Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grokking TechTalk #11 - Why Data Science?

770 views

Published on

Talk 1: Why data science? - An Mai (Vietnamese, slides in English)

Bài talk sẽ tập trung vào một số hạng mục (ở mức high level):
- giới thiệu tới người nghe về Data Science
- tại sao chúng ta cần Data Science trong thời đại hôm nay, cũng như cơ hội và triển vọng của Data Science trong Business sẽ như thế nào
- Những tiêu chuẩn để có thể trở thành 1 Data Scientist
- Demo cho 1 bài topic modeling (1 trong những chủ đề hot nhất trong Data Science hiện nay)

Về speaker: TS. Mai Hoàng Bảo Ân hoàn thành luận văn tiến sĩ tại trường kĩ sư Ecole Centrale Lille, Pháp trong lĩnh vực thống kê ứng dụng. Hiện tại, TS Ân đang làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại viện JVN thuộc ĐHQG, TPHCM và đồng thời là Data Scientist của công ty Tenpoint7 LLC (1 công ty chuyên về Data Consulting). TS Ân đã có nhiều năm làm việc trong phân tích dữ liệu và giúp đỡ khách hàng khám phá những hiểu biết từ dữ liệu của họ và xem tác động của các dữ liệu đó tới các mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều kỹ thuật từ học máy và thống kê, etc.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Grokking TechTalk #11 - Why Data Science?

 1. 1. John von Neumann Institute - Viet Nam National University Ho Chi Minh City Why Data Science? April, 2016 John von Neumann Institute - Vietnam National University Tenpoint7 LLC An Mai Data Scientist & Researcher
 2. 2. What is Data Science? Copyright (c) 2016, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCM 2
 3. 3. Information is extremely important Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 3
 4. 4. Data => Information Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 4
 5. 5. In the computer era - digitizing data Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 5
 6. 6. data explodes => too much information Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 6
 7. 7. Analyzing data & Extracting useful information? Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 7
 8. 8. Any solution? Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 8
 9. 9. Development of Computer science & Technologies Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 9
 10. 10. Wise methods for data storage Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 10
 11. 11. Math/Stats & Learning/Mining Algorithms Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 11
 12. 12. Richness of tools & APIs Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 12
 13. 13. Data Science today Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 13 Bring Science to data
 14. 14. Application in business analysis Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 14
 15. 15. Supporting financial service Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 15
 16. 16. Recommendation system Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 16
 17. 17. Analyzing social networks => digital marketing/e-commerce Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 17
 18. 18. Improving visualization - effective Reporting Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 18
 19. 19. And even in politics Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 19
 20. 20. What are in the end … Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 20
 21. 21. Richness Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 21
 22. 22. That’s why… Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 22
 23. 23. The salary? Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 23
 24. 24. Some big data companies Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 24
 25. 25. Data Science in the next two years? Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 25
 26. 26. So, what is data scientist? Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 26
 27. 27. Or just a mixing Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 27
 28. 28. In general, profile of a data scientist Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 28
 29. 29. Simply, a normal person with well-prepared skills Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 29
 30. 30. Intellectual curiosity is essential Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 30
 31. 31. Love what you do Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 31
 32. 32. Be confident & a hands-on person Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 32
 33. 33. Requirement of team-work Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 33
 34. 34. A general data science discovery life cycle Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 34
 35. 35. Some of our real projects Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 35
 36. 36. Metia’s project – topics distribution of Dell owned contents Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 36 5.9% 6.1% 7.0% 6.7% 7.1% 3.8% 2.6% 6.1% 6.0% 5.2%2.6% 1.7% 6.1% 5.8% 4.0%2.9% 1.8% 6.1% 5.8% 4.9%4.3% 3.4% 6.5% 6.2% 4.7%6.6% 6.5% 6.9% 6.8% 8.1%5.0% 3.8% 6.5% 6.5% 6.8% 6.5% 6.0% 6.6% 6.9% 6.2%10.6% 12.4% 7.2% 7.4% 7.5%6.1% 4.3% 6.6% 6.7% 6.3%4.0% 2.7% 6.8% 6.1% 4.9%10.7% 17.2% 6.9% 7.5% 8.6% 6.5% 5.7% 6.8% 6.7% 6.2% 13.7% 16.5% 6.8% 7.7% 10.4% 10.6% 9.2% 7.0% 7.3% 9.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% Blog Case Study Face Book Twitter Web Site Chart Title Mobility DELL Eco-Sustem Events & Conferences Data Performance DELL Healthcare DELL SAP HANA Data Management and Storage Cloud Solution Big Data & IoT Storage Performance DELL Wyse Being Data Driven Learning Technology Solution & Service Security
 37. 37. Distribution of words Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 37
 38. 38. “stay hungry stay foolish” Copyright (c) 2015, John von Neumann Institute - Viet Nam National University HCMC 38 The world is yours, keep going ahead
 39. 39. John von Neumann Institute - Viet Nam National University Ho Chi Minh City Thank you for your listening

×