Successfully reported this slideshow.
ÍNDEX

                                               Pàgina

1.- Presentaci...
1.- PRESENTACIÓ


En compliment de l’article 99.4 del Reglament Orgànic Municipalde
l’Ajuntament d’Igualada, em plau prese...
2.- LA SINDICATURA      MUNICIPAL    DE  GREUGES:    organització   i
funcionamentEl síndic/a municipa...
2.3. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA


Les persones presenten la seva consulta o queixa a la secretaria de la
Sin...
3.- ACTUACIÓ DE LA SÍNDICA MUNICIPAL

L’actuació de la Síndica está regulada al Reglament orgànic municipal de
l’Ajuntamen...
cal, es demana l’expedient al departament corresponent per explicar tots els
  passos realitzats i la normativa regulador...
1.- Les que no tenen les dades suficients per ser acceptades com podrien ser
anònims o que a pesar de sol.licitar-ho forma...
obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic de Greuges en les
seves investigacions.”

En aquest sentit...
3. Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució de la
   Sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria...
5.2- ACTUACIONS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES
D’IGUALADA EN RELACIÓ AL FÒRUM.
5.2.1.- Participació en l’assemblea...
7.- TROBADES I ACTES


 DATA              ACTE                LLOC

26.02.2007 Assemblea gen...
com es van produir els fets, des de la Sindicatura s’estima la queixa i es presenta
recomanació a l’alcaldia. La recomanac...
solució. Des de la Sindicatura es parla amb el departament de Serveis Municipals, que
encarrega que es procedeixi a neteja...
no li havia fet. Atès que l’administració que té competència en aquest tema és
l’administració d’hisenda, es va derivar aq...
Expd. 17/2007
Tema: Beneficis autobús urbà        Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa pel ba...
Es formula una consulta sobre en què consisteix un acte de conciliació judicial per un
problema entre veïns. Atès que es t...
Descripció

Es formula una queixa perquè s’ha donat de baixa d’ofici del padró municipal
d’habitants a una persona que res...
Expd. 29/2007
Tema: Molèsties gossos veïns        Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa per la...
des de la Sindicatura es considera que la proposta de condicionar la concessió d’una
llicència d’obres a l’acabament d’una...
Descripció

Es formula una consulta sobre la possibilitat d’agilitzar la tramitació d’un permís de
residència. Atès que no...
Expd. 41/2007
Tema: Atenció serveis socials        Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa per pr...
Expd. 43/2007
Tema: Contaminació acústica            Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa...
Expd. 47/2007
Tema: Incivisme                  Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa...
Expd. 51/2007
Tema: Multa de trànsit               Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa...
Expd. 55/2007
Tema: Molèsties gats               Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa ...
Tema: Servei d’ambulàncies             Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa pels probleme...
Expd. 65/2007
Tema: Impostos                   Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa...
departament de multes i una vegada estudiada es va considerar que l’Ajuntament
havia actuat de forma correcta.


Expd. 69/...
Expd. 73/2007
Tema: Gas                     Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa...
Expd. 78/2007
Tema: Mal estat vorera             Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa pe...
Expd. 83/2007
Tema: Targeta de crèdit              Tipus actuació: Queixa

Descripció

Es formula una queixa...
per a minusvàlid sense tarja. Des de la Sindicatura es va demanar informació al
departament de multes. Una vegada estudiad...
Expd. 91/2007
Tema: Piscines                  Tipus actuació: Informació

Descripció

Durant una de les ...
9.- TAULA COMPARATIVA DE LES ACTUACIONS PER ANYS
                        ANYS
    ACTUACION...
10.- GRÀFICS


               ACTUACIÓ
                            15
  ...
RESOLUCIÓ
Recomanació/Desestimada  1
        Pendent      4
    Mediació amistosa     ...
9
                                           Vialitat
           ...
39
                        Viatges
               1 1 1 1 1 11 1
      ...
ESQUEMA CLASSIFICACIÓ
         (d’acord a conclusions trobada V Forumsd de 27 d’abril de 2003)        ...
11.- OBJECTIUS DE LA SINDICATURA D’IGUALADA 2008


11.1.- Un dels objectius preferents per a l’any 2008 és que l’Ajuntamen...
ANNEXOS


12.- RECULL DE PREMSA
                 42
Memoria 2007
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Memoria 2007

1,158 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria 2007

 1. 1. ÍNDEX Pàgina 1.- Presentació ..................................................................... 3 PRIMERA PART 2.- La Sindicatura Municipal de Greuges: organització, funcionament i emplaçament ................................................ 4 3.- Actuació de la síndica municipal .................................... 6 4.- Relacions de la Sindicatura amb l’Ajuntament ............... 8 5.- Associació Fòrum de les Sindicatures i Defensors locals de Catalunya ......................................................................... 9 6.- Activitats de difusió ......................................................... 11 7.- Actes ................................................................................ 12 SEGONA PART 8.- Síntesi dels casos en què s’ha obert expedient .............. 13 9.- Taula comparativa de les actuacions de la Sindicatura per anys ................................................................................ 35 10.- Gràfics i classificació ...................................................... 36 11.- Objectius 2008 ............................................................... 40 ANNEXOS 12.- Recull de premsa ........................................................... 41 2
 2. 2. 1.- PRESENTACIÓ En compliment de l’article 99.4 del Reglament Orgànic Municipalde l’Ajuntament d’Igualada, em plau presentar a aquest ple la tasca realitzada per la Sindicatura Municipal de Greuges durant l’any 2007. La memòria té una estructura semblant a les memòries presentades en el anys anteriors. Consta d’una primera part on s’explica què és i còm funciona la Sindicatura, i també dels recursos de què disposa. En la segona part informem sobre el nombre i la tipologia de les queixes rebudes per part dels ciutadans, les acutacions concretes realitzades, una taula comparativa de les tasques realitzades per anys i la valoraciò dels objectius proposats el 2007. El contingut d’aquest informe va dirigit a qualsevol persona interessada (que pot consultar-ho via internet o sol.licitar-ho a la mateixa Sindictura), però primordialment va destinat als memebres del consistori, tant els que tenen encomanades responsabilitats de govern com els membres de l’oposició. En l’exercici de la meva actuació tinc molt clar que la institució de la Sindicatura no neix de la desconfiança en la gestió municipal, sinó que va encaminada a millorar l’administració i el govern de la ciutat, i corregir les mancances que poden produir-se i, per tant, proporcionar al ciutadà allò que hem d’entendre que és un dret inherent a la ciutadania: la bona administració. És per això que vull agraïr molt sincerament les ajudes i les col.laboracions rebudes per poder aconsguir aquests objectius. En primer lloc, voldria fer una menció especial a les persones que han acudit a la Sindicatura, demostrant així la seva confiança en la institució; en segon lloc, al senyor Alcalde, regidores i regidors, i a tots els professionals dels diferents departaments municipal per la seva col.laboració i també molt especialment a l’Elisabeth Martínez per la seva dedicació i recolzament. Igualada, 3 de juny de 2008. Assumpta Sagristà Síndica Municipal de Greuges 3
 3. 3. 2.- LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES: organització i funcionament El síndic/a municipal de greuges d’Igualada o defensor/a del ciutadà és un òrgan desconcentrat de l’Ajuntament, que no té personalitat jurídica i que té per missió defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen. La creació de la figura del síndic/a municipal de greuges d’Igualada o defensor/a del ciutadà es va aprovar per Ple, el dia 19 d’octubre de 1999. El 20 de febrer de 2001, en sessió plenària de la corporació, es va aprovar per unanimitat, nomenar la Sra. Pilar Colom i Daviu defensora del ciutadà-síndica municipal de greuges d’Igualada. La Sra. Colom ha estat al capdavant d’aquesta Sindicatura durant els 5 anys que determina el Reglament orgànic municipal. El 9 de maig de 2006, en sessió plenària de la corporació, es va aprovar per unanimitat, nomenar la Sra. Assumpta Sagristà i Rodó, nova Síndica Municipal de Greuges d’Igualada. 2.1. EMPLAÇAMENT Actualment, la Sindicatura Municipal de Greuges està situada a l’edifici principal de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, 5è. Pis. M’agradaria destacar la importància que la Sindicatura disposi d’un espai d’ús exclussiu que facilita l’atenció a la ciutadania fora de l’horari habitual, en cas de necessitat i també em dóna la possibilitat de treballar en els casos que es presenten, altres dies a més dels dimarts. 2.2. HORARI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA L’horari d’atenció al públic de la secretaria de la Sindicatura és de dilluns a divendres de les 9:00 h. a les 15:00 h. Aquesta primera atenció la realitza una administrativa i consisteix en determinar si el tema és competència o no de la Sindicatura. En el primer cas, dona hora per entrevistar-se amb la síndica i en el segon, deriva la persona al lloc corresponent. La Síndica municipal de greuges està a disposició de la ciutadania els dimarts d’11:00 a 13:00 h., tot i que, quan cal, s’adapta a les necessitats d’horari dels població local. 4
 4. 4. 2.3. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA Les persones presenten la seva consulta o queixa a la secretaria de la Sindicatura, mitjançant contacte telefònic, via correu electrònic o bé personalment. Si la queixa o la consulta són competència de la Sindicatura es concerta una entrevista amb la Síndica municipal de greuges. En cas contrari, es deriva a la persona al lloc corresponent. En el moment de l’entrevista, la persona que formula la queixa o la consulta exposa el cas a la Síndica i aporta la documentació que creu convenient per aclarir el tema. Des de la Sindicatura, es demanen les informacions oportunes als departaments que correspongui -fins i tot la Síndica pot arribar a comprovar personalment al lloc dels fets- per determinar si s’estima o es desestima la queixa formulada. Si s’estima es fan les recomanacions i suggeriments adients a les autoritats i al personal de l’Ajuntament. Si es desestima, es comunica a la persona interessada mitjançant escrit motivat. El nostre estil de treball vol ser directe i planer, escoltant a la persona que planteja una queixa i procurant oferir una solució àgil, evitant el màxim possible la burocràcia. 2.4. RECURSOS HUMANS El personal adscrit a la Sindicatura està integrat per la Síndica municipal, i una administrativa a temps parcial, amb una dedicació de 10h setmanals que fins fa poc ha estat suficient. Cal fer notar, però, l’augment significatiu del nombre de queixes tramitades que s’incrementa d’any en any amb tendència a consolidarse com podem observar en els quadres comparatius de casos atesos. Per tant, pot ser caldrà portar a terme una ampliació del temps de dedicació per part de l’administrativa adscrita. Cal també preveure la substitució d’aquesta persona en temps de vacances per tal que la Sindicatura segueixi el seu correcte funcionament sense interrupció del servei. La Sindicatura també compta, en cas de necessitat, amb l’assessorament dels serveis jurídics de l’Ajuntament. 5
 5. 5. 3.- ACTUACIÓ DE LA SÍNDICA MUNICIPAL L’actuació de la Síndica está regulada al Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, al Capítol VIII, art. 101.”Procediment i actuació del Síndic de Greuges”. 3.1- FUNCIONS 3.1.1- Atendre les queixes i consultes de qualsevol ciutadà o ciutadana referents a actuacions o omissions de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen, una vegada s’hagi esgotat la via administrativa. 3.1.2- Demanar informació a l’administració municipal i, en general, a tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament d’Igualada sobre la consulta o la queixa formulades per decidir acceptar-la a tràmit o no. 3.1.3- Fer recomanacions, suggeriments i recordatoris a les autoritats i al personal de l’Ajuntament d’Igualada. 3.1.4- Proposar fòrmules de conciliació entre les parts. 3.1.5- La síndica municipal de greuges no pot modificar o anul.lar actes o resolucions administratives. 3.2- CLASSIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS Les actuacions de la Sindicatura es classifiquen en tres grups, d’acord a les conclussions de la V Trobada del Fòrum de síndics/ques i defensors/es del ciutadà, de 27 d’abril de 2003: 3.2.1- Consultes, assessorament, informació. 3.2.2- Queixes 3.2.3- Actuació d’ofici 3.2.1- Consultes, assessorament, informació. Persones que s’adrecen a la Sindicatura per sol.licitar una informació. Els temes que són competència de la Sindicatura i s’ha esgotat la via administrativa, on el ciutadà o la ciutadana només cerca informació perquè no sap interpretar la documentació que ha rebut o considera que en aquesta documentació no hi ha prou informació per saber perquè s’ha arribat a la resolució comunicada. En aquest cas, s’ajuda a entendre el document i, si 6
 6. 6. cal, es demana l’expedient al departament corresponent per explicar tots els passos realitzats i la normativa reguladora. Enguany s’han realitzat 15 actuacions d’aquest tipus. 3.2.2- Queixes. Les queixes, que són la majoria de les entrevistes de les qual sempre se’n obre un expedient, es divideixen en dos tipus: admeses i no-admeses. En el grup de les admeses s’inclouen les actuacions següents: Admeses estimades: Temes que són competència de la Sindicatura, en els quals s’ha esgotat la via administrativa, però les persones interessades no estan d’acord amb la resolució presa per l’ajuntament. En aquest cas, a partir de l’entrevista que la Síndica manté amb la persona determina admetre la queixa a tràmit o no admetre-la. Una vegada admesa, des de la sindicatura es demana informació al departament corresponent i la síndica estudia la documentació presentada per la persona interessada i la informació facilitada pel departament. En base a aquests dos ítems, decideix estimar o desestimar la queixa que li ha estat presentada. En cas d’estimar la queixa, la síndica fa, en la majòria de casos, una funció de mediació entre les parts. En els casos en què la mediació no és possible, la síndica formula una recomanació a l’alcaldia. Temes que són competència municipal i no s’ha esgotat la via administrativa. En aquest cas, la Síndica assessora sobre el procediment a seguir davant l’Ajuntament i exerceix una funció de mediació i tutela. En aquest grup trobaríem, per exemple, persones que han presentat un escrit d’al.legacions a una multa i se’ls ha desestimat però no han presentat el recurs de reposició. Admeses desestimades: Temes que són competència de la Sindicatura i que havent esgotat o no la via administrativa, es constata, a la vista de la documentació presentada i dels informes des departments de l’ajuntament, que la persona que ha present la queixa no té raó. En aquest cas, la queixa, tot i haver estat admesa, es desestima. El grup de les no-admeses es pot subdividir en dues categories: 7
 7. 7. 1.- Les que no tenen les dades suficients per ser acceptades com podrien ser anònims o que a pesar de sol.licitar-ho formalment no s’aporta la informació necessària. 2.- Derivades Derivació interna: Els temes que són competència municipal però no s’han comunicat prèviament a l’Ajuntament. En aquest cas, des de la Sindicatura no s’admet a tràmit la queixa i es facilita informació al ciutadà o ciutadana de com tramitar-la a través de l’Ajuntament. Derivació externa: Queixes o peticions que fa la persona però que no són temes de competència municipal tot i que la persona pugui tenir raons suficients. En aquest cas, se la deriva al servei de l’administració pública que calqui o al Síndic de Greuges de Catalunya. Durant l’any 2007, s’han tramitat 77 queixes. 3.2.3- Actuació d’ofici En l’article 99. del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, “Definició del Síndic de Greuges”, es diu que el síndic de greuges d’Igualada pot actuar també d’ofici. Aquest grup inclouria aquelles actuacions que es tiren endavant des de la Sindicatura de Greuges, sense que s’hagi presentat cap consulta o queixa per part de la ciutadania, però la Síndica considera que és un problema d’interés general per al municipi que cal resoldre. En aquest cas, des de la Sindicatura, es fa un treball de recerca per fonamentar l’interès del problema plantejat i es formula recomanació a l’alcaldia. Durant l’any 2007 no s’ha tramitat cap actuació d’ofici. 4.- RELACIONS DE LA SINDICATURA AMB L’AJUNTAMENT 4.1- RELACIONS AMB ELS DEPARTAMENTS I LES REGIDORIES L’article 99 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, “Definició del Síndic de Greuges”, estableix que “l’administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament són 8
 8. 8. obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic de Greuges en les seves investigacions.” En aquest sentit, des de la Sindicatura Municipal de Greuges es valora molt positivament la relació amb els diferents departaments de l’Ajuntament, que s’han mostrat col.laboradors, a disposició i que han actuat amb celeritat i eficàcia, quan se’ls ha demanat informació puntual, l’emissió d’un informe o la revisió de l’expedient corresponent. La fisolofia de treball de la Síndica municipal de Greuges és la de resoldre els expedients que es presentin per la via de la mediació amistosa, sempre que sigui possible. S’ha de posar especial atenció en la importància de donar una resposta ràpida a la petició d’informes i a les recomanacions presentades des de la Sindicatura, especialment si aquesta és negativa. 4.2- RELACIONS AMB EL PLE MUNICIPAL El Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, estableix que la Síndica municipal de Greuges ha de presentar al Ple municipal, anualment, un informe de les seves actuacions durant l’any complet anterior. 5.- ASSOCIACIÓ FÒRUM DE SÍNDICS/QUES I DEFENSORS/ES LOCALS DE CATALUNYA El 10 de novembre de 2005, es va celebrar l’assemblea constituent i general de l’Associació Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, a la ciutat de Figueres. La creació d’aquesta associació neix de la necessitat de trobar una nova fòrmula de gestió i de funcionament del Fòrumsd arrel de l’augment del nombre de síndics, síndiques, defensors i defensores locals nomenats en els últims anys a Catalunya i que han passat a formar part del Fòrumsd. Els fins de l’associació són : 1. Donar suport tècnic als síndics, síndiques, defensors I defensores locals de Catalunya. 2. Promoure els contactes I els intercanvis tècnics, facilitar les consultes sobre casos i la informació entre defensories i sindicatures. 9
 9. 9. 3. Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria de la Ciutadania Local 4. Establir relacions i convenis amb altres institucions, entitats i organismes per a la consecució dels objectius de l’associació. Formen part de l’associació els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. També en poden formar part, com a socis agregats, els altres síndics, síndiques, defensors i defensores locals dels municipis integrats en la Xarxa Europea de Defensors del Poble i de la resta de comunitats autònomes de l’Estat. L’òrgan de govern de l’associació és la Junta Directiva, integrada pel President, en aquests moments el Sr. Carles Dalmau i Ausàs, Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, per un vicepresident, un secretari, un tresorer i cinc vocals. L’associació es financia mitjançant l’aportació d’una quota per part de cadascun dels seus membres. 5.1 – OBJECTIUS DEL ForumSD Resultat de l’any 2007: Es pot dir que tots els objectius que es detallaven a la memòria de 2006 han estat assolits i jan estat de gran interès i ajuda per a les actuacions diàries. Per a l’any 2008: El principal objectiu del FòrumSD és el de potenciar la figura del Síndic local com a mecanisme de defensa, protecció i garantia dels drets de la ciutadania a l’àmbit local. Els objectius generals son promoure el creixement i el desenvolupament de la institució facilitant la seva extensió; implantació d’aquests defensors locals als municipis on encara no existeixen; el desenvolupament de models de treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de coordinació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures. A data d’avui ja hi ha més de 40 municipis a Catalunya que disposen d’un defensor o defensora municipal. En aquest sentit, els Síndics presents a la X Trobada del FòrumSD han valorat molt positivament els acords que l’associació ha signat enguany amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per fomentar conjuntament la implantació de la institució de la sindicatura local. 10
 10. 10. 5.2- ACTUACIONS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D’IGUALADA EN RELACIÓ AL FÒRUM. 5.2.1.- Participació en l’assemblea general de l’Associació Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, celebrada el 26 de febrer al Museu Dalí de Figueres. 5.2.2.- Participació a les Jornades de Formació per a Síndics i membres dels seus equips celebrades els dies 25 i 26 d’octubre a Mataró. 5.2.3.- Publicació en la premsa local dels articles publicats conjuntament. 5.2.4- Participació activa responent i plantejant consultes al Fòrum a través de la pròpia web. La valoració que fem de l’Associació Fòrum de Síndics i síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, és molt positiva ja que és una eina imprescindible d’intercanvi entre els Síndics i un recurs per trobar resposta a consultes que planteja la ciutadania i que, de vegades, tenen una difícil solució. 6.- ACTIVITATS DE DIFUSIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ: PREMSA I RÀDIO TIPUS MITJÀ IDENTIFICACIÓ DATA TIPUS APARICIÓ Setmanari L’Enllaç 01.03.07 Informació Radio Programa “La Muralla” 11.01.07 Intervenció Igualada Setmanari Diari d’Igualada 30.03.07 Informació Setmanari Regió 7 26.09.07 Informació Setmanari L’Enllaç 27.09.07 Informació Setmanari Diari d’Igualada 28.07.07 Informació Semanari La Veu de l’Anoia 28.07.07 Informació Setmanari Diari d’Igualada 23.11.07 Informació Setmanari El Punt 10.12.07 Informació Diari L’Enllaç 13.12.07 Informació 11
 11. 11. 7.- TROBADES I ACTES DATA ACTE LLOC 26.02.2007 Assemblea general associació de Figueres Síndics,Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya 12.03.07 Debat sobre els Estats compostos i Casa de Ombudsman: Experiències Europees Convalescència (UAB) Barcelona Maig 2007 Acte de presa de possessió del Síndic de Sant Sant Cugat del Cugat del Vallès Vallès 09.05.07 Jornada de treball conjunt amb el Síndic de Barcelona Catalunya i els síndics/defensors locals 20.09.07 Sessió informativa amb els síndics/es de Sabadell Catalunya sobre el pla de treball aprovat en assemblea 23.10.07 Fòrum dels Ciutadans: Taula rodona sobre Torre Agbar “Opinió pública, drets i defensories” Barcelona 25/26.10.07 II Jornades de Formació Mataró 21.11.07 Compareixença de premsa de l’Ajuntament Igualada per presentar el nou díptic d’informació de la Sindicatura 27.11.07 Taula rodona sobre “El projecte de Llei dels Biblioteca Central drets de les dones per a l’erradicació de la Igualada violència masclista” 28.11.07 Jornada sobre “Bona Administració i Palau Centelles Administració Local Barcelona 11.12.07 Consell de Districte de Sant Magí Igualada 13.12.07 Consell de Districte de Centre Igualada 8.- SÍNTESI DE LES ACTUACIONS ACTUACIONS 2007 Expd. 1/2007 Tema: Multa trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per trobar desproporcionada la sanció imposada per una infracció de circulació. Una vegada estudiada la documentació i les circumstàncies 12
 12. 12. com es van produir els fets, des de la Sindicatura s’estima la queixa i es presenta recomanació a l’alcaldia. La recomanació es desestima. Expd. 2/2007 Tema: Responsabilitat patrimonial Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per unes humitats que han aparegut en una propietat i que es considera que estaven provocades per les filtracions d’aigua de pluja per una vorera en mal estat. Una vegada estudiada la documentació, des de la Sindicatura es considera que no es pot determinar que hi hagi responsabilitat per part de l’Ajuntament. Expd. 3/2007 Tema: Contribucions especials Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per no estar d’acord amb la desestimació, per part de l’Ajuntament, del recurs de reposició que va presentar contra la liquidació de la quota de contribucions especials del projecte d’obres de pavimentació del carrer Comarca. Des de la Sindicatura, es va concertar una entrevista entre la persona interessada i l’arquitecte tècnic municipal que va elaborar l’informe en base al qual es va desestimar el recurs per aclarir dubtes. Expd. 5/2007 Tema: Circulació de vehicles Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pels problemes amb què es troben els usuaris d’un aparcament privat per sortir i entrar d’aquest ja que el carrer és estret i per l’estacionament de vehicles al davant. Atès que la queixa no s’havia presentat prèviament a l’Ajuntament, s’informa a les persones que la formulen que s’han d’adreçar al departament de vialitat de l’Ajuntament i, des de la Sindicatura, es fa un seguiment de la sol.licitud. La comissió de vialitat resol donar solució a aquesta problemàtica canviant de banda l’estacionament dels vehicles. Expd. 6/2007 Tema: Pintades en façana Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè algú ha fet una pintada en una façana particular. Els propietaris sol.liciten a l’Ajuntament que es netegi però des de l’Ajuntament no es dóna 13
 13. 13. solució. Des de la Sindicatura es parla amb el departament de Serveis Municipals, que encarrega que es procedeixi a netejar la pintada. Expd. 7/2007 Tema: Llei antitabac Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una pregunta sobre què estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladors de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac pel que fa als establiments de bar musical. Expd. 8/2007 Tema: Contenidors d’escombraries Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè una entitat llençava joguines velles i altres estris als contenidors d’escombraries domiciliàries i aquests quedaven plens i els veïns no podien abocar la brossa. Des de la Sindicatura es va contactar amb aquesta entitat, que va informar que tenien un sistema de recollida d’aquest tipus de deixalles i que aquest havia estat un fet puntual. Expd. 9/2007 Tema: Circulació de vehicles Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a la proposta de canviar de costat l’estacionament de vehicles a un tram del carrer Joan Llimona, presentada davant el departament de vialitat. Des de la Sindicatura es va parlar amb el departament de vialitat que va informar que s’estava estudiant laproposta des de la policia local. Finalment, es va acordar modificar de banda l’aparcament. Expd. 11/2007 Tema: Bonificació IVA Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè una persona amb una minusvalia va adquirir un vehicle i considerava que es podia beneficiar d’una bonificació en l’IVA i que el concessionari 14
 14. 14. no li havia fet. Atès que l’administració que té competència en aquest tema és l’administració d’hisenda, es va derivar aquesta queixa al Defensor del Pueblo. Expd. 12/2007 Tema: Responsabilitat patrimonial Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè una persona va caure a la via pública i va presentar escrit de reclamació de danys a l’Ajuntament per considerar que la caiguda s’havia produit a causa del mal estat de la vorera. Des de l’Ajuntament se li va desestimar aquesta reclamació. Una vegada estudiada la documentació, des de la Sindicatura es va considerar que l’Ajuntament havia actuat correctament i no es va admetre a tràmit la queixa. Expd. 14/2007 Tema: Transport públic- tren Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel servei que ofereix el tren. Atès que l’administració competent en aquest tema és la Generalitat, es deriva la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. Expd. 15/2007 Tema: Obra privada Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per les anomalies que s’estan produint a una obra privada veïna. Des de la Sindicatura, es concerta una entrevista entre la persona denunciant i l’aparelladora municipal perquè la informi del projecte d’obres presentat i des dels serveis tècnics municipals es fa un seguiment d’aquesta obra perquè es realitzi segons la llicència d’obres concedida. Expd. 16/2007 Tema: Atenció hospital Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per una deficient atenció del servei hospitalari. La queixa es trasllada a la Secretaria General de Salut, competent en aquest tema , i s’assabenta a l’alcaldia. 15
 15. 15. Expd. 17/2007 Tema: Beneficis autobús urbà Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel barem establert per poder obtenir la targeta d’autobús gratuïta i es proposa o bé que s’amplïi aquest barem o bé que aquesta sigui universal. Des de la Sindicatura es trasllada aquesta proposta al departament de serveis socials que emet un informe en el sentit que el canvi en els requisits econòmics per obtenir la targeta s’hauria d’estudiar en profunditat i, en tot cas, hauria de ser aprovat per Ple Municipal. Expd. 18/2007 Tema: aigua Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè la companyia d’aigües a emès una factura amb un consum molt elevat d’un habitatge on encara no es viu. Des de la Sindicatura es deriva la queixa a l’oficina del consumidor. Expd. 19/2007 Tema: Obra privada Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè els veïns del denunciant han realitzat unes obres que considera que han afectat la seva propietat privada. Una vegada estudiada la documentació i després de mantenir una entrevista amb els tècnics municipals, es considera que l’Ajuntament ha actuat correctament i es desestima la queixa. Expd. 20/2007 Tema: Contribució Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una proposta relativa a actualitzar les valoracions dels béns immobles per equiparar-los al seu preu real i, alhora, reduir el percentatge que s’aplica per al càlcul de l’impost de béns immobles. Des de la Sindicatura, es fa arribar aquesta proposta al departament d’intervenció. Expd. 21/2007 Tema: Problemàtica entre veïns Tipus actuació: Informació Descripció 16
 16. 16. Es formula una consulta sobre en què consisteix un acte de conciliació judicial per un problema entre veïns. Atès que es tracta d’un tema de competència judicial, es derivada la consulta al Jutjat. Expd. 22/2007 Tema: Impostos Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una consulta sobre la nova normativa d’aplicació que regula la taxa de tramitació d’autoritzacions d’ús especial del domini públic radioelèctric. Atès que es tracta d’un tema que no es competència municipal, es trasllada la consulta al Síndic de Greuges de Catalunya que el trasllada al Defensor del Pueblo. Expd. 23/2007 Tema: Responsabilitat patrimonial Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta de l’Ajuntament. Aquesta persona va presentar un escrit a l’Ajuntament sol.licitant trobar una solució perquè, de manera continuada, patia desperfectes al seu domicili a causa dels impactes de pilota de grups de gent que jugaven a futbol en una plaça pública. Des de la Sindicatura es va mantenir una reunió amb representants del departament d’interior i del patronat d’esports i es va acordar aixecar la xarxa de protecció ja existent darrera de la porteria i la zona d’influència d’aquesta. Expd. 24/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per no estar d’acord amb l’escrit tramès per l’Ajuntament on es comunica que no s’accepta la identificació del conductor d’una multa de trànsit per estar presentada fora de termini. Una vegada estudiada la documentació es considera que s’ha produit una confusió en l’expedient administratiu provocada per la tramitació simultània de la identificació de conductor de dues multes de trànsit imposades el mateix dia i pel mateix concepte. Des de la Sindicatura, es parla amb el servei jurídic del departament de multes i es procedeix a admetre a tràmit la identificació de conductor esmentada. Expd. 25/2007 Tema: Empadronament Tipus actuació: Queixa 17
 17. 17. Descripció Es formula una queixa perquè s’ha donat de baixa d’ofici del padró municipal d’habitants a una persona que resideix i tributa a Igualada. La persona va adreçar-se a l’Ajuntament per informar-se de com i perquè s’havia procedit d’aquesta manera. Li van explicar i la van informar que s’havien intentat 3 notificacions al domicili on figurava empadronada però on ja no vivia. Des de la Sindicatura es va demanar un informe a l’oficina del padró municipal d’habitants. Una vegada valorada la informació facilitada, la Síndica va considerar que l’Ajuntament havia actuat segons la norma. No obstant, va recomanar que, en el futur, la segona notificació de baixa d’ofici es tramiti a l’adreça de la persona que figura a l’Ajuntament a efectes fiscals, sempre i quan aquesta sigui diferent de la que s’ha de donar de baixa d’ofici. En cas contrari, si la persona ja no viu en aquesta adreça no pot assabentar-se de l’inici d’expedient de baixa d’ofici i no pot fer res per solucionar el problema. Expd. 26/2007 Tema: Semàfors Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè, durant un mes, els semàfors de vianants de la rotonda situada a l’Av. Catalunya- C/ França- C/ Lleida no funcionaven Atès que no s’havia fet la comunicació prèviament a l’Ajuntament, es deriva la queixa al departament de vialitat i el problema es resol a l’endemà. Expd. 27/2007 Tema: Atenció hospital Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per una deficient atenció del servei hospitalari. La queixa es trasllada a la Secretaria General de Salut, competent en aquest tema , i s’assabenta a l’alcaldia. Expd. 28/2007 Tema: Atenció hospital Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per una deficient atenció del servei hospitalari. La queixa es trasllada a la Secretaria General de Salut, competent en aquest tema , i s’assabenta a l’alcaldia. 18
 18. 18. Expd. 29/2007 Tema: Molèsties gossos veïns Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a un escrit presentat al departament de Sanitat de l’Ajuntament per les molèsties per podor que ocasionen els gossos que viuen a la terrassa del pis veí. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de Sanitat que es posa en contacte amb la persona propietària dels gossos per exposar-li el problema i per demanar-li que el solucioni i queda solventat. Expd. 30/2007 Tema: Transport públic- Autobús urbà Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a la queixa formulada verbalment a l’Ajuntament, perquè el servei d’autobús urbà no passa per la zona del Passeig Verdaguer. Des de la Sindicatura es fa arribar la queixa al departament de vialitat que explica i justifica les rutes existents i que pren nota d’aquesta proposta. Expd. 31/2007 Tema: Brutícia plaça Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a l’escrit presentat a l’Ajuntament comunicant l’estat de brutícia i abandonament en què es troba una plaça pública. Des de la Sindicatura, es demana informació al departament de serveis municipals que comunica que s’ha encomanat la neteja periòdica d’aquesta placeta al TAC. Expd. 32/2007 Tema: Obra privada Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè aquesta persona viu en una zona on s’estan realitzant vàries obres privades de manera simultània i pateix molèsties per soroll i altres. Demana informació sobre si l’Ajuntament podria donar les llicències d’obres de manera que quan es finalitzés una, comencés una altra. Des de la Sindicatura es trasllada la queixa al departament d’urbanisme, que informa que la concessió d’una llicència d’obres és un acte reglat, de manera que si una persona és propietària d’un terreny i el que projecta construir en aquest està d’acord amb el planejament urbanístic, l’Ajuntament no pot denegar la llicència sol.licitada. Aquesta denegació constituiria una il.legalitat. D’altra banda, la durada d’una llicència d’obres és de 3 anys tot i que és prorrogable per la meitat més del temps concedit, és a dir, 1 any i mig més. Per això, 19
 19. 19. des de la Sindicatura es considera que la proposta de condicionar la concessió d’una llicència d’obres a l’acabament d’una altra obra en la mateixa zona no és possible. Expd. 33/2007 Tema: Obra privada Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a l’escrit presentat a l’Ajuntament, relatiu a la problemàtica que pateixen els veïns del carrer de la Torre per entrar i sortir de l’aparcament privat a causa dels vehicles estacionats. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de vialitat que informa que, per solucionar aquesta problemàtica, la comissió tècnica de via pública ha resol reordenar aquesta zona i prohibir l’estacionament del tram del c/ de la Torre que va des del c/ de Sant Magí fins al c/ de Santa Caterina. Expd. 34/2007 Tema: Aigua Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel sistema de facturació del consum d’aigua. Atès que no és un tema de competència municipal, es deriva la queixa a l’Oficina del consumidor. Expd. 35/2007 Tema: Taxa municipal Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a l’escrit presentat a l’Ajuntament relatiu al desacord amb el cobrament d’una taxa en l’emissió d’un certificat d’empadronament per a la tramitació d’un títol de família nombrosa. Des de la Sindicatura es demana informació al departament d’intervenció, que comunica que s’ha tramès una carta de resposta a la persona interessada, comunicant que l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa, preveu l’exempció en els supòsits, entre d’altres, de certificats de convivència lliurats per a sol.licitar el carnet de família nombrosa. De manera, que se li comunica que pot sol.licitar la devolució de la taxa ingressada indegudament. Expd. 36/2007 Tema: Agilització documentació Tipus actuació: Informació 20
 20. 20. Descripció Es formula una consulta sobre la possibilitat d’agilitzar la tramitació d’un permís de residència. Atès que no es tracta d’un tema de competència municipal, s’adreça a la persona al Defensor del Pueblo. Expd. 37/2007 Tema: Llar d’infants Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè la filla d’aquesta persona no havia obtingut plaça a les llars municipals d’Igualada a causa d’una modificació, a última hora, dels criteris per establir la prioritat d’accés. Des de la Sindicatura es demana informació al departament d’educació i es mantenen vàries entrevistes amb la regidora d’Educació. Una vegada valorada tota la informació i estudiada la documentació, des de la Sindicatura, es considera que l’actuació de l’Ajuntament ha estat correcta tot i que també es considera que es va facilitar una informació errònia a algunes famílies, fruit de la manera de fer establerta per tradició i per una possible descoordinació entre la direcció del centre i la regidoria d’educació. Cosa que s’ha traslladat al departament d’educació. Expd. 39/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè la notificació de desestimació de les al.legacions que va presentar davant l’Ajuntament contra una multa de trànsit, no respon als fets al.legats. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de multes i es tramet un escrit,a la persona interessada, donant resposta a tots els punts que al.legava. Expd. 40/2007 Tema: Contenidors d’escombraries Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta als escrits presentats a l’Ajuntament, relatius a uns contenidors de recollida d’escombraries que dificulten la sortida d’un aparcament privat ja que els vehicles que estacionen al carrer, els desplacen. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de medi ambient que informa que la solució a aquest problema és la col.locació d’una pilona que eviti que qualsevol obstacle, sigui un vehicle o un contenidor, es pugui situar a menys d’un metre o metre i mig de la sortida de l’aparcament. Per això, des del departament de medi ambient es traslladarà aquesta proposta a la comissió de vialitat. 21
 21. 21. Expd. 41/2007 Tema: Atenció serveis socials Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per problemes per obtenir una cita de forma urgent amb una assistent social, atès que la que porta el seu cas està de baixa. Des de la Sindicatura es contacta amb el departament de serveis socials, s’aclareix el tema i es concerta una entrevista. Expd. 42/2007 Tema: Habitatge Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè va presentar una sol.licitud per obtenir un habitatge adaptat de promoció pública promogut per la Generalitat de Catalunya. Quan va anar a parlar amb l’assistent social que li porta el cas, aquesta el va informar que a la seva sol.licitud li mancava un document de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i ella mateixa el va sol.licitar. Quan el va tenir el va aportar a la sol.licitud presentada però el sorteig dels habitatges ja s’havia fet i ell havia quedat exclòs. Des de la Sindicatura es va demanar informació a l’Oficina del Ciutadà que és on es van recollir aquestes sol.licituds que després es van tramitar a la Generalitat de Catalunya. L’informe emès per l’Oficina del Ciutadà recull que s’adjudicaven 5 habitatges adaptats per a persones de mobilitat reduïda. Aquesta mobilitat reduïda s’havia de justificar mitjançant certificat de l’ICASS on constés específicament la necessitat d’habitatge adaptat. A la convocatòria es van presentar 9 persones que van presentar certificat de minusvalidesa, però només a tres d’aquestes se’ls reconeixia la necessitat d’habitatge adaptat. Després d’estudiar els expedients, ADIGSA va treure una primera llista provisional d’admesos on hi havia totes les persones que tenien una minusvalidesa superior al 33% i que complien els altres requisits exigits. Aquesta llista era de 5 persones. No obstant, la llista definitiva d’admesos recollia només les dues sol.licituds que justificaven la necessitat d’habitatge adaptat, per considerar que calia ser rigorós amb el compliment dels requisits d’accés. Des d’ADIGSA no es va considerar la necessitat de fer cap requeriment a les persones que van quedar excloses, per entendre que ja havien presentat el certificat de l’ICASS però que no justificava la necessitat d’habitatge adaptat i, per tant, s’estaria requerint un document que ja s’havia presentat. Una vegada valorada la informació facilitada, des de la Sindicatura es va considerar que l’Ajuntament havia actuat de forma correcta. Des de l’Oficina del Ciutadà se’ns va informar que restaven pendents d’adjudicació tres pisos i que s’obriria un nou termini per presentar sol.licituds. Des de la Sindicatura es va fer un seguiment amb l’Oficina del Ciutadà per assegurar que aquesta persona presentés la sol.licitud dins el nou termini concedit i que aportés tota la documentació necessària, cosa que es va confirmar el 18.12.2007. 22
 22. 22. Expd. 43/2007 Tema: Contaminació acústica Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per les molèsties per soroll que produeixen els ciclomotors en circular per la zona de l’Av. Caresmar. Des de la Sindicatura s’està en contacte amb el departament de medi ambient i de governació i amb la persona interessada. El tema resta pendent de solució. Expd. 44/2007 Tema: Recollida d’escombraries Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè l’horari de recollida de les escombraries a la matinada i, especialment, a carrers estrets produeix molèsties per soroll i destorba el descans dels veïns. Des de la Sindicatura es va demanar informació al departament de medi ambient que va comunicar que aquest horari és inamovible perquè l’Ajuntament va acceptar aquest horari per a la recollida del rebuig en acceptar l’oferta presentada per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas. D’altra banda, cal tenir present que els mateixos camions que fan la recollida nocturna recullen, en horari diürn, altres fraccions- orgànica, paper, vidre i envasos, per tal d’optimitzar al màxim els vehicles. Expd. 45/2007 Tema: Circulació de vehicles Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a una sol.licitud presentada a l’Ajuntament per a la col.locació d’unes pilones per evitar l’estacionament de vehicles a la cantonada dels carrers Sebastià Artés amb carrer La Torre. Des de la Sindicatura es va demanar informació al departament de via pública, que va informar que s’havia procedit a pintar la illeta a la cantonada i que s’havien instal.lat les pilones de referència. Expd. 46/2007 Tema: Incivisme Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una proposta perquè quan es celebrin els concerts d’Anòlia es reforci la presència policial per tal d’evitar els casos de vandalisme. Des de la Sindicatura es va passar la proposta al regidor de governació i al de joventut. 23
 23. 23. Expd. 47/2007 Tema: Incivisme Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè un grup de joves es reuneix a una placeta, estacionen els vehicles de qualsevol manera, engeguen la música dels vehicles a tot volum i deixen la brossa dels aliments i begudes que consumeixen a terra. Des de la Sindicatura es va mantenir una entrevista amb el cap de la policia local per exposar-li aquest tema i es va sol.licitar que una patrulla de la policia local es desplacés, un cop per setmana, cada setmana en dies diferents i sempre a partir de les 19:00 h. per tal de vetllar perquè aquests joves no provoquessin molèsties i, en cas de necessitat, advertir-los. Expd. 48/2007 Tema: Obres de pavimentació Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per estar en desacord amb les obres de pavimentació del c/ Josep Galtés. Des de la Sindicatura es desestima la queixa per entendre que es tracta d’una decissió política. Expd. 49/2007 Tema: Clavegueram Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a l’escrit presentat a l’Ajuntament relatiu als problemes d’inundacions que pateixen els veïns del tram del C/Òdena comprès entre el Pg. Verdaguer i la Rambla St.Isidre quan plou. Aquest problema el tenen des que es van fer les obres de millora d’aquest carrer. Aquest expedient resta pendent. Expd. 50/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a la sol.licitud que va presentar a l’Ajuntament per obtenir la fotografia que figurava a l’expedient sancionador d’infracció de circulació per excès de velocitat, l’homologació del radar i de l’agent denunciant. Des de la Sindicatura es va demanar informació al departament de multes i se li va facilitar aquesta documentació. 24
 24. 24. Expd. 51/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb la desestimació de l’escrit d’al.legacions presentat contra una multa de trànsit. Des de la Sindicatura es va demanar informació al departament de multes que va informar que s’havia comprovat que s’havia produit una errada en aquest expedient de multa i que, per tant, es procedia a estimar el recurs de reposició presentat. Expd. 52/2007 Tema: Molèsties funcionament bar Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una consulta sobre si per donar una llicència d’obres sol.licitada per un establiment de bar l’Ajuntament, va tenir en compte un document signat per alguns veïns de l’establiment conforme autoritzaven aquestes obres. Des de la Sindicatura es va demanar informació al departament d’urbanisme que va informar que en la concessió d’aquesta llicència d’obres no es va considerar aquest document ja que l’Ajuntament concedeix llicències d’obres sense perjudici a tercers. Expd. 53/2007 Tema: Vehicles abandonats Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa en relació a dos vehicles abandonats als carrers Joan Llimona i Roca. Des de la Sindicatura es demana informació a la policia local. Segons la informació facilitada, un dels dos vehicles no devia estar abandonat perquè es va moure de lloc i a l’altre se li va aixecar acta d’abandonament i es va notificar al seu propietari. Els vehicles abandonats, per normativa, no es poden treure de la via pública abans de passat un mes de la data en què es fa l’acta d’abandonament. Expd. 54/2007 Tema: Obra privada Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una consulta sobre perquè una obra privada no disposa de la corresponent placa a l’exterior de l’obra. Des de la Sindicatura es demana informació al departament d’obres que informa que l’obra disposa de la corresponent llicència municipal i que la placa està feta. Es posen en contacte amb els responsables de l’obra per recordar-los que l’han de col.locar a l’exterior de l’obra. 25
 25. 25. Expd. 55/2007 Tema: Molèsties gats Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a l’escrit presentat a l’Ajuntament, per les molèsties que els ocasionen uns gats de carrer que entren a la finca de la seva propietat. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de sanitat. Des d’aquest departament s’està estudiant la solució a aquest problema. El tema resta pendent. Expd. 56/2007 Tema: Molèsties coloms Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per les molèsties que ocasionen els coloms a un tram del carrer Òdena. Atès que la queixa no s’havia presentat prèviament a l’Ajuntament, es deriva la queixa al departament de sanitat. Expd. 58/2007 Tema: Habitatge Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel mal estat d’un dels pisos superiors al seu habitatge. Es deriva la queixa al departament d’urbanisme. Des d’aquest departament s’envia un tècnic que elabora un informe de mal estat i es requereix a la propietat perquè arrangi els desperfectes. Expd. 59/2007 Tema: Escolarització d’un menor Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè una nena amb necessitats educatives especials que tenia plaça a una escola no podia assistir a classe perquè l’escola no disposava de la persona que li havia de fer l’acompanyament. Des de la Sindicatura es parla amb la regidoria d’educació, que es posa en contacte amb l’inspector encarregat d’aquesta zona i es dóna solució al problema. Expd. 60/2007 26
 26. 26. Tema: Servei d’ambulàncies Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pels problemes que té amb el servei programat d’ambulàncies. Es tramet la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya i s’assabenta a l’alcaldia. Expd. 61/2007 Tema: Obra privada Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè s’ha enderrocat un edifici veí i les clavegueres han quedat al descobert amb els problemes sanitaris i de males olors que això ocasiona. Des de la Sindicatura es trasllada la queixa a l’aparellador municipal que procedeix a fer una inspecció i que parla amb els titulars de les obres perquè realitzin una connexió provisional del clavegueram. Expd. 62/2007 Tema: Companyia telefònica Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per uns problemes amb la companyia telefònica. Es deriva la queixa a l’Oficina del Consumidor. Expd. 63/2007 Tema: Circulació de vehicles Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la circulació temerària i perillosa de motos de petita cilindrada per determinats carrers del centre de la ciutat. Atès que la queixa no s’havia presentat a l’Ajuntament, es trasllada al departament de vialitat. Expd. 64/2007 Tema: Molèsties per gossos veïns Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a l’escrit presentat a l’Ajuntament, per les molèsties que els ocasionen uns gossos d’un veí. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de sanitat que informa que s’ha fet una audiència als veïns propietaris dels gossos i que aquests van comunicar que es traslladaven de domicili. 27
 27. 27. Expd. 65/2007 Tema: Impostos Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pels recàrrecs que ha hagut d’abonar en concepte d’impagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica, que no se li havien notificat, al seu entendre per una errada de l’administració. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de tresoreria que, a la seva vegada, demana un informe a l’Organisme de Gestió Tributària. Una vegada estudiat l’informe emès per l’Organisme de Gestió Tributària, des de la Sindicatura no es considera que s’hagi produït cap errada en la notificacio d’aquest impost. Expd. 66/2007 Tema: Atenció hospital Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per un deficient servei hospitalari. La queixa es trasllada a l’alcaldia. Expd. 67/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb la desestimació de l’escrit d’al.legacions presentat a l’Ajuntament contra una multa de trànsit. La multa s’havia imposat perquè el vehicle estava estacionat en un pas de vianants. I l’escrit d’al.legacions justificava que es tracta d’un pas de vianants que dóna a un terreny ple de plantes i herbes que no és zona de pas i, per tant, és un pas de vianants que no s’utilitza. Des de la Sindicatura es va demanar informació al departament de multes i es va comprovar els fets que s’al.legaven sobre el terreny. Una vegada estudiada la documentació, es va considerar procedent recomanar que s’estimés el recurs de reposició presentat, cosa que es va fer. Alhora, es va demanar que s’anul.lés el pas de vianants. Expd. 68/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb la desestimació dels escrits d’al.legacions presentats a l’Ajuntament contra una multa de trànsit. La multa s’havia imposat per estar estacionat en lloc reservat per a estacionament de minusvàlids sense disposar de la corresponent targeta. La persona va al.legar que la targeta hi era però que es va deixar al seient i no al vidre. Des de la Sindicatura es va demanar informació al 28
 28. 28. departament de multes i una vegada estudiada es va considerar que l’Ajuntament havia actuat de forma correcta. Expd. 69/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb la desestimació dels escrits d’al.legacions presentats a l’Ajuntament contra una multa de trànsit. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de multes i una vegada estudiada la documentació facilitada es comprova que l’expedient ha prescrit i, per tant, la multa queda anul.lada. Expd. 70/2007 Tema: Escombraries comercials Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa perquè troba que existeix un desajust entre l’import de les escombraries comercials que s’abonen al polígon industrial i el servei que es rep. Atès que la queixa no s’havia presentat prèviament a l’Ajuntament, es deriva al departament d’intervenció i medi ambient. Expd. 71/2007 Tema: Caiguda per glaç a la via pública Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per una caiguda davant l’entrada a la piscina coberta a causa del glaç que hi havia a terra. Aquesta persona va proposar que, des de la direcció del Patronat d’Esports, es prengués la mesura preventiva de tirar sal o qualsevol altre producte adient, de forma habitual, a la zona d’accés a les instal.lacions de la piscina municipal, durant la temporada d’hivern, per evitar que el terra rellisqui a causa del glaç que es forma al matí. Des de la Sindicatura, es trasllada la proposta al Patronat d’Esports. Expd. 72/2007 Tema: Aigua Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel servei de la companyia d’aigües. Es deriva la queixa a l’Oficina del Consumidor. 29
 29. 29. Expd. 73/2007 Tema: Gas Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la facturació del gas. Es deriva la queixa a l’Oficina del Consumidor. Expd. 74/2007 Tema: Viatge Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per un problema durant un viatge. Es deriva la queixa a l’Oficina del Consumidor. Expd. 76/2007 Tema: Autobús urbà Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa i consulta sobre la reducció de la freqüència de pas de l’autobús urbá per la parada situada a la Plaça del Sant Crist. Atès que la queixa no s’havia formulat prèviament a l’Ajuntament, es trasllada al departament de via pública i mobilitat. Aquest, informa que s’ha reduit la freqüència de pas de l’autobús urbà per aquesta parada als horaris escolars. El motiu és que en base a els estadístiques presentades per la companyia, en aquesta parada puja o baixa gent gairebé únicament en aquests horaris. En la resta, l’autobús havia de fer aquest recorregut i passar per la parada sense que hi haguessin usuaris, de manera que es considera que això afecta de forma negativa a l’itinerari total del servei. Expd. 77/2007 Tema: Obra privada Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per les bastides i contenidors d’obres que ocupen les voreres del C/ Bisbe Robuster a causa de les múltiples obres privades que s’hi estan duent a terme. Atès que la queixa no s’havia presentat prèviament a l’Ajuntament, es trasllada al departament d’urbanisme i es sol.licita a l’inspector d’obres municipal que comprovi si s’està complint la norma i s’han deixat els passos necessaris perquè els vianants puguin circular per la zona. L’inspector informa que tot és correcte i que seguirà passant per la zona per fer un seguiment. 30
 30. 30. Expd. 78/2007 Tema: Mal estat vorera Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per la manca de resposta a l’escrit presentat a l’Ajuntament, perquè la vorera de davant de casa seva està enfonsada i li apareixen esquerdes a l’interior de l’habitació que dóna a aquesta part del carrer. Creuen que el carrer s’enfonsa pel pes del camió d’escombraries, que per passar per aquest carrer ha de pujar a la vorera. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de medi ambient i de serveis municipals. Aquest cas resta pendent. Expd. 79/2007 Tema: Extrangeria Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per un problema en la tramitació del permís de residència. Es deriva la queixa al CITE. Expd. 80/2007 Tema: Problemes família Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una consulta sobre un document tramès pel Jutjat. Es deriva a la persona al Jutjat. Expd. 81/2007 Tema: Atenció comerç Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per l’atenció rebuda en un comerç. Es deriva la queixa a l’Oficina del Consumidor. Expd. 82/2007 Tema: Associació de veïns Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel funcionament d’una Associació de veïns. Es deriva la queixa al departament de cultura. 31
 31. 31. Expd. 83/2007 Tema: Targeta de crèdit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa per problemes amb una targeta de crèdit. Es deriva la queixa a l’Oficina del Consumidor. Expd. 84/2007 Tema: Pensió Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una consulta sobre la mútua que devia donar cobertura a la fàbrica de municions on treballava l’any 1937, quan va patir un accident laboral pel qual, podria ser que li correspongués una pensió. Des de la Sindicatura es va demanar informació a l’arxiu històric i es va formular la consulta a una persona especialitzada en aquests temes. La informació facilitada va ser que, a partir de l’any 1936, la Generalitat de Catalunya va fer un decret de col.lectivització i qui pagava els salaris era la “Caixa de Descomptes i Pignoracions”, Caixa oficial de la Generalitat, que incloia un sistema d’assegurances molt complert. Possiblement, la Mútua Igualadina gestionava aquestes assegurances a Igualada. Expd. 85/2007 Tema: Disciplina urbanística Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb l’expedient de disciplina urbanística obert pel departament d’urbanisme de l’Ajuntament pel mal estat de la finca de la seva propietat. Les persones interessades manifesten que la seva situació socioeconòmica no els permet fer front al requeriment de l’Ajuntament i que, d’altra banda, la finca s’haurà d’enderrocar. Així mateix, diuen que aquesta finca està a la venda i que creuen que es podria fer efectiva en el temini de 2 mesos. Des de la Sindicatura, es proposa al departament d’urbanisme concedir una pròrroga de dos mesos als interessats per respondre el requeriment. Expd. 86/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb la desestimació dels escrits d’al.legacions presentats a l’Ajuntament contra una multa de trànsit per estacionar en zona reservada 32
 32. 32. per a minusvàlid sense tarja. Des de la Sindicatura es va demanar informació al departament de multes. Una vegada estudiada la documentació facilitada i les circumstàncies en què es van produir els fets, es va considerar recomanar a l’alcaldia que s’estimés el recurs de reposició presentat, cosa que es va fer. Expd. 87/2007 Tema: Multa de trànsit Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb una multa de trànsit. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de multes i una vegada consultada la documentació que figura a l’expedient, es comprova que la multa està a nom d’una persona difunta i que, per tant, no es pot cobrar. Expd. 88/2007 Tema: PIRMI Tipus actuació: Informació Descripció Es formula una consulta sobre les condicions en què es pot treure una PIRMI a una persona que n’és beneficiària. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de serveis socials i es facilita aquesta informació. Expd. 89/2007 Tema: Electricitat Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb la factura de la llum. Es deriva la queixa a l’Oficina del Consumidor. Expd. 90/2007 Tema: Oposicions Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb què s’exigeixi el català a les proves d’accés a un lloc de feina a l’Ajuntament. Des de la Sindicatura se li explica com funciona el tema dels requisits i de les bases de la convocatòria de places. 33
 33. 33. Expd. 91/2007 Tema: Piscines Tipus actuació: Informació Descripció Durant una de les reunions dels Consells de Districte es va sol.licitar informació del perquè no funcionaven les piscines Casal. En tractar-se d’un establiment de gestió privada, la sol.licitud d’informació es va derivar. Expd. 92/2007 Tema: Disciplina urbanística Tipus actuació: Queixa Descripció Es formula una queixa pel desacord amb una multa per disciplina urbanística. La persona interessada desisteix. 34
 34. 34. 9.- TAULA COMPARATIVA DE LES ACTUACIONS PER ANYS ANYS ACTUACIONS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SOROLLS 2 2 3 6 6 5 1 MULTES 4 5 9 17 6 9 10 VIALITAT 2 3 2 4 7 URBANISME 5 1 5 3 4 9 MEDI AMBIENT 1 3 3 4 7 SANITAT 3 1 1 2 6 BENESTAR SOCIAL 4 2 2 5 1 1 4 ESPORTS 1 1 1 - INTERIOR 2 2 2 5 3 3 7 CONSUM 1 1 3 1 1 9 IMPOSTOS 4 9 1 9 4 5 5 INDUSTRIES 2 4 3 1 2 2 JUSTÍCIA 1 1 2 1 SERVEIS MUNICIPALS 2 3 10 4 5 PROBLEMES AMB VEÏNS 2 2 3 1 HABITATGE 4 3 3 EDUCACIO 4 2 2 TRANSPORT PUBLIC 2 2 4 ALTRES 9 7 3 9 28 28 36 73 51 53 92 TOTAL 35
 35. 35. 10.- GRÀFICS ACTUACIÓ 15 77 Inf ormació Queixa ADM ISSIÓ 1 30 46 Admesa Derivada No admesa 36
 36. 36. RESOLUCIÓ Recomanació/Desestimada 1 Pendent 4 Mediació amistosa 30 Estimada/Recomanació 1 Desestiment 2 Desestimada 8
 37. 37. 9 Vialitat 12 Urbanisme 1 1 Tresoreria Síndic de Greuges de 2 Síndic de Greuges de Catalunya 4 Serveis Socials 3 3 Serveis Municipals Secretaria General de SERVEIS AJUNTAMENT- ALTRES ORGANISMES 4 Sanitat 1 Patronat Esports 5 Oficina consumidor 2 Oficina Ciutadà 1 1 Medi Ambient/ Serveis Municipals Medi Ambient/ Governació 3 Medi Ambient 2 Jutjat 4 Intervenció 3 Interior 1 1 Indústries i Activitats Governació/Joventut 12 Governació 1 Generalitat Catalunya 2 2 Educació Defensor del Pueblo 1 Cultura 4 Consum 1 1 1 1 1 1 1 Consell Comarcal Companyia Aigua CITE Casal Interparroquial Arxiu Històric Alcaldia Ajuntament Montbui
 38. 38. 39 Viatges 1 1 1 1 1 11 1 Vehicles abandonats Transport públic- Autobús urbà Transport públic (tren) Taxa Tarjeta crèdit Serveis Socials Semàfors Responsabilitat patrimonial 2 Recollida escombraries 1 1 1 111 1 1 11 Problemàtica sòcioeconòmica Problemàtica entre veïns Policia Local Piscines Casal PIRMI Pintada en façana Pensió Oposicions Obres pavimentació Obra privada 6 Multa trànsit Multa 9 111 Molèsties gossos Molèsties gats Molèsties funcionament bar 2 Molèsties excrements gossos veí 11 1 1 1 Molèsties coloms Mal estat vorera Llei antitabac TEMA Llars d'infants municipals Incivisme 2 Impostos 3 Hora assistent social 1 Habitatge 3 Gas 1 1 1 11 1 1 1 Familiar Facturació aigua Factura llum Extrangeria Escombraries comercials Escolarització menor Empadronament Disciplina urbanística 2 Desperfectes per activitat plaça pública 11 Contribucions especials Contenidor escombraries 2 111 Contaminació acústica Companyia telefònica Clavegueram Circulació vehicles 4 Circulació ciclomotors 1111 11 Caiguda per glaç via pública Brutícia plaça Bonificació IVA Beneficis autobús urbà Autobús urbà Atenció hospital 4 Atenció comerç 11 1 Associació veïns Ambulàncies Aigua 2 Agilitació documentació 1
 39. 39. ESQUEMA CLASSIFICACIÓ (d’acord a conclusions trobada V Forumsd de 27 d’abril de 2003) En tràmit Nº - Consultes Assessorament Nº 15 I Informacio Tancades Nº 15 Acceptada Recomanació Nº 1 Solucionades per mediació Nº 30 amistosa Acceptada Nº - parcialment Estimades Nº 2 Admeses Nº 46 No acceptada Nº 1 Desestimades Nº 8 Pendent de Arxivades per desistiment Nº 2 Nº - Resposta Queixes rebudes Nº 77 En Tràmit Nº 4 Inadmeses Nº 31 Arxivades per Nº - desistiment Acceptada Recomanació En Tràmit Nº - Acceptada Parcialment Actuació d’ofici Nº - No Acceptada -
 40. 40. 11.- OBJECTIUS DE LA SINDICATURA D’IGUALADA 2008 11.1.- Un dels objectius preferents per a l’any 2008 és que l’Ajuntament d’Igualada apliqui mesures efectives per controlar i reduir la contaminació acústica que s’observa a la ciutat, tema especialment d’actualitat després d’haver-se aprovat l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions. Des del Servei de Medi Ambient, se m’ha informat que s’han adquirit nous sonòmetres, s’està fent formació als tècnics i a la policia local i s’estan preprant campanyes formatives i informatives. És d’esperar, doncs, que en transcurs de 2008 el problema dels sorolls millori substancialment. 11.2.- A la memòria de 2006 constava com un dels objectius de cara al 2007 donar alternatives de caire educatiu en aquells casos de menors d’edat que hagin comès una infracció administrativa per tal que el fet no quedi únicament en una sanció econòmica. En aquest sentit, des del Departament de Salut i Acció Social se m’ha informat que els Serveis Jurídics de l’Ajuntament estan treballant i fent els canvis necessaris en l’ordenança municipal, i també des d’aquest departament s’està redactant el projecte d’intervenció, el qual ha de definir el/la professional responsable, les funcions de la policia local, el protocol d’actuació i els equipaments i centres on es podran efectuar els serveis. Així doncs, esperem que aquest objectiu s’acompleixi al llarg de tot el 2008. 11.3.- Un altre objectiu prioritari de cara al 2008 serà aconseguir que les persones que plantegen queixes obtinguin solucions ràpides als seus problemes. Es tractaria de poder reduir al màxim el temps d’espera en la resolució de la queixa.
 41. 41. ANNEXOS 12.- RECULL DE PREMSA 42

×