openMagazin 3/2012

3,049 views

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

openMagazin 3/2012

 1. 1. KOPÍRUJTE Březen 2012 SDÍLEJTE POSÍLEJTE TISKNĚTE Stáhnout ePUBV y u č o v á n í a š k o la Nenechte si ujít nové číslo PĚKNÁ DIPLOMKA JEDNODUŠE Lingea Lexikon 5 Mendeley – správce publikací Zim – desktopová wiki Líbí se vám openMagazin? Snažíme se, abyste dostali kvalitní informace, dozvěděli se něco nového a mohli číst cestou do školy nebo do práce. OpenMagazin děláme pro vás! Kdybyste nás chtěli pochválit nebo nám poděkovat, přečtěte si článek na adrese www.openmagazin.cz/kontakty – děkujeme!
 2. 2. ObsahTÉMA ČÍSLA strana 40Recenze: Lingea Lexicon 5 na Linuxu 4Pěkná diplomka jednoduše 8Mendeley – A máte pořádek v publikacích 21Univerzita v Hradci Králové: open-source software je dobrá volba pro vzdělávání i praxi 25Linuxová počítačová učebna: Výukové programy a hry pro děti mateřských a základních škol prvního stupně a studenty 28Zim – wiki na vašem počítači 33 strana 42RECENZERecenze Puppy Linux 36Gobby – zdařilá symbióza textového editoru a chatovacího programu 37Desura: Jak se hraje na Linuxu? 40Novinky v KDE 4.8 42Recenze: Linux Mint 12 Lisa – Rebel ve vývinu 44Telefonujte si přes internet přímo, bez zprostředkovatelů 47Program na čtení elektronických textů Bard strana 44 Storyteller 49GParted: švýcarský nůž na oddíly 50Unity 5.0: zásadní vylepšení, nebo jen další zklamání? 52NÁVODYKDE 4: Několik tipů a triků 54 56 strana 54Jak na správné uvozovky ve ScribusuPRAXEEvropské regiony se přiklánějí k open source softwaru 57Grafické studio Awetis používá Scribus 59 strana 59 Powered by Scribus
 3. 3. TÉMA ČÍSL A BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 03Vy u č o v á n í a š k o l a 4 R e c e n z e : Li n g e a Le x i c o n 5 n a Li n u x u 8 P ě k n á d i p lo mk a j e d no d u š e 21 M e n d e le y – A má t e 21 U n i v e r z i t a v H r a d c i K r á lo v é : open-source software je dobrá p o ř á d e k v p u b li k a c í c h v o lb a p r o v z d ě lá v á n í i p r a x i 28 Li n u x o v á p o č í t a č o v á u č e b n a : V ý u k o v é p r o g r a my a h r y p r o d ě t i ma t e ř s k ý c h a  z á k l a d n í c h š k o l p r v n í h o s t u p n ě a  s t u d e n t y 33 Z i m – w i k i na v a š e m po č í t a č i
 4. 4. Recenze: Lingea Lexicon 5 TÉMA ČÍSLAna LinuxuLukáš Zapletal | LinuxEXPRES.czObjektem této velké recenze jsou dva produkty: Velký uživatelé počítačů. Stal se de facto stan-slovník anglicko-český a  česko-anglický a  Velký slovník dardem pro pojem elektronický slovník. Dá se tedy usuzovat, že míra nelegálníhoněmecko-český a  česko-německý. Mým primárním cílem kopírování byla vysoká. Svou kopii tedybude zaměřit se na linuxové verze a  zhodnotit vlastnosti musíte přes internet do 30 dnů aktivovata chování slovníků právě v Linuxu. – ale nebojte se. Je to snadné – stačí spustit program lucgui ze složky s  in-N stalací a  postupovat podle pokynů na a Lexiconu se mi vždycky líbila pří- a ke stávající instalaci se vám automa- obrazovce. Vygenerujete si klíč, který na močarost, s jakou lze slovník ovlá- ticky přidá instalovaný slovník. stránkách Lingea zadáte do formuláře,dat. Například před hledáním nemusíte a zpět vložíte aktivační klíč. Na dotaz,určovat směr překladu, prostě hledáte-li kolik instancí Lexiconu lze takto ak-anglický výraz „computer“, prostě jej tivovat, mi ve firmě Lingea odpověděli,zadáte. Při hledání českého „programá- že tři. Tudíž můžete bez problémůtor“ postupujete stejně. Lexicon 5 tuto slovník provozovat ve Windows i v Li-vlastnost obsahuje, a ještě mnoho víc. Bu- nuxu. V případě reinstalační recidivy jede program ale v Linuxu dostatečně funkční nutné kontaktovat technickou podporua snadno ovladatelný? Jdeme na to. produktu. Součástí velkého anglického slovníku je originální obousměrný slovník Instalace – krok 4 společnosti Lingea, databáze užití slov obsahujících různé poznámky a  rady, S instalací je spojena jedna novinka obousměrný slovník zkratek a  známý verze 5 – aktivace po internetu. Není se výkladový slovník Wordnet. Kromě toho čemu divit – Lingea Lexicon díky různým je v arzenálu připraven přehled anglické OEM distribucím u nás dosáhl takového gramatiky a uživatelský slovníček. Velký rozšíření, že jej znají i  mírně pokročilí německý slovník je na tom s  výbavou Instalace – krok 2 Slovníky jsou dodávány na CD-ROM,v  balení najdete kromě média takéinformační leták a kartu se seznamemzkratek. Zpočátku jsem se trošku bál in-stalace, ale hned na úvod musím napsat,že mě programátoři firmy Lingea milepřekvapili. Abych nejprve prozkoumalwindowsovou verzi, vložil jsem CD-ROMdo notebooku s  Windows, spustilsetup.exe a  po třech obrazovkách bylprodukt nainstalován. Přistoupil jsemtedy k  instalaci do Linuxu (Ubuntu),spustil binárku setup a v navlas stejnýchkrocích se produkt nainstaloval dosložky /opt a vytvořily se odkazy v na-bídce Aplikace. S instalátorem si v Brněvyhráli a výsledek stojí za to – jedničkas  hvězdičkou. Pokud si zakoupíte vícejazyků, prostě všechna CD nainstalujete Němčina – první spuštění
 5. 5. TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 05úplně stejně, jen chybí Wordnet, kterýpro němčinu (pokud je mi známo) nee-xistuje. Abyste si mohli udělat obrázeko tom, jaké informace databáze užití slovobsahuje, uvedu příklad pro termínymachine, device a appliance: Poznámka Machine je většinou větší stroj, kte- rý se nedá pohánět mechanicky (např. coffee/fax machine). Device je formálnější, blíží se spíše české- mu zařízení, přístroj, nemusí být elektrické (např. device for opening bottles). Appliance je obecný výraz používaný pro domácí spotřebi- če, hl. elektrické (např. domestic/ Anglický – hledání household appliances). fonetickým přepisem (u němčiny u vy- správný výraz („necessary“). Tato Tato poznámka se objeví při hledání braných slov) a  některá slovíčka jsou funkce je přítomna automaticky, alejakéhokoliv ze tří uvedených slov a do- namluvena rodilými mluvčími. pokud byste přesto slovo nenašli, jeplní tak informace o něco navíc. Hledání je alfou a omegou každého k dispozici rozšířené hledání. Pod touto Uživatelské rozhraní je velmi pří- slovníku a Lexicon 5 nabízí hned několik vlastností dostupnou přes tlačítko v na-jemné a dalo by se říci, že se trochu vy- technologií. Tou první je fulltext – hle- bídce (nebo klávesovou zkratkou) naj-myká zavedenému linuxovému dané slovo se hledá nejen jako výraz, ale dete tři funkce: hledání dle slovníchstandardu. Působí velmi moderně, ovlá- také v překladech a příkladech. Druhou druhů, hledání pomocí zástupných zna-dání je přímočaré a všechny prvky jsou technologií je tvarosloví – program umí ků (wildcards) a také hledání přesmyčeksnadno dostupné. Psát slovo do vyhle- slovíčka skloňovat. Vyhledávám-li (neboli anagramů). Právě poslednídávacího pole můžete, aniž byste klikali slovíčko „frázové“, najde správně slovo funkci uživatel použije, pokud zná jendo příslušného místa myší – to je velmi „frázový“. A konečně třetí hlavní tech- vzdálený fonetický tvar (například slovopraktické a podobně se chovaly i před- nologií, která pomáhá rychle najít to, co zaslechl v rádiu), ale přesto by se chtělchozí verze slovníků. Díky barevnému uživatel hledá, je fonetické nebo také pokusit o vlastní přepis slova a hledánízvýraznění výkladové části je vše snadno „nejasné“ hledání (fuzzy search). Na- překladu. Typický příklad by mohlo býtčitelné a uživatel se velmi rychle zorien- příklad opíše-li uživatel jemu neznámé slovo „house“ hledané jako „hause“.tuje. Podobně jako jiné elektronické slovo špatně (například „necesary“), Společnou vlastností obou slovníkůslovníky zobrazuje Lexicon 5 výslovnost slovník ho automaticky opraví a  najde (tedy anglického i německého) je režim učení a zkoušení. K dispozici je odhadem přes stovku témat z  oblastí přírody, společnosti a  anglického jazyka samotného. Uživatel může nejprve navolit režim učení, kdy slovník z  vy- braného tématu náhodně nebo popořa- dě (dle nastavení) předkládá slovíčka (a automaticky přepíná na další). Poté uživatel může aktivovat funkci pře- zkoušení, při kterém program automa- ticky kontroluje správnost zadávaných slov a na konci testu vše vyhodnotí. Da- tabáze témat slov je také použita při hledání – termíny z dané skupiny se au- tomaticky zobrazují při hledání slov ve slovníku, takže u slovíčka „Fuß“ slovník automaticky nabídne skupinu „Části těla“ a  zobrazí daná slovíčka. Každý hledaný termín je tak studnicí dalších informací – uživatel může pokračovat průzkumem dalších termínů, studiem Anglický – užití slov výslovnosti nebo si zobrazit tvarosloví.
 6. 6. 06 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Podobně jako profesor Nejedlý z Ci- mrmanovy hry Švestka se dostávám zpátky k  původní otázce. Totiž na chalupu... Ano, Lingea Lexicon 5 velký slovník (anglický i německý) je velký, ale hlavně chytrý. To je výhodná kombinace. Velký slovník aktivně používám od roku 2003 při každodenní práci a mohu po- tvrdit, že málokdy dojde k tomu, že mu- sím hledaný termín googlit, protože jej Lingea Lexicon nenajde. Jsem si na- prosto vědom, že tato informace může být pro čtenáře nerelevantní, nebo příliš zavádějící (každý má jiné znalosti jazyka a  jiné nároky), a  proto doporučuji jednoduchý test s  použitím on-line slovníků firmy Lingea. Tyto slovníky však nemají tak široký záběr jako velký slovník, odborný slovník nebo dokonce Němčina – výsledek hledání slovník platinum, ale pro základní zori- entování a náhled na formu prezentace U  velkého německého slovníku se třebujete nejprve vyvinout software, jistě postačí.ještě více projeví velká provázanost da- kterým budete takové množství výrazů Neexistuje software, který by byl beztabáze firmy Lingea. U hledaného slova spravovat. Pak potřebujete chytré lidi, chyb. Proto musím upozornit na několikmá uživatel k dispozici kromě významů různé mechanismy kontroly a testování. drobností, které mi trošku vadily.(synonyma, antonyma nebo i  homo- Společnost Lingea kromě slovníků do- Předně mě trošku zmátla funkce pře-nyma) také všechny kolokace a  tvary dává technologie internetovým vyhle- kladu slov pod kurzorem – pod Linuxemdaného slova. Například pro slovo „Fuß“ dávačům a  jejich databáze a  algoritmy je tato vlastnost sice funkční, ale musíteslovník nabídne na dvě desítky kolokací pohánějí také známé komerční pro- slovo nejprve označit (výběrem – není(například „Fußball“, „Fußbad“, gramy firem, jako je Microsoft nebo třeba kombinace Ctrl+c). Tohle byl ale„Bleifuß“ a další) a také tvary „Beifuß“ Adobe. Vše se na výsledku projeví – spíše problém nepochopení toho, jak li-a „Hinterfuß“. Podobně jako u anglické- v tomto případě kladně. nuxová verze funguje – očekával jsemho slovníku je připravena funkce tvaro-sloví, která pro německý jazyk ještě vícenabývá na významu. Uživatel si můženechat zobrazit pády u  podstatnýchjmen, časování u sloves (základní, mi-nulý, ostatní časy), tvary, stupňovánía členy u přídavných jmen, a to dokoncev  určité i  neurčité variantě. Všechnyjmenované funkce najdete samozřejměi v anglické verzi. Je Lingea Lexicon 5 velký slovníkopravdu velký? Inu, sto tisíc hesel (ang-ličtina i němčina má téměř stejný počet)není málo, a i když byste možná našli načeském trhu (nelinuxový) elektronickýslovník s  větším počtem významů,hlavní silou Lexiconů byla vždy kvalitakorpusu. Klíčem k úspěchu je podle mé-ho názoru několik vzájemně prová-zaných věcí: dobrý korpus, provázanosthesel, aktuálnost a  živost, významy,tvary a vysoký počet příkladů. Korpus jetaké potřeba udržovat „fit“ – vyhoditz  něj výrazy, které se už nepoužívají,případně přidat nové – aktuální. Kdyžk  tomu připočteme tvarosloví a  inte-ligentní způsob, jakým Lexicon 5 v data-bázi hledá, máme jasno. Tohle nevy- Ostatní – nápovědabudujete za pár měsíců nebo rok – po-
 7. 7. TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 07stejné chování jako na Windows. Další hrávat, signál opozdit o  pár set mili- (ekonomický, lékařský, právnický...)vadou na kráse byl takzvaný mini-režim, sekund a  pouštět si jej do sluchátek. nebo také produkty z  řady EasyLex2kdy se okno programu zmenší a převede Neřeknete ani jednu souvislou větu – to (slovníky nemají tolik funkcí, neob-se do režimu Vždy navrchu. Toto mi je zaručené. Tuto funkci však můžete sahují přídavné databáze – ale jsouv  aktuální stabilní verzi Ubuntu (čistá v nastavení vypnout, což mě učinilo zase levnější). V  nabídce najdete i  slovníkyinstalace) nefungovalo, nicméně lze to šťastného. pro PDA, tištěné slovníky, různá vý-řešit snadno – do režimu Vždy navrchu Aplikace samotná se chová úplně hodná balení (tištěný slovník + elektro-se dá přepnout pravým poklepáním na přesně jako na Windows a stejně i vypa- nická verze) a  také speciální anglickýpruhu úloh – pak to už funguje. Tím vý- dá. Nevím, jakou knihovnu pro vykres- slovník Platinum – nejrozsáhlejší u nás.čet problémů v  podstatě končí – lování grafických prvků ve firmě Lingea A  nabídka se pochopitelně neomezujev prvním případě jde spíše o nepřesnou použili, ale výsledek je velmi příjemný jen na angličtinu a  němčinu – stačíinformaci v nápovědě a ve druhém pří- (tipnul bych si dokonce vlastní vývoj navštívit stránky Lingea.cz a dozvíte sepadě můžete funkci obejít funkcí ope- toolkitu – starší verze byla postavena na více.račního systému. GTK+). Každopádně se nyní sjednotil vý- Sečteno a podtrženo – Lingea Lexicon voj všech verzí (MacOS jen odhaduji), což 5 (jakákoliv varianta či jazyková mutace) pro nás linuxáky znamená jediné – je podle mého skromného názoru jasně častější vydávání nových verzí, aktua- nejlepší volbou (zřejmě nejen) na čes- lizací a pružnější reakce na změny. Dů- kém trhu. Tohle platí nejen pro Linux, ležité je také to, že se program bez ale i když (zatím) používáte Windows. problémů spustil – všechny závislosti, Využití najde produkt jak v  domácím které by mohly být problémové, jsou užití (slovníky jsou vhodné také pro distribuovány společně s  programem. studenty jako studnice nových informa- Programátoři mysleli i  na takovou cí týkajících se témat i  gramatiky „drobnost“, jako je font – součástí s možností zkoušení), ale i v obchodní programu je tedy font DejaVu. Vývojový sféře. Linuxová verze se i přes těch pár tým prostě nic nenechal náhodě a tímto vad na kráse povedla, protože jí výrobce „defenzívním“ přístupem si u mě získal věnoval dostatečnou pozornost a péči. další body. Riziko, že by se program na V  podstatě nemá komerčního soupeře té či oné verzi distribuce nespustil, je te- a open-source slovníky mají kromě je- dy minimalizované. Vida, ono to jde! diné výhody (jsou zadarmo) nevýhodu Firma Lingea by mohla jít příkladem ji- hlavní – korpus nevalné kvality. Pokud ným softwarovým firmám. tedy chcete ve svém slovníku rychle Lingea Update Center Nabídka firmy Lingea nekončí jen nalézat relevantní překlady, sáhněte po velkým slovníkem. Koupit si můžete Lexiconu 5. Co mi trošku chybí (a ani předchozí studijní slovníky, odborné slovníkyverze to neobsahovala), je automatickáaktualizace – vývoj linuxových distribucíje rychlý a dravý a může se stát, že vášslovník (program) může zastarat. Poten-ciální aktualizace by však měla býtmožná ručně – přes stránky výrobce.A  také musím povzdechnout nad chy-bějící klávesovou zkratkou u vlastnostiNapovídat hesla při zadávání, kdy se si-ce zobrazí seznam nejpravděpodob-nějších hesel, už když je píšete, nicménětyto návrhy lze vybrat pouze myší (ne-funguje ani šipka ani klávesa [Tab]). A toje pro mě bez možnosti užití klávesnicepomalé. Navíc se kurzor v  zadávacímpoli nepatrně zasekává, což je důsledekprůběžného hledání hesel a  „pisálky“všemi deseti, kteří v době zadávání hes-la koukají na obrazovku, to může troškumást a  zpomalovat. Hudebníci tohledobře znají – stačí se mikrofonem na- Anglický – virtuální klávesnice
 8. 8. TÉMA ČÍSLAPěkná diplomka jednodušePetr Šafařík | LinuxEXPRES.czPřipravili jsme pro vás článek o  programu LyX, s  nímž si nost, kterou by každý, kdo něco píšerychle vytvoříte profesionálně vypadající bakalářskou nebo publikuje, měl znát. Mezi časté chyby patří špatné zalomení řádku, si-nebo diplomovou práci. Poukážeme na několik důvodů, rotci (tedy řádky odstavců ponechané naproč byste měli použít právě LyX, který se na první pohled konci či na začátku stránky) či špatnépříliš neliší od klasického textového procesoru, ovšem lámání slov. Řešením se zdá jen dů-s  trochou časové investice produkuje výsledky, které vám kladná kontrola stejně jako v době pou- žívání psacího stroje. Anebo je ještě něcobude široké okolí závidět. jiného?O sazbě WYSIWYG vs. WYSIWYM Proč se zabývat sazbou Textové procesory jako OpenOffice.orgCo vás v článku o LyXu čeká Typografická pravidla nevznikla z  roz- Writer či MS Word pracují na principuToto je článek zaměřený na vytvoření maru několika nadšenců, ani jako se- WYSIWYG: What You See Is What Youdiplomové či bakalářské práce. Ta podle mestrální projekt skupinky studentů, ale Get, což se překládá jako „to, co vidíš, tonašeho názoru představuje, co se kom- z  ryze praktického důvodu na základě dostaneš“. Pokud začnete psát v  ta-plexnosti nutných úkolů týče, ideální cíl, mnoha (stovek) let zkušeností s tím, jak kovém textovém procesoru novou kapi-k němuž budeme směřovat. Věříme ale, že lidé čtou. Ačkoli se to totiž mnohdy nez- tolu, můžete zvolit velikost písma 16,tento článek využijete i jindy, kdy byste dá, nejdůležitější účel textu je perfektní polotučný řez a začít textem „Kapitola 1:rádi vytvořili reprezentativní profesionální čitelnost – aby se čtenář nemusel sou- Úvod“ poté změníte písmo na velikost 12dopis či zprávu pro nadřízeného pra- středit na vlastní čtení, ale jen na obsah, pt, rovný řez písma Times New Romancovníka, případně firemní postupy. na sdělení, které text nabízí. Dodržování a pokračujete textem kapitoly. Ovšem typografických pravidel pomáhá tento pokud byste rádi vložili ještě před kapi- účel textu uskutečňovat. tolu „Úvod“ kapitolu „Předmluva“? Co Poznámka Spolu s rozmachem moderních tech- když budete chtít mít v textu místo 12pt Důvodů, proč je vhodné mít nologií v  čele s  počítačem se ovšem písma písmo 10pt? Zatímco jedno vyře- k publikování dostali i lidé bez patřičné- šíte důsledným použitím stylů, s typo- ho typografického vzdělání. Díky počíta- grafií to bude horší – budete muset projít pěkný dokument, je nepřeberné čům a textovým procesorům může každý důkladně celý dokument a  překont- množství. Co to znamená „pěkný dokument“ a jak tohoto stavu do- i  bez znalostí kompozičních či právě rolovat vše ručně (nedej bože, pokud ne- sáhnout – tím se budeme zabývat. typografických pravidel psát a  hlavně budete používat styly důkladně). Anebo publikovat své dokumenty. Tím se sníži- začnete myslet zcela jinak... Představíme si klady LyXu a základ la kvalita velké části tisku, a to včetněfilozofie práce v  něm. Pak si ukážeme knih – zmizela krása z listování doko- Poznámkanastavení dokumentu, formátování tex- nalou knihou.tu, budeme se věnovat matematice a její Nikoli WYSIWYG, ale WYSIWYM:sazbě, plovoucím prostředím, tvorbě Poznámkarejstříku, seznamu literatury či kří- What You See Is What You Mean,žovým odkazům. Věříme, že si zde každý tedy „to, co vidíš, je to, co MYS- Nemusíme chodit daleko, stačínajde užitečné informace. LÍŠ“. uvést recenzi knihy o JavaScriptu, Na začátek je třeba uvést, na co se přičtení dokumentu, jako je závěrečná prá- V tuto chvíli již asi začínáte tušit, že kde bylo největší výtkou velkéce, zkušební komise opravdu dívá. Krom se chýlí k odhalení celého kouzla – TeXu. množství typografických chyb.vlastního textu, který je v práci uveden, Čest všem výjimkám.. TeX je hlavně sázecí program, který bereje velmi podstatný i první dojem, tedy předložený zdrojový text, a dle autorovavzhled dokumentu (i ten se hodnotí...). Je sice pravda, že neznalost a poru- značkování, vlastních instrukcí a typo-A aby dokument vypadal pěkně, je nutné šování typografických pravidel (na rozdíl grafických pravidel jej sází – vkládá nadodržovat jistá pravidla sazby – proto třeba od silničních) nemusí nikoho stát stránku. Kdyby TeX neuměl vůbec nicu nich začneme i my. život, jedná se ovšem o jistou gramot- jiného, jednalo by se pouze o  sázecí
 9. 9. TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 09program. TeX toho ale umí o hodně víc – (nachází se snad ve všech linuxovýchje možné k němu dopisovat různá mak- Poznámka distribucích) a spustíte, oproti běžnýmra, která ulehčují práci autorovi a mnohé TeX sám se o to nestará. TeX sám textovým procesorům uvidíte trochu ji-věci řeší za něj. né prostředí, než na jaké jste zvyklí. Nejsou zde žádné nabídky pro změnu opravdu pouze sází. Toto je věcíKouzelník TeX maker, která jsou nad TeXem na- písma. Nevidíte ani žádné stránky, naPři komunikaci s TeXem se používá tzv. definována. Mezi největší a neju- které budete psát a  ani pravítko poznačkování. To asi znáte z HTML stránek, žívanější sady maker patří LaTeX, okraji dokumentu (což je ovšem správně,kde pomocí tagů <p>, <strong>, <h1> či <a> XeTeX a plainTeX. Termínem TeX protože rozvržení textu na stránku vás,určujete, co má být odstavec, který text v následujícím textu celého článku jakožto autora, nemusí zajímat – o to semá být silně, co je nadpis a co je odkaz. stará TeX při sazbě, vy pouze „hrneteKonkrétní vzhled jednotlivých prvků text“). budeme vždy myslet celý sázecív  HTML dokumentu je poté uložen ve systém, který stojí v pozadí sazbystylovém souboru (obvykle s příponou spolu se všemi použitými makry. První dokument.css), který definuje, jak má vypadatnadpis, jaký má být použit font, jeho ve- LyX je WYSIWYM editor s podporoulikost či odsazení. TeXu, resp. LaTeXu, a  s  ohledem na Čeština a české prostředí běžného uživatele, který je zvyklý vše Po spuštění LyXu je vhodné nejprve na- nastavovat pomocí myši a  nabídek. stavit české prostředí programu. To Poznámka V  LyXu jen píšete text, který rovnou provedete v nabídce Nástroje | Nasta- Je pravda, že s použitím stylů je značkujete. Pokud si LyX nainstalujete vení. Zde v levém sloupci vyberte Jazy- v běžných textových procesorech z velké části implementována i fi- lozofie značkování. Ovšem zatím- co u nich je to otázkou vývoje, je v LyXu/TeXu toto dovedeno skoro k dokonalosti – vždyť je to zá- kladní myšlenka těchto programů. Analogie TeXu a HTML je zde veliceblízká, neboť i  v  TeXu (resp. LaTeXu)pouze označíte, co má být nadpis, copoložka v seznamu či co je odkaz a TeXsám při sazbě podle nadefinované třídy(typ dokumentu jako dopis, článek,zpráva či kniha) a  nadefinovanéhovzhledu (tzv. stylu) určí vše sám. Stejnějako se u HTML stránky uživatel nemusístarat o to, aby se mu stránka vešla na Program LyX ihned po spuštěnímonitor, nestará se autor dokumentuo  to, jak poskládat znaky na řádek,o  mezislovní mezery. Pouze programuřekne, že „toto je odstavec“ a ten má býtvysázen na papír velikosti A4. TeX se jižsám poté postará o  to, aby byl použitsprávný font, jeho správná velikosta další.Jak vyzrát na zdrojové kódyAutor tedy pouze píše text a značkuje jej.Jak taková typická ukázka značkovanéhodokumentu vypadá, můžete vidět na ob-rázcích k seriálu o TeXových editorech.Pokud vás neláká (či přímo děsí) vy-hlídka takovéto práce, kde si musíte pa-matovat velké množství značkovacíchpříkazů, máme pro vás řešení. Je jímprávě program LyX. Program LyX s novým dokumentem
 10. 10. 10 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Naopak doporučujeme zastavit se u položky Jazyk. Zde je bohužel špatná výchozí volba pro uvozovky jako ``text – toto je typické pro anglickou sazbu. V  českých typografických pravidlech jsou povoleny uvozovky jediné, a to 9966 aneb „text“. Dále v  oddíle Rozvržení stránky zvolte velikost papíru A4 – opět, stejně jako v případě uvozovek, je výchozí ve- likost americký typ Letter, který má ne- patrně jiné rozměry, než jsme v Evropě zvyklí. V průběhu práce pak doporučuji, abyste si vyzkoušeli, jak se bude měnit záhlaví a zápatí dokumentu s různými volbami z nabídky Styl hlavičky. Poznámka Pokud byste měli rádi všechna ta- Nastavení češtiny v programu LyX to nastavení jako výchozí, klep-ková nastavení | Jazyk. Preferujeme na- • Nejprve je nutné nadefinovat nový něte na tlačítko Použít jako stan-stavení „natvrdo“, tj. nastavení volby formát souboru: Otevřete si nabídku dardní nastavení třídy i druhé„čeština“ v obou roletkových nabídkách, Nástroje | Nastavení, vyberte For- Uložit jako standardní nastaveníjak Jazyk uživatelského prostředí, tak ve máty souborů a  nadefinujte nový dokumentu.Standardním jazyce. Jako jazykový balí- formát jménem PDF (vlna,pdflatex),ček poté použijte babel, ovšem s  pří- zkratka například vlnapdf a příponakazem usepackage[czech]{babel}, kde do- pdf. Do kolonky Prohlížeč doplňte Začínáme psátplníte právě [czech] do již vyplněného xdg-open. Nyní již máte vše připraveno k  tomu,příkazu. Zbytek nastavení je možné ne- • V  nabídce Konvertory vytvořte abyste mohli začít pracovat s  LyXem,chat tak, jak bylo nastaveno automa- nový: Z formátu: LaTeX (pdflatex), vyhrňte si tedy rukávy, zastřihněte neh-ticky. Je samozřejmé, že uživatelé ze Do formátu: PDF (vlna,pdflatex). ty na rukou a promažte klávesnici – za-Slovenska si nastavení přizpůsobí svému A jako konvertor vložte příkaz: čínáte psát. Jak již bylo řečeno, v LyXupůvodu. vlna -s -l $$i; pdflatex $$i pouze píšete text a značkujete jej. O zby- • Nakonec klepněte na tlačítko Přidat tek se stará LyX s TeXem, jeho tichýmVlna – Věty lámeme česky a po potvrzení tlačítkem Uložit se společníkem stojícím v pozadí.Nyní ještě přidáme nástroj pro českou v nabídce programu LyX Prohlížet Do připraveného čistého dokumentutypografickou specialitu – pružnou ne- objeví nová položka jménem PDF můžete psát svůj text. Zkuste si vložitzlomitelnou mezeru před jednopís-men- (vlna,pdflatex). odstavec takzvané hladké sazby –nými předložkami. Zlom řádku v meze- běžného nestrukturovaného odstavceře mezi „s domem“ či „z kur-níku“ je Nastavení nového dokumentu textu – a dokument uložte.chybou – důvodem je to, že „s domem“ Při založení nového projektu (či doku- Nyní je nejvyšší čas podívat se načteme jako [zdomem], mezeru ve vý- mentu, chcete-li) je nutné v tomto (a kaž- výsledek vaší činnosti – na první od-slovnosti nebereme v potaz a předložka dém dalším) dokumentu definovat stavec hladké sazby. Zvolte proto z na-by proto neměla zůstat sama na konci některá specifika. Vážený čtenář jistě umí bídky Prohlížet položku PDFřádku. Naopak „ve víně (je pravda)“ již otevřít nabídku Soubor a zvolit položku (vlna,pdflatex) nebo prostě jen PDFpředložku ve výslovnosti oddělujeme, Nový pro založení nového dokumentu (pdflatex). Zobrazí se PDF s  vašímproto je zde možné zlomit řádek. i bez našeho návodu, proto si projděme prvním odstavcem. Program Vlna je přítomen ve většině rovnou nastavení konkrétního nově za- Krom hladké sazby se v odstavci se-TeXových distribucí a patří mezi závis- loženého dokumentu. Zvolte položku Na- tkáme s několika dalšími prvky: výčty.losti, které se instalují společně s pro- stavení z kontextové nabídky Dokument. Mezi výčty se počítají číslované a nečís-gramem LyX. Vlna se jmenuje proto, že Ukážeme zde pouze ty položky, kde pova- lované seznamy a definice. Různé typydoplňuje znak ~ (tilda, vlnovka), který žujeme za vhodné něco měnit či nastavit bloků textu můžete přepnout v nástro-v TeXu značí nezlomitelnou mezeru. jinak, než je výchozí volba. Například jích pro práci s  odstavci (viz obrázek Začlenění Vlny do LyXu je možné více hned první položka Třída dokumentu na- Nastavení typů bloků textu). Jsme ovšemzpůsoby, my vám ukážeme jeden z nich: stavená na article bude stačit v  devěta- přesvědčeni, že vážený čtenář pozná,LyX obsahuje velké množství konverto- devadesáti případech ze sta. Třída report k čemu jednotlivá tlačítka jsou, a nebu-rů, mezi které je možné Vlnu zařadit. je vhodná pro dokumenty nad 70 stran deme jej tedy urážet tím, že mu budeme textu (například právě diplomová práce) představovat tlačítko pro sazbu odstav- a třída book již pro knihu. ce, číslovaného a nečíslovaného sezna-
 11. 11. TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 11 Poznámka Všimněte si, že první odstavec v textu není horizontálně nijak od- sazen, zatímco všechny ostatní jsou. Jedná se o aplikování dalšího z pravidel sazby. Odsazení odstav- ců pomáhá oku správně se orien- tovat v textu a posouvat se o řádky. Protože první odstavec textu obvykle následuje za nadpi- sem, je již vizuálně oddělen právě nadpisem, neodděluje jej ještě ho- rizontální odsazení.mu, seznamu či slovníkové definice.Pouze poukážeme na dvě tlačítka zcelavpravo v  tomto panelu, která upravujíhloubku zanoření seznamu. Zformátování jména dokumentu v LyXu Nastavení typů bloků textu Poznámka Pokud nejste spokojeni s typem odrážek, jednoduše je změníte v nabídce Dokument | Nastavení | Odrážky, kde si můžete zvolit prvek, který bude použit pro od- rážku v různých úrovních zano- ření, a to včetně vlastních typů.Základy značkování – tvoříme titulnístranuJak již bylo mnohokrát uvedeno, úkolemautora je psát text a značkovat jej. Znač-kování začněte hned na začátku – titulnístranou. Ačkoli se to nezdá, jedná seo  ideální místo k  ukázce, jak se znač-kování textu provádí. Přesuňte se tedykurzorem nejlépe na začátek dokumen- Titulní strana s názvem, autorem a jeho adresou a abstraktem článkutu, napište jeho název a označte jej myší.Nyní z  rozbalovací nabídky v  levém Pokročilé formátování žitější dokument je vhodné doplnit ob-horním rohu, kde byla až do teď položka sahem, ve kterém budou uvedeny nad-Standardní, vyberte Titulek. Změní se Struktura dokumentu a obsah pisy kapitol či sekcí spolu se stranou, navelikost písma i jeho odsazení. Každý delší dokument bývá rozdělen. které je nadpis uveden. Procházení do- Na novém řádku napište své jméno Kniha na kapitoly, diplomová práce na kumentu a následné vytváření takovéhoa  označkujte jej značkou Autor. Na části a návod na sekce. Jak takovou sek- seznamu nechme strojům, které jsoutitulní stranu by se také možná hodila ci značkami vytvořit, jste už zajisté ob- v podobných úkolech velice spolehlivéadresa autora či abstrakt článku, což jevili, když jste značkovali titulní stranu. a výkonné.vložíte stejným způsobem jako titulek či Označením textu kapitola (v případě tří- Na vhodné místo (řekněme za titulníautorovo jméno. Nyní již na titulní dy book), část, sekce a pododstavec nastaví- stranu) umístěte kurzor, vložíte tamstraně máte všechny potřebné údaje. te úroveň nadpisu. Každý takový slo- automatický obsah. Vyberte Vložit | Se-
 12. 12. 12 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Krátké intermezzo nad vaším dokumentem Pokud jste se až do tohoto okamžiku striktně drželi našeho malého návodu, máte na první straně titulek, autora, možná abstrakt či datum. V těsném zá- věsu je vypsaný obsah a následuje první nadpis s prvními odstavci. Toto je typické členění vědeckých článků, kde je vše hned od první strany uvedeno. Poznámka V případě, že píšete diplomovou práci, je možná lepší použít třídu report. Titulní strana je pak pouze se jménem autora, díla a datem, abstrakt je na samostatné straně a obsah začíná až na třetím listě, straně číslo 1. Vložení obsahu se projeví jen zašedlým textem „obsah“ Uvědomujeme si, že ne všem musí toto řazení vyhovovat a  třída report může být příliš velká. Ukážeme vám te- dy, jak vytvořit titulní stranu (ve třídě article), kde v horní části bude „titulka“ – informace o  autorovi a  název práce spolu s datem –, poté velká mezera až ke spodní straně listu, kde bude přítomen abstrakt. A to vše na pár klepnutí myši. Nucené stránkové zlomy a mezery Vytvořte si nový řádek mezi informace- mi z  titulky a  nadpisem „Abstrakt“, který se objevil označkováním tohoto textu. Nyní se podívejte do kontextové nabídky programu a klepněte na položku Vložit | Formátování | Vertikální me- Nastavení hloubky zanoření obsahu a číslování zera. K  položkám z  nabídky Vložit se ještě několikrát vrátíme, nejprve se ale podívejme, co nabízí za možnosti právěznamy / Obsah | Obsah. V LyXu se sice neučinili), všimnete si, že dva oddíly zobrazené okno pro vložení vertikálníobjeví pouze text Obsah na šedém poli, z  této nabídky jsou zcela totožné, jen mezery.ale jak uvidíte později, tyto zašedlé texty v jednom názvu figuruje navíc hvězdič- Je nutné nastavit typ vkládané me-slouží spíše jako servisní informace pro ka. Rozdílů mezi nadpisy Sekce a Sekce* zery, přičemž Malá, Střední a Velká mezeravás. Klepnutím na takto označený text je více, ale nejviditelnější jsou dva – dávají tušit, že se bude jednat o  různěse zmíněná informace zobrazí. Oprav- nadpis s hvězdičkou nemá číslo a taky velké mezery. Krom absolutní, kde na-dový výstup uvidíte až ve výsledném nebude uveden v obsahu. Ač se to nezdá, stavíte její přesnou velikost, je zajímaváPDF (či chcete-li PostScriptu). tak toto není suplování výše uvedeného pružná vertikální mezera (VFill). Jedná se Od kapitoly až po podpodsekci jsou nastavení hloubky číslování a zahrnutí o  pružnou mezeru, která se bude na-nadpisy číslovány, odstavec a nižší celky do obsahu. Nadpis s hvězdičkou použije- tahovat dle potřeby, přičemž se vůbecčíslovány nejsou. Hloubku číslování te tehdy, pokud chcete nadpis vyřadit nemusí projevit (její velikost by byla 0),nadpisů (které ano a které už ne), stejně z  obsahu výjimečně – například ale může vyplnit celou stránku tak, žejako hloubku obsahu, nastavíte v nasta- předmluva by měla mít stejný vzhled strana bude obsahovat jen dva řádky,vení Dokument | Nastavení | Číslování nadpisu jako jiné kapitoly ve knize, ale přičemž jeden bude na horní straně listua obsah pomocí dvou táhel. neměla by být zahrnuta v obsahu a ani a druhý na spodní. Mezery se ignorují, Když se na nabídku podíváte ještě mít číslo. pokud by měly být jako první na řádkujednou a pořádně (pokud jste tak dosud (horizontální) anebo jako první prvek na
 13. 13. TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 13stránce. Pokud si přejete (například po-děkování) vložit do spodní části listu,zatrhněte možnost chránit. Poznámka Zde je nepřesný překlad (či ná- zev), neboť tato volba způsobí pouze „ohvězdičkování“ příkazu, který se poté bude interpretovat i na začátku stránky. Pro čtenáře znalé LaTeXu pouze uvedu, že ta- to volba nemá nic společného s LaTeXovým příkazem protect, který byste nejspíše pod tímto za- tržítkem čekali. Další z  možných mezer ke vloženíjsou horizontální mezery. Chráněnámezera je již na začátku článku zmi-ňovaná jako „pružná nezalomitelná me-zera“. Patří tedy na místa, kde by nemělbýt řádkový zlom. Je nám jasné, že autorpři psaní nemá čas přemýšlet nadsprávným mezerováním, což je důvodnašeho popisu instalace a implementace Dokument s nastavenými mezerami a stránkovými zlomyprogramu Vlna. Mezislovní mezeruv češtině nevyužijete; jedná se o vynu- prostředí (viz dále) dříve, než se přejde při strojopisném fontu mnoho slitkůcení „tvrdé“ mezery. Například v ang- k  dalšímu zpracování textu. Příkaz nevznikne. K rozbití ligatury musíte mítličtině se dává za zkratky, kde dle uzavřít stránku se často dává před novou vážný důvod – ligatury vznikly opětanglické typografické konvence při- kapitolu či část dokumentu. dlouhou evolucí pro usnadnění čtení.kazuje použít pevnou velikost mezery – Pokud se vše podařilo, je na titulnínení tam možné, aby za anglickou straně název dokumentu, vaše jméno Plovoucí prostředí – obrázky a tabulkyzkratkou byla mezera jednou velká a datum, pod kterým je pružná mezera. Tabulky a obrázky mají jednu společnoua  jednou malá. V  češtině se takové Na spodní části listu máte abstrakt a po- vlastnost – jedná se o  tzv. plovoucípravidlo (pokud je autorovi známo) ne- té stránkový zlom. Na nové straně je ob- prostředí. V  dokumentu mají do-vyskytuje. sah a  pod ním již začíná vlastní provodnou funkci, a proto by se o jejich Tenká (zúžená) mezera se používá dokument. umístění mělo rozhodovat až ve chvíli,například mezi tečkou a  písmeny ve Jen pro úplnost uveďme, že v nabídce kdy probíhá vlastní sazba – umisťovánízkratkách typu „př. n. l. – před naším Formátování se kromě položek horního prvků na stránku. V  textu by se naletopočtem“ a mezi jednotkou a její ve- a dolního indexu a ukončení řádku na- plovoucí objekty měl autor odkazovat,likostí (12 m – dvanáct metrů). Jen před- chází i příkaz pro dělení slova a rozbití stejně jako by každý z těchto objektů mělznamenejme, že na pravidla psaní jed- ligatury. Dělení slova využijete ve chví- mít popisek.notek, stupňů a  procent, kde se velice li, kdy při závěrečné kontrole narazíte na I sazba plovoucích prostředí má sváčasto chybuje, se podíváme dále v textu. špatně rozdělené slovo na konci řádku. pravidla, jako například maximální po- Konečně se dostáváme k  zalomení Bohužel jakkoli jsou algoritmy schopné, čet těchto objektů na straně či početstránky pod abstraktem. V  nabídce nejsou dokonalé a i ony jsou schopny se řádků nad/pod objektem k horní/dolníVložit | Formátování existuje více splést. Ve správném místě slova je poté straně dokumentu – aby se třířádkovýmožností pro vynucení konce stránky, možné vložit znak dělení a při sazbě bu- odstavec „neztratil“ nad obrázkem.mezi nejpoužívanější patří Nová stránka de toto místo použito (v případně ozna- Může se tedy stát, že plovoucí obrázek čia  Tvrdý konec stránky. Zatímco nová čení více míst bude použito to vhodnější tabulka budou až na následující straněstránka představuje pro sázecí systém z hlediska proporcí na řádku). nebo možná ještě dál. Pokud by se vámspíše jakési přání či doporučení autora, Rozbití ligatury nejspíše nebudete stalo, že by vám objekty až přílišže zde by bylo vhodné zalomit stránku, potřebovat. Ligatury (česky slitky) se uplavaly, vložte již zmiňovaný příkazje tvrdý konec stránky jednoduše rozkaz v sazbě vyskytují v místech, kde se vedle Uzavřít stránku, všechny obrázkypro stránkový zlom. sebe potkávají některá písmena, jako a tabulky se vysází. Jde však o výjimečný Velice zajímavé jsou i volby Uzavřít „fi“, „fl“ a další, kdy se dva znaky slijí zásah.stránku z téže nabídky. Tímto příkazem v jeden. Ligatura samozřejmě záleží na Prvním krokem k vložení tabulky čidojde k  vložení všech plovoucích použitém fontu: je například zřejmé, že obrázku je vložení plovoucího prostředí:
 14. 14. 14 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAnabídka Vložit | Plovoucí objekt | [ Ob-rázek, Tabulka ]. Objeví se červený rá-mec, ve kterém bude kurzor umístěntak, aby bylo možné napsat popisek ob-rázku či tabulky. Do tohoto prostředíteprve vkládáme obrázek nebo tabulkupomocí nabídky Vložit | [ Obrázek,Tabulka ]. Poznámka Pokud byste například rádi vysadi- li na titulní stranu logo školy, ne- budete samozřejmě vkládat plovoucí prostředí, ale rovnou ob- rázek. K tomuto počínání byste ovšem měli mít vážný důvod – vložení loga je jedním z nich. Popisky tabulek i obrázků umisťujtepod objekt. Ačkoli popiska nad tabulkouje povolena, je to nezvyklé a působí tomnohdy rušivým dojmem. Popiska nadobrázkem by se neměla nikdy objevit.Horizontální umístění popisku je možnéjak centrovaně, tak i usazením do bloku.Levé nebo pravé zarovnání na praporekse nepoužívá.Vkládání objektu – obrázku či tabulkyA  nyní již ke specifikům obrázků Vložená tabulka a obrázek spolu s popiskema tabulek. Vložení obrázku je práce po-měrně jednoduchá – v nabídce položky Použití relativních jednotek je obecně Při vkládání tabulky je postup stejný.Vložit | Obrázek vyberete cestu k obráz- velice výhodné, protože jejich velikost se Do vytvořeného plovoucího prostředíku. Je nanejvýše vhodné mu nastavit ve- bude upravovat se změnou fontu (na- vložíte tabulku, kterou upravujete, jaklikost, a  to v  relativních jednotkách příklad u  horizontálních mezer) nebo jste zvyklí z jiných textových procesorů,(procentech) vůči šířce textu či sloupce. stránky a jejích okrajů v případě obrázku. pomocí nástrojové lišty pro práci s tabulkou z nabídky Prohlížet | Panel nástrojů | Tabulka. Jen bychom rádi podotkli, že není vhodné vkládat do tabulky mnoho čar. Tištěný text je od- lišný od toho, který vidíte na monitoru. Všechny sloupce je možné oddělit čarou nebo (elegantně) střídáním lehce za- šedlého a  bílého podkladu tabulky. Jednotlivé řádky tabulky čarami neod- dělujte. Zkuste oddělit až větší počet řádků – pět se nám osvědčilo jako vhodné číslo, kdy oko je s  to sledovat řádek, a přitom tabulka nevypadá jako vězeňské okno. Absolutní poznámky aneb Poznámky o poznámkách Poznámky v LyXu jsou trojího typu. Poznámky pod čarou, poznámky na okraji a  interní poznámky. Poznámky pod čarou a  poznámky na okraji jsou Parametry při vkládání obrázku prvky z nabídky Vložit a jsou psány pro
 15. 15. TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 15 čtenáře. Přinášejí nějaké rozšiřující informace, které by do textu samotného nezapadly. Druhý typ poznámek by se dal nazvat „autorskými poznámkami“. Jsou re- levantní pouze pro autora, který si s  jejich pomocí vpisuje drobnosti do textu, ale ve výsledném dokumentu se neobjeví. Tyto autorské poznámky se nacházejí v nabídce Vložit | Poznámky, přičemž rozdíl mezi nimi je velice nepa- trný, krom Zašedlé, kterážto se vytiskne jako zašedlý text do dokumentu. Podí- vejte se na obrázek, ve kterém jsou růz- né poznámky ukázány. Matematický speciál Vložení matematické sazby Jsou dva režimy vkládání matematiky do dokumentu. Vložení matematiky prove- dete přes nabídku Vložit | Matematiku | [ Vzorec do řádky, Vzorec na celou řádku, Očíslovaný vzorec ]. Vzorec do řádky je vhodný pro jedno- duché vkládání matematiky, matema- tických znaků a  krátkých, notoricky známých, vzorečků, jako například „rychlost odvodíme ze vzorce v  = a  ·t, kde...“. Do řádku se nevkládá matema- tika, která by obsahovala zlomek (ten se případně nahrazuje lomítkem [čita- tel/jmenovatel]), matice či tenzory. Obecně se na řádek nikdy nevkládá nic, co by mělo dva či více řádků. Nejrůznější typy poznámek v programu LyX Vzorec na celou řádku je naopak vhodný pro složitější vztahy, rovnice či soustavy rovnic, pokud na ně nikde v textu nebu- deme odkazovat, případně v  průběhu odvozování. Pokud byste se na vzorec rádi odkázali jako „v rovnici (12.3) vidíte, že...“, tak použijete položku Očíslovaný vzorec. Po přepnutí do matematického módu se otevře nabídka pro vkládání mate- matických znaků, operátorů a  dalších typických prvků (případně si ji zobrazíte z nabídky Prohlížet | Panel nástrojů | Matematika a Matematický panel). Vložit odmocninu klepnutím na pří- slušné tlačítko čtenář jistě zvládne, stejně jako objeví princip vkládání ma- tic, závorek, matematických operátorů a dalších. Je zde možné použít syntaxi LaTeXu, jak ji popisuje Martin Šín ve svém článku LaTeX: Vytvoření písemky z  matematiky. Na zápis řecké abecedy způsobem alpha si velice rychle zvyknete a ani vás pak nenapadne klepat Vložení rovnic do řádku i na samostatný řádek myší na nabídku s  obrázkem písmene
 16. 16. 16 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAalpha, abyste si vybrali to správné či nebude mezera, záleží na dalším zna-písmenko (naopak pokud neznáte příkaz ku. Je-li tím znakem interpunkční zna-oint pro uzavřený integrál, tak jej v na- ménko (tečka, čárka, středník) – a to tambídce jednoduše objevíte). obvykle bývá –, tak se mezera za uzaví- I vzorec fotosyntézy je nutné psát správně rací závorkou nedává. Pokud tam rovnouTrocha pravidel týkajících se následuje další text, mezeru vložte.matematiky • Veškeré slovní exponenty jako Zabrusme ještě trochu do práceBohužel v matematice více než kde jinde rychlost kulky vkulka. s pomlčkami a jejich významem a me-platí, že je nutné dbát správných typo- • Znak pro diferenciál d. Derivace x zerováním. Nejprve je zde spojovníkgrafických konvencí. Ty totiž zásadně podle času tedy bude dx/dt. (zadává se jako jednoduchá pomlčka).ovlivňují výsledek, který může v horším Spojuje dvě slova. Buďto připojuje -li kepřípadě znamenat něco zcela jiného, než slovesům (Půjde-li na ples), nebo dvěautor zamýšlel. jména (Hertzsprungův-Russelův diagram). Jak jste si zajisté všimli, tak se v ma- Nikdy se neodděluje mezerou ani z jednétematickém režimu vkládá italikou (tedy Správně napsat diferenciální rovnici dneska strany.kurzivním řezem písma). Ovšem takřka neumí každý Poté jsou pomlčky. Kratší (en po-vše, co není proměnná, se má sázet mlčka, zadává se pomocí dvou znaků --v základním, rovném řezu písma – v an- vedle sebe) se používá v interpunkci vetikvě. Vypišme si tedy, co vše má být an- Mezery v sazbě nejen matematiky větě nebo ve významu „až“. V prvnímtikvou: S  mezerami se to má podobně jako se případě by měla být oddělena z  obou • Matematické funkce (jako sin, cos, sazbou antikvy. TeX nepozná, jestli se stran mezerou a  v  případě řádkového tan, log, ln či exp) a operátory (div, jedná o mezeru mezi číslem a jednotkou, zlomu zůstat na konci řádku. Druhý vý- rot, grad, mod, ker a  další). Pro nebo číslem a nějakým dalším textem znam „až“ určuje rozsah a neodděluje se sazbu funkcí zásadně používejte (např. „32 m“ proti „32 dlouhých řad“). mezerami, neměl by zde proběhnout příslušnou nabídku v LyXu. Jak tedy na mezery? řádkový zlom. Příklad druhého významu Již na začátku našeho článku při po- je otevírací doba prodejny Po–Pá: pisu práce s  programem Vlna jsme si 8.30–17.30. řekli, že za jednopísmennými předlož- Posledním typem pomlčky je mate- Rozdíl mezi sazbou funkce a proměnnými kami bývá nezalomitelná pružná mezera matické znaménko mínus −. To se auto- – chráněná mezera (naučte se ji vkládat maticky zadává v matematickém režimu, • Všeobecně známé konstanty jako pomocí klávesové zkratky [Ctrl+Me- není třeba na to myslet. elementární náboj elektronu e, zerník]). Kde dále tuto mezeru použije- A nyní konečně k sazbě mezer v ma- rychlost světla c či Eulerovo číslo te? Pokusme se tyto situace vyjmenovat tematice. Nejprve uveďme, že až na tři e = 2,718 a neměl bych zapomenout (podle [Kočička 2007]). výjimky by se čísla neměla psát číslicí, na imaginární jednotku i. Konstant- Není možné oddělit titul a  jméno: nýbrž vypisovat slovem. Těmi výjimkami ní veličiny se ovšem píší italikou. Mgr.(chráněná mezera)Petr(normální jsou časový údaj, skutečně velká čísla mezera)Novák,(chráněná mezera)Ph.D. a čísla spojená s měrnou jednotkou. Ta- K titulům dodejme jen to, že se v pořadí, ké je nevhodné, aby věta začínala číslem ve kterém je dotyčný obdržel, přidávají (v tomto případě je nutné větu přefor- Povšimněte si jiného fontu v písmenu dále od jména. Toto neplatí pro dvojité mulovat anebo číslo vypsat slovem) c pro rychlost světla ve vakuu tituly spojované pomocí latinského et, a aby se číslo objevilo na začátku řádku. a pro bakalářský titul, je-li ve stejném S lámáním textu je to občas náročnější, • Fyzikální jednotky jako metr m, ki- oboru obdržen titul vyšší (nikdo není proto pravidlo o  číslech na začátcích logram  kg, gigahertz GHz Mgr. Bc. Franta z astrofyziky, ale může řádků je v některých případech možné i Ångström Å, ale i další jednotky být Mgr. Bc. z astrofyziky [Bc.] a filologie brát volněji. jako MB, i světelný rok ly. [Mgr.]). Pokud je někdo Ing. Mgr. Karel, tak nejprve byl Mgr., přičemž si titul Sazba jednotek inženýra dodělal až později. Sazba čísel a měrných jednotek (jako je Dále je nutné zmínit mezerování 1 kg banánů) je poměrně jasná. Mezi čís- Velikost rychlosti světla ve vakuu se sází u  interpunkčních znamének a  speci- lo a  jeho jednotku se vkládá úzká (ne- antikvou álních znaků, závorek. Pokud píšeme zalomitelná) mezera. Také je nutné dbát česky (a  slovensky), platí jednoduchá na to, aby jednotka byla vysázená v zá- • Veškeré nematematické texty: zásada. Neumisťujeme mezeru před in- kladním řezu písma – antikvě. Toto pla- např., konst., pokud, proto, odtud, terpunkční znaménko, ale vždy za něj. tí včetně předpon jako G(iga),  m(ili), max., min., atd... Například: Šel tak, jak jen mohl. A  když T(era). Zde je to jednoduché – zcela bez • Chemické prvky i další nematema- nemohl, tak... U závorek v textu platí, že výjimek. Některé jednotky jsou složené tické objekty, takže hmotnost vo- se před otevírací závorkou dává mezera, z  více dílčích (například 12  m s-1), tak díku bude mH, nikoli mH. za ní již rovnou následuje další znak (ať mezi jednotlivé dílčí členy jednotky opět již písmena, nebo například uvozovky). vložte úzkou mezeru. Zkuste si poté Uzavírací závorka se píše bez mezery v  LyXu (a  hlavně ve výsledném PDF) ihned za předešlý znak. Zdali za ní bude, ověřit, jak vypadá takový rozdíl.
 17. 17. TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 17 Pokud se budete chtít na jisté místo Poznámka klasické papírové knihy často vracet, V LyXu je úzká mezera nesprávně použijete záložku. Stejně to funguje v LyXu, jen s tím rozdílem, že nepouží- váte záložky, ale značky (kotvy). Novou přeložena jako „tenká“. značku vložíte z nabídky Vložit | Znač- Dejte si prosím pozor na opravdové ka... Vaše značka musí mít jedinečnéhrůzy, kterých by se neměl dopustit ani Rozdíl v použití a nepoužití „vložení Te- jméno, které se v celém dokumentu ne-absolvent základní školy – jako správné Xového kódu“ v LyXu a ve výsledku bude opakovat. Obvykle se značkapoužívání řadových číslovek. V  závě- umisťuje na řádek označkovaný jakorečné práci nebo motivačním dopise pří- Druhou možností je místo používání sekce/podsekce/kapitola apod., za popi-padnému zaměstnavateli takovéto desetinné čárky vkládat desetinnou teč- sek tabulky a obrázku a k rovnicím.chyby opravdu nemají co dělat a  jsou ku, u  které se již TeX chová tak, jak Nejprve se podívejme na křížovévelkou ostudou pisatele. bychom chtěli. Ať již se rozhodnete odkazy na nadpisy. Za nadpis vložte Nejprve je potřeba si uvědomit, co jakkoli, je důležité držet se desetinné značku, jejíž jméno by nemělo býtchcete napsat. Poté je to již jednoduché. čárky/tečky v  celém dokumentu a  ne- „sekce3_1“, protože toto číslo se můžePokud chcete napsat „čtyřicet procent“, vkládat jednou desetinnou tečku, jednou změnit. Vhodné je například „sec:uvod“je to stejné jako „čtyřicet metrů“, tedy čárku. pro sekci Úvod. Pokud tyto značky„40 m“, kde se jednotka a číslo oddělí Krom toho má sazba čísel v češtině vložíte do všech nadpisů, můžete semezerou: „40 %“. Naopak „čtyřicetipro- ještě jedno drobné pravidlo. A to, že se odkazovat velice jednoduchým způso-centní“ se i  ve slově píše dohromady, za každým třetím řádem (tisíce, miliony, bem na jednotlivé části dokumentu.stejně jako „čtyřicetimetrový“. Máme tedy miliardy a  tisíciny, miliontiny...) dává Typickým příkladem takového odkazu40% alkoholický nápoj, jehož 40 % ob- opět úzká mezera. v textu bývá věta „Jak je popsáno v částisahu tvoří alkohol. A  40m provaz má 1.3 na straně 15“.délku 40 m. A co bude dál... Se značkami, které se budou K řadovým číslovkám jen zopakujme, Neobsáhli jsme vše – abychom popsali vztahovat na plovoucí objekty, se za-co říkají pravidla českého pravopisu – všechny aspekty sazby obsahující něja- chází velice podobně jako se značkaminejsou žádná 40cátá léta (ani se nic ne- kou matematiku, byl by článek dlouhý na k nadpisům. Vložte značku za popisekstalo v létech 80-tých) a nikdo nedoběh- 30 stran. Rádi bychom zde poděkovali obrázku či tabulky. Zde je nutné zdůraz-ne jako 9tý. Léta jsou tedy „40.“ Davidovi Nečasovi (Yetimu) za jeho nit, že v  plovoucím objektu musí býta dotyčný dobíhá „9.“ (s tečkou). Řadové Typografický bestiář (PDF), ze kterého první popisek objektu a  pak teprvečíslovky jsou vždy zakončeny tečkou, za bylo v některých chvílích čerpáno, pře- značka. Toto chování je dané způsobem,kterou se píše malé písmeno, pokud má devším při použití příkladů. kterým TeX vytváří právě křížové odka-věta pokračovat. Pokud touto řadovou zy. Vzhledem k plovoucí povaze obrázkůčíslovkou věta končí, píše se jen jedna Mistrovství v LyXu a tabulek je vhodné na každý takový ob-tečka. jekt v textu odkázat aspoň krátce: „Vztah Trochu specialitou jsou stupně. Za- modulace mozkových vln v závislosti na pří-tímco máme 12° pivo bez mezery mezi Křížové odkazy a jejich vkládání chuti žvýkačky je znázorněn v grafu 5 a číselněčíslovkou 12 a znakem stupně, je běžná Už ve chvíli, kdy jsme psali o značkování shrnut v tabulce 66 na straně 6.“teplota těla 36,7 °C, tedy mezi číslovkou a o strukturování našeho dokumentu na Samozřejmé je odkazování i  naa stupněm již mezera je – °C představuje sekce, podsekce, kapitoly, vás jistě na- rovnice. Číslovanou rovnici vložítejiž běžnou jednotku a také se s ní tak za- padlo, jak se v textu budete odkazovat na v nabídce Vložit | Matematika | Očís-chází. kapitolu 3, když to za chvilku může být lovaný vzorec. Na okraji rovnice se ob- Čím dál častěji se uvádí místo dese- kapitola 4? A jaký teprve vznikne zma- jeví modrá závorka se znakem #. Vetinné čárky desetinná tečka. Ačkoli teč- tek, pokud vám plovoucí objekt (tabulka výsledném PDF bude mít tato rovnice poka není zcela správně, není to již ani nebo obrázek) uplave o stranu nebo ještě své pravé straně číslo v závorce. Abystechyba. Co již ovšem chybou je, je mezera dál. Tyto problémy řeší křížové odkazy se mohli na tuto rovnici odkazovat, opětza desetinnou čárkou. TeX totiž tuto a značky v dokumentu. jen vložte značku.čárku považuje automaticky za in-terpunkční znaménko, a  tak s  ní i  ná- Zpětné odkazování Poznámkasledně zachází. Opravit to jde poměrně A  jak se tedy na všechny tyto značkyjednoduše (nepočítaje ignorování této Bohužel se pojem „značka“ nyní odkazovat? Vložení křížového odkazu jevlastnosti TeXu). Klepněte na Vložit | objevuje v trochu jiném kontextu opět velice jednoduchá a intuitivní zá-Vložit TeXový kód (nebo klávesovou ležitost. Klepněte na nabídku Vložit |zkratku [Ctrl+L]) v místě, kde bude de- Křížový odkaz. Objeví se seznam všech než v prvních dílech zabývajícíchsetinná čárka. Objeví se dvě hnědé značek nadefinovaných v  dokumentu. se značkováním částí dokumentu.složené závorky, mezi které jen napište V tomto novém pojetí je „značka“ Vyberte tu, na kterou chcete odkázat,čárku. jednoznačně pojmenovaná kotva a  klepněte na ni. Když poklepete na uvnitř struktury dokumentu, ke jméno značky (klepnete dvakrát rychle které je možné se kdykoli vrátit. za sebou), vloží se na místo kurzoru v dokumentu ve výchozím formátování.
 18. 18. 18 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Poznámka Informace k obrázku: Odkaz na běžný objekt je Ref:, odkaz na stranu je Stránka: a konečně odkaz na rovnici je RovRef: – vše se upravuje výběrem Formátu při vkládání reference Vytvoření bibliografie Nejdříve ze všeho je třeba vytvořit si se- znam literatury a až následně z něj vy- bírat jednotlivé záznamy a vkládat je do dokumentu jako citace. Začněme tedy tvorbou seznamu. Vytvoření seznamu literatury Nastavte kurzor na místo, kde chcete vytvořit seznam literatury. V seznamu značkovacích prostředí objevíte Biblio- grafie. Po vložení se v místě kurzoru ob- jeví nadpis Literatura a  pod ním šedé políčko key-1 a vedle kurzor. Klepnutím na šedý text key-1 se zobrazí jeho nasta- vení. Políčko klíč je pro vnitřní účely Ly- Xu a jedná se o jednoznačný identifikátor tohoto konkrétního řádku citace. Políč- ko značka je zde prázdné a značka je číslo citace v pořadí (bohužel toto je třetí vý- Značky (kotvy) v dokumentu u nadpisů, pod popisky obrázku znam slova „značka“ v programu LyX, a tabulky a nakonec i u rovnice resp. třetí funkce se stejným poj- menováním). V obecném tvaru vypadá citace jako [značka]. Pokud si přejete ji- nou značku místo čísla, jednoduše ji vepište do pole značka. Snadno tak vy- tvoříte citace typu [Omáčka et al. 2003]. A  nyní k  vlastním citačním zá- znamům – co musí obsahovat, se bohu- žel liší podle typu citace (článek má jiné citační náležitosti nežli kniha anebo stránka na internetu). Pokud nevíte, jak přesně psát kterou citaci, můžete použít projekt Citace.com. Anebo nechat vše na dalším z  nástrojů TeXu – BibTeXu, se kterým si LyX opět výborně rozumí. Poznámka Tento nástroj naprogramovali v ro- Povšimněte si odkazů a hlavně rozdílů v úvodních znacích ce 1985 autor LaTeXu Leslie Lamport a programátor Oren Pa-V  nabídce Formát můžete vložit i  jiné totiž jmenuje Obrázek 1, nikoli Obrázek tashnik. BibTeX je velice silný ná-formátování. (1), na rozdíl od rovnic, kde je jméno stroj, který vám dovolí používat Pojem <reference> obecně odkazuje rovnice (1) v  závorce. Dále můžetena číslo sekce/kapitoly, ale i obrázku či odkazovat na stranu či na „referenci na jednu citační databázi napříč vše-tabulky. S výjimkou rovnic se tyto refe- straně“. mi vašimi dokumenty.rence nepíší v  závorkách. Obrázek se

×