Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CASAS E EDIFICIOS DO SÉCULOXIX EN CANGASSarai Lorenzo Broullón2º BACHARELATO-C
HISTORIAComo consecuencia dainvasión de Cangas noano 1617 polos piratasturcos e mouros, a vilaquedou en tal estado deruína...
Polo século XIX,denótase unhaactividade económicaintensa, tanto nocampo coma no mar.Entrando neste século,hai que destacar...
A ARQUITECTURAMARIÑEIRADentro do conxunto dealdeas e vilas quesembran o litoralgalego, hai quedestacar pola súaimportancia...
Pódensecontabilizarnumerososderribes de casascon patio esolaina,construcións detipoloxía únicanas Rías Baixas emoi abundan...
A VIVENDA MARIÑEIRATen unhas características propias,dadas pola forma de vida dosmariñeiros.Sitúanse en ringleira, unhas a...
A CASA CON PATÍNEsta é unha tipoloxía de casa moiespallada polas Rías Baixas. É a únicaconstrución mariñeira con accesoext...
• CARACTERÍSTICASCONSTRUTIVASO patín:O patamal (plataforma queda entrada á vivenda)está formado por grandeslousas de pedra...
Cando o patín vaicuberto, levántanse dúascolumnas enriba dovarandal ou peitoril aambos os lados dopatamal e así se asenta ...
A cuberta:É un elemento importante naconstrución da casa. O seuarmazón está realizado enmadeira. A cuberta sempre estádese...
Neste grupo de casasdanse os diferentestipos de patíns, deesquerda a dereita:1.Patín paralelo áfachada.2.Patín perpendicul...
3.Patín en dous tramos
4.Patín paralelo á fachada e cuberto,prolongando o tellado.
LENDAa)Salab)Dormitorioc)Cociñad)Piesae)Retretef)Recibidorg)Adega
• VARIANTE DA CASA CON PATÍNTrátase de construciónsencravadas na roca polo queaproveita a mesma para aformación das escala...
A CASA DA BOLAÚnica casona que se conservana vila.Data do século XIX e é de estiloneoclásico tardío.Os muros da fachada so...
O acceso ássolainas situadasno primeiro andarfaise mediantedúas portasbalconeiras, quepresentan dinteismodelados dedirectr...
Ó nivel desta solaina disponse unha cornixa aolongo de dúas fachadas, principal e lateral,similar á cornixa do pincho que ...
No pico do pincho apareceun remate, consistente nunreloxo de sol cunha bola naparte superior, dándolle onome á casa, e mes...
A CASA CON GALERÍAEsta construción nonabonda na vila,nembargante, asexistentes son deextraordinariacalidade. A galeríaestá...
Déixanse ver moitascasas con galería nocasco antigo deCangas. Na Rúa Realpódense atoparvellas casas fidalgascos seus escud...
A CASA DE SILLERÍAEste tipo de construcións, que soen de ser deunha ou dúas plantas, están feitas de sillería demoi boa ca...
As solainas ou balcóns, desenrólanse ao longode toda a fachada ou en tramos de planta rectaou curva, con bordes modelados ...
Os dinteis de portas e fiestras soen ser dedisectriz recta ou curva, o mesmo que asxambas; noutros casos as portas e fiest...
Bibliografía• Ayuntamientode Cangas - Patrimonio histórico• A casa mariñeira en Cangas do Morrazo earredores - Francisco M...
Patrimonio arquitectónico de Cangas
Patrimonio arquitectónico de Cangas
Patrimonio arquitectónico de Cangas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Patrimonio arquitectónico de Cangas

598 views

Published on

Estudo sobre a arquitectura de Cangas , casa mariñeira e edificacións de fins do s. XIX e principios do XX

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Patrimonio arquitectónico de Cangas

 1. 1. CASAS E EDIFICIOS DO SÉCULOXIX EN CANGASSarai Lorenzo Broullón2º BACHARELATO-C
 2. 2. HISTORIAComo consecuencia dainvasión de Cangas noano 1617 polos piratasturcos e mouros, a vilaquedou en tal estado deruína que tardou variasxeracións para recobrarparte do auxe e desenroloque tiña conanterioridade, o que seproduciu polo século XIX,converténdose Cangas nacapital da península doMorrazo, onde sedesenrolaba unha grandeactividade pesqueira ecomercial, contando a vilacunha gran flota deembarcacións.
 3. 3. Polo século XIX,denótase unhaactividade económicaintensa, tanto nocampo coma no mar.Entrando neste século,hai que destacar arepercusión económicaque tivo na vila achegada do exércitofrancés no ano 1809.Cabe destacar oandazo de cólera quesufriu a Vila de Cangasna primavera de 1854.
 4. 4. A ARQUITECTURAMARIÑEIRADentro do conxunto dealdeas e vilas quesembran o litoralgalego, hai quedestacar pola súaimportancia eaportación áarquitectura popularmariñeira, a vila deCangas do Morrazo.Na década dos 60comezaría o desenrolodescontrolado,trocando paso a paso afisionomía dun pobopor outra faciana fórado seu contextoarquitectónico.
 5. 5. Pódensecontabilizarnumerososderribes de casascon patio esolaina,construcións detipoloxía únicanas Rías Baixas emoi abundantes aprincipios deséculo na vila.Deste modo sonsubsituídos osmateriais deconstruciónclásicos poroutros máismodernos einadecuados.
 6. 6. A VIVENDA MARIÑEIRATen unhas características propias,dadas pola forma de vida dosmariñeiros.Sitúanse en ringleira, unhas a caróndas outras, entre muros medianeiros,buscando a máxima protección eabrigo con lonxitudes de fachada moireducidas.
 7. 7. A CASA CON PATÍNEsta é unha tipoloxía de casa moiespallada polas Rías Baixas. É a únicaconstrución mariñeira con accesoexterior a unha planta superior.O desenrolo do patín é moi variado,ofrecendo unha ampla gama desolucións construtivas. A soluciónmáis frecuente consiste no patínparalelo á fachada que pode ter de 1a 1,50 metros de ancho, e de 1,50 a2,50 metros de altura. O patamal tenunha amplitude variable, case semprecun varandal de pedra colocado decanto pola beira do patín.
 8. 8. • CARACTERÍSTICASCONSTRUTIVASO patín:O patamal (plataforma queda entrada á vivenda)está formado por grandeslousas de pedra que seasentan sobre un muro decachotería, perpiaño, etc.Este muro disponse dunoco que da entrada áadega, noutros casos unpequeno oco paraaproveitar o espazo quequeda baixo o patín,destinándose este paragardar trebellos de pesca,ou como galiñeiro paracriar algúns animais.
 9. 9. Cando o patín vaicuberto, levántanse dúascolumnas enriba dovarandal ou peitoril aambos os lados dopatamal e así se asenta aprolongación do telladosobre un pontón.Os muros:Están formados porperpiaño ou cachoteríaben traballada. Conta enxeral con planta térreadestinada a adega. Enmoitos casos esta adegadestínase a vivendacando as necesidadesfamiliares o requiran.
 10. 10. A cuberta:É un elemento importante naconstrución da casa. O seuarmazón está realizado enmadeira. A cuberta sempre estádesenrolada a dúas ou tresaugas. Os ocos exterioresdestinados a portas e fiestrassituados na fachada principalcando a casa está entremedianeiras, con dúas portasxeralmente, unha situada naadega e outra no patín deentrada á vivenda, estasformadas por dúas follas, ainferior e a superior chamadacontra. Conta cunha fiestra nafachada que da iluminación eventilación á sala.
 11. 11. Neste grupo de casasdanse os diferentestipos de patíns, deesquerda a dereita:1.Patín paralelo áfachada.2.Patín perpendiculará fachada.3.Patín en doustramos.4.Patín paralelo áfachada e cuberto,prolongando otellado.5. Cruceiro de Singulis.LENDAa)Salab)Dormitorioc)Cociñad)Lareirae)Retretef)Corredor
 12. 12. 3.Patín en dous tramos
 13. 13. 4.Patín paralelo á fachada e cuberto,prolongando o tellado.
 14. 14. LENDAa)Salab)Dormitorioc)Cociñad)Piesae)Retretef)Recibidorg)Adega
 15. 15. • VARIANTE DA CASA CON PATÍNTrátase de construciónsencravadas na roca polo queaproveita a mesma para aformación das escalas paraacceder á planta alta ou andar.Esta casa aínda que ten accesoexterior á planta alta non seconsidera dentro da tipoloxíada casa con patín, pois este nonestá desenrolado como tal.Estas construcións atópanse enzonas moi accidentadas confortes pendentes e desniveis,coma nos barrios de Outeiro eCostal.En canto ás característicasconstrutivas e distribuciónsinteriores son semellantes ás da
 16. 16. A CASA DA BOLAÚnica casona que se conservana vila.Data do século XIX e é de estiloneoclásico tardío.Os muros da fachada son deperpiaño, e recubertos debarro caleado na planta térrea;na fachada principal destacantres solainas, dúas a ambosextremos, no primeiro andar, ea terceira central, no segundoandar (baixo cuberta). Assolainas voan do paramento1,10 metros e teñen unhalonxitude duns 4 metros. Comoelemento de proteccióndisponse un varandal de ferrofundido.
 17. 17. O acceso ássolainas situadasno primeiro andarfaise mediantedúas portasbalconeiras, quepresentan dinteismodelados dedirectriz curva, omesmo que asxambas; en cantoá solaina central,accédesemediante unhaporta balconeiracon gardachoivasno dintel.
 18. 18. Ó nivel desta solaina disponse unha cornixa aolongo de dúas fachadas, principal e lateral,similar á cornixa do pincho que fai de penal.
 19. 19. No pico do pincho apareceun remate, consistente nunreloxo de sol cunha bola naparte superior, dándolle onome á casa, e mesmodebaixo deste, un ocodestinado a un pombal.
 20. 20. A CASA CON GALERÍAEsta construción nonabonda na vila,nembargante, asexistentes son deextraordinariacalidade. A galeríaestá formada porunha estrutura deferro fundido,adornada por unhagama de formas efiguras que decorantodo o conxunto. Enocasións a galeríaexperimenta formade curvas. Noutroscasos moi concretosa galería se constrúeen madeira.
 21. 21. Déixanse ver moitascasas con galería nocasco antigo deCangas. Na Rúa Realpódense atoparvellas casas fidalgascos seus escudos dearmas, así comoimpresionantesedificacións definais do século XIXe principios do XX,con graníticasfachadas e brancase alegres galerías.
 22. 22. A CASA DE SILLERÍAEste tipo de construcións, que soen de ser deunha ou dúas plantas, están feitas de sillería demoi boa calidade. Esta casa levántase nas rúasmáis importantes e céntricas da vila, entremedianeiras ou ben nos extremos das mazáscon fachadas ás dúas rúas. Estas construciónspertencen ás familias máis ricas e acomodadasda vila, comerciantes e armadores polo xeral.
 23. 23. As solainas ou balcóns, desenrólanse ao longode toda a fachada ou en tramos de planta rectaou curva, con bordes modelados e sustentadosen canzorros curtos, con labras de debuxos eformas variadas. Bordeando as solainaslevántanse varandas sempre en ferro fundido,verdadeiras mostras de artesanía; cando estasvarandas se cobren dan lugar ás galerías.
 24. 24. Os dinteis de portas e fiestras soen ser dedisectriz recta ou curva, o mesmo que asxambas; noutros casos as portas e fiestras,resólvense con arcos de medio puntodovelados e resaltando a clave con debuxoslabrados. Estas construcións dispoñen dunhagran riqueza, en elementos como: cornixas,balaustradas, remates... En definitiva, grandesobras de cantería, realizadas con destreza eperfección.
 25. 25. Bibliografía• Ayuntamientode Cangas - Patrimonio histórico• A casa mariñeira en Cangas do Morrazo earredores - Francisco Mallo Lagoa

×