Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meest duurzame campus

0 views

Published on

VIAC's keuze voor de gasmotorwarmtepomp in een duurzaam concept dat stuurt op energie- en woonlasten.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Meest duurzame campus

  1. 1. WONINGEN Advies - Exploitatie - EPC De meest duurzame campus van Europa In 2014 kunnen de eerste studenten èn starters hun intrek nemen in de woningen op de Leidse Schans. Volgens de ontwikkelaars de meest duurzame campus van Europa. In totaal gaat het om circa 1.900 studentenwoningen. De gemeente heeft een EPC-eis van 0,4 afgegeven. Een exploitatiemodel onderbouwt de investeringen. Door Marcel Rijnbach Configuratie van de gasmotorwarmtepomp en luchtbehandeling. Beeld: Viac 12 Installatie XL December 2013
  2. 2. WONINGEN Exploitatiemodel voor installatietechniek VIAC heeft voor het eerst een exploitatiemodel gemaakt voor de installatietechniek bij een multifunctioneel centrum voor een woningcorporatie in de Bilt. Daarmee werd een onderbouwing gegeven voor de duurzame investeringen die de corporatie zich had voorgenomen. Vragen over de financiële consequenties van installatietechnische maatregelen waren, de rendabiliteit en de terugverdientijd moesten in het model worden beantwoord. In een zo vroeg mogelijk ontwerpstadium legde de adviseur allerlei parameters in het exploitatiemodel vast en vulde deze in, zoals de te verwachten energieprijsverandering, inflatie, rente voor vreemd vermogen, disconteringsvoet, enzovoort. Verder werden de terugverdientijd en de netto contante waarde berekend van uitgewerkte duurzame installatieconcepten. Op basis van de uitkomsten ontdekte de woningcorporatie welke risico’s ze liep met een bepaalde investering in een installatie en of ze die risico’s wilden lopen met het oog op de neergelegde duurzame ambities. De woningcorporatie wilde van VIAC weten of in plaats van een traditioneel systeem (met cv-ketels en een koelsysteem) duurzame energie-opwekking een betere optie was. Er werd in het model gestuurd op energiebesparing en gebruikerswensen, niet op concrete technieken. Uiteindelijk kwam naar voren dat warmte- en koudeopslag in de bodem het meest gunstigst was qua energiebesparing en exploitatie. Voor installatieadviseur VIAC was het niet zo’n kunst om met een technisch acceptabel ontwerp op de proppen te komen. Volgens specialist duurzaamheid Peter van den Bosch en projectleider Wouter van Rossum school zit de uitdaging vooral in een exploitabel project waarmee de verhuurbaarheid van de woningen op peil blijft. Financieel ankerpunt waren de servicekosten en gas -en stroomkosten per student. “Er is bij dit project duidelijk gestuurd op energie- en woonlasten voor de student. Die mochten niet te hoog worden”, aldus Van den Bosch. Het exploitatiemodel genereert gegevens als de terugverdientijd, de onderhoud- en beheerkosten, maar ook de netto contante waarde van de totale installatie. “Bij de besprekingen van het overnamebod zijn dergelijke gegevens van cruciale waarde. Wat de exploitant aan het einde van de rit overhoudt is haar rendement op eigen vermogen”. VIAC heeft de beoogde exploitant van de installatie meegenomen in de ontwikkeling van het installatieconcept. De in het ontwerp gepresenteerde techniek is in overleg met de exploitant verfijnd. “We hebben samen met de aannemerscombinatie van de Leidse Schans – Vorm Ontwikkeling en Ballast Nedam – gezocht naar een geschikte exploitant op basis van een door ons geadviseerde warmte-opwekinstallatie. Voor de exploitant en de aannemerscombinatie van de Leidse Schans was deze exploitatieopzet nieuw. VIAC had er al ervaring mee opgedaan bij een vorig project. Door het opstellen van een uitgebreide businesscase De wtw-installatie van de studentenunits in 3D. Beeld: Viac waarbij diverse energieconcepten worden vergeleken kan invulling worden gegeven aan ambities en eisen van de gebouweigenaar. Exploitatie installatie gestuurd op energie -en woonlasten VIAC heeft dus diverse installatieconcepten doorgerekend waarbij de warmte-opwekinstallatie uiteraard ook voldoet aan de gestelde EPC van 0,4 en EPL van 8,4 (Energie Prestatie Locatie). Uiteindelijk kwam het concept met de gasmotorwarmtepomp in combinatie met een monobron, thermische zonnecollectoren en een mechanische ventilatie met wtw-unit als gunstigste uit de businesscase. Met de zonnecollectoren wordt circa 50 % van het tapwater door de zon Met behulp van clashdetectie in Revit zijn conflicten tussen installatietechniek en bouwkundige constructies vroegtijdig op te sporen. Beeld: Viac Installatie XL December 2013 13
  3. 3. WONINGEN opgewekt. Verder dienen de zonnecollectoren voor de regeneratie van de bron. “De 400 kW gasmotorwarmtepomp verwarmt zowel het tapwater als de ruimte. Drie buffervaten kunnen in totaal 21.000 liter water verwarmen. Gekozen is voor de grootste warmtepomp om verzekerd te zijn van een hoge aanvoertemperatuur van minimaal 55 graden. Deze type pompen leveren 1,7 GJ voor de verwarming van het tapwater dat ook wordt verwarmd door zonnecollectoren op het dak. Dat ligt maar liefst 0,8 GJ hoger dan een cv-ketel. “We hebben niet voor een elektrische warmtepomp gekozen omdat deze tot slechts 50 graden verwarmt. Dat betekent een relatief slechte COP. Bovendien wilden we geen tapsets in de studentenkamers installeren. Dat is niet rendabel gezien de vele, relatief kleine kamers”, legt Van Den Bosch uit. De aandrijving van de gasmotorwarmtepomp is te vergelijken met een automotor met een versnellingsbak. VIAC heeft lang gestoeid met de overbrenging om een hoog energetisch rendement te bewerkstelligen. De gasmotorwarmtepomp heeft een relatief hoog verwarmingsrendement aangezien het water met 21 graden vanuit de zonnecollectoren komt. De opdrachtgever keek in eerste instantie met wat scheve ogen naar de door VIAC geadviseerde opwekinstallatie, omdat aardgas “Het was flink puzzelen met het ruimtebeslag voor de luchtkanalen van elk 800 mm in doorsnee” Overzicht van studentencomplex De Leidse Schans. Beeld: Viac CO2-uitstoot veroorzaakt en een aanslag doet op de fossiele brandstoffen. “Bij dit project is het opwekken van warm tapwater veel belangrijker dan de ruimteverwarming. In zo’n situatie geeft een gaswarmtepomp een veel hoger rendement dan een elektrische. Voeding met biogas is bekeken, maar het betrekken daarvan is een kostbare zaak die niet binnen de exploitatie paste. Wellicht wel in de toekomst”, zeggen Van den Bosch en Van Rossum. Overigens wordt een CO2-besparing van ruim 25 procent bereikt via de warmte-opwek-installatie ten opzichte van een referentiewaarde van EPC 0,6. Dus blijkt de keuze voor een gasgevoed systeem geen slechte vanuit milieu-oogpunt. De andere milieuvriendelijke pijler waarop het project rust is de WTW-installatie waarmee elke kamer is uitgerust. De installatie heeft een klein vermogen van 150 m³/uur met bypass. Het was flink puzzelen met het ruimtebeslag voor de luchtkanalen van elk 800 mm in doorsnee, het leidingwerk en de behuizing. De installatie wordt via de tunnelbouwmethode erin geschoven. Daardoor is er alleen een installateur nodig voor de afbouw. De bouw van studentencampus is op 10 juli begonnen, toen hebben Vorm Ontwikkeling, Ballast Nedam, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de gemeente Leiden een overeenkomst gesloten. ■ Zonnecollectoren op een deel van de daken. Beeld: Viac Installatie XL December 2013 15

×