Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ


        || ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||
       UÀÄgÀÄ ZÀgÀt gÀd ²ÃµÀ zsÀj, ºÀÈz...
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ

     ¸ÀĤà UÀÄgÀÄ Qà ¨sÀ«µÀåªÁtÂÃ, UÀzÀUÀzÀ ºÉÆà UÀAiÉÄà ¹gÀĪÀįÁ¤Ã |
    ªÀi...
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ

     PÀgÀ£Éà ®Và ®Që÷äà £ÀvÀð£À, QAiÀiÁ ¨sÁF PÁ ¢® ¥ÀjªÀvÀð£À ||
    zÀjzÀævÁ ...
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ

     F±ÀPÀÈ¥Á ©£À UÀÄgÀÄ £À»ÃA, UÀÄgÀÄ ©£Á £À»ÃA eÁÕ£À |
      eÁÕ£À ©£Á DvÁ...
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ

    ¸ÀAvÀ ¯Á®fà ºÀÈzÀAiÀÄ ¥À¹ÃeÁ, ºÀgÀ zÀ±ÀðPÀ DA¸ÀÆ ªÉÄÃA ©üÃeÁ |
    PÀºÁ ¸À©...
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ

       vÀ§¸Éà ªÉà ¸ÀvÀìAUÀ ¸ÀÄ£ÁvÉÃ, ¸À©üà Dwðà ±ÁAw ¥ÁvÉà ||
    eÉÆÃ DAiÀi...
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ

   ¸À§PÉÆà ¤¨sÀðAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¹SÁAiÉÄÃA, ¸À§PÁ DvÉÆäÃvÁÜ£À PÀgÁAiÉÄÃA ||
  ºÀeÁgÉÆÃ...
QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ


         || UÀÄgÀÄ ªÀÄ»ªÀiÁ ||
   UÀÄgÀÄ ©£À eÁÕ£À £À G¥ÀeÉÃ, UÀÄgÀÄ ©£À «...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kannada_asaramayan

898 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

kannada_asaramayan

 1. 1. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ || ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt || UÀÄgÀÄ ZÀgÀt gÀd ²ÃµÀ zsÀj, ºÀÈzÀAiÀÄ gÀÆ¥À «ZÁgÀ | ²æà D¸ÁgÁªÀiÁAiÀÄt PÀºËA, ªÉÃzÁ£ÀÛ PÉÆà ¸ÁgÀ || zsÀªÀÄð PÁªÀiÁxÀð ªÉÆÃPÀë zÉÃ, gÉÆÃUÀ ±ÉÆÃPÀ ¸ÀAºÁgÀ | ¨sÀeÉà eÉÆà ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ ¸ÉÃ, ²ÃWÀæ ºÉÆà ¨ÉÃqïûD ¥ÁgÀ || ¨sÁgÀvÀ ¹AzsÀÄ £À¢Ã §SÁ¤Ã, £ÀªÁ§ f¯Éà ªÉÄÃA UÁAªÀ ¨ÉÃgÁtÂà | gÀºÀvÁ KPÀ ¸ÉÃoÀ UÀÄt SÁ¤, £ÁªÀÄ xÁHªÀÄ® ¹gÀĪÀįÁ¤Ã || DeÁÕ ªÉÄÃA gÀºÀwà ªÉÄÃAºÀVèÁ, ¥Àw¥ÀgÁAiÀÄt £ÁªÀÄ ªÀÄAVèÁ | ZÉÊvÀ ªÀzÀ bÀB G¤ßøÀ CoÁ£ÀªÉÃ, D¸ÀĪÀÄ® CªÀvÀjvÀ DAUÀ£Éà || ªÀiÁA ªÀÄ£À ªÉÄÃA GªÀÄqïûD ¸ÀÄR ¸ÁUÀgÀ, zÁégÀ ¥Éà DAiÀiÁ KPÀ ¸ËzÁUÀgÀ | ¯ÁAiÀiÁ KPÀ Cw ¸ÀÄ£ÀÝgÀ gÀhÄƯÁ, zÉÃR ¦vÁ ªÀÄ£À ºÀµÀð ¸Éà ¥sÀǯÁ || ¸À©üà ZÀQvÀ F±ÀégÀ Qà ªÀiÁAiÀiÁ, GavÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥ÀgÀ PÉʸÉà DAiÀiÁ | F±ÀégÀ Qà AiÉÄà °Ã¯Á ¨sÁjÃ, ¨Á®PÀ ºÉÊ PÉÆÃF ZÀªÀÄvÁÌjà || ¸ÀAvÀ ¸ÉêÁ O ±ÀÄæw ±ÀæªÀt, ªÀiÁvÀ ¦vÁ G¥ÀPÁjà | zsÀªÀÄð ¥ÀÅgÀĵÀ d£Áä PÉÆÃF, ¥ÀÅuÉÆåÃA PÁ ¥sÀ® ¨sÁjà || ¸ÀÆgÀvÀ yà ¨Á®PÀ Qà ¸À¯ÉÆäÃ, DvÉà »Ã PÀgÀ ¢Ã C£ÀºÉÆäà | ¸ÀªÀiÁd ªÉÄÃA yà ªÀiÁ£ÀåvÁ eÉʹÃ, ¥ÀæZÀ°vÀ KPÀ PÀºÁªÀvÀ L¹Ã || wãÀ §ºÀ£À PÉà ¨ÁzÀ eÉÆà DvÁ, ¥ÀÅvÀæ ªÀºÀ vÉæÃRt PÀºÀ¯ÁvÁ | ºÉÆÃvÁ C±ÀĨsÀ CªÀÄAUÀ®PÁjÃ, zÀjzÀævÁ ¯ÁvÁ ºÉÊ ¨sÁjà || «¥ÀjÃvÀ QAvÀÄ ¢AiÀiÁ ¢SÁF, WÀgÀ ªÉÄÃA eÉʸÉà ®Që÷äà DF | wgÀ¯ÉÆÃQà PÁ D¸À£À qÉÆïÁ, PÀĨÉÃgÀ £Éà ¨sÀAqÁgÀ »Ã SÉÆïÁ | ªÀiÁ£À ¥ÀæwµÁ× OgÀ §qïûDF, ¸À§PÉà ªÀÄ£À ¸ÀÄR-±ÁAw bÁF || vÉÃeÉÆêÀÄAiÀÄ ¨Á®PÀ §qsïûD, D£À£ÀÝ §qsïûD C¥ÁgÀ | ²Ã® ±ÁAw PÁ DvÀäzsÀ£À, PÀgÀ£Éà ®UÁ «¸ÁÛgÀ || KPÀ ¢£Á xÁHªÀÄ® zÁégÉÃ, PÀÄ®UÀÄgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥ÀzsÁgÉà | dÆåA »Ã ªÉà ¨Á®PÀ PÉÆà ¤ºÁgÉÃ, C£ÁAiÀiÁ¸À »Ã ¸ÀºÀ¸Á ¥ÀÅPÁgÉà || AiÀĺÀ £À»ÃA ¨Á®PÀ ¸ÁzsÁgÀt, zÉÊ«Ã ®PÀët vÉÃd ºÉÊ PÁgÀt | £ÉÃvÉÆæÃA ªÉÄÃA ºÉÊ ¸ÁwéPÀ ®PÀët, E¸ÀPÉà PÁAiÀÄð §qïûK «®PÀët || AiÀĺÀ vÉÆà ªÀĺÁ£ï ¸ÀAvÀ §£ÉÃUÁ, ¯ÉÆÃUÉÆÃA PÁ GzÁÞgÀ PÀgÉÃUÁ | || www.ashram.org ||
 2. 2. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ ¸ÀĤà UÀÄgÀÄ Qà ¨sÀ«µÀåªÁtÂÃ, UÀzÀUÀzÀ ºÉÆà UÀAiÉÄà ¹gÀĪÀįÁ¤Ã | ªÀiÁvÁ £Éà ©üà ªÀiÁxÁ ZÀƪÀiÁ, ºÀgÀ PÉÆÃF ¯Éà PÀgÀPÉà WÀƪÀiÁ || eÁդà ªÉÊgÁVà ¥ÀǪÀð PÁ, vÉÃgÉà WÀgÀ ªÉÄÃA DAiÀÄ | d£Àä °AiÀiÁ ºÉÊ AiÉÆÃVà £ÉÃ, ¥ÀÅvÀæ vÉÃgÁ PÀºÀ¯ÁAiÀÄ || ¥ÁªÀ£À vÉÃgÁ PÀÄ® ºÀÄD, d£À¤Ã PÉÆÃR PÀÈvÁxÀð | £ÁªÀÄ CªÀÄgÀ vÉÃgÁ ºÀÄD, ¥ÀÇtð ZÁgÀ ¥ÀÅgÀĵÁxÀð || ¸ÉÊAvÁ°Ã¸À ªÉÄÃA zÉñÀ «¨sÁd£À, ¥ÁPÀ ªÉÄÃA bÉÆÃqïûD ¨sÀÆ ¥À±ÀÄ O zsÀ£À | ¨sÁgÀvÀ CªÀÄzÁªÁzÀ ªÉÄÃA DAiÉÄÃ, ªÀÄt£ÀUÀgÀ ªÉÄÃA ²PÁë ¥ÁAiÉÄà || §qïûF «®PÀët ¸ÀägÀt ±ÀQÛ, D¸ÀĪÀÄ® Qà D±ÀÄ AiÀÄÄQÛ | wêÀæ §Ä¢Þ KPÁUÀæ £ÀªÀÄævÁ, vÀéjvÀ PÁAiÀÄð O ¸ÀºÀ£À²Ã®vÁ || D¸ÀĪÀÄ® ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄÄR gÀºÀvÉÃ, ²PÀëPÀ ºÀA¸ÀªÀÄÄR¨sÁF PÀºÀvÉà | ¦¸ÁÛ ¨ÁzÁªÀÄ PÁdÆ CRgÉÆÃmÁ, ¨sÀgÉà eÉç SÁvÉà ¨sÀgÀ ¥ÉÃmÁ || zÉà zÉà ªÀÄPÀÍ£À «Ä²æà PÀÆeÁ, ªÀiÁA £Éà ¹SÁAiÀiÁ zsÁå£À O ¥ÀÇeÁ | zsÁå£À PÁ ¸ÁézÀ ®UÁ vÀ§ L¸ÉÃ, gÀºÉà £À ªÀÄbÀ°Ã d® ©£À eÉʸÉà || ºÀÄK §æºÀä«zÁå ¸Éà AiÀÄÄPÀÛ ªÉÃ, ªÀ»Ã ºÉÊ «zÁå AiÀiÁ «ªÀÄÄPÀÛAiÉÄà | §ºÀÄvÀ gÁvÀ vÀPÀ ¥ÉÊgÀ zÀ¨ÁvÉÃ, ¨sÀgÉà PÀAoÀ ¦vÀÄ D²µÀ ¥ÁvÉà || ¥ÀÅvÀæ vÀĪÀiÁígÁ dUÀvÀ ªÉÄÃA, ¸ÀzÁ gÀºÉÃUÁ £ÁªÀÄ | ¯ÉÆÃUÉÆÃA PÉà vÀĪÀĸÉà ¸ÀzÁ, ¥ÀÇgÀt ºÉÆÃAUÉà PÁªÀÄ || ¹gÀ ¸Éà ºÀnà ¦vÁ Qà bÁAiÀiÁ, vÀ§ ªÀiÁAiÀiÁ £Éà eÁ® ¥sÉʯÁAiÀiÁ | §qïûK ¨sÁF PÁ ºÀÄD zÀÄB±Á¸À£À, ªÀåxÀð ºÀÄK ªÀiÁA PÉà D±Áé¸À£À || bÀÆmÁ ªÉʨsÀªÀ ¸ÀÆÌ°Ã ²PÁë, ±ÀÄgÀÄ ºÉÆà UÀF CVߥÀjÃPÁë | UÀAiÉÄà ¹zÀÞ¥ÀÅgÀ £ËPÀjà PÀgÀ£ÉÃ, PÀȵÀÚ PÉà DUÉà §ºÁAiÉÄà gÀhÄgÀ£Éà || ¸ÉêÀPÀ ¸ÀSÁ ¨sÁªÀ ¸Éà ©üÃeÉÃ, UÉÆë£ÀÝ ªÀiÁzsÀªÀ vÀ§ jÃgÉhÄà | KPÀ ¢£Á KPÀ ªÀiÁF DF, ¨ÉÆðà ºÉà ¨sÀUÀªÀ£ï ¸ÀÄRzÁF || ¥ÀqïûK ¥ÀÅvÀæ zÀÄBR ªÀÄÄgÉhÄà gÉhÄî£ÉÃ, RÆ£À PÉøÀ zÉÆà ¨ÉÃmÉà eÉî ªÉÄÃA | ¨ÉÆïÉà D¸ÀÄ ¸ÀÄR ¥ÁªÉÃAUÉÃ, ¤zÉÆðõÀ bÀÆl d°Ýà DªÉÃAUÉà | ¨ÉÃmÉà WÀgÀ DAiÉÄà ªÀiÁA ¨sÁVÃ, D¸ÀĪÀÄ® PÉà ¥ÁAªÉÇÃA ¯ÁVà || D¸ÀĪÀÄ® PÁ ¥ÀŵÀÖ ºÀÄD, D¯ËQPÀ ¥Àæ¨sÁªÀ | ªÁPÀ¹¢Þ Qà ±ÀQÛ PÁ, ºÉÆà UÀAiÀiÁ ¥ÁæzÀĨsÁðªÀ || §gÀ¸À ¹zÀÞ¥ÀÅgÀ wãÀ ©vÁAiÉÄÃ, ¯Ël CªÀÄzÁªÁzÀ ªÉÄÃA DAiÉÄà | || www.ashram.org ||
 3. 3. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ PÀgÀ£Éà ®Và ®Që÷äà £ÀvÀð£À, QAiÀiÁ ¨sÁF PÁ ¢® ¥ÀjªÀvÀð£À || zÀjzÀævÁ PÉÆà zÀÆgÀ PÀgÀ ¢AiÀiÁ, WÀgÀ ªÉʨsÀªÀ ¨sÀgÀ¥ÀÇgÀ PÀgÀ ¢AiÀiÁ | ¹£ÉêÀiÁ G£ÉíÃA PÀ©üà £À ¨sÁAiÉÄÃ, §¯Ávï ¯Éà UÀAiÉÄà gÉÆÃvÉà DAiÉÄà || f¸À ªÀiÁA £Éà xÁ zsÁå£À ¹SÁAiÀiÁ, G¸ÀPÉÆà »Ã C§ gÉÆãÁ DAiÀiÁ | ªÀiÁA PÀgÀ£Á ZÀºÀwà yà ±Á¢Ã, D¸ÀĪÀÄ® PÁ ªÀÄ£À ªÉÊgÁVà || ¦ügÀ ©üà ¸À§£Éà ±ÀQÛ ®UÁF, d§gÀ£À PÀgÀ ¢Ã G£ÀQà ¸ÀUÁF | ±Á¢Ã PÉÆà d§ ºÀÄD G£ÀPÁ ªÀÄ£À, D¸ÀĪÀÄ® PÀgÀ UÀAiÉÄà ¥À¯ÁAiÀÄ£À || ¥ÀArvÀ PÀºÁ UÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð PÉÆÃ, gÁªÀÄzÁ¸À ¸ÁªÀzsÁ£À | ±Á¢Ã ¥sÉÃgÉà ¦ügÀvÉà ºÀÄK, ¨sÁUÉà bÀÄqïûDPÀgÀ eÁ£À || PÀgÀvÀ SÉÆÃd ªÉÄÃA ¤PÀ® UÀAiÀiÁ zÀªÀÄ, «Ä¯Éà ¨sÀgÀÄZÀ ªÉÄÃA C±ÉÆÃPÀ D±ÀæªÀÄ | PÀp£ÁF ¸Éà «Ä¯Á gÁ¸ÁÛ, ¥ÀæwµÁ× PÁ ¢AiÀiÁ ªÁ¸ÁÛ || WÀgÀ ªÉÄÃA ¯ÁAiÉÄà DdªÀiÁAiÉÄà UÀÄgÀ, ¨ÁgÁvÀ ¯Éà ¥ÀºÀÄAZÉà D¢¥ÀÅgÀ | «ªÁºÀ ºÀÄD ¥ÀgÀ ªÀÄ£À zÀÈqsïûDAiÀiÁ, ¨sÀUÀvÀ £Éà ¥Àwßà PÉÆà ¸ÀªÀÄgÀhiÁAiÀiÁ || C¥À£Á ªÀåªÀºÁgÀ ºÉÆÃUÁ L¸ÉÃ, d® ªÉÄÃA PÀªÀÄ® gÀºÀvÁ ºÉÊ eÉʸÉà | ¸ÁA¸ÁjPÀ ªÀåªÀºÁgÀ vÀ§ ºÉÆÃUÁ, d§ ªÀÄÄgÀhÄPÉÆà ¸ÁPÁëvÁÌgÀ ºÉÆÃUÁ | ¸ÁxÀ gÀºÉà dÆåA DvÁäPÁAiÀiÁ, ¸ÁxÀ gÀºÉà ªÉÊgÁVà ªÀiÁAiÀiÁ | C£À±ÀégÀ ºÀÆA ªÉÄÊA eÁ£ÀvÁ, ¸ÀvÀ avÀ ºÀÆA D£À£ÀÝ | ¹Üw ªÉÄÃA fãÉà ®UÀÆA, ºÉÆêÉà ¥ÀgÀªÀiÁ£À£ÀÝ || ªÀÄÆ® UÀæAxÀ CzsÀå£À PÉà ºÉÃvÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¨sÁµÁ ºÉÊ KPÀ ¸ÉÃvÀÄ | ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ Qà ²PÁë ¥ÁF, UÀw OgÀ ¸ÁzsÀ£Á §qsïûDF || KPÀ ±À¯ÉÆÃPÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉÄÃA ¥ÉÊoÁ, ªÉÊgÁUÀå ¸ÉÆÃAiÀiÁ GoÀ ¨ÉÊoÁ | D±Á bÉÆÃqÀ £ÉÊgÁ±ÀåªÀ®A©vÀ, G¸ÀQà ²PÁë ¥ÀÅtð C£ÀIJ×vÀ | ®Që÷äà zÉëà PÉÆà ¸ÀªÀÄgÀhiÁAiÀiÁ, F±À ¥Áæ¦Û zsÉåÃAiÀÄ §vÁAiÀiÁ || bÉÆÃqïûC PÉà WÀgÀ ªÉÄÊA C§ eÁHAUÁ, ®PÀë÷å ¥Áæ¥ÀÛ PÀgÀ ¯Ël DHAUÁ || PÉÃzÁgÀ£ÁxÀ PÉà zÀ±Àð£À ¥ÁAiÉÄÃ, ®PÁë¢ü¥Àw D²µÀ ¥ÁAiÉÄà | ¥ÀŤ ¥ÀÇeÁ ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀAPÀ¯ÁàAiÉÄÃ, F±À ¥Áæ¦Û D²µÀ ¥ÁAiÉÄà || DAiÉÄà PÀȵÀÚ °Ã¯Á¸ÀÜ°Ã ªÉÄÃA, ªÀÈ£ÁݪÀ£À Qà PÀÄAd UÀ°£À ªÉÄÃA | PÀȵÀÚ £Éà ªÀÄ£À ªÉÄÃA qsïûD¯Á, ªÉà eÁ ¥ÀºÀÄAZÉà £ÉʤvÁ¯Á || ªÀºÁA xÉà ±ÉÆæÃwæAiÀÄ §æºÀ䤶×vÀ, ¸Áé«Äà °Ã¯Á±ÁºÀ ¥Àæw¶×vÀ | ©üÃvÀgÀ vÀgÀ® xÉà ¨ÁºÀgÀ PÀoÉÆÃgÁ, ¤«ðPÀ®à dÆåA PÁUÀd PÉÆÃgÁ | ¥ÀÇtð ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀgÀªÀÄ G¥ÀPÁjÃ, §æºÀä¹ÜvÀ DvÀä-¸ÁPÁëvÁÌjà || || www.ashram.org ||
 4. 4. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ F±ÀPÀÈ¥Á ©£À UÀÄgÀÄ £À»ÃA, UÀÄgÀÄ ©£Á £À»ÃA eÁÕ£À | eÁÕ£À ©£Á DvÁä £À»ÃA, UÁªÀ»A ªÉÃzÀ ¥ÀÅgÁ£À || eÁ£À£Éà PÉÆà ¸ÁzsÀPÀ Qà PÉÆÃn, ¸ÀvÀÛgÀ ¢£À vÀPÀ ºÀÄF PÀ¸Ënà | PÀAZÀ£À PÉÆà CVß ªÉÄÃA vÀ¥ÁAiÀiÁ, UÀÄgÀÄ £Éà D¸ÀĪÀÄ® §Ä®ªÁAiÀiÁ || PÀºÁ UÀȺÀ¸ÀÜ ºÉÆà PÀªÀÄð PÀgÀ£Á, zsÁå£À ¨sÀd£À WÀgÀ ¥ÀgÀ »Ã PÀgÀ£Á | DeÁÕ ªÀiÁ¤Ã WÀgÀ ¥ÀgÀ DAiÉÄÃ, ¥ÀPÀë ªÉÄÃA ªÉÆÃnà PÉÆÃgÀ® zsÁAiÉÄà || £ÀªÀÄðzÁ vÀl ¥ÀgÀ zsÁå£À ®UÁAiÉÄÃ, ¯Á®fà ªÀĺÁgÁd DPÀµÁðAiÉÄà | ¸À¥ÉæêÀÄ ²Ã®¸Áé«Äà ¥ÀºÀAzsÁAiÉÄÃ, zÀvÀÛPÀÄnÃgÀ ªÉÄÃA ¸ÁUÀæºÀ ¯ÁAiÉÄà || GªÀÄqïûD ¥Àæ¨sÀÄ ¥ÉæêÀÄ PÁ ZÀ¸ÀPÁ, C£ÀĵÁ×£À ZÁ°Ã¸À ¢ªÀ¸À PÁ | ªÀÄgÉà bÀB ±ÀvÀÄæ ¹Üw ¥ÁF, §æºÀ䤵À×vÁ ¸ÀºÀd ¸ÀªÀiÁF || ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ ¸ÀªÀÄ gÉÆãÁ UÁ£Á, VæõÀä oÀAqïûC ªÀiÁ£À O C¥ÀªÀiÁ£Á | vÀÈ¥ÀÛ ºÉÆà SÁ£Á ¨sÀÆR CgÀÄ ¥Áå¸À, ªÀĺÀ® ºÉÆà PÀÄnAiÀiÁ D¸À¤gÁ¸À | ¨sÀQÛAiÉÆÃUÀ eÁÕ£À C¨sÁå¹Ã, ºÀÄK ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄUÀºÀgÀ O PÁ¹Ã || ¨sÁªÀ »Ã PÁgÀt F±À ºÉÊ, £À ¸Àétð PÁoÀ ¥ÁµÁ£À | ¸ÀvÀ avÀ D£ÀAzÀgÀÆ¥À ºÉÊ, ªÁå¥ÀPÀ ºÉÊ ¨sÀUÀªÁ£À || §æºÉäñÁ£À d£ÁzÀð£À, ¸ÁgÀzÀ ¸ÉøÀ UÀuÉñÀ | ¤gÁPÁgÀ ¸ÁPÁgÀ ºÉÊ, ºÉÊ ¸ÀªÀðvÀæ ¨sÀªÉñÀ || ºÀÄK D¸ÀĪÀÄ® §æºÁä¨sÁå¹Ã, d£Àä C£ÉÃPÉÆÃA ¯ÁVà ¨Á¹Ã | zÀÆgÀ ºÉÆà UÀF D¢ü-ªÁå¢ü, ¹zÀÞ ºÉÆà UÀF ¸ÀºÀd ¸ÀªÀiÁ¢ü || EPÀ gÁvÀ £À¢Ã vÀl ªÀÄ£À DPÀµÁð, DF eÉÆÃgÀ ¸Éà DA¢üà ªÀµÁð | §AzÀ ªÀÄPÁ£À §gÁªÀÄzÁ SÁ°Ã, ¨ÉÊoÉà ªÀ»ÃA ¸ÀªÀiÁ¢ü ®UÁ °Ã | zÉÃSÁ Q¹Ã£Éà ¸ÉÆÃZÁ qÁPÀÆ, ¯ÁAiÉÄà ¯Ápà ¨sÁ¯Á ZÁPÀÆ | zËqïûK aÃSÉà ±ÉÆÃgÀ ªÀÄZÀ UÀAiÀiÁ, lÆnà ¸ÀªÀiÁ¢ü zsÁå£À TAZÀ UÀAiÀiÁ || ¸ÁzsÀPÀ GoÁ xÁ ©RgÉà PÉñÁ, gÁUÀ-zÉéõÀ £Á QAavï ¯ÉñÁ | ¸ÀgÀ® ¯ÉÆÃUÉÆÃA £Éà ¸ÁzsÀÄ ªÀiÁ£Á, ºÀvÁågÉÆÃA £Éà PÁ® »Ã eÁ£Á || ¨sÉÊgÀªÀ zÉÃR zÀĵÀÖ WÀ§gÁAiÉÄÃ, ¥ÀºÀ®ªÁ£À dÆåA ªÀÄ®è »Ã ¥ÁAiÉÄà | PÁ«ÄÃd£ÉÆÃA £Éà D²PÀ ªÀiÁ£Á, ¸ÁzsÀÄd£À QãÉíÃA ¥ÀgÀ£ÁªÀiÁ || KPÀ zÀ馅 zÉÃSÉà ¸À©üÃ, ZÀ¯Éà ±ÁAvÀ UÀ«ÄãÃgÀ | ¸À±À¸ÉÆÛçÃA Qà ©üÃqïûC PÉÆÃ, ¸ÀºÀd UÀAiÉÄà ªÉà aÃgÀ || ªÀiÁvÁ DF zsÀªÀÄð Qà ¸ÉëÃ, ¸ÁxÀ ªÉÄÃA ¥Àwßà ®Që÷äà zÉëà | zÉÆãÉÆÃA ¥sÀÇl ¥sÀÇl PÀgÀ gÉÆÃF, gÀÄzÀ£À zÉÃR PÀgÀÄuÁ ©üà gÉÆÃF || || www.ashram.org ||
 5. 5. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ ¸ÀAvÀ ¯Á®fà ºÀÈzÀAiÀÄ ¥À¹ÃeÁ, ºÀgÀ zÀ±ÀðPÀ DA¸ÀÆ ªÉÄÃA ©üÃeÁ | PÀºÁ ¸À©üà £Éà D¥À eÁEAiÉÆÃ, D¸ÀĪÀÄ® ¨ÉÆïÉà Q ¨sÁFAiÉÆÃA || ZÀ°Ã¸À ¢ªÀ¸À ºÀÄD £À»ÃA ¥ÀÇgÁ, C£ÀĵÁ×£À ºÉÊ ªÉÄÃgÁ CzsÀÆgÁ | D¸ÀĪÀÄ® £Éà bÉÆÃqïûF wwPÁë, ªÀiÁA ¥Àwßà £Éà Qà ¥ÀgÀwÃPÁë || f¸À ¢£À UÁAªÀ ¸Éà ºÀÄF «zÁF, eÁgÀ eÁgÀ gÉÆÃAiÉÄà ¯ÉÆÃUÀ-®ÄUÁF | CªÀÄzÁªÁzÀ PÉÆà ºÀÄK gÀªÁ£Á, «ÄAiÀiÁAUÁAªÀ ¸Éà QAiÀiÁ ¥ÀAiÀiÁ£Á | ªÀÄÄA§F UÀAiÉÄà UÀÄgÀÄ Qà ZÁºÀ, «Ä¯Éà ªÀ»ÃA ¥ÉÊ °Ã¯Á±ÁºÀ | ¥ÀgÀªÀÄ ¦vÁ £Éà ¥ÀÅvÀæ PÉÆà zÉÃSÁ, ¸ÀÆgÀd £Éà WÀld® ªÉÄÃA ¥ÉÃSÁ || WÀlPÀ vÉÆÃqïûC d® d® ªÉÄÃA «Ä¯ÁAiÀiÁ, d® ¥ÀæPÁ±À DPÁ±À ªÉÄÃA bÁAiÀiÁ | ¤d ¸ÀégÀÆ¥À PÁ zsÁå£À zÀÈqsïûDAiÀiÁ, qsÁF ¢ªÀ¸À ºÉÆñÀ £À DAiÀiÁ || D¸ÉÆÃd ¸ÀÄzÀ zÉÆà ¢ªÀ¸À, ¸ÀAªÀvÀ ©Ã¸À EQÌøÀ | ªÀÄzsÁåºÀß qsÁF §eÉÃ, «Ä¯Á F¸À ¸Éà F¸À || zÉúÀ ¸À©üà «ÄxÁå ºÀÄF, dUÀvÀ ºÀÄD, ¤¸ÁìgÀ | ºÀÄD DvÁä ¸Éà vÀ©üÃ, C¥À£Á ¸ÁPÁëvÁÌgÀ || ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀÅgÀĵÀ zÀ±ÁðAiÀiÁ, fêÀ UÀAiÀiÁ OgÀ ²ªÀ PÉÆà ¥ÁAiÀiÁ | eÁ£À °AiÀiÁ ºÀÆA ±ÁAvÀ ¤gÀAd£À, ¯ÁUÀÆ ªÀÄÄgÉhÄà £À PÉÆÃF §£ÀÞ£À || AiÀĺÀ dUÀvÀ ¸ÁgÁ ºÉÊ £À±ÀégÀ, ªÉÄÊA »Ã ±Á±ÀévÀ KPÀ C£À±ÀégÀ | ¢ÃzÀ ºÉÊA zÉÆà ¥ÀgÀ zÀ馅 KPÀ ºÉÊ, ®WÀÄ UÀÄgÀÄ ªÉÄÃA ªÀ»Ã KPÀ ºÉÊ || ¸ÀªÀðvÀæ KPÀ Q¸Éà §vÀ¯ÁAiÉÄÃ, ¸ÀªÀðªÁå¥ÀÛ PÀºÁA DAiÉÄà eÁAiÉÄà | C£À£ÀÛ ±ÀQÛ ªÁ¯Á C«£Á²Ã, j¢Þ-¹¢Þ G¸ÀQà zÁ¹Ã || ¸ÁgÁ »Ã §æºÁätØ ¥À¸ÁgÁ, ZÀ¯Éà G¸ÀQà EZÁÒ£ÀĸÁgÁ | AiÀÄ¢ ªÀºÀ ¸ÀAPÀ®à ZÀ¯ÁAiÉÄÃ, ªÀÄÄzÁð ©üà fëvÀ ºÉÆà eÁAiÉÄà || §æ»äà ¹Üw ¥Áæ¥ÀÛ PÀgÀ, PÁAiÀÄð gÀºÉà £Á ±ÉõÀ | ªÉÆúÀ PÀ©üà £Á oÀUÀ ¸ÀPÉÃ, EZÁÒ £À»ÃA ®ªÀ¯ÉñÀ || ¥ÀÇtð UÀÄgÀÄ PÀÈ¥Á «Ä°Ã, ¥ÀÇtð UÀÄgÀÄ PÁ eÁÕ£À | D¸ÀĪÀÄ® ¸Éà ºÉÆà UÀAiÉÄÃ, ¸ÁAF D¸ÁgÁªÀÄ || eÁUÀævÀ ¸Àé¥Àß ¸ÀĵÀÄ¦Û ZÉÃvÉÃ, §æºÁä£À£ÀÝ PÁ D£À£ÀÝ ¯ÉÃvÉà | SÁvÉà ¦ÃvÉà ªÀiË£À AiÀiÁ PÀºÀvÉÃ, §æºÁä£À£ÀÝ ªÀĹÛà ªÉÄÃA gÀºÀvÉà || gÀºÉÆà UÀȺÀ¸ÀÜ UÀÄgÀÄ PÁ DzÉñÀ, UÀȺÀ¸ÀÜ ¸ÁzsÀÄ PÀgÉÆà G¥ÀzÉñÀ | QAiÉÄà UÀÄgÀÄ £Éà ªÁgÉà £ÁågÉÃ, UÀÄdgÁvÀ røÁ UÁAªÀ ¥ÀzsÁgÉà | ªÀÄÈvÀ UÁAiÀÄ ¢AiÀiÁ fêÀ£À zÁ£Á, vÀ§¸Éà ¯ÉÆÃUÉÆÃA £Éà ¥ÀºÀZÁ£Á || zÁégÀ ¥ÉÊ PÀºÀvÉà £ÁgÁAiÀÄt ºÀj, ¯ÉãÉà eÁvÉà PÀ©üà ªÀÄzsÀÄPÀjà | || www.ashram.org ||
 6. 6. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ vÀ§¸Éà ªÉà ¸ÀvÀìAUÀ ¸ÀÄ£ÁvÉÃ, ¸À©üà Dwðà ±ÁAw ¥ÁvÉà || eÉÆà DAiÀiÁ GzÁÞgÀ PÀgÀ ¢AiÀiÁ, ¨sÀPÀÛ PÁ ¨ÉÃqïûD ¥ÁgÀ PÀgÀ ¢AiÀiÁ | QvÀ£Éà ªÀÄgÀuÁ¸À£Àß f¯ÁAiÉÄÃ, ªÀå¸À£À ªÀiÁA¸À OgÀ ªÀÄzÀå bÀÄqïûDAiÉÄà || KPÀ ¢£À ªÀÄ£À GPÀvÁ UÀAiÀiÁ, QAiÀiÁ røÁ ¸Éà PÀÆZÀ | DF ªÀiËd ¥sÀQÃgÀ QÃ, ¢AiÀiÁ gÉhÆÃA¥ÀqïûD ¥sÀÇAPÀ || ªÉà £ÁgÉñÀégÀ zsÁªÀÄ ¥ÀzsÁgÉÃ, eÁ ¥ÀºÀÄAZÉà £ÀªÀÄðzÁ Q£ÁgÉà | «ÄïÉÆÃA ¦ÃbÉà bÉÆÃqïûD ªÀÄ£ÀÝgÀ, UÀAiÉÄà WÉÆÃgÀ dAUÀ® PÉà C£ÀÝgÀ || WÀ£Éà ªÀÈPÀë vÀ¯Éà ¥ÀvÀÜgÀ ¥ÀgÀ, ¨ÉÊoÉà zsÁå£À ¤gÀAd£À PÁ zsÀgÀ | gÁvÀ UÀF ¥Àæ¨sÁvÀ ºÉÆà DF, ¨Á® gÀ« £Éà ¸ÀÆgÀvÀ ¢SÁF || ¥ÁævÀB ¥ÀQëà PÉÆÃAiÀÄ® PÀÆPÀ£ÁÛ, bÀÆmÁ zsÁå£À GoÉà vÀ§ ¸ÀAvÁ | ¥ÁævÀ«ð¢ü ¤ªÀÈvÀ ºÉÆà DAiÉÄÃ, vÀ§ D¨sÁ¸À PÀÄëzsÁ PÁ ¥ÁAiÉÄà || ¸ÉÆÃZÁ ªÉÄÊA £À PÀ»ÃA eÁHAUÁ, AiÀÄ»ÃA ¨ÉÊoÀPÀgÀ C§ SÁHAUÁ | f¸ÀPÉÆà UÀgÀd ºÉÆÃVà DAiÉÄÃUÁ, ¸ÀȶÖPÀvÁð RÄzÀ ¯ÁAiÉÄÃUÁ || dÆåA »Ã ªÀÄ£À «ZÁgÀ ªÉà ¯ÁAiÉÄÃ, vÀÆåA »Ã zÉÆà Q¸Á£À ªÀºÁA DAiÉÄà | zÉÆãÉÆÃA ¹gÀ ¥ÀgÀ ¨ÁAzsÉà ¸Á¥sÁ, SÁzÀå ¥ÉÃAiÀÄ °AiÉÄà zÉÆãÉÆÃA ºÁxÁ || ¨ÉÆïÉà fêÀ£À ¸À¥sÀ® ºÉÊ Dd, CWÀðå ¹éÃPÁgÉÆà ªÀĺÁgÁd | ¨ÉÆïÉà ¸ÀAvÀ OgÀ ¥ÉÊ eÁN, eÉÆà ºÉÊ vÀĪÀiÁígÁ G¸Éà T¯ÁN || ¨ÉÆïÉà Q¸Á£À D¥ÀPÉÆà zÉÃSÁ, ¸Àé¥Àß ªÉÄÃA ªÀiÁUÀð gÁvÀ PÉÆà zÉÃSÁ | ºÀªÀiÁgÁ £À PÉÆÃF ¸ÀAvÀ ºÉÊ zÀÆeÁ, DN UÁAªÀ PÀgÉÃA vÀĪÀÄíjà ¥ÀÇeÁ || D¸ÁgÁªÀÄ vÀ§ ªÀÄ£À ªÉÄÃA zsÁgÉÃ, ¤gÁPÁgÀ DzsÁgÀ ºÀªÀiÁgÉà | ¦AiÀiÁ zÀÆzsÀ xÉÆÃqïûD ¥sÀ® SÁAiÀiÁ, £À¢Ã Q£ÁgÉà eÉÆÃVà zsÁAiÀiÁ || UÁA¢üãÀUÀgÀ UÀÄdgÁvÀ ªÉÄÃA, ºÉÊ ªÉÆÃmÉÃgÁ UÁæªÀÄ | §æºÀ䤵À× ²æà ¸ÀAvÀ PÁ, AiÀÄ»ÃA ºÉÊ ¥ÁªÀ£À zsÁªÀÄ || DvÁä£ÀAzÀ ªÉÄÃA ªÀĸÀÛ ºÉÊA, PÀgÉÃA ªÉÃzÁ¤Ûà SÉî | ¨sÀQÛ AiÉÆÃUÀ OgÀ eÁÕ£À PÁ, ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ PÀgÀvÉà ªÉÄî || ¸Á¢üPÁNA PÁ C®UÀ, D±ÀæªÀÄ £Ájà GvÁÜ£À | £Ájà ±ÀQÛ eÁUÀævÀ ¸ÀzÁ, f¸ÀPÁ £À»ÃA §AiÀiÁ£À || ¨Á®PÀ ªÀÈzÀÞ OgÀ £ÀgÀ£ÁjÃ, ¸À©üà ¥ÉæÃgÀuÁ ¥ÁAiÉÄà ¨sÁjà | KPÀ ¨ÁgÀ eÉÆà zÀ±Àð£À ¥ÁAiÉÄÃ, ±ÁAw PÁ C£ÀĨsÀªÀ PÀgÀ eÁAiÉÄà || ¤vÀå ««zsÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÀgÁAiÉÄÃA, £ÁzÁ£ÀĸÀ£ÁÞ£À §vÁAiÉÄÃA | £Á©ü ¸Éà ªÉà NªÀÄ PÀºÀ¯ÁAiÉÄÃA, ºÀÈzÀAiÀÄ ¸Éà gÁªÀÄ PÀºÀ¯ÁAiÉÄÃA || ¸ÁªÀiÁ£Àå zsÁå£À eÉÆà ®UÁAiÉÄÃA, G£ÉíÃA ªÉà UÀºÀgÉà ªÉÄÃA ¯Éà eÁAiÉÄÃA | || www.ashram.org ||
 7. 7. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ ¸À§PÉÆà ¤¨sÀðAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¹SÁAiÉÄÃA, ¸À§PÁ DvÉÆäÃvÁÜ£À PÀgÁAiÉÄÃA || ºÀeÁgÉÆÃA PÉà gÉÆÃUÀ «ÄmÁAiÉÄÃA, OgÀ ¯ÁSÉÆÃA PÉà ±ÉÆÃPÀ bÀÄqïûDAiÉÄÃA | CªÀÄÈvÀªÀÄAiÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ d§ zÉÃvÉÃ, ¨sÀPÀÛ PÁ gÉÆÃUÀ ±ÉÆÃPÀ ºÀgÀ ¯ÉÃvÉà || f¸À£Éà £ÁªÀÄ PÁ zÁ£À °AiÀiÁ ºÉÊ, UÀÄgÀÄ CªÀÄÈvÀ PÁ ¥Á£À QAiÀiÁ ºÉÊ | G£ÀPÁ AiÉÆÃUÀ PÉëêÀÄ ªÉà gÀRvÉÃ, ªÉà wãÀ vÁ¥ÉÇÃA ¸Éà vÀ¥ÀvÉà || zsÀªÀÄð PÁªÀiÁxÀð ªÉÆÃPÀë ªÉà ¥ÁvÉÃ, D¥ÀzÀ gÉÆÃUÉÆÃA ¸Éà §ZÀ eÁvÉà | ¸À©üà ²µÀå gÀPÁë ¥ÁvÉà ºÉÊA, ¸ÀÆPÀë÷ä ±ÀjÃgÀ UÀÄgÀÄ DvÉà ºÉÊA || ¸ÀZÀªÀÄÄZÀ UÀÄgÀÄ ºÉÊA ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ®, ¸ÀºÀd »Ã PÀgÀ zÉÃvÉà ºÉÊA ¤ºÁ® | ªÉà ZÁºÀvÉà ¸À§ gÉhÆðà ¨sÀgÀ ¯ÉÃA, ¤d DvÁä PÁ zÀ±Àð£À PÀgÀ ¯ÉÃA || KPÀ ¸Ë DoÀ eÉÆà ¥ÁoÀ PÀgÉÃAUÉÃ, G£ÀPÉà ¸ÁgÉà PÁd ¸ÀgÉÃAUÉà | UÀAUÁgÁªÀÄ ²Ã® ºÉÊA zÁ¸Á, ºÉÆÃAVà ¥ÀÇtð ¸À©üà C©ü¯ÁµÁ || ªÀgÁ¨sÀAiÀÄzÁvÁ ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ, ¥ÀgÀªÀÄ » ¨sÀPÀÛ PÀÈ¥Á® | ¤±ÀÒ® ¥ÉæêÀÄ ¸Éà eÉÆà ¨sÀeÉÃ, ¸ÁAF PÀgÉà ¤ºÁ® || ªÀÄ£À ªÉÄà vÉÃgÁ £ÁªÀÄ gÀºÉÃ, ªÀÄÄR ¥Éà gÀºÉà ¸ÀÄVÃvÀ | ºÀªÀÄPÉÆà EvÀ£Á ¢ÃfK, gÀºÉà ZÀgÀt ªÉÄÃA ¦æÃvÀ || ºÀj NA ºÀj NA......... ºÀj NA ºÀj NA......... ºÀj NA ºÀj NA......... ºÀj NA ºÀj NA......... *********** || www.ashram.org ||
 8. 8. QQQQQQ|| ²æà D¸ÁgÁªÀÄAiÀÄt ||QQQQQ || UÀÄgÀÄ ªÀÄ»ªÀiÁ || UÀÄgÀÄ ©£À eÁÕ£À £À G¥ÀeÉÃ, UÀÄgÀÄ ©£À «ÄmÉà £À ¨sÉÃzÀ | UÀÄgÀÄ ©£À ¸ÀA±ÀAiÀÄ £Á «ÄmÉÃ, dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ UÀÄgÀÄzÉêÀ || wÃgÀxÀ PÁ ºÉÊ KPÀ ¥sÀ®, ¸ÀAvÀ «Ä¯Éà ¥sÀ® ZÁgÀ | ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ «Ä¯Éà C£ÀAvÀ ¥sÀ®, PÀºÀvÀ PÀ©ÃgÀ «ZÁgÀ || ¨sÀªÀ ¨sÀæªÀÄt ¸ÀA¸ÁgÀ zÀÄBR, vÁ PÁ ªÁgÀ £À ¥ÁgÀ | ¤¯ÉÆðéüà ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ ©£Á, PË£À GvÁgÉà ¥ÁgÀ || ¥ÀÇgÁ ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ ¸ÉêÀvÁA, CAvÀgÀ ¥ÀæUÀmÉà D¥À | ªÀÄ£À¸Á ªÁZÁ PÀªÀÄðuÁ, «ÄmÉÃA d£Àä PÉà ¥Á¥À || ¸ÀªÀÄzÀ馅 ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ QAiÀiÁ, ªÉÄÃmÁ ¨sÀgÀªÀÄ «PÁgÀ | dºÀA zÉÃSÉÆà vÀºÀA KPÀ »Ã, ¸Á»§ PÁ ¢ÃzÁgÀ || DvÀä¨sÁAw ¸ÀªÀÄ gÉÆÃUÀ £À»ÃA, ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ ªÉÊzÀå ¸ÀÄeÁ£À | UÀÄgÀÄDeÁÕ ©£À ¥ÀxÀå £À»ÃA, OµÀzsÀ «ZÁgÀ zsÁå£À || ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ ¥ÀzÀ ªÉÄÃA ¸ÀªÀiÁvÀ ºÉÊA, CjºÀAvÁ¢ ¥ÀzÀ ¸À§ | vÁvÉÊA ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ ZÀgÀt PÉÆÃ, G¥Á¸ÉÆà vÀf UÀªÀð || ©£Á £ÀAiÀÄ£À ¥ÁªÉà £À»ÃA, ©£Á £ÀAiÀÄ£À Qà ¨ÁvÀ| ¸ÉêÉà ¸ÀzÀUÀÄgÀÄ PÉà ZÀgÀt, ¸ÉÆà ¥ÁªÉà ¸ÁPÁëvï || ºÀj NA ºÀj NA......... ºÀj NA ºÀj NA......... ºÀj NA ºÀj NA......... ºÀj NA ºÀj NA......... || www.ashram.org ||

×