Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการวิจัยบทบาทของประเทศตุรกีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

547 views

Published on

โดย นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงการวิจัยบทบาทของประเทศตุรกีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. 1. นําเสนอรายงานความคืบหน้า โครงการวิจัยบทบาทของประเทศตุรกีในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
 2. 2. ที่มาและความสําคัญ  ประเทศตุรกีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศภายใต้การนําพรรค ความยุติธรรมและการพัฒนาหรือพรรค AKP (Justice and Development Party)  ภาพลักษณ์และแนวคิดของผู้นําประเทศตุรกีเองที่มีอิทธิพลอย่าง มากต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในโลกอิสลาม  จุดเด่นของการดําเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล  ความโดดเด่นขององค์กรพัฒนาเอกชนของตุรกี
 3. 3. วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อศึกษาบทบาทของประเทศตุรกีในการให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อศึกษามุมมองของคนในพื้นที่ต่อบทบาทของประเทศตุรกี  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการให้ความช่วยเหลือของ ประเทศตุรกีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศ มุสลิมอื่นๆ  เพื่อสรุป วิเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่และแนวโน้มเกี่ยวกับประเทศ ตุรกีต่อพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
 4. 4. ขอบเขตของงานวิจัย บทบาทของประเทศตุรกีในการให้การสนับสนุนพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ อิทธิพลของแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวอิสลาม (Islamic Movement) และแนวคิดสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Humanitarian) ต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่
 5. 5. แนวคิดที่สําคัญ  แนวคิดเรื่อง Neo-Ottoman  อดีตอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิออตโตมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของ สุลต่านสุไลมาน เป็น 1 ใน 3 สิ่งที่ชาวตุรกีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติตน (ตุรกี อดีตถึงปัจจุบัน, ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ, 2546)  นักลงทุนต่างชาติบางส่วนยังกังวลว่า นายเออร์โดแกน (Erdogan) ประธานาธิบดีของตุรกีจะมุ่งบริหารประเทศไปสู่ “Islamic State” (ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการ ต่างประเทศ, 2557 : ออนไลน์)
 6. 6. แนวคิดที่สําคัญ  แนวคิดเรื่องอุมมะฮ์  ชาวมุสลิมนั้นถือว่า “พี่น้องทางศาสนา” เป็น “อุมมะฮ์” (Umma) หรือ ประชาชาติเดียวกัน อยู่ใต้การปกครองของผู้นําคนเดียวกันซึ่งเป็นผู้นําทาง ศาสนา การเมือง สังคม ศิลปะวิทยาการและอื่นๆ ประชากรมุสลิมมิได้ แยกจากกันโดยเชื้อชาติหรือที่อยู่ของประเทศต่างๆ เพราะอิสลามคือ เครื่องผูกพันจิตใจของมุสลิมไว้ด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง (ไทยกับโลกมุสลิม: เฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม, จรัญ มะลูลีม กิติมา อมรทัต พรพิมล ตรีโชติ, 2538)
 7. 7. การดําเนินงานวิจัย  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  การวิจัยเอกสาร  การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์
 8. 8. ผลการวิจัยเบื้องต้น  บทบาทของประเทศตุรกีในการให้การสนับสนุน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา และเด็กกําพร้า
 9. 9. บทบาทการให้ความช่วยเหลือของประเทศตุรกีใน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  การให้ความช่วยเหลือเรื่องการทํากรุบาน  การสร้างอาคารที่พัก และมัสยิดให้กับเด็กกําพร้า ภาพ มัสยิดในพื้นที่โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 10. 10. บทบาทการให้ความช่วยเหลือของประเทศตุรกีใน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดรถรับส่งเด็กกําพร้าเพื่อเดินทางไปโรงเรียน ภาพ รถรับส่งเด็กนักเรียนของหอพักเด็กกําพร้า ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ และ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ของมูลนิธิ iHH
 11. 11. บทบาทการให้ความช่วยเหลือของประเทศตุรกีใน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  การให้ถุงยังชีพแก่ผู้ยากจน และการเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอน  การสนับสนุนทุนการศึกษา และการศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี ภาพ นักเรียนจากโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร iHH และองค์กรดียานัตของตุรกี
 12. 12. องค์กรจากประเทศตุรกีที่มีบทบาทในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้  องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศตุรกี  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และการช่วยเหลือทางด้าน มนุษยธรรม (INSANIYARDIMVAKFI หรือThe IHH Humanitarian Relief Foundation - iHH)  องค์กร HASANER FOUNDATION  องค์กรอื่นๆ เช่น IGMT,WEFA  องค์กรภายใต้หน่วยงานของรัฐบาลตุรกี  สถานทูตตุรกีประจําประเทศไทย  องค์กรดียานัต (Diyanat)
 13. 13. ตารางเปรียบเทียบองค์กรพัฒนาเอกชนตุรกีที่มี บทบาทในพื้นที่สามจังหวัด และแนวโน้ม 0 1 2 3 4 5 6 7 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 องค์กร iHH องค์กรดียานัต องค์กร Hasaner
 14. 14. องค์กรในพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากตุรกีโดยตรง  มูลนิธิการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกําพร้าและยากจน (The Foundation for the relief of Orphans and Needy)  มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข (Yayasan Membina MasyarakatBahagia)
 15. 15. องค์กรในพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากตุรกีโดยตรง  มูลนิธิการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกําพร้าและยากจน (The Foundation for the relief of Orphans and Needy) โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา หลักสูตรบูรณการเรียนการสอน สามัญ-ศาสนา-ภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษาสําหรับเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกีของ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเยอะ
 16. 16. ภาพบริเวณโรงเรียนบูรณาการศึกษาอิสลาม
 17. 17. องค์กรในพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากตุรกีโดยตรง  มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข (Yayasan Membina Masyarakat Bahagia) ลักษณะเป็นองค์กรกลาง ปัจจุบันมี4 พื้นที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว / 1พื้นที่ในขั้นดําเนินการ การสร้างหอพักสําหรับเด็กกําพร้า ค่าครองชีพ / ค่าเล่าเรียน บริการรถรับส่ง (พื้นที่ จ.ปัตตานี) การแจกถุงยังชีพ / เลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน การทํากรุบาน
 18. 18. การช่วยเหลือเรื่องการทํากรุบาน อง ค์ กร ที่ ใ ห้ คว า ม สนับสนุนทุนเพื่อทํา กรุบาน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 มูลนิธิ iHH 50 ตัว 50 ตัว 50 ตัว 50 ตัว 50 ตัว 50 ตัว 70 ตัว องค์กร IGMT 35 ตัว 10 ตัว 2 ตัว - 6 ตัว - - องค์กร WEFA - 10 ตัว 10 ตัว 10 ตัว - - 10 ตัว ตารางแสดงจํานวนวัวที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขได้รับเพื่อทํากรุบานในแต่ละปี (ข้อมูลจากผู้อํานวยการสถานที่เลี้ยงเด็กกําพร้าเมอสรา)
 19. 19. ข้อท้าทาย ความต่อเนื่องของการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการดําเนินงาน
 20. 20. จบการนําเสนอ

×