Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluar per millorar

599 views

Published on

Ponència de la Teresa Mañà a la 8a Jornada de Biblioteques escolars de Girona, amb el títol: Avaluar per millorar. Explica l'eina d'autoavaluació per a biblioteques escolars "Biblioteques escolars entre interrogants?"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluar per millorar

 1. 1. Avaluar per millorar: Biblioteques escolars, entre interrogants? Teresa Mañà (mana@ub.edu) Facultat de Biblioteconomia i Documentació. UB VIII Jornada de Biblioteques escolars Girona, 15 d’octubre
 2. 2. Avaluació de la biblioteca escolar 1. Per què avaluem?: avaluar és útil 2. Què avaluem?: avaluar no és comptar 3. Com avaluem?: dades de l’estudi 2011 4. De què partim?: els estàndards de les Directrius per als centres d’educació de Catalunya 5. Amb què comptem?: eina d’autoavaluació
 3. 3. 1 Per què avaluem? Quina utilitat té?     Per planificar  per saber tots (responsable, professorat, equip directiu, famílies, alumnat) què fa la biblioteca  per establir objectius i prioritats de cara al futur  per decidir com assignar recursos  per facilitar la integració amb altres polítiques del centre Per controlar el progrés  per veure si duem a terme les coses que ens havíem proposat de fer  per avaluar les prioritats d‘acció futura  per aconseguir el rendiment més eficient en àrees prioritàries Per justificar l’assignació de recursos  per demostrar la relació entre els recursos que utilitzem i el que estem aconseguint  per justificar les despeses, tant les passades com les futures Per comunicar  per explicar el rendiment als membres de l’equip directiu, a la comunitat escolar (alumnat, professorat, famílies) i a l’administració
 4. 4. 2 Què avaluem?  Acostumem a avaluar els/alguns aspectes comptables (avaluació quantitativa):  Recursos humans i econòmics: quantes hores fa el personal, de quant pressupost disposem, en què invertim…  Edifici, instal·lacions i equipament: quants ordinadors tenim, quants punts de lectura existeixen…  Col·lecció: quants documents, de quines matèries, quants n’incorporem de nous…  Serveis i activitats: quantes hores obre la biblioteca, quins serveis ofereix, quantes activitats realitza…  Úsos: quants llibres prestem, quins cursos s’emporten més llibres, quins es fan servir més… Avaluar no és comptar: aquesta avaluació serveix quan disposem d’uns estàndards que ens diuen quin és el nivell correcte.  I serveix quan les dades es recullen de manera regular, homogènia i normalitzada per poder comparar entre nosaltres i amb els altres.
 5. 5. 2  … però hem d’avaluar també altres aspectes intangibles que són tan o més importants en el funcionament de la biblioteca (avaluació qualitativa):    ... Accessibilitat a la biblioteca i als seus recursos: és fàcil trobar la biblioteca? L’equipament i el mobiliari són adequats? La col·lecció està disponible físicament i en línia? Valor que la comunitat escolar atorga a la biblioteca: té el suport de l’equip directiu? Participa en els òrgans de planificació i coordinació? Relació de la biblioteca amb el currículum: els professors utilitzen estratègies per incentivar l’ús de la biblioteca? La biblioteca està implicada en el Pla de Lectura de centre?
 6. 6. 3 Com avaluem ?  Avaluació interna (autoavaluació) o externa  Avaluació quantitativa   Avaluació qualitativa       Dades, estadístiques Enquestes d’ús, de satisfacció Entrevistes Grups de discussió Fulls de suggeriments … Necessitat d’indicadors quantitatius i qualitatius amb diferents nivells o graus d’assoliment
 7. 7. 3 Com avaluem?
 8. 8.  Pla de treball: existència i avaluació El 59,8% dels centres disposa d’un Pla de treball que recull els objectius del curs, la distribució de responsabilitats i tasques i el calendari de les activitats previstes. En relació al 2005, el percentatge es manté estable però a la baixa (62,6%) El Pla de treball s’avalua sistemàticament en el 82,1% dels centres. Aquesta pràctica es més habitual en els centres públics de Primària (89%) que en els de Secundària (75%) Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011
 9. 9.  Avaluació periòdica El 39,5% dels centres realitza algun tipus d’avaluació (anàlisi d'estadístiques, elaboració d’una memòria, reunions amb l’equip docent i la comissió de biblioteca…) En relació al 2005 hi ha un petit increment (el percentatge global se situava en el 33,3%) Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011
 10. 10.  Recollida de dades estadístiques En relació al 2005, es manté igual a Primària i es lleugerament superior en els altres tipus de centres.
 11. 11. 2 De què partim? “Construir una eina d'autoavaluació de (i per a) la biblioteca escolar en el nostre context educatiu no és una tasca fàcil, almenys, des de tres punts de vista. a) L'escassa cultura d'avaluació interna en els centres educatius, b) el desenvolupament desigual de les biblioteques escolars i c) l'absència d'uns estàndards acceptats per les administracions educatives, que fixin els requisits de funcionament”
 12. 12. 4 De què partim? http://www.xtec.cat/web/projectes/ biblioteca/directrius
 13. 13. 5 Amb què comptem? http://bd.ub.edu/bescolar/IMG/pdf/15133.pdf
 14. 14. 5 Amb què comptem? Una eina d’autoavaluació: Per poder utilitzar autònomament Per poder utilitzar en funció de les condicions (temps, personal, integració de la biblioteca en el centre, experiència i permanència del responsable en el càrrec...) Per poder disposar d’un diagnòstic quantitatiu i qualitatiu Per poder planificar les millores
 15. 15. Una eina d’autoavaluació basada en preguntes Com ho fem? Com ho fem? Com ho podem saber? Com ho podem saber? Avaluació Avaluació Com ho podem Com ho podem millorar? millorar? Pla de millora Pla de millora
 16. 16.   Procés intern, conjunt i recursiu (bienal) L'eina s’estructura en: 1 Pla d’autoavaluació 2 Dades bàsiques de la biblioteca 3 Dimensions, indicadors i nivells d’assoliment 4 Preguntes-guia 5 Full d’avaluació i planificació
 17. 17. Dimensions Aspectes que avaluem, àmbits del funcionament i ús de la biblioteca A. Valor e integración en el centro B. Accesibilidad C. Visibilidad D. Apoyo al currículo D1. Análisis de necesidades y oferta de servicios D2. Adecuación de los recursos documentales D3. Coordinación pedagógica D4. Competencias en lectura y escritura D5. Competencia digital, en información y para aprender a aprender D6. Competencia social y ciudadana E. Usos y usuarios F. Planificación y evaluación G. Equipo de trabajo H. Comunidad profesional I. Puentes con la comunidad
 18. 18. Indicadors  Aspectes que mesurem: esdevenen els objectius a aconseguir en cada dimensió  N’hi ha de qualitatius i de quantitatius, en funció d’allò que es mesura.  Manquen estàndards per part de les administracions educatives (els mínims a partir dels quals es considera adequat un servei)
 19. 19. Nivells d’assoliment Determinen el grau en què s’aconsegueix complir amb un determinat indicador o amb una dimensió: DEFICIENT La biblioteca no contempla aquest aspecte. LIMITAT Es duen a terme algunes accions de manera incipient i irregular. BO Alguns aspectes es cobreixen satsifactòriament però d’altres podrien millorar. EXCEL·LENT La biblioteca ho fa tot i bé
 20. 20. Exemple (1) Indicadores Indicadores ••Apoyo del equipo docente Apoyo del equipo docente ••Presencia en la documentación Presencia en la documentación ••Órganos en los que participa Órganos en los que participa ••€ para recursos documentales € para recursos documentales ••€ para otras necesidades € para otras necesidades ••Familias Familias
 21. 21. Exemple (2)
 22. 22. Exemple (3) DEFICIENTE EXCELENTE LIMITADO BUENO DEFICIENTE EXCELENTE LIMITADO BUENO
 23. 23. L'eina s’estructura en: 1 Pla d’autoavaluació 2 Dades bàsiques de la biblioteca 3 Dimensions, indicadors i nivells d’assoliment 4 Preguntes-guia 5 Full d’avaluació i planificació
 24. 24. 4 Preguntes guia Ajuden i orienten a determinar el nivell d’assoliment:    Es poden fer prèviament a l’assignació del nivell per ajudar a reflexionar Poden suggerir idees per a la millora Les preguntes estan formulades per obtenir respostes de si o no, encara que no s’han d’entendre com a valors absoluts
 25. 25. 4 Preguntes guia Exemple
 26. 26. 4 Mètodes per obtenir informació Es proposen diferents mètodes per obtenir informació de manera sistemàtica: ANÀLISI DE PRODUCTES (impresos i electrònics) web, bloc, fullets, guia, cartells, bústia de suggeriments ... REUNIONS MONOGRÀFIQUES, ENTREVISTES, ENQUESTES ... opinió de tots els agents. ESTADÍSTIQUES adquisicions, baixes, préstecs, visites ... OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA amb objectius concrets. DOCUMENTACIÓ del centre i generada per la biblioteca.
 27. 27. 4 Mètodes per obtenir informació Exemple
 28. 28. L'eina s’estructura en: 1 Pla d’autoavaluació 2 Dades bàsiques de la biblioteca 3 Dimensions, indicadors i nivells d’assoliment 4 Preguntes-guia 5 Full d’avaluació i planificació
 29. 29. 5 Full d’avaluació i planificació Serveix per planificar les millores: què farem, com ho farem, amb qui, i en quin termini NIVELL DESITJAT a partir del nivell d'assoliment obtingut (no salts inassolibles). ACCIONS concretes i propostes. PERSONES implicades (professors, alumnes, equip directiu). TERMINIS compromesos
 30. 30. 5 Full d’avaluació i planificació Exemple
 31. 31. En resum Com ho estem fent? Com ho podem saber? Com ho podem millorar
 32. 32. C Visibilidad Se valoran las acciones de la biblioteca en relación con la difusión (dar a conocer), la comunicación (invitar a la interacción) y la señalización (ubicar el espacio) en el conjunto del centro.
 33. 33. Com ho estem fent? Dimensión Dimensión Indicadores Indicadores Niveles de logro Niveles de logro
 34. 34. Com ho podem saber?
 35. 35. Com podem millorar?
 36. 36.  Disponible en català a: http://bd.ub.edu/bescolar/IMG/pdf/15133.pdf  Disponible en castellà a: http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf
 37. 37. TOT ALLÒ QUE ES MESURA, MILLORA; EL QUE NO ES MESURA, EMPITJORA VIII Jornades de Biblioteques escolars. Girona. Teresa Mañà (mana@ub.edu)

×