatovat, komu a kdy jste svou muziku nete zde samozřejmě popis, jak ji nain-Upravit můžete cestu k adresáři, do kte- zapůjčili. stalovat.rého se budou ukládat obrázky obalů. Zapůjčení svého CD provedete tak, žePoužíváte-li playlisty, můžete si na- u příslušného alba (v záložce Zápůjčky)stavit, ve kterém programu se hudba nastavíte datum, kdy jste CD půjčili,přehraje. a jméno osoby, která bude figurovat jako
 10. 10. TÉMA ČÍSLALinuxové zvukové studioAdam Radiměřský | LinuxEXPRES.czNahrávání a zpracování zvuku je doménou platformy Win- jednotlivých výrobců (AMD/ATI, nVI-dows, pro kterou je dostupná velká spousta programů, DIA). Ještě problematičtější situace bude např. u ovladačů wifi karet, opět pro něa v profesionálních podmínkách ještě spíše počítačů Apple. pravděpodobně budou chybět jadernéNicméně i  v  Linuxu máme profesionální programy a  ná- moduly. Tam pak situaci zřejmě zachránístroje, které lze použít. Začínáme tím nejdůležitějším, a to NDISWrapper.je realtimeový zvukový server JACK. Pro možnost úspěšného spuštění zpracování zvuku v reálném čase je tře-1. Zprovoznění realtime- jack, ale dle distribuce se může jmenovat ba přidat všechny uživatele, kteří s tě-ového zvukového serveru jinak, např. jackd. Dále potřebujete mito nástroji budou pracovat, do grafické uživatelské rozhraní pro JACK, privilegované skupiny uživatelů majícíJACK což je aplikace QJackCtl, a tedy zpravidla právo spouštět aplikace s prioritou re-JACK a  jeho grafická uživatelská nad- balíček qjackctl. álného času. Tato skupina se jmenujestavba QJackCtl slouží převážně mu- Jak vyplývá z názvu aplikace, je tato audio a  naleznete ji v  nástroji správyzikantům a  studiovým technikům grafická nadstavba postavena na uživatelů a  skupin. Po zařazení všechk propojení vstupů a výstupů zvukové knihovnách Qt. Grafické rozhraní pro požadovaných uživatelů do této skupinykarty a jednotlivých programů sloužících GTK také existuje, jmenuje se JACK Net- restartujte počítač. Nyní by již neměl býtke zpracování zvuku, a to v reálném ča- Source GUI, ovšem obávám se, že balíček problém spustit Jack pomocí grafickéhose, tedy s velmi nízkou latencí (zpoždě- v repozitářích své distribuce nenalezne- rozhraní QJackCtl. Schválně píšu „nemělním) v řádu milisekund. Zde si ukážeme, te, jelikož se jedná o  poměrně mladý být“ problém. Někdy problém je.jak tento zvukový server zprovoznit. projekt.Aplikacemi využívajícími zvukový server Když už se snažíte o  realtimeové Problémyje například harddisk recording aplikace zpracování zvuku, měli byste také pou- Problém se spouštěním jsem řešil naArdour, masteringový nástroj JAMin, žívat realtimeové (nízkolatenčnní) jádro různých instalacích. Někdy vše fungujeuniverzální realtimeový efektový proce- (kernel). Balíček se může jmenovat okamžitě po přidání uživatele do skupi-sor JACK Rack a  také třeba speciálně např. kernel-rt. Když použijete klasické ny audio a po restartu počítače. Někdy pokytarový realtimeový efektový procesor jádro (default, desktop, PAE, atd.), pak stisknutí tlačítka Start v okně aplikaceRakarrack. Zmíněnými programy se bu- zapomeňte na velmi nízkou latenci bez QJackCtl vyskočí následující chybovádou zabývat další kapitoly. přerušení. hláška a Jack server se okamžitě ukončí. S nainstalováním nového realtime- Po odkliknutí chybové hlášky se ového jádra je spojena i otázka instalace zobrazí okno Messages se záznamem Poznámka ovladačů grafické karty pro zprovoznění běhu JACK serveru. 3D akcelerované grafiky. Může se stát, že Zde je důležitý řádek „...cannot use ve vaší distribuci nebudou připraveny real-time scheduling (FIFO at priority Hned na začátek uvedu, že použí- vám distribuci openSUSE s gra- jaderné moduly pro realtimeové jádro. 10)...“. Je tedy třeba učinit i další kroky. fickým prostředím KDE, nicméně Pak budete nuceni nainstalovat balíčky Najděte si soubor /etc/security/limi- uvedený postup bude fungovat gcc, make a  balíčky zdrojových kódů ts.conf. Na jeho konci by měly být tři s drobnými odchylkami v jakékoli daného jádra, a dále sáhnout ke klasické řádky začínající @audio dle následující- distribuci. instalaci ovladačů stažených ze stránek ho obrázku:PřípravaZákladním předpokladem je, že mátefunkční zvukovou kartu. Dále je nutné,abyste nainstalovali zvukový serverJACK, jehož název je rekurzivní zkratkouz  počátečních písmen Jack AudioConnection Kit, což bývá balíček názvem Hlavní okno aplikace QJackCtl
 11. 11. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 11 Pakliže tam tyto tři řádky nejsou, ne-zbude vám nic jiného, než je tam dopsat.Soubor musíte editovat jako root (su,sudo) a po editaci a uložení opět restar-tovat počítač. Po restartu počítače to jižprostě musí fungovat. To, co nastavujítyto tři řádky, je právě priorita procesůspouštěných uživateli ze skupiny audioa dále maximální rezervovaná paměť. Tak, JACK server funguje, jeho dalšípodrobné nastavení a  používáníprostřednictvím grafické nadstavbyQJackCtl si ukážeme v další kapitole. Poznámka V nejnovějším openSUSE 12.1 již není třeba ani editovat soubor li- mits.conf, a dokonce ani přidávat uživatele do skupiny audio. Jack jde spustit bez problémů rovnou, nicméně přesto doporučuji tyto akce provést.2. QJackCtl: Nastavení QJackCtl | Setup | SettingsRealtimový (nízkolatenční) zvukový tečný čas), aby JACK opravdu pracoval padě, že budete tvořit prostorový (více-server JACK a jeho grafická uživatelská v režimu reálného času. Vstupní zařízení kanálový) zvuk, můžete vybrat volbunadstavba QJackCtl slouží převážně mu- vyberte pomocí tlačítka se symbolem > Multichannel Playback a kanálů budetezikantům a studiovým technikům k pro- u  položky Input Device (Vstupní za- mít k dispozici opět šestnáct.pojení vstupů a výstupů zvukové karty řízení). V mém případě se pro zvukovoua jednotlivých programů sloužících ke kartu Creative SoundBlaster Audigy ESzpracování zvuku, a to v reálném čase, zobrazí následující výběr.tedy s velmi nízkou latencí (zpožděním)v řádu milisekund. V této kapitole se za-měřím na nastavení JACKu pomocí jehografického rozhraní QJackCtl. Output Device Základním předpokladem je, že mátefunkční zvukovou kartu. Dalším před- Co se týká latence (zpoždění), ta jepokladem je, že jste nainstalovali Input Device vázána na volbu Frames/Perioda zprovoznili realtimový zvukový server (Snímky/Údobí (perioda)). Čím menšíJACK, což bylo náplní úvodní kapitoly. Zvolíte-li jakoukoli jinou volbu kro- číslo, tím i menší latence. Já osobně po- Na stránkách projektu o  nastavení mě Multichannel Capture/PT Playback, užívám hodnotu 128. V  tomto vyvá-nic nepíší, takže si to probereme zde. zobrazí se v okně propojení, které se vy- ženém stavu je latence rozumně nízkáPodotýkám, že dnes je již možné, že ve volá v hlavním okně programu QJackCtl a  systém přitom není nadměrně zatě-vaší distribuci bude program QJackCtl pomocí tlačítka Connect (Spojit), pouze žován tak, že by mohl začít vynechávat,téměř kompletně v češtině. Uvádím tedy dva vstupní kanály, tedy pouze mik- ale má dostatečnou rezervu. Latencičeské popisky v závorkách za anglickými rofonní vstup. Naopak při výběru zmí- nejlépe posoudíte při realtimovémvýrazy. Pod tlačítkem Setup (Nastavení) něné volby se kanálů zobrazí šestnáct. efektování např. pomocí programu JACKse schovává okno všemožných nastavení O jednotlivých kanálech bude řeč hned Rack, o kterém bude řeč dále v článku.programu na čtyřech kartách. dále v textu. Při velmi nízké latenci může docházet Podobně vyberete i výstupní zařízení k výpadkům zvuku (přerušení), které seKarta Settings (Nastavení) u položky Output Device. V mém přípa- projeví praskáním ve zvuku, naopak přiZde se nacházejí dvě velmi důležité věci. dě se opět zobrazí následující výběr, kte- velké latenci je zpoždění mezi zahránímUrčení vstupních a výstupních zařízení rý je trochu odlišný od předchozího. tónu a návratem zefektovaného signálua nastavení latence (zpoždění). Ale než Zde můžete ponechat volbu (de- tak velké, že vás to rozhodí z  rytmu,se pustíte do nastavování vstupních fault), nebo vyberte jen obecně zařízení zvláště při staccatovém hraní. Pomocía výstupních zařízení, zkontrolujte si, že hw:0. V  tomto případě se výstupní volby Frames/Period lze nastavit laten-máte zaškrtnutou volbu Realtime (Sku- kanály zobrazí dva (levý a pravý). V pří- ci na hodnoty uvedené v  následující
 12. 12. 12 KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAtabulce. V tabulce je uvedeno i zatížení Frames/Period DSP Load Latency PoužitelnostDSP (Digital Signal Procesor) a dále pou- 16 Cca 60 % 0,667 ms 5žitelnost dané volby. Nezapomeňte pro- 32 38–43 % 1,33 ms 4sím, že používám kartu Creative Sound- 64 27–30 % 2,67 ms 2Blaster Audigy ES. Pro vaši zvukovou 128 17–22 % 5,33 ms 1kartu může být popisovaná použitelnost 256 16–17 % 10,7 ms 3jiná, a to jak lepší, tak i třeba horší. 512 14–15 % 21,3 ms 4 Latenci samozřejmě ovlivňuje i hod- 1024 13% 42,7 ms 5nota Sample Rate (vzorkovací frekven-ce). Čím tato hodnota bude nižší, tím Tabulka hodnocení použitelnosti nastavené latence (hodnocení jako ve škole)úměrně bude latence vyšší. Např. přihodnotě 128 snímků za cyklus a  vzor- ková karta musí zvládat práci v reálném stopě může být aplikováno několikkovací frekvenci 48 kHz bude latence čase. efektů současně též v  reálném čase.5,33 ms, ale při stejné hodnotě 128 Pro operační systém Windows exis- A počítač toto všechno musí zvládat bezsnímků za cyklus, ale vzorkovací frek- tují pro různé zvukové karty speciální nějakých zpoždění nebo nedej boževenci 44,1 kHz, bude už latence 5,8 ms. ovladače ASIO (Audio Stream In- dokonce výpadků, tedy reálně se zpož-S ohledem na potřebnou kvalitu zvuku put/Output), které umožňují nízkola- děními maximálně v řádu milisekund.byste určitě pod hodnotu 44,1 kHz ne- tenční zpracování zvuku. Samotný Už se vám z toho motá hlava? Dalšíměli jít (což je vlastně kvalita zvukového operační systém Windows s  ničím ta- spojitou nádobou jsou tedy logicky i dis-CD). Obecně platná zásada je taková, že kovým nepočítá. V Linuxu „jakés takés“ ky a  jejich přenosové rychlosti, a  tosamplovací frekvence by měla být mi- realtimeové zpracování můžeme oče- oběma směry současně, jak záznam, taknimálně dvojnásobkem frekvence nej- kávat i  od základního jádra (kernelu), čtení.vyššího zaznamenávaného tónu. Latenci pro spolehlivější funkci je pak samozřej-ovlivňuje ještě jeden parametr, a  to je mě nutno použít realtimové jádro, o kte- Karta Display (Zobrazit)volba Periods/Buffer (Údobí/Vyrovnáva- rém jsem psal v úvodním článku seriálu. Zde je zajímavá pouze estetická volbací paměť). Ovšem tu doporučuji zachovat Situace bude o to složitější, a pro proce- Draw connections and patchbay lines asna hodnotě 2, při vyšších hodnotách se sor náročnější, když zvuk nebudeme Bezier curves, tedy možnost nezob-vám nemusí povést JACK vůbec nastar- jenom v reálném čase efektovat, ale zá- razovat spojnice vstupů a výstupů jakotovat. roveň nahrávat. Nahrávat můžeme přímé čáry, ale jako hladké (Beziérovy) Uvedená tabulka platí pro výše zmí- dokonce do několika stop současně, křivky. Této volby můžete, ale nemusíteněnou zvukovou kartu při vzorkovací a  ještě si představte, že během onoho využít, jak vám to bude vyhovovat.frekvenci 48 kHz. Zatížení DSP bylo mo- nahrávání budeme další stopy pouze O propojování vstupů a výstupů si něconitorováno při plném zatížení, tedy při přehrávat a  navíc na každé nahrávané povíme hned v příštím textu.efektování v reálném čase pomocí pětisoučasně zapnutých LADSPA pluginů.LADSPA pluginy (Linux Audio Deve-lopers  Simple Plugin API) jsou efektysvým založením podobné pluginům VST(Virtual Studio Technology), kterémožná znáte z Windows nebo Mac OS.Použitelnost byla dána jednak pocitemze hry na kytaru v  závislosti na doběodezvy zefektovaného zvuku po zahránítónu, případně na zmiňovaném praskáníve zvuku. Známkování použitelnosti jejako ve škole, s tím, že reálně použitelnéje hodnocení 1 a 2. K tomu DSP Load, to není nic jinéhonež zatížení hlavního procesoru počíta-če, tedy CPU (Central Processing Unit),které nám tvoří onu DSP jednotku, pro-tože LADSPA efekty jsou samozřejměsoftwarové. Čím víc jich najednou pou-žijete, tím samozřejmě bude i větší zatí-žení procesoru a  může docházetk výpadkům ve zpracování zvuku, a tov případě, že procesor ve spolupráci sezvukovou kartou nebude stíhat zvukzpracovat s nastavenou latencí. Zvukovákarta a CPU jsou tak trochu spojité ná-doby. I zvuková karta má procesor. Zvu- QJackCtl | Setup | Display
 13. 13. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 13Karta Misc (Různé) Hydrogen je ideální v situacích, kdy Vysvětlivky popisků k obrázkům:Na ní je vhodné zatrhnout položku Start nejste bubeníci a chcete své hudební ná- 1. Časové údaje o skladbě (projektu).JACK audio server on application pady oživit a  doplnit nahrávku o  ryt- 2. Ovládací prvky přehrávání.startup (Spustit zvukový server JACK mický doprovod. Další způsob jeho 3. Režim přehrávání (v módu PATTERNokamžitě při spuštění aplikace). Od této využití spatřuji v možnosti cvičit na ná- se přehrává jen dané čtyřtaktí (tří-chvíle již po spuštění aplikace QJackCtl stroj s  něčím jiným, než je obyčejný taktí), v módu SONG se přehrávajínebudete muset zvukový server JACK metronom. S „živými“ bicími se hraje všechny patterny v zadaném pořa-spouštět tlačítkem Start (Spustit) vždycky lépe než se suchým „klip – dí, čili celá skladba).v hlavním okně programu. klap“ metronomu. Samozřejmě můžete 4. Tempo (volitelné v rozsahu 30-400 se mnou i  nesouhlasit. Teoretická bpm).Karta Options (Volby) možnost použití je i ta, že máte na sku- 5. Monitorování využití CPU, indikaceTa je pro nás v tuto chvíli nezajímavá, ale tečných bicích MIDI snímače. Bu- vstupního MIDI zařízení.samozřejmě si ji můžete prohlédnout, beníkem zahraná skladba se pomocí 6. Tlačítka pro zobrazení mixéru a ná-a každopádně můžete experimentovat MIDI rozhraní zaznamená do počítače strojového racku.i s dalšími zde nepopisovanými volbami a vy jednotlivým nástrojům přiřadíte li- 7. Sekce jednotlivých patternů (pat-na ostatních záložkách. bovolné zvuky, např. zvuky sejmuté terny lze dvojklikem přejmenovat, Nakonec všechny změny potvrďte z kvalitnějších bicích. Feeling bubeníka organizaci (řazení) patternů vetlačítkem OK. bude zachován a  zvuk bicích bude vý- skladbě provádíme klikáním do borný, přestože měl stařičké Amati matice pod časovou osou).3. QJackCtl: Hydrogen s tupým zvukem. 8. Nastavení rozsahu paternu (počet Ač lze Hydrogen používat i  se osmin, tedy osm osmin = jeden 4/4Realtimový zvukový server JACK a jeho samotnou Alsou a  dalšími zvukovými takt).grafická uživatelská nadstavba QJackCtl ovladači, je v každém případě vhodnější 9. Volba rozlišení mřížky přichytáva-slouží převážně muzikantům a  studi- použít JACK. jící jednotlivé noty (údery) – 1/4, 1/8,ovým technikům k  propojení vstupů Hydrogen, jak již bylo řečeno, nepo- 1/16, 1/32, 1/64 atd.a výstupů zvukové karty a jednotlivých užívá zvukové banky (soundfonty), kte- 10. Volba zapnutí/vypnutí poslechuprogramů sloužících ke zpracování zvu- ré používají pro své přehrávání MIDI nově zapsaných not.ku, a to v reálném čase, tedy s velmi níz- soubory, ale používá reálné zvuky. Vý- 11. Přepínač záznamu z  MIDI zařízení,kou latencí v  řádu milisekund. V  této chozím formátem je FLAC, ale lze dále nebo dokonce z počítačové klávesnice.kapitole se zaměřím na program Hyd- použít i standardní WAV, nebo třeba i AU 12. Ovládání přiblížení.rogen. a  AIFF. Výchozí adresář s  programem 13. Způsob zobrazení patternu. dodanými zvuky je /usr/share/hyd- 14. Editační pole vybraného patternu Poznámka rogen/data/drumkits/. Hlavní okno bicí- (noty = údery zaznamenáváme ho sekvenceru a  okno mixéru jsou klikáním na dané místo v taktu, a to Základním předpokladem je, že zobrazeny na následujících obrázcích. do řádku požadovaného nástroje). máte funkční zvukovou kartu. Dalším předpokladem je, že jste nainstalovali a zprovoznili realti- mový zvukový server JACK, což bylo náplní úvodního článku toho- to seriálu. V  druhé kapitole tohoto článkuo QJackCtl jsme si ukázali, jak aplikaciQJackCtl nastavit, ve třetím jsme siukázali, jak se jednotlivé vstupy a výstu-py propojují, přičemž jsme si pověděliněco o Ardouru. No, a v propojování bu-deme pokračovat a trochu si to rozšířímea zařadíme do nahrávacího řetězce dalšíaplikaci. Hydrogen je bicí sekvencer, kterýnení založený na MIDI, ale používá re-álné vzorky zvuků bicích nástrojů. Zde siukážeme ani ne tak možnosti tohoto ná-stroje, ale hlavně se zaměříme na pro-pojování výstupů z  této aplikace nastopy aplikace Ardour prostřednictvímQJackCtl. Hydrogen – Hlavní okno
 14. 14. 14 KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA stopy v Ardouru, poté se nejlépe co nej- rychleji přepněte do Hydrogenu a spusťte přehrávání připravené skladby. Na dalším obrázku je ukázán výsledný stereo wav nahraný do Ardouru. Samozřejmě si můžete nahrávání z Hydrogenu do Ardouru odpustit a po- užít výše zmiňovaný export z Hydrogenu přímo do formátu WAV a ten do Ardouru jen vložit do připravené stereo stopy. To provede tak, že po kliknutím pravým tlačítkem na připravenou prázdnou ste- reo stopu zvolíte Insert Existing Audio. V  následně zobrazeném dialogovém Hydrogen – Mixér15. Seznam všech součástí bicí sady – v sekci Advanced Options zrušit zatržení okně nalistujete požadovaný soubor, všech zvuků (můžete jednoduchým u volby Automatically Connect to Phy- označíte ho, a  ještě před potvrzením přetahováním myší měnit jejich sical Inputs, jinak po vytvoření stereo tlačítkem Budiž zvolíte v roletce v levém pořadí). stopy pro nahrání bicích dojde automa- dolním rohu okna volbu Add files: to16. Nastavení síly úderu (Velocity), pře- ticky k jejímu propojení se vstupy zvu- selected tracks. Tento postup samo- pnutím do režimu Pan lze nastavit kové karty capture_1 a capture_2, což zřejmě můžete provést pouze v případě, panoramu, tedy umístění nástroje obvykle bývá mikrofonní vstup, a tedy že máte v Hydrogenu vytvořenu skladbu (úderu) ve stereo bázi bez ohledu na tato propojení budete muset rušit. Ne- v odpovídající časové stopáži. Pakliže se nastavení celkové panoramy ná- zapomeňte si také nastavit vytvoření vám jen opakují například dva paterny, stroje v mixéru. dvoukanálové sekce master. jeden pro sloku a jeden pro refrén, nic17. Instrument rack pro nastavení vy- Stačí-li vám nahrát pouze výsledný jiného než nahrát dostatečný počet braného nástroje. projekt z  Hydrogenu do Ardouru do opakování, vám nezbude.18 Nastavení panoramy nástroje. jedné stereo stopy, tuto stopu tedy19. Přimíchávání efektů z  efektové v  Ardouru založte, můžete si ji poj- Nahrávání z Hydrogenu do Ardouru části. menovat třeba DrumsKit, a dále napojte v režimu Multichannel20. Efektová část (zde lze přidat LAD- v QJackCtl v okně Connections výstupy Trochu jiná situace je při potřebě teprve SPA pluginy). out_L a out_R ze sekce Hydrogen-1 na následné úpravy panoramy, ekvalizace21. Hlavní hlasitost nástroje. vstupy zmiňované stopy DrumsKit/in-1 a efektů jednotlivých nástrojů v Ardou-22. Hlavní hlasitost celé bicí sady. a DrumsKit/in-2, jak je patrné z násle- ru. Můžeme tedy nahrávat jednotlivé23. Humanizer – nastavení lidského dujícího obrázku. nástroje bicí sady z  Hydrogenu do faktoru, tedy simulace nepřesnosti Po napojení příslušných výstupů na Ardouru do samostatných stop. Po za- „živého“ bubeníka (tyto tři ovláda- vstupy spusťte nahrávání požadované ložení nového projektu si následně cí prvky dodávají na realističnosti). Nastavit lze míru kolísání síly úde- ru (velocity), časovou nepřesnost úderů (timing) a  houpání tempa (swing), tedy zpomalování nebo zrychlování bubeníka.V nabídce Project najdete kromě stan-dardních možností uložení a  otevřeníprojektu i  další zajímavé volby, např.možnost vyexportovat skladbu jako MI-DI soubor pomocí volby Export MIDI fi-le, nebo se zde nabízí použít exportpřímo do formátu WAV (stereo, 16 b, 48kHz) volbou Export song. Jinak nastránkách Hydrogenu se také nacházíi online manuál v angličtině.Nahrávání z Hydrogenu do Ardouruv režimu MixdownJakým způsobem se v QJackCtl propojujívstupy s výstupy a jak se v Ardouru za-kládá nový projekt, jsme si ukázali vetřetí kapitole. Ovšem v  tomto případěv nastavení nového projektu doporučuji Hydrogen – QJackCtl – Mixdown
 15. 15. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 15 souboru, abychom příště nemuseli vše nastavovat znovu. K  tomu použijeme okno Patchbay. Okno JACK Racku s  připojenými LADSPA pluginy je zobrazeno na násle- dujících obrázcích. První obrázek zob- razuje moje nastavení mých oblíbených pluginů pro kytaru, druhý pak pro baskytaru. Tyto pluginy jsem shledal použitelnými, nicméně jistě najdete i  další a  možná i  lepší. Efekt do okna JACK Racku dostanete pomocí ikony se znakem + z  panelu nástrojů. Najít si vhodné pluginy v té záplavě dostupných a  najít si jejich použitelné nastavení, které ve výchozím stavu být použitelné vůbec nemusí, je práce na dlouhé zimní večery. Na začátek můžete zkusit moje oblíbené: Hydrogen – QJackCtl – Multichannelv  Ardouru vytvoříme potřebný počet nízkou latencí v řádu milisekund. V této(mono/stereo) stop pro jednotlivé ná- kapitole se zaměřím na program JACKstroje a  provedeme napojení poža- Rack.dovaných nástrojů na jednotlivé stopy. JACK Rack je multiefektový procesor,Jak si můžete všimnout z následujícího do kterého je možno naklást nepřebernéobrázku, jsou napojeny pouze levé (L) množství LADSPA pluginů, které jsoukanály nástrojů z  Hydrogenu. V  těch svým založením podobné pluginům VST.pravých bez ohledu na nastavení pano- Aplikace je použitelná pro efektováníramy v Hydrogenu je totiž ticho. v  reálném čase. Dá se říci, že můžete Opět po napojení výstupů na vstupy hrát na kytaru, baskytaru atd. bez toho,spustíte nahrávání příslušných stop abyste vůbec potřebovali nějaké efek-v Ardouru, poté se opět nejlépe co nej- tové krabičky. Stejně tak můžete zefek-rychleji přepnete do Hydrogenu a spus- tovaný zvuk dále rovnou nahrávat dotíte přehrávání připravené skladby. Na stop aplikace Ardour, podobně jako jsmedalším obrázku je ukázán výsledný zá- si to ukazovali v předchozích kapitoláchznam v Ardouru. Jednotlivé stopy může- a ukážeme se to i dnes.te dále upravovat, udělat si vlastní Jak je jasné i z názvu aplikace, bude-panoramu, ekvalizaci, efekty a  hlavně me pro její běh potřebovat funkční real- JACK Rack – kytarakdykoli provádět změny těchto doda- timeový (nízkolatenční) audio servertečných parametrů. JACK, který budeme ovládat jeho Zvláště bych chtěl vyzdvihnout plu- grafickým rozhraním QJackCtl, jehož gin s názvem C* AmpVTS – Tube amp + zprovoznění je popsáno v první kapitole, Tone stack, který má velmi pěkně udě- nastavení ve druhé a  používání spolu lanou simulaci různých slavných kyta- Poznámka s DAW aplikací Ardour ve třetím tohoto rových aparátů, mezi nimiž nechybí článku. Před pokračováním ve čtení do- taková slavná jména jako Fender Češtinu pro Hydrogen můžete poručuji minimálně tyto kapitoly Bassman, Fender Princeton, Marshall stáhnout ze stránek AudioLinux. shlédnout (pakliže jste to již samozřej- JCM 800, Vox AC-30 atd. Také další4. QJackCtl: JACK Rack mě dříve neudělali). Pro další procvičení efekty ze sekce C* jsou použitelné (cho- a  lepší pochopení je vhodné si projít rus, flanger, autowah...). V příloze naj-Realtimový zvukový server JACK a jeho i návod ze čtvrté části. dete moje nastavení ke stažení. Stačí sigrafická uživatelská nadstavba QJackCtl V  této kapitole si kromě programu je uložit někam na disk a pak je do JACKslouží převážně muzikantům a  studi- JACK Rack samotného budeme ukazovat Racku načíst pomocí ikony Otevřít.ovým technikům, a to k propojení vstu- propojování vstupů a výstupů mezi zvu- Soubory GuitarRack.gzip a  Bas-pů a  výstupů zvukové karty a  jednot- kovou kartou, JACK Rackem a Ardourem, sRack.gziplivých programů sloužících ke zpracování ale ukážeme si i možnost uložení vytvo- Okno JACK Racku je jedno z těch ne-zvuku, a to v reálném čase, tedy s velmi řených propojení do konfiguračního poslušných a  nepamatuje si poslední
 16. 16. 16 KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAnastavenou velikost a  pozici. Jeho ve- Objeví se tam o  dost více položek,likost a polohu je pak třeba i vynutit, což než bychom v  současné situaci nutněv grafickém prostředí KDE uděláte tak, potřebovali. No co, hlavně že to funguje.že na titulkový pruh okna (dekoraci) Bohužel vás zklamu. Nefunguje. Vytvo-kliknete pravým tlačítkem myši a  pod řený profil (definici) musíte zapnout tla-nabídkou Pokročilé zvolíte Speciální čítkem Activate, ale toto tlačítko budenastavení okna. Tam na kartě Geomet- dostupné (aktivní) až po uložení profilurie zakliknete položky Pozice a Velikost v okně Patchbay pomocí tlačítka Save.a rozbalovací roletky vedle nich nastaví-te na hodnotu Vynutit. Příště už se vámJACK Rack zobrazí ve vámi vynucené Poznámkapoloze a velikosti. Při zkoušení efektů doporučuji na Dříve u výše popsaného způsobukytaře připojené rovnou do linkového docházelo při příštím spuštěnívstupu zvukové karty stáhnout trochu JACK Racku automaticky k propo-hlasitost, při použití předzesilovače pak jení vstupů zvukové karty captu-stáhnout gain. Je to z důvodu snadného re_1 a capture_2, což je v mémpřebuzení vstupu zvukové karty. Dále případě mikrofonní vstup, přičemž QJackCtl – Patchbay – Add Inputdoporučuji v hlavním systémovém smě-šovači (např. KMix) nezesilovat výstupní Vytvořené položky propojte a samo- já jsem vytvářel propojení na lin-kanál Analog Mix, ale naopak ho úplně zřejmě musíte dále zefektované výstupy kový vstup a tedy vstupy zvukovéstáhnout, jinak uslyšíte jak zefektovaný, z JACK Racku propojit na hlavní výstup karty capture_11 a capture_12.tak čistý zvuk zároveň. Výstupní kanál Tato chyba je již opravena, ale ze zvukové karty (abyste výsledek efek-Line ale musí zůstat zapnutý a patřičně přesto můžete využít i další tování také slyšeli). Výsledek po aktiva-zesílený, stejně tak vstupní kanál možnosti uvedené dále. ci a novém spuštění JACK Racku už budeAnalog Mix. vypadat nějak takto a  dojde opravdu Připomínám, že zde více než kdekoli k propojení požadovaných vstupů a vý-jinde záleží na nastavení velmi nízké la- Pakliže předchozí postup uspokojivě stupů.tence (zpoždění), optimálně 5 ms a mé- nezafungoval nebo pod propojením Chcete-li být naprosto striktní a do-ně. Při nastavení větší latence vás ono chcete mít úplnou kontrolu, budete konale pečliví, můžete dokonce vytvořilzpoždění bude rozhazovat z rytmu. Na- muset vytvořit v okně Patchbay poža- profil propojení následujícím způsobem.stavení latence naleznete ve druhé kapi- dovaná propojení ručně. Naštěstí jentole tohoto článku. jednou a vytvořený profil pak opět uloží- Přímé nahrávání zefektovaného zvu- te do XML souboru. ku do aplikace ArdourPropojování Nejprve si vyčistěte okno Patchbay, No a konečně na posledním obrázku jePropojování vstupů a výstupů jsme si vy- a to tak, že opět kliknete na tlačítko New, zobrazeno nahrávání zefektovanéhosvětlili ve výše zmiňovaných předcho- ale tentokrát v  dotazu zvolte možnost zvuku přímo do stereo stopy aplikacezích kapitolách, takže následující je No. Vstupy a výstupy a jejich propojení Ardour, což nám reprezentuje propojenívlastně jen opakování. Ovšem dále to již budete muset definovat sami. JACK Rack výstupů sekce jack_rack_12736 (to číslobude zajímavější. Na obrázku je ukázáno musíte mít samozřejmě také puštěný. je mi záhadou), konkrétně porty out_1propojení linkových vstupů capture_11 Nejdříve nadefinujeme vstupy zvukové a  out_2 na vstupy sekce ardour, a  toa  capture_12 na vstupy in_1 a  in_2 karty. V levé sekci Output Sockets / Plu- Audio 1/in1 a Audio 1/in2.aplikace JACK Rack. Abychom zefek- gs klikněte na tlačítko Add. V nově zob-tovaný zvuk slyšeli, musíme dále propo- razeném dialogovém okně vyplňte řádek 5. QJackCtl: Rakarrackjit out_1 a out_2 z JACK Racku na hlavní Name, pak vyberete z  roletky Clientvýstup ze zvukové karty playback_1 položku system, tedy zvukovou kartu. Realtimový zvukový server JACK a jehoa playback_2. Dále z  roletky Plug postupně vyberte grafická uživatelská nadstavba QJackCtl Kdykoli příště budete chtít použít požadované vstupy a přidejte je tlačítkem slouží převážně muzikantům a  studi-JACK Rack, budete muset znovu tato pro- Add Plugg. Nakonec vše potvrďte tlačít- ovým technikům k  propojení vstupůpojení zrealizovat. To je dosti otravné, že? kem OK. Mělo by to vypadat nějak takto. a výstupů zvukové karty a jednotlivýchNaštěstí si umíme život usnadnit. Použij- Podobně vyberete v pravé sekci Input programů sloužících ke zpracování zvu-te tedy na začátku článku avizované okno Sockets / Plugs tlačítko Add, v  nově ku, a  to v  reálném čase, tedy s  velmiPatchbay. V něm si můžete často použí- zobrazeném dialogovém okně opět vy- nízkou latencí v řádu milisekund. V tétovaná propojení nastavit a uložit. Pro tuto plňte řádek Name, vyberte z roletky Cli- kapitole se zaměřím na programmožnost klikněte na tlačítko New, při- ent tentokrát položku jack_rack_ Rakarrack.čemž se vám zobrazí následující dotaz na [0-9]+. Dále z roletky Plug postupně vy- Rakarrack je program v  mnohémto, zda chcete vytvořit nové nastavení berete oba vstupy JACK Racku a přidejte podobný programu JACK Rack, o kterémz aktuálně vytvořených propojení. je tlačítkem Add Plugg. Nakonec opět byla předchozí kapitola. Aplikace je po- Potvrďte tedy dotaz tlačítkem Yes. vše potvrďte tlačítkem OK. Výsledek bu- užitelná pro efektování v reálném čase.V okně Patchbay dojde k vytvoření ná- de vypadat podobně jako v předchozím Dá se říci, že můžeme hrát na kytaru,sledujících propojení. případě. baskytaru atd. bez toho, abychom vůbec
 17. 17. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 17 Jak bylo řečeno, efektů je celkem čtyřicet šest, a  můžete vyměňovat a měnit jejich pořadí pomocí tlačítka Put Order in your Rack. Najednou jich mů- žete mít maximálně deset a  nelze je zdvojovat (např. mít dva reverby). Ve- stavěná ladička je celkem použitelná a  naleznete ji v  pravém horním rohu okna programu. Hned pod ní se nachází sekce nastavení MIDI kontroléru, který nemám, takže hlubším nastavením nemohu sloužit. Dále je pod touto sekcí umístěn metronom. Přizpůsobení samostatných efektů je celkem intui- tivní a každý obsahuje dokonce i několik zabudovaných předvoleb. QJackCtl – JACK Rack – striktní určení vstupů a výstupů Další globální přednastavení efektů naleznete v  horní části pod názvempotřebovali nějaké efektové krabičky. Při zkoušení efektů doporučuji na pressetu. Těchto předvoleb je celkemStejně tak můžeme zefektovaný zvuk kytaře připojené rovnou do linkového osmdesát. V horní části se též nalézajídále rovnou nahrávat do stop aplikace vstupu zvukové karty stáhnout trochu tlačítka pro uložení a načtení předvolbyArdour, podobně jako jsme si to hlasitost, při použití předzesilovače racku a  v  řádku nabídky je pozornostiukazovali v předchozích kapitolách. (mixpultu) pak stáhnout gain. Je to z dů- hodná položka Settings, ve které kromě Oproti JACK Racku tato aplikace ne- vodu snadného přebuzení. Samozřejmě dalších voleb je i možnost přizpůsobenípoužívá LADSPA pluginy, ale má vlastní celkovou vstupní i výstupní hlasitost lze vzhledu (barvy pozadí, textu, tlačítekvestavěné efekty, kterých je celkem ovládat v levé horní části okna progra- a  indikátorů) a  dále položka Bank, večtyřicet šest, přičemž není tomu dávno, mu, kde je i tlačítko FX On hlavního vy- které si můžete založit nový souborco jich bylo pouze sedmnáct. Za zá- pínače efektování. Dále doporučuji předvoleb a  svoje předvolby si přímokladních bych vyjmenoval Equalizer, v hlavním systémovém směšovači (např. ukládat do jednotlivých pozic kliknutímCompressor, Distorsion, Overdrive, KMix) nezesilovat výstupní kanál Analog pravým tlačítkem myši. Předpokládám,Echo, Delay, Chorus, Phaser, Flanger, Mix, ale naopak ho úplně stáhnout, že nastavením jednotlivých efektůReverb, WahWah, Alienwah, Harmo- jinak uslyšíte jak zefektovaný, tak čistý a dalšími možnostmi se prokoušete jižnizer, NoiseGate, Cabinet a další. Navíc zvuk. Výstupní kanál Line ale musí zů- sami, a tak bych nakonec chtěl jen vy-má vestavěnou ladičku a  umožňuje stat zapnutý a patřičně zesílený, stejně zdvihnou velmi podařený „efekt“ si-dokonce ovládání pomocí MIDI rozhraní. tak vstupní kanál Analog Mix. mulace různých aparátů pod názvemV posledních verzích je novinkou metro- Cabinet.nom a  dokonce i  looper, tedy smyč-kovač. Poznámka Stejně jako v předchozích kapitolách budeme pro její běh potřebovat funkční realtimový (nízkolatenční) audio server JACK, který budeme ovládat jeho grafickým rozhraním QJackCtl, jehož zprovoznění je po- psáno v první kapitole, nastavení ve druhé a používání spolu s DAW aplikací Ardour ve třetí kapitole tohoto seriálu. Před pokračováním ve čtení doporučuji minimálně tyto články přečíst (pakliže jste to již samozřejmě dříve neudělali). Pro další procvičení a lepší pochopení je vhodné si projít i návod ze čtvrté a zvláště pak páté části. Okno aplikace Rakarrack
 18. 18. 18 KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAPropojování a tedy podle potřeby, dojde automaticky Název programu JAMin je zkratkouPropojování vstupů a výstupů budeme k vytvoření propojení dané aplikace se JACK Audio Mastering interface. Jedná seprovádět úplně stejně, jako je popsáno ve vstupy a  výstupy zvukových zařízení o masteringový plugin. Není to tedy takčtvrté kapitole tohoto seriálu věnujícímu a dalšími aplikacemi. Sám mám takové úplně samostatně použitelná aplikace,se JACK Racku. Takže čistě jen pro zopa- nastavení vytvořeno a uloženo zároveň ale podobně jako v předchozích dílechkování: propojíme linkové vstupy, což pro Rakarrack a JACK Rack, což můžete budeme pro její běh potřebovat kroměv mém případě jsou vstupy capture_11 vidět na dalším obrázku. funkčního realtimového (nízkola-a  capture_12 na vstupy in_1 a  in_2 Analogií za použití předchozího dílu tenčního) audio serveru JACK, který bu-aplikace Rakarrack. Abychom zefek- dospějete taktéž i k nastavení propojení deme ovládat jeho grafickým rozhranímtovaný zvuk slyšeli, musíme dále propo- pro možnost přímého nahrávání zefek- QJackCtl, také nutně aplikaci Ardour.jit out_1 a out_2 z Rakarracku na hlavní tovaného signálu pomocí aplikacevýstup ze zvukové karty playback_1 Ardour.a playback_2. Poznámka Abyste kdykoli příště nemuseli 6. QJackCtl: JAMinznovu tato propojení ručně realizovat, Zprovoznění serveru JACK je po-proveďte ještě další kroky v okně Zapo- Realtimový zvukový server JACK a jeho psáno v první kapitole, nastaveníjovací deska (Patchbay) dle návodu grafická uživatelská nadstavba QJackCtl QJackCtl ve druhé a používáníz minulé kapitoly. slouží převážně muzikantům a  studi- spolu s DAW aplikací Ardour ve Okno automatických zapojení bude ovým technikům k  propojení vstupů třetím kapitole tohoto článku.vypadat na obrázku níže. a výstupů zvukové karty a jednotlivých Před pokračováním ve čtení dopo- Teď vám prozradím tajemství. V okně programů sloužících ke zpracování zvu-Zapojovací deska je možné vytvořit ku, a to v reálném čase, tedy s velmi níz- ručuji minimálně tyto kapitolynajednou zapojení pro více aplikací. Pak kou latencí v  řádu milisekund. V  této zhlédnout (pakliže jste to jižpodle toho, jaká aplikace je spuštěná, kapitole se zaměřím na program JAMin. samozřejmě dříve neudělali). Pro další procvičení a lepší pochopení si můžete projít i další části toho- to článku. Co se týká pojmu mastering, tak jde o jakousi finalizaci výsledné nahrávky po konečném mixu, tedy smíchání všech stop do jedné zpravidla stereo stopy. Při masteringu se zpravidla provádí celková ekvalizace nahrávky a  také úprava úrovní signálu, které se nedosahuje jen obyčejným zesílením, ale převážně kompresí, která samotnému zesílení předchází. Okno aplikace JAMin se skládá ze čtyř částí – karet. První karta je označena ja- QJackCtl – Zapojovací deska – Rakarrack ko HDEQ, což znamená Hand Drawn EQualizer čili cosi jako ručně zakresli- telný ekvalizér. Je možno kreslit a edi- tovat ekvalizační křivku. Další kartou je 30 band EQ, což je obdoba předchozí karty, a  to 30tipás- mový ekvalizér. Ve funkci ekvalizéru jsou obě karty propojeny, tedy změna křivky ovlivní táhla 30tipásmového ekvalizéru a  táhla zase na oplátku ovlivňují tvar křivky. Třetí kartou je Spectrum čili celým jménem spektrum analyzer, jinak frek- venční analyzátor. Zde lze sledovat frekvenční průběh nahrávky, a to opět ve 30ti frekvenčních pásmech. Poslední karta nese název Compres- sor curves, česky tedy kompresní křivky. Komprese se používá k zeslabení nežá- QJackCtl – Zapojovací deska – Rakarrack a JACK Rack doucích špiček, zároveň k  zesílení
 19. 19. TÉMA ČÍSLA KVĚTEN 2012 OPENMAGAZIN 19 te Vložit zvuk, nalistujte požadovaný soubor a potvrďte vložení. Následně do- poručuji „zvuk“ přisunout k  levému okraji, tedy na čas 00:00:00. Další, co doporučuji, je přejmenování obou stereo stop pro snadnější orientaci v propojování. Já jsem např. stopu Audio 1 pojmenoval jako Mixdown a  stopu Audio 2 jako Mastering. Propojování A  teď už k  samotnému propojování. Nejprve si spusťte program JAMin. Poté v QJackCtl v okně Spojení proveďte ná- sledující úkony. Ve spodní části okna klikněte na tlačítko Rozbalit vše, čímž dojde k zobrazení všech vstupů a výstu- pů všech aplikací a  zařízení. V  tomto okně asi budete mít pravděpodobně vy- tvořeno už spoustu propojení. Všechna propojení jednoduše zrušte opět dole JAMin – Compressor curves tlačítkem Rozpojit vše. Toto děláme proto, abychom při masteringu slyšelinižších úrovní signálu. Celkově tedy do- boru, případně další volby formátu a pak jen finální nahrávku, a nikoli zvuk pů-chází k vyrovnání a zhutnění zvuku a ten již jen potvrďte export tlačítkem Vyvést vodní současně s novým. Nyní musítepo patřičném zesílení dosahuje vyšší do souboru. vyvést zvuk smíchané nahrávky ze stopyenergie než jen čistě zesíleného signálu. Mixdown do JAMinu a odtud do repro-Zde dokonce máte k  dispozici tří- Projekt masteringu duktorů (sluchátek) a  také do stopypásmový kompresor, můžete tedy apli- Přestože bychom vyexportovaný soubor Mastering pro finální nahrávku.kovat kompresi jinak na basy, středy mohli masterovat přímo v  projektu Tedy dle následujícího obrázku pro-a výšky. Nezapomeňte prosím, že digi- skladby vedle jednotlivých stop, doporu- pojte z výstupní (levé) sekce ardour vý-tální nahrávací technika podléhá limita- čuji založit si nový projekt speciálně na stup Mixdown/out1 do vstupní (pravé)ci, kdy není možné obsáhnout vyšší mastering. Při vytváření nového projek- sekce jamin na vstup in_L a  stejně takintenzitu (hlasitost) zvuku, a po překro- tu určitě v rozšířených volbách zakažte propojte ze sekce ardour výstup Mix-čení stropní hodnoty dochází k  slyši- automaticky propojovat vstupy. down/out2 do sekce jamin na vstup in_R.telnému ořezání zvuku, a  tedy ke Jako první vytvořte pomocí nabídky Dále pro následné nahrávánízkreslení. K pochopení funkce kompre- Projekt|Přidat stopu/sběrnici dvě ste- masterovaného zvuku propojte z  vý-soru bych doporučil prostudovat článek reo stopy. Do první z nich naimportujte stupní sekce jamin výstup out_L dověnovaný tomuto tématu na Wikipedii. dříve vyexportovaný mix skladby. Po- vstupní sekce ardour na vstup Maste- stup je následující: Do volného prostoru ring/in1 a  podobně výstup out_R naExport stopy klikněte pravým tlačítkem a zvol- vstup Mastering/in2.Než přistoupíme k  samotnému propo-jování, musíte si připravit skladbu promastering. Máte-li v  Ardouru zazna-menanou skladbu do více stop, po nasta-vení základní ekvalizace, poměrovéhlasitosti, panoramy a  dalších efektůk těmto stopám, je před finálním maste-ringem nutno vytvořit jednu stereostopu. To uděláte tak, že v Ardouru zvo-líte nabídku Projekt | Vyvést do soubo-ru | Vyvést projekt jako zvukovýsoubor. Zobrazí se vám následující di-alog. V tomto dialogu zatrhněte levý kanálu položky master: out-1 a pravý kanálu  stopy master: out-2, jak je ukázánov  obrázku. Chcete-li exportovat (mi-xovat) jen některé stopy, pak toto může-te nastavit za použití tlačítka Určitéstopy. Dále zvolte název a umístění sou- Ardour – nahrávání

×