SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Қағаздан
жасалған көркем
заттар
Ж-56 топ студенті:
Рысбеков Қазыбек Ақылбекұлы
 Қағаз (парсыша:  — «кағоз») — өсімдік талшықтарын белгілі бір 
тәсілмен өңдеу және бір-бірімен ұйыстыра байланыстыру арқылы жұқа 
парақ түрінде жасалатын материал. Италиянша bambagіa, яғни мақта 
деген ұғымды білдіреді; кейін осыдан барып қағаз сөзі өмірге келді.
 а азды 600-ден астам т рі бар. а аз 11 топ а б лінеді:Қ ғ ң ү Қ ғ қ өа азды 600-ден астам т рі бар. а аз 11 топ а б лінеді:Қ ғ ң ү Қ ғ қ ө
 баспалы а азқ қ ғбаспалы а азқ қ ғ (баспаханалы , офсеттік, иллюстрациялы , картографиялы , т.б.) –қ қ қ(баспаханалы , офсеттік, иллюстрациялы , картографиялы , т.б.) –қ қ қ
тегістігімен, т сіні а ты ымен ерекшеленеді, баспа бояуы жа сы ж ылады.ү ң қ ғ қ ұғтегістігімен, т сіні а ты ымен ерекшеленеді, баспа бояуы жа сы ж ылады.ү ң қ ғ қ ұғ
Т с а аздарұ қ ғТ с а аздарұ қ ғ мен газеттік а аздар да осы топ а кіреді.қ ғ қмен газеттік а аздар да осы топ а кіреді.қ ғ қ
 Жазбалы а азқ қ ғЖазбалы а азқ қ ғ (жазу а, конверттік, карточкалы , т.б. пошта а арнал ан а аздар) –ғ қ ғ ғ қ ғ(жазу а, конверттік, карточкалы , т.б. пошта а арнал ан а аздар) –ғ қ ғ ғ қ ғ
бетіні жылтырлы ымен, жа сы желімделгіштігімен ж не сия сормайтынды ыменң ғ қ ә ғбетіні жылтырлы ымен, жа сы желімделгіштігімен ж не сия сормайтынды ыменң ғ қ ә ғ
ерекшеленеді.ерекшеленеді.
 СызбаСызба ж неәж неә суретсурет салу а азық ғсалу а азық ғ (сурет салу, сызба сызу а аздары, сызбалы м лдірқ ғ қ ө(сурет салу, сызба сызу а аздары, сызбалы м лдірқ ғ қ ө
ж не калькалы ), детте толтыр ышсыз (немесе аздап осыл ан) массадан жасалады.ә қ ә ғ қ ғж не калькалы ), детте толтыр ышсыз (немесе аздап осыл ан) массадан жасалады.ә қ ә ғ қ ғ
М лдір болу шін кейбір сорттары к бірек суланып, жо ары ысыммен каландрленеді.ө ү ө ғ қМ лдір болу шін кейбір сорттары к бірек суланып, жо ары ысыммен каландрленеді.ө ү ө ғ қ
Электр о шаула ыш а азды (конденсаторлы , кабельдік, телефонды , о шаула ыш-қ ғ қ ғ ң қ қ қ ғЭлектр о шаула ыш а азды (конденсаторлы , кабельдік, телефонды , о шаула ыш-қ ғ қ ғ ң қ қ қ ғ
орамды , т.б.) механикалы беріктігі жо ары рі жа сы диэлектрлік асиеттеріменқ қ ғ ә қ қорамды , т.б.) механикалы беріктігі жо ары рі жа сы диэлектрлік асиеттеріменқ қ ғ ә қ қ
сипатталады.сипатталады.
 Сі іргіш а азң қ ғСі іргіш а азң қ ғ (с згілік, сор ышты , т.б.) фибра, жар а , санитарлы -гигиеналыү ғ қ ғ қ қ қ(с згілік, сор ышты , т.б.) фибра, жар а , санитарлы -гигиеналыү ғ қ ғ қ қ қ
б йымдар, т.б. ндіру шін олданылады. Б лар кеуектеу келеді де, с йы ты жа сыұ ө ү қ ұ ұ қ қб йымдар, т.б. ндіру шін олданылады. Б лар кеуектеу келеді де, с йы ты жа сыұ ө ү қ ұ ұ қ қ
сі іреді.ңсі іреді.ң
 Аппаратты а азқ қ ғАппаратты а азқ қ ғ (таспалы , перфокарталы , т.б.) те жо ары механикалық қ ө ғ қ(таспалы , перфокарталы , т.б.) те жо ары механикалық қ ө ғ қ
беріктігімен сипатталады. Жары сезгіш а аз фотографиялы ж не жары пенқ қ ғ қ ә қберіктігімен сипатталады. Жары сезгіш а аз фотографиялы ж не жары пенқ қ ғ қ ә қ
к шіруге ажетті, т.б. а аз жасау а пайдаланылады.ө қ қ ғ ғк шіруге ажетті, т.б. а аз жасау а пайдаланылады.ө қ қ ғ ғ
 К шірмелік а азө қ ғК шірмелік а азө қ ғ арнайы деліп дайындалады.өңарнайы деліп дайындалады.өң
 Орамды а азқ қ ғОрамды а азқ қ ғ та амды ж не нерк сіптік б йымдарды орау а, буу а, т.б.ғ қ ә ө ә ұ ғ ғта амды ж не нерк сіптік б йымдарды орау а, буу а, т.б.ғ қ ә ө ә ұ ғ ғ
пайдаланылады. Б лар берік талшы ты материалдардан ж не ндіріс алды тарынанұ қ ә ө қ қпайдаланылады. Б лар берік талшы ты материалдардан ж не ндіріс алды тарынанұ қ ә ө қ қ
жасалады.жасалады.
 нерк сіптік-техникалы а азӨ ә қ қ ғнерк сіптік-техникалы а азӨ ә қ қ ғ патрон, зімпара, диффузор жасау а, жіпке осу а,ғ қ ғпатрон, зімпара, диффузор жасау а, жіпке осу а,ғ қ ғ
дыбыс жазу а олданылады. а аз массасын дайындау бірнеше сатыдан теді:ғ қ Қ ғ өдыбыс жазу а олданылады. а аз массасын дайындау бірнеше сатыдан теді:ғ қ Қ ғ ө
талшы ты материалдарды нта тау, талшы т ріне орай рам дайындау, массанық ұ қ қ ү құталшы ты материалдарды нта тау, талшы т ріне орай рам дайындау, массанық ұ қ қ ү құ
бояу, желімдік ерітінді ж не стемелер даярлау, т.б.ә үбояу, желімдік ерітінді ж не стемелер даярлау, т.б.ә ү
Қағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттар

More Related Content

More from Bilim All

Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауЭлектр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауBilim All
 
Туған жер
Туған жерТуған жер
Туған жерBilim All
 
Мәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыМәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыBilim All
 
Карбон қышқылдары
Карбон қышқылдарыКарбон қышқылдары
Карбон қышқылдарыBilim All
 
Туған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихТуған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихBilim All
 
Жай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлерЖай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлерBilim All
 
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынМен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынBilim All
 
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыДүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыBilim All
 
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыДін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыBilim All
 
Гүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыГүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыBilim All
 
Дисахаридтер
ДисахаридтерДисахаридтер
ДисахаридтерBilim All
 
Сергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыСергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыBilim All
 
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыБейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыBilim All
 
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріАғашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріBilim All
 
Ағаш ою технологиясы
Ағаш ою технологиясыАғаш ою технологиясы
Ағаш ою технологиясыBilim All
 
Компоненттер мен фазалар
Компоненттер мен фазаларКомпоненттер мен фазалар
Компоненттер мен фазаларBilim All
 
Электрохимиялық қорғаныш
Электрохимиялық қорғанышЭлектрохимиялық қорғаныш
Электрохимиялық қорғанышBilim All
 
Коррозиядан электрохимиялық қорғау
Коррозиядан электрохимиялық қорғауКоррозиядан электрохимиялық қорғау
Коррозиядан электрохимиялық қорғауBilim All
 
Гидросфераның ластануы
Гидросфераның ластануыГидросфераның ластануы
Гидросфераның ластануыBilim All
 
Таза органикалық тыңайтқыштарды қолдану
Таза органикалық тыңайтқыштарды қолдануТаза органикалық тыңайтқыштарды қолдану
Таза органикалық тыңайтқыштарды қолдануBilim All
 

More from Bilim All (20)

Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауЭлектр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
 
Туған жер
Туған жерТуған жер
Туған жер
 
Мәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыМәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуы
 
Карбон қышқылдары
Карбон қышқылдарыКарбон қышқылдары
Карбон қышқылдары
 
Туған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихТуған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарих
 
Жай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлерЖай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлер
 
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынМен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
 
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыДүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
 
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыДін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
 
Гүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыГүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысы
 
Дисахаридтер
ДисахаридтерДисахаридтер
Дисахаридтер
 
Сергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыСергіту жаттығулары
Сергіту жаттығулары
 
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыБейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
 
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріАғашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
 
Ағаш ою технологиясы
Ағаш ою технологиясыАғаш ою технологиясы
Ағаш ою технологиясы
 
Компоненттер мен фазалар
Компоненттер мен фазаларКомпоненттер мен фазалар
Компоненттер мен фазалар
 
Электрохимиялық қорғаныш
Электрохимиялық қорғанышЭлектрохимиялық қорғаныш
Электрохимиялық қорғаныш
 
Коррозиядан электрохимиялық қорғау
Коррозиядан электрохимиялық қорғауКоррозиядан электрохимиялық қорғау
Коррозиядан электрохимиялық қорғау
 
Гидросфераның ластануы
Гидросфераның ластануыГидросфераның ластануы
Гидросфераның ластануы
 
Таза органикалық тыңайтқыштарды қолдану
Таза органикалық тыңайтқыштарды қолдануТаза органикалық тыңайтқыштарды қолдану
Таза органикалық тыңайтқыштарды қолдану
 

Қағаздан жасалған көркем заттар

  • 1. Қағаздан жасалған көркем заттар Ж-56 топ студенті: Рысбеков Қазыбек Ақылбекұлы
  • 3.
  • 4.  а азды 600-ден астам т рі бар. а аз 11 топ а б лінеді:Қ ғ ң ү Қ ғ қ өа азды 600-ден астам т рі бар. а аз 11 топ а б лінеді:Қ ғ ң ү Қ ғ қ ө  баспалы а азқ қ ғбаспалы а азқ қ ғ (баспаханалы , офсеттік, иллюстрациялы , картографиялы , т.б.) –қ қ қ(баспаханалы , офсеттік, иллюстрациялы , картографиялы , т.б.) –қ қ қ тегістігімен, т сіні а ты ымен ерекшеленеді, баспа бояуы жа сы ж ылады.ү ң қ ғ қ ұғтегістігімен, т сіні а ты ымен ерекшеленеді, баспа бояуы жа сы ж ылады.ү ң қ ғ қ ұғ Т с а аздарұ қ ғТ с а аздарұ қ ғ мен газеттік а аздар да осы топ а кіреді.қ ғ қмен газеттік а аздар да осы топ а кіреді.қ ғ қ  Жазбалы а азқ қ ғЖазбалы а азқ қ ғ (жазу а, конверттік, карточкалы , т.б. пошта а арнал ан а аздар) –ғ қ ғ ғ қ ғ(жазу а, конверттік, карточкалы , т.б. пошта а арнал ан а аздар) –ғ қ ғ ғ қ ғ бетіні жылтырлы ымен, жа сы желімделгіштігімен ж не сия сормайтынды ыменң ғ қ ә ғбетіні жылтырлы ымен, жа сы желімделгіштігімен ж не сия сормайтынды ыменң ғ қ ә ғ ерекшеленеді.ерекшеленеді.  СызбаСызба ж неәж неә суретсурет салу а азық ғсалу а азық ғ (сурет салу, сызба сызу а аздары, сызбалы м лдірқ ғ қ ө(сурет салу, сызба сызу а аздары, сызбалы м лдірқ ғ қ ө ж не калькалы ), детте толтыр ышсыз (немесе аздап осыл ан) массадан жасалады.ә қ ә ғ қ ғж не калькалы ), детте толтыр ышсыз (немесе аздап осыл ан) массадан жасалады.ә қ ә ғ қ ғ М лдір болу шін кейбір сорттары к бірек суланып, жо ары ысыммен каландрленеді.ө ү ө ғ қМ лдір болу шін кейбір сорттары к бірек суланып, жо ары ысыммен каландрленеді.ө ү ө ғ қ Электр о шаула ыш а азды (конденсаторлы , кабельдік, телефонды , о шаула ыш-қ ғ қ ғ ң қ қ қ ғЭлектр о шаула ыш а азды (конденсаторлы , кабельдік, телефонды , о шаула ыш-қ ғ қ ғ ң қ қ қ ғ орамды , т.б.) механикалы беріктігі жо ары рі жа сы диэлектрлік асиеттеріменқ қ ғ ә қ қорамды , т.б.) механикалы беріктігі жо ары рі жа сы диэлектрлік асиеттеріменқ қ ғ ә қ қ сипатталады.сипатталады.  Сі іргіш а азң қ ғСі іргіш а азң қ ғ (с згілік, сор ышты , т.б.) фибра, жар а , санитарлы -гигиеналыү ғ қ ғ қ қ қ(с згілік, сор ышты , т.б.) фибра, жар а , санитарлы -гигиеналыү ғ қ ғ қ қ қ б йымдар, т.б. ндіру шін олданылады. Б лар кеуектеу келеді де, с йы ты жа сыұ ө ү қ ұ ұ қ қб йымдар, т.б. ндіру шін олданылады. Б лар кеуектеу келеді де, с йы ты жа сыұ ө ү қ ұ ұ қ қ сі іреді.ңсі іреді.ң  Аппаратты а азқ қ ғАппаратты а азқ қ ғ (таспалы , перфокарталы , т.б.) те жо ары механикалық қ ө ғ қ(таспалы , перфокарталы , т.б.) те жо ары механикалық қ ө ғ қ беріктігімен сипатталады. Жары сезгіш а аз фотографиялы ж не жары пенқ қ ғ қ ә қберіктігімен сипатталады. Жары сезгіш а аз фотографиялы ж не жары пенқ қ ғ қ ә қ к шіруге ажетті, т.б. а аз жасау а пайдаланылады.ө қ қ ғ ғк шіруге ажетті, т.б. а аз жасау а пайдаланылады.ө қ қ ғ ғ  К шірмелік а азө қ ғК шірмелік а азө қ ғ арнайы деліп дайындалады.өңарнайы деліп дайындалады.өң  Орамды а азқ қ ғОрамды а азқ қ ғ та амды ж не нерк сіптік б йымдарды орау а, буу а, т.б.ғ қ ә ө ә ұ ғ ғта амды ж не нерк сіптік б йымдарды орау а, буу а, т.б.ғ қ ә ө ә ұ ғ ғ пайдаланылады. Б лар берік талшы ты материалдардан ж не ндіріс алды тарынанұ қ ә ө қ қпайдаланылады. Б лар берік талшы ты материалдардан ж не ндіріс алды тарынанұ қ ә ө қ қ жасалады.жасалады.  нерк сіптік-техникалы а азӨ ә қ қ ғнерк сіптік-техникалы а азӨ ә қ қ ғ патрон, зімпара, диффузор жасау а, жіпке осу а,ғ қ ғпатрон, зімпара, диффузор жасау а, жіпке осу а,ғ қ ғ дыбыс жазу а олданылады. а аз массасын дайындау бірнеше сатыдан теді:ғ қ Қ ғ өдыбыс жазу а олданылады. а аз массасын дайындау бірнеше сатыдан теді:ғ қ Қ ғ ө талшы ты материалдарды нта тау, талшы т ріне орай рам дайындау, массанық ұ қ қ ү құталшы ты материалдарды нта тау, талшы т ріне орай рам дайындау, массанық ұ қ қ ү құ бояу, желімдік ерітінді ж не стемелер даярлау, т.б.ә үбояу, желімдік ерітінді ж не стемелер даярлау, т.б.ә ү