Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BilbioTIC: projecte de biblitoeca 2.0

694 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BilbioTIC: projecte de biblitoeca 2.0

 1. 1. Bilbio TIC construint un projecte de biblioteca 2.0 Màster Biblioteques Escolars UAB. 7/11/2011
 2. 3. Sumari <ul><li>Presentació </li></ul><ul><li>Context </li></ul><ul><li>El projecte </li></ul><ul><li>Àmbits d’actuació </li></ul><ul><li>Pla estratègic </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>
 3. 4. Projecte Integral «Los jugadores ganan partidos, los equipos ganan campeonatos» Vestidor dels Boston Celtics
 4. 5. Projecte Integral
 5. 6. Projecte Integral <ul><li>Inici del projecte biblioteca curs 1999-2000 . </li></ul><ul><ul><li>Sala de secundària (99-00) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sala de primària (00-01) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sala d’ infantil (01-02) </li></ul></ul><ul><li>Inici del pla estratègic 2003 . </li></ul><ul><ul><li>Actualitat: 3r. Pla (2011-2015) </li></ul></ul>
 6. 7. Rols i funcions <ul><li>Docent </li></ul><ul><ul><li>Matèria complementària de formació d’usuaris a primària. </li></ul></ul><ul><li>Coordinador TIC </li></ul><ul><ul><li>Projecte de centre IntegraTIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte Nazaret en Red </li></ul></ul><ul><li>Bibliotecari </li></ul>
 7. 8. Context: l’escola www.standreu.org
 8. 9. Context <ul><li>L’escola : </li></ul><ul><ul><li>Centre de Badalona </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre concertat confessional </li></ul></ul><ul><ul><li>3 línies </li></ul></ul><ul><ul><li>P3 -> Batxillerat </li></ul></ul><ul><ul><li>2 edificis </li></ul></ul><ul><ul><li>1100 alumnes </li></ul></ul>
 9. 10. Context <ul><ul><li>Projectes educatius innovadors : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>BiblioTIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intel·ligències múltiples (Howard Gardner) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Entusiasmat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IntegraTIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escola 2.0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciació 3a llengua. (Mètode AMCO). </li></ul></ul></ul>
 10. 11. Pla estratègic No hi ha vent favorable per a la persona que no sap on va (Novalis).
 11. 13. <ul><li>Objectius del Pla Estratègic: </li></ul><ul><li>Eina fonamental de gestió i administració de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Marcar les prioritats d’actuació . </li></ul><ul><li>Facilitador del procés de construcció i consolidació del projecte. </li></ul><ul><li>Seguiment i avaluació del projecte. </li></ul>Per què un pla estratègic?
 12. 14. Anàlisi DAFO
 13. 15. Pla estratègic: eixos de treball <ul><li>Eix tècnic i de gestió </li></ul><ul><li>Eix de dinamització </li></ul><ul><li>Eix comunicatiu </li></ul><ul><li>Eix formatiu </li></ul>
 14. 16. Camps d’actuació
 15. 17. Àmbits d’actuació
 16. 18. Missió i visió <ul><li>“ La Biblioteca del Col·legi Sant Andreu ha de ser una eina bàsica de suport a les activitats docents i d'aprenentatge dels professors i estudiants, a través d'una oferta de serveis que doni accés a la informació en qualsevol suport, fomenti la lectura , desenvolupi l' esperit crític i recolzi les innovacions educatives .” </li></ul>
 17. 19. Metes i objectius <ul><li>Concreció de metes i objectius: </li></ul><ul><ul><li>Totes les metes es concreten en un conjunt d’objectius diversos que han d’ajudar a assolir-la. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cadascun dels objectius es concreta en un conjunt d’activitats que han de permetre la seva consecució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Totes les activitats tenen indicadors d’avaluació quantificables que han de permetre una valoració objectiva. </li></ul></ul>
 18. 20. Metes i objectius <ul><li>Metes innates al funcionament de l’equipament. </li></ul><ul><ul><li>Són permanents en el projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estableixen funcions bàsiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulsar idees de millora i innovació. </li></ul></ul><ul><li>Metes d’innovació i millora. </li></ul><ul><ul><li>Pretenen ampliar serveis i activitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovació en l’àmbit escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport a les línies didactico-pedagògiques del centre. </li></ul></ul>
 19. 21. <ul><li>Metes innates </li></ul><ul><li>Meta 1. Donar a conèixer la biblioteca a tota la comunitat educativa participant de manera activa en les activitats del centre. </li></ul><ul><li>Meta 2. Oferir serveis adequats per satisfer les necessitats específiques dels diferents segments d’usuaris. </li></ul><ul><li>Meta 3. Oferir a l’usuari un fons adequat i equilibrat a les seves necessitats (informatives, formatives i de lleure) de l’itinerari curricular. </li></ul><ul><li>Meta 4. Oferir activitats i estímuls culturals que permetin desenvolupar la imaginació i la creativitat. </li></ul><ul><li>Meta 5. Potenciar el desenvolupament d’habilitats per moure’s amb facilitat i confiança dins la biblioteca. </li></ul><ul><li>Metes innovadores </li></ul><ul><li>Fer de les TIC un mitjà de comunicació important de la vida de la biblioteca. Aprofitar la importància de les TIC en el projecte educatiu del centre i participar activament en aquesta línia de treball així com aprofitar els recursos de que disposa el centre per millorar la qualitat del servei. </li></ul><ul><li>Estrènyer i ampliar el lligam amb altres institucions per tal de conèixer noves realitats i experiències que ens poden ser útils en el nostre creixement com a centre. </li></ul><ul><li>Esdevenir un punt de trobada de projectes i idees innovadores en l’àmbit de la difusió i promoció de la lectura i la cultura. </li></ul><ul><li>Promoure la redacció i implementació del Projecte de Lectura de Centre per tal de donar un impuls important a l’aspecte de la lectura i foment de l’hàbit lector. </li></ul>Metes i objectius
 20. 22. <ul><li>Àmbit formatiu </li></ul>
 21. 23. Competències bàsiques <ul><li>La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. </li></ul>
 22. 24. “ El tractament de la informació i la competència digital implica anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixin que els nois i les noies puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies. També ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació. ” Tractament de la informació i competència digital
 23. 25. Mestre o bibliotecari?
 24. 26. Àmbit de dinamització <ul><li>El conjunt d’activitats que realitza la biblioteca pretén: </li></ul><ul><ul><li>donar suport a les activitats docents dels alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>promoure les habilitats relacionades amb la competència digital i de tractament de la informació . </li></ul></ul><ul><ul><li>potenciar la creativitat i imaginació . </li></ul></ul><ul><ul><li>potenciar la lectura, la LIJ i l’accés a la lectura d’alumnes i famílies. </li></ul></ul>
 25. 27. <ul><li>Les activitats s’agrupen en una àrea específica, el BiblioTIC Creative Lab . </li></ul><ul><li>Espai de dinamització que pretén promoure la creativitat dels diferents membres de la comunitat educativa a través d’ofertes lúdiques relacionades amb el món dels llibres i la cultura. </li></ul>
 26. 28. Activitats <ul><li>Algunes de les activitats: </li></ul><ul><li>Infantil . </li></ul><ul><ul><li>L’hora del conte </li></ul></ul><ul><ul><li>La Maleta Familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Un cafè amb llibres </li></ul></ul><ul><ul><li>Il·lustra’t </li></ul></ul><ul><li>Primària </li></ul><ul><ul><li>“ Amb gust de llibres” </li></ul></ul><ul><ul><li>Campionat d’escacs </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Me’l canvies?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Concurs de pistes </li></ul></ul><ul><ul><li>Taller de vídeo </li></ul></ul><ul><li>Secundària </li></ul><ul><ul><li>“ El plaer de llegir” </li></ul></ul><ul><ul><li>TGRI: curs de batxillerat </li></ul></ul>
 27. 29. Àmbit formatiu <ul><li>Animació Lectora (Cicle Inicial – Cicle Superior). </li></ul><ul><li>Tècniques de gestió i recuperació de la informació (1r. de Batxillerat – Pre Treball de Recerca). </li></ul>
 28. 30. Eix comunicatiu <ul><li>Difusió de les activitats i accions. </li></ul><ul><li>Presència permanent de la biblioteca a la vida de l’escola. </li></ul><ul><li>Feedback important. </li></ul><ul><li>Ús i optimització de recursos del centre </li></ul><ul><ul><li>Web del centre / correu </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai web BiblioTIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes socials </li></ul></ul><ul><li>Espais propis: </li></ul><ul><ul><li>Biblioinformatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliopares </li></ul></ul>
 29. 31. Eix comunicatiu <ul><li>BiblioTIC </li></ul><ul><ul><li>Potenciar l’espai digital de la biblioteca </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca 2.0? </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais propis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presència a la pàgina princpal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blog d’informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espai de pares </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xarxes socials </li></ul></ul></ul>
 30. 32. Avaluació <ul><li>Macro : pla estratègic </li></ul><ul><li>Meso : memòria anual </li></ul><ul><li>Micro : avaluació de les activitats. </li></ul>
 31. 33. Avaluació <ul><li>Amb els resultats... </li></ul><ul><li>Avaluació continuada . </li></ul><ul><ul><li>Memòries de curs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi del pla estratègic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi de les activitats </li></ul></ul></ul><ul><li>Anàlisi comparativa de resultats. </li></ul><ul><ul><li>Comparativa dels diferents cursos. </li></ul></ul><ul><li>Reestructuració dels processos. </li></ul><ul><li>Implementació de la nova activitat </li></ul>
 32. 34. Avaluació <ul><li>Procés fonamental de seguiment del projecte: </li></ul><ul><ul><li>Avaluació quantitativa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indicadors per a cada meta, objectiu i activitat.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguiment estadístic del funcionament de la biblioteca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visites, préstec i documents. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació qualitativa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entrevistes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comentaris informals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feedback activitats. </li></ul></ul></ul>
 33. 35. Avaluació Avaluació basada en processos
 34. 36. <ul><ul><li>Biblioinformatiu: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://biblioinformatiu.standreu.org </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Twitter: bibstandreu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Facebook: bibstandreu </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 35. 37. “ Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pase, otras hacen que suceda.” Michael Jordan
 36. 39. <ul><li>Albert Correa </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Twitter: acorrell7 </li></ul><ul><li>http://libiblios.blogspot.com </li></ul>www.standreu.org

×