Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p

44,007 views

Published on

Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p

  1. 1. ANG MGA PAMAMARAAN AT ESTRATEHIYANG PAGTUTURO SA EDUKASYON SAPAGPAPAKATAOJAYSON S. HERNANDEZGuidance Counselor ISan Miguel National High Schoolni:
  2. 2. INCULCATION• Maikintal ang mga tiyak napagpapahalagasa mga mag-aaral upang ito aykanilang tularan at Maginghuwaran• Maipasa at magaya ng mga mag-aaral ang mga pagpapahalagangnagsisilbing pamantayan atsukatanModelingPositive/NegativereinforcementMockingNaggingGamesRole PlayingStorytelling
  3. 3. • Role playing• Simulations• Contrived/real value-ladensituations• In-depth self analysis exercise• Sensitivity exercise• Out-of-class activities• Small group discussion• Clarifying response strategy(CRS)• Values grid• Ranking• Group dynamicsVALUES CLARIFICATION• Magkaroon ng kamalayanat masuri ang sarilingpagpapahalaga atpagpapahalaga ng iba• Maibahagi angpagpapahalaga nang bukasat tapat sa kapwa• Magkaroon ngmakabuluhang pagsusuri sapaniniwala, asal at mgapagpapasya
  4. 4. MORAL DEVELOPMENT•Matulungan ang mga mag-aaral namalinang ang moral napangangatwiran at kaisipan batay samataas na uri ng mga pagpapahalaga•Mahikayat ang mga mag-aaral natalakayin ang mga kadahilanan sapagpili ng mga pagpapahalaga atposisyong kanilang pinaninindigan atdi lamang ang mga pagbabago sakanilang pangangatwiran•moral dilemma episodewith small groupdiscussion relativelystructured andargumentative•Case study
  5. 5. VALUE ANALYSIS• Structured rationaldiscussion• Testing principles•analyzing analogous cases• debate• research• individual/group study• library and field research
  6. 6. ACTION LEARNING• Mabigyan ngpagkakataon ang mgamag-aaral namatuklasan, maisabuhayang kanilang mgapagpapahalaga• mahikayat ang mgamag-aaral na tingnanang sarili bilangpersonal at sosyal nanilalang na kasapi ngkomunidad o isangsistema• methods listed underanalysis andclarification• action project withinthe school andcommunity skillpractice in grouporganizing andinterpersonal relations
  7. 7. TRANSPERSONAL APPROACH• Malinang sa mga mag-aaral ang mataas naantas na kamalayan atispiritwal na paglago sapamamagitan ng prosesosa pagkilala sa sarilitungo sa kaganapan ngpagkatao• Rest and relaxationexercise• Meditation & brieffantasizing• Imagination• Creativity & mind games• Awareness activities
  8. 8. PNU-ACES APPROACHGAWAINPagsisimula ngpagkatuto atpaglinang ngugnayang personal atinterpersonalPAGSUSURIPagsusuri atpagbibigaykahulugan sakaisipan, damdaminat pananawPAGHAHALAWPagkikintal ng aral,mga batayan odireksyon ng mabutingasalPAGLALAPATPagtatalaga ng sarilisa pagsasabuhay ngnatutuhang mabutingasalPagtulong sa PagkatutoPagkintal ng Direksyonsa KABUTIHAN (Inculcation andSetting Direction for Good Life)ParaPAGTATAYAPAGTATAPOS
  9. 9. ISANG MAPAGPALAAT MABUNGANGARAW POSA INYONG LAHAT!!!

×