SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Карбон ыш ылдарық қ
Т-44 топ студенті
Амангелді Динара
Карбон ыш ылдарық қ
Органикалы осылыстарды ішінде белгілі ыш ылды асиеті бары –қ қ ң қ қ қ қ
карбон ыш ылдары. Б л осылыстар рамында карбоксил тобы менқ қ ұ қ құ
гидроксил тобынан рал ан, карбоксил тобы деп аталатын ерекше топқұ ғ
бар. Ерекшелігі ыш ыл ретінде протон б летін абілеті бар топ.қ қ ө қ
Жіктелуі.
Карбоксил тобы байланыс ан к мірсутек алды ыны таби атына арайқ ө қ ғ ң ғ қ
аны анқ ққ ж неә аны па анқ қ ғ карбон ыш ылдары деп жіктеледі.қ қ
СН3СН2СН2СООН СН2=СН- СН2-СООН
аны ан карбон ыш ылы аны па ан арбон ыш ылық ққ қ қ қ қ ғ қ қ қ
(бутан ыш ылы)қ қ (3-бутен ыш ылы)қ қ
Молекула рамында ы карбоксил тобыны санына арайқұ ғ ң қ бір негізді,
егер бір карбоксил тобы болса, екі негізді екі карбоксил тобы болса, сол
сия ты,қ к п негіздіө -бірнеше карбоксил тобы болып жіктеледі.
СН3СН2СН2СООН НООС- СН2- СООН
бір негізді (май ыш ылы)қ қ екі негізді ыш ыл (малон ыш ылы)қ қ қ қ
Жіктелуіні ішіндегі е жай кілі – аны ан бір негізді карбонң ң ө қ ққ
ыш ылдары.қ қ
аны ан бір негізді карбон ыш ылдарыны аталуыҚ ққ қ қ ң
Физикалы асиеттері.қ қ
Т мен молекулалы монокарбон ыш ылдары (Сө қ қ 1-С9) – т ссізү
с йы ты , жо ары молекулалы – атты заттар. Бірінші гомологтары –ұ қ қ ғ қ
мырс а, сірке ж не прапион ыш ылдары – жа ымсыз иісті, там ан жерінқұ қ ә қ қ ғ ғ
к йдіретін заттар, сумен кез келген м лшерде араласады, ал рамында бесү ө құ
к міртек атомы бар карбон ыш ылдары суда те аз ериді, жо арыө қ қ ө ғ
молекулалы ыш ылдарды ерімталды ы те аз. ыш ылдарды суда ық қ ң ғ ө Қ қ ң ғ
ерімділігі, оларды сумен сутекті байланыс т зуіне байланысты. ыш ылң ү Қ қ
молекуласы полярлы, сол себепті спирттер сия ты, бір - бірімен немесеқ
бас а молекулалармен сутекті байланыс т зе алады. Карбонқ ү
ышы лдарыны сумен сутекті байланыс т зуі карбон ыш ылдарынық қ ң ү қ қ ң
асиетіне сер етеді. Мысалы, осыны м н тижесінде пентанол-1 мен пентанқ ә ң ә
ыш ылыны суда ерімділігі (100 г суда 3г) бірдей деуге болады. 100қ қ ң 0
Ал ыш ыл молекулаларыны арасында ы молекула аралық қ ң ғ қ
сутекті байланысты т зілуі, оны оны айнау температурасынң ү ң ң қ
жо арылатады, я ни спирттермен, альдегидтермен салыстыр андағ ғ ғ
ыш ылдарды айнау температурасы жо ары.қ қ ң қ ғ
Химиялы асиеттеріқ қ
 Карбон ыш ылында ы карбоксил топшасына ыш ылды асиет т нқ қ ғ қ қ қ қ ә
бол анды тан, олар металл ж не оларды оксид, гидроксидтерімен т зғ қ ә ң ұ
т зе рекеттеседі:ү ә
2R – COOH + 2Na → 2R – COONa + H2
R – COOH + K2O → 2R – COOK + H2O
R – COOH + KOH → R – COOK + H2O
R – COOH + NH3 → R – COONH4
Сірке ыш ылы карбонат, гидрокарбонаттармен рекеттеседі:қ қ ә
СH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2
2СH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2
 К рделі эфир т зу – этерификация реакциясы:ү ү
 ыш ыл галогенидтеріні т зілуі:Қ қ ң ү
2. Эксперименттік б лімө
2.1 Карбон ыш ылдарыны орынбасу реакцияларына атысуы.қ қ ң қ
1 – т жірибе.ә
Карбон ыш ылдарыны металдармен рекеттесуіқ қ ң ә
Пробирка а сірке ыш ылынан 2-3 мл йып, о ан натрийғ қ қ құ ғ
металынан бидайдай екі т йір салып, аузын с йірленген газ ж ретінү ү ү
т тігі бар ты ынмен бекітеді. Реакция активті ж реді де, газ б лінеү ғ ү ө
бастайды. Оны газ ж ретін т тікті шында жа ып к руге болады.ү ү ң ұ ғ ө
Реакция те деуін жазы дар.ң ң
2 – т жірибе.ә
Тоты тармен рекеттесуіқ ә
Пробирка а 2-3 мл сірке ыш ылын йып, оны стіне 0,2 гғ қ қ құ ң ү
магний оксидін осып, ыздыр анда, сірке ыш ыл магний т зы т зіледі.қ қ ғ қ қ ұ ү
Реакция те деуін жазы дар.ң ң
3 – т жірибе.ә
Негіздермен рекеттесуіә
Пробирка а 2-3 мл фенолфталейнмен боял ан с йытыл анғ ғ ұ ғ
натрий гидроксидін йып, о ан ерітінді т ссізденгенше сірке ыш ылынқұ ғ ү қ қ
ос анда, ерітінді т з т зіледі. Оны ерітніді т сіні згеруіненқ қ ұ ү ү ң ө
бай аймыз, Реакция те деуін жазы дар.қ ң ң
2.1 Алын ан н тижелерді деуғ ә өң
1 – т жірибеә
Пробирка а сірке ыш ылынан 2-3 мл йдым, о ан натрийғ қ қ құ ғ
металынан бидайдай екі т йір салдым, аузын с йірленген газ ж ретін т тігіү ү ү ү
бар ты ынмен бекіттім. Реакция активті ж реді де, газ б ліне бастады.. Онығ ү ө
газ ж ретін т тікті шында жа ып к ру ар ылы бай адым.ү ү ң ұ ғ ө қ қ
CH3COOH + Na → CH3COONa + H2↑
б/э: реакция н тижесінде сутегі газы б ліне бастады.ә ө
2 – т жірибеә
Пробирка а 2-3 мл сірке ыш ылын йдым, оны стіне 0,2 магнийғ қ қ құ ң ү
оксидін осып, ыздыр анда, сірке ыш ыл магний т зы т зілді.қ қ ғ қ қ ұ ү
2CH3COOH + MgO → (CH3COO)2Mg + H2O
б/э: сірке ыш ылына магний оксидін осып ыздыр анда, магнийқ қ қ қ ғ
оксиді еріт, су б лінді.ө
3 – т жірибеә
Пробирка а 2-3 мл фенолфталейнмен боял ан с йытыл ан натрийғ ғ ұ ғ
гидроксидін йдым, о ан ерітінді т ссізденгенше сірке ыш ылын ос анда,құ ғ ү қ қ қ қ
ерітінді т з т зілді.ұ ү
CH3COOH + NaОН → CH3COONa + H2О
 Фенолфталейнмен боялған сұйытылған
натрий гидроксиді
 Сірке қышқылын қосқанда түссізденуі
б/э: фенолфталейнмен боял ан с йытыл ан натрий гидроксидіні т сі ашы ызыл т стіғ ұ ғ ң ү қ қ ү
болды, сірке ыш ылын й анда ерітіндіні т сі т ссіз болып згерді.қ қ құ ғ ң ү ү ө

More Related Content

What's hot

G 014.doc
G 014.docG 014.doc
G 014.docqimia
 
лекція 8
лекція 8лекція 8
лекція 8cit-cit
 
გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14datiko43
 
გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3datiko43
 
лекція 13 (pdf.io)
лекція 13 (pdf.io)лекція 13 (pdf.io)
лекція 13 (pdf.io)cit-cit
 
Күкірт қышқылы және оның тұздары
Күкірт қышқылы және оның тұздарыКүкірт қышқылы және оның тұздары
Күкірт қышқылы және оның тұздарыАйбек Қуандықұлы
 
Кислоти: поняття, назви, склад
Кислоти: поняття, назви, складКислоти: поняття, назви, склад
Кислоти: поняття, назви, складЕлена Мешкова
 
გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8barambo
 
Будова атому карбону
Будова атому карбонуБудова атому карбону
Будова атому карбонуlabinskiir-33
 
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაციაარაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაციაlika_86
 
Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...
Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...
Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...Олена Колісник
 
лабораторна робота 2
лабораторна робота 2лабораторна робота 2
лабораторна робота 2shulga_sa
 
6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptx
6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptx6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptx
6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptxssuser0a316a
 
გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16barambo
 
Презентация сульфатна кислота
Презентация сульфатна кислотаПрезентация сульфатна кислота
Презентация сульфатна кислотаИрина Вовченко
 

What's hot (20)

G 014.doc
G 014.docG 014.doc
G 014.doc
 
Вуглеводи
ВуглеводиВуглеводи
Вуглеводи
 
лекція 8
лекція 8лекція 8
лекція 8
 
გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
 
темір
теміртемір
темір
 
გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
 
лекція 13 (pdf.io)
лекція 13 (pdf.io)лекція 13 (pdf.io)
лекція 13 (pdf.io)
 
Хімічна формула
Хімічна формулаХімічна формула
Хімічна формула
 
альдегіди
альдегідиальдегіди
альдегіди
 
Күкірт қышқылы және оның тұздары
Күкірт қышқылы және оның тұздарыКүкірт қышқылы және оның тұздары
Күкірт қышқылы және оның тұздары
 
Кислоти: поняття, назви, склад
Кислоти: поняття, назви, складКислоти: поняття, назви, склад
Кислоти: поняття, назви, склад
 
გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
 
Будова атому карбону
Будова атому карбонуБудова атому карбону
Будова атому карбону
 
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაციაარაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
 
Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...
Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...
Лікарські речовини, похідні елементів VIII та II груп періодичної системи ...
 
лабораторна робота 2
лабораторна робота 2лабораторна робота 2
лабораторна робота 2
 
6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptx
6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptx6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptx
6 сабақ. Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса.pptx
 
გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
 
Презентация сульфатна кислота
Презентация сульфатна кислотаПрезентация сульфатна кислота
Презентация сульфатна кислота
 
крохмаль учитель
крохмаль  учителькрохмаль  учитель
крохмаль учитель
 

More from Bilim All

Cалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесіCалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесіBilim All
 
Жайлау көркі
Жайлау көркіЖайлау көркі
Жайлау көркіBilim All
 
Ғажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхатҒажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхатBilim All
 
Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби Bilim All
 
Holidays 5 grade
Holidays 5 gradeHolidays 5 grade
Holidays 5 gradeBilim All
 
Жабайы жануарлар
Жабайы жануарларЖабайы жануарлар
Жабайы жануарларBilim All
 
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауЭлектр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауBilim All
 
Туған жер
Туған жерТуған жер
Туған жерBilim All
 
Мәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыМәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыBilim All
 
Туған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихТуған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихBilim All
 
Жай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлерЖай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлерBilim All
 
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынМен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынBilim All
 
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыДүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыBilim All
 
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыДін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыBilim All
 
Гүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыГүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыBilim All
 
Дисахаридтер
ДисахаридтерДисахаридтер
ДисахаридтерBilim All
 
Сергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыСергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыBilim All
 
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыБейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыBilim All
 
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріАғашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріBilim All
 
Қағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттарҚағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттарBilim All
 

More from Bilim All (20)

Cалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесіCалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесі
 
Жайлау көркі
Жайлау көркіЖайлау көркі
Жайлау көркі
 
Ғажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхатҒажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхат
 
Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби
 
Holidays 5 grade
Holidays 5 gradeHolidays 5 grade
Holidays 5 grade
 
Жабайы жануарлар
Жабайы жануарларЖабайы жануарлар
Жабайы жануарлар
 
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауЭлектр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
 
Туған жер
Туған жерТуған жер
Туған жер
 
Мәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыМәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуы
 
Туған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихТуған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарих
 
Жай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлерЖай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлер
 
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынМен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
 
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыДүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
 
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыДін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
 
Гүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыГүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысы
 
Дисахаридтер
ДисахаридтерДисахаридтер
Дисахаридтер
 
Сергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыСергіту жаттығулары
Сергіту жаттығулары
 
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыБейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
 
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріАғашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
 
Қағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттарҚағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттар
 

Карбон қышқылдары

 • 1. Карбон ыш ылдарық қ Т-44 топ студенті Амангелді Динара
 • 2. Карбон ыш ылдарық қ Органикалы осылыстарды ішінде белгілі ыш ылды асиеті бары –қ қ ң қ қ қ қ карбон ыш ылдары. Б л осылыстар рамында карбоксил тобы менқ қ ұ қ құ гидроксил тобынан рал ан, карбоксил тобы деп аталатын ерекше топқұ ғ бар. Ерекшелігі ыш ыл ретінде протон б летін абілеті бар топ.қ қ ө қ Жіктелуі. Карбоксил тобы байланыс ан к мірсутек алды ыны таби атына арайқ ө қ ғ ң ғ қ аны анқ ққ ж неә аны па анқ қ ғ карбон ыш ылдары деп жіктеледі.қ қ СН3СН2СН2СООН СН2=СН- СН2-СООН аны ан карбон ыш ылы аны па ан арбон ыш ылық ққ қ қ қ қ ғ қ қ қ (бутан ыш ылы)қ қ (3-бутен ыш ылы)қ қ Молекула рамында ы карбоксил тобыны санына арайқұ ғ ң қ бір негізді, егер бір карбоксил тобы болса, екі негізді екі карбоксил тобы болса, сол сия ты,қ к п негіздіө -бірнеше карбоксил тобы болып жіктеледі. СН3СН2СН2СООН НООС- СН2- СООН бір негізді (май ыш ылы)қ қ екі негізді ыш ыл (малон ыш ылы)қ қ қ қ Жіктелуіні ішіндегі е жай кілі – аны ан бір негізді карбонң ң ө қ ққ ыш ылдары.қ қ
 • 3. аны ан бір негізді карбон ыш ылдарыны аталуыҚ ққ қ қ ң
 • 4. Физикалы асиеттері.қ қ Т мен молекулалы монокарбон ыш ылдары (Сө қ қ 1-С9) – т ссізү с йы ты , жо ары молекулалы – атты заттар. Бірінші гомологтары –ұ қ қ ғ қ мырс а, сірке ж не прапион ыш ылдары – жа ымсыз иісті, там ан жерінқұ қ ә қ қ ғ ғ к йдіретін заттар, сумен кез келген м лшерде араласады, ал рамында бесү ө құ к міртек атомы бар карбон ыш ылдары суда те аз ериді, жо арыө қ қ ө ғ молекулалы ыш ылдарды ерімталды ы те аз. ыш ылдарды суда ық қ ң ғ ө Қ қ ң ғ ерімділігі, оларды сумен сутекті байланыс т зуіне байланысты. ыш ылң ү Қ қ молекуласы полярлы, сол себепті спирттер сия ты, бір - бірімен немесеқ бас а молекулалармен сутекті байланыс т зе алады. Карбонқ ү ышы лдарыны сумен сутекті байланыс т зуі карбон ыш ылдарынық қ ң ү қ қ ң асиетіне сер етеді. Мысалы, осыны м н тижесінде пентанол-1 мен пентанқ ә ң ә ыш ылыны суда ерімділігі (100 г суда 3г) бірдей деуге болады. 100қ қ ң 0 Ал ыш ыл молекулаларыны арасында ы молекула аралық қ ң ғ қ сутекті байланысты т зілуі, оны оны айнау температурасынң ү ң ң қ жо арылатады, я ни спирттермен, альдегидтермен салыстыр андағ ғ ғ ыш ылдарды айнау температурасы жо ары.қ қ ң қ ғ
 • 5. Химиялы асиеттеріқ қ  Карбон ыш ылында ы карбоксил топшасына ыш ылды асиет т нқ қ ғ қ қ қ қ ә бол анды тан, олар металл ж не оларды оксид, гидроксидтерімен т зғ қ ә ң ұ т зе рекеттеседі:ү ә 2R – COOH + 2Na → 2R – COONa + H2 R – COOH + K2O → 2R – COOK + H2O R – COOH + KOH → R – COOK + H2O R – COOH + NH3 → R – COONH4 Сірке ыш ылы карбонат, гидрокарбонаттармен рекеттеседі:қ қ ә СH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 2СH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2  К рделі эфир т зу – этерификация реакциясы:ү ү  ыш ыл галогенидтеріні т зілуі:Қ қ ң ү
 • 6. 2. Эксперименттік б лімө 2.1 Карбон ыш ылдарыны орынбасу реакцияларына атысуы.қ қ ң қ 1 – т жірибе.ә Карбон ыш ылдарыны металдармен рекеттесуіқ қ ң ә Пробирка а сірке ыш ылынан 2-3 мл йып, о ан натрийғ қ қ құ ғ металынан бидайдай екі т йір салып, аузын с йірленген газ ж ретінү ү ү т тігі бар ты ынмен бекітеді. Реакция активті ж реді де, газ б лінеү ғ ү ө бастайды. Оны газ ж ретін т тікті шында жа ып к руге болады.ү ү ң ұ ғ ө Реакция те деуін жазы дар.ң ң 2 – т жірибе.ә Тоты тармен рекеттесуіқ ә Пробирка а 2-3 мл сірке ыш ылын йып, оны стіне 0,2 гғ қ қ құ ң ү магний оксидін осып, ыздыр анда, сірке ыш ыл магний т зы т зіледі.қ қ ғ қ қ ұ ү Реакция те деуін жазы дар.ң ң 3 – т жірибе.ә Негіздермен рекеттесуіә Пробирка а 2-3 мл фенолфталейнмен боял ан с йытыл анғ ғ ұ ғ натрий гидроксидін йып, о ан ерітінді т ссізденгенше сірке ыш ылынқұ ғ ү қ қ ос анда, ерітінді т з т зіледі. Оны ерітніді т сіні згеруіненқ қ ұ ү ү ң ө бай аймыз, Реакция те деуін жазы дар.қ ң ң
 • 7. 2.1 Алын ан н тижелерді деуғ ә өң 1 – т жірибеә Пробирка а сірке ыш ылынан 2-3 мл йдым, о ан натрийғ қ қ құ ғ металынан бидайдай екі т йір салдым, аузын с йірленген газ ж ретін т тігіү ү ү ү бар ты ынмен бекіттім. Реакция активті ж реді де, газ б ліне бастады.. Онығ ү ө газ ж ретін т тікті шында жа ып к ру ар ылы бай адым.ү ү ң ұ ғ ө қ қ CH3COOH + Na → CH3COONa + H2↑ б/э: реакция н тижесінде сутегі газы б ліне бастады.ә ө
 • 8. 2 – т жірибеә Пробирка а 2-3 мл сірке ыш ылын йдым, оны стіне 0,2 магнийғ қ қ құ ң ү оксидін осып, ыздыр анда, сірке ыш ыл магний т зы т зілді.қ қ ғ қ қ ұ ү 2CH3COOH + MgO → (CH3COO)2Mg + H2O б/э: сірке ыш ылына магний оксидін осып ыздыр анда, магнийқ қ қ қ ғ оксиді еріт, су б лінді.ө
 • 9. 3 – т жірибеә Пробирка а 2-3 мл фенолфталейнмен боял ан с йытыл ан натрийғ ғ ұ ғ гидроксидін йдым, о ан ерітінді т ссізденгенше сірке ыш ылын ос анда,құ ғ ү қ қ қ қ ерітінді т з т зілді.ұ ү CH3COOH + NaОН → CH3COONa + H2О
 • 10.  Фенолфталейнмен боялған сұйытылған натрий гидроксиді  Сірке қышқылын қосқанда түссізденуі б/э: фенолфталейнмен боял ан с йытыл ан натрий гидроксидіні т сі ашы ызыл т стіғ ұ ғ ң ү қ қ ү болды, сірке ыш ылын й анда ерітіндіні т сі т ссіз болып згерді.қ қ құ ғ ң ү ү ө