математикийн хичээл 8 р анги

6,640 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
190
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

математикийн хичээл 8 р анги

 1. 1. Ãóðâàëæин 2МА3ÿéöýòãýñýí: Ìàòåìàòèêèéí áàãø íàð
 2. 2. Хамрах хүрээ: 7-р ангиЗалгамж холбоо: 2МА31а1БШ13аХэрэгцээ : Хүрээлэн буй орчны юмс,үзэгдлээс геîметрийн үндсэн дүрсийгтанин мэдэж, тэдгээрийн элементхоорондын хамаарлын хуулийгсудалснаар амьдрал ахуйн асуудлыггеометр хэрэглэн шийдвэрлэж сурах.
 3. 3. Íèéãìèéí õýðýãöýý:•Á¿õ íèéòèéí ìàòåìàòèêèéí áîëîâñðîëûã õºãæ¿¿ëýõ•Áàéãàëèéí ØÓ, Òåõíèê òåõíîëîãè, ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéíóÿëäàà õîëáîîã òàíèí ìýääýã, ç¿é òîãòëûã òàíèõ, á¿ðòãýëòîîöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä ìàòåìàòèê àðãóóäûãõýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, àñóóäàëä óõàìñàðòàé õàðèóöëàãàòàéõàíääàã èðãýí òºëºâø¿¿ëýõÕóâü õ¿íèé õýðýãöýý:•Ãóðâàëæèíä õîëáîãäîõ õýìæèëò, ýëåìåíò õîîðîíäûíõàìààðëûã ñóäàëñàíààð ãóðâàëæèí ä¿ðñèéí ãåîìåòð ÷àíàðûãàøèãëàí áîäëîãî áîäîõ, ïðàêòèêèéí çàðèì àñóóäëûã øèéäýõ•Ãóðâàëæíû ÷àíàðóóäûã ¿ãýýð, çóðàã ä¿ðñëýëýýð, òîâ÷òýìäýãëýëýýð, òîìü¸îãîîð èëýðõèéëæ ñóðñíààð ìàòåìàòèêõýë, ñýòãýëãýýîþóí óõààíàà õºãæ¿¿ëýõ áàãàæ õýðýãñýë áîëãîíõýðýãëýæ òóëãàìäñàí àñóóäëûã îíîâ÷òîé øèéäâýðëýõ•Ãåîìåòð áàéãóóëàëò õèéæ á¿òýýõ íü ØÓ-íû ¿íäýñòýéàæèãëàëò òóðøèëò õèéæ ìºí ÷àíàð ç¿é òîãòëûã òàíèíìýäýõýä õýðýãëýãäýíý.
 4. 4. Зорилго: Гурвалжны элементүүд,тэдгээрийн хоорондын хамаарлыгсудалснаар ахуй амьдралд тохиолдохасуудлыг шийдвэрлэх чадварэзэмших.Зорилт:1. Гурвалжин, түүний элементүүдийгсудлах, бодлого бодоход хэрэглэх2. Гурвалжны ангилал, тэнцэтгэл биш,гурвалжны тэнцүүгийн шинжүүдийгмэдэх, пифагорын теоремыг хэрэглэх
 5. 5. Агуулга:Судлагдахууны тогтолцоо:•Гурвалжин түүний элементүүд,ангилал, элемент хоорондыншүтэлцээ хамаарлыг олж тогтоох,батлах•Гурвалжны тэнцэтгэл биш,гурвалжны тэнцүүгийн шинжүүд,пифагорын теорем, áàòàëãààíûõóâèëáàðóóäûã ¿éëýýð õèéæ
 6. 6. Óð óõààíû òîãòîëöîî:Ê1 : Ýðãýí òîéðíû ¿çýãäýë þìñààñ ãåîìåòðèéí õÿëáàðä¿ðñèéã ÿëãàí òàíüæ, íýðëýõ, çóðàõ, òýìäýãëýõ, ¿ãýýðòîìü¸îëîí èëýðõèéëýõ, õàðèëöàõÊ2 : Ä¿ðñèéí ãåîìåòð ÷àíàðûã ñóäëàõ, öààñàí çàãâàðàøèãëàí ýâõýæ íóãàëàõ, ýâë¿¿ëýõ ¿éëýýð áàòëàõ,ãåîìåòð áàéãóóëàëò õèéæ ä¿ðñ á¿òýýõ, òîîöîîëîõáîäëîãî áîäîõ, ýäãýýðèéã ó÷èðëàí òàéëáàðëàõÊ3 : Ãåîìåòð ä¿ðñ íü áîäèò þìñ, ¿çýãäëèéí õèéñâýðçàãâàð áîëîõûã óõààð÷ îéëãîñíîîð àìüäðàë àõóéíàãóóëãàòàé àñóóäàë áîäëîãûã ãåîìåòðèéí õýëäõºðâ¿¿ëýí çàãâàð÷ëàõÊ4 : ãåîìåòðèéí àñóóëò áîäëîãûí òàâèëûã “Þóºãºãäñºí?”, “Þó îëîõ?”, “ßìàð íºõöºë áàéíà âý?”ãýñýí àñóóëòààð çàäëàí , áîäëîãûã øèéäýõ àðãà,
 7. 7. Öàãèéí õóâààðèëàëò
 8. 8. Ãóðâàëæèí Òýíö¿¿ãèéí øèíæ ÃóðâàëæíûÀíãèëàë •1-ð øèíæ òýíöýòãýë áèø •Òàë •2-ð øèíæ •3-ð øèíæ Ïèôàãîðûí òåîðåì •ªíöºã
 9. 9. ÷àäâàð Ãóðâàëæèí Өíäºðòîäîðõîéëîõ Ìåäèàí Пифагорын теорем Óíøèõ Áèññåêòðèñийг хэрэглэх Çóðàõ тодорхойлох зурах Òàíèõ Çàëãàìæ õîëáîî 1ÌÀ3/1àáâ Öîãö ÷àäàìæ 1ÌÀ3/2àá 2ÌÀ3:ê1 Õÿëáàð àðãààð 1ÌÀ3/3àãå 2ÌÀ3:ê2 áîäîõ2ÌÀ2/3ä 2ÌÀ3/2áâã 2ÔÈ2/2à 2Õª3/1à 2ÌÀ3:ê3 2ÇÓ3/1á 2ÌÀ3:ê4
 10. 10. ààãàëëè æ ëé¿ õàöë à õèðÿ , õýëãýä ýò, õàðóç ãû óóõ ì í õ àã õàëâàë æ óñà ýý ó ààãàëë ðààñààö ä õ ëé õð ä ò ã î î î î î õýã õº 㺠ºº 㺠õàëñóò ä õ ãë áí éè𺺠ààëàë ÷ î î î Îëãîõ ¿å øàò ¯éëèéí áàðèìæàà ààãàëëè æ ã ¸ üî ò òë ëé õð ä ò ðà à ÷ î ì î î î î í æ ë⺠ç ðààëàò õ ë á æ º î î ý ¿íäýñ Ñóðàëöàã÷èéí ñóðàõ ¿éë àæèëëàãàà•Ãóðâàëæíû ºíöãèéã òðàíñïîðòèðîîð õýìæèõ •÷àíàðûã ýçýìøèæ áîäëîãî áîäîõ •Áèå äààí ýçýìøñýí ìýäëýãýý õóâààëöàõ çýìøèõ ¿å øàÝò Àðãà ç¿éí õºãæëèéí ààãàëëè æ ëé¿ à õéèõ òëè æýõ äýä¿¿ òåèáé òî áë ì î î î õàëãèøà äëàðäü à ãûäóóî ¸ ì í ãûëäóóñà õàëóó Õºãæ¿¿ëýõ ¿å øàò
 11. 11. Хэрэглэгдэхүүн :Сэтгэл зүйн орчин.Урамшууллын хэлбэрийг ашиглана./сайн гүйцэтгэсэн баг болон хүүхдүүдийгурамшууллын үг болон дүрс гэх мэт зүйлээрурамшуулна./Эерэг уур амьсгал бүрдүүлнэ.Материаллаг орчин: Самбарын шугам, гортиг, транспортир,самбар, шохой, суралцагчдын шугам дэвтэр, үзэг,нугалаас хийх өнгийн цаас, хайч
 12. 12. Æèøèã äààëãàâàð-¿íýëãýýÊ1 Аíãèéíõàà òààç øàë õàíà õààëãà ö¿íõûã àæèãëààä ãåîìåòð ä¿ðñ îëæ òîîëæõýìæýýã íü í¿äýí áàðèìæààãààð ãàðãàæ ÿðèõÊ1 Аíãèéí òààç øàë õàíà ö¿íõ õààëãà áóäàõ òîîöîîíû çóðàã òºñºë ãàðãàõÊ3 Øèðýýíèé òàâöàí, àíãèéí ñàìáàð áîëîí õààëãàíû óðò, ºðãºíèéã õýìæèæòàëáàéã îë.Ê2 Òýãø ºíöºãòèéí óðò ºðãºíººñºº 3 äàõèí èõ áºãººä 27ñì2 òàëáàéòàé áîëïåðèìåòðèéã îë.Ê2 Ãóðâàëæíû íýã òàë íü 10ñì, õî¸ð äàõü òàë íü ò¿¿íýýñ 2ñì-ýýð áîãèíî,õàðèí ãóðàâ äàõü òàë íü ýõíèé òàëààñ 2ñì-ýýð èõ áîë ãóðâàëæíû ïåðèìåòðèéãîë.Ãóðâàëæíû òàëóóä 3õ, 4õ, 5õ áà ïåðèìåòð íü 288 áîë ãóðâàëæíû òàëóóäûã îë.Ê2 Òýãø ºíöºãò ãóðâàëæíû òàëáàé 70ñì2 áà áîãèíî òàëóóäûí íýã íü 7ñì íºãººòàëûí óðòûã îë.Ê3 Ãóðâàëæíû íýã òàë íü 6äì áà ýíý òàëä áóóñàí ºíäºð íü 15ñì áîë òàëáàéãîë.Ê3 Ãóðâàëæíû ñóóðü íü 4ñì, ºíäºð íü 3ñì. 1ñì2 òàëáàéã áóäàõàä 10ìã áóäàãîðäîã áîë ãóðâàëæíûã áóäàõàä õè÷íýýí õýìæýýíèé áóäàã îðîõ âý?Ê3 1ì2 òàëáàéã õàäàõàä íýã áóõàë ºâñ áîëäîã áîë 10ì ðàäèóñòàé äóãóé òàëáàéãõàäàõàä õýäýí áóõàë ºâñ áîëîõ âý?Цаасаар хийх нугалаас:К4 Өгсөн цэгүүдэд оройтой гурвалжин байгуулахК4 Адил хажуут гурвалжин байгуулахК4 Тэгш өнцөгт гурвалжин байгуулахК4 Гурвалжны дундаж шугам байгуулах
 13. 13. ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭA вариантАдил хажуут гурвалжны 2 тал 5,5 см ба 3 дахь тал 11см болно. Уг гурвалжыпериметрийг ол.гурвалжны нэг тал 12 см нөгөө 2 талын нэг нь нөгөөгөө 3 дахин байв. Хэрэвпериметр 60 см бол гурвалжны талуудыг ол.Хэрэв гурвалжны 1 өнцөг 300 , нэг гадаад өнцөг нь 600 бол уг гурвалжныхэлбэрийг тодорхойлГурвалжны нэг тал 20 см байжээ нөгөө тал нь 3 дугаар талаас 18 см дутуу байжболох уу?Тэгш өнцөгт хэлбэртэй талбайн диагонал нь 8,5см урт нь 7,5м бол өргөнийг ол.B вариантАдил хажуут гурвалжны периметр 120мм бол түүний талыг ол.Адил хажуут гурвалжны периметр 10,8 см байв. Түүний суурь нь хажуу талаасаа6см –ээр богино бол уг гурвалжны талуудыг ол.Адил хажуут гурвалжны дотоод өнцгүүд ба нэгэн гадаад өнцгийн нийлбэр 8/21 dболно. Энэ гурвалжны өнцгийг тодорхойл . Гурвалжны гадаад өнцгүүдийн нэг нь 480 байжээ. Энэ гурвалжны нөгөө гадаадөнцгүүдийн аль нэг нь 800 байж болох уу?Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз нь 1 катетаас 2см , нөгөөгөөс 4см-ээр уртбол талуудыг олҮнэлгээI ажил - 4 оно 20-оноо 100% 15-оноо 75%II ажил - 5 оноо 19-оноо 95% 14-оноо 70%III ажил - 5 оноо 18-оноо 90% 13-оноо 65%IV ажил - 2 оноо 17-оноо 85% 12-оноо 60%V ажил – 4оноо 16-оноо 80% 11-ээс доош нь
 14. 14. Ñóðàã÷äûí áèå äààí ã¿éöýòãýõ äààëãàâàðÑýäýâ: Ãóðâàëæíû òàëáàé
 15. 15. Áýëòãýõ ìàòåðèàë •Öààñ •Øóãàì •Õàðàíäàà •ºíãèéí áóäàã/ºíãèéí õàðàíäàà/ •Õàé÷ •¿çýã,áàë
 16. 16. Äóðûí ãóðâàëæèí çóð. Àëü íýãîðîéãîîñ ýñðýã òàëä ºíäºð áóóëãà.
 17. 17. Ãóðâàëæíû ºíäºðáóóãààã¿é õî¸ð òàëûí Ãóðâàëæíû ºíäºð,äóíäàæ öýãèéã õîëáîí äóíäàæ øóãàìûí õýð÷èì çóð äàãóó ãóðâàëæíûã äºðâºí õýñýãò õóâàà. ĺðâºí õýñýãò õóâààñàí ä¿ðñýý ºí㺠ÿëãàí áóä.
 18. 18. ªí㺠ÿëãàí áóäñàí äºðâºí ä¿ðñýýðýý òýãø ºíöºãò á¿òýý.¯¿ññýí òýãø ºíöºãòèéí óðò, ºðãºí íü þóòàé òýíö¿¿ áàéíà âý?
 19. 19. ¯¿ññýí ä¿ðñ¿¿äýýð òýãø ºíöºãò á¿òýý. h/2-Ãóðâàëæíû ºíäðèéí h/2 a õàãàñßìàð ä¿ðñ ¿¿ñýæ áàéíàâý? Ýíý ä¿ðñèéí a - Ãóðâàëæíû ñóóðüòàëáàéã íü õýðõýí îëîõâý?
 20. 20. Òýãø ºíöºãò ¿¿ñýæ áàéíà. Òàëáàéã íü õýðõýí îëîõ âý?Ýíý òýãø ºíöºãòèéí òàëáàé þóòàé òýíö¿¿ áàéæ áîëîõ âý?
 21. 21. Òýãø ºíöºãò ¿¿ñýæ áàéíà. Òýãøºíöºãòèéí òàëáàéã îëîõäîî óðòûãºðãºíººð ¿ðæ¿¿ëäýã. S = S S =a*h/2 S= S S = a* h/2 S =a*2/h
 22. 22. Ýíäýýñ ÿìàð ä¿ãíýëò õèéæ áîëîõ âý?
 23. 23. Ä¿ãíýëò: Äóðûí ãóðâàëæíû òàëáàé íü h ºíäðèéã ºíäºð áóóñàí òàëààð ¿ðæ¿¿ëñýíòýé òýíö¿¿. aa- Ãóðâàëæíûñóóðüh - Ãóðâàëæíûºíäºð S = a* h/2
 24. 24. The end.

×