Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hindi action plan class 10, kriya yojaneya amshagalu, n.raghavendra sir

Ad

J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉÊUÉÆAqÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É
¨sÁµÉ :- vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ »A¢
±Á¯Á ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ £É...

Ad

11. WÀlPÀ, QgÀÄ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±À «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀiÁr, vÀ¦àgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁz...

Ad

CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ :- §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
PÉ®ªÀÅ ¸Àg...
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 3 Ad
1 of 3 Ad
Advertisement

More Related Content

More from KarnatakaOER (20)

Advertisement

Hindi action plan class 10, kriya yojaneya amshagalu, n.raghavendra sir

  1. 1. J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉÊUÉÆAqÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É ¨sÁµÉ :- vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ »A¢ ±Á¯Á ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ £ÉÊzÁ¤PÀ ºÁUÀÆ ¸Á¥À®å ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÀ 35 QÌAvÀ PÀrªÉÄ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyüðUÀ¼À£ÀÄß [PÀ°PÉAiÀÄ°è »AzÀĽzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ] UÀÄgÀÄw¹, PÀ°PÉAiÀÄ°è »AzÀĽzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ±ÉÃPÀqÀ 35 QÌAvÀ ºÉaÑ£À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÊUÉÆAqÀ AiÉÆÃd£É. F QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ :- 1. ¸ÀjAiÀiÁzÀ CPÀëgÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ±ÀÄzÀÞ §gÀªÀtÂUÉUÉ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 2. PÀ°PÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ ¸ÁzsÀ£É vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3. PÀ°PÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ ¸ÁzsÀ£É vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ DvÀä ¸ÉÜöÊAiÀÄð vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ. 4. vÀ¥ÀÅöà UÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV w¢Ý ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ. 5. PÀ°PÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ ¸ÁzsÀ£É vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA PÀ°PÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌV «±ÉõÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 6. ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀoÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 7. ¸ÀàµÀÖ ºÁUÀÆ ¤RgÀvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀĪÀÅzÀÄ. 8. ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ¸ÀàµÀÖ ºÁUÀÆ ¤RgÀvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 9. QèµÀÖ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ªÀiÁzÀj GvÀÛgÀ ¹zÀÞ¥Àr¹ N¢¸ÀĪÀÅzÀÄ. 10. gÀ¸À ¥Àæ±Éß, UÀÄA¥ÀÅ ZÀZÉð ºÁUÀÆ ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀUÀwUÀ¼À°è K¥Àðr¹, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀéAiÀÄA ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
  2. 2. 11. WÀlPÀ, QgÀÄ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±À «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, vÀ¦àgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĹ, ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ N¢¸ÀĪÀÅzÀÄ. 12. CPÉÆÖçgï CxÀªÁ £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À CAvÀåzÀ°è ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ. 13. EzÀPÁÌV «±ÉõÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 14. ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀPÁðj gÀeÁ ¢£ÀUÀ¼À°è «±ÉõÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 15. ¥ÀjÃPÁë zÀȶ׬ÄAzÀ ªÁåPÀgÀuÁA±À, PÉ®ªÀÅ UÀzÀå, ¥ÀzÀå, gÀZÀ£Á «¨sÁUÀzÀ UÀzÁåA±À, C£ÀĪÁzÀ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÀĺÀvÀéªÀżÀî PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 16. ¥Àæw¢£À MAzÉÆAzÀÄ PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀAzÉúÀ zÀÆgÀªÀiÁqÀÄ«PÉ, QèµÀÖvÉ ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀÄ«PÉ, ZÀZÉð, ¸ÀAªÁzÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£É ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 17. F ªÉÄð£À PÀ°PÁA±ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 40 CAPÀUÀ¼À ¤Ã® £ÀPÉëAiÀÄ£ÀĸÁgÀ ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ vÀAiÀiÁj¹, [ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 jAzÀ 15 ] ¸ÀgÀt ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. 18. GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, GvÀÛªÀĪÁV §gÉ¢gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzÀåªÁzÀ°è §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ®Æè »AzÀĽ¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄzɬÄgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀÅ£ÀB CªÀÅUÀ¼À GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ½ÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ°ègÀĪÀ QèµÀÖvÉ ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ. 19. ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃa¹, ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, N¢¸ÀĪÀÅzÀÄ, CxÉðʸÀĪÀÅzÀÄ, vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄݪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ £É£À¦£À®Äè½AiÀÄĪÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
  3. 3. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ :- §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀgÀ¼À JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁAiÉÄÝgÉ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ UÀzÁåA±À £ÉÆÃr ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ§AzsÀ gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ. 20. PÀ°PÉAiÀÄ°ègÀĪÀ F PɼÀPÀAqÀAwgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀÅ£Àgï ¸Àéj¸ÀÄ«PÉ ¸ÀÆvÀæ gÀZÀ£É zÀȱÀå©A§ PÀ®à£É UÀÄA¥ÀÅ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀéAiÀÄA n¥Ààt ºÉÆðPÉ ªÀiÁqÀÄ«PÉ UÉÆÃqÉ §gÀºÀ

×