Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google Analytics I

888 views

Published on

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

Google Analytics I

 1. 1. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es Google Analytics I1
 2. 2. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es Perception Technologies S.L.• Disseny (web, imatge corporativa, ...)• Internet (dominis, allotjament, programació, ...)• Consultoria (usabilitat, serveis legals, ...)• Màrqueting a Internet o Posicionament web o Pagament per clic o Newsletter 2
 3. 3. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es IntroduccióAnalítica webRecopilació, medició, avaluació iexplicació racional de les dadesobtingudes de Internet, amb elpropòsit dentendre i optimitzar lúsde la pàgina web de la organització. 3
 4. 4. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esConceptes bàsics • Pàgina: és un unitat de contingut, definida com a tal sota un criteri d’anàlisis. Es consideres pàgines totes aquelles pàgines HTML/PHP/ASP ja siguin creades dinàmica o estàticament. Els continguts en Flash, Ajax, arxius multimèdia, documents descarregables i pdf no són considerats pàgines. 4
 5. 5. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Pàgines vistes: és el recompte ed vegades que una pàgina ha estat visualitzada correctament. Les respostes del servidor amb codis d’error 400-499 (Contingut no trobat) i 500-599 (Error del servidor), no s’han de comptabilitzar com a pàgines vistes a no ser que el servidor retorni una pàgina d’error. Els continguts en XML (RSS) i els emails que poden ser visualitzats en un navegador, tampoc s’han de considerar pàgines vistes. 5
 6. 6. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Esdeveniment: és una interacció enregistrada pel navegador o pel servidor. Típicament els esdeveniments són activitats que es realitzen dintre d’una pàgina de contingut, com realitzar una transacció, seleccionar opcions dins d’un formulari, interactuar amb contingut multimèdia,... 6
 7. 7. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Click-Through: La quantitat de vegades que un enllaç ha estat clicat. Típicament el Click-Trough es relaciona amb campanyes de marketing específiques com un enviament de emails, Google Adwords,...• Click-Through Rate: És el ratio en la quantitat de clics realitzants a un enllaç i les vegades que aquest ha estat mostrat 7
 8. 8. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Visita: És la interacció d’un visitant amb un lloc web. Si durant un període de temps no es realitza cap interacció, la visita caduca per inactivitat. El període de caducitat de la visita, típicament és de 30 minuts però és configurable.• Visitant: És l’entitat que interactua amb un lloc web realitzant una o múltiples sessions de navegació pels continguts del web. Les entitats que són considerades visitants tan poden ser persones com robots, tècnicament parlant.• Visitants Únics: És el número de visitants, per a una període d’anàlisis concret, que vàren realitzar una o més visites. Cada visitant és comptat només un cop dintre el període definit. El mètode que predomina per a comptabilitzar visitants únics és mitjançant cookies persistents que emmagatzemen un ID aleatori per usuari. Això pot portar confusions (Eliminació de cookies, ús compartit) 8
 9. 9. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Pàgina d’entrada: La pàgina d’entrada és la primera dintre d’una visita. Típicament està representada per una URL o un títol de pàgina. Donat que cada visita conté almenys una pàgina per un període de temps definit, el total de visites, correspon al total de vistes de les pàgines d’entrada. La pàgina d’entrada no s’ha de confondre amb una Landing Page d’una campanya de marketing concreta.• Landing Page: La pàgina d’entrada específica que correspon al inici d’una visita producte d’una campanya de marketing. Típicament una Landing Page es fa servir en el marketing online per a comunicar un Call to Action o una publicitat. En ocasions es fan servir Vanity URL’s o paràmetres específics per a identificar el canal de marketing o la campanya que genera la visita. 9
 10. 10. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Pàgina de sortida: És la última pàgina a la que s’accedeix en una visita. Senyala el final de la visita. Donat que cada visita conté almenys una pàgina vista per un període de temps, el total de visites, correspon al total de visites de les pàgines de sortida. És necessari fer servir cookies per a fer un seguiment de la duració de la sessió.• Duració de la visita: La duració temporal d’una sessió. Típicament es calcula restant al timestamp (2005-10-30 T 10:45) de la última activitat, el timestamp del inici de sessió. Quan es realitza una visita amb una única pàgina vista, típicament no es reporta la duració de la sessió ja que no existeix aquest segon timestamp, llavors, si la duració de la visita no es pot establir es fa servir 0 com a valor 10
 11. 11. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Referrer: La font de tràfic que origina una visita o la sol·licitud d’una pàgina. Tipus de referrers: Tràfic directe: El referrar no existeix (NULL). Indica que s’accedeix a través de la URL o d’un bookmark, Referrer extern: La font de tràfic prové de fora del lloc web definit per l’usuari. Referrer intern: La font de tràfic és interna al lloc web definit per l’usuari. Referrar de cerca: La font de tràfic és un motor de cerca.• Visitants nous: La quantitat de visitants que realitzen una primera visita en un període de temps determinat. Cada visitant només es pot comptabilitzar un cop com a visitant nou dintre d’un període de temps definit. Per definició, no és possible comptabilitzar a un visitant com a nou i recurrent. 11
 12. 12. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Visitants recurrents: La quantitat de visitants que ja havien realitzat una visita per un període de temps determinat. El fet d’haver efectuat una visita anterior al període de temps analitzat ho defineix com a recurrent, independentment de la quantitat de visites que realitzi en aquest període• Reciencia: El temps transcorregut des de que un visitant va realitzar una acció de interès per al analista. Sovint, la reciencia, es vincula amb una visita o una compra. La unitat de medició pot ser expressada en diferents patrons com dies, setmanes o mesos.• Taxa de sortida de la pàgina: La quantitat de sortides des d’una pàgina dividit per la quantitat de vegades que s’ha visualitzat. La taxa de sortida no s’ha de confondre amb el Bounce Rate, degut a que s’aplica a totes les pàgines independentment de si van ser la única visualitzada dintre de la visita. 12
 13. 13. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Rebots (Bounces): La quantitat de visites que només requereixen una pàgina o contingut en el lloc web. Per una visita rebotada la pàgina d’entrada i de sortida son la mateixa ja que és la única sol·licitada.• Taxa de Rebot (Bounce Rate): Respecte el web, és la quantitat de visites que només requereixen una pàgina dividit el total de visites. Per una pàgina correspon al total de single-views dividit pel total de vegades que s’accedeix al lloc a través d’aquesta.• Pàgines per visita: El número de pàgines vistes en el transcurs d’una visita. Típicament es calcula com un promig de la quantitat de pàgines vistes en relació a la quantitat de visites en un període de temps determinat.• Conversió: El número de vegades que es compleix un objectiu. Les conversions són definides per l’analista en funció dels objectius del negoci. 13
 14. 14. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Tasa de conversió: El total de conversions dividides per un denominador rellevant. Típicament la tasa de conversió es calcula en relació al total de visites per a un període de temps. 14
 15. 15. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esConceptes relacionats amb Google Analytics • Compte: És l’estructura bàsica en la que s’organitza la medició d’una o més webs fent servir Google Analytics. Un compte pot fer-se servir per a mesurar una o més webs depenent de les necessitats del projecte. o Cada compte té un ID únic (UA-XXXXXX) que és part del script del traking code. o Només es poden crear fins a 50 perfils dintre d’un compte de GA o Els administradors poden veure i modificar les dades de tots els perfils dins del seu compte. o No és possible migrar dades històriques d’una compte a l’altre dins de Google Analytics. 15
 16. 16. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Propietat web: És un conjunt de pàgines per les que s’instal·la un mateix tracking code. o El web property ID defineix una propietat web dintre de Google Analytics. o El tracking code de Google Analytics defineix un web property ID com la combinació d’un ID de compte i dígits addicionals per als perfils que l’integren (UA-XXXXXX-XX). o Una propietat web pot estar formada per un o més llocs web. 16
 17. 17. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Perfil: És una visualització de reports determinada mitjançant filtres. o Es recomanada crear un Master Profile per cada compte on les dades no estiguin filtrades. o Les dades es comencen a recol·lectar des del moment de creació del perfil. o Els filtres s’executen de forma jeràrquica, transformant les dades per al següent filtre. o Els usuaris només accedeixen a la informació de perfils específics per als que tenen permisos. 17
 18. 18. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es18
 19. 19. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esFuncionament de Google AnalyticsResum del funcionamentGoogle Analytics treballa mitjançant la inserció de bloc de codi JavaScript enla pàgines del lloc web. Quan un visitant visualitza una pàgina, aquest trackingcode fa referència a una arxiu JavaScript que executa la captura de dades.Les personalitzacions del tracking code estableixen la forma com es capturen ies processen les dades que s’envien als servidors de Google Analytics.Les personalitzacions també modifiquen la informació emmagatzemada en lescookies de Google Analytics. 19
 20. 20. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esEl procés d’obtenció de dades 1. Un browser sol·licita una pàgina que conté un codi de seguiment de Google Analytics. 2. El tracking code genera una objecte de seguiment associat al UA del compte. 3. Els mètodes de tracking personalitzats s’executen. 4. El codi de seguiment inicialitza i captura la informació. 5. El codi de seguiment envia la informació requerida al servidor de Google Analytics. 6. Aquesta informació és emprada per crear els reports de Google Analytics. 20
 21. 21. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es21
 22. 22. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esEl Tracking Code de Google AnalyticsEl snippet del tracking code bàsic de Google Analytics consiteix en dues parts,un script que fa referència a l’arxiu ga.js i un segon script que executa el codide seguiment i els mètodes personalitzats. 22
 23. 23. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esLa primera part del script determina dinàmicament si el protocol de la pàginarequerida és estàndard o seguir, així s’utilitza el protocol apropiat.La segona part del script executa el codi de seguiment de tal manera que esregistrin les visualitzacions de la pàgina que es realitzen. Dins de la segonapart es on s’insereixen les modificacions que ens permeten cridar altresmètodes i personalitzar el funcionament del Google Analytics Tracking Code. 23
 24. 24. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esHistoria • L’analítica web es basava en logs • Tot estava gestionat pel departament d’informàtica • El departament de màrqueting no controlava aquesta informació • Teníem estadístiques com les següents: 24
 25. 25. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esAmb els anys... • Es comença a duplicar la inversió publicitaria online • El comerç electrònic comença a funcionar • Es crea una tendència creixent a internet que s’ha de tenir en compte per treuren profit. 25
 26. 26. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es• Apareixen softwares d’analítica web com Urchin On Demand• Solució basada en tags• Cost de 495$ mensuals 26
 27. 27. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esQue és Google Analytics? • El 28 de març del 2005 Google da un cop defecte i anuncia ladquisició de Urchin Corporatrion y el novembre treu una primera versió de Google Analytics. • Una compra totalment estratègica ja que a partir daquell moment el partir mercat mundial dinversió publicitaria On Line es dispara dispara. 27
 28. 28. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esCrear un compte a Google Analytics 28
 29. 29. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es29
 30. 30. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es30
 31. 31. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es31
 32. 32. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es32
 33. 33. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es33
 34. 34. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es34
 35. 35. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es35
 36. 36. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es36
 37. 37. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es37
 38. 38. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.es38
 39. 39. Jordi Moragas Garcia jordimg@perception.es (+34) 93.846.68.93 – www.perception.esPropers cursos que impartirem al CTUG • Google Analytics II – dilluns 11d’abril, de 18 a 21 hDurant el maig i el juny • Màrqueting digital • Duració: 60 h • PVP: 400 € - Curs Bonificable a través de la Fundació Tripartita • OBJECTIUS: o Conèixer com ens pot ajudar el màrqueting digital a superar accions de màrqueting tradicional i augmentar les vendes. o Dissenyar un pla de contactes i comunicacions amb els clients o Dissenyar prospectes i elements de comunicació amb mitjans digitals. o Conèixer casos dèxit de noves formes de relació com comunitat, xarxes socials i eines 2.0 39

×