Presentació de la recerca al GRAI

725 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Descripció del tema: Aquest Pràcticum[1] pretén descriure i analitzar la Xarxa Llegim en Parella per identificar-ne els punts forts i els punts febles de la pràctica formativa entre iguals (professorat-professorat, centre-centre) que afavoreixen l’aprenentatge dels docents implicats, fer-ne propostes de millora i, si s’escau, de transferència. [1] Segons la Guia del Pràcticum de Psicopedagogia, és un Pràcticum descriptiu i avaluatiu amb possible proposta d’acció de millora-transferència . Hipòtesi de treball: - La formació permanent del professorat propicia aprenentatges significatius si es planteja com una xarxa de treball ben dissenyada, gestionada i implementada per promoure aprenentatges en els docents participants que poden repercutir en els processos d’innovació i millora dels centres i, per tant, en l’aprenentatge de l’alumnat. - Per això el projecte de Recerca pretén descriure i avaluar l’estructura i el funcionament de la Xarxa i, en la mesura que sigui possible, els aprenentatges del professorat implicat per extreure conclusions sobre aquest model de formació. - La relació d’aquests elements amb els processos de transformació sostenible dels centres i la millora de la competència lectora de l’alumnat completaria el procés d’avaluació de la formació. Tanmateix, vistes les possibilitats reals d’investigació en funció del temps de què es disposa, es proposa reconsiderar incloure o no aquests aspectes durant el desenvolupament de la pròpia Recerca. - Després de 4 cursos en marxa, la Xarxa va creixent. En el si del GRAI hi ha endegats estudis i recerques sobre l’efectivitat del Programa Llegim en Parella , avaluant la millora de la comprensió lectora de l’alumnat implicat. Tanmateix, la proposta d’avaluar la Xarxa es considera oportuna donada la magnitud que aquesta va agafant. Amb la finalitat de descriure i analitzar per valorar i avaluar la Xarxa de manera que puguem arribar a conclusions a partir de les següents preguntes: El professorat que segueix aquesta formació aprèn treballant en parelles? El professorat que segueix aquesta formació aprèn interactuant amb un altre centre de la Xarxa? El model de formació en Xarxa, amb una estructura i característiques determinades, afavoreix l’aprenentatge del professorat? La recerca, doncs, esdevé necessària per validar el model, per fer propostes de millora i per apuntar noves actuacions de futur .
 • El disseny de la recerca respon a una investigació qualitativa etnogràfica i ecològica en tant que aborda una realitat dinàmica, múltiple i holística (es considera la realitat globalment, amb la interacció dels seus elements o components) amb el propòsit de comprendre i interpretar la realitat educativa des dels significats i les intencions de les persones implicades, tenint en compte que l’investigador en comparteix el mateix marc de referència.
 • A partir del plantejament per hipòtesis, es prenen decision s en relació al mostratge, a la manera com es recolliran les dades i a com s’analitzaran en funció dels objectius de l’observació. L’observació es defineix com a participant (Observació que es porta a terme des de dins el mateix fenomen: l'observador és part del que s'observa) , amb implicació parcial de l’observador , oberta (saben que són observats i per qui), sistemàtica , amb múltiples observacions però amb durada limitada . Donat que interessa relacionar el que diuen els participants (segons el que creuen i pensen) amb el que fan, es segueixen estratègies combinades de recollida d’informació -per aconseguir un acostament progressiu a la realitat educativa a avaluar- que possibilitarà la interacció entre les dades recollides durant les observacions, les entrevistes semiestructurades i les fonts documentals (directes i suggerides, per exemple el relat d’una mestra de Lleida). Per apropar-nos a què diuen (del que creuen i pensen) en relació a què fan. El mostratge dels participants (professorat i centres) ve donat per la participació en la formació , amb una submostra aleatòria escollida amb criteris de factibilitat de la investigació.
 • Model col·laboratiu i constructivista d’assessorament psicopedagògic: Sabem que els processos de transformació i canvi són complexos, requereixen un cert temps i reflexions sobre la pràctica perquè en els agents implicats es produeixin canvis conceptuals. En aquest Projecte, els resultats de la recerca pretenen repercutir directament en el model de formació permanent docent, entenent, des de la perspectiva de la teoria sistèmica i ecològica, que aquesta acció pot provocar efectes positius en el segon i tercer nivell del context de la recerca: centres i professorat, amb incidència en l’alumnat. Models de formació permanent: El Projecte es fonamenta en la hipòtesi que les xarxes de professorat en formació són un espai propici per l’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu. Tot i que encara predomina la formació transmissora, amb una supremacia d’una teoria descontextualitzada, allunyada dels problemes pràctics, basada en un professorat mitjà que no existeix, l’aposta és per un professorat que esdevé subjecte actiu de la seva formació, atribuint significat a allò que fa i construint-se professionalment a partir de les interaccions amb ell mateix, amb els altres i amb el coneixement i amb el que l’envolta. Des de la perspectiva d’un lideratge de formació de formadors i de millora educativa sostenible i empoderador. A més, caldrà considerar les possibilitats dels components virtuals en la formació a través del Moodle de la Xarxa.
 • La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor. Interessa veure el paper de la Xarxa per afavorir l’aprenentatge dels docents: Com la Xarxa mobilitza la capacitat mediadora de les “parelles” (parelles de docents de cada centre, d’una banda, i parelles de centres, de l’altra), i com treu profit de les seves diferències. Com la xarxa estructura l’activitat de formació amb un objectiu comú, conegut i compartit Com es planifica el marc d’interrelació i intercanvi en relació a l’ajust i personalització dels ajuts que necessita cada docent i cada centre Com la Xarxa pot incidir en la incorporació de les noves pràctiques en els processos d’innovació i creixement dels centres.
 • Identifiquem un primer nivell d’intervenció directa en la Xarxa amb les seves coordinadores com a subjectes directes objecte de la intervenció. Tanmateix, la recerca requereix, també, contacte personal amb el professorat que participa de la formació i els centres corresponents. Les dimensions o variables d’anàlisi de la recerca són les que segueixen: Funcionament i estructuració de la Xarxa Actuacions del professorat dels centres en l’aplicació del Programa Llegim en Parella Interaccions del professorat que participa en la Xarxa al llarg de la formació Aprenentatge del professorat que participa en la Xarxa en relació a: El contingut (tutoria entre iguals com a mètode d’aprenentatge cooperatiu per a la millora dels processos de comprensió lectora de l’alumnat) El procés de treball (al llarg de la formació, d’una banda, i la posada en pràctica del Programa a cada centre, de l’altra) El desenvolupament de la competència cooperativa del professorat que participa en la formació Considerem, per tant, tres dimensions d’anàlisi en la recerca: la xarxa i les díades intracentre i intercentres.
 • Mínim de 75 hores de treball De mitjans de febrer a principis de juny
 • FASE 1 : Descripció i comprensió de la Xarxa DATA: febrer-març HORES: 15 Objectius: Conèixer en profunditat i comprendre la Xarxa Llegim en Parella Destinataris: Coordinadores/formadores de la Xarxa ACTIVITATS I CONTINGUTS Entrevistes amb les Coordinadores/Formadores de la xarxa Contacte amb la plataforma Moodle com a espai virtual de la formació Seguiment de la formació INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Treball de camp de recollida d’informació, documentació i dades sobre antecedents, funcionament i agents implicats en la formació INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau de coneixement dels objectius, continguts i activitats de la Xarxa (escala) Grau de coneixement de la dinàmica de la formació (escala)
 • FASE 2 : Recollida de dades de la Xarxa DATA: març-abril HORES: 30 Objectius: Establir els indicadors d’avaluació de la formació Establir els indicadors d’avaluació de l’aprenentatge dels docents Elaborar els instruments de recollida de dades valoratives Recollir les dades Destinataris: coordinadors, docents i centres participants a la Xarxa ACTIVITATS I CONTINGUTS Elaboració dels indicadors d’avaluació Elaboració dels instruments d’observació per a la recollida de dades Elaboració d’un qüestionari d’avaluació de l’aprenentatge docent en relació als continguts de la formació, en relació al procés de treball seguit (en els espais de formació i en el centre) i en relació a les habilitats cooperatives. Selecció de la mostra Treball de camp, amb els agents implicats, de recollida de documentació i dades valoratives: observació directa als centres de la mostra observació directa de les visites intercentres de la mostra participació en les sessions presencials de la formació participació en les entrevistes finals de tots els participants a la formació anàlisi de la plataforma Moodle. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Pauta d’observació de la implementació del programa Llegim en Parella als centres Pauta d’observació de les sessions presencials de la formació Pauta d’observació de les visites intercentres Qüestionari final d’avaluació de la formació i el programa per part dels docents participants Seguiment del Moodle Anàlisi documental INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau d’idoneïtat de la mostra, els indicadors i els instruments (escala)
 • FASE 3 : Anàlisi i interpretació de dades DATA:maig HORES: 25 Objectius: Analitzar i Interpretar la informació i les dades obtingudes ACTIVITATS I CONTINGUTS Anàlisi de la formació en relació a les activitats, la documentació generada, i les intervencions i interaccions dels participants (actuacions intracentre, visites intercentres, sessions presencials i plataforma Moodle) INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Correlació i triangulació qualitativa de la informació i les dades obtingudes INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau de consistència de les dades per interpretar i valorar el funcionament de la Xarxa i l’aprenentatge docent
 • FASE 4: Avaluació DATA: maig.juny HORES: 15 Objectius: Identificar punts forts i punts febles de la Xarxa Valorar l’aprenentatge dels docents en formació Fer la devolució dels resultats i/o orientacions als coordinadors Rebre el feedback dels coordinadors Destinataris: Coordinadores/Formadores de la Xarxa (es considerarà la possibilitat de fer, també, una devolució al professorat participant en la formació) ACTIVITATS I CONTINGUTS Elaboració del mapa de fortaleses i debilitats de la Xarxa Redacció de l’informe valoratiu per fer la devolució Trobada amb els coordinadors INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES DAFO Informe INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau d’acord i satisfacció dels coordinadors de la Xarxa sobre l’informe avaluatiu (escala).
 • FASE 5 : Conclusions i transferència DATA: juny HORES: 10 Objectius: Extreure conclusions sobre el model de formació en xarxa Extreure conclusions sobre l’aprenentatge dels docents en formació Considerar les possibilitats reals de transferència d’aquest model de formació per aplicar-lo a nous programes i continguts Destinataris: Coordinadores/Formadores de la Xarxa (es considerarà la possibilitat de fer, també, una devolució al professorat participant en la formació) ACTIVITATS I CONTINGUTS Elaboració de conclusions. Disseny de la transferència Presentació de les conclusions i proposta de transferència al GRAI INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Memòria del projecte de Recerca INDICADORS D’AVALUACIÓ Feedback dels destinataris
 • Evidències??? Validesa dels instruments i tècniques de recollida de dades Indicadors d’avaluació Funcionament i estructuració de la Xarxa: Com la Xarxa mobilitza la capacitat mediadora de les “parelles” (parelles de docents de cada centre, d’una banda, i parelles de centres, de l’altra), i com treu profit de les seves diferències. Com la xarxa estructura l’activitat de formació amb un objectiu comú, conegut i compartit Com es planifica el marc d’interrelació i intercanvi en relació a l’ajust i personalització dels ajuts que necessita cada docent i cada centre Com la Xarxa pot incidir en la incorporació de les noves pràctiques en els processos d’innovació i creixement dels centres. Actuacions del professorat dels centres en l’aplicació del Programa Llegim en Parella Interaccions del professorat que participa en la Xarxa al llarg de la formació Aprenentatge del professorat que participa en la Xarxa en relació a: El contingut (tutoria entre iguals com a mètode d’aprenentatge cooperatiu per a la millora dels processos de comprensió lectora de l’alumnat) El procés de treball (al llarg de la formació, d’una banda, i la posada en pràctica del Programa a cada centre, de l’altra) El desenvolupament de la competència cooperativa del professorat que participa en la formació Per això el projecte de Recerca pretén descriure i avaluar l’estructura i el funcionament de la Xarxa i, en la mesura que sigui possible, els aprenentatges del professorat implicat per extreure conclusions sobre aquest model de formació. La relació d’aquests elements amb els processos de transformació sostenible dels centres i la millora de la competència lectora de l’alumnat completaria el procés d’avaluació de la formació. Tanmateix, vistes les possibilitats reals d’investigació en funció del temps de què es disposa, es proposa reconsiderar incloure o no aquests aspectes durant el desenvolupament de la pròpia Recerca.
 • Model col·laboratiu i constructivista d’assessorament psicopedagògic Badia, A., Mauri, T. i Monereo, C. (coords.) (2006). La pràctica psicopedagògica en educació no formal. Volum II. Barcelona: UOC. Badia, A., Mauri, T. i Monereo, C. (coords) (2004). La práctica psicopedagógica en educación formal. Barcelona: Editorial UOC. Capra, F. (2002). Las conexiones ocultas. Barcelona: Editorial Anagrama. Giné, C. (coord) (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado. Barecona: ICE UB Hordori Ediitorial. Monereo, C. (2003). Models d’orientació educativa i orientación psicopedagògica. A Models d’orientació i intervención educativa. Barcelona. UOC Monereo, C. i Solé, I. (1996). (coords.) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid. Ed. Alianza. Metodologia del Projecte AAVV. (1998). Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica. Barcelona: UOC. Bartolomè Pina, M. (2000). Metodologia qualitativa orientada cap al canvi i la presa de decisions. Barcelona: UOC. Del Rincón Igea, D. (2000). Metodologies qualitatives orientades a la comprensió. Barcelona: UOC. Elliot, J. (1997). La investigación-acción en educación. Madrid: Ediciones Morata, S.L. Mateo Andrés, J. (2009). Avaluació del professorat. Barcelona: UOC. Sáez Brezmes, M.J. (2009). Avaluació i optimització dels programes educatius. Barcelona: UOC.
 • Presentació de la recerca al GRAI

  1. 1. Formació docent en xarxa: Un model sostenible que afavoreix la innovació i millora en els processos de construcció de coneixement entre iguals. <ul><li>Marta Utset </li></ul><ul><li>UOC / GRAI </li></ul>
  2. 2. Recerca Descriure i analitzar la Xarxa Llegim en Parella per identificar-ne els punts forts i els punts febles de la pràctica formativa entre iguals que afavoreixen l’aprenentatge dels docents implicats. La formació permanent del professorat propicia aprenentatges significatius si es planteja com una xarxa de treball ben dissenyada, gestionada i implementada per promoure aprenentatges en els docents participants que poden repercutir en els processos d’innovació i millora dels centres i, per tant, en l’aprenentatge de l’alumnat. Hipòtesi de treball
  3. 3. METODOLOGIA Qualitativa Hipòtesi Decisions Etnogràfica i ecològica Comprendre i interpretar
  4. 4. METODOLOGIA Qualitativa Hipòtesi Decisions Recollida I anàlisi Mostratge <ul><li>participant, </li></ul><ul><li>parcial, </li></ul><ul><li>oberta, </li></ul><ul><li>sistemàtica, </li></ul><ul><li>amb múltiples </li></ul><ul><li>observacions </li></ul><ul><li>però amb durada </li></ul><ul><li>limitada </li></ul>Interacció Observacions Entrevistes semiestructurades Fonts documentals Estratègies combinades
  5. 5. Supòsits teòrics del projecte Models de formació permanent del professorat Intervenció-recerca psicopedagògica Aprenentatge cooperatiu
  6. 6. Tutoria entre iguals incidència ajuts planificació objectius compartits estructuració diferències mediació XARXA
  7. 7. Subjectes i dimensions d’anàlisi <ul><li>Funcionament i estructuració de la Xarxa </li></ul><ul><li>Actuacions del professorat dels centres en l’aplicació del Programa Llegim en Parella </li></ul><ul><li>Interaccions del professorat que participa en la Xarxa al llarg de la formació </li></ul><ul><li>Aprenentatge del professorat que participa en la Xarxa en relació a: </li></ul><ul><ul><ul><li>El contingut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El procés de treball </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El desenvolupament de la competència cooperativa </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Fases Anàlisi i interpretació Avaluació Recollida de dades Descripció i comprensió Conclusions i transferència S1 S2 S4 S5 S6 S3 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
  9. 9. Descripció i comprensió de la xarxa Objectius: Conèixer en profunditat i comprendre la Xarxa Llegim en Parella INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau de coneixement dels objectius, continguts i activitats de la Xarxa (escala) Grau de coneixement de la dinàmica de la formació (escala) <ul><li>ACTIVITATS I CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Entrevistes amb les Coordinadores/ </li></ul><ul><li>Formadores de la xarxa </li></ul><ul><li>Contacte amb la plataforma Moodle com </li></ul><ul><li>a espai virtual de la formació </li></ul><ul><li>Seguiment de la formació </li></ul>INSTRUMENTS I TÈCNIQUES Treball de camp
  10. 10. Recollida de dades <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Establir els indicadors d’avaluació de la formació i de l’aprenentatge docent </li></ul><ul><li>Elaborar els instruments de recollida de dades valoratives </li></ul><ul><li>Recollir les dades </li></ul>INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau d’idoneïtat de la mostra, els indicadors i els instruments (escala) <ul><li>ACTIVITATS I CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Elaboració dels indicadors d’avaluació </li></ul><ul><li>Elaboració dels instruments d’observació </li></ul><ul><li>Elaboració d’un qüestionari d’avaluació de </li></ul><ul><li>l’aprenentatge docent </li></ul><ul><li>Selecció de la mostra </li></ul><ul><li>Treball de camp, amb els agents implicats, </li></ul><ul><li>de recollida de documentació i dades valoratives </li></ul><ul><li>Observació directa </li></ul><ul><li>Participació en les sessions presencials de la formació </li></ul><ul><li>Participació en les entrevistes finals </li></ul><ul><li>Anàlisi de la plataforma Moodle. </li></ul><ul><li>INSTRUMENTS I </li></ul><ul><li>TÈCNIQUES </li></ul><ul><li>Pautes d’observació </li></ul><ul><li>Qüestionari </li></ul><ul><li>Seguiment del Moodle </li></ul><ul><li>Anàlisi documental </li></ul>
  11. 11. Anàlisi i interpretació Objectius: Analitzar i Interpretar la informació i les dades obtingudes INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau de consistència de les dades per interpretar i valorar el funcionament de la Xarxa i l’aprenentatge docent ACTIVITATS I CONTINGUTS Anàlisi de la formació en relació a les activitats, la documentació generada, i les intervencions i interaccions dels participants INSTRUMENTS I TÈCNIQUES Correlació i triangulació qualitativa de la informació i les dades obtingudes
  12. 12. Avaluació <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Identificar punts forts i punts febles de la Xarxa </li></ul><ul><li>Valorar l’aprenentatge dels docents en formació </li></ul><ul><li>Fer la devolució dels resultats i/o orientacions als coordinadors </li></ul><ul><li>Rebre el feedback dels coordinadors </li></ul>INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau d’acord i satisfacció dels coordinadors de la Xarxa sobre l’informe avaluatiu (escala). <ul><li>ACTIVITATS I CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Elaboració del mapa de fortaleses </li></ul><ul><li>i debilitats de la Xarxa </li></ul><ul><li>Redacció de l’informe valoratiu per </li></ul><ul><li>fer la devolució </li></ul><ul><li>Trobada amb els coordinadors </li></ul><ul><li>INSTRUMENTS I </li></ul><ul><li>TÈCNIQUES </li></ul><ul><li>DAFO </li></ul><ul><li>Informe </li></ul>
  13. 13. Conclusions i transferència <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Extreure conclusions sobre el model de formació en xarxa </li></ul><ul><li>Extreure conclusions sobre l’aprenentatge dels docents en formació </li></ul><ul><li>Considerar les possibilitats reals de transferència </li></ul>INDICADORS D’AVALUACIÓ Feedback dels destinataris <ul><li>ACTIVITATS I CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Elaboració de conclusions. </li></ul><ul><li>Disseny de la transferència </li></ul><ul><li>Presentació de les conclusions </li></ul><ul><li>i proposta de transferència al GRAI </li></ul>INSTRUMENTS I TÈCNIQUES Memòria del projecte de Recerca
  14. 14. Dubtes, dificultats, dilemes... <ul><li>Sobre l’aprenentatge dels docents </li></ul><ul><li>Sobre la incidència sostenible en els processos de millora i innovació als centres </li></ul><ul><li>Sobre la millora de l’aprenentatge de l’alumnat </li></ul>
  15. 15. Bibliografia <ul><li>Aprenentatge cooperatiu i tutoria entre iguals </li></ul><ul><li>Duran, D. (coord). (2009). Llegim en parella. Tutoria entre iguals, a l’aula i a casa, per a la millora de la competència lectora. Barcelona: ICE UAB. </li></ul><ul><li>Duran, D. I Flores, M. (2008). Xarxa Llegim en parella, centres que treballen junts per introduir innovacions educatives. Perspectiva escolar, 324. </li></ul><ul><li>Duran, D. i Vidal, V. Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica. Barcelona: Graó. </li></ul><ul><li>Ferreiro, R. i Calderon M. (2006): El ABC del aprendizaje cooperativo. Trabajo en equipo para enseñar y aprender. México: Editorial Trillas. </li></ul><ul><li>Friend, M. i Cook, L. (1992). Interactions. Collaboration Skills for School Professionals. New York: Longman. </li></ul><ul><li>Johnson, D i Johnson, R. (1991): Learning together and alone. Cooperative, competitive and individualisytic learning. Needham Heights, Allyn and Bacon. </li></ul><ul><li>Monereo, C. I Duran, D. (2001): Entramats. Mètodes d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. Barcelona, Edebé. </li></ul><ul><li>Snell, M. i Janney, R. (2000). Collaborative Teaming. Teacher’s Guides to Inclusive Practices. Baltimore: Paul H. Brooks Publishing. </li></ul><ul><li>Models de formació permanent </li></ul><ul><li>Blumer, H. (1982). Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y método. Barcelona: Hora. </li></ul><ul><li>Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós. </li></ul><ul><li>Castelló, M. (coord.). (2009). La evaluación auténtica en Enseñanza Secundaria y universitaria: investigación e innovación. Barcelona: Edebé. </li></ul><ul><li>Fernández, M. (2007). Redes para la innovación educativa. Cuadernos de Pedagogía, 374 </li></ul><ul><li>Hargreaves, A. i Fink, D. (2008). El liderazgo sostenible. Madrid: Morata. </li></ul><ul><li>Imbernon, F. (2004). La professionalització docent. Document elaborat per al debat en el Cicle Igualtat d’Oportunitats i Política Educativa a Catalunya, organitzat per la Fundació Jaume Bofill. </li></ul><ul><li>Monereo, C. i Margarida, R. (2007). Estrategias de gestión temporal en las actividades colaborativas mediadas por ordenador. Análisis cualitativo de los episodios estratégicos. Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. http://www.usal.es/teoriaeducacion Vol. 8. Nº3. 7 </li></ul><ul><li>Rayon, L. (2003): La colaboración como contexto social de aprendizaje: la construcción y recreación compartida del conocimiento en entornos virtuales. http://spdece.uah.es/papers/Rayon_Final.pdf . </li></ul><ul><li>Schön, D. (1992). La formación de los profesores reflexivos. Barcelona: Paidós-MEC. </li></ul>

  ×