Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotheek Kalmthout - Bibliotheekbeleidsplan 2008 -2013

1,819 views

Published on

Het beleidsplan van Bibliotheek Kalmthout toont aan hoe de gemeente Kalmthout in de periode 2008 t/m 2013 zal inspelen op de doelstellingen van het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

 • Be the first to comment

Bibliotheek Kalmthout - Bibliotheekbeleidsplan 2008 -2013

 1. 1. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT BIBLIOTHEEKBELEIDSPLAN 2008 - 2013 6.12.2007 Bibliotheekbeleidsplan – definitief 35 bladzijden
 2. 2. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel ............................................................................... 2 2 Inleiding ..................................................................................... 4 2.1 Decreet op lokaal cultuurbeleid ................................................................... 4 2.2 Luik openbare bibliotheken ......................................................................... 4 2.2.1 DOELSTELLINGEN................................................................................... 4 2.2.2 VOORWAARDEN ..................................................................................... 5 2.2.3 BELEIDSPLAN ......................................................................................... 5 3 Situatieschets ............................................................................. 8 3.1 Ontstaan ...................................................................................................... 8 3.2 Structuur...................................................................................................... 8 3.3 Beheer ......................................................................................................... 8 3.4 Reglement ................................................................................................... 8 3.5 Werking van de bibliotheek.......................................................................... 9 3.5.1 LOGISTIEK.............................................................................................. 9 3.5.2 OPENINGSUREN.................................................................................... 10 3.5.3 FINANCIËN ........................................................................................... 10 3.5.4 COLLECTIES ......................................................................................... 11 3.5.5 PERSONEEL .......................................................................................... 13 3.5.6 GEBRUIKERS ......................................................................................... 14 3.5.7 UITLEEN ............................................................................................... 16 3.5.8 DOELGROEPENWERKING....................................................................... 17 3.5.9 UITBREIDINGSACTIVITEITEN ................................................................. 17 3.5.10 SAMENWERKING................................................................................. 18 4 Sterktezwakteanalyse ................................................................ 19 5 Missie en visie .......................................................................... 20 5.1 Missie ........................................................................................................ 20 5.2 Visie........................................................................................................... 20 6 Algemene doelstellingen ........................................................... 22 6.1 De bibliotheek als centrum voor cultuur(ver)spreiding............................... 22 6.1.1 ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 22 6.1.2 CONCRETE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 22 Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 2/35
 3. 3. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 6.2 De bibliotheek als centrum van informatie en informatieverstrekking ....... 23 6.2.1 ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 23 6.2.2 CONCRETE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 23 6.3 De bibliotheek als centrum voor educatie en media-educatie .................... 23 6.3.1 ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 23 6.3.2 CONCRETE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 23 6.4 De bibliotheek als plaats van ontmoeting en contact tussen de mensen .... 24 6.4.1 ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 24 6.4.2 CONCRETE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 24 6.5 De bibliotheek als professionele organisatie .............................................. 24 6.5.1 ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 24 6.5.2 CONCRETE BELEIDSDOELSTELLING ....................................................... 24 7 Ondersteuning door de gemeente ............................................. 25 8 Proces van de beleidsplanning .................................................. 26 8.1 Communicatie- en participatieproces ........................................................ 26 8.2 Afstemming op het gemeentelijk cultuurbeleid ......................................... 26 8.3 Afstemming op het provinciale bibliotheekbeleid ...................................... 27 9 Afspraken omtrent implementatie en evaluatie .......................... 28 10 Bijlagen ................................................................................... 29 10.1 Advies van het beheersorgaan over het beleidsplan van de bibliotheek ... 29 10.2 Gemeenteraadsbeslissing houdende goedkeuring van het bibliotheekbeleidsplan ....................................................................................... 29 10.3 SWOT-analyse (uitgebreide resultaten) .................................................... 30 10.3.1 ALGEMEEN ......................................................................................... 30 10.3.2 RECREATIE EN CULTUUR .................................................................... 31 10.3.3 INFORMATIE ...................................................................................... 32 10.3.4 EDUCATIE .......................................................................................... 33 10.3.5 ERFGOED ........................................................................................... 34 10.3.6 ONTMOETING .................................................................................... 35 10.3.7 CONCLUSIES ...................................................................................... 35 Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 3/35
 4. 4. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 2 Inleiding 2.1 Decreet op lokaal cultuurbeleid “Wie actief participeert aan het cultuurleven, heeft minder angst voor het nieuwe maar staat er integendeel open voor, is sociaal vaardiger. Cultuur is de beste voe- dingsbodem voor democratisch denken.” (uit de Septemberverklaring van de Vlaamse regering 2000) Vanuit deze visie heeft het Vlaams parlement op 10 juli 2001 een decreet goedge- keurd dat de kaarten op het terrein van het lokale cultuurbeleid grondig doorheen schudt. Dit nieuwe decreet – officieel “Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid” - is sinds 1 januari 2002 van kracht. Het decreet heeft volgende doelstellingen: het moet leiden tot een integraal en kwaliteitsvol cultuurbeleid in de gemeen- ten; het responsabiliseert de lokale besturen; het vergroot de aandacht voor cultuur in de gemeente; het actualiseert de opdrachten van de openbare bibliotheek; het vernieuwt de taken van het cultuurcentrum; het bevordert de ondersteuning van het plaatselijk culturele leven in al zijn fa- cetten. Voor de gemeenten bevat het decreet verplichte en facultatieve onderdelen. Tot de verplichte onderdelen voor de gemeenten behoren: organisatie van inspraak en overleg via gemeenschappelijke adviesorganen; oprichting of instandhouding van een openbare bibliotheek; deelname aan het streekgericht bibliotheekbeleid van de provincie. 2.2 Luik openbare bibliotheken Het decreet verplicht de gemeente een openbare bibliotheek op te richten of in stand te houden. 2.2.1 Doelstellingen Voor de openbare bibliotheek bevat het nieuwe decreet volgende doelstellingen. Het decreet: moderniseert de taken van de openbare bibliotheek – informatiebemiddeling, ICT-toegang, ontmoetingsplaats, leesplezier – en moet resulteren in een nog betere dienstverlening voor de gebruiker; Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 4/35
 5. 5. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT verandert de rol van de provincies. Ze treden niet langer enkel op als derdebe- taler, maar zetten in samenspraak met de gemeenten een bovenlokaal biblio- theekbeleid op; verandert de subsidietechniek. De Vlaamse Gemeenschap betaalt zoals vroeger een subsidie, maar vanaf nu op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente en na het indienen van een beleidsplan. Voorwaarde is wel dat de subsidie enkel gebruikt wordt voor de uitbetaling van de lonen van de bibliotheekmedewer- kers. Mocht deze nieuwe berekeningswijze in vergelijking met de bestaande si- tuatie ongunstig uitdraaien voor een gemeente, dan wordt het vroegere subsi- diebedrag behouden. het verplicht gemeenten om hoger geschoolde medewerkers aan te stellen. 2.2.2 Voorwaarden Alhoewel het nieuwe decreet de gemeenten meer beleidsruimte geeft dan het oude decreet van ‟78, legt het toch nog enkele voorwaarden op: de bibliotheek beschikt over een onafhankelijk en pluriform aanbod aan infor- matie; het ter plaatse raadplegen van alle informatie – ook van Internet – en het uitle- nen van gedrukte informatie is gratis; de bibliotheek beschikt over een online catalogus compatibel met de Vlaamse Centrale Catalogus VLACC (nu Open Vlacc); de bibliotheek heeft klantvriendelijke openingsuren; in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners is de bibliothecaris ingeschaald op A-niveau; in kleinere gemeenten is de functie van bibliothecaris voltijds, eventueel op te splitsen over twee personen; de bibliotheek beschikt over hoger geschoold personeel; tegen het eind van de periode van het beleidsplan is het personeelsbehoeftenplan in die zin aangepast dat minstens de helft van het statutair personeel - met uitzondering van onder- houdspersoneel - ingeschaald is op A- of B-niveau (intussen verlengd tot eind 2010); de bibliotheek beschikt over een beheersorgaan dat adviesorgaan is voor de bi- bliotheek; de bibliotheek neemt deel aan projecten van de provincie in het kader van een streekgericht bibliotheekbeleid en aan projecten van het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB); de bibliotheek besteedt jaarlijks minstens 75 % van het budget voor gedrukte materialen aan Nederlandstalige werken; de bibliotheek dient een beleidsplan in bij de Vlaamse administratie. 2.2.3 Beleidsplan De opmaak van een bibliotheekbeleidsplan is decretaal opgelegd (decreet 2001). Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 5/35
 6. 6. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT De wijzigingen van het decreet lokaal cultuurbeleid (december 2005) hebben een vermindering van de planlast als doel: De tussentijdse herziening wordt geschrapt; De voorwaarden waaraan het beleidsplan moet voldoen, verminderen; De aparte (cultuur-)beleidsplannen worden samengevoegd tot één geïnte- greerd beleidsplan; Van de administratie of de minister wordt niet meer verwacht om inhoude- lijke feedback op de strategische opties te geven. Doel is een beleidsplan … dat gelezen en gebruikt wordt; dat beknopt is; dat de focus legt op scherpe analyse en beleidsprioriteiten vastlegt (strate- gische doelstellingen) en minder van operationeel niveau is. Perspectief van het beleidsplan is … integraal (minstens) binnen het beleidsdomein cultuur het gemeentelijk beleidsplan. De structuur en de methodiek van het voorliggende beleidsplan zijn door de Vlaamse overheid vastgelegd door een Ministerieel besluit (Ministerieel besluit van 13/2/2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende de vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleids- plan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum). Het beleidsplan voor de openbare bibliotheek bevat volgende onderdelen: 1. Proces van beleidsplanning 2. Situatieschets 3. Conclusies aan de hand van een sterktezwakteanalyse 4. Visie 5. Algemene en concrete doelstellingen 6. Afspraken omtrent implementatie, evaluatie en bijsturing 7. Bijlagen Voorliggend beleidsplan volgt deze structuur in grote lijnen. Om de leesbaarheid ervan te vergroten zijn “algemene en concrete doelstellingen” samengevoegd. Voor het beleidsplan is een procedure uitgewerkt met volgende agenda: De bibliothecaris stelt het bibliotheekbeleidplan op in een participatief proces; de gemeente dient het door het beheersorgaan geadviseerde en door de ge- meenteraad goedgekeurde beleidsplan bij de administratie in voor 31 december van het planningsjaar; Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 6/35
 7. 7. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT de Vlaamse overheid keurt het bibliotheekbeleidsplan goed of af. Van de Vlaam- se overheid wordt niet meer verwacht om inhoudelijke feedback op de strategi- sche opties te geven. Bij een afkeuring krijgt men de mogelijkheid om te herkansen. De Vlaamse overheid heeft drie maanden de tijd na ontvangst van het bibliotheekbeleidsplan om haar beslissing mee te delen aan het college; jaarlijks stelt de bibliotheek een actieplan op en een werkingsverslag. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 7/35
 8. 8. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 3 Situatieschets Voor zover niet anders vermeld, heeft het cijfermateriaal in dit deel betrekking op het werkingsjaar 2006. 3.1 Ontstaan Overname van vrije bibliotheken door de gemeente en oprichting van de biblio- theek als gemeentelijke instelling („83). Erkenning door Vlaamse administratie als bibliotheek met voltijdse werking („86). 3.2 Structuur Centrale bibliotheek. Jeugdbibliotheek in de wijk Nieuwmoer. 3.3 Beheer Beheersorgaan met vertegenwoordigers van politieke strekkingen samen met afgevaardigden van gebruikers en van filosofische en ideologische strekkingen. Bij de selectie van de afgevaardigden van de gebruikers wordt rekening gehou- den met de aanwezigheid van jong en oud, man en vrouw, en de sectoren: cul- tuur, leesbevordering, welzijn, onderwijs, jeugd en senioren. De leden zijn aangesteld door de gemeenteraad (6/09/2007) voor een periode van 6 jaar (2007-2012). Het beheersorgaan heeft een adviserende functie over alle aspecten van beheer van de infrastructuur en werking van de bibliotheek, in het bijzonder over de concrete uitvoering van het beleid en over de praktische beheersaangelegenhe- den. Het beheersorgaan adviseert in het bijzonder het bibliotheekbeleidsplan (art. 9 van het uitvoeringsbesluit) en concretiseert dit in een jaarlijks actieplan. 3.4 Reglement Uitleenreglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart ‟98 en aangepast in november ‟01. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 8/35
 9. 9. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 3.5 Werking van de bibliotheek 3.5.1 Logistiek 3.5.1.1 Infrastructuur 3.5.1.1.1 Bibliotheek in het centrum Nieuwbouw („96) Totale oppervlakte: 745 m2 Publieksruimte: 540 m2 Voor de uitstekende toegankelijkheid van het gebouw voor alle inwoners van de gemeente, heeft de bibliotheek in 1997 een prijs gekregen van de Vlaamse Fe- deratie voor Gehandicapten 3.5.1.1.2 Jeugdbibliotheek Nieuwmoer De jeugdbibliotheek is ondergebracht in een klaslokaal van een voormalige ba- sisschool. De omstandigheden zijn bescheiden, maar acceptabel. 3.5.1.2 ICT 3.5.1.2.1 Netwerk De computerinfrastructuur van de bibliotheek is aangesloten op het netwerk van het gemeentehuis en wordt centraal beheerd door de systeemverantwoordelijke van de gemeente. Het personeel heeft op de werkplek toegang tot internet. De systeemverantwoordelijke van de gemeente geeft technische ondersteuning. 3.5.1.2.2 Bibliotheeksoftware VubisSmart (Infor), een webgebaseerde software De catalogus van de bibliotheek kan geraadpleegd worden via internet op http://kalmthout.bibliotheek.be. De software laat de bezoeker toe zelf handelingen zoals reserveren, verlengen, enz. te verrichten. 3.5.1.2.3 Internet De oude computers („02) worden vervangen door nieuwe pc‟s. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 9/35
 10. 10. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 3.5.2 Openingsuren OPENINGSUREN PER WEEK Bibliotheek 33 Jeugdbibliotheek Nieuwmoer 6 Waarvan 75 % op klantvriendelijke uren (dat betekent: buiten de werkuren of de schooluren). OPENINGSDAGEN PER WEEK Bibliotheek 6 Jeugdbibliotheek Nieuwmoer 2 Bibliotheek Kalmthout: 4 avonden + Jeugdbibliotheek Nieuwmoer: 1 avond. Bibliotheek Kalmthout: 1 zaterdag + Jeugdbibliotheek Nieuwmoer: 1 zaterdag. 3.5.3 Financiën 2,3 % van de gemeentelijke uitgaven zijn bestemd voor de bibliotheek. Per inwoner betekent dit € 25,64. De nettolast per inwoner (na verrekening van de eigen inkomsten en subsidies van derden) bedraagt € 15,84 per inwoner. 3.5.3.1 Budget Inkomsten 2006 EURO % Bijdragen leden 27.250 6 Toelagen overheden 141.260 31 Gemeente Kalmthout 287.220 63 TOTAAL 455.730 100 3.5.3.2 Besteding Uitgaven 2006 EURO % Personeelskosten 316.524 70 Werking 137.211 30 TOTAAL 453.734,75 100 Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 10/35
 11. 11. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 3.5.4 Collecties 3.5.4.1 Algemeen We kiezen bewust voor een kleine, maar actuele collectie. Vernieuwing en sane- ring zijn in evenwicht. Collectievorming gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de bibliothecaris. Deze waakt over de bepaling uit het decreet dat de bibliotheek werkt “in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commer- ciële invloeden.” De bibliotheek heeft geen AVM-afdeling. Binnenkort wordt er gestart met een dvd-collectie. 3.5.4.2 Aanbod Boeken, brochures, losbladige werken, strips Tijdschriften, kranten Luistercassettes en –cd‟tjes voor de jeugd Eenvoudig leesmateriaal voor volwassenen Taalcursussen Informatieve databanken Folders over cultuur en overheidsinformatie Affiches van en over lokale activiteiten 3.5.4.3 Omvang De bibliotheek in het centrum en de jeugdbibliotheek hebben samen 54.361 media. De bibliotheek heeft per lener 8 objecten (boeken, cd-rom‟s enz.). SOORT JEUGD VOLWASSENEN Gedrukte media 21.932 32.137 Audiovisuele media 223 69 TOTAAL 22.155 32.206 SOORT JEUGD VOLWASSENEN Fictie 61 % 49 % Non-fictie 23 % 45 % Audio en nieuwe media 1% 0% Strips 13 % 5% TOTAAL Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 11/35
 12. 12. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 3.5.4.4 Selectie – aankoop – verwerving Zichtzendingen Bestellingen op basis van  Recensietijdschriften  Recensies in media  Wensen van bezoekers JEUGD VOLWASSENEN Aantal aanwinsten media 1.741 2.160 % aantal aanwinsten 45 % 55 % Vernieuwingsgraad 7,9 % 6,7 % SOORT JEUGD VOLWASSENEN Fictie 53 % 50 % Non-fictie 20 % 43 % Audio en nieuwe media 0% 0% Strips 24 % 6% TOTAAL 3.5.4.4.1 Verzorging Boeken worden extern ingebonden (hard cover) (Nieuwe) AVM wordt voorverwerkt aangekocht. Toch besteden we nog veel werk aan plastificeren, labelen enz. Beschadigd materiaal wordt intern hersteld. 3.5.4.4.2 Ontsluiting Alle media zijn opgenomen in de online catalogus van de bibliotheek. Hiervoor gebruiken we Open Vlacc achtergrondbestand (via Z39.50). 3.5.4.4.3 Saneren en bewaren Afgevoerde boeken krijgen een tweede leven. Hiervoor zijn er intern afspraken gemaakt. Media die voor Kalmthout een cultuurhistorische betekenis heeft, bewaren we. Zij zijn ofwel direct raadpleegbaar in de afdeling Calmpthoutania ofwel op- vraagbaar uit het magazijn. JEUGD VOLWASSENEN Aantal sanering media 2.258 1.859 % aantal sanering 55 % 45 % Saneringsgraad 10,2 % 5,8 % Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 12/35
 13. 13. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT SOORT JEUGD VOLWASSENEN Fictie 70 % 63 % Non-fictie 19 % 33 % Audio en nieuwe media 1% 0% Strips 10 % 4% TOTAAL 100 % 100 % 3.5.4.4.4 Promotie Online aanwinstenlijsten Blikvangers  Themastandjes over reizen, gezondheid, computer, gedichten enz. 3.5.5 Personeel 3.5.5.1 Algemeen Het personeel is in dienst van de gemeente. De personeelsformatie voor de bibliotheek is onderdeel van een door de ge- meenteraad vastgelegd personeelsbehoeftenplan. Voor de functies zijn profielen voorhanden van:  Bibliothecaris  Assistent-diensthoofd  Bibliotheekassistent  Bibliotheekbediende  Administratief medewerker  Onderhoudspersoneel De personeelsformatie van de bibliotheek is ingevuld. Afgezien van het administratief personeel en enkele vervangingen voor loop- baanonderbreking is de rest van het personeel statutair. In het kader van sociale tewerkstelling is één of meer personen van het OCMW tijdelijk werkzaam in de bibliotheek. Er is overwegend vrouwelijk personeel in dienst (verhouding 11/1). 3.5.5.2 Overzicht volgens niveaus VTE A B C D E Leidinggevend 1,0 0,5 Technisch 3,0 0,5 Administratief 1,0 Onderhoud 1,0 TOTAAL 1,0 0,5 4,0 0,5 1,0 Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 13/35
 14. 14. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT Aantal personen A B C D E Leidinggevend 1 1 Technisch 5 1 Administratief 2 Onderhoud 2 TOTAAL 1 1 7 1 2 3.5.6 Gebruikers 3.5.6.1 Aantal bezoekers Om de bibliotheek te bezoeken, hoef je geen lid zijn van de bibliotheek. Veel inwoners bezoeken de bibliotheek om te internetten, een tijdschrift of krant te lezen, een tentoonstelling te bezoeken, kaarten voor de feestbus af te halen enz. BIBLIOTHEEK CENTRUM AANTAL Gemiddelde per dag 283 Totaal per jaar 83.300 3.5.6.2 Aantal leden Om iets mee buiten de bibliotheek te nemen, moet je lid zijn van de bibliotheek. Lid is wie in 2006 minstens 1 object (boek, tijdschrift, cd-rom enz.) heeft uitge- leend. 38 % van de inwoners van onze gemeente is effectief lid van de bibliotheek. LEEFTIJDSCATEGORIE AANTAL % Leden tot en met 14 jaar 2.656 40 Leden vanaf 15 jaar 4.055 60 TOTAAL 6.711 100 Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 14/35
 15. 15. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 8.000 7.000 6.695 6.692 6.711 6.535 6.561 6.252 6.041 6.122 6.000 5.236 5.099 5.000 4.657 4.314 4.000 3.000 2.000 1.000 Jeugd Volwassenen 0 Totaal 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 3.5.6.3 Herkomst leden WOONPLAATS AANTAL % Kalmthout 5.418 81 Buiten Kalmthout 1.293 19 TOTAAL 6.711 100 3.5.6.4 Bereik inwoners Kalmthout LEEFTIJDSCATEGORIE AANTAL % Leden tot en met 14 jaar 1.937 57 Leden vanaf 15 jaar 3.481 24 TOTAAL 5.418 30 Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 15/35
 16. 16. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 3.5.7 Uitleen 3.5.7.1 Aantal uitleningen SOORT JEUGD VOLWASSENEN Gedrukte media 115.678 106.090 Audiovisuele media 650 69 TOTAAL 116.328 106.159 SOORT JEUGD VOLWASSENEN Fictie 54 % 56 % Non-fictie 19 % 33 % Audio en nieuwe media 1% 0% Strips 24 % 6% Rest (tijdschriften enz.) 2% 5% TOTAAL 100 % 100 % Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 16/35
 17. 17. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT Per lener worden 33 boeken per jaar uitgeleend. 48 % wordt ontleend door volwassenen en 52 % door jeugd. 20 % van het geheel zijn verlengingen. 12 % (= 25.000) wordt uitgeleend door 95 klassen van het basisonderwijs. 5 % van het geheel wordt uitgeleend in de jeugdbibliotheek Nieuwmoer. 3.5.7.2 Gebruik van de media Gemiddeld wordt een uitleenbaar object 3,4 keer per jaar uitgeleend (= ge- bruikscoëfficiënt) GEBRUIKSCOEFFICIENT JEUGD VOLWASSENEN Fictie 4,7 3,8 Non-fictie 4,2 2,4 Audio en nieuwe media 2,9 1,9 Strips 9,8 3,7 TOTAAL 5,3 3,3 3.5.8 Doelgroepenwerking 3.5.8.1 Scholenwerking 95 klassen uit de kleuter- en basisschool worden met materiaal verzorgd.  Boekenpakketten en themakisten naar de scholen  Klasuitleen in de bibliotheek en jeugdbibliotheek Nieuwmoer  Introducties in de bibliotheek en jeugdbibliotheek Nieuwmoer  Organisatie van auteurslezingen  Begeleiding van organisatie van lezingen in de scholen  Leesbevorderingproject “de Rode Draad” 3.5.8.2 Seniorenwerking Samenwerking met rusthuizen (boekenpakketten, daisy readers) Collectie Groteletter 3.5.9 Uitbreidingsactiviteiten Jaarlijks We doen mee met alle landelijke activiteiten, zoals Bibliotheekweek, Jeugdboe- kenweek, Voorleesweek, Week van de Smaak … Leesbevordering We zijn gastheer voor KJV en een leeskring van het Davidsfonds. Maandelijks is er een voorleesuurtje. Cursussen Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 17/35
 18. 18. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT In samenwerking met de seniorenraad zijn er meermaals initiatiecursussen. 3.5.10 Samenwerking 3.5.10.1 Bibliotheeksector VCOB (Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken)  Consortia (Mediargus …)  Uitbreidingsactiviteiten Webram (Werkgroep bibliotheken regio Antwerpen Mechelen)  Vergaderingen Provincie  Studiedagen  Provinciale adviesraad  Pilot Collectiemanagement 3.5.10.2 Gemeente Overheidsinformatie  Agenda en verslagen gemeenteraad  Infoblad en nieuwsbrief van de gemeente  Verslagen van raden en belangrijke documenten  Publicaties van andere overheden Distributie  Tickets Feestbus  Verkoop producten Dienst Toerisme  Fietsroutes Uitwisseling van informatie met  Dienst Toerisme  Jeugd  Cultuurdienst  Muziekschool Afdeling Woord  Raden 3.5.10.3 Externen 3.5.10.3.1 Scholen 3.5.10.3.2 Lokale verenigingen 3.5.10.3.3 OCMW Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 18/35
 19. 19. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 4 Sterktezwakteanalyse In een sterktezwakteanalyse worden de belangrijkste bevindingen, resultaten en conclusies voor de werking van de bibliotheek toegelicht. We besteden hierbij bij- zondere aandacht aan de evaluatie van de uitvoering van het vorige bibliotheekbe- leidsplan. Conclusies 1. Het laagdrempelig karakter van de bibliotheek behouden en versterken met aandacht voor een inrichting waar het gezellig vertoeven is. 2. Versterken van de ontmoetingsfunctie door zowel de mogelijkheden van de po- lyvalente zaal uit te klaren als de inrichting van de bibliotheek te bekijken. 3. Zelfredzaamheid van de bezoekers verbeteren. 4. Versterkt inzetten op de aanwezigheid van nieuwe media in de bibliotheek. 5. Investeren in technieken die werklast doen afnemen. 6. Uitbesteden van onderdelen van selectie-, aanschaf- en verwerkingsproces. 7. Het wiel niet zelf willen uitvinden, maar overnemen of deelnemen aan projecten van externen, zoals VCOB, provincie en anderen. 8. Ontwikkelingen in bibliotheeksoftware opvolgen (VCOB en provincie Antwer- pen). 9. Aanpassen van het personeelskader aan de verplichtingen van het nieuwe de- creet. Tegelijkertijd de functieomschrijvingen aanpassen aan de veranderde be- hoeften van de bibliotheek. 10. Intensief samenwerken met andere bibliotheken en met andere culturele, edu- catieve en maatschappelijke organisaties in de gemeente en de regio (ook grensoverschrijdend). Voor een uitgebreide versie van de sterktezwakteanalyse, zie Bijlage 10.3. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 19/35
 20. 20. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 5 Missie en visie 5.1 Missie De bibliotheek van Kalmthout is een basisvoorziening. In een snel veranderende samenleving, waarin leren en sociale en culturele competentie aan belang winnen, is de bibliotheek een plaats waar elke burger terecht kan met vragen over informa- tie, ontspanning, kennis en cultuur. In een eigentijdse, aangename en voor een ieder uitnodigende sfeer biedt de bi- bliotheek leden en bezoekers onbelemmerd toegang tot media en alle informatie die zij wensen. De bibliotheek bemiddelt in de zoektocht naar kennis en cultuur, en is actief op het gebied van cultuurspreiding en cultuurparticipatie, educatie en me- dia-educatie. 5.2 Visie De gemeente Kalmthout wil de openbare bibliotheek verder uitbouwen tot een dy- namische organisatie met een efficiënte en effectieve, competente en klantvriende- lijke dienstverlening. Door samen te werken met andere bibliotheken en bibliotheekorganisaties op regi- onaal, provinciaal en Vlaams niveau, en door deel te nemen aan projecten op bo- venlokaal vlak, zal de bibliotheek haar dienstverlening beter kunnen afstemmen op de behoeften van de lokale bevolking. De media van de bibliotheek zullen inhoudelijk en kwalitatief verder evolueren met aandacht voor nieuwe media. De bibliotheek draagt zorg voor een gebruiksvrien- delijke ontsluiting van haar aanbod. Als voorlopig voornaamste gemeentelijke culturele instelling zal de bibliotheek sa- menwerken met lokale en bovenlokale culturele actoren en zich inzetten voor cul- tuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek zet zich in voor het behoud van het lokale culturele erfgoed. Door samen te werken met lokale en bovenlokale partners ondersteunt de biblio- theek het levenslange en levensbrede leren. Hierbij heeft de bibliotheek vooral aandacht voor kinderen en jonge gezinnen. De bibliotheek versterkt het sociale weefsel door van de bibliotheek een vanzelf- sprekende ontmoetingsplaats te maken. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 20/35
 21. 21. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT De openbare bibliotheek kenmerkt zich door objectiviteit en is vrij van levensbe- schouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 21/35
 22. 22. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 6 Algemene doelstellingen Het bibliotheekbeleidsplan beperkt zich tot strategische doelstellingen. In jaarlijkse actieplannen zullen deze algemene doelstellingen later vertaald worden in concrete initiatieven. Algemene of strategische doelstellingen zijn beleidskeuzen en beleidsprioriteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de sterktezwakteanalyse (zie(5. Sterktezwakteana- lyse). Vanuit het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken werden volgende thema's naar voor geschoven. Hieruit werden die thema‟s geselecteerd die voor Kalmthout relevant zijn. 6.1 De bibliotheek als centrum voor cultuur(ver)spreiding 6.1.1 Algemene beleidsdoelstelling Meer inwoners van onze gemeente hebben een betere toegang tot cultuur en ma- ken er meer en intensiever gebruik van. 6.1.2 Concrete beleidsdoelstelling 1. Uitgangspunt in het beleid en de werking van de bibliotheek is de drempel tot cultuur te verlagen in functie van een “recht op cultuur”. 2. De bibliotheek beschikt over een geschikte infrastructuur om de cultuurbele- ving voor allen tot maximale ontplooiing te laten komen. 3. De bibliotheek beschikt over een rijk en divers aanbod aan media om de cul- tuurbeleving maximaal tot ontplooiing te laten komen. 4. De bibliotheek heeft aandacht voor het culturele erfgoed, zowel van de eigen cultuur als van andere culturen. 5. Het beleid en de werking van de bibliotheek versterken de lokale cultuur. 6. De bibliotheek heeft oog voor verschillen en verscheidenheid in cultuurbeleving tussen groepen en komt tegemoet aan de verwachtingen en behoeften van alle groepen. 7. De bibliotheek biedt informatie over cultuur en culturele activiteiten, zowel uit de gemeente als daarbuiten. 8. De bibliotheek ondersteunt interessante culturele activiteiten en gaat actief op zoek naar partnerships. 9. De bibliotheek doet aan “reader development”, stimuleert het leesplezier in al z‟n facetten, zet activiteiten op voor leesbevordering of ondersteunt bestaande initiatieven. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 22/35
 23. 23. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 6.2 De bibliotheek als centrum van informatie en informatie- verstrekking 6.2.1 Algemene beleidsdoelstelling Inwoners van de gemeente hebben vrije toegang tot kwaliteitsvolle en betrouwbare informatie – zowel op papier als in digitale vorm. 6.2.2 Concrete beleidsdoelstelling 1. De bibliotheek is dé vrije toegangspoort in Kalmthout tot informatie, waar die zich ook bevindt. 2. De bibliotheek maakt haar traditionele rol waar van kwaliteitsbewaker van in- formatie. 3. De bibliotheek ondersteunt de inwoners van de gemeente bij de omzetting van informatie in kennis. 4. De bibliotheek waarborgt de openbaarheid van bestuur in de gemeente. 6.3 De bibliotheek als centrum voor educatie en media- educatie 6.3.1 Algemene beleidsdoelstelling Het levenslang en het levensbreed leren zijn meer ingebed in de lokale samenle- ving. Meer leesvaardigheid verhoogt de maatschappelijke participatie. Inwoners voelen zich vertrouwd met de nieuwe media. 6.3.2 Concrete beleidsdoelstelling 1. De inwoners van de gemeente – groot en klein – weten dat ze in de bibliotheek terecht kunnen voor informatie over levenslang leren. 2. De bibliotheek moet een omgeving zijn die stimuleert tot leren. 3. De bibliotheek is een vanzelfsprekende partner voor het onderwijs. 4. De bibliotheek is op de hoogte van het opleidingsaanbod uit de regio en ver- wijst door naar de organisatoren. 5. Organisaties uit de regio gebruiken de bibliotheek als distributiekanaal voor hun vormingsaanbod. 6. De bibliotheek helpt de kloof te overbruggen tussen informatierijken en infor- matiearmen. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 23/35
 24. 24. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 6.4 De bibliotheek als plaats van ontmoeting en contact tus- sen de mensen 6.4.1 Algemene beleidsdoelstelling Meer inwoners van de gemeente voelen zich verantwoordelijk voor hetgeen er rondom hen gebeurt en hebben meer vertrouwen in de samenleving en haar instel- lingen. Daardoor versterkt het sociale weefsel van de gemeente. 6.4.2 Concrete beleidsdoelstelling 1. Inwoners van de gemeente voelen zich welkom in de bibliotheek en vinden het een aangename plek om te verpozen. 2. Door haar werking ondersteunt de bibliotheek het leggen van spontane onder- linge contacten onder inwoners van de gemeente. 6.5 De bibliotheek als professionele organisatie 6.5.1 Algemene beleidsdoelstelling De administratie van de gemeente is efficiënter en effectiever georganiseerd. 6.5.2 Concrete beleidsdoelstelling 1. In al wat de bibliotheek doet, streven we kwaliteit na. 2. De taken onder het personeel van de bibliotheek zijn gelijkmatig en efficiënt verdeeld. 3. Uitgangspunt in onze manier van werken is “samenwerken”. 4. Uitgangspunt in onze manier van werken is “netwerken”. 5. Werkprocessen in de bibliotheek verlopen gestroomlijnd. 6. Iedere klant van de bibliotheek heeft recht op dezelfde dienstverlening. 7. We maken zoveel mogelijk gebruik van moderne technologieën. 8. De bibliotheek beschikt over gekwalificeerd personeel. 9. Streefdoel in onze werking is resultaatgerichtheid. 10. Meer tijd voor contact met publiek en nieuwe taken kan enkel als we sommige back office taken tot een minimum beperken. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 24/35
 25. 25. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 7 Ondersteuning door de gemeente Bibliotheek en beheersorgaan concretiseren het voorliggende beleidsplan jaarlijks in actieplannen. In de actieplannen zullen de algemene en concrete doelstellingen vertaald worden naar acties en projecten of werking. Rekenschap wordt nadien afgelegd in wer- kingsverslagen. Op dit moment kunnen we ons beperken tot volgende algemene lijnen: De middelen voor bestaande en nieuwe initiatieven moeten binnen het bestaan- de budget gevonden worden; Het bedrag bestemd voor de aankoop en de verzorging van mediacollecties wordt jaarlijks aangepast aan de index; Op de begroting worden voldoende middelen voorzien voor de vorming van personeel; Het personeelskader dient aangepast en goedgekeurd tegen 2010 volgens de voorschriften van het decreet en hiervoor worden de nodige middelen ter be- schikking gesteld. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 25/35
 26. 26. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 8 Proces van de beleidsplanning 8.1 Communicatie- en participatieproces Dit beleidsplan 2008 – 2013 is een tweede poging om op een gestructureerde ma- nier het beleid van de bibliotheek voor een langere periode vast te leggen. Voor het bestuur en de bibliotheek zal dit beleidsplan dienen als leidraad voor het te voeren beleid. Het beleidsplan is gegroeid uit een aantal vergaderingen van het beheersorgaan, van medewerkers van de bibliotheek en van de bibliothecaris met medewerkers van de dienst Cultuur en Jeugd en de voorzitter van de Cultuurraad. Een kort overzicht van het proces van beleidsplanning:  16 oktober ‟07: het beheersorgaan bespreekt de algemene doelstellingen van beleidsplanning, legt de werkwijze vast en stelt een vergaderagenda op  29 oktober ‟07: het beheersorgaan bespreekt de beginsituatie van de biblio- theek en gaat in op de resultaten van het gebruikersonderzoek van 2004  26 november ‟07: het beheersorgaan brainstormt over algemene en concrete doelstellingen van de bibliotheek  Begin december ‟07: het beheersorgaan keurt het ontwerp van beleidsplan goed (advies in bijlage)  10 december ‟07: het schepencollege plaatst het bibliotheekbeleidsplan op de agenda van de gemeenteraad  20 december ‟07: het bibliotheekbeleidsplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad (beslissing in bijlage) 8.2 Afstemming op het gemeentelijk cultuurbeleid De culturele infrastructuur van de gemeente Kalmthout voldoet momenteel niet aan de minimum vereisten van het nieuwe decreet. Daardoor kan de gemeente geen beroep doen op de subsidies voor een cultuurbeleidcoördinator en is er geen ruim- te om op korte termijn een gemeentelijk cultuurbeleidsplan op te stellen. De gemeente voldoet wel aan de verplichte onderdelen van het decreet, maar niet aan de facultatieve. Dit beleidsplan sluit aan bij de “Beleidsverklaring 2007 - 2012, door de meerder- heid aan de gemeenteraad voorgelegd, waarin staat dat “”de bibliotheek essentieel is voor een goed functionerend cultuurbeleid”. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 26/35
 27. 27. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT In de aanloop naar dit beleidsplan is er overleg geweest tussen bibliotheek en de schepen bevoegd voor cultuur, de cultuur- en jeugddienst, en – via de voorzitter – met de cultuurraad en welzijnsraad. In de aanloop naar dit beleidsplan is er een Kindergemeenteraad doorgegaan in de bibliotheek met de bibliotheek als thema. 8.3 Afstemming op het provinciale bibliotheekbeleid Het nieuwe decreet heeft de positie van de provincies in het bibliotheeklandschap grondig veranderd. Waar hun rol zich in het verleden beperkte tot die van passieve derdebetaler, verplicht het nieuwe decreet hen een actief beleid voor openbare bi- bliotheken op te zetten. In artikel 13 van het nieuwe decreet worden de terreinen opgesomd waarop de provincie actief kunnen worden. Voor de concrete invulling van dit streekgericht bibliotheekbeleid (SBB) sluit de Vlaamse Gemeenschap met elke provincie apart een convenant af. De gemeenten zijn verplicht aan dit streek- gericht bibliotheekbeleid deel te nemen. De provincie Antwerpen is in het voorjaar begonnen met het uittekenen van een streekgericht bibliotheekbeleid. Dit gebeurde in samenspraak met de sector. Als prioriteiten voor de volgende jaren kwamen de uitbouw van een ICT-netwerk en de aanmaak van een provinciale centrale catalogus uit de bus. Er wordt ook gedacht aan het opstarten van een materialenbank. Onze bibliotheek zal aan de omzetting van deze plannen actief meewerken. We verwachten hiervan op lange termijn een verlichting van de ICT-factuur en een ver- betering van de dienstverlening naar de klanten. Doordat de bibliothecaris in de provinciale stuurgroep voor openbare bibliotheken zit, kan hij op de voet volgen of het uitgestippelde beleid ten goede komt van de gemeente. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 27/35
 28. 28. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 9 Afspraken omtrent implementatie en evaluatie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Opstellen beleidsplan najaar 2008 -2013 Opstellen actieplan voorjaar najaar najaar najaar najaar Najaar volgend werkjaar werkingsverslag februari februari februari februari februari Opstellen beleidsplan voorjaar 2014 – 2019 Het decreet bepaalt dat de bibliothecaris samen met het beheersorgaan de jaarlijk- se werkingsverslagen en actieplannen opstelt. Ook bij de evaluatie van het beleids- plan werken beiden samen. Het is aan te bevelen om de diensten voor cultuur – maar ook voor onderwijs, wel- zijn, jeugd, senioren en informatie - nauw te betrekken bij de stappen in het be- leidsplan. Kalmthout december 2007 Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 28/35
 29. 29. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 10 Bijlagen 10.1 Advies van het beheersorgaan over het beleidsplan van de bibliotheek 10.2 Gemeenteraadsbeslissing houdende goedkeuring van het bibliotheekbeleidsplan Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 29/35
 30. 30. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 10.3 SWOT-analyse (uitgebreide resultaten) 10.3.1 Algemeen 10.3.1.1 Wat zijn onze STERKE kanten? 1. Functioneel, modern en aantrekkelijk gebouw met representatieve uitstraling. 2. Locatie is centraal gelegen en goed bereikbaar, met parkeergelegenheid voor de deur en met openbaar vervoer op loopafstand. 3. Gebouw is uitstekend toegankelijk, ook voor andersvaliden. 4. Voor een kleine bibliotheek een ruim aantal openingsuren volgens vast patroon gedurende zes dagen in de week, en op vier avonden en twee ochtenden. 5. Weinig, maar duidelijke signalisatie. 6. Kleine, maar goed uitgebalanceerde collectie media. 7. Media worden systematisch voorverwerkt aangekocht, wat de eenvormigheid in de presentatie vergroot. 8. Uit gebruikersonderzoek blijken onze klanten zeer tevreden over de meeste fa- cetten van de bibliotheek. 9. Tarieven zijn laag, want al jaren niet meer aangepast. 10. Internetcomputers met breedbandverbinding. 11. Gemotiveerd en flexibel personeel. 12. Personeelskader is ingevuld. 13. In de bibliotheek is een traditie van sociale tewerkstelling – terbeschikkingge- stelden - door samenwerking met OCMW. 14. Vlotte relatie met de lokale pers (televisie, radio en kranten). 10.3.1.2 Wat zijn onze ZWAKKE punten? 1. Indeling van het gebouw legt beperkingen op bij het uitwerken van een effici- ëntere organisatie van het werk. 2. De grootte van het gebouw legt beperkingen op bij invullen van nieuwe func- ties. 3. Er zijn de nodige kleine technische mankementen aan de polyvalente zaal waardoor het moeilijk zonder personeelsinzet kan ter beschikking gesteld wor- den. 4. Indeling van het gebouw en het plaatstekort laten niet toe de bibliotheek in te richten op een manier die aansluit bij de belevingswereld van doelgroepen. 5. Infrastructuur van de jeugdbibliotheek in Nieuwmoer is minder aangepast aan de noden van deze tijd. 6. Bibliotheek is in haar manier van werken toch nog te veel naar binnen gericht en zoekt zelf nog te weinig nieuw publiek op. 7. We proberen teveel zelf te doen. Hierdoor is er te weinig tijd voor nieuwe din- gen. Sommige taken kunnen we beter doorschuiven naar externen. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 30/35
 31. 31. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 8. Door de sterke stijging van het bibliotheekbezoek dreigt de persoonlijk band tussen personeel en bezoeker verloren te gaan. 9. Publiek ziet ons toch voornamelijk als boekenmagazijn en heeft weinig zicht op andere aspecten (probleem in beeldvorming). 10. Personeelskader niet aangepast aan de verplichtingen van het nieuwe decreet. 10.3.1.3 Wat zijn KANSEN die ons geboden worden? 1. Positieve impulsen die uitgaan van het VCOB, bijvoorbeeld op het vlak van mar- keting en Digitale bibliotheek (zoals Open Vlacc). 2. Ontlasting en ondersteuning van lokale taken en verbetering van dienstverle- ning door bovenlokale werking van de provincie, opgelegd door het decreet. 10.3.1.4 Wat zijn BEDREIGINGEN die op ons afkomen? 1. De financiële situatie van de gemeente verslechtert. 1. Het nieuwe decreet laat de bibliotheek en de gemeente toe zelf haar ambitieni- veau te bepalen. 2. Nieuwe ontwikkelingen in ICT kosten handenvol geld. 3. Demografische ontwikkelingen veranderen de samenstelling van de gebruikers- groepen: ouderen bezoeken de bibliotheek beduidend minder dan jongeren. 4. Vrijetijdsgedrag wordt vluchtiger en gevarieerder. Keuzes worden meer indivi- dualistisch gemaakt. Mensen zijn minder geneigd zich langdurig te binden. 5. Informatie wordt steeds meer als koopwaar beschouwd. De stijgende prijzen van media stelt de bibliotheek voor een uitdaging. 6. Ontlezing. 10.3.2 Recreatie en cultuur 10.3.2.1 Wat zijn onze STERKE kanten? 1. Kleine maar fijne collectie boeken. 2. Overzichtelijke opstelling . 3. Nodigt uit tot rondsnuffelen. 4. Aparte collectie populaire literatuur. 5. Verdeelpunt van culturele informatie uit de regio en Vlaanderen. 6. Gemiddeld bijna 300 bezoekers per dag. 7. Voldoende budget. 8. Voldoende vervangingsgraad. 9. In het verleden enkele spraakmakende activiteiten (tentoonstellingen, ope- ningsfeesten van Jeugdboekenweek enz.). 10. Actieve kern van KJV (leesbevordering voor kinderen en jongeren) maakt ge- bruik van infrastructuur van de bibliotheek en wordt administratief begeleid. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 31/35
 32. 32. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 10.3.2.2 Wat zijn onze ZWAKKE punten? 1. De beperkte grootte van het gebouw maakt invullen van culturele functie niet vanzelfsprekend. 2. We doen weinig aan leesbevordering en “reader development”. 3. Activiteiten voor een algemeen – volwassen – publiek kwamen in het verleden moeilijk van de grond. 4. Doorstroming van informatie van en naar de raden of gemeentelijke diensten kan beter. 5. Tijd tussen bestelling van media en beschikbaarheid voor publiek duurt te lang. 6. De procedure voor voorstel tot aanschaffing door de bezoeker is onduidelijk en te weinig bekend. 7. Zelfredzaamheid van bezoekers moet hoger. 8. We stoppen te veel tijd in werkprocessen – selectie, ontsluiting, verwerking en circulatie van media – waardoor we tijd te kort komen voor contact met en be- geleiding van het publiek. 9. We wachten te passief af tot de mensen naar ons komen en gaan te weinig daar naartoe waar de mensen zijn. 10.3.2.3 Wat zijn KANSEN die ons geboden worden? 1. Door een tekort aan culturele infrastructuur in de gemeente is er van verschil- lende kanten belangstelling om de infrastructuur van de bibliotheek open te stellen voor nieuwe activiteiten. 2. Recreatief gebruik van literatuur blijft onder deelgroep van publiek onverkort aanwezig. 3. Nieuwe technologieën (betaalsystemen voor kopieerapparaat en printer, in- neem- en uitleenautomaten enz.) vergroten zelfredzaamheid van publiek. 4. In de sector wordt in toenemende mate gezocht naar oplossingen om de werk- processen in de bibliotheek te ontlasten (voorverwerkt inkopen enz.). 10.3.2.4 Wat zijn BEDREIGINGEN die op ons afkomen? 1. Cultuurconsument is veeleisend, wil dadelijk wat hij of zij nodig heeft, is best bereid te betalen voor kwaliteit, maar wil wel waar voor zijn of haar geld. 2. Sommige leeftijdsgroepen leiden zo‟n jachtig leven, dat ze met het huidig aan- bod aan media moeilijk overtuigd kunnen worden toch gebruik te maken van de bibliotheek. 3. Op de markt van vrijetijd wordt het aanbod en de concurrentie groter: de tijd voorhanden om te lezen staat onder druk. 10.3.3 Informatie 10.3.3.1 Wat zijn onze STERKE kanten? 1. Ruime basiscollectie voorhanden. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 32/35
 33. 33. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 2. De vernieuwingsgraad is voldoende. 3. Indien materiaal niet aanwezig is in onze collectie, kan het tegen betaling uit andere bibliotheken bezorgd worden. 4. Gebruiksvriendelijk plaatsingssysteem voor jongeren dat aansluit bij de bele- vingswereld van kinderen. 5. Gratis toegang tot internet laat toe informatie op te zoeken die niet in de bi- bliotheek aanwezig is. 6. Andere diensten of organisaties gebruiken de bibliotheek en de jeugdbiblio- theek in Nieuwmoer als punt voor de distributie van materiaal voor acties zoals feestbus, fietsroutes, informatiecampagnes enz. 7. Verenigingen beginnen de weg te kennen naar de bibliotheek om verenigings- activiteiten bekend te maken of ledenblad uit te leggen. 10.3.3.2 Wat zijn onze ZWAKKE punten? 1. Inwoners van Kalmthout weten te weinig hoe divers het materiaal in de biblio- theek is. 2. Werklast voor beheer van tijdschriften is groot. 3. We hebben geen aparte informatiebalie. 4. Personeel vindt dat het te weinig zicht heeft op het aanbod in huis en op het aanbod dat toegankelijk is via Internet. 5. Gebruikersonvriendelijk plaatsingssysteem voor informatieve media voor vol- wassenen. 10.3.3.3 Wat zijn KANSEN die ons geboden worden? 1. In toenemende mate zien gemeenten het als hun taak om de informatiekloof te helpen overwinnen en internetintroducties te organiseren. 2. De fase dat kwaliteitsvolle informatie via internet gratis van thuis uit kan ge- raadpleegd worden, lijkt voorbij. 3. Op initiatief van VCOB vormen bibliotheken consortia om tegen gunstige tarie- ven toegangsrechten tot informatieve databanken in te kopen (kranten, recen- sies enz.). 10.3.3.4 Wat zijn BEDREIGINGEN die op ons afkomen? 1. Kostprijs van kwaliteitsvolle informatie stijgt. 2. Google. 10.3.4 Educatie 10.3.4.1 Wat zijn onze STERKE kanten? 1. Goede verstandhouding met de basisscholen als resultaat van een intensieve scholenwerking (klasuitleen, boekenpakketten, auteurslezingen …). Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 33/35
 34. 34. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 10.3.4.2 Wat zijn onze ZWAKKE punten? 1. Samenwerking met de scholen slorpt veel werktijd op. 2. Geen of beperkte contacten met andere onderwijsvormen dan de basisschool. 3. Ondanks opleiding is er onder het personeel weinig animo voor introducties voor scholen en groepen. 4. Er ontbreekt beleid over de rol van de bibliotheek in volwasseneneducatie. 5. Infrastructurele beperkingen lieten in het verleden niet toe deel te nemen aan interessante e-learingprojecten (VDAB …). 6. Rol van aanbieder van educatieve informatie beperkt zich te veel tot het ter be- schikking stellen van brochures over opleidingen. 7. Alhoewel cijfers ontbreken, kan vermoed worden dat bereik onder laagge- schoolden in de gemeente achterblijft. 10.3.4.3 Wat zijn KANSEN die ons geboden worden? 1. De belangstelling van de overheid voor levenslang en levensbreed leren neemt toe. 2. De sector voor volwasseneneducatie ziet brood in samenwerking met de biblio- theeksector om zijn opleidingsaanbod beter te promoten. 3. De welzijnsraad ziet brood in samenwerking rond thema‟s die in Kalmthout in de belangstelling staan. 10.3.4.4 Wat zijn BEDREIGINGEN die op ons afkomen? 1. Overvraging van de scholen. 10.3.5 Erfgoed 10.3.5.1 Wat zijn onze STERKE kanten? 1. Rubriek Calmpthoutania voorhanden met lokale – ook historische - informatie. 10.3.5.2 Wat zijn onze ZWAKKE punten? 1. Weinig ervaring. 10.3.5.3 Wat zijn KANSEN die ons geboden worden? 1. Decreet biedt de mogelijkheid op dit terrein actief te worden. 2. Erfgoed is op Vlaams niveau merkbaar een prioriteit. 10.3.5.4 Wat zijn BEDREIGINGEN die op ons afkomen? 1. Erfgoed wordt door het breed publiek als “saai” gepercipieerd” en van een saai imago willen bibliotheken vanaf. Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 34/35
 35. 35. BIBLIOTHEEK KALMTHOUT 10.3.6 Ontmoeting 10.3.6.1 Wat zijn onze STERKE kanten? 1. Bereidheid onder medewerkers en beheersorgaan is groot hiervan werk te ma- ken. 10.3.6.2 Wat zijn onze ZWAKKE punten? 1. Infrastructurele beperkingen laten inrichting van leescafé of gelijkaardige ini- tiatieven niet toe. 2. Onduidelijk of gemeente hiervan een prioriteit wil maken.. 10.3.6.3 Wat zijn KANSEN die ons geboden worden? 1. Lokale verenigingen zijn geïnteresseerd in het gebruik van de polyvalente zaal van de bibliotheek voor eigen activiteiten. 2. VCOB geeft organisatorische en promotionele ondersteuning voor jaarlijkse evenementen. 10.3.6.4 Wat zijn BEDREIGINGEN die op ons afkomen? 1. Ontmoeting mag geen doel op zich zijn. 10.3.7 Conclusies 1. Het laagdrempelig karakter van de bibliotheek behouden en versterken met aandacht voor een inrichting waar het gezellig vertoeven is. 2. Versterken van de ontmoetingsfunctie door zowel de mogelijkheden van de po- lyvalente zaal uit te klaren als de inrichting van de bibliotheek te bekijken. 3. Zelfredzaamheid van de bezoekers verbeteren. 4. Versterkt inzetten op de aanwezigheid van nieuwe media in de bibliotheek. 5. Investeren in technieken die werklast doen afnemen. 6. Uitbesteden van onderdelen van selectie-, aanschaf- en verwerkingsproces. 7. Het wiel niet zelf willen uitvinden, maar overnemen of deelnemen aan projecten van externen, zoals VCOB, provincie en anderen. 8. Ontwikkelingen in bibliotheeksoftware opvolgen (VCOB en provincie Antwer- pen). 9. Aanpassen van het personeelskader aan de verplichtingen van het nieuwe de- creet. Tegelijkertijd de functieomschrijvingen aanpassen aan de veranderde be- hoeften van de bibliotheek. 10. Intensief samenwerken met andere bibliotheken en met andere culturele, edu- catieve en maatschappelijke organisaties in de gemeente en de regio (ook grensoverschrijdend). Bib Kalmthout Bibliotheekbeleidsplan 2008 – 2013 35/35

×