Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informe de Prevenció i Seguretat dels districtes i les taules de barri

228 views

Published on

Aquest informe recull una revisió i valoració d’aquests espais de participació, en el marc del Pla Local de Prevenció i Seguretat Ciutadana 2016-2019.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe de Prevenció i Seguretat dels districtes i les taules de barri

 1. 1. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 1 Informe sobre els Consells de Prevenció i Seguretat dels Districtes i les taules de barri Juliol 2018
 2. 2. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 2 1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA .......................................................................................... 3 2. CONSELLS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ .............................................................................. 4 2.1. Districtes amb Consell de Seguretat i Prevenció......................................................... 4 2.2. Composició dels Consells de Seguretat i Prevenció .................................................... 5 2.3. Temes tractats als Consells de Seguretat i Prevenció ................................................. 5 2.4. Propostes als Consells de Seguretat i Prevenció ......................................................... 8 3. TAULES DE BARRI.................................................................................................................. 9 4. CONCLUSIONS..................................................................................................................... 13
 3. 3. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 3 1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA El Pla Local de Prevenció i Seguretat Ciutadana 2016-2019 contempla la Creació de Consells de Prevenció i Seguretat (CPSD) als deu districtes de la ciutat i la creació de taules de barri que facilitin als CPSD diagnòstics i propostes ajustades a les necessitats dels barris. Com es veurà més endavant, tots els districtes de la ciutat disposen actualment de Consells de Prevenció i Seguretat, amb aquest objecte específic o ampliat, i de taules de barri. El que pretén el pla local de prevenció i seguretat ciutadana és assegurar que existeixen espais de participació en matèria de prevenció i seguretat ciutadana i potenciar-los. Aquest informe recull una revisió i valoració d’aquests espais de participació, i dóna així resposta a la petició realitzada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció per part de la Sra. Carmen Andrés Añón, portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona l’11 de maig de 2018. En concret, l’informe analitza dos tipus d’espais de treball: - Consells de Seguretat i Prevenció o altres òrgans de participació que tinguin la seguretat ciutadana com objecte de treball i que comptin amb participació política (del grup del govern i dels de l’oposició), tècnica i ciutadana. - Taules de barri. Sota aquesta categoria s’han recollit espais on els serveis municipals i altres actors públics treballen conjuntament amb representants de la comunitat. Quant a l’anàlisi de les temàtiques abordades en aquests espais de treball, s’ha adoptat un enfoc ampli: juntament amb la seguretat ciutadana, s’han inclòs temàtiques de convivència i mobilitat, el tractament de les quals sol confluir en els Consells de Seguretat i Prevenció i en la resta d’òrgans analitzats. La diferenciació d’aquests àmbits temàtics és rellevant. Els conflictes de convivència són una preocupació principal de la ciutadania i són abordats activament pels serveis municipals, però cal tenir en compte que no tots els problemes de convivència impliquen també problemes d’inseguretat. Així, si bé es tracta d’àmbits d’actuació amb contorns i fronteres difuses, cal fer un esforç per diferenciar els objectes de treball. Altrament, resulta molt complex definir estratègies i plans d’actuació coherents. Per elaborar l’informe s’han utilitzant diverses fonts d’informació. La més rellevant, la facilitada pels districtes a través dels seus tècnics i tècniques de prevenció. S’han consultat, així mateix, fons documentals (actes de reunions). Aquest document s’estructura en tres apartats. En primer lloc es descriurà la informació sobre els Consells de Seguretat i Prevenció durant el període 2016-2018: la seva existència o no, periodicitat de reunió, composició, temes i propostes tractats i valoració. En segon lloc es presentarà la informació referent a les taules de barri en el període 2016-2018. L’informe es tanca amb un apartat de conclusions.
 4. 4. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 4 2. CONSELLS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ 2.1.Districtes amb Consell de Seguretat i Prevenció Tots els districtes disposen de Consells de Seguretat i Prevenció amb aquest objecte específic o complementat amb altres objectes de treball (vid. taula 1). Com ja és conegut, Ciutat Vella, degut a la seva particularitat i complexitat, malgrat no disposa d’un Consell de Seguretat i Prevenció a nivell de districte, té Taules de Prevenció i Seguretat a cada barri, amb un funcionament similar als consells d’altres districtes. Taula 1. Consells de districte que aborden qüestions de seguretat ciutadana DISTRICTE Nom CIUTAT VELLA Taules de Prevenció i Seguretat a cada barri EIXAMPLE Consell sectorial de Prevenció i Seguretat SANTS-MONTJUÏC Consell de Presidència, Règim Interior, seguretat i mobilitat LES CORTS Consell Sectorial de Presidència, drets de la ciutadania, Participació, Prevenció i Seguretat SARRIÀ-SANT GERVASI Consell de Prevenció i Seguretat GRÀCIA Comissió de Seguretat i Prevenció HORTA-GUINARDÓ Consell de Prevenció i Seguretat NOU BARRIS Consell de Participació, acció comunitària i convivència SANT ANDREU Consell de Prevenció i Seguretat SANT MARTÍ Taula de Seguretat Ciutadana Sants-Montjuïc és el Districte on més es reuneix aquest òrgan (entre 3 i 4 vegades l’any). A la resta de Districtes es reuneix, en general, entre 1 i 2 cops l’any.
 5. 5. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 5 2.2.Composició dels Consells de Seguretat i Prevenció En tots els Consells de Seguretat i Prevenció participen: - Regidors i/o consellers del govern municipal al Districte - Consellers d’altres grups - Cossos policials: Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d’Esquadra. - Serveis i tècnics municipals del districte: la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori i, depenent del consell o de l’ordre del dia, altres serveis municipals (serveis de gestió de conflictes, serveis socials, àrea de drets de ciutadania, bombers, etc.). - Representants de la comunitat i equipaments. La convocatòria de representants de la comunitat es molt àmplia: associacions de veïns, associacions de comerciants, centres escolars i AMPES, representants de consells de barri i sectorials, d’entitats del barri (socials, culturals, esportives, etc.), tercer sector, d’equipaments del barri i del tercer sector, etc. En alguns districtes, la reacció a la convocatòria és, però, limitada. 2.3.Temes tractats als Consells de Seguretat i Prevenció Els temes tractats als Consells de Seguretat i Prevenció són de diversa naturalesa. Per tal de sistematitzar i organitzar la informació, s’han classificat en els següents àmbits temàtics: seguretat ciutadana, convivència, trànsit i altres. Excepte en alguns districtes on són més punyents els problemes de seguretat ciutadana, els problemes que aborden els consells són principalment problemes de convivència. A continuació es detallen els temes tractats en cada districte per cadascun dels àmbits anteriorment esmentats. Ciutat Vella Seguretat Ciutadana: - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials - Problemàtica de la droga (narcopisos, associacions cannàbiques, recursos assistencials) - Mesures de protecció davant de possibles atacs terroristes Convivència: - Incidents de convivència a espai públic (sorolls, gossos perillosos...) - Pisos turístics - Venda d’alcohol - Menors no Acompanyats (MNAS) - Prostitució - Platges - Conflictes associats a ocupacions d’immobles (diferents de les associades al narcotràfic) i sobreocupació d’habitatges - Persones sense sostre Trànsit: - Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) - Aparcaments per a residents a zones verdes Altres: - Venda ambulant il·legal
 6. 6. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 6 Eixample Seguretat Ciutadana: - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials - Mesures de protecció davant de possibles atacs terroristes - Assetjament immobiliari (mobbing) Convivència: - Oci nocturn (molèsties associades) - Convivència a l’espai públic - Menors no Acompanyats (MNAS) Trànsit: - Dades d’accidentalitat i delictes contra la seguretat viària, i dispositius policials. Altres: - Venda ambulant il·legal Sants-Montjuïc Seguretat Ciutadana: - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials - Policia de Barri a Sants-Montjuïc - Atenció a les víctimes de violència de gènere. Convivència: - Incidents per convivència - Millora de la convivència a l’espai públic (mesures per millorar les Relacions de proximitat a l’Espai Públic, intervenció del Servei de Gestió de Conflictes...) Trànsit: - Presentació Campanya “Estem a prop de la Gent Gran” Les Corts Convivència: - Oci i esdeveniments esportius. Sarrià-Sant Gervasi Seguretat Ciutadana: - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials Convivència: - Oci nocturn - Convivència a l’espai públic - Activitats autoritzades a via pública - Col·lectius específics via pública (Accions prevenció proximitat): Taula treball Sense Sostre, Projecte seguiment pidolaires Altres: - Accions prevenció proximitat: Taula treball Contextos Comunitats Educatives, Taula treball Entorns Escolars, Projectes Direcció de Serveis a les Persones i el Territori - Serveis d’atenció social (accions prevenció proximitat): circuit de treball-coordinació cossos de seguretat amb serveis socials. Gràcia Seguretat Ciutadana:
 7. 7. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 7 - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials Convivència: - Sorolls - Problemes de convivència a espai públic - Conflictes derivats d’ocupacions d’immobles Trànsit: - Dades d’accidentalitat i delictes contra la seguretat viària, i dispositius policials. - Estacionament de motos en voreres Horta-Guinardó Seguretat Ciutadana: - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials - Seguretat en Festes majors Convivència: - Incidents de convivència a l’espai públic (sorolls, gossos...) - Campanyes de convivència a l’espai públic - Conflictes derivats d’ocupacions d’immobles - Sense sostre Trànsit: - Dades d’accidentalitat i delictes contra la seguretat viària, i dispositius policials. Altres: - Prevenció incendis - Senglars Nou Barris Seguretat Ciutadana: - Projecte policia de barri Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) - Projecte de prevenció de la violència masclista amb homes a la Zona Nord Convivència: - Conflictes de convivència a espai públic i comunitats de veïns, i gestió del districte (campanyes de sensibilització, presència GUB, serveis de mediació a comunitats de veïns i espai públic...). Altres: - Dinamització socioesportiva d’espais públics - Programa de reforç de neteja a les places del districte. Sant Andreu Seguretat Ciutadana: - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials - Dades Atenció a la víctima per violència de gènere. - Balanç Equip Policia de Barri Convivència: - Les infraccions de l’ordenança de convivència i civisme. Trànsit: - Dades d’accidentalitat i delictes contra la seguretat viària, i dispositius policials. Altres: - Tasca de Relacions amb la comunitat. - Estudi sobre els espais de participació.
 8. 8. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 8 Sant Martí Seguretat Ciutadana: - Evolució de la delinqüència i problemes de seguretat ciutadana, i dispositius policials - Contactes amb la comunitat. Aposta de GUB i ME de potenciar les relacions de proximitat amb la ciutadania. Convivència: - Incidents - Infraccions a ordenances municipals. - Informe de la intervenció dels serveis de prevenció. Trànsit: - Dades d’accidentalitat i delictes contra la seguretat viària. 2.4.Propostes als Consells de Seguretat i Prevenció De l’anàlisi de les demandes i propostes que es fan als Consells de Seguretat i Prevenció es pot concloure que actuen essencialment com petites audiències públiques on els grups polítics i els representants de la comunitat fan control de l’actuació municipal i vehiculen les seves queixes i demandes. S’hi vehiculen, en concret, quatre grans tipus de demandes: 1- Millora de la informació sobre la realitat conflictiva: més desagregació de dades delinqüencials o de trànsit, sobre punts conflictius al districte en diverses matèries, sobre resultat d’intervencions, etc. 2- Millora de la informació a la ciutadania sobre com gestionar determinades situacions: per exemple, instruccions sobre què fer en el cas d’ocupació d’un immoble. 3- Senyalament de problemàtiques: quan són recurrents, aquestes coincideixen amb les apuntades a l’apartat de temes tractats (narcopisos i altres tipus d’ocupacions d’immobles, sorolls a espai públic i ocasionats per locals, dispositius d’estiu, etc.) altres, responen a situacions més puntuals relatives a una problemàtica o zona concreta (manca de respecte del carril bici, problemes de control de velocitat en certes vies, punts negres d’accidentalitat...). 4- Demanda de més recursos de tipus policial, assistencial, de neteja, manteniment urbà, etc. En concret, - Més dotacions de patrullatge, més col·laboracions de treball entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, i operatius conjunts. - També s’han recollit en aquest apartat propostes de millora relatives a l’atenció de persones amb diferents dificultats (com són, per exemple, l’atenció a persones drogodependents, persones de sense llar). - Un altre eix de proposicions rau en tots aquells aspectes que tenen relació amb la convivència i el civisme, sigui a nivell de comunitats de veïns (ocupació d’immobles...), com d’espai públic, tenint incidència la vinculada a la conducció de gossos.
 9. 9. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 9 - Un altre aspecte que ha anat apareixent en la majoria dels districtes té a veure amb les millores en l’àmbit dels Serveis de Neteja de l’Ajuntament de Barcelona. 3. TAULES DE BARRI Les Taules de Barri són espais de participació ciutadana on es comparteix informació i es proposen actuacions en matèria de seguretat i convivència, sobretot en relació a problemàtiques específiques o puntuals que afecten el barri. Hem inclòs en aquest apartat els espais on participen tècnics municipals i representants de la comunitat. Les taules s’implementen per donar resposta a l’existència de problemàtiques específiques en l’àmbit de la seguretat i la convivència. Tots els districtes en tenen. La periodicitat de les taules i de les reunions és diversa: algunes són estables en el temps i es reuneixen un parell o tres cops l’any, d’altres només es reuneixen en períodes més sensibles, com l’estiu, d’altres es creen durant un període concret per resoldre una problemàtica puntual, etc. La periodicitat s’adapta, en definitiva, a les necessitats d’abordatge de les problemàtiques concretes al territori. Les temàtiques tractades en aquests espais són diverses. Si bé, de nou, els problemes de convivència (per sorolls, per usos dels espais públics, festes i revetlles, per conflictes derivats d’ocupacions, conflictes interculturals, etc.) en són l’objecte principal. En l’àmbit de la seguretat ciutadana en alguns districtes s’aborden temes de narcotràfic o ocupacions pernicioses, entre d’altres. La composició institucional és molt àmplia, hi participen principalment consellers i personal de les Direccions de Serveis a les Persones i al Territori de Districtes, especialment tècnics de barri i tècnics de prevenció, però es mobilitzen habitualment altres serveis (cossos policials, serveis d’altres àrees...). Per part de la comunitat, es mobilitzen tant representants d’organitzacions (entitats, associacions de veïns, associacions de comerciants, locals d’oci...) com persones a títol individual. S’ajusta molt la composició a la problemàtica o territoris concrets. Les dinàmiques de treball d’aquests espais són diverses. En alguns d’ells s’han generat marc d’actuació conjunts entre actors públics i privats que són un bon exemples de coproducció de polítiques públiques (per exemple, amb locals d’oci nocturn, organitzador de festes populars, marxes exploratòries, camins escolars, etc.). Es presenten a continuació els espais de treball entre l’administració municipal i el veïnatge en matèria de seguretat i convivència existents a Districtes. Districte de Ciutat Vella Com s’ha esmentat anteriorment, Ciutat Vella té Taules de Prevenció i Seguretat a cada barri. Atesa la seva composició, amb una combinació de perfil polític, policial i tècnic, s’han inclòs a l’apartat de Consells de seguretat i prevenció. El districte disposa, no obstant, de molts altres espais de treball on conflueixen tècnics i representants de la ciutadania:
 10. 10. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 10 1. Taules d’estiu, que incorporen mensualment els vicepresidents dels consells de barri, la Direcció de Serveis a les Persones i al territori (DSPIT), GUB, Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra (MMEE), salut, neteja, ABITS, DISEP, Direcció de Serveis Jurídics, Departament de reducció de la contaminació acústica. 2. El pla també incorpora Taules amb operadors de l’oci nocturn de 5 zones que lidera la Direcció de Serveis Jurídics. És esporàdica. Composició institucional: Gerent, Conseller, Departament de Llicències, DSPIT, GUB. Composició no institucional: locals concrets de les 5 zones (discoteques i bars). 3. Procés participatiu referent a vetlladors. Composició institucional: Consellers, Departament de Llicències, DSPIT. Composició no institucional: veïnat i comerciants de la zona concreta. 4. Procés participatiu referent a remodelacions a la via pública. Composició institucional: Consellers, Departament d'Obres i Manteniment, DSPIT. Composició no institucional: veïnat i comerciants de la zona concreta (a títol personal i associacions). 5. Taules sobre problemàtiques concretes d'espais concrets de temporalitat variada segons situació. Es convoquen els agents implicats en la situació concreta més el veïnat i comerciants afectats (a títol personal i associacions). 6. Comissió de Seguiment del CAS Lluís Companys Composició institucional: Consellers, Agència de Salut Pública, Equipaments i Serveis públics de la zona. Composició no institucional Associacions de Veïns i Associacions de Comerciants. 7. Comissió de Seguiment de la problemàtica de les drogues al Raval de periodicitat trimestral. Es convoca des de Regidoria. Composició institucional: Regidora, Gerent, Consellers govern i oposició, Agència de Salut Pública, GUB i MMEE, IMHAB, servei de neteja, Conselleria d’habitatge de la Generalitat , DSPiT. Composició no institucional: associacions de veïns, associacions de comerciants, entitats de barri, veïnat a títol personal i grups informals de veïnat 8. Taula Folch i Torres. Treball amb motiu de la remodelació de la plaça i dinamització de bons usos. Composició institucional: Tècnic de barri i dinamitzador, Educadors socials A partir del Carrer (APC), Institut Milà i Fontanals. Composició no institucional: casal de la gent gran, habitatges, Associació Taula Mediació Folch i Torres, casal d’infant, veïns i comerciants . Districte de l’Eixample Es convoquen taules per problemàtiques específiques de convivència, amb durada limitada en el temps i amb la participació dels cossos de seguretat, la tècnica de prevenció, els veïns i veïnes afectades i, si s’escau, d’altres tècnics. La problemàtica més comuna tractada en aquestes taules són les molèsties per soroll a l’espai públic. Districte de Sants-Montjuic El districte treballa per temes i espais concrets a partir de les situacions de dificultat, i plantegen els espais de treball a partir dels objectius que volen aconseguir de cada espai i no com un espai de treball permanent en el temps. Així doncs han tingut espais de treball vinculats a temes d’Oci nocturn i convivència a la plaça d’Osca, als Jardins de la Mediterrània o al Poble-sec. Així com la Taula Plaça Navas on participen a nivell institucional Equip de civisme, Educadors a Peu de Carrer (APC), Servei de Comunitat de veïns, GUB, i no institucional l’Entitat AVADEJ.
 11. 11. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 11 Districte de Les Corts Compta amb la Taula de Convivència amb el Barça, amb la composició institucional de GUB, MMEE, NETEJA, Transports Metropolitans de Barcelona, Regidor, Conseller Tècnic, Gerent, Director de la DSPiT, tècnic de Prevenció, Servei de Gestió de Conflictes (SGC), i no institucional de FCB, AVV Camp Nou, AVV El Racó de Les Corts, ACC 08028 i veïns a títol individual Districte de Sarrià-Sant Gervasi 1) Al barri de Vallvidrera, Tibidabo Les Planes, existeix una comissió de treball de seguretat i prevenció, on assisteixen a nivell no institucional les associacions de veïns i veïnes, i a nivell institucional el tècnic de prevenció, el tècnic de barri, i altres tècnics si s’escau en funció dels temes a tractar. 2) Taula tècnica per treballar l’impacte dels centres de menors en el territori. Aquesta taula és tècnica, i en formen part els directors dels centres de menors, cossos de seguretat, consorci de serveis socials, DGAIA, tècnic de prevenció. En moments determinats, però, s’han fet sessions específiques amb associacions de veïns. Districte de Gràcia Es convoquen des de 2016 les taules veïnals de places, dins la campanya d’estiu per valorar les actuacions vinculades a la reducció de soroll i d’activitats nocturnes a les places de la Vila. Districte d’Horta-Guinardó Es convoquen taules per problemàtiques específiques de convivència, amb durada limitada en el temps i amb la participació dels cossos de seguretat, la tècnica de prevenció, els veïns i veïnes afectades i, si s’escau, d’altres tècnics. La problemàtica més comuna tractada en aquestes taules són les molèsties per soroll a l’espai públic. 1) Taula de convivència Pastrana 2) Taula de convivència Raimon Casellas 3) Taula de convivència Bacardí i entorns Districte de Nou Barris Disposa de quatre taules distribuïdes segons el territori: la Taula de Prevenció de la Zona Nord, que inclou els barris de Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró; la Taula de Prevenció de Roquetes; la de Trinitat Nova i la Taula de Prevenció del Turó de la Peira. 1) Taula de Prevenció de la Zona Nord, amb participació institucional de Pla de Desenvolupament Comunitari, Servei de Convivència Veïnal i Espai Públic, Equip d’Educadors d’Espai Públic i Comunitats de la GUB, Mossos d’Esquadra Nou Barris, Biblioteca Zona Nord, Centre Cívic ZN, ICI (Intervenció Comunitària), Consellera de districte, consellers de barri, Regidora de Districte, Cap de departament de ZN, responsables de zona, tècnics de barri, tècnic/a de districte, tècnic de prevenció districte i no institucional de A Petit Sol, AS La Indomable, Associació comerciants ZN,
 12. 12. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 12 AAVV de Ciutat Meridiana, AVV Torre Baró, AAVV Els Eucaliptus, Club de Petanca Ciutat Meridiana, veïns a títol personal, Vallbona Viu, Centre Cruïlla, CISE 2) Taula de Prevenció de Roquetes/Taula de prevenció i mediació comunitària/taula de convivència i prevenció, amb participació institucional de tècnic prevenció districte, tècnic de districte, GUB, MMEE, tècnica comunitària, Pla de barris, pla comunitari, APC (educadors peu de carrer), Acció intercultural, Direcció diversitat, Roquetes conviu i no institucional de Aprise, Ton i Guida, AVV Roquetes, Kasal de joves, XIC, Plataforma d’entitats. 3) Taula de Prevenció i convivència de Trinitat Nova /taula de prevenció de Trinitat Nova, amb la participació institucional de Técnica prevenció i participació de districte, MMEE, Pla Comunitari, conseller de Districte, tècnic de barri, Tècnic de prevenció, APC (educadors a partir de carrer), director de Centre de Serveis Socials i no institucional de AVV trinitat nova, Taula oberta trinitat nova. 4) Taula de prevenció del Turó de la Peira, amb la participació institucional de Servei Gestió Conflictes, tècnic de barri, MMEE, tècnic prevenció, GUB, conseller de barri, Centre de Serveis Socials i no institucional de AVV Turó de la Peira, AMPA escola el Turó, AVV El Turó i el Cassalet, Associació comerciants del Turó, Centre cultural EnriquezArte, propietaris bars, integradora IES Barna Congrés Districte de Sant Andreu Es convoquen taules per problemàtiques específiques de convivència, amb durada limitada en el temps i amb la participació dels cossos de seguretat, la tècnica de prevenció, els veïns i veïnes afectades i, si s’escau, d’altres tècnics. La problemàtica més comuna tractada en aquestes taules són les molèsties per usos i soroll a l’espai públic i ocupacions conflictives. Districte de Sant Martí Es convoquen taules per problemàtiques recurrents en el temps o estacionals, en àrees concretes o en barris : 1. Taula de Convivència El Parc i La Llacuna amb participació institucional de GUB, CME, tècnic de barri, tècnic de prevenció, SPC Sant Martí, i no institucional de Locals d’oci nocturn (Razzmatazz, Airbar, Raven, Pecataminuta, Ovella Negra de Marina), Veïnatge AAVV Parc i la Llacuna, Associació comerciants. 2. Taula Can Ricart amb participació institucional de T. Joventut, T. Cultura, T. Prevenció, SPC Sant Martí i no institucionals de Hangar, Eix pere IV i Casal de Joves Can Ricart 3. Àrea de Gossos Parc Sant Martí amb participació institucional de Consellera, T. Barri, SPC Sant Martí i no institucional de Veïnatge Entitats animalistes: Udols i FuturAnimalia 4. Prevenció Besòs/Maresme amb participació institucional de GUB, CME, T. Barri, T. Prevenció, i no institucional de AAV Besòs i AAVV Maresme 5. Prevenció Besòs amb participació institucional de TB, SPC Besòs i TP i no institucional de AAV Besòs. 6. Àrea de Gossos Pl. Heroïnes de Girona amb participació institucional de Consellera, T. Barri, SPC sant Martí i no institucional de Veïnatge 7. Dispositiu CANE amb participació institucional de Drets Socials, T. Prevenció i no institucional de Veïnatge 8. Taula interreligiosa T. Barri, T. Prevenció, serveis, i no institucional de Centres de culte
 13. 13. Seguretat i Prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 13 9. Procés consultiu solar c/Palerm amb participació institucional de T. Barri, T. Prevenció i no institucional de Escoles, Veïnatge i entitats Besòs 10. IES Salvador Espriu amb participació institucional de Gerent, Conseller Tècnic, T. Barri, T. Prevenció, Consorci d’educació, i no institucional de Direcció, AMPA. 4. CONCLUSIONS Tots els districtes disposen dels Consells de Seguretat i Prevenció, sigui amb aquest objecte específic o més ampli. Hi participen grups polítics i govern, personal tècnic i ciutadania. Independentment del seu objecte formal, tots ells aborden temàtiques que depassen l’àmbit estricte de la seguretat ciutadana. De fet, en la majoria de districtes s’aborden principalment conflictes de convivència, però també altres aspectes com la seguretat viària o la mobilitat. En general, tots els consells es reuneixen entre 1 i 2 cops l’any. Aquests òrgans funcionen com petites audiències públiques on el govern municipal i altres actors (per exemple, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en matèria de seguretat ciutadana) reten comptes davant de la resta de grups municipals i els representats de la comunitat de la situació i acció institucional, i recullen les demandes al respecte. La convocatòria de representants de la comunitat es molt àmplia: associacions de veïns, associacions de comerciants, centres escolars i AMPES, representants de consells de barri i sectorials, d’entitats del barri (socials, culturals, esportives, etc.), tercer sector, d’equipaments del barri i del tercer sector, etc. Els principals espais de treball al territori són les taules de barri. Existeixen àmpliament a tots els districtes i, en general, es creen per atendre problemes concrets. En conseqüència, en funció de les característiques dels problemes en aquests territoris (puntuals, estacionals, associats a territoris concrets...) són més o menys estables i periòdiques. Els problemes de convivència (per sorolls, per usos dels espais públics, festes i revetlles, per conflictes derivats d’ocupacions, conflictes interculturals, etc.) són l’objecte de treball principal d’aquests espais. S’està potenciant que aquestes taules treballin amb filosofia de coproducció de polítiques, i s’estan generant algunes bones experiències en aquest sentit (per exemple, en gestió d’espais d’oci nocturn, de festes i revetlles, camins escolars, o marxes exploratòries) que caldria reforçar, especialment en l’àmbit de la prevenció i la seguretat ciutadana, on hi ha menys tradició de treball amb aquesta filosofia.

×