Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotheek Kalmthout

1,864 views

Published on

Presentatie voor het beheersorgaan op 27/10/2007

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotheek Kalmthout

 1. 1. Bibliotheek Kalmthout
 2. 2. Overzicht •Bibliotheek in een notendop •Historische ontwikkeling •Actuele tendensen •Bestaansreden, basisopdracht •Doelstellingen en kernfuncties •Concrete werking
 3. 3. Algemeen Officiële erkenning: 1 januari 1983 Beheer: Afgevaardigden van lokale politieke partijen en bibliotheekgebruikers Bibliotheek Werkgebied: 5.944 ha. Bevolking: 17.100 Vestigingen: 1 centrale bibliotheek en 1 jeugdbibliotheek Kalmthout Openingsuren: Centrale bibliotheek: 33 uur per week Jeugdbibliotheek: 6 uur per week Bibliotheeksysteem: Vubissmart (Infor) in een Collectie + omvang Boeken: 50.000 (35 % fictie voor volwassenen; 26 % non-fiction voor volwassenen, 39 % kinderboeken) notendop ±8% Vernieuwingspercentage per jaar: Tijdschriften: 100 (waarvan de meeste uitleenbaar) Kranten: 6 AVM-afdeling: Geen; 350 CD-ROM’s Leners en uitleningen ± 6.700 Actieve leners: ±6% Groei actieve leners sinds ‘95: ± 40 % Aandeel bevolking Kalmthout: ± 220.000 Uitleningen per jaar: ±7% Groei uitleningen sinds ‘99: Personeel VTE: 6,5 VTE Budget € 455.730 (ongeveer ± 2 % van gemeentelijke begroting) Totaal uitgaven: Aandeel personeelskosten: 70 % Aandeel collectie: 15 % Operationele kosten: 15 % Gebouw (opening mei ’96) € 1.180.000 (incl. BTW) Totale kostprijs: € 100.000 (incl. BTW) Kosten inrichting: 745 m2 (publieksruimte: 540 m2) Oppervlakte:
 4. 4. Vestigingen Jeugdbibliotheek •in de wijk Nieuwmoer Bibliotheek •centraal gelegen •voor het hele grondgebied 4
 5. 5. Bibliotheek Kalmthout •Nieuwbouw (1996) •Totale oppervlakte: 745 m2 •Publieksruimte: 540 m2 •Prijs voor uitstekende toegankelijkheid van gebouw voor alle inwoners van Kalmthout van Vlaamse Federatie voor Gehandicapten (1997)
 6. 6. Jeugdbibliotheek Nieuwmoer •De jeugdbibliotheek is ondergebracht in een klaslokaal van een voormalige basisschool •De omstandigheden zijn bescheiden, maar acceptabel
 7. 7. Historische ontwikkeling (I) Bibliotheekdecreet (1978) Zorgde voor een omwenteling •Verplichting voor gemeente te beschikken over een bibliotheek •Voldoen aan kwantitatieve voorwaarden voor de omvang van collectie, opleiding van personeel en openingsuren gediversifieerd landschap van zuilgebonden bibliotheken wordt gerationaliseerd tot netwerk van gemeentelijke openbare bibliotheken
 8. 8. Historische ontwikkeling (II) Decreet geïntegreerd lokaal cultuurbeleid (2001) Bouwt verder op vorige decreet Speelt in op eisen van informatiesamenleving •Verantwoordelijkheid voor bibliotheek ligt bij lokale overheid, die in vijfjaarlijkse beleidsplannen haar ambities moet formuleren •Krachtlijn: samenwerking tussen lokale culturele actoren •Uittekening bovenlokale samenwerkingsverbanden •Stimulans onderlinge netwerkvorming bibliotheken
 9. 9. Actuele tendensen •Goede cijfers: collecties  + leden  + gebruik  •Vraaggericht werken + ontwikkeling vraag aanbod •Herprofilering bibliotheken: •Aandacht voor publiekswerking •Activiteiten ontplooien om lokale gemeenschap te voorzien van (elektronische) informatie •Bibliotheek uitbouwen tot uitnodigende publieke ontmoetingsruimte •Aanpassen personeelsbeleid en organisatievorm •Intensiever samenwerken + nieuwe producten
 10. 10. Bestaansreden Visie op bibliotheek in decreet is gebaseerd op Unesco-manifest over de openbare bibliotheek (1995) en de richtlijnen van de International Federation of Library Association (2001) In dit decreet wordt verstaan onder openbare bibliotheek: een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.
 11. 11. Basisopdracht informatievoorziening zijn voor de lokale gemeenschap, met een fysiek en een digitaal aanbod, voor iedereen vrij toegankelijk op klantvriendelijke openingsuren. basisopdracht = eerstelijnsvoorziening Uitdagingen: •Hoe breed is basisopdracht of welke taken moeten worden vervuld? •Hoe gratis is vrij toegankelijk of waar bevindt zich de scheidslijn tussen een gratis minimum pakket en betalende comfortdiensten? •Hoe sterk is noodzaak aan samenwerking voor bibliotheken?
 12. 12. Doelstellingen en kernfuncties Elke bibliotheek tracht zijn doelstellingen en concrete werking in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde visie op haar basisopdracht en afgeleide kernfuncties. De traditionele recreatieve, educatieve en informatieve functie van de bibliotheek zijn in transformatie. De vier geactualiseerde kernfuncties zijn: de culturele functie, de kennisfunctie, de educatieve functie en de ontmoetingsfunctie.
 13. 13. Culturele kernfunctie van de bibliotheek De recreatieve of ontspannende rol van de bibliotheek blijft essentieel, maar verbreedt zich tot een culturele functie. •Ontspanning blijft belangrijkste reden van bezoek •Bibliotheken helpen mensen omgaan met diverse •De bibliotheek organiseert activiteiten die de participatie aan cultuur verhogen, verbreden en verdiepen meer en beter van cultuur genieten bevorderen van lezen en organiseren van activiteiten
 14. 14. Culturele kernfunctie in Kalmthout
 15. 15. Culturele kernfunctie in Kalmthout
 16. 16. Kennisfunctie van de bibliotheek Bibliotheek ontwikkelt zich als lokaal informatiecentrum, een plaatselijke toegangspoort tot kennis. De informatieve functie van de bibliotheek is sterk toegenomen en groeit uit tot een kennisfunctie. Informatie wordt betekenisvol als ze tot verworven kennis wordt. Bibliotheken helpen mensen hun weg vinden in de informatiejungle. Ze zijn een (digitale) wegwijzer bij het zoeken naar kwaliteitsvolle informatie. Ook en zeker ongeletterden De bibliotheek biedt gratis toegang tot internet, stelt computers ter beschikking of organiseert internetcursussen.
 17. 17. Kennisfunctie van de bibliotheek
 18. 18. Educatieve kernfunctie van de bibliotheek Levenslang en levensbreed leren is een maatschappelijke behoefte. De bibliotheek schept als plaatselijke toegangspoort tot kennis een essentiële voorwaarde voor levenslang leren. Bibliotheken ondersteunen niet alleen het individuele leren en het schoolse leren tijdens de vele klasbezoeken maar ook het levenslang en levensbreed leren door haar aanbod aan leermaterialen en door haar samenwerking met andere actoren die vormen van educatie organiseren.
 19. 19. Educatieve kernfunctie in Kalmthout
 20. 20. Ontmoetingsfunctie van de bibliotheek Het decreet spoort bibliotheken aan om een rol te spelen in de gemeenschapsvorming. Bibliotheken organiseren ontmoetingsbevorderende activiteiten zoals leesclubs, literaire avonden, voordrachten, tentoonstellingen. In veel bibliotheken krijgt de ontmoetingsfunctie een plaats in een leescafé, een leestuin, een polyvalente ruimte voor sociaal-culturele activiteiten.
 21. 21. Ontmoetingsfunctie in Kalmthout
 22. 22. Concrete werking •Het bibliotheekpersoneel •De bibliotheekcollecties •De bibliotheekgebruikers •De digitale bibliotheek •Bibliotheekpromotie en leesbevordering •Subsidiërende instanties
 23. 23. Het bibliotheekpersoneel •Professionele medewerkers •Weinig vrijwilligers •Het beroep is de laatste jaren sterk veranderd Bibliothecarissen worden bibliotheekmanagers Bibliotheekmedewerkers worden informatiebemiddelaars •Decreet legt 50%-regel op (A- en B-niveau)
 24. 24. Het bibliotheekpersoneel in Kalmthout •Formatie bibliotheek onderdeel van gemeentelijk personeelsbehoeftenplan Bibliothecaris niveau A 1 VTE Assistent-dienstleider niveau B 0,5 VTE Bibliotheekassistent niveau C 3 VTE Bibliotheekbediende niveau D 0,5 VTE Administratief niveau C 1 VTE Poetspersoneel niveau E 1 VTE •Kader niet bepaald op basis van behoeften en ondanks wijziging en toename van takenpakket nooit gewijzigd •Kader beantwoordt niet aan decretale bepaling A- en B-niveau + 1,5 VTE (en interne verschuiving)
 25. 25. De bibliotheekcollecties •Groeiende aandacht voor niet-gedrukte collecties •Collecties zijn actueel en relevant •Bibliotheken zijn geen bewaar-bibliotheken •De bibliotheken evolueren naar een hybride bibliotheek met: •Conventionele materialen (gedrukte en andere informatiedragers) •Toegang tot digitale informatie •Elke Vlaamse bibliotheek beschikt sedert 1997 over internettoegang voor bibliotheekbezoekers •Steeds meer bibliotheken zijn geabonneerd op digitale online-databanken.
 26. 26. De bibliotheekcollecties in Kalmthout
 27. 27. De bibliotheekcollecties in Kalmthout
 28. 28. De bibliotheekcollecties in Kalmthout Uitleningen + Verlengingen 250.000 200.000 150.000 Aantal 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Uitleningen + Verlengingen 187.43 204.71 208.83 213.48 218.28 218.60 220.64 Jan Collet / Bibliotheek Kalmthout
 29. 29. De bibliotheekcollecties in Kalmthout
 30. 30. De bibliotheekcollecties in Kalmthout
 31. 31. De bibliotheekgebruikers •Het aantal leners en gebruikers is de laatste decennia gestegen tot 28% van de Vlaamse bevolking. •Net zoals de uitleen stagneert dit aantal de ontlezing of internet? • profiel van de bibliotheekgebruikers werden in 2004 ruim 25.000 gebruikers van 165 bibliotheken uitvoerig geënquêteerd.
 32. 32. De bibliotheekgebruikers 22-12-2004, p.23 Antwerpen, Limburg, Nationaal, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, West-Vlaanderen Bibliotheekbezoeker houdt van shoppen Gebruikersonderzoek bij 165 Vlaamse bibliotheken BRUSSEL - De bibliotheekbezoeker vertoont een typisch winkelgedrag. Hij zoekt doelgericht naar een goed boek, snuffelt graag in het aanbod en blijft zelden langer dan een halfuur. Willen bibliotheken nog klantvriendelijker worden, dan moeten ze zich profileren als winkels. Niet als cultuurinstellingen. Dat is een van de suggesties van een grootschalig gebruikersonderzoek, waarvan de resultaten gisteren voorgesteld werden.
 33. 33. De bibliotheekgebruikers 19-12-2005, p.17 Telex Naar bib voor informatie en hobby (belga) - De meeste Vlaamse bibliotheekbezoekers ontlenen vooral non-fictie. Informatie voor het werk of de studies en huis-, tuin- en keukenlectuur zijn erg populair. Bij de fictie scoren thrillers en detectives hoog. Dat blijkt uit het rapport 'Ontleend en ontleed' van het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) en de onderzoeksgroep TOR van de VUB. Dit jaar en vorig jaar ondervroegen 165 bibliotheken 32.041 bezoekers. Zes maanden lang werd geregistreerd wat zij ontleenden. Hoewel de populariteit van de cd's in de bib stijgt, staan de boeken nog altijd voor 64 procent van de uitleningen. Vooral jonge, hoger opgeleide mannen ontlenen ook cd's. Dé bibliotheekbezoeker bestaat niet. Er is wel een duidelijke verdeling in fictieleners en non-fictieleners. De grootste groep fictieleners zijn de 'fictiefoben' (40,7%). Zij lenen nauwelijks fictie, maar nemen al eens een bekende roman mee. De 'adrenalinezoekers' (16,4%, meer mannen) ontlenen vooral spannende boeken. De 'jonge literairen' (16,4%) kiezen voor het betere literaire werk. Het zijn de hoogst opgeleide bezoekers, en opmerkelijk meer vrouwen. Bij de 'romantici' (11,7%), liefhebbers van liefdesverhalen, zitten meer oudere vrouwen. De vijfde en zesde groep fictieleners zijn de 'fictiefielen' (8,7 %), die alle genres ontlenen, en de 'oudere literairen' (6,1%), die zoals de jonge literairen ontlenen maar dan meer. Non-fictie lenen gebeurt selectiever. Laagopgeleiden grijpen meer naar de praktische genres, hoogopgeleiden verkiezen meer de theoretische genres. De 'huismussen' (45%) ontlenen het liefst boeken over huis, tuin en keuken. Daarnaast zijn er de 'evenwichtzoekers' (15%) met een voorkeur voor psychologie, geneeskunde en gezondheidszorg, de 'autodidacten' (18%) die naar geschiedenis grijpen, de 'trekvogels' (13%) met een voorkeur voor reisgidsen en atlassen, en de 'non-fictiefans' (8%) die alle non-fictie lusten. © Mediafin
 34. 34. De bibliotheek- gebruikers in Kalmthout
 35. 35. De bibliotheekgebruikers in Kalmthout 8.000 7.000 6.711 6.695 6.692 6.561 6.535 6.252 6.122 6.041 6.000 5.236 5.099 5.000 4.657 4.314 4.000 3.000 2.000 1.000 Jeugd Volwassenen 0 Totaal 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
 36. 36. De bibliotheekgebruikers in Kalmthout
 37. 37. De digitale bibliotheek •Het VCOB en de provincies hebben de opdracht om samen de Digitale Bibliotheek Vlaanderen te realiseren. Dit wordt een portaal dat aan het grote publiek informatie geeft over muziek, literatuur enz. •Ruim 95% van de bibliotheken zijn geautomatiseerd en steeds meer bieden hun diensten aan via het internet. Gebruikers zullen van thuis uit een werk kunnen aanvragen of verlengen. •De provincies starten provinciale netwerken op. •VCOB kreeg de opdracht voor een actueel en volledig bibliografisch bestand ten dienste van de bibliotheken.
 38. 38. De digitale bibliotheek in Kalmthout
 39. 39. Bibliotheekpromotie en leesbevordering •Bibliotheken hebben een lange traditie van samenwerking met het onderwijs, organiseren leesbevorderende activiteiten en participeren aan landelijke initiatieven zoals de Jeugdboekenweek en de Bibliotheekweek. •De bibliotheken zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke opdracht tegenover moeilijk bereikbare publieksgroepen. Samenwerking met organisaties om laaggeschoolden te laten kennismaken met de bibliotheek, service voor minder mobiele bibliotheekgebruikers, voorbeelden. •Uit een landelijk gebruikersonderzoek bleek de noodzaak aan een marketingstrategie voor de ganse bibliotheeksector.
 40. 40. Bibliotheekpromotie en leesbevordering in Kalmthout SCHOLENWERKING folder basisonderwijs plus-kaart voor leerkrachten klasuitleen & boekenpakketten auteurslezingen voor basis– en middelbaar onderwijs introducties tentoonstelling kleuters schenking afgevoerde boeken leesbevorderingsproject “de rode draad” themakisten gezonde voeding, kleuren en vliegen LEESBEVORDERING boekenpakketten en klasuitleen introducties “de rode draad” auteurslezingen ondersteuning lokale kjv-leeskern logeerkoffertjes met voorleesboekjes en leeslijst jeugdboekenweek voorleesweek themakisten
 41. 41. Subsidiërende instanties •Openbare bibliotheken zijn gemeentelijke instellingen maar vallen onder de verantwoordelijkheid van zowel de lokale als de provinciale en de Vlaamse overheid •Gemiddeld wordt er 28 euro per inwoner uitgegeven voor de bibliotheek. Daarvan nemen de gemeenten ongeveer 60% voor hun rekening, bestemd voor infrastructuur en collecties. Vanuit de Vlaamse overheid komt er 28% aan subsidie- enveloppen voor personeel en de provincies besteden ongeveer 6% aan streekgericht bibliotheekwerk. De bibliotheken verwerven ongeveer 6% eigen inkomsten. •57% van de uitgaven wordt besteed aan personeel, 17% aan infrastructuur, 14% aan collecties en 13% aan algemene werkingskosten.

×