Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga batayang kasanayan sa pagbasa at pagsusuri ng mga Uri ng teksto

Mga batayang kasanayan sa pagbasa at pagsusuri ng mga Uri ng teksto. Ang pagbasa ay pakikipagtalastasan. Mga layunin ng Pagbabasa. Pangkalahayang Uri ng pagbasa

 • Login to see the comments

Mga batayang kasanayan sa pagbasa at pagsusuri ng mga Uri ng teksto

 1. 1. Mga Batayang Kasanayan sa Pagbasa at Pagsusuri ng mga Uri ng Teksto
 2. 2. Ang pagbasa ay pakikipagtalastasan ng awtor sa kanyang mga mambabasa. Tatlong mahahalagang sangkap ang sangkot dito; ang aklat o anumang babasahin na siyang nagsisilbing tsanel o midyum ng tao, ang awtor na sumulat ng akdang babasahin, at ang babasa ng kanyang mga isinulat.
 3. 3. Maituturing ang pagbasa na isang proseso at isa ring kasanayan, Proseso ito ng pagtuklas ng nais ipakahulugan ng awtor sa kanyang mga akda, at isa ring kasanayan sa pag-unawa sa pamamagitan ng pagsasalita o wikang ginagamit dito. Lalo itong nagkakaroon ng kabuluhan kapag nabatid ang tono, layunin, at punto de vista ng akdang binabasa.
 4. 4. Binubuo ng apat na hakbang ang proseso ng pagbasa. 1. Pesepsiyon sa mga salita o yunit ng mga salitang ginamit sa akda 2. Pag-unawa sa mga salita ayon sa kontektsong kahulugan ng mga ito 3. Reaksiyon ng mambabasa sa akda upang makapagbigay siya ng kanyang saloobin, pagsang-ayon, o di pagsang-ayon sa sinasabi ng akda.
 5. 5. Katuturan at Kahalagahan ng Pagbasa at Pagbabasa
 6. 6. Ang masining, maayos at tamang pagbabasa ay nagiging kapaki- pakinabang sa mga bumbasa at mga nakikinig. Ito ay nagpapalawak ng kaalaman at nagpapalalim ng pag-unawa. Ayon sa kasabihan sa Ingles “Reading maketh a man.” ang pagbabasa ay nagpapaunlad sa personalidad ng tao.
 7. 7. Leo James English- Isang awtor ng English- Tagalog Dictionary, ang pagbasa/pagbabasa ay nagbibigay ng kahulugan sa mga nakasulat o nakalimbag na mga salita.
 8. 8. Goodman- Ang pagbabasa ay isang saykolingwistiks na panghuhula kung saan ang nagbabasa ay bumubuong ng isang mensahe o kaisipang hango sa tekstong binasa. Isang prosesong siklikal buhat sa texto, sariling panghuhula, pagpapatunay, pagtataya, pagrerebisa, pagbibigay ng iba pang kahulugan o prediksiyon.
 9. 9. James Dae Valentine- Ang pagbasa ang pinakapagkain ng ating utak at sa maraming pagkakataon, napatunayan marami sa mga nagtatagumpay na tao ang mahilig magbasa.
 10. 10. Coady- Ang kaisipang ibinibigay ni Goodman na nagwikang ang dating kaalaman ng tagabasa ay kailangang maiugnay niya sa kanyang binabasang konsepto o kaisipan at kasanayan sa pagpoproseso ng mga impormasyong masasalamin sa
 11. 11. Mga Layunin ng Pagbabasa
 12. 12. 1. Nagbabasa tayo upang maaliw 2. Nagbabasa tayo upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at maiimbak sa ating isip. 3. Mabatid ang iba pang mga karanasan na kapupulutan ng aral. 4. Napaglalakbay natin ang ating diwa sa mga lugar na pinapangarap na marating. 5. Napag-aaralan natin ang ibang kultura ng lahi upang mabatid ang pagkakatulad at ang pagkakaiba nito sa kulturang ating kinagisnan.
 13. 13. Pangkalahatang Uri ng Pagbasa
 14. 14. May tatlong pangkalahatang uri ng pagbasa ayon kay Emett Albert Betts, isang awtor. 1. Pahapyaw na pagbabasa (skimming) 2. mabilisang pagbabasa (rapid reading) 3. paaral na pagbasa (study reading)
 15. 15. San-ayon naman kay Mildred Dawson at Henry Banman, ang pagbasa ay nahahati sa apat na uri: 1. malakas at tahimik na pagbasa (oral and silent) 2. mapanuring pagbabasa (critical reading) 3. panlibang na pagbasa (recreational) 4. paaral na pagbasa (work-type reading)

×