Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao

140,124 views

Published on

K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/cf6gK ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sir, good day, May I have your permission to download? Thanks in advance.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sir, permission to download po. Thanks.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • permission to download po.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • paano ko po ba maidadownload ito... MAraming salamat po
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao

 1. 1. Republika ng PilipinasKagawaran ng EdukasyonDepEd Complex, Meralco AvenueLungsod ng PasigGabay sa Kurikulum ngK to 12Edukasyon sa PagpapakataoGrades 1 to 10Enero 31, 2012
 2. 2. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 2ANG BATAYANG KONSEPTWAL NG EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOAng tunguhin o outcome ng pag-aaral sa batayang edukasyon ay ang panlahatang pag–unlad taglay ang mga kasanayan sa ika–dalawampu’t isang siglo.Taglay ito ng isang mag-aaral kung mayroon siyang mga kakayahang pangkaalaman, pandamdamin at asal na magbibigay sa kanya ng kakayahan upang: mamuhay at magtrabaho linangin ang kanyang mga potensiyal gumawa ng mga pasyang mapanuri at batay sa impormasyon, at kumilos nang epektibo sa lipunan at pamayanan sa konteksto ng sandaigdigan upang mapabuti ang uri ng pamumuhay niya at ng kanyang lipunan(Literacy Coordinating Council, Setyembre 1997).Ang kahulugan at ang limang palatandaan nito ay batay sa Apat na Batayan (Pillar) ng Edukasyon at ang konsepto ng UNESCO tungkol sa mgapanghabangbuhay na kakayahan (life skills) na binuo ng International Commission on Education para sa ika-21 siglo. Ang limang palatandaan nito ay angmga sumusunod: (a) may kakayahang makipagtalastasan, (b) nag-iisip nang mapanuri at may kakayahang lumutas ng suliranin, (c) ginagamit ang mga likasna yaman nang mapanagutan para sa susunod na salinlahi at (d) produktibo, napauunlad ang sarili at ang pakikipagkapwa, at (e) may malawak na pananawsa daigdig.Sa Edukasyon sa Pagpapakatao (EP), ang palatandaan o batayang kakayahan ng functional literacy ay nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungosa kabutihang panlahat. Ibig sabihin, nilalayon ng EP na linangin at paunlarin ang pagkataong etikal ng mag-aaral. Ang EP ay naglalayong gabayan angmag-aaral na mahanap / matagpuan ang kabuluhan ng kanyang buhay, ang papel niya sa lipunang Pilipino upang makibahagi siya sa pagtatayo ngpamayanang pinaiiral ang katotohanan, kalayaan, katarungan at pagmamahal. Upang maipamalas ito, kailangang taglay niya ang limang pangunahingkakayahan (macro skills)*: pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya at pagkilos. Pag-unawa. Mahalagang maipamalas niya ang kakayahang mahinuha ang mga konsepto at prinsipyong nagbibigay-paliwanag sa sariling karanasan,mga sitwasyong namasid, sinuri at pinagnilayan gamit ang obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay. Pagninilay. Sa gitna ng mabilis na daloy ng impormasyon at ingay ng kapaligiran, kailangang mag-ukol ng panahon ang mag-aaral sa maingat atmalalim na pag-iisip sa mga sitwasyong namasid at mga konseptong natutuhan tungkol sa moral na pamumuhay. Pagsangguni. Kailangang humihingi siya ng payo o gabay sa mga taong may higit na kaalaman o kasanayan sa moral na pamumuhay at marunongmagsala (weigh) ng mga impormasyong mula sa iba’t ibang uri ng media batay sa obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay.
 3. 3. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 3 Pagpapasya. Kailangang matuto siyang bumuo ng sariling posisyon, paniniwala, paninindigan o kilos na isasagawa batay sa obhektibongpamantayan ng moral na pamumuhay. Pagkilos. Mahalagang mailapat niya ang konsepto o prinsipyong nahinuha mula sa mga konkretong sitwasyon ng buhay at maipakita ang kahandaangisabuhay ang mga mabuting ugali (virtues) na natutuhan batay sa obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay.Ang mga pangunahing kakayahang ito ay nililinang sa apat na tema sa bawat taon sa paraang expanding spiral mula Kindergarten hanggang Grade 12. Angapat na temang ito ay (a) Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya , (b) Pakikipagkapwa at Katatagan ng Pamilya, (c) Paggawa Tungo saPambansang Pag-unlad at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa, at (d) Pagkamaka-Diyos at Preperensya sa Kabutihan. Pitong pangunahingpagpapahalaga (core values) ang nililinang sa mga temang ito: Kalusugan at Pakikiisa sa Kalikasan, Katotohanan at Paggalang, Pagmamahal at Kabutihan,Ispiritwalidad, Kapayapaan at Katarungan, Likas-kayang Pag-unlad, Pagkamaka-Pilipino at Pakikibahagi sa Pambansang Pagkakaisa (Values Education forthe Filipino: 1997 Revised Version of the DECS Values Education Program, ph. 10-11).Ang Pilosopiya at mga Teoryang Batayan ng Pagtuturo-PagkatutoAng Batayang Konseptwal ng Edukasyon sa Pagpapakatao ay batay sa pilosopiyang Personalismo tungkol sa pagkatao ng tao at sa Virtue Ethics. Ayon sapilosopiya ng Personalismo, ang ating mga ugnayan ay nakaugat lagi sa pagpapakatao. Nililikha natin ang ating pagpapakatao sa ating pakikipagkapwa. SaVirtue Ethics naman, sinasabing ang isang mabuting tao ay nagsasabuhay ng mga virtue o mabuting gawi (habits) at umiiwas sa mga bisyo o masamanggawi. Samakatwid, ang nagpapabuti sa tao ay ang pagtataglay at ang pagsasabuhay ng mga mabuting gawi.Sa kanyang murang edad na 6 hanggang 12 taon, maaaring hindi pa lubos na maunawaan ng isang bata ang kanyang pagkatao bilang tao ayon sapaliwanag ng pilosopiyang Personalismo. Ngunit maaari siyang sanayin sa mga virtue at pagpapahalaga upang siya’y lumaking isang mabuting tao. Sa mgaedad na ito, mauunawaan niya na siya ay dapat na magpakabuti hindi lamang sapagkat ito ang inaasahan sa kanya ng lipunan kundi dahil siya ay tao - maydignidad at likas ang pagiging mabuti. May dignidad ang tao dahil siya ay bukod-tangi at may ugnayan sa kanyang kapwa, sa Diyos, at kalikasan.Ang iba pang teorya na nagpapaliwanag kung paano natututo ang mag-aaral sa EP ay ang Interaktibong Teorya ng Pagkatuto ni Albert Bandura, ExperientialLearning ni David Kolb, Constructivism at Teorya ng Career Development ni Ginzberg, et. al. at Super.Ang mga pagkatuto tulad ng pagkakaroon ng mabuting ugali at bagong impormasyon ay maaaring makuha sa pagmamasid sa ibang tao ayon sa paliwanagng Interaktibong Teorya ng Pagkatuto (Social Learning Theory) ni Albert Bandura. Ayon din sa teoryang ito, mahalaga ang mga iniisip ng tao sa kanyangpagkatuto at ang mga pagkatuto ay hindi nangangahulugang magbubunga ng pagbabago sa kilos.Ang mga karanasan din ang pinagkukunan ng mga pagkatuto ayon kay David Kolb at sa Teorya ng Pagkatuto ng Constructivism. Ayon sa Teorya ngExperiential Learning ni Kolb, ang mga nasa edad (adults) ay natututo sa pamamagitan ng kanilang pagninilay sa kanilang mga karanasan, pagbuo ng mga
 4. 4. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 4konklusyon o insight mula sa mga ito, at paglalapat ng mga ito sa angkop na mga sitwasyon ng buhay. Sinusuportahan ang pananaw ni Kolb ng Teorya ngPagkatuto ng Constructivism. Ayon sa teoryang ito, nagkakaroon ng pagkatuto ang tao at gumagawa ng kabuluhan (meaning) batay sa kanyang mgakaranasan. Naipamamalas ito sa pagtuturo sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuon sa mag-aaral. Nagkakaroon siya ng mga bagong pagkatuto gamit angmga tanong ng guro at ng kanyang malikhaing paraan.Nailalapat ang mga pagkatuto sa paggawa ng mga pasya lalo na sa kukuning kurso o propesyon. Ayon sa Teorya ng Career Development nina Ginzberg, e.al. at Super, dumadaan sa iba’t ibang yugto ang pagpapasya ng bata ukol sa kurso o propesyon batay sa kanyang pagtingin sa sarili (self-concept), saloobin(attitude) at mga pagpapahalaga. Tinatanggap o tinatanggihan niya ang isang kurso o trabaho batay sa obserbasyon niya (halimbawa, mga kilos ng kanyangmagulang batay sa propesyon nito) at kanyang tinuturing na mahalaga (halimbawa, malaking sweldo o paglilingkod sa lipunan).Mga Disiplina ng Edukasyon sa PagpapakataoAng nilalaman at istraktura ng Edukasyon sa Pagpapakatao ay nakaankla sa dalawang disiplina: Ethics at Career Guidance. Ang Etika ay ang siyensya ngmoralidad ng kilos ng tao. Ang Career Guidance ay ang paggabay sa mag-aaral na magpasya ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal na tugma sakanyang mga talento, kakayahan at aptitude at mga trabahong kailangan ng industriya.Mga Dulog sa PagtuturoAng mga pangunahing dulog na gagamitin sa pagtuturo ng mga konsepto ay ang pagpapasyang etikal (ethical decision making sa pamamagitan ng pagsusuring suliranin o isyu), ang Panlipunan–Pandamdaming Pagkatuto (Social-Emotional Learning), at pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal.Ang paggawa ng pagpapasyang etikal o moral ay ang pagbuo ng pasya na may preperensya sa kabutihan at magpapatingkad o maglilinang ng pagkatao ngtao. Ito ay proseso na kinapapalooban ng (a) pag-alam sa mga detalye ng sitwasyon at (b) maingat na pagsasaalang-alang ng mga moral na pagpapahalagana mahalaga sa isang sitwasyon. Mahalaga rin dito ang pagiging sensitibo sa mga aspetong moral ng mga sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay at angkamalayan sa mga tao o pangkat na maaapektuhan ng pasya.Ang Panlipunan–Pandamdaming Pagkatuto (Social-Emotional Learning) ay ang pagkakaroon ng mga kakayahang kailangan sa pagkilala at pamamahala ngsarili, paglinang ng pagmamalasakit sa kapwa, paggawa ng mapanagutang pasya, pakikipag-ugnayan, at pagharap nang epektibo sa mga mapanghamongsitwasyon. Ito ay paraan ng paglinang ng mga kakayahan ng mag-aaral upang magtagumpay sa mga gawain sa buhay. May limang uri ang mga kakayahangito: Kamalayang Pansarili, Pamamahala ng Sarili, Kamalayang Panlipunan, Pamamahala ng Pakikipag-ugnayan at Mapanagutang Pagpapasya.
 5. 5. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 5Figure 1. Ang Batayang Konseptwal ng Edukasyon sa Pagpapakatao
 6. 6. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 6E. Values MappingI II III IVThemesPagpapakatao at pagigingkasapi ng pamilya(Self-worth)Pakikipagkapwa-tao(Harmony with otherpeople)Pagmamahal sa bansa atpakikibahagi sapandaigdigang pagkakaisa(Love of country andglobal solidarity)Pagkamaka-Diyos atpreperensya sa kabutihan(Love of God and preferencefor the good)K-3 Konsensya (conscience)KalusuganPangangalaga sa sarili(carefor oneself)Pagpipigil sa sarili(self-control)Pagiging tapat (honesty)Pagdama at pag-unawa saDamdamin ng iba (empathy)PaggalangKabutihan (kindness)Pagkamatapat (sincerity)Pagkabukas-palad(generosity)Pagkamasunurin(obedience)Kaayusan(order)Pananampalataya sa DiyosPag-asaPagmamahalIspiritwalidad4-6 Katatagan ng loob (fortitude)Pagkamasigasig (perseverance)Mapanuring pag-iisipPagkabukas isipanPagmamahal sa katotohananPagkamatiyaga (patience)PagkamahinahonCompassionPagkakawanggawa (charity)PagkamagalangPagmamalasakit sa kapwaPaggalang sa opinyon ngibang taoKasipagan(industry)Mapanagutan(responsibility)Pagmamalasakit sa kapaligiranPagmamalasakit sa pamayanan
 7. 7. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 7I II III IVThemesPagpapakatao at pagigingkasapi ng pamilya(Self-worth)Pakikipagkapwa-tao(Harmony with otherpeople)Pagmamahal sa bansa atpakikibahagi sapandaigdigang pagkakaisa(Love of country andglobal solidarity)Pagkamaka-Diyos atpreperensya sa kabutihan(Love of God and preferencefor the good)7-10 Disiplinang pansariliTiwala sa sarili IntegridadMapagkakatiwalaanKatatagan (Steadfastness)Kalinisan (Purity)Pagtitimpi at moderasyonMaingat na pagpapasayaPagkakabuklod ng pamilya(familysolidarity)FairnessMapanagutanKatarunganPagmamahal sakapwaPakikipagtulunganPakikipagkaibiganPagmamalasakitPagbibigay halaga sa kapwaPagiging palakaibiganDeterminasyonPagkamasunurinPagpapakumbaba (humility)Pagmamahal at kabutihanPagpapahalaga sa kalikasanPangngalaga ng kapaligiranKapayapan at katarunganPagmamalasakit para sakabutihan ng nakararami(common good)Pananagutang panlipunanPaggalang sa karapatang-pantaoPagkakapantay-pantay ng mgataoPakikipagtulungan(cooperativeness)Pagmamahal sa DiyosPrudenceTemperanceKatarunganKatatagan
 8. 8. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 8COURSE DESCRIPTIONAng Edukasyon sa Pagpapakatao (EP) ay asignaturang bahagi ng K to 12 na gagabay at huhubog sa mga kabataan. Ang tunguhin o outcome ng EPay kabataang nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Nangangahulugan ito na lilinangin at pauunlarin ang pagkataongetikal ng bawat mag-aaral. Upang maipamalas ito, kailangang magtaglay siya ng limang pangunahing kakayahan (macro skills): pag-unawa, pagninilay,pagsangguni, pagpapasya at pagkilos.Ang mga pangunahing kakayahang ito ay nililinang sa apat na tema sa bawat antas mula Kindergarten hanggang Baitang 10: (a) PananagutangPansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya, (b) Pakikipagkapwa, (c) Paggawa Tungo sa Pambansang Pag-unlad at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa,at (d) Pagkamaka-Diyos at Preperensya sa Kabutihan.Apatnapung minuto araw-araw ang iminumungkahing oras at Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng EP.Matrix of Content/Values for K to 6Nilalaman / Halaga K Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 9 Gr. 10A. Pagpapakatao at Pagiging Kasapi ngPamilya:1. Pagkilala sa sarilio Kalakasan / potensyal       o Kahinaan       o Damdamin       2. Pangangalaga sa sarilio Mabuting kalusugan  
 9. 9. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 9Nilalaman / Halaga K Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 9 Gr. 10o Pagpipigil sa sarili  3. Katatagan ng loob     4. Pagkamasigasig     5. Mapanuring pag-iisip     6. Pagkakaroon ng bukas na isipan      7. Pagmamahal sa katotohanan      8. Pagkamatiyaga      9. Pagkamahinahon     10. Pagkakabuklod ng pamilya /Kaayusan  B. Pakikipagkapwa-tao11. Pagdama at pag-unawa sa damdaminng iba   12. Paggalang        13. Pagkamatapat    14. Pagkabukas-palad    15. Pagmamalasakit sa kapwa   o Pagiging palakaibigan o Pagkakawanggawa /pagkamahabaginC. Pagmamahal sa bansa at pakikibahagi sapandaigdigang pagkakaisa
 10. 10. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 10Nilalaman / Halaga K Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 9 Gr. 1016. Pagkamasunurin    17. Kasipagan18. Mapanagutan19. Nasyonalismo at Globalismo o Kaayusan    o Patriotismo o Pagmamalasakit sa kapaligiran      o Pandaigdigang pagkakaunawaan    D. Pagkamaka-Diyos at preperensya sakabutihan (Ispiritwalidad)20. Pananampalataya sa Panginoon     21. Pag-asa (Hope)    22. Pagkamatapat (Sincerity)    23. Pagmamahal at pagkakawanggawa(Charity)    24. Paggalang sa karapatan ng iba    25. Paggalang sa paniniwala ng iba    
 11. 11. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 11MGA PAMANTAYAN SA PROGRAMA (LEARNING AREA STANDARDS)Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, kapwa, bansa/daigdig at Diyos; nagkapagpapasyaat nakakikilos nang mapanagutan para sa kabutihang panlahat upang mamuhay nang may kaayusan, katiwasayan, kaunlaran tungo sa kaligayahan ngtao.PANGUNAHING PAMANTAYAN NG BAWAT YUGTO (KEY STAGE STANDARDS)K –3 4–6 7–10Naipamamalas ng mag-aaral ang…pag-unawa sa konsepto at gawangnagpapakita ng pananagutang pansarili,pagmamahal sa kapwa, sa bansa at saDiyos tungo sa maayos at masayangpamumuhay.Naipamamalas ng mag-aaral ang..pag-unawa sa konsepto at gawangnagpapakita ng pananagutang pansarili,pagmamahal sa kapwa,sa bansa/ daigdig atsa Diyos tungo sa kabutihang panlahat.Naipamamalas ng mag-aaral ang…pag-unawa sa mga konsepto at gawangnagpapakita ng mapananagutangpagpapasya at kilos na may preperensiyasa kabutihan, pagmamahal sa pamilya atkapwa, pagpapahalaga sa paggawa,pagmamalasakit sa bansa/daigdig tungo sakaayusan, katiwasayan, kaunlaran atkaligayahan ng tao.
 12. 12. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 12Grade Level Standards (Pamantayan sa Bawat Baitang/ Antas)KNaipakikita ang pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang at pagmamahal sa sarili, kapwa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos atmasayang tahanan.1 Naipakikita ang mga paraan ng paggalang sa sarili, kapwa, sa bansa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos at masayang tahanan atpaaralan.2Naipakikita ang mga kilos na nagpapahalaga sa sarili,sa kapwa, sa bansa at sa Diyos at sa kanyang mga nilikha bilang patnubay samaayos at masayang tahanan, paaralan at pamayanan.3Naisasagawa ang mga gawain na nagpapakitang pagpapahalaga sa sarili,sa kapwa,sa bansa at sa Diyos at sa kanyang mga nilikhatungo sa maayos at masayang pamumuhay.4Naipamamalas ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagsasagawa ng mga makabuluhang gawain naayon sa kagustuhan ng Diyostungo sa maayos, masaya, mapayapang pamumuhay ng sarili, ng kapwa at kaunlaran ng bansa.5Naipamamalas ang pag-unawa sa masusing pagsusuri sa pagpapahayag, pagganap ng tungkulin sa sarili/ mag-anak, kapwa/pamayanan, bansa/ daigdig na may kaakibat na pananagutan at pagsasabuhay ng mga ito tungo samasaya,mapayapa atmaunlad na pamumuhay.6Naipamamalas nang may pag-unawa ang mga gawaing may kaugnayan sa pag-angat ng sariling dignidad, katatagan ng loob sapanahon ng mga pagsubok at pagtulong sa kapwa tungo sa maayos at maunlad na pamumuhay.7Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata, talento at kakayahan, hilig at pagkatao ng tao tungo sa pagtupad ng mga tungkulin sa sarili, sa kapwa, sa bansa/daigdig at sa Diyos at pagtatakda ng mithiin upang mapanagutan ang kahihinatnan ng mga pasya at kilos.8Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa layunin at kahalagahan ng pamilya bilang pundasyon ng pakikipagkapwa tungo sapagiging mapanagutan sa bansa/daigdig at Diyos.9Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng masusing pagpili ng kursong kukunin at ng hanap buhay para sa sarilingkinabukasan, tumutugon sa makabuluhang paggawa, local o global, tungo sa pagsulong ng pambansang kaunlaran at ayon saplano ng Diyos.10Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at katatagang humarap sa mga isyung moral at impluwensyang kapaligiran, kakayahanggumawa ng moral na pasya at kumilos nang may preperensya sa kabutihan.
 13. 13. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 13GRADE 1Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-Worth) Pagkilala sa sariliAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawasa kahalagahan ng pagkilala sasariling kakayahan tungo sapagkakaisa ng buong mag-anak.Ang mag-aaral ay… naipakikita ang kakayahan ng maytiwala sa sarili.Ang mag-aaral ay… nasusuri ang sariling:- kakayahan- kahinaan- damdamin/ emosyon napahahalagahan ang kasiyangnaidudulot ng pagpapamalas ngkakayahan nagagawa ang mga bagay nakinakailangan upang mapaunlad pa angmga kakayahan at maiwasto ang mgakakulangan o kahinaan Pangangalaga sa sarili(care for oneself)- Malinis at malusog napangangatawan- Pagiging responsablesa sariliAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawasa kahalagahan ng pagigingmalinis atpangangalaga sa kalusugan nauunawaan ang kahalagahanng pagiging responsable sasariliAng mag-aaral ay… naisasabuhay ang iba’t ibangparaan ng tamang pangangalagasa kalusugan ng sarili nakakapagpasya para saikahuhusay ng sariliAng mag-aaral ay… nagagawa nang mahusay ang mgagawaing nakapagdudulot ng kalinisan atkalusugan natutukoy ang mga pagkaing mainam sakalusugan nakikilatis ang mga gawaing maaaringmakasama o makabuti sa kalusugan napahahalagahan ang ugnayan ngwastong pangangalaga sa sarili sapaglinang ng mga kakayahan nalilinang ang wastong pag-uugali hinggilsa pangangalaga sa sariling kalusugan
 14. 14. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 14- Pagkakabuklod ngpamilya- Pagkakaroon ngdisiplina- Pagmamalasakit sabawat miyembro ngpamilya- Pakikiisa sa mgagawaing pampamilyaAng mag-aaral ay… Nauunawaan ang kahalagahanng pagkakaroon ng disiplina sapagiging mabuting kasapi ngpamilya nauunawaan at naipakikita angpagmamalasakit sa mag-anak. nauunawaan ang kabuluhan ngugnayan ng mga gawaingpampamilya sa pagkakaroon ngmasayang pamilyaAng mag-aaral ay… naipakikita ang pagkakaroon ngdisiplina sa sarili sa iba’t ibangsitwasyon. naipakikita nang tapat angpagmamalasakit sa mga kasaping mag-anak. nakikiisa sa mga gawaingnagpapatibay ng ugnayan ngpamilya naipadarama ng maypagmamahal ang mga kilos atgawaing nagpapasaya satahanan.Ang mag-aaral ay… naisasagawa nang may katapatan angmga kilos na nagpapakita ng disiplinasa sarili sa iba’t ibang sitwasyon. naipadarama ang pagmamahal sa mgakasapi ng mag-anak sa pamamagitanng paggawa nang mabuti- pag-aalala sa mga kasambahay atkapwa-bata- pag-aalaga sa nakababatangkapatid at kapamilyang may sakit napahahalagahan ang pagkakaroon ngmasayang pamilya nakapag-aambag ng kasiyahan sapamilya sa pamamagitan ngpagpapamalas ng kakayahan atpagtulong sa sa mga gawain. naisasagawa ang mga kilos at gawainna nagpapasaya sa tahanan gaya ng:- pagsasama-sama sa pagkain;- pagdarasal;- pamamasyal;- pagkukuwento tungkol samasasayang sitwasyon opangyayari sa araw-araw.II. Pakikipagkapwa-tao (Harmony with Other People)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay…
 15. 15. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 15 Pagdama sadamdamin ng iba Pagmamahal atkabutihan naipamamalas ang pang-unawasa kahalagahan ng wastongpakikitungo sa ibang kasapi ngmag-anak at kapwa. naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ngpagsasabi ng totoo atnaisasabuhay ito. naisasabuhay ang wastongpakikitungo sa ibang kasapi ngmag-anak at kapwa sa lahat ngpagkakataon. naisasabuhay ang pagigingmatapat sa lahat ng pagkakataon. nakaiiwas sa pananakit ng damdaminng kasapi ng mag-anak at kapwa. nagsasabi ng totoo samagulang/nakatatanda at iba pangkasapi ng mag-anak sa lahat ngpagkakataon upang maging maayosang samahan.- kung saan papunta/ nanggaling- kung kumuha nghindi kanya- mga pangyayari sa paaralan nanagbunga ng di pagkakaintindihan naipakikita ang pagmamahal sa kapwasa lahat ng pagkakataon at sa oras ngpangangailanganIII. Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa (Love of Country and Global Solidarity) PagkamasunurinAng mag-aaral ay… Naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ngpagiging masunurin nauunawaan angkahalagahan ng kaayusanat kapayapaan sa tahananAng mag-aaral ay… naisabubuhay ang pagigingmasunurin sa tahanan naisasabuhay angpagpapahalaga sakapayapaan at kaayusan saAng mag-aaral ay… naisasagawa ang iba’t ibangparaan ng pagiging masunurin tulad ng pagsagot kaagad kapagtinatawag ng kasapi ng mag-anak pagsunod nang maluwag sadibdib kapag inuutusan pagtalima sa iniuutos ngmagulang at ng nakakatandangkasapi ng mag-anak
 16. 16. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 16 Pagpapanatili ngKaayusan atKapayapaan (Peaceand Order) Pagkalinga saKapaligiran naisasagawa ang tamanggawi upang makamit atmapanatili ang kaayusan atkapayapaan sa tahanan nagkakaroon ng kamalayanat naipamamalas ang mgagawaing nakatutulong sapagpapanatiling kalinisanng kapaligirantahanan naktutulong nang kusa sapagpapanatili ng malinis atmaayos na kapaligiran naisasagawa ang mga paraan upangmakamtan at mapanatili ang kaayusanat kapayapaan sa tahanan tulad ng: paggalang sa bawat kasapi ng mag-anak pag-iwas sa pagiging mainggit sakapwa paggiging masaya para sa tagumpayng ibang kasapi ng mag-anak pagiging tapat pagtupad sa tungkulin pagpaparaya pagpapakumbaba naisasagawa nang palagian angpagtulong sa pananatili ng kalinisan atkaayusan ng tahanan at paligid para samabuting kalusuganIV. Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan (Love for God and Preference for the Good) Pananampalataya saDiyos(Faith) Pag-asa(Hope) nagkakaroon ng kamalayan saparaan ng pananalig atpagsunod sa Panginoon. naisasagawa ang pasasalamat atpakikipag-ugnayan ng maypananalig sa Panginoon. naipakikita ang kakayahangmagpasalamat sa Panginoon ;- naisasagawa ang mga pamaraanng pakikipag-ugnayan saPanginooon sa pamamagitan ngpagdarasal, pag-awit, pagsayaw,
 17. 17. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 17 Ispiriwalidad(Spirituality)pagsamba, atbp.
 18. 18. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 18GRADE 2Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-Worth) Pagkilala atPangangalaga saSarili- Pagpipigil sa Sarili- Pagkamarapat- MabutingKalusuganAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawasa kahalagahan ng pagkilala sasariling kakayahan tungo sapagkakaisa ng buong mag-anak.Ang mag-aaral ay… naipakikita ang kakayahan ng maytiwala sa sarili.Ang mag-aaral ay… nasusuri ang sariling:- gusto- interes- kakayahan- kahinaan- damdamin/ emosyon- at iba pa naisasakilos ang sariling kakayahan sapamamagitan ng:- pakikipagtalastasan- pag-awit- pagguhit- at iba pa naipapadama ang pagtanggap ng sarilingkahinaan sa pamamagitan ng:- pagkakaroon ng tiwala sa sarili- paggawa ng makakaya anuman angkapansananat iba pa
 19. 19. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 19Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)- Family SolidarityAng mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Naipakikita ang palagiangpagsunod sa mga tuntunin ngmag-anak sa tahanan.Ang mag-aaral ay… Nakasusunod sa mga tuntunin atpamantayan na itinakda ng mag-anaktulad ng:- wastong paraan ng pagliligpit ng gamitsa tahanan- wastong paraan ng paggamit ngpalikuran- palagiang pagtulong sa pagpapanatiling kaliisan at kaayusan ng tahanan- wastong paraan at gawi bago atpagkatapos kumain nauunawaan at naisasagawaang mga kilos at gawaingmagpapasaya sa tahanan naipadama nang maypagmamahal ang mga kilos atgawaing nagpapasaya satahanan naisasagawa ang mga kilos at gawain nanagpapasaya sa tahanan gaya ng:- pagsasama-sama sa pagkain- pagdarasal- pamamasyal- pagkukuwento tungkol sa masasayangsitwasyon o pangyayari sa araw-arawII. Pakikipagkapwa-tao (Harmony with Other People) Pagdama at pag-unawa sadamdamin ng iba(empathy) Paggalang(respect) Kabutihan(kindness) Pagkamatapat(sincerity) naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ngpagiging sensitibo sadamdamin atpangangailangan ngkapwa. naipakikita ang wasto at tapatna pakikitungo atpakikisalamuha sa kapwa. naipakikita ang pagiging magiliw atpalakaibigan ng may pagtitiwala samga sumusunod:- kapitbahay- kamag-anak- kamag-aral- panauhin/bisita- bagong kakilala- taga ibang lugar
 20. 20. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 20Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) Pagkabukas-palad(generosity)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naipakikita ang paggalang sa kapwabata at pamunuan ng paaralan nailalagay ang sarili sa kalagayan ngkapwa tulad ng:- antas ng kabuhayan- pinagmulan- pagkakaroon ng kapansananIII. Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa (Love of Country and Global Solidarity) Pagkamasunurin(obedience) Kaayusan(Orderliness) Paggalang sakarapatang pantao(Respect for humanrights) naipamamalas ang pagkakaroonng kamalayan sa karapatangpantao ng mga bata sapangangalaga sa kapaligiran ngpamayanan. naipakikita ng buong pagmamalakiang pagiging mulat sa karapatan namaaring tamasahin. natutukoy ang mga karapatang maaringibigay ng mag-anak. naipahahayag ang kasiyahan sa mgakarapatang tinatamasa. naibabahagi sa pamamagitan ng kwentoang pasasalamat sa tinatamasangkarapatan.IV. Nationalismo at Globalismo Kaayusan Pag-ayos sa Kalikasan- Kalinisan- Kapaligiran Pandaigdigang naPagkakaunawaan naisasagawa ang mgapangangalaga sa kapaligiran nakayang gawin sa iba’t ibangparaan. naisasagawa ang wastong paraan ngpagtatapon ng basura at iba pa.
 21. 21. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 21Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)V. Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan (Love for God and Preference for the Good) Pananampalataya saDiyos (Faith)/Ispiritwalidad(Spirituality) Pag-asa (Hope) Pagmamahal (Charity) Paggalang sapaniniwala ng ibaAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawasa pagpapahalaga sa lahat nglikha ng Diyos.Ang mag-aaral ay… naisasabuhay ang palagiangpagpapahalaga sa lahat ng likhang Diyos.Ang mag-aaral ay… naipakikita ang pasasalamat sa mgakakayahan/talinong bigay ng Diyos sapamamagitan ng:- paggamit ng talino at kakayahan- pakikibahagi sa iba ng taglay na talinoat kakayahan- pagtulong sa kapwa- pagpapaunlad ng talino at kakayahangbigay ng Diyos
 22. 22. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 22GRADE 3Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-Worth) Katatagan ng loob(fortitude) Konsensya Mabuting kalusugan Pangangalaga sa sarili Pagpipigil sa sarili Pagiging tapatAng mag-aaral ay… naipaamalas ang pang-unawana ang pangangalaga at pag-iinagat sa sarili aymakabuluhanAng mag-aaral ay… napakikita ang iba’t ibang patunayng pangangalaga at pag-iingat sasariliAng mag-aaral ay… naisasagawa nang palagian ang mgawastong gawi sa pangangalaga sasariling, kalusugan at kaligtasan nahihikayat ang kapwa na gawin ang mgasumusunod para sa sariling kalusugan atkaligtasan:- Pagkain/Inumin- Kagamitan- Lansangan naipahahayag nang may patunay na angpangangalaga sa sariling kalusugan atkaligtasan ay magbubunga ng:- Maayos at malusog na pangangatawan- Kaangkupang pisikal- Kaligtasan sa kapahamakan- Masaya at maliksi
 23. 23. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 23Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) Family solidarity/OrderlinessAng mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naipakikita ang pakikiisa atpagsunod sa mga tuntunin ngmag-anak na may kinalaman sakalusugan at kaligtasan- Paghahanda ng wastongpagkain kalinisan sa loob at labas ngtahananAng mag-aaral ay… nakasusunod nang may kusang loob atkawilihan sa mga panuntunang itinakda ngtahanan nauunawaan angpinagkasunduan atnakasusunod sa mga ito parasa kabutihan ng pamilya matapat at maayos nanakasusunod sa mga kasunduanitinakda ng mag-anak para sakabutihan ng lahat nakasusunod sa mga pamantayan/tuntuninng mag-anak- takdang-oras ng iba’t ibang gawaingbahay- pangangasiwa ng mga pangunahingpangangailangan/ gastusinII. Pakikipagkapwa-tao (Harmony with Other People) Pagdama at pag-unawasa damdamin ng iba(empathy) Paggalang (respect) Kabutihan (kindness)Pagkamatapat (sincerity)Pagkabukas-palad(generosity) naipamamalas ang pang-unawasa kahalagan ng tao ay hindinabbubuhay para sa kanyangsarili lamang naisasabuhay nang palagian angmga makabuluhang gawain tungosa kabutihan ng kapwa- Pagmamalasakit sa kapwa- Pagiging matapat sa kapwa- Pantay-pantay na pagtingin naipadarama ang malasakit sa kapwa namay karamdaman tulad ng:- Pag-aalaga, pagdalaw- Pag-aliw sa pamamagitan ngpagkukwento, pagdadala ng- pagkain o anumang bagay nakailangan
 24. 24. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 24Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naipakikita ang malasakit sa may mgakapansanan sa pamamagitan ng:- Pagbibigay ng upuan- Pagbibigay-halaga- Pagsali sa mga gawaing kayang gawintulad ng laro, programa sa paaralan,paligsahan at iba pa naisasaalangalang ang katayuan/kalalagayan/pangkat etnikongkinabibilangan ng kapwa bata sapamamagitan ng:- Pagbabahagi ng pagkain, laruan,damit, gamit at iba pa naipakikita nang may kasiyahan angpakikiisa sa mga gawaing pambatahalimbawa:- Paglalaro- Programa sa paaralan, (paligsahan,pagdiriwang at iba pa)III. Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa (Love of Country and Global Solidarity) Pagkamasunurin(obedience) Kaayusan naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ngpananatili ng mga natatangingkaugaliang Pilipino kaalinsabayng pagsunod sa mga tuntininng pamayanan naisasabuhay ang mgakaugaliang Pilipino sa iba’t ibangpagkakataon naipapakita ang mga kaugaliang Pilipinotulad ng:- Pagmamano- Pagsusunod sa mga tagubilin ngnakatatanda- Paggamit ng “po at opo”
 25. 25. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 25Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)NATIONALISM ANDGLOBALISM Kaayusan Pag-ayos sa Kalikasan Kalinisan Kapaligiran Pandaigdigang naPagkakaunawaanAng mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naisasagawa nang bukal sakalooban ang pagsunod sa iba’tibang tuntunin ng pamayanan namay kinalaman sa:- Pangangalaga sa kapaligiran- Kaligtasan- Kalusugan- HanapbuhayAng mag-aaral ay… napananatiling malinis at ligtas angpamayanan sa pamamagitan ng:- Paglilinis ng tahanan- Wastong pagtatapon ng basuraPalagiang pakikilahok sa proyekto ngpamayanan na may kinalaman sa kapaligiran nakasusunod sa mga tuntunin na maykinalaman sa kaligtasan- Pagsunod sa mga babala/paunawa- Pagsakay/pagbaba sa takdag lgar- Pagsunod sa batas trapiko naipamamalas na ang pagsunod satuntunin ng pamayanan ay isang tanda ngmabuting pag-uugali ng isang PilipinoIV. Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan (Love for God and Preference for the Good) Pananampalataya saDiyos (Faith) Pag-asa (Hope) Pagmamahal (Charity) Ispiritwalidad(spirituality) Paggalang sapaniniwala sa iba naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ng ibapanglikha ng Diyos. naipapakita nang maypamamalasakit ang pangangalagaat pagpapahalaga sa mga bagayna likha ng Diyos tulad ng:- Likas na yaman tubig, lupa atkapaligiran naipakikita ang matalinong ng paggamitpangangalaga ng mga likas na yaman saiba’t ibang paraan tulad ng:- Wastong paggamit ng tubigHal: paghuhugas ng pinggan at iba pa.- Paggawa ng simpleng “compost pit”- Pagtatanim- Pag-iwas sa paggamit ng supot naplastik sa tahanan at paaralan- Pagtatapon ng sariling basura satamang lalagyan
 26. 26. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 26GRADE 4Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards )Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-Worth) Katatagan ng loob(fortitude) Pagkamasigasig(perseverance) Mapanuring pag-iisip(critical-thinking) Pagkabukas isipan(open-mindedness) Pagmamahal sakatotohanan (love fortruth) Pagkamatiyaga(patience) Pagkamahinahon(calmness)- Konsensya- Mabutingkalusugan- Pangangalaga sasarili- Pagpipigil sa sarili- Pagiging tapatAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawana ang katotohanan angmagpapalaya sa anumangalalahanin sa buhay ng taoAng mag-aaral ay… naisasagawa nang maymapanuring pag-iisip ang tamangpamamaraan/pamantayan sapagtuklas ng katotohananAng mag-aaral ay… nakapagsasabi ng katotohanan anumanang maging bunga nito nasusuri muna ang katotohanan bagogumawa ng anumang hakbang:- Pagsangguni sa taong kinauukalan nakikilatis ang katotohanan sa mga:- Balitang napakinggan- Patalastas na nabasa/narinig- Napanood na programangpantelebisyon
 27. 27. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 27Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards )Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)II. Pakikipagkapwa-tao (Harmony with Other People) Pagdama at pag-unawa sa damdaminng iba (empathy) Paggalang (respect) Kabutihan (kindness) Pagkamatapat(sincerity) Pagkabukas-palad(generosity)Ang mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ng« Gintong Aral » na nagtuturong mabuting pakikipagkapwana hindi naghihintay nganumang kapalitAng mag-aaral ay… naisasagawa nang maymapanuring pag-iisip ang tunay nakahulugan ng pakikipagkapwaAng mag-aaral ay… naipakikita ang pagkamahinahon sadamdamin at kilos ng kapwa tulad ng:- pagtanggap ng sariling pagkakamali atnaitutuwid nang bukal sa loob- pagtanggap ng puna ng kapwa nangmaluwag sa kalooban- pagpili ng mga salitang di nakasasakitng damdamin sa pagbibiro nakapagkukwento ng sariling karanasan omakabuluhang pangyayaring nagpapakitang pang-unawa sa kalagayan/pangangailangan ng kapwa naisasabuhay ang pagiging bukas-paladsa:- Mga nangangailangan- Panahon ng kalamidad nakapagbibigay ng opinyon o kuru-kurohingil sa hangganan ng pagiging bukas-palad naiiwasan ang pakikialam sa gamit ngbawat kasapi ng pamilya o sinuman
 28. 28. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 28Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards )Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Naipapakita ang paggalang sakarapatan ng kapwa:- Sa pamilya- Sa paaralan- Sa baranggay- Sa pampublikong Serbisyo(facilities)Ang mag-aaral ay… naipakikita ang paggalang sa mgasumusunod na sitwasyon:- oras ng pamamahinga- kapag may nag-aaral- kapag mayroong maysakit- pakikinig kapag may nagsasalita/nagpapaliwanag- paggamit ng pasilidad ng paaralannang may pag-aalala sa kapakanan ngkapwa palikuran silid aklatan palaruan- pagpapanatili ng katahimikan at malinisat kaaya-ayang kapaligiran bilangparaan ng pakikipagkapwa-taoIII. Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa (Love of Country and Global Solidarity) Pagkamasunurin(obedience) Kaayusan (Order)NATIONALISM ANDGLOBALISM Kaayusan naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ngpamanang Kultura bilang daantungo sa pandaigdigangpagkakaisa- materyal Panitikan Laro SiningAwitSayaw naisasagawa nang maypagmamalaki ang mga minanangkultura:materyal at di-materyal bilangtanda ng pagkamaka-Pilipino naipakikita ang kawilihan sa pakikinig opagbabasa ng mga sumusunod napamanang kulturang materyal:- Kuwentong bayan/epiko- Pabula- Alamat- Parabula- Bugtong- Salawikain nakikilahok sa iba-ibang gawaingpangkultura bilang tanda ng pagkamaka-
 29. 29. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 29Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards )Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) Pag-ayos sa Kalikasan Kalinisan Kapaligiran Pandaigdigang naPagkakaunawaan- di-materyal kaugalian saloobin paniniwalaPilipino:- pagsali sa mga katutubong laro atsayaw- pagsali sa mga balagtasan, awitan,atbp.- pagsali sa pagguhit at pagpipinta- pagbuo ng tugma at tula, kuwento atsanaysay naisasabuhay ang mga katangi-tanging di-materyal na pamanang kultura tulad ng:- pagpapahalaga sa nakatatandangkapatid, i.e. pagsunod sa utos niate/kuya tanda ng pagpapahalagabilang kinatawan ni tatay at nanay- nasusuri ang kultura ng ibang bansa sapamamagitan ng kanilang kuwentong-bayan, katutubong sayaw at awit atlaro- Environmental- PandaigdigangPagkakaunawaanAng mag-aaral ay… naipamamalas ang ganap napang-unawa sa disiplinangpansarili para sa kaligtasangpanlahatAng mag-aaral ay… nakasusunod sa mgabatas/panuntunang pinaiiraltungkol sa pangangalaga ngkapaligiran kahit walangnakakikitaAng mag-aaral ay… naisasabuhay ang pagpapanatili ngkalinisan at kaayusan ng kapaligiransaanman sa pamamagitan:- pagtapon ng mga basurang nabubulokat di-nabubulok sa tamang tapunan- pag-iwas sa pagsunog ng anumangbagay- pagsasagawa ng Muling Paggamit ngmga patapong bagay (Recycling) nasusuri ang epekto ng tulung-tulong napangangalaga ng kapaligiran sa kaligtasan
 30. 30. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 30Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards )Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)ng daigdigIV. Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan (Love for God and Preference for the Good) Pananampalataya saDiyos (Faith) Pag-asa (Hope) Pagmamahal (Charity) Ispiritwalidad(spirituality) Paggalang sapaniniwala sa ibaAng mag-aaral ay… naipapamalas ang pang-unawana ang pananampalataya saDiyos ay naipakikita sapamamagitan ng pagmamahalsa kanilang mga likha- Tao- Hayop- HalaanAng mag-aaral ay… naipadarama ang tunay napananampalataya sa Diyos aynaipakikita sa pamamagitan ngpagmamahal sa kanilang mgalikhaAng mag-aaral ay… napahahalagahan ang lahat ng mga bagayna may buhaySarili- pag-iwas sa pakikipag-usap sa taongdi-kilala- pag-iwas sa pagkakaroon ng sakitHayop- pagkalinga sa mga hayop na ligawHalaman- pangangalaga sa mga halaman gayang: pag-aayos ng mga natumbanghalaman paglalagay ng mga lupa sa paso pagbubungkal sa paligid ng tanimna halaman
 31. 31. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 31GRADE 5Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-Worth) Katatagan ng loob(fortitude) Pagkamasigasig(perseverance) Mapanuring pag-iisip(critical-thinking) Pagkabukas isipan(open- mindedness) Pagmamahal sakatotohanan (love fortruth) Pagkamatiyaga(patience) Pagkamahinahon(calmness)Ang mag-aaral ay… naipamamalas ang pag-unawasa kahalagahan ngpagkakaroon ng mapanuringpag-iisip sa pagpapahayag atpagganap ng anumang gawainna may kinalaman sa sarili at sapamilyang kinabibilanganAng mag-aaral ay… naisasabuhay ang tamang pag-uugali sa pagpapahayag atpagganap ng anumang gawainAng mag-aaral ay… naipakikita ang kawilihan at positibongsaloobin sa pag-aaral- pakikinig- pakikilahok sa pangkatang gawain- pakikipag-talakayan- pagtatanong- paggawa ng proyekto- paggawa ng takdang aralin- pagtuturo sa iba naipakikita ang pagkawili sa pagbabasa/pagsuri ng mga aklat at magasin- Nagbabasa ng diyaryo araw-araw- Nakikinig /nanonood sa telebisyon samga “Update” o bagong kaalaman nakagagawa ng isang pasya ayonsa dikta ng isip at loobin na kungano ang dapat Nasusuri ang mabuti at di-mabutingmaidudulot sa sarili at miyembro ngpamilya ng anumang babasahin,napapakinggan at napapanood- Dyaryo- Magasin- Radyo- Telebisyon
 32. 32. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 32Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)- InternetAng mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naisasagawa ang mgainaasahang kilos at pahayagtungo sa kabutihan at katotohananAng mag-aaral ay… naipapahayag nang may katapatan angsariling opinyon/ideya at saloobin tungkolsa mga sitwasyong may kinalaman sa sariliat pamilyang kinabibilanganHal. Suliranin sa paaralan at pamilya naipapahayag ang katotohanan kahitmasakit sa kalooban gaya ng:- Pagkuha ng pag-aari ng iba- Pangongopya sa oras ng pagsusulit- Pagsisinungaling sa sinumangmiyembro ng pamilya, atbp. nahihinuha na ang pagsasabi nang tapatay susi ng pagsasama nang maluwag atmagdudulot ng kabutihan gaya ng:- Pagkakasundo- Mabuting samahan naipakikita ang matapat na paggawa samga proyektong pampaaralan nahihikayat ang iba na maging matapat salahat ng uri ng paggawa napatutunayan na mahalaga angpagkakaisa sa pagtapos ng Gawain
 33. 33. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 33Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)II. Pakikipagkapwa-tao (Harmony with Other People) Pagkamahabagin(Compassion) Pagkakawanggawa(charity) Pagkamagalang(Respectful) Pagmamalasakit sakapwa (Concern forothers) Paggalang sa opinyonng ibang tao (Respectfor other people’sopinion)Ang mag-aaral ay… naipamamalas ang pag-unawasa kahalagahan nangpakikipagkapwa-tao atpagganap ng mga inaasahanghakbang, pahayag at kilos parasa kapakanan at ikabubuti ngkapwaAng mag-aaral ay… naipadarama nang bukal sa loobang paggalang at pagmamalasakitsa kapwa sa panahon ngpangangailangan naisasagawa ang mga hakbangna ikabubuti ng nakakarami naipakikita angpakikibagay/pakiki-angkop saanumang antas sa buhayAng mag-aaral ay… nakapagbibigay ng kayang tulong parasa nangangailangan- Biktima ng kalamidad- Pagbibigay ng babala/ impormasyonkung may bagyo, baha, sunog, lindol,atbp. naipagbibigay alam sa kinauukulan angtungkol sa kaguluhan, atbp.(Pagmamalasakit sa kapwa) naisasagawa ang paggalang sa mgadayuhan sa pamamagitan ng :- Mabuting pagtanggap/pag- aasikasosa kanila- Paggalang sa mga natatangingkaugalian / paniniwala ng dayuhangkakaiba sa kinagisnan nakabubuo at naipapahayag angmabuting ideya/opinion naipauubaya sa kapwa ang pansarilinglayunin naisasaalang-alang ang karapatan ng iba nakikilahok sa mga patimpalak opaligsahan nagagampanan nang buong husay ang
 34. 34. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 34Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)anumang tungkulin sa programa oproyektoIII. Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa (Love of Country and Global Solidarity) Kasipagan (industry) Mapanagutan(responsibility) Pagmamalasakit sakapaligiran Pagmamalasakit sapamayananAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan nangpagpapakita ng mga katangi-tanging kaugalian ng Pilipino,pagkakaroon ng pansarilingdisiplina, pagigingesponsableng tagapangalagang kapaligiran at maypagpapahalaga sa paggawaAng mag-aaral ay… naipagmamalaki ang namumukodat kanais-nais na kaugaliangPilipino naipakikita na may disiplina sasarili sa pamamagitan ngpagsunod sa mga batas naipinatutupad ng bansaAng mag-aaral ay… naipapakita ang mga kanais-nais nakaugaliang Pilipino- Nakikisama sa kapwa Pilipino- Tumutulong/ lumalahok sa bayanihanat palusong- Magiliw na pagtanggap ng mgapanauhin naipakikita ang paggalang sa mgadayuhan sa pamamagitan ng:- Mabuting pagtanggap/ pag-aasikaso sakanila- Paggalang sa mga natatangingkaugalian/ paniniwala ng dayuhangkakaiba sa kinagisnan naipamamalas ang pagkamalikhain sapagbuo ng mga ideya sa sayaw, awit atsining napananatili ang pagiging mabutingmamamayang Pilipino
 35. 35. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 35Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… nakasusunod nang may matalinongpagpapasya para sa kaligtasan- Pagbabawal sa malalaswan panoorinat babasahin- Pagsunod sa mga alituntunin tungkolsa pag-iingat sa sunog at paalaalakung may kalamidad nakakalahok sa pangangampanya sapagpapatupad ng mga batas para sakabutihan ng lahat- Pangkalinisan- Pangkaligtasan- Pangkalusugan- Pangkapayapaan naipamamalas ang kasiyahan sa pakikiisasa mga programa ng pamahalaan na maykaugnayan sa pagpapanatili ngkapayapaan- Paggalang sa karapatang pantao- Paggalang sa opinyon ng iba- Paggalang sa ideya ng iba nakikiisa nang buong tapat sa mgagawaing nakatutulong sa bansa at daigdig napatutunayan na mahalaga angpagkakaisa sa pagtapos ng gawain
 36. 36. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 36Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… nagkakaroon ng kamalayan sakomitment sa pagigingresponsableng tagapangalagang kapaligiranAng mag-aaral ay… naipakikita ang pagpapahalaga sapaggawa naipapamalas ang pagigingresponsableng tagapangalaga ngkapaligiranAng mag-aaral ay… naipakikita ang magagandang halimbawang pagiging responsableng tagapangalagang kapaligiran- Pagiging mapanagutan- Pagmamalasakit sa kapaligiran sapamamagitan ng:- pakikiisa sa mga programangpangkapaligiran napatutunayan na ang pangngailangan aydi nakukuha sa kasakiman- Paggiging “ vigilant “ sa mga illegal nagawaing nakasisira sa kapaligiranIV. Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan (Love for God and Preference for the Good) Pananampalataya saDiyos (Faith) Pag-asa (Hope) Pagmamahal (Charity) ispiritwalidad naipamamalas ang pang-unawana ang “Ang Maykapal angnagbigay ng buhay atpasasalamat sa Kanya ay angpagpapakataong tunay” nakasusunod sa mga kautusan ngDiyos bilang pasasalamat sabigay Niyang buhay naipakikita ang bui at tunay napagmamahal sa kapwa gaya ng:- Pagsasaalang-alang sa kapakanan ngkapawa- Pakikiisa sa pagdarasal para sakabutihan ng panlahat- Paghalinga sa kapwa naipakikita angiba’t ibang paraan ng pasasalamat saDiyos na lumikha
 37. 37. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 37GRADE 6Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-Worth) Katatagan ng loob(fortitude) Pagkamasigasig(perseverance) Mapanuring pag-iisip(critical-thinking) Pagkabukas isipan(open-mindedness) Pagmamahal sakatotohanan (love fortruth) Pagkamatiyaga(patience) Pagkamahinahon(calmness)Ang mag-aaral ay… nauunawaan at naipakikita angtamang pamaraan ngpagbibigay ng desisyon naipamamalas ang pang-unawa sa kahalagahan nangpagbibigay ng isang desisyonat pagganap sa mgapamamaraan nitoAng mag-aaral ay… nakapagbibigay ng tamangdesisyon ng may katatagan ngloob para sa kabutihan ngnakararamiAng mag-aaral ay… naipakikita ang tamang paraan ngpagbibigay desisyon sa pamamagitan ng:- Pagsusuring mabuti sa mga bagay-bagay bago magdesisyon- Pagsang-ayon sa pasya ng nakararamikung ito’y nakabubuti- Pagamit ng impormasyon
 38. 38. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 38Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)II. Pakikipagkapwa-tao (Harmony with Other People) Pagkamahabagin(compassion) Pagkakawanggaga(charity) Pagkamagalang(respect) Pagmamalasakit sakapwa (concern forothers) Paggalang sa opinionng ibang tao (respectfor other people’sopinion)Ang mag-aaral ay… nauunawaan ang kahalagahanng pagtupad sa pangako opinagkasunduan- Pagtupad sa pangako- Kahalagahan ng pagigingmatapatAng mag-aaral ay… nauunawaan at naisasagawa angkahalagahan ng pagtupad sapangako o pinagkasunduanAng mag-aaral ay… naipadarama ang pagkakaroon ng bukasna isipan at pagiging mahinahon sapagpapasya naipakikita ang kahalagahan ng pagtupadsa pangako o kasunduan- Pagkakaroon ng mabutingpagsasamahan- Pagpapanatili ng pagigingmagkaibigan- pagkakaroon ng kalidad sa natapos nagawain, kasunduan o gulo
 39. 39. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 39Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)III. Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa (Love of Country and Global Solidarity) Kasipagan (industry) Mapanagutan(responsibility) Pagmamalasakit sakapaligiran (care for theenvironment) Pagmamalasakit sapamayanan (concernfor the community)Ang mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawasa mga batayang kalayaan ngisang mamamayan atnatatamasa ang mga ito namay kaukulang pananagutanAng mag-aaral ay… napahahalagahan ang mgabatayang kalayaan ng maykaukulang pananagutan atlimitasyon sa pagtatamasa ngmga itoAng mag-aaral ay… nabibigyang-halaga ang mga batayangkalayaan ng may kaukulang pananagutanat limitasyon- Kalayaan sa pamamahayag- Pagbibigay ng sariling opinyon, ideya,o pananaw- Pagsasaalang ng karapatan ng iba- Paghikayat sa iba na magkaroon ngkamalayan sa kanilang kalayaanNATIONALISM ANDGLOBALISM Kaayusan Pag-ayos sa Kalikasan Kalinisan Kapaligiran Pandaigdigang naPagkakaunawaan naipamamalas ang pang-unawasa kahalagahan atpagmamalasakit sa kababayanat kapwa naipadarama ng may katapatanang pagmalasakit sa mgakababayan at kapwa naipapakita ang pagmamahal atpagmamalasakit sa pamamagitan ng :- Pagkilala at pagtanggap sa mgakababayan anuman ang pangkat nakinabibilangan- pagtulong sa nangangailangan- pagpapasaya sa mga nangangailanganat kapuspalad- paglahok nang kusa sa mga programapara sa mga kababayan naipamamalas angkahalagahan at pagsunod samga batas na ipinaiiral sabansa at ibang bahagi ngdaigdig naipakikita ng may disiplina sasarili sa pamamagitan ngpagsunod sa mga bataspambansa at pandaigdigan naisasakilos ang pagtupad sa mga bataspambansa at pandaigdigan- pagtupad sa mga batas para sakaligtasan Sa daan
 40. 40. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 40Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) Pangkalusugan Pangkapaligiran Pag-abuso sa paggamit ngipinagbabawal na gamot- Lumalahok sa mga kampanya atprograma para sa pagpapatupad ngbatas gaya ng pagbabawal sapaninigarilyo, pananakit sa hayop,atbp.- Tumutulong sa makakayanangpamaraan ng pagpapanatili ngkapayapaanAng mag-aaral ay… nauunawaan na may mgakatangiang taglay ang mgamagaling at matagumpay naPilipino at napahahalagahanang mga itoAng mag-aaral ay… naipagmamalaki ang magagalingat matagumpay na mga PilipinolaranganAng mag-aaral ay… napahahalagahan ang magaling atmatagumpay na mga Pilipino sapamamagitan ng:- Pagbasa at pag-aaral sa kuwento ngkanilang pagtatagumpay- Pag-isa-isa sa mga katangian atpagpapahalagang nagging susi ngpagtatagumpay ng mga Pilipino naipadarama ng buong paghangaang pagnanais na matularan angmagagandang halimbawa ngmatatagumpay na Pilipino naipakikita ang pagnanais na matularanang :- Magagandang katangian gaya ngkasipagan, mapanagutan,pagmamalasakit sa kapaligiran atpamayanan- Pagiging mabuting kaspi ng isangpangkat o “team”
 41. 41. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 41Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)IV. Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan (Love for God and Preference for the Good) Pananampalataya saDiyos (Faith) Pag-asa (Hope) Pagmamahal (Charity) IspiritwalidadAng mag-aaral ay… nauunawaan na ang ispirit-walidad ay may kaugnayan sapagpapaunlad ng pagkatao atnaipamamalas itoAng mag-aaral ay… naisasabuhay ang pagigingmabuting tao at may positibong opananaw sa buhay bilangkatunayan ng pagpapaunlad ngispiritwalidadAng mag-aaral ay… napapatunayan na ang itwalidad aypagpapaunlad ng ispiritwalidad sapagpapaunlad ng pagkatao- Pagpapaliwanag na ang ispiritwalidaday pagkakaroon ng mabuting pagkataoanuman ang pananampalataya- Pagkakaroon ng positibong pananaw,may pag-asa, at nagmamahal ng Diyosat kapwa
 42. 42. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 42GRADE 7Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)UNANG MARKAHAN : Pagkilala at Pamamahala sa mga Pagbabago sa Sarili Mga Angkop naInaasahang Kakayahan atKilos sa Panahon ngPagdadalaga/Pagbibinata(Developmental Tasks):- Pagtamo ng bago atganap na pakikipag-ugnayan (more maturerelations) sa mgakasing edad(Pakikipagkaibigan)- Pagtanggap ng papelsa lipunan na angkopsa babae at lalaki(Pakikipagkaibigan)- Pagnanais at pagtamong mapanagutangasal sapakikipagkapwa / salipunan- Pagkakaroon ngkakayahangmakagawa ng maingatna pagpapasyaNaipapamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa mgainaasahang kakayahan at kilossa panahon ngpagdadalaga/pagbibinata, sakanyang mga talento,kakayahan, at kahinaan, hilig,at mga tungkulin bilangnagdadalaga/nagbibinata.Naisasagawa ng mag-aaral… ang mga mga angkop na hakbangtungo sa paglinang ng apat nainaasahang kakayahan at kilos(developmental tasks) sa panahonng pagdadalaga / pagbibinata. Natutukoy ang mga pagbabago sakanilang sarili mula sa gulang na 8 o 9hanggang sa kasalukuyan sa aspetong:(a) Pakikipag-ugnayan (more maturerelations) sa mga kasing-edad, (b)Papel sa lipunan bilang babae o lalaki,(c) Asal sa pakikipagkapwa / sa lipunan,at (d) Kakayahang makagawa ngmaingat na pagpapasya Natatanggap ang mgapagbabagong nagaganap sa sarilisa panahon ngpagdadalaga/pagbibinata Naipaliliwanag na ang paglinang ngmga angkop na inaasahangkakayahan at kilos (developmentaltasks) sa panahon ng pagdadalaga/ pagbibinata ay nakatutulong sa:- pagkakaroon ng tiwala sa sarili, at- paghahanda sa susunod na yugto(stage) ng buhay (paghahanda sapaghahanapbuhay at paghahandasa pag-aasawa / pagpa pamilya), at- pagiging mabuti at mapanagutangtao Naisasagawa ang mga angkop na
 43. 43. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 43Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)hakbang tungo sa paglinang ng apat nainaasahang kakayahan at kilos(developmental tasks) sa panahon ngpagdadalaga / pagbibinata Mga Talento, Kakayahanat KahinaanNaipapamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa kanyangmga talento, kakayahan atkahinaan.Naisasagawa ng mag-aaral… ang mga kilos tungo sapagpapaunlad ng mga kakayahanat talento at paglampas sa mgakahinaan. Natutukoy ang kanyang mga talento atkakayahan gamit ang MultipleIntelligences Survey Form ni WalterMckenzie Natutukoy ang mga aspeto ng sarili kungsaan kulang siya ng tiwala sa sarili atnakikilala ang mga paraan kung paanolalampasan ang mga ito Napatutunayan na ang pagtuklas atpagpapaunlad ng mga angking talento atkakayahan ay mahalaga sapagkat angmga ito ay mga kaloob na kungpauunlarin ay makahuhubog ng sarilitungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili,paglampas sa mga kahinaan, pagtupadng mga tungkulin, at paglilingkod sapamayanan Naisasagawa ang mga kilos tungo sapagpapaunlad ng mga talento at kakayahan atpaglampas sa mga kahinaan
 44. 44. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 44Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) Mga Hilig (Interests) Naipapamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa kanyangmga hiligNaipapamalas ng mag-aaral… ang mga kilos tungo sapagpapaunlad ng kanyang mgahilig Natutukoy ang kaugnayan ngpagpapaunlad ng mga hilig sa pagpiling kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay Nakasusuri ng mga sariling hilig ayonsa larangan at tuon ng mga ito Naipaliliwanag na ang pagpapaunlad ngmga hilig ay makatutulong sa pagtupadng mga tungkulin, paghahanda tungosa pagpili ng propesyon, kursongakademiko o teknikal-bokasyonal,negosyo o hanapbuhay, pagtulong sakapwa at paglilingkod sa pamayanan Naisasagawa ang mga kilos tungo sapagpapaunlad ng mga sariling hilig Mga Tungkulin BilangNagdadalaga/Nagbibinata:- Sa sarili- Bilang anak- Bilang kapatid- Bilang mag-aaral- Bilang mamamayan- Bilangmananampalataya- Bilang konsyumer ngmedia- Bilang tagapangalaga ang pag-unawa sa mgahakbang tungo sa maayos napagtupad ng kanyang mgatungkulin bilang nagdadalaga /nagbibinata. ang mga kilos tungo sa maayosna pagtupad ng kanyang mgatungkulin bilang nagdadalaga /nagbibinata. Natutukoy ang kanyang mga tungkulinsa bawat gampanin bilang nagdadalaga/ nagbibinata Natataya ang kanyang mga kilos tungosa maayos na pagtupad ng kanyangmga tungkulin bilang nagdadalaga /nagbibinata Napatutunayan na ang pag-unawa ngkabataan sa kanyang mga tungkulin sasarili, bilang anak o kapatid, mag-aaral,mamamayan, mananampalataya,kosyumer ng media at bilang
 45. 45. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 45Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)ng kalikasan tagapangalaga ng kalikasan ay isangparaan upang maging mapanagutanbilang paghahanda sa susunod nayugto ng buhay Naisasagawa ang mga kilos tungo samaayos na pagtupad ng kanyang mgatungkulin bilang nagdadalaga /nagbibinataIKALAWANG MARKAHAN: Ang Pagkatao ng Tao Isip at Kilos-loobNaipamamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sa isip atkilos-loob.Naisasagawa ng mag-aaral… ang mga pasyang patungo sakatotohanan at kabutihan batay samga konsepto tungkol sa isip atkilos-loob. Nasusuri ang gamit at tunguhin ng isip atkilos-loob Nasusuri ang isang pasyang ginawabatay sa gamit at tunguhin ng isip atkilos-loob Naipaliliwanag na ang isip at kilos-loobang nagpapabukod-tangi sa tao Nagagamit ang isip at kilos-loob sapaggawa ng mga pasya at kilos tungo sakatotohanan at kabutihan Ang Kaugnayan ngKonsensya sa Likas naBatas Moral ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sa konsensyaat Likas na Batas Moral. natataya ang kanyang mga kilos opasya batay sa dinidikta ngtamang konsensya. Nakikilala na ang Likas na Batas Moralay natatangi sa tao dahil ang pagtungosa kabutihan ay may kamalayan atkalayaan. Ang unang prinsipyo nito aylikas sa tao na dapat gawin ang mabutiat iwasan ang masama.
 46. 46. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 46Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Naipamamalas ng mag-aaral… Naisasagawa ng mag-aaral…  Nailalapat ang wastong paraan upangbaguhin ang mga pasya at kilos nataliwas sa unang prinsipyo ng Likas naBatas Moral Nahihinuha na nalalaman agad ng taoang mabuti at masama sa kongkretongsitwasyon batay sa sinasabi ngkonsensya. Ito ang Likas na Batas Moralna itinanim ng Diyos sa isip at puso ngtao. Nakabubuo ng mga hakbang upangmapaunlad ang mga pasya at kilos naginagawa araw-araw Kalayaan  ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sa kalayaan. ang pagbuo ng mga hakbangupang mapaunlad ang paggamit ngkalayaan. Napangangatwiranan kung bakit hinditunay na malaya ang mga taong nakapiitsa sariling bisyo, maling pananaw,magulong buhay Nakapagbibigay-puna sa sariling mgagawi na nakaaapekto sa paggamit ngkalayaan Nahihinuha na likas sa tao ang malayangpagpili sa mabuti o sa masama; ngunitang kalayaan ay may kakambal napananagutan para sa kabutihan Nakabubuo ng mga hakbang upang
 47. 47. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 47Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)mapaunlad ang paggamit ng kalayaan Dignidad ng taoNaipamamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sa dignidadng tao.Naisasagawa ng mag-aaral… Nakagagawa ng konkretong paraanupang ipakita ang paggalang atpagmamalasakit sa mga taongkulang ng oportunidad sa buhay. Napatutunayan na ang bawat tao ay maydignidad anoman ang kanyangkalagayang panlipunan, kulay, lahi,edukasyon, relihiyon at iba pa Nakabubuo ng mga paraan upangmahalin ang sarili at kapwa na maypagpapahalaga sa dignidad ng tao Napatutunayan na ang (a) paggalang sadignidad ng tao ay ang nagsisilbing daanupang mahalin ang kapwa tulad ngpagmamahal sa sarili at (b) angpaggalang sa dignidad ng tao aynagmumula sa pagiging pantay atmagkapareho nilang tao Naisasagawa ang pagtulong sakapamilya, kaibigan o kakilala na iangatang pagpapahalaga sa kanilang sarili
 48. 48. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 48Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)IKATLONG MARKAHAN: Ang Pagpapahalaga at Birtud Kaugnayan ngPagpapahalaga at BirtudNaipamamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sapagpapahalaga at birtud.Naisasagawa ng mag-aaral… Naillalapat sa pang-araw-araw nabuhay ang mga tiyak na hakbangsa pagsasabuhay ng mga birtud. Naipaliliwanag ang pagkakaiba atpagkakaugnay ng birtud atpagpapahalaga Nakikilala (a) ang mga birtud atpagpapahalaga na isasabuhay at (b) angmga tiyak na kilos na ilalapat sapagsasabuhay ng mga birtud atpagpapahalaga Napatutunayan na ang paulit-ulit napagsasabuhay ng mga mabuting gawibatay sa mga moral na pagpapahalagaay patungo sa paghubog ng mga birtud(acquired virtues) Nailalapat sa pang-araw-araw na buhayang mga tiyak na hakbang sapagsasabuhay ng mga birtud Hirarkiya ngPagpapahalaga ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sa hirarkiyang pagpapahalaga. Nailalapat ng mag-aaral sapang-araw-araw na buhay angmga tiyak na hakbang upangmapataas ang antas ng mgapagpapahalaga tungo samakatotohanang pag-unlad ngpagkatao. Natutukoy ang iba’t ibang antas ngpagpapahalaga at ang mga halimbawanito Nakagagawa ng sariling hagdan ngpagpapahalaga batay sa Hirarkiya ngmga Pagpapahalaga ni Max Scheler Naipaliliwanag na ang pinili nating uri ngpagpapahalaga mula sa hirarkiya ngmga pagpapahalaga ay gabay samakatotohanang pag-unlad ng atingpagkatao
 49. 49. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 49Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Naipamamalas ng mag-aaral… Naisasagawa ng mag-aaral… Nailalapat sa pang-araw-araw na buhayang mga tiyak na hakbang upangmapataas ang antas ng kanyang mgapagpapahalaga tungo samakatotohanang pag-unlad ng kanyangpagkatao Mga Panloob na Salik naNakaiimpluwensya saPaghubog ng mgaPagpapahalaga- Konsensya- MapanagutangPaggamit ng Kalayaan- Pagiging Sesitibo saGawang Masama- Pagsasabuhay ng mgaBirtud- Disiplinang Pansarili- Moral na Integridad ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sapanloob na salik nanakaiimpluwensya sapaghubog ng mgapagpapahalaga. nailalapat sa pang-araw-arawna buhay ang mga tiyak nahakbang sa pagpapaunlad ngmga panloob na salik nanakaiimpluwensya sapaghubog ng pagpapahalaga. Naipaliliwanag ang mga panloob na salikna nakaiimpluwensya sa paghubog ngmga pagpapahalaga Nasusuri ang isang kilos batay sa isangpanloob na salik na nakaiimpluwensya sapaghubog ng mga pagpapahalaga Nahihinuha na ang paglalapat ng mgapanloob na salik sa pang-araw-araw nabuhay ay gabay sa paggawa ngmapanagutang pasiya at kilos Naisasagawa ang mga tiyak na hakbangna ilalapat sa mga pang-araw-araw nagawain at pagpapasiya na makatutulongsa paghubog ng bawat panloob na salikna nakaiimpluwensya sa paghubog ngmga pagpapahalaga
 50. 50. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 50Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) Mga Panlabas na Salik naNakaiimpluwensya saPaghubog ngPagpapahalaga- Pamilya at Paraan ngPag-aaruga sa Anak- Guro at Tagapagturong Relihiyon- Mga Kapwa Kabataan- Pamana ng Kultura- KatayuangPanlipunan-Pangkabuhayan- MediaNaipamamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sapanlabas na salik nanakaiimpluwensya sapaghubog ng mgapagpapahalaga.Naipamamalas ng mag-aaral… Naisasabuhay ang pagigingmapanuri at pagigingmapanindigan sa mga pasya atkilos sa gitna ng mganagtutunggaliang impluwensyang mga panlabas na salik nanakaiimpluwensya sapaghubog ng mgapagpapahalaga Naiisa-isa ang mga panlabas na salik nanakaiimpluwensya sa paghubog ngpagpapahalaga Nasusuri ang isang kilos o gawi batay saimpluwensya ng isang panlabas na salik(na nakaiimpluwensya sa paghubog ngpagpapahalaga) sa kilos o gawi na ito Napatutunayan na ang pag-unawa samga panlabas na salik nanakaiimpluwensya sa paghubog ng mgapagpapahalaga ay nakatutulong upangmaging mapanuri at mapanindigan angtamang pasya at kilos sa gitna ng mganagtutunggaliang impluwensya Naisasabuhay ang pagiging mapanuri atpagiging mapanindigan sa mga pasya atkilos sa gitna ng mga nagtutunggaliangimpluwensya ng mga panlabas na salikna nakaiimpluwensya sa paghubog ngmga pagpapahalagaIV. IKAAPAT NA MARKAHAN: Ang Pagtatakda ng Mithiin at Pagpapasya Ang Pangarap atMithiin ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sapangarap at mithiin. Nakapaglalapat ng pansarilingplano sa pagbibigay katuparan sasariling mga pangarap at natatayaang ginawang paglalapat dito Nahihinuha na ang mga pangarap aybatayan ng kanilang mga pagpupunyagitungo sa makabuluhan at maligayangbuhay
 51. 51. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 51Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Naipamamalas ng mag-aaral… Naisasagawa ng mag-aaral… Nakapagtatakda ng malinaw atmakatotohanang mithiin upangmagkaroon ng tamang direksyon sabuhay at matupad ang mga pangarap Nahihinuha na ang pagtatakda ngmalinaw at makatotohanang mithiin aynaqgsisilbibg gabay sa tamangpagpapasiya upang magkaroon ngtamang direksyon sa buhay at matupadang mga pangarap Nakapaglalapat ng pansariling plano sapagbibigay katuparan sa sariling mgapangarap at natataya ang ginawangpaglalapat dito Ang MabutingPagpapasya ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol samabuting pagpapasya. ang pagbuo ng pahayag nglayunin sa buhay batay sa mgahakbang sa mabutingpagpapasya Naipaliliwanag ang kahalagahan ngmakabuluhang pagpapasya sa uri ngbuhay Nasusuri ang ginawang pahayag nalayunin sa buhay kung ito ay maypagsasaalang-alang sa tama at matuwidna pagpapasya Nahihinuha na ang pagbuo ng pahayagna layunin sa buhay ay gabay sa tamangpagpapasiya upang magkaroon ngtamang direksyon sa buhay at matupadang mga pangarap
 52. 52. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 52Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Naipamamalas ng mag-aaral… Naisasagawa ng mag-aaral… Nakagagawa ng pahayag ng layunin sabuhay batay sa mga hakbang samabuting pagpapasya Mga Pansariling Saliksa Pagpili ng KursongAkademiko o Teknikal-bokasyonal, Negosyoo Hanapbuhay pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sa mgapansariling salik sa pagpiling kursong akademiko oteknikal-bokasyonal,negosyo o hanapbuhay. ang pagtatakda ngmithiin gamit ang Goal Setting atAction Planning Chart Natutukoy ang mga personal na salik nakailangang paunlarin kaugnay ngpagpaplano ng kursong akademiko oteknikal-bokasyonal, negosyo ohanapbuhay Natatanggap ang mga pagkukulang samga kakayahan kaugnay ng mgapangangailangan sa pinaplanongkursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay Naipaliliwanag na ang pagiging tugma ngmga personal na salik sa mgapangangailangan (requirements) sapinaplanong kursong akademiko oteknikal-bokasyonal, negosyo ohanapbuhay ay daan upang magkaroonng makabuluhang negosyo ohanapbuhay at matiyaqk ang pagigingproduktibo at pakikibahagi sapagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa Naipakikita ang pagkilala sa sarili at angkasanayan sa pagtatakda ng mithiin sapaggawa ng Goal Setting at ActionPlanning Chart
 53. 53. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 53Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) Halaga ng Pag-aaral saPaghahanda Para saPagnenegosyo atPaghahanapbuhayNaipamamalas ng mag-aaral… ang pag-unawa sa mgakonsepto tungkol sa halagang pag-aaral sapaghahanda para sapagnenegosyo atpaghahanapbuhay.Naipamamalas ng mag-aaral… ang plano ng paghahanda parasa pinaplanong kursongakademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo ohanapbuhay batay sapamantayan sa pagbuo ngCareer Plan. Nakikilala ang (a) mga kahalagahan ngpag-aaral sa paghahanda sapagnenegosyo at paghahanapbuhay at(b) ang mga hakbang sa paggawa ngCareer Plan Natutukoy ang mga sariling kalakasan atkahinaan at nakapagbabalangkas ngmga hakbang upang magamit ang mgakalakasan sa ikabubuti at malagpasanang mga kahinaan Naipaliliwanag na sa pag-aaral nalilinangang mga kasanayan, pagpapahalaga,talento at mga kakayahan namakatutulong, sa pagtatagumpay sapinaplanong negosyo o hanapbuhay Nakapagbabalangkas ng plano ngpaghahanda para sa pinaplanongkursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhaybatay sa pamantayan sa pagbuo ngCareer Plan
 54. 54. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 54GRADE 8Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Grade 8 - UNANG MARKAHANAng Pamilya BilangUgat ngPakikipagkapwaAng mag-aaral ay… naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa kahalagahan,katangian at layunin ng pamilyasa pagpapaunlad ngpakikipagkapwa;Ang mag-aaral ay… ang mag-aaral ay nakabubuo ng mgahakbang sa pagpapaunlad ngpakikitungo sa pamilya tungo samabuting pakikipagkapwa ang mga kakailanganing gawain sabawat aralin ay ang sumusunod:- Pagbibigay ng mga patunay na angpamilya ay natural na institusyonng pagmamahalan, pagtutulunganat pananampalataya- Pagbuo ng mga paraan upangmapaunlad ang komunikasyon opag-uusap sa pamilya- Paghubog ng pagpapahalaga obirtud na magpapatatag ngpakikipagkapwa.- Pagbuo ng mga paraan ngpagtulong ng pamilya sapamayananAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pag-unawa na angpamilya ay natural na institusyon ngpagmamahalan, pagtutulungan atpananampalataya na nakatutulong sapagpapaunlad ng sarili tungo sapakikipagkapwa.(Paksa 1: Ang pamilya bilang naturalna institusyon ng pagmamahalan,pagtutulungan at pananampalataya) naipakikita na ang bukas at maayos nakomunikasyon sa pagitan ng mgamagulang at mga anak ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilyaat sa pakikitungo sa kapwa(Paksa 2: Ang kahalagahan ngkomunikasyon pagpapatatag ngpamilya at sa pakikitungo sa kapwa) napatitibay ang mga pagpapahalagangnatutuhan sa pamilya sa pamamagitanng pakikisalamuha sa kapwa(Paksa 3: Napatatatag ngpakikipagkapwa ang pamilya)
 55. 55. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 55Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… nakatutulong ang pamilya sapagtataguyod ng mabubuting proyektong pamayanan at ang pagiging bukasng pamilya sa pagtulong sa kapwa(Paksa 4: Ang Pamilya sa Pamayanan)Grade 8 - IKALAWANG MARKAHANAng Pakikipagkapwa  naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa mga konsepto sapakikipagkapwa,pakikipagkaibigan,komunikasyon, at emosyon ang mag-aaral ay nakapagsasagawang mga hakbang tungo sapagpapaunlad ng pakikipagkapwa sakaibigan/kamag-aral okapitbahay/kapamayanan. nakapaglilingkod sa kapwa upangmaipakita ang pagmamahal dito atupang maging ganap na tao. nakikipag-ugnayan sa kapwa upangmalinang sa aspetong panlipunan,intelektwal, at pangkabuhayan(Paksa 1: Ang Pakikipagkapwa) nakikipagkaibigan upang mahubogang matatag na pagkakakilanlan atpakikisalamuha sa lipunan. napananatili ang mabutingpakikipagkaibigan upang mapaunladang pagkatao at pakikipagkaibigangbatay sa kabutihan at pagmamahal. natatamo ang integrasyong pansarili atpagpapaunlad ng pakikipagkapwa sapamamagitan ng pakikipagkaibigan(Paksa 2: Ang Pakikipagkaibigan)
 56. 56. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 56Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naipamamalas ang pag-unawa salimang antas ng komunikasyon sapamamagitan ng angkop at maayos napakikipag-ugnayan sa kapwa. naipakikita ang malalim na pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ngkomunikasyon napapaunlad ang pakikipagkapwa sapamamagitan ng pagiging sensitibo sapasalita, di-pasalita at virtual na uri ngkomunikasyon(Paksa 3: Komunikasyon saPakikipagkapwa) napamamahalaan ang emosyon sapamamagitan ng pagtataglay ng mgabirtud nahaharap ang matinding pagkamuhi,matinding kalungkutan, takot at galit sapamamagitan ng katatagan (fortitude)(Paksa4: Ang Emosyon)Grade 8 - IKATLONG MARKAHANMga Pagpapahalaga atBirtud (Virtue) saPakikipagkapwa naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa mga konseptotungkol sa mga halaga at birtud ang mga mag-aaral aynakapagsasabuhay ng mgapagpapahalagang moral at birtud: naipakikita ang labis na katuwaan atpasasalamat sa kabutihang natanggapmula sa kapwa sa pamamagitan ngpaggawa naman ng kabutihan sa iba
 57. 57. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 57Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)sa pakikipagkapwa - Pasasalamat sa ginawangkabutihan ng kapwa- Pagsunod at paggalang samagulang, nakatatanda at nasakapangyarihan- Paggawa ng mabuti sa kapwa- Pakikipagkaibigan sa katapat nakasarian- Katapatan sa salita at gawa naipakikita na siya ay hindi makasarilisa pamamagitan ng pagpapasalamatsa mga kabutihang natatanggap nakagagawa ng mga “brochure” nahumihikayat sa mga kabataan naisabuhay ang pasasalamat saginawang kabutihan ng kapwa(Paksa 1: Pasasalamat sa GinawangKabutihan ng Kapwa) naipakikita ang pagmamahal atmalalim na pananagutan sapamamagitan ng pagsunod atpaggalang sa mga magulang,nakatatanda at mga nasakapangyarihan nagagampanan ang pagkilala sa mgamagulang, nakatatanda at mga nasakapangyarihan bilang biyaya ng Diyosna binigyan Niya ng awtoridad upanghubugin, bantayan at palakasin angmga halaga. nakagagawa ng mga “brochure” nahumihikayat sa mga kabataan naisabuhay ang pagsunod at paggalangsa magulang, nakatatanda at nasakapangyarihan(Paksa 2: Pagsunod at paggalang samagulang, nakatatanda at nasakapangyarihan)
 58. 58. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 58Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… nakagagawa ng kabutihan sa kapwana puno ng pagmamahal at tumutugonsa kagustuhan ng Diyos na maglingkodsa kapwa na hindi naghihintay nganomang kapalit o kabayaran kahit paito ay nangangahulugan ngpagsasakripisyo para sa kapakanan ngiba. nagagawang kaaya-aya ang buhaypara sa kapwa at nakapagbigay nginspirasyon upang tularan ng iba sapamamagitan ng paggawa ng mabutisa kapwa nakagagawa ng mga “brochure” nahumihikayat sa mga kabataan naisabuhay ang paggawa ng mabuti sakapwa(Paksa 3: Paggawa ng Kabutihan saKapwa) nagagamit ang maingat napagpapasya (Prudensya) sa kanyangpakikipagkaibigan sa katapat nakasarian. nakagagawa ng mga “brochure” nahumihikayat sa mga kabataan naisabuhay ang pakikipag-kaibigan sakatapat na kasarian
 59. 59. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 59Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)(Paksa 4: Pakikipagkaibigan saKatapat na Kasarian)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naibibigay sa kapwa ang nararapat(justice) para sa kanya sapamamagitan ng pagiging tapat ditto napatutunayan ang pagkakaroon ngkomitment sa katotohanan atmabuti/matatag na konsensya sapamamagitan ng pagiging tapat sasalita at sa gawa nakagagawa ng mga “brochure” nahumihikayat sa mga kabataan naisabuhay ang katapatan sa salita at sagawa (Paksa 5: Katapatan sa Salita at Gawa)Grade 8 - IKA-APAT NA MARKAHANMga Isyu saPakikipagkapwa naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa mga isyu atsuliraning kaugnay ngpakikipagkapwa:- Kawalan ng Galang saMagulang, Nakatatanda atMga Nasa Kapangyarihan- Karahasan, Paghihiganti atPagkamuhi ang mga mag-aaral ay nakahaharapsa mga isyu kaugnay ngpakikipagkapwa gamit ang mgapagpapahalaga at birtud. naipakikita ng mag-aaral ang pagsunodsa golden rule - mahalin ang kanyangkapwa tulad ng kanyang sarili o “gawinsa kapwa ang mga bagay na naisnyang gawin sa kanya – sapamamagitan ng pag-iwas sa mgagawaing marahas at makakapanakit sakapwa. nakagagawa ng plano ng pagkilos
 60. 60. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 60Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)- Mga Maling PananawKaugnay ng Sekswalidad- Pagsisinungaling- Mga Negatibong Epekto ng˝Peer Pressure˝upang tugunan ang isyu sa karahasansa paaralan at naisasagawa ito(Paksa 1: Karahanasan, Pagkamuhi atPaghihiganti)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… naisasabuhay ang malusog napananaw sa sekswalidad sapamamagitan ng di-pagtangkilik sapornograpiya naipakikita ang paggalang sa dignidadng kapwa sa pamamagitan ngpagkakaroon ng tunay at malalim napakikipag-uganayan sa katapat nakasarian at pagkilala na angpakikipagtalik ay dapat na ginagawalamang sa loob ng kasal nakapagsasagawa ng isanginformation campaign tungkol sa mgapinsalang dulot ng mga malingpananaw sa sekswalidad sapamamagitan ng pamamahagi ng mgababasahin sa mga kapwa mag-aaral(Paksa 3 : Mga Maling PananawKaugnay ng Sekswalidad )
 61. 61. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 61Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… nakatatalima sa tungkulin ng tao nahanapin ang katotohanan sapamamagitan ng pagiging matapat salahat ng bagay naipamamalas na pagsalungat sa diktang tamang pag-iisip at paggawa ngmasama sa kapwa at lipunan angpagsisinungaling nakagagawa ng resolusyon ngpagbabago(Paksa 4: Pagsisinungaling) naipakikita ang kakayahan samapanindigang pagtanggi atmatalinong pagpapasya sa pagharapsa peer pressure. nagagamit ang kanyang kalayaan sapamamagitan ng pagpili sa makabubutipara sa sarili sa kabila ng peerpressure. nakagagawa ng isang plano ngpagkilos upang harapin ang negatibongpeer pressure at naisasagawa ito(Paksa 5 : Mga Negatibong Epekto ngPeer Pressure)
 62. 62. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 62GRADE 9Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Grade 9 - UNANG MARKAHANAng Papel ng Lipunansa TaoAng mag-aaral ay… naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa papel ng lipunansa pag-unlad ng tao.Ang mag-aaral ay… ang mag-aaral ay nakapagbibigay-papuri o puna sa mga ginagawa nglipunan sa tao batay sa pag-unlad ngmga ito sa buhay moral.Ang mag-aaral ay… napatutunayan na ang pagsisikap ngbawat tao na makamit at mapanatiliang kabutihang panlahat sapamamagitan ng pagsasasabuhay atpagpapalaganap ng mga moral nahalaga ay ang puwersangmagpapatatag sa lipunan (Paksa 1.Layunin ng Lipunan: KabutihangPanlahat) nakapagsusuri ng mga halimbawa ngpagsasaalang-alang at dipagsasaalang-alang sa kabutihangpanlahat sa pamilya, paaralan,pamayanan o lipunan (Paksa 1.Layunin ng Lipunan: KabutihangPanlahat) nakapagsasagawa ng panukala namakatutulong sa pagkamit atpagpapanatili ng kabutihang panlahatna mailalapat sa pamilya, paaralan,pamayanan o lipunan (Paksa 1. Layunin ng Lipunan:Kabutihang Panlahat)
 63. 63. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 63Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… napatutunayan na kung umiiral angPrinciple of Subsidiarity, mapananatiliang pagkukusa, kalayaan atpananagutan ng pamayanan o pangkatna nasa mababang antas atmaisasaalang-alang ang dignidad ngbawat kasapi ng pamayanan (Paksa 2.Prinsipyo ng Subsidiarity) nakapagtataya o nakapaghuhusgakung ang Principle of Subsidiarity ayumiiral o nilalabag sa pamilya,baranggay, pamayanan, lipunan/bansagamit ang case study(Paksa 2. Prinsipyo ng Subsidiarity napangangatwiranan na kailangan angpakikibahagi ng bawat tao sa mgapagsisikap na mapabuti ang uri ngpamumuhay sa lipunan/bansa, lalo nasa paglampas sa kahirapan, sa kabilang pagkakaiba ng pananaw, sapagkatito ang paraan upang ibalik ang mgabiyayang tinanggap sa lipunan (bilangbunga ng mga pag-unlad at pamananito(Paksa 3 :Prinsipyo ng Pagkakaisa oPrinciple of Solidarity) nakapagsusuri ng mga pagsunod opaglabag sa Prinsipyo ng Pagkakaisasa pamilya, paaralan, pamayanan o
 64. 64. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 64Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)lipunan (Paksa 3 :Prinsipyo ngPagkakaisa o Principle of Solidarity)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… nahihinuha na ang mga institusyon nglipunan ay itinalaga upang makibahagisa pagkamit ng kabutihang panlahat,ngunit ang pinakamahalagang tunguhinng mga ito ay ang pag-unlad ng tao sabuhay moral (Paksa 4. Mga Gawain ng mgaInstitusyon ng Lipunan- Pamilya- Paaralan- Simbahan- Pamahalaan- Media) nakapagsusuri gamit ang interview,participant observation o immersion, ocase study ang bawat institusyon nglipunan batay sa :- kung nagagampanan nito angitinakdang tungkulin at- kung napauunlad nito angbuhay moral ng tao (Paksa 4. MgaGawain ng mga Institusyon ngLipunan Pamilya Paaralan Simbahan d. Pamahalaan
 65. 65. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 65Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Grade 9 - IKALAWANG MARKAHANAng Tungkulin ng Taosa LipunanAng mag-aaral ay… naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mgatungkulin ng tao sa lipunan.Ang mag-aaral ay… ang mag-aaral ay nakagaganap sakanyang mga tungkulin sa lipunan.Ang mag-aaral ay… napatutunayan na ang karapatan aymagkakaroon ng tunay na kabuluhankung gagampanan ng tao ang kanyangtungkulin na kilalanin at unawain, gamitang kanyang katwiran, angpagkakapantay-pantay ng dignidad nglahat ng tao naisasabuhay ang nilalaman ngnilikhang listahan ng mga karapatanbilang kabataan at mga kaakibat nitongtungkulin(Paksa 1: Karapatan at Tungkulin) nahihinuha na ang batas na nakabataysa Likas na Batas Moral (Natural Law),gumagaratiya sa pagtugon sapangangailangan ng tao at umaayonsa dignidad ng tao at sa kung ano anghinihingi ng tamang katwiran, aymahalaga upang makamit angkabutihang panlahat nakapagbabahagi ng saloobin ukol samga paglabag sa batas nanasasaksihan sa paaralan, pamayanano bansa(Paksa 2: Batas)
 66. 66. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 66Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… napatutunayan na sa pamamagitan ngpaggawa, nakapagpapamalas ang taong mga halaga na makatutulong upangpatuloy na maiangat, bunga ngkanyang paglilingkod, ang antaskultural at moral ng lipunan at makamitniya ang kaganapan ng kanyangpagkatao napagsasagawa ng isang maliit naproyektong pampamayanan(Paksa 3: Paggawa) nahihinuha na ang pakikilahok ng taosa mga gawaing pampamayanan,panlipunan/ pambansa aymakatutulong sa pagkamit ngkabutihang panlahat at kaganapan ngpagkatao nakalalahok sa mahalagang gawaingpampaaralan, pampamayanan,pambayan o pambansa(Paksa 4: Pakikilahok) napatutunayan na sa pamamagitan ngbolunterismo naitataguyod angpagtutulungan at malaking tiwala sapagitan ng mga mamamayan, atnapaglilingkuran ang Diyos sapamamagitan ng kapwa
 67. 67. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 67Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies) nakalalahok sa isang volunteer activitysa paaralan, sa pamayanan sa bayanatbp(Paks5: Bolunterismo)Grade 9 - IKATLONG MARKAHANIkatlo: Ang Tungkulinng Tao sa LipunanAng mag-aaral ay… naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa mga halaga ngpaggawa: kasipagan,pagtitiyaga, pamamahala ngpaggamit ng oras,pagkamalikhain, pagkamahusay,teamwork, nasyonalismo atpatriyotismoAng mag-aaral ay… ang mag-aaral ay naisasabuhay angmga halaga ng paggawa: kasipagan,pagtitiyaga, pamamahala ng paggamitng oras, pagkamlikhain,pagkamahusay, teamwork,nasyonalismo at patriyotismoAng mag-aaral ay… napatutunay ang ang kasipagan nanakatuon sa disiplinado atproduktibong gawain na naaayon saitinakdang mithiin ay kailangan upangumunlad ang sariling pagkatao, kapwa,lipunan at bansa nakagagawa ng Journal ng mgagawaing natapos nang pinaghandaan,ayon sa pamantayan at maymotibasyon sa paggawa(Paksa1: Kasipagan) napatutunayang ang mga hirap, pagodat pagdurusa ay nadadaig ngpagpupunyagi tungo sa pagtupad ngitinakdang mithiin nakagagawa ng Chart ng pagsunod sahakbang upang matupad angitinakdang gawain nang maypagpupunyagi(Paksa 2: Pagtityaga)
 68. 68. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 68Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… natutukoy ang mga patunay na angpamamahala ng oras ay kailangan sakaayusan ng paggawa upangmagampanan ang mga tungkulin nangmay prayoritisasyon (prioritization) nakapagtatala sa Journal ng mgapagkakataong napamahalaan ang oras(Paksa 3: Pamamahala ng Paggamitng Oras) naipaliliwanag na ang kagalingan sapaggawa at paglilingkod ay kailanganupang maiangat ang sarili, mapaunladang ekonomiya ng bansa atmapasalamatan ang Diyos sa mgatalentong Kanyang kaloob. nakapagbibigay ng mga patunay ngkalidad ng gawain o produkto(Paksa 4: Kagalingan sa Paggawa) naipaliliwanag na ang pagkakaisa atpatriyotismo ay patunay ngpagmamahal sa kapwa at bansa tungosa kaunlaran nakikibahagi sa gawaingpampamayanan na nagpapakita ngteamwork, nasyonalismo atpatriyotismo(Paksa 5: Nasyonalismo atPatriyotismo)
 69. 69. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO*TWG on K to 12 Curriculum-bersiyon ng Enero 31, 2012 69Content Pamantayang Pangnilalaman(Content Standards)Pamantayan sa Pagganap(Performance Standards)Mga Batayang Kasanayan(Learning Competencies)Grade 9 - IKA-APAT NA MARKAHANAng Pagpaplano ngKursong Akademiko oTeknikal-BokasyonalBilang Tugon saHamon ng PaggawaAng mag-aaral ay… naipamamalas ng mga mag-aaral ang kaalaman sapagpaplano ng kursongakademiko o teknikal-bokasyonal o negosyobilangtugon ko sa hamon ngpaggawaAng mag-aaral ay… ang mga mag-aaral aynakapagsasagawa ng mga hakbangsa paghahanda para sa kursongakademiko o teknikal-bokasyonal,negosyo o hanapbuhay.Ang mag-aaral ay… naipapamamalas ang pag-unawa naang paggawa na may layuningmaglingkod at makatulong sa kapwa aydaan upang makapag-iwan ng pamana(legacy) na makatutulong sapagpapabuti at pagpapaunlad ng sarili,kapwa at lipunan. naipakikita ang pagbibigay halaga sapaglilingkod sa Diyos sa pamamagitanng paglilingkod sa kapwa bilangmahalagang bahagi ng bokasyon ngbawat tao, sa pamamagitan ngpagsasaalang-alang sa layuningmakatulong sa mga nangangailangan.(Paksa 1: Ang Paggawa BilangPaglilingkod)(Ang pagmamahal ang pangunahin atlikas na bokasyon ng bawat tao) nakapipili ng kursong akademiko oteknikal-bokasyonal atnakapaghahanda para dito gamit angsapat na kaalaman tungkol sa mgatrabahong kailangan sa Pilipinas at saibang bansa(Paksa 2: Mga Lokal at Global naDemand) natutukoy ang mga sariling kakayahan,hilig, halaga at mithiin

×