Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edukasyon sa pagpapakatao k-12 curriculum

1,881 views

Published on

K-12 curriculum

Published in: Education
 • Be the first to comment

Edukasyon sa pagpapakatao k-12 curriculum

 1. 1. Edukasyon sa Pagpakakatao
 2. 2. FRAMEWORK
 3. 3. LEARNING APPROACHES • Naipamalas ng mag aaral ang pang unawa sa konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, kapwa, bansa, daigdig at Diyos; nakapagpapasiya at nakakakilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat upang mabuhay nang maayos at maligaya.
 4. 4. K-Baitang 3 K-Baitang 4-6 Naipamalas ng mag aaral ang pag unawa sa konsepto at gawaing nagpapakita ng pananagutang pansarili, pampamilya, pagmamahal sa kapwa/pamayanan sa bansa at sa Diyos tungo sa maayos at masayang pamumuhay Naipamalas ng mag aaral ang pang unawa sa konsepto at gawaing nagpapakita ng pananagutang pansarili, pampamilya, pagmamahal sa kapwa sa bansa/ daigdig at sa Diyos tungo sa kabutihang panlahat
 5. 5. Teaching of EsP • cognitive • behavioral (psychomotor) • affective dimensions.
 6. 6. Six different approaches in teaching EsP 1) Values inculcation –in still desirable and pre-chosen values to students; 2) Moral development approach- used primarily to stimulate students to advance their powers of moral reasoning through a series of increasingly advanced and conflict stages. 3) Analysis approach- rests on helping the students develop logical thinking and using scientific inquiry procedures in solving value issues;
 7. 7. Six different approaches in teaching EsP 4) Value clarification- helps students clarify and actualize personal values; 5) Action learning- develops students’ abilities to directly in personal and social situations so that they might try out their personal values and; 6) emotional-ratio approach – attempts to help students understand and adopt a lifestyle based on care and consideration for others as well as self.
 8. 8. SCOPE AND CONTENT Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Unang Markahan Tungkulin ko sa aking sarili at pamilya Tungkulin ko sa aking sarili at pamilya Tungkulin ko sa aking sarili at pamilya Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Ikalawang Markahan Mahal ko, Kapwa ko Mahal ko, Kapwa ko Mahal ko, Kapwa ko Pakikipag kapwa-tao Pakikipag kapwa-tao Pakikipag kapwa-tao Ikatatlong Markahan Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Pagmamahal sa bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Pagmamahal sa bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Pagmamahal sa bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Ikaapat na Markahan Paggawa nang mabuti, Kinalulugdan ng Diyos Paggawa nang mabuti, Kinalulugdan ng Diyos Paggawa nang mabuti, Kinalulugdan ng Diyos Pananalig at Pagmamahal sa Diyos; Paninindigan sa Kabutihan Pananalig at Pagmamahal sa Diyos; Paninindigan sa Kabutihan Pananalig at Pagmamahal sa Diyos; Paninindigan sa Kabutihan
 9. 9. Limang pangunahing kakayahan (macro skills) 1.pang unawa 2.pagninilay 3.pagsangguni 4.pagpapasya 5.pagkilos
 10. 10. LEARNING COMPETENCIES K Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang at pagmamahal sa sarili, kapwa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos at masayang tahanan. 1 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga paraan ng paggalang sa sarili, kapwa, bansa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos at masayang tahanan at paaralan. 2 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagpapakikita ng mga kilos na nagpapahalaga sa sarili, kapwa, bansa, Diyos at sa Kanyang mga nilikha bilang patnubay sa maayos at masayang pa- aralan at pamayanan. 3 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga gawain na nag papakita ng pagpapahalaga tungo sa maayos at masayang pamumuhay na may mapanagutang pagkilos at pagpapasiya para sa sarili, kapwa, pamayanan, bansa at Diyos
 11. 11. LEARNING COMPETENCIES 4 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga makabuluhang gawain na may kaakibat na pagpapahalaga tungo sa wasto, maayos, masaya at mapayapang pamumuhay para sa sarili, kapwa, bansa at Diyos. 5 Naipamamalasng mag-aaral ang pag-unawa samasusing pagsusuri sa pagpapahayag, pagganap ng tungkulin na may pananagutan at pagsasabuhay ng mga ito tungo sa masaya, mapayapa at maunlad na pamumuhay para sa sarili/ mag-anak, kapwa/ pamayanan, bansa/ daigdig at Diyos. 6 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga gawain na tumutulong sa pag-angat ng sariling dignidad, pagmamahal sa kapwa na may mapanagutang pagkilos at pagpapasiya tungo sa maayos, mapayapa at maunlad na pamumuhay para sa kabutihang panlahat.

×