SlideShare a Scribd company logo
1 of 72
Ενότητα 47η
: Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Μπακάλης Κώστας (history-logotexnia.blogspot.com).
π πΧάρτης της Ελλάδας υ ό τρι λή
:Κατοχή
: κόκκινο Γερμανοί
: γαλάζιο Ιταλοί
π : ράσινο Βούλγαροι
π : π π (μ λε ρο ολεμική κτήση ιταλικό
)έδαφος
http://el.wikipedia.org/wiki
Α. Ελληνοϊταλικός πόλεμος
(1940-1941)
15 Αυγούστου 1940
Ο ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΣ»
◄  Φύλλο του Ασύρματου  16 1940. της ης Αυγούστου
π '40. ,Το έ ος του Λαϊκή εικονογραφία  Ιστορική και Εθνολογική
, 1987, . 38. Εταιρεία της Ελλάδος Αθήνα σ
Το ιταλικό τελεσίγραφο
… η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν
Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν
δια την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων
αυτής δυνάμεων, … ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού
εδάφους.
… π πΗ Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί α ό την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ό ως μη
εναντιωθή πεις την κατάληψιν ταύτην και ό ως π πμη αρεμ οδίση την
ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων
… Τα στρατεύματα ταύτα πδεν αρουσιάζονται ως εχθροί του
ελληνικού λαού π π ,και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν ροτίθεται οσώς … να
π π .θίξη ο ωσδή οτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος
… ,Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν η αντίστασις
παυτή θα καμφθή δια των ό λων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε
, π π .τας ευθύνας αι ο οίαι ήθελον ροκύψη εκ τούτου
28 1940/Αθήναι τη η Οκτωβρίου ΧΙΧ
◄ Η διάταξη του
Ιταλικού και του
Ελληνικού στρατού τον
1940Οκτώβριο του
http://el.wikipedia.org/wi
► Στην Ελλάδα κηρύσσεται εθνική επιστράτευση
▲ π πΕμ ρός της Ελλάδος αιδιά 
π π / πΥφυ ουργείον Τύ ου Εκτύ ωσις
. . π . Λιθ Β Πα αχρυσάνθου Έγχρωμη
100x70 . λιθογραφία εκ Έργο
πφιλλοτεχνημένο α ό τον Κώστα
π . Γραμματό ουλο ,Αθήνα Φωτογραφικό
Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής
. Εταιρείας της Ελλάδος
◄ Α π . π .ναχώρηση για το Μέτω ο Α οχαιρετισμός ,Αθήνα
Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της
.  Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
▲ π : 28 - 13 1940.Πρώτη Ιταλική ε ίθεση Οκτωβρίου Νοεμβρίου
► Ακολούθησε όμως μια ηρωική ελληνική αντεπίθεση.
▲ π : 14 1940 - 1941.Ελληνική αντε ίθεση Νοεμβρίου Μάρτιος
► πΑυτοκόλλητο ου
κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το
1940-41 πγια τον έρανο υ έρ
του αγώνα της Ελλάδας
εναντίον των κατακτητών
▲ : π 1940Αλέξανδρος Αλεξανδράκης Ο ζωγράφος του έ ους του
!Αέρα
◄ .Αργυρόκαστρο
πΑνά αυση σ . τρατιωτών
,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο
Ιστορικής και Εθνολογικής
. Εταιρείας της Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/
► π πΣτιγμιότυ ο α ό το αλβανικό
π . μέτω ο
,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής
.και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
► Στο μέτωπο. Μέσα στα χιόνια
◄ : π . Μέσα στα χιόνια Στο Αλβανικό Μέτω ο
πΗ φωτογραφία τραβήχτηκε α ό το Λάζαρο
. Ακερμανίδη π. , Σ Μελετζή Με τους αντάρτες στα
,βουνά   1996, . 4. ©Αθήνα εικ Λάζαρος
Ακερμανίδης
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/
► 17 1940.Νοεμβρίου Βολή
πυροβολικού στο ύψωμα της
. VIII . Καστάνιανης Μεραρχία ,Αθήνα
Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και
. Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/g
allery/index.html
http://pheidias.antibaro.gr/1940/photos.htm#events4
π πΟ ελληνοϊταλικός όλεμος μέσα α ό δύο μαρτυρίες
-στρατιωτών λογοτεχνών
.α   , . π πΤο κρύο ήταν φοβερό αφάνταστο Α ό το κρύο αυτές τις ώρες σού ονούσε
‘ , , π ,κυριολεκτικά η ψυχή και σου ρχόταν σα μωρό να μ ήξεις τα κλάματα έτσι χωρίς
’ . π’ πνα ξέρεις κι εσύ τι ζητάς και τι θα βγάλεις μ αυτό Α το εριορισμένο του χώρου
π , ,δεν μ ορούσες να κάνεις δυο βήματα και καθόσουν εκεί ακίνητος ξυλιασμένος
‘ π , π πέτσι σα να χει αγώσει κι αυτό το ίδιο το μυαλό σου χτυ ώντας μόνο α ό καιρό σε
‘ ’ , π π .καιρό το να σου χέρι με τ άλλο έτσι σαν στο στίχο της α ελ ισίας του Σολωμού
.Γ π , π π (1946-47Μ εράτης Το λατύ οτάμι ), , 1992, . 145.Ερμής Αθήνα σ
. β π , π π’ ,Νύχτα άνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα ένας ίσω α τον άλλο ίδια
. π π π π , π ,τυφλοί Με κό ο ξεκολλώντας το οδάρι α ό τη λάσ η ό ου φορές
. π π ,εκατοβούλιαζε ίσαμε το γόνατο Ε ειδή το ιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω
. πκαθώς μες στην ψυχή μας Και τις λίγες φορές ό ου κάναμε στάση να
, π , ,ξεκουραστούμε μήτε ου αλλάζαμε κουβέντα μονάχα σοβαροί και αμίλητοι
’ , - . π ,φέγγοντας μ ένα μικρό δαδί μία μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα Ή φορές άλι αν
, π ,ήταν βολετό λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσσα ώρες ολλές
. , πόσο να τρέξουν τα αίματα Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό κι ήταν αυτό ιο
π’ π .κι α την κούραση ανυ όφερτο
. , (1960).Οδ Ελύτης Άξιον Εστί
http://pheidias.antibaro.gr/1940/photos.htm#events4
◄ π . πΓελοιογραφία του ξένου Τύ ου Έκ ληξη και
π π πθαυμασμός για το χτύ ημα ου δέχτηκε η Ιταλία α ό την
. Ελλάδα
(Blocking the Kick: π ). 1940-Α οκρούοντας το σουτ
1941.  ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και
. Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
► πΜια α ό τις εκατοντάδες
πγελοιογραφίες ου κυκλοφόρησαν
πτην ε οχή του Ελληνοϊταλικού
π πολέμου με θέμα τις ε ιτυχίες του
.ελληνικού στρατού Κεντρικό
π π πρόσω ο ου διακωμωδείται ο
.Μουσολίνι
◄ π , πΈλληνας στρατιώτης άνω σε μοτοσικλέτα λάφυρο α ό
, πτον ιταλικό στρατό στην ο οία έχει
. 1940–1941κρεμάσει την ελληνική σημαία Χειμώνας
▲ π " π " πΤο υ οβρύχιον Πα ανικολής καταβυθίζει τρία ιταλικά ο λιταγωγά εις την Αδριατικήν
24 1940". 1. π , 2. π , 3. π ,Δεκεμβρίου Κόλ ος Αυλώνος Ιταλικά αερο λάνα Ιταλικά ο λιταγωγά
4. , 5. π , 6. π π π , 7.Ιταλικά βυθιζόμενα Ιταλικά αερο λάνα Το ερισκό ιον του υ οβρυχίου Η
π .  , , παύλαξ της τορ ίλλης Πάνω δεξιά σε ένθετη σύνθεση εικόνα του υ οβρυχίου και οι
π :  E / π " π ". ε ιγραφές Ο εκδικητής της ΛΛΗΣ Το ένδοξον υ οβρύχιον Πα ανικολής
E / . π / / 4/ . . A.E. κδοτικός Οίκος Γεωργ Πα αδημητρίου Αθήναι Νο Κ Π Καρύδη
π 38x60 ./ 42x64 . . . . Έγχρωμη εκτύ ωση εκ εκ Έργο Ν Ι Κ
, . Αθήνα Συλλογή Πολεμικού Μουσείου
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
◄ " π / πΟ ελληνοϊταλικός όλεμος Η ανωλεθρία της
π πιταλικής αερο ορίας υ ό των γενναίων
π ". αερο όρων μας O "M. "Έκδοσις ίκου Σαλίβερου
A.E.  π 38x52 ./ 42x63 .  ,Έγχρωμη εκτύ ωση εκ εκ Αθήνα
. . . ., . 4957/14 (31).  ©Συλλογή Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/ind
ex.html
► πΈλληνες στρατιώτες μ ροστά
πστα α ομεινάρια ιταλικού
παερο λάνου στο αλβανικό
π . 1940–1941μέτω ο Χειμώνας
► . .Μέτσοβο Κατάρα Καθαρισμός οδού
π . α ό τις γυναίκες της Πίνδου
,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και
. Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/
gallery/index.html
▲ " π π : , , , π ,Ο ατριωτισμός των Η ειρωτών Χωρικοί άνδρες γυναίκες αιδιά αναβιβάζουν εις
π π , ". τας κορυφάς της Πίνδου ό λα και ολεμοφόδια βοηθούντες τον στρατό μας Αρχαίος
. ./ - / πεκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α Ε Αθήναι Πλατεία Συντάγματος Εγκεκριμένος υ ό του
π π .  46x66 ./ 52x73 .  ,Υ ουργείου Τύ ου και Τουρισμού Έγχρωμη λιθογραφία εκ εκ Αθήνα Συλλογή
. . . ., . 4955/16.  ©Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
◄ 1941. ... Για τους στρατιώτες
π . .Εκτύ ωσις λιθ Β π /Πα αχρυσάνθου Ανωτάτη Σχολή Καλών
- 7500-10000. Τεχνών Εργαστήριο χαρακτικής
100x68 . Έγχρωμη λιθογραφημένη αφίσα εκ
π . Έργο φιλοτεχνημένο α ό τη Βάσω Κατράκη
,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της
. Ελλάδος
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της
Ελλάδοςhttp://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
http://pheidias.antibaro.gr/1940
/photos.htm#events4
◄ Δεύτερη
πΙταλική ε ίθεση
9 - 23Μαρτίου
π 1941Α ριλίου
1941 . π π .θάνατος Μεταξά Νέος ρωθυ ουργός ο Αλ .Κορυζής
 1941 πΣτις αρχές Μαρτίου οι Έλληνες α έκρουσαν και τη νέα εαρινή
πε ίθεση των Ιταλών
► πΟ Ευρω αϊκός
πΤύ ος μιλά
για τις ελληνικές
νίκες
στο αλβανικό
πμέτω ο
Αντιφασιστική
Νίκη
Β. Ελληνογερμανικός πόλεμος
(Απρίλης 1941)
▲ πΚαταστροφές α ό τον γερμανικό βομβαρδισμό
6 π . π πτου Πειραιά στις Α ριλίου Η αερο ορική ε ίθεση
πστον Πειραιά δεν ροξένησε μεγάλες καταστροφές
πόμως οι υρκαγές και οι εκρήξεις εξαιτίας της ήταν
.καταστροφικές Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού
π π     π ,ένα λοίο ου μετέφερε ΤΝΤ χτυ ήθηκε
π ,ροκαλώντας τεράστια έκρηξη καταστρέφοντας τις
π π π .ε τά α ό τις δώδεκα α οβάθρες του λιμανιού
http://el.wikipedia.org
Εμάθατε στον Πειραιά
πε ιδρομή μεγάλη
πγκρεμίσανε τα σ ίτια μας
π πω ω ζημιά μεγάλη
Μέρα και νύχτα ρίχνανε
π π πμ όμ ες τα αρεο λάνα
πκαι χάνει η μάνα το αιδί
πκαι το αιδί τη μάνα
πΣκορ ούσανε το θάνατο
και ρίχνανε αράδα
και το λιμάνι γκρέμισαν
και την Αγια Τριάδα
π π πΜ όμ ες ολλές ερίξανε
μέσα στο τελεωνείο
και τον Περαία κάνανε
σωστό νεκροταφείο
:Στίχοι Μιχάλης Γενίτσαρης
:Μουσική Μιχάλης Γενίτσαρης
Γιώργος Νταλάρας
▲ π π 7Χάρτης α ό το εριοδικό Ημέρες Καθημερινή
◄ πΗ ε ίθεση της Ναζιστικής
.Γερμανίας στην Ελλάδα
http://el.wikipedia.org
▲ π πΒομβαρδισμός Ελληνικών θέσεων α ό το Γερμανικό υροβολικό
http://el.wikipedia.org
▲ π π - , ,Αντιαρματική οχύρωση στην το οθεσία Μ έλες Νέστος Αθήνα
Πολεμικό Μουσείο
▲ πΓερμανοί στρατιώτες ροελάυνουν στο ελληνικό έδαφος http://el.wikipedia.org
▲ Ο Γεώργιος ,Τσολάκογλου πο ρώτος Έλληνας δωσίλογος
π ,Πρωθυ ουργός ( π 1941).με Γερμανούς Αξιωματικούς Α ρίλιος Ο
, , π πΤσολάκογλου διοικητής στο Γ ΄ Σώμα Στρατού ήταν αυτός ου υ έγραψε τη
.συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς
◄ πΦωτογραφία α ό το
π 7εριοδικό Ημέρες
Καθημερινή
π π 1940-1941Η ολεμική ερίοδος
αφετηρία καταλυτικών εξελίξεων
πΟι τελευταίες εβδομάδες του ολέμου στην
π πΑλβανία ήταν εξαιρετικά λούσιες σε ολιτικές
π π πδιεργασίες στο ε ί εδο των ολεμιστών του
π [...].μετώ ου και της κοινωνίας Η ρήξη
ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και την
πηγεσία της έγραψε τις ημέρες αυτές το ρώτο
. [...]της κεφάλαιο Για τους εκατοντάδες
π πχιλιάδες φαντάρους ου ήραν το δρόμο του
π [...], πγυρισμού με τα όδια ο τρό ος της
.κατάρρευσης δεν άφηνε καμία αμφιβολία Η
π , πστρατιωτική ηγεσία ρόδωσε η ολιτική
π . π πδρα έτευσε Στην ατελείωτη εζο ορία και
π πστη μιζέρια ου αντίκρισαν ίσω όσοι
π , πε έστρεψαν τέτοιου είδους συμ εράσματα
π ,βρήκαν σταθερά ε ιχειρήματα έτσι ώστε να
π πμεταβληθούν σε βαθιά ριζωμένη ε οίθηση
π .και ολιτική κρίση
. , « π 1940-1941»,Γ Μαργαρίτης Ο όλεμος
,Ιστορία του νέου ελληνισμού Ελληνικά
, 2003, . 8 , . 30-32.Γράμματα Αθήνα τόμ ος σ
▲ Εικόνα ασύμβατη για τις
π .αξίες του δυτικού ολιτισμού
π .Ναζί στην Ακρό ολη
 , π &Ο βασιλιάς η κυβέρνηση και κά οιες ελληνικές
π πβρετανικές ένο λες δυνάμεις υ οχώρησαν στην
Κρήτη, πό ου η αντίσταση συνεχίστηκε για λίγο
,ακόμη μέχρι τη μάχη της Κρήτης (Μάιος
1941), π .ο ότε κατελήφθη και αυτή
▲ .  π π / 1941 π. "B.Μάχη της Κρήτης Υ ό Ενώσεως Ελευθέρων σκο ευτών Μαΐου Εκτύ
π "/ . .  Πα αχρυσάνθου Έργον Ι Δ Αννουσάκη π 42x65 . .Έγχρωμη εκτύ ωση εκ Έργο Ι
.  , . . . ., . 4957/69. ©Αννουσάκη Αθήνα Συλλογή Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της
Ελλάδος
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
▲ π π π π   , 1941.Γερμανοί αλεξι τωτιστές και αερο λάνα άνω α ό την Κρήτη Μάιος
◄ πΠτώση αλεξι τωτιστών
 .στην Κρήτη ,Αθήνα
AΦωτογραφικό ρχείο Πολεμικού
M   ©ουσείου ΥΠΠΟ
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr
/general/gallery/index.html
▲ Ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και η
κυβέρνησή του κατέφυγαν στο
.Κάιρο
► Παρέλαση βουλγαρικών
φασιστικών στρατευμάτων στην
Ξάνθη
   Ήρθαν ντυμένοι φίλοι
   αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
  π π π  το αμ άλαιο χώμα ατώντας
  πκαι το χώμα δεν έδεσε οτέ με τη φτέρνα
. τους
, ,Έφεραν το Σοφό τον Οικιστή και το
, Γεωμέτρη
, βίβλους γραμμάτων και αριθμών
π π , την άσα υ οταγή και δύναμη
π π . το αμ άλαιο φως εξουσιάζοντας
π π .Και το φως δεν έδεσε οτέ με τη σκέ η τους
 Ούτε μέλισσα καν δεν γελάστηκε
’ π  το χρυσό ν αρχίσει αιχνίδι
,ούτε ζέφυρος καν τις λεύκες να φουσκώσει
π . οδιές
   Έστησαν και θεμελίωσαν
, , π  στις κορφές στις κοιλάδες στα όρτα
π π  ύργους κραταιούς και ε αύλεις
π , ξύλα και άλλα λεούμενα
π  τους νόμους τους θεσ ίζοντας
, τα καλά και συμφέροντα
  π π . στο αμ άλαιο μέτρο εφαρμόζοντας
πΚαι το μέτρο δεν έδεσε οτέ με την
. σκέψη τους
 Ούτε καν ένα χνάρι θεού
 στην ψυχή τους σημάδι δεν άφησε
 ούτε καν ένα βλέμμα ξωθιάς
π π . τη μιλιά τους δεν εί ε να άρει
  « » Έφτασαν ντυμένοι φίλοι
 αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
π π π . τα αμ άλαια δώρα ροσφέροντας
 Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε
π . αρά μόνο σίδερο και φωτιά
’ πΣτ ανοιχτά ου καρτέραγαν
 δάχτυλα
π . μόνο ό λα και σίδερο και φωτιά
πΜόνο ό λα και σίδερο και φωτιά 
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
 (1940-1941) π ,Η μάχη της Ελλάδας δηλαδή ο ελληνοϊταλικός όλεμος η κατάληψη της
π π πΕλλάδας α ό τους Γερμανούς κι η μάχη της Κρήτης ήταν ένα α ό τα ε εισόδια του Β΄
.Παγκοσμίου Πολέμου πΜε τεράστια όμως ολιτική σημασία.
 1940-41 π πΤο χειμώνα του η Ελλάδα ήταν η μόνη δύναμη στην η ειρωτική Ευρώ η
π . « »ου μαχόταν εναντίον του Άξονα κι ο μοναδικός σύμμαχος της Αγγλίας Το ΌΧΙ
π π π πα έδειξε ως ακόμη και μια μικρή χώρα μ ορούσε να μην υ οταγεί αμαχητί στην ωμή
. π , π , πβία Η υ οχώρηση του Μουσολίνι στην Αλβανία ρώτη ήττα του Άξονα αντού
π π .ανα τέρωσε το ηθικό των αντι άλων του
 , π πΤέλος η γερμανική ροέλαση στα Βαλκάνια α οδείχτηκε βαρυσήμαντο στρατηγικό
, π .σφάλμα ε ειδή καθυστέρησε την έναρξη της εκστρατείας στη Ρωσία Βασικός
π ’ ,αράγοντας σ αυτή την εκστρατεία ήταν ο χρόνος αφού για να νικήσουν οι Γερμανοί
π π πέ ρε ε να καταλάβουν τεράστιες εκτάσεις και να συντρίψουν τη ρωσική άμυνα ριν
.τους σταματήσει ο χειμώνας
 πΕ ομένως στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο πελληνικός λαός λήρωσε
τεράστιο φόρο αίματος
για τη συμμαχική νίκη εναντίον των ναζί.
 ( 1940-Ελληνοϊταλικός Πόλεμος Οκτώβρης Μάρτης
1941)
 Ελληνογερμανικός Πόλεμος και μάχη της Κρήτης
( π 1941)Α ρίλης και Μάης
 ( 1941 – 1944).Αντίσταση Μάης Οκτώβρης
1940 Οκτ Νοε Δεκ
Ιαν
1941
Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ 1941
Μάχη της
Κρήτης
1/6/1941
Κατάληψη
Αθήνας
27/4/1941
Επίθεση
Ναζιστικής
Γερμανίας
6/4/1941
Γ. «Εαρινή επίθεση» των
Ιταλών
28/12/1940
Β. Μεγάλη επίθεση
κατά των Ιταλών
13/11/1940
Α. Άμυνα στον
ιταλό εισβολέα
28/10/1940
ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ 28/10/1940 - 5/4/1941
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 6/4/1941 - 27/4/1941
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 20/5/1941
- 1/6/1941
1941-1944
ΚΑΤΟΧΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
   πΗ υ όθεση: π . 1962,Ελληνική δραματική ταινία αραγωγής ΔΡΑΚΑΚΗΣ
π π .στη μακεδονική ε αρχία δύο ζευγάρια χωρίζουν με την έναρξη του ολέμου
π π . π -πΟι δύο άντρες άνε στο μέτω ο της Αλβανίας Πολεμούν λάι λάι με τον
π π . , π ,δάσκαλο ο ο οίος θα σκοτωθεί ρώτος Στη συνέχεια θα έσουν και οι ίδιοι
π π π π .το μέτω ο θα καταρρεύσει και το ένθος θα σκε άσει τα άντα Η ιστορία
π' 26 1940.ξεκινάει α τις Οκτωβρίου Σε ένα φυλάκιο στα ελληνοαλβανικά
, . 29 1940.σύνορα η ζωή των στρατιωτικών κυλά ήρεμα Οκτωβρίου Έχει
πκηρυχθεί ο όλεμος με τους Ιταλούς και οι στρατιώτες αλλάζουν μονάδες
. 1941:ανάλογα με την ειδικότητά τους Άνοιξη Μετά την κατάκτηση της
π , π π πχώρας α ό τους Γερμανούς οι στρατιώτες ε ιστρέφουν α ό τα μέτω α του
π , π π .. πολέμου στα σ ίτια τους με τα όδια Ο Κανελλό ουλος κινηματογραφεί
, π π , ,εδώ στην ρώτη μεγάλου μήκους και ιθανώς κορυφαία ταινία του με
π π π ποιητική ευαισθησία και με κά οια λυρικά λάνα τα τραύματα ου αφήνει ο
π π ( π π , πόλεμος σε μία ομάδα ανθρώ ων μια αρέα έντε φίλων ου είχαν
) ' πγνωριστεί και δεθεί στο φυλάκιο και κατ ε έκταση σε ολόκληρη κοινωνία
.αλλά και στο κάθε άτομο ξεχωριστά Δεν τον ενδιαφέρει η καταγραφή
π π π (ολεμικών γεγονότων ούτε τον α ασχολεί οιος και τι είναι ο εχθρός σαφώς
π ),ως βάση της ιστορίας θέτει το αλβανικό μέτω ο ούτε καν εξυμνεί την
π π π ( )ελληνική ψυχή ου ηγάζει α ό κραυγές γενναιότητας αεεεεέρα αλλά
π - π π - πε ικεντρώνεται στα γιατί και τη ματαιότητα του ο οιουδή οτε ολέμου και
π π π ,τον ροδιαγεγραμμένο χαμό και τη συντριβή ου εκείνος ε ιφέρει για όλους
π π π .  πκάτι ου φυσικά ξε ερνά την ανθρώ ινη φύση Μια αρέα νεαρών
π π π'στρατιωτών με μ ροστάρη έναν ανθρω ιστή λοχία φεύγουν α το φυλάκιο
π π'για να ολεμήσουν τους γερμανούς κατακτητές λαμβάνοντες εντολές α την
. ,Αθήνα Ξεκινούν με ενθουσιασμό τραγουδώντας και χορεύοντας θαρρεί
π π . πκανείς ως άνε σε γλέντι Ωστόσο τα δεινά του ολέμου θα τους διαλύσουν
.ψυχολογικά οδηγώντας τους σταδιακά στην κατάθλιψη και το μαρασμό
, π π ,Χάνουν κάθε διάθεση και όρεξη δεν έχουν λέον θετική ενέργεια κι ελ ίδα
, π , π π π π ,ενώ ξέρουν όσοι γυρίσουν ίσω ως τί οτα ια δε θα είναι το ίδιο με ριν
π . όσον αφορά στις οικογένειες και τον τρό ο ζωής των
▲ Μία αριστουργηματική στιγμή
.του ελληνικού κινηματογράφου
πΤου σ ουδαίου Τάκη
π 1962,Κανελλό ουλο και του
π πμία ασ ρόμαυρη αντι ολεμική
, π'ταινία α τις καλύτερες του
, π π π .είδους σε αγκόσμιο ε ί εδο
http://greatdirectorsgreatmovie
s.blogspot.gr/2012/12/1962.h
tml

More Related Content

What's hot

Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1Despina Tosounidou
 
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και ΕυρώπηΕ Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και ΕυρώπηKvarnalis75
 
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμοKvarnalis75
 
Η Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός Διχασμός
Η Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός ΔιχασμόςΗ Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός Διχασμός
Η Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός Διχασμόςirinikel
 
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίαςKvarnalis75
 
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσηςKvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουKvarnalis75
 
21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)
21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)
21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)Kvarnalis75
 
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....Kvarnalis75
 
ο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητων
ο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητωνο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητων
ο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητωνTania Apostolopoulou
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεωνΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεωνKvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)Kvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...Kvarnalis75
 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)Kostas Vakouftsis
 
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)Kvarnalis75
 
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...Kvarnalis75
 
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...Kvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...Kvarnalis75
 

What's hot (20)

Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
 
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και ΕυρώπηΕ Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
 
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο
44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο
 
Η Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός Διχασμός
Η Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός ΔιχασμόςΗ Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός Διχασμός
Η Ελλάδα στον Α‘ παγκόσμιο πόλεμο – ο Εθνικός Διχασμός
 
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
 
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
 
21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)
21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)
21. Kρητικό ζήτημα (1821 1905)
 
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
 
ο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητων
ο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητωνο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητων
ο ανταγωνισμος στο στρατοπεδο των νικητων
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεωνΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
 
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
54 ενότητα: (α' μέρος) Δεκεμβριανά (1944)- Εμφύλιος πόλεμος(1946-1949)
 
Ενότητα 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)
Ενότητα 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)Ενότητα 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)
Ενότητα 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)
 
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
 
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 31, Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 31, Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.ΕΝΟΤΗΤΑ 31, Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 31, Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...
ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της πε...
 

Viewers also liked

ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...Kvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημαΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημαKvarnalis75
 
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...Kvarnalis75
 
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...Kvarnalis75
 
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Kvarnalis75
 
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929Kvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Kvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουKvarnalis75
 
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Kvarnalis75
 
33. η ρωσική επανάσταση
33. η ρωσική επανάσταση33. η ρωσική επανάσταση
33. η ρωσική επανάστασηKvarnalis75
 
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843Kvarnalis75
 
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962Kvarnalis75
 
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)Kvarnalis75
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναKvarnalis75
 
3. Γαλλική επανάσταση
3. Γαλλική επανάσταση3. Γαλλική επανάσταση
3. Γαλλική επανάστασηKvarnalis75
 

Viewers also liked (15)

ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 49 Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισ...
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημαΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα
 
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
Ενότητα: 56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’8...
 
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
Ενότητα 54η (β’ μέρος) Τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-19...
 
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
 
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929
ενοτητα 40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια - η οικονομική κρίση του 1929
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
 
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
 
33. η ρωσική επανάσταση
33. η ρωσική επανάσταση33. η ρωσική επανάσταση
33. η ρωσική επανάσταση
 
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
 
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
 
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
 
3. Γαλλική επανάσταση
3. Γαλλική επανάσταση3. Γαλλική επανάσταση
3. Γαλλική επανάσταση
 

Similar to 47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝτίνα Στουμποβίκου
 
Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματαΤα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματαDimitra Mylonaki
 
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερίαΜία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερίαDimitra Mylonaki
 
28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή)
28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή) 28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή)
28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή) popimerg
 
1940 Φωτογραφικο Υλικό.ppt
1940 Φωτογραφικο Υλικό.ppt1940 Φωτογραφικο Υλικό.ppt
1940 Φωτογραφικο Υλικό.pptMARIA689413
 
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940dimalida
 
Ο πόλεμος του '40
Ο πόλεμος του '40Ο πόλεμος του '40
Ο πόλεμος του '40Met Kous
 
Επετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικούΕπετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικούDimitra Mylonaki
 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 194028 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940xristoi
 
η ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώνα
η ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώναη ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώνα
η ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώναΚΑΛΛΙΟΠΕΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΕΙΑ
 
Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο Πάτρας
Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο ΠάτραςΕορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο Πάτρας
Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο Πάτραςarlap
 

Similar to 47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο (20)

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΟΧΙ -28η Οκτωβρίου 1940
ΟΧΙ -28η Οκτωβρίου 1940ΟΧΙ -28η Οκτωβρίου 1940
ΟΧΙ -28η Οκτωβρίου 1940
 
28η Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
28η Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)28η Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
28η Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
 
Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματαΤα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
 
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερίαΜία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
 
i symmetochi tis elladas ston b pagkosmio polemo
i symmetochi tis elladas ston b pagkosmio polemoi symmetochi tis elladas ston b pagkosmio polemo
i symmetochi tis elladas ston b pagkosmio polemo
 
28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή)
28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή) 28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή)
28η Οκτωβρίου (σχολική εορτή)
 
1940 Φωτογραφικο Υλικό.ppt
1940 Φωτογραφικο Υλικό.ppt1940 Φωτογραφικο Υλικό.ppt
1940 Φωτογραφικο Υλικό.ppt
 
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
 
Ο πόλεμος του '40
Ο πόλεμος του '40Ο πόλεμος του '40
Ο πόλεμος του '40
 
Επετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικούΕπετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικού
 
28η οκτωβριου 1940
28η οκτωβριου 194028η οκτωβριου 1940
28η οκτωβριου 1940
 
28 Οκτωβρίου 1940
28 Οκτωβρίου 194028 Οκτωβρίου 1940
28 Οκτωβρίου 1940
 
28 Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
28 Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/) 28 Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
28 Οκτωβρίου 1940 (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
 
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Ιστορία Γ΄ Γυ...
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Ιστορία Γ΄ Γυ...Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Ιστορία Γ΄ Γυ...
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Ιστορία Γ΄ Γυ...
 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 194028 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
 
Πρόγραμμα 28ης Οκτωβρίου
Πρόγραμμα 28ης ΟκτωβρίουΠρόγραμμα 28ης Οκτωβρίου
Πρόγραμμα 28ης Οκτωβρίου
 
η ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώνα
η ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώναη ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώνα
η ελληνική-οικονομία-και-κοινωνία-κατά-τον-19ο-αιώνα
 
2011 10ο δημ. σχ.
2011 10ο δημ. σχ.2011 10ο δημ. σχ.
2011 10ο δημ. σχ.
 
Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο Πάτρας
Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο ΠάτραςΕορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο Πάτρας
Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου - 15ο Γυμνάσιο Πάτρας
 

More from Kvarnalis75

1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, ΜακεδονίαKvarnalis75
 
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνωνKvarnalis75
 
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδοKvarnalis75
 
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημαKvarnalis75
 
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την ΚρήτηKvarnalis75
 
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώροKvarnalis75
 
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την ΚύπροKvarnalis75
 
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...Kvarnalis75
 
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφήςKvarnalis75
 
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξηςΗ στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξηςKvarnalis75
 
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχήςKvarnalis75
 
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματαKvarnalis75
 
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηKvarnalis75
 
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίαςKvarnalis75
 
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...Kvarnalis75
 
1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο ΔιαφωτισμόςKvarnalis75
 
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Kvarnalis75
 
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνουςKvarnalis75
 
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική ΕυρώπηKvarnalis75
 

More from Kvarnalis75 (20)

2. Κρήτη
2. Κρήτη2. Κρήτη
2. Κρήτη
 
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
 
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
 
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
 
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
 
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
 
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
 
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
 
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
 
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
 
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξηςΗ στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
 
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
 
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
 
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
 
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
 
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
 
1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός
 
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
 
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
 
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
 

Recently uploaded

Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxLampriniMagaliou
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςTassos Karampinis
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxLampriniMagaliou
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxLampriniMagaliou
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxLampriniMagaliou
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςGeorge Papavasileiou
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxPapanikolaou Dimitris
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxssuser0e846e
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 

47. Η Ελλάδα στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο

 • 1. Ενότητα 47η : Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Μπακάλης Κώστας (history-logotexnia.blogspot.com).
 • 2. π πΧάρτης της Ελλάδας υ ό τρι λή :Κατοχή : κόκκινο Γερμανοί : γαλάζιο Ιταλοί π : ράσινο Βούλγαροι π : π π (μ λε ρο ολεμική κτήση ιταλικό )έδαφος http://el.wikipedia.org/wiki
 • 4.
 • 5. 15 Αυγούστου 1940 Ο ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΣ» ◄  Φύλλο του Ασύρματου  16 1940. της ης Αυγούστου π '40. ,Το έ ος του Λαϊκή εικονογραφία  Ιστορική και Εθνολογική , 1987, . 38. Εταιρεία της Ελλάδος Αθήνα σ
 • 6.
 • 7. Το ιταλικό τελεσίγραφο … η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων, … ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. … π πΗ Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί α ό την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ό ως μη εναντιωθή πεις την κατάληψιν ταύτην και ό ως π πμη αρεμ οδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων … Τα στρατεύματα ταύτα πδεν αρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού π π ,και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν ροτίθεται οσώς … να π π .θίξη ο ωσδή οτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος … ,Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν η αντίστασις παυτή θα καμφθή δια των ό λων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε , π π .τας ευθύνας αι ο οίαι ήθελον ροκύψη εκ τούτου 28 1940/Αθήναι τη η Οκτωβρίου ΧΙΧ
 • 8. ◄ Η διάταξη του Ιταλικού και του Ελληνικού στρατού τον 1940Οκτώβριο του http://el.wikipedia.org/wi
 • 9.
 • 10. ► Στην Ελλάδα κηρύσσεται εθνική επιστράτευση
 • 11. ▲ π πΕμ ρός της Ελλάδος αιδιά  π π / πΥφυ ουργείον Τύ ου Εκτύ ωσις . . π . Λιθ Β Πα αχρυσάνθου Έγχρωμη 100x70 . λιθογραφία εκ Έργο πφιλλοτεχνημένο α ό τον Κώστα π . Γραμματό ουλο ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής . Εταιρείας της Ελλάδος
 • 12. ◄ Α π . π .ναχώρηση για το Μέτω ο Α οχαιρετισμός ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της .  Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 • 13.
 • 14. ▲ π : 28 - 13 1940.Πρώτη Ιταλική ε ίθεση Οκτωβρίου Νοεμβρίου
 • 15. ► Ακολούθησε όμως μια ηρωική ελληνική αντεπίθεση.
 • 16. ▲ π : 14 1940 - 1941.Ελληνική αντε ίθεση Νοεμβρίου Μάρτιος ► πΑυτοκόλλητο ου κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1940-41 πγια τον έρανο υ έρ του αγώνα της Ελλάδας εναντίον των κατακτητών
 • 17. ▲ : π 1940Αλέξανδρος Αλεξανδράκης Ο ζωγράφος του έ ους του !Αέρα
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. ◄ .Αργυρόκαστρο πΑνά αυση σ . τρατιωτών ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής . Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/ ► π πΣτιγμιότυ ο α ό το αλβανικό π . μέτω ο ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής .και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 • 25. ► Στο μέτωπο. Μέσα στα χιόνια
 • 26. ◄ : π . Μέσα στα χιόνια Στο Αλβανικό Μέτω ο πΗ φωτογραφία τραβήχτηκε α ό το Λάζαρο . Ακερμανίδη π. , Σ Μελετζή Με τους αντάρτες στα ,βουνά   1996, . 4. ©Αθήνα εικ Λάζαρος Ακερμανίδης http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/ ► 17 1940.Νοεμβρίου Βολή πυροβολικού στο ύψωμα της . VIII . Καστάνιανης Μεραρχία ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και . Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/g allery/index.html
 • 28. π πΟ ελληνοϊταλικός όλεμος μέσα α ό δύο μαρτυρίες -στρατιωτών λογοτεχνών .α   , . π πΤο κρύο ήταν φοβερό αφάνταστο Α ό το κρύο αυτές τις ώρες σού ονούσε ‘ , , π ,κυριολεκτικά η ψυχή και σου ρχόταν σα μωρό να μ ήξεις τα κλάματα έτσι χωρίς ’ . π’ πνα ξέρεις κι εσύ τι ζητάς και τι θα βγάλεις μ αυτό Α το εριορισμένο του χώρου π , ,δεν μ ορούσες να κάνεις δυο βήματα και καθόσουν εκεί ακίνητος ξυλιασμένος ‘ π , π πέτσι σα να χει αγώσει κι αυτό το ίδιο το μυαλό σου χτυ ώντας μόνο α ό καιρό σε ‘ ’ , π π .καιρό το να σου χέρι με τ άλλο έτσι σαν στο στίχο της α ελ ισίας του Σολωμού .Γ π , π π (1946-47Μ εράτης Το λατύ οτάμι ), , 1992, . 145.Ερμής Αθήνα σ . β π , π π’ ,Νύχτα άνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα ένας ίσω α τον άλλο ίδια . π π π π , π ,τυφλοί Με κό ο ξεκολλώντας το οδάρι α ό τη λάσ η ό ου φορές . π π ,εκατοβούλιαζε ίσαμε το γόνατο Ε ειδή το ιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω . πκαθώς μες στην ψυχή μας Και τις λίγες φορές ό ου κάναμε στάση να , π , ,ξεκουραστούμε μήτε ου αλλάζαμε κουβέντα μονάχα σοβαροί και αμίλητοι ’ , - . π ,φέγγοντας μ ένα μικρό δαδί μία μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα Ή φορές άλι αν , π ,ήταν βολετό λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσσα ώρες ολλές . , πόσο να τρέξουν τα αίματα Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό κι ήταν αυτό ιο π’ π .κι α την κούραση ανυ όφερτο . , (1960).Οδ Ελύτης Άξιον Εστί
 • 29.
 • 31. ◄ π . πΓελοιογραφία του ξένου Τύ ου Έκ ληξη και π π πθαυμασμός για το χτύ ημα ου δέχτηκε η Ιταλία α ό την . Ελλάδα (Blocking the Kick: π ). 1940-Α οκρούοντας το σουτ 1941.  ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και . Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 • 32.
 • 33.
 • 34. ► πΜια α ό τις εκατοντάδες πγελοιογραφίες ου κυκλοφόρησαν πτην ε οχή του Ελληνοϊταλικού π πολέμου με θέμα τις ε ιτυχίες του .ελληνικού στρατού Κεντρικό π π πρόσω ο ου διακωμωδείται ο .Μουσολίνι ◄ π , πΈλληνας στρατιώτης άνω σε μοτοσικλέτα λάφυρο α ό , πτον ιταλικό στρατό στην ο οία έχει . 1940–1941κρεμάσει την ελληνική σημαία Χειμώνας
 • 35. ▲ π " π " πΤο υ οβρύχιον Πα ανικολής καταβυθίζει τρία ιταλικά ο λιταγωγά εις την Αδριατικήν 24 1940". 1. π , 2. π , 3. π ,Δεκεμβρίου Κόλ ος Αυλώνος Ιταλικά αερο λάνα Ιταλικά ο λιταγωγά 4. , 5. π , 6. π π π , 7.Ιταλικά βυθιζόμενα Ιταλικά αερο λάνα Το ερισκό ιον του υ οβρυχίου Η π .  , , παύλαξ της τορ ίλλης Πάνω δεξιά σε ένθετη σύνθεση εικόνα του υ οβρυχίου και οι π :  E / π " π ". ε ιγραφές Ο εκδικητής της ΛΛΗΣ Το ένδοξον υ οβρύχιον Πα ανικολής E / . π / / 4/ . . A.E. κδοτικός Οίκος Γεωργ Πα αδημητρίου Αθήναι Νο Κ Π Καρύδη π 38x60 ./ 42x64 . . . . Έγχρωμη εκτύ ωση εκ εκ Έργο Ν Ι Κ , . Αθήνα Συλλογή Πολεμικού Μουσείου http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 • 36. ◄ " π / πΟ ελληνοϊταλικός όλεμος Η ανωλεθρία της π πιταλικής αερο ορίας υ ό των γενναίων π ". αερο όρων μας O "M. "Έκδοσις ίκου Σαλίβερου A.E.  π 38x52 ./ 42x63 .  ,Έγχρωμη εκτύ ωση εκ εκ Αθήνα . . . ., . 4957/14 (31).  ©Συλλογή Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/ind ex.html ► πΈλληνες στρατιώτες μ ροστά πστα α ομεινάρια ιταλικού παερο λάνου στο αλβανικό π . 1940–1941μέτω ο Χειμώνας
 • 37. ► . .Μέτσοβο Κατάρα Καθαρισμός οδού π . α ό τις γυναίκες της Πίνδου ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και . Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/ gallery/index.html
 • 38. ▲ " π π : , , , π ,Ο ατριωτισμός των Η ειρωτών Χωρικοί άνδρες γυναίκες αιδιά αναβιβάζουν εις π π , ". τας κορυφάς της Πίνδου ό λα και ολεμοφόδια βοηθούντες τον στρατό μας Αρχαίος . ./ - / πεκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α Ε Αθήναι Πλατεία Συντάγματος Εγκεκριμένος υ ό του π π .  46x66 ./ 52x73 .  ,Υ ουργείου Τύ ου και Τουρισμού Έγχρωμη λιθογραφία εκ εκ Αθήνα Συλλογή . . . ., . 4955/16.  ©Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 • 39. ◄ 1941. ... Για τους στρατιώτες π . .Εκτύ ωσις λιθ Β π /Πα αχρυσάνθου Ανωτάτη Σχολή Καλών - 7500-10000. Τεχνών Εργαστήριο χαρακτικής 100x68 . Έγχρωμη λιθογραφημένη αφίσα εκ π . Έργο φιλοτεχνημένο α ό τη Βάσω Κατράκη ,Αθήνα Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της . Ελλάδος © Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδοςhttp://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html http://pheidias.antibaro.gr/1940 /photos.htm#events4
 • 40.
 • 41. ◄ Δεύτερη πΙταλική ε ίθεση 9 - 23Μαρτίου π 1941Α ριλίου 1941 . π π .θάνατος Μεταξά Νέος ρωθυ ουργός ο Αλ .Κορυζής  1941 πΣτις αρχές Μαρτίου οι Έλληνες α έκρουσαν και τη νέα εαρινή πε ίθεση των Ιταλών
 • 42. ► πΟ Ευρω αϊκός πΤύ ος μιλά για τις ελληνικές νίκες στο αλβανικό πμέτω ο Αντιφασιστική Νίκη
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 47.
 • 48. ▲ πΚαταστροφές α ό τον γερμανικό βομβαρδισμό 6 π . π πτου Πειραιά στις Α ριλίου Η αερο ορική ε ίθεση πστον Πειραιά δεν ροξένησε μεγάλες καταστροφές πόμως οι υρκαγές και οι εκρήξεις εξαιτίας της ήταν .καταστροφικές Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού π π     π ,ένα λοίο ου μετέφερε ΤΝΤ χτυ ήθηκε π ,ροκαλώντας τεράστια έκρηξη καταστρέφοντας τις π π π .ε τά α ό τις δώδεκα α οβάθρες του λιμανιού http://el.wikipedia.org Εμάθατε στον Πειραιά πε ιδρομή μεγάλη πγκρεμίσανε τα σ ίτια μας π πω ω ζημιά μεγάλη Μέρα και νύχτα ρίχνανε π π πμ όμ ες τα αρεο λάνα πκαι χάνει η μάνα το αιδί πκαι το αιδί τη μάνα πΣκορ ούσανε το θάνατο και ρίχνανε αράδα και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγια Τριάδα π π πΜ όμ ες ολλές ερίξανε μέσα στο τελεωνείο και τον Περαία κάνανε σωστό νεκροταφείο :Στίχοι Μιχάλης Γενίτσαρης :Μουσική Μιχάλης Γενίτσαρης Γιώργος Νταλάρας
 • 49. ▲ π π 7Χάρτης α ό το εριοδικό Ημέρες Καθημερινή
 • 50. ◄ πΗ ε ίθεση της Ναζιστικής .Γερμανίας στην Ελλάδα http://el.wikipedia.org
 • 51. ▲ π πΒομβαρδισμός Ελληνικών θέσεων α ό το Γερμανικό υροβολικό http://el.wikipedia.org
 • 52. ▲ π π - , ,Αντιαρματική οχύρωση στην το οθεσία Μ έλες Νέστος Αθήνα Πολεμικό Μουσείο
 • 53. ▲ πΓερμανοί στρατιώτες ροελάυνουν στο ελληνικό έδαφος http://el.wikipedia.org
 • 54. ▲ Ο Γεώργιος ,Τσολάκογλου πο ρώτος Έλληνας δωσίλογος π ,Πρωθυ ουργός ( π 1941).με Γερμανούς Αξιωματικούς Α ρίλιος Ο , , π πΤσολάκογλου διοικητής στο Γ ΄ Σώμα Στρατού ήταν αυτός ου υ έγραψε τη .συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς
 • 55. ◄ πΦωτογραφία α ό το π 7εριοδικό Ημέρες Καθημερινή
 • 56. π π 1940-1941Η ολεμική ερίοδος αφετηρία καταλυτικών εξελίξεων πΟι τελευταίες εβδομάδες του ολέμου στην π πΑλβανία ήταν εξαιρετικά λούσιες σε ολιτικές π π πδιεργασίες στο ε ί εδο των ολεμιστών του π [...].μετώ ου και της κοινωνίας Η ρήξη ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και την πηγεσία της έγραψε τις ημέρες αυτές το ρώτο . [...]της κεφάλαιο Για τους εκατοντάδες π πχιλιάδες φαντάρους ου ήραν το δρόμο του π [...], πγυρισμού με τα όδια ο τρό ος της .κατάρρευσης δεν άφηνε καμία αμφιβολία Η π , πστρατιωτική ηγεσία ρόδωσε η ολιτική π . π πδρα έτευσε Στην ατελείωτη εζο ορία και π πστη μιζέρια ου αντίκρισαν ίσω όσοι π , πε έστρεψαν τέτοιου είδους συμ εράσματα π ,βρήκαν σταθερά ε ιχειρήματα έτσι ώστε να π πμεταβληθούν σε βαθιά ριζωμένη ε οίθηση π .και ολιτική κρίση . , « π 1940-1941»,Γ Μαργαρίτης Ο όλεμος ,Ιστορία του νέου ελληνισμού Ελληνικά , 2003, . 8 , . 30-32.Γράμματα Αθήνα τόμ ος σ
 • 57.
 • 58. ▲ Εικόνα ασύμβατη για τις π .αξίες του δυτικού ολιτισμού π .Ναζί στην Ακρό ολη
 • 59.  , π &Ο βασιλιάς η κυβέρνηση και κά οιες ελληνικές π πβρετανικές ένο λες δυνάμεις υ οχώρησαν στην Κρήτη, πό ου η αντίσταση συνεχίστηκε για λίγο ,ακόμη μέχρι τη μάχη της Κρήτης (Μάιος 1941), π .ο ότε κατελήφθη και αυτή
 • 60. ▲ .  π π / 1941 π. "B.Μάχη της Κρήτης Υ ό Ενώσεως Ελευθέρων σκο ευτών Μαΐου Εκτύ π "/ . .  Πα αχρυσάνθου Έργον Ι Δ Αννουσάκη π 42x65 . .Έγχρωμη εκτύ ωση εκ Έργο Ι .  , . . . ., . 4957/69. ©Αννουσάκη Αθήνα Συλλογή Ι Ε Ε Ε αρ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html
 • 61. ▲ π π π π   , 1941.Γερμανοί αλεξι τωτιστές και αερο λάνα άνω α ό την Κρήτη Μάιος
 • 62. ◄ πΠτώση αλεξι τωτιστών  .στην Κρήτη ,Αθήνα AΦωτογραφικό ρχείο Πολεμικού M   ©ουσείου ΥΠΠΟ http://www.fhw.gr/chronos/14/gr /general/gallery/index.html
 • 63.
 • 64. ▲ Ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και η κυβέρνησή του κατέφυγαν στο .Κάιρο
 • 65.
 • 66. ► Παρέλαση βουλγαρικών φασιστικών στρατευμάτων στην Ξάνθη
 • 67.    Ήρθαν ντυμένοι φίλοι    αμέτρητες φορές οι εχθροί μου   π π π  το αμ άλαιο χώμα ατώντας   πκαι το χώμα δεν έδεσε οτέ με τη φτέρνα . τους , ,Έφεραν το Σοφό τον Οικιστή και το , Γεωμέτρη , βίβλους γραμμάτων και αριθμών π π , την άσα υ οταγή και δύναμη π π . το αμ άλαιο φως εξουσιάζοντας π π .Και το φως δεν έδεσε οτέ με τη σκέ η τους  Ούτε μέλισσα καν δεν γελάστηκε ’ π  το χρυσό ν αρχίσει αιχνίδι ,ούτε ζέφυρος καν τις λεύκες να φουσκώσει π . οδιές    Έστησαν και θεμελίωσαν , , π  στις κορφές στις κοιλάδες στα όρτα π π  ύργους κραταιούς και ε αύλεις π , ξύλα και άλλα λεούμενα π  τους νόμους τους θεσ ίζοντας , τα καλά και συμφέροντα   π π . στο αμ άλαιο μέτρο εφαρμόζοντας
 • 68. πΚαι το μέτρο δεν έδεσε οτέ με την . σκέψη τους  Ούτε καν ένα χνάρι θεού  στην ψυχή τους σημάδι δεν άφησε  ούτε καν ένα βλέμμα ξωθιάς π π . τη μιλιά τους δεν εί ε να άρει   « » Έφτασαν ντυμένοι φίλοι  αμέτρητες φορές οι εχθροί μου π π π . τα αμ άλαια δώρα ροσφέροντας  Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε π . αρά μόνο σίδερο και φωτιά ’ πΣτ ανοιχτά ου καρτέραγαν  δάχτυλα π . μόνο ό λα και σίδερο και φωτιά πΜόνο ό λα και σίδερο και φωτιά  ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
 • 69.  (1940-1941) π ,Η μάχη της Ελλάδας δηλαδή ο ελληνοϊταλικός όλεμος η κατάληψη της π π πΕλλάδας α ό τους Γερμανούς κι η μάχη της Κρήτης ήταν ένα α ό τα ε εισόδια του Β΄ .Παγκοσμίου Πολέμου πΜε τεράστια όμως ολιτική σημασία.  1940-41 π πΤο χειμώνα του η Ελλάδα ήταν η μόνη δύναμη στην η ειρωτική Ευρώ η π . « »ου μαχόταν εναντίον του Άξονα κι ο μοναδικός σύμμαχος της Αγγλίας Το ΌΧΙ π π π πα έδειξε ως ακόμη και μια μικρή χώρα μ ορούσε να μην υ οταγεί αμαχητί στην ωμή . π , π , πβία Η υ οχώρηση του Μουσολίνι στην Αλβανία ρώτη ήττα του Άξονα αντού π π .ανα τέρωσε το ηθικό των αντι άλων του  , π πΤέλος η γερμανική ροέλαση στα Βαλκάνια α οδείχτηκε βαρυσήμαντο στρατηγικό , π .σφάλμα ε ειδή καθυστέρησε την έναρξη της εκστρατείας στη Ρωσία Βασικός π ’ ,αράγοντας σ αυτή την εκστρατεία ήταν ο χρόνος αφού για να νικήσουν οι Γερμανοί π π πέ ρε ε να καταλάβουν τεράστιες εκτάσεις και να συντρίψουν τη ρωσική άμυνα ριν .τους σταματήσει ο χειμώνας  πΕ ομένως στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο πελληνικός λαός λήρωσε τεράστιο φόρο αίματος για τη συμμαχική νίκη εναντίον των ναζί.  ( 1940-Ελληνοϊταλικός Πόλεμος Οκτώβρης Μάρτης 1941)  Ελληνογερμανικός Πόλεμος και μάχη της Κρήτης ( π 1941)Α ρίλης και Μάης  ( 1941 – 1944).Αντίσταση Μάης Οκτώβρης
 • 70. 1940 Οκτ Νοε Δεκ Ιαν 1941 Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ 1941 Μάχη της Κρήτης 1/6/1941 Κατάληψη Αθήνας 27/4/1941 Επίθεση Ναζιστικής Γερμανίας 6/4/1941 Γ. «Εαρινή επίθεση» των Ιταλών 28/12/1940 Β. Μεγάλη επίθεση κατά των Ιταλών 13/11/1940 Α. Άμυνα στον ιταλό εισβολέα 28/10/1940 ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 28/10/1940 - 5/4/1941 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 6/4/1941 - 27/4/1941 ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 20/5/1941 - 1/6/1941
 • 72.    πΗ υ όθεση: π . 1962,Ελληνική δραματική ταινία αραγωγής ΔΡΑΚΑΚΗΣ π π .στη μακεδονική ε αρχία δύο ζευγάρια χωρίζουν με την έναρξη του ολέμου π π . π -πΟι δύο άντρες άνε στο μέτω ο της Αλβανίας Πολεμούν λάι λάι με τον π π . , π ,δάσκαλο ο ο οίος θα σκοτωθεί ρώτος Στη συνέχεια θα έσουν και οι ίδιοι π π π π .το μέτω ο θα καταρρεύσει και το ένθος θα σκε άσει τα άντα Η ιστορία π' 26 1940.ξεκινάει α τις Οκτωβρίου Σε ένα φυλάκιο στα ελληνοαλβανικά , . 29 1940.σύνορα η ζωή των στρατιωτικών κυλά ήρεμα Οκτωβρίου Έχει πκηρυχθεί ο όλεμος με τους Ιταλούς και οι στρατιώτες αλλάζουν μονάδες . 1941:ανάλογα με την ειδικότητά τους Άνοιξη Μετά την κατάκτηση της π , π π πχώρας α ό τους Γερμανούς οι στρατιώτες ε ιστρέφουν α ό τα μέτω α του π , π π .. πολέμου στα σ ίτια τους με τα όδια Ο Κανελλό ουλος κινηματογραφεί , π π , ,εδώ στην ρώτη μεγάλου μήκους και ιθανώς κορυφαία ταινία του με π π π ποιητική ευαισθησία και με κά οια λυρικά λάνα τα τραύματα ου αφήνει ο π π ( π π , πόλεμος σε μία ομάδα ανθρώ ων μια αρέα έντε φίλων ου είχαν ) ' πγνωριστεί και δεθεί στο φυλάκιο και κατ ε έκταση σε ολόκληρη κοινωνία .αλλά και στο κάθε άτομο ξεχωριστά Δεν τον ενδιαφέρει η καταγραφή π π π (ολεμικών γεγονότων ούτε τον α ασχολεί οιος και τι είναι ο εχθρός σαφώς π ),ως βάση της ιστορίας θέτει το αλβανικό μέτω ο ούτε καν εξυμνεί την π π π ( )ελληνική ψυχή ου ηγάζει α ό κραυγές γενναιότητας αεεεεέρα αλλά π - π π - πε ικεντρώνεται στα γιατί και τη ματαιότητα του ο οιουδή οτε ολέμου και π π π ,τον ροδιαγεγραμμένο χαμό και τη συντριβή ου εκείνος ε ιφέρει για όλους π π π .  πκάτι ου φυσικά ξε ερνά την ανθρώ ινη φύση Μια αρέα νεαρών π π π'στρατιωτών με μ ροστάρη έναν ανθρω ιστή λοχία φεύγουν α το φυλάκιο π π'για να ολεμήσουν τους γερμανούς κατακτητές λαμβάνοντες εντολές α την . ,Αθήνα Ξεκινούν με ενθουσιασμό τραγουδώντας και χορεύοντας θαρρεί π π . πκανείς ως άνε σε γλέντι Ωστόσο τα δεινά του ολέμου θα τους διαλύσουν .ψυχολογικά οδηγώντας τους σταδιακά στην κατάθλιψη και το μαρασμό , π π ,Χάνουν κάθε διάθεση και όρεξη δεν έχουν λέον θετική ενέργεια κι ελ ίδα , π , π π π π ,ενώ ξέρουν όσοι γυρίσουν ίσω ως τί οτα ια δε θα είναι το ίδιο με ριν π . όσον αφορά στις οικογένειες και τον τρό ο ζωής των ▲ Μία αριστουργηματική στιγμή .του ελληνικού κινηματογράφου πΤου σ ουδαίου Τάκη π 1962,Κανελλό ουλο και του π πμία ασ ρόμαυρη αντι ολεμική , π'ταινία α τις καλύτερες του , π π π .είδους σε αγκόσμιο ε ί εδο http://greatdirectorsgreatmovie s.blogspot.gr/2012/12/1962.h tml