Akshara Foundation Library Programme 1st Quarter Newsletter, 2013-14

943 views

Published on

This is the first of its kind newsletter from Akshara Foundation's library team. This first quarter newsletter contains history of the library programme, the plan and implementation strategy for 2013-14 along with the basic processes involved as part of the programme

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akshara Foundation Library Programme 1st Quarter Newsletter, 2013-14

  1. 1. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀĸÀA¥ÁzÀQÃAiÀĸÀA¥ÁzÀQÃAiÀĸÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ DAiÀÄÝ 87 ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ²PÀët E¯ÁSÉ, ±Á¯Á ¹§âA¢, ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ, PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁ«UÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, ‘UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÉ. AiÀiÁjAzÀ®Æ PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ JAzÀgÉ eÁÕ£À. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹, CªÀgÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß üªÀȢݸÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ Cw CªÀ±ÀåPÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉAiÀiÁzÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀåPÉÌ GvÀÛªÀÄ §Ä£Á¢ zÉÆgÉvÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ¤ªÀðºÀuÉUÁV PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ F ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV, CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè 1420 ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÅ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨sÁ«AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, ²PÀët E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦, ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwUÁV ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁ« ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹, C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ C©üªÀÈ¢ÝUÁV ±Àæ«Ä¸À®Ä ¥Àt vÉÆqÉÆÃt. £ÀªÀ¦Ã½UÉAiÀÄ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌ zÁj¢Ã¥ÀªÁUÉÆÃt JAzÀÄ D²¸ÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä F ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ vÀªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ. -UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀA¥À£À Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ DAiÀÄÝ 87 ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ²PÀët E¯ÁSÉ, ±Á¯Á ¹§âA¢, ºÁUÀÆ À ªÀÄÆ®PÀ, PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤’ JA§ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ AiÀiÁjAzÀ®Æ PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ JAzÀgÉ eÁÕ£À. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹, CªÀgÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß üªÀȢݸÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ Cw UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉAiÀiÁzÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀåPÉÌ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ¤ªÀðºÀuÉUÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÀPÁðgÀzÀ F ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÅ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ F vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, ²PÀët E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦, ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwUÁV ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ ºÁUÀÆ AqÀÄ, ªÀÄPÀ̼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ C©üªÀÈ¢ÝUÁV ±Àæ«Ä¸À®Ä ¥Àt vÉÆqÉÆÃt. £ÀªÀ¦Ã½UÉAiÀÄ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌ zÁj¢Ã¥ÀªÁUÉÆÃt JAzÀÄ D²¸ÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä F ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ vÀªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® vÀAqÀ “The School Library functions as a vital instrument in the education process; not as a separate entity isolated from the total school program, but involved in the teaching and learning process”. - IASL (International Association of School Librarianship) F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è:F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è:F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è:F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è: • ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÁ¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÁ¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÁ¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ • UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð • ±Á¯Á±Á¯Á±Á¯Á±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013 “Libraries enable the past to talk to the future”. “The only true equalizers in the world are books; The only treasure-house open to all comers is a library; The only wealth which will not decay is knowledge; The only jewel which you carry beyond the grave is wisdom.” h@akshara.org.in ¥ÀÄl 1 “The School Library functions as a vital instrument in the education process; not as a separate entity isolated from the total school program, but involved in the teaching and learning process”. IASL (International Association of School Librarianship) F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è:F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è:F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è:F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è: Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÁ¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÁ¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÁ¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013----14141414 Libraries enable the past to talk to the - Edward Cornish The only true equalizers in the world are house open to all comers is a library; which will not decay is The only jewel which you carry beyond the ” -J.A. Langford
  2. 2. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak ¥ÀjZÀAiÀÄ¥ÀjZÀAiÀÄ¥ÀjZÀAiÀÄ¥ÀjZÀAiÀÄ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï - MAzÀÄ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ, ¥ÀƪÀð-¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è PÀ°PÁ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÀ¼ÉzÀ 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ: ¥ÀƪÀð-¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è ªÀÄÆ® P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸À®Ä ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ P˱À®å ªÀȢݸÀ®Ä ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è UÀtÂvÀ P˱À®å ªÀȢݸÀ®Ä ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀȢݸÀ®Ä ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è EAVèÃµï ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ P˱À®å ªÀȢݸÀ®Ä ²PÀëtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ avÀæt ªÀÄÆr¹, CAUÀ£ÀªÁr eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä vÀ£Àß J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ «ÃPÀëuÉUÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV¹zÉ. ±Á¯Á±Á¯Á±Á¯Á±Á¯ÁÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ²PÀët E¯ÁSÉ, ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ ¥ËAqÉñÀ£ï£À £ÀqÀÄ«£À MqÀA§rPÉAiÉÆA¢UÉ 2007-08gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ 365365365365 UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß (ºÀ¨ï)(ºÀ¨ï)(ºÀ¨ï)(ºÀ¨ï) ¸Áܦ¹ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. F 365 ¨sËw ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À 4-5 ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß (¸ÉÆàÃPïì)(¸ÉÆàÃPïì)(¸ÉÆàÃPïì)(¸ÉÆàÃPïì) ¸ÀA§A¢ü¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè 1420 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. MqÀA§rPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CzÀgÀAvÉAiÉÄÃ, CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ 2009 ªÀµÀðzÀ°è 1283128312831283 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a MAzÀÄ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, ‘¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ°¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ°¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ°¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ° ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è PÀ°PÁ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÀ¼ÉzÀ 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ: ® P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸À®Ä ‘CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄCAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄCAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄCAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’.... ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ P˱À®å ªÀȢݸÀ®Ä ‘NzÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄNzÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄNzÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄNzÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è UÀtÂvÀ P˱À®å ªÀȢݸÀ®Ä ‘Dr PÀ°, ªÀiÁr w½Dr PÀ°, ªÀiÁr w½Dr PÀ°, ªÀiÁr w½Dr PÀ°, ªÀiÁr w½’ UÀtÂvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀȢݸÀ®Ä ‘UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À°è EAVèÃµï ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ P˱À®å ªÀȢݸÀ®Ä ‘¸Àé®à EAVèõï, vÀÄA¨Á ¥sÀ£ï¸Àé®à EAVèõï, vÀÄA¨Á ¥sÀ£ï¸Àé®à EAVèõï, vÀÄA¨Á ¥sÀ£ï¸Àé®à EAVèõï, vÀÄA¨Á ¥sÀ£ï’ EAVèõï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ²PÀëtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ avÀæt ªÀÄÆr¹, CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ‘¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À’ vÀAqÀªÀÅ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ. ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ‘PÉ.J¯ï.¦PÉ.J¯ï.¦PÉ.J¯ï.¦PÉ.J¯ï.¦’ JA§ CAvÀeÁð® ¸ÉÊmï C£ÀÄß gÀƦ¹, vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ «ÃPÀëuÉUÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV¹zÉ. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ²PÀët E¯ÁSÉ, ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ ¥ËAqÉñÀ£ï£À £ÀqÀÄ«£À °è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 365365365365 ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨sËwPÀ ¸Áܦ¹ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. F 365 ¨sËwPÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè 1420 ±Á¯ÉUÀ½UÉ MqÀA§rPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CzÀgÀAvÉAiÉÄÃ, CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ 2009-10 ªÀÄvÀÄÛ 2010-11gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. h@akshara.org.in ¥ÀÄl 2 ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ°¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ°¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ°¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, GvÀÛªÀĪÁV PÀ°AiÀÄÄwÛgÀ°’ JA§ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è PÀ°PÁ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÀ¼ÉzÀ 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À EAVèõï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĸÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĸÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĸÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’.... vÀAqÀªÀÅ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ. JA§ CAvÀeÁð® ¸ÉÊmï C£ÀÄß gÀƦ¹,
  3. 3. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak UÀæAxÁ®AiÀÄUÀæAxÁ®AiÀÄUÀæAxÁ®AiÀÄUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄzÀ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄzÀ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄzÀ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ:¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ:¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ:¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ: UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄ §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀªÁVzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä EµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ««zsÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjAzÀ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ 2007-08gÀ°è, MlÄÖ 6 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,0006 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,0006 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,0006 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,000 UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¥Àæw ªÀµÀð 200-300 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ PɼÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸À§ºÀÄz • ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî • UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¢é¨sÁµÁ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CxÀð¥ÀÆtð DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ • MAzÉà PÀxÉAiÀÄÄ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ • ºÉZÁÑV ªÀÄPÀ̽UÉ w½¢gÀĪÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀļÀî ¥Àĸ «µÀAiÀÄUÀ½gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. • aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉZÁÑV DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸À§ºÀÄ • ºÁ¸Àå¥ÀæzsÁ£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉZÀÄÑ EµÀÖªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ CAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. • DzÀµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è£À CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØzÁVzÀÄÝ, NzÀ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ«zÀÝ°è C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ • ¨ÉÃgÉ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀnÖ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀnÖ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀnÖ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀnÖ:::: CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, 2010 ªÀµÀðzÀ°è, ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£ÀªÀÅ, gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餹vÀÄ. CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£ÀªÀÅ eÉÆvÉUÀÆr, ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ 2000 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ §¼À¹ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄ §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀªÁVzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä EµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ««zsÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjAzÀ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJð¹, ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 6 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,0006 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,0006 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,0006 ¨sÁµÉUÀ¼À°è 6,25,000 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹, UÀæAxÁ®AiÀÄ ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ PɼÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸À§ºÀÄz «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. GzÁ:GzÁ:GzÁ:GzÁ: EwºÁ¸À, UÀtÂvÀ ÀÄ CxÀð¥ÀÆtð DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÉà PÀxÉAiÀÄÄ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. ºÉZÁÑV ªÀÄPÀ̽UÉ w½¢gÀĪÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀļÀî ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄPÀ̽UÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ½gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ½gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁ¸Àå¥ÀæzsÁ£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉZÀÄÑ EµÀÖªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ CAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ÁVzÀÄÝ, NzÀ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ«zÀÝ°è C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. ß ©A©¸ÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, 2010-11 gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餹vÀÄ. CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£ÀªÀÅ eÉÆvÉUÀÆr, ±Á¯Á PÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß h@akshara.org.in ¥ÀÄl 3 UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄ §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀªÁVzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ«zÀÝgÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJð¹, ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. C®èzÉà ¥Àæw UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ PɼÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EwºÁ¸À, UÀtÂvÀ, ºÁ¸Àå EvÁå¢. . eÉÆvÉUÉ ªÀÄPÀ̽UÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ºÉƸÀ
  4. 4. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt:¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt:¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt:¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt: UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆ®ªÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ªÀVÃðPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï, vÀ£Àß UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉ. F «zsÁ£ÀªÀÅ »¥ÉÆàÃPÁåA¥À¸ï jÃrAUï ¥sËAqÉñÀ£ï£À «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÉæÃgÉævÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F «zsÁ£ÀzÀ°è, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è£À ªÁPÀåUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV 6 ºÀAvÀUÀ¼À°è ªÀVÃðPÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. D ºÀAvÀUÀ¼ÉAzÀgÉ: • ºÀ¹gÀÄ ºÀAvÀ (ºÀ¹gÀÄ ºÀAvÀ (ºÀ¹gÀÄ ºÀAvÀ (ºÀ¹gÀÄ ºÀAvÀ (G)G)G)G):::: ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è 1-2 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæ • PÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ (PÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ (PÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ (PÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ (R)R)R)R):::: ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è 3-4 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ • QvÀÛ¼É ºÀAvÀ (QvÀÛ¼É ºÀAvÀ (QvÀÛ¼É ºÀAvÀ (QvÀÛ¼É ºÀAvÀ (O)O)O)O):::: ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è 5-6 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ • ©½ ºÀAvÀ (©½ ºÀAvÀ (©½ ºÀAvÀ (©½ ºÀAvÀ (W)W)W)W):::: ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è 7-8 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ/E®è¢gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. • ¤Ã° ºÀAvÀ (¤Ã° ºÀAvÀ (¤Ã° ºÀAvÀ (¤Ã° ºÀAvÀ (BBBB):):):): ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è 9-10 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. • ºÀ¼À¢ ºÀAvÀ (ºÀ¼À¢ ºÀAvÀ (ºÀ¼À¢ ºÀAvÀ (ºÀ¼À¢ ºÀAvÀ (YYYY):):):): ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è 11QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ/E®è¢gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. CªÀ±ÀåPÀvÉCªÀ±ÀåPÀvÉCªÀ±ÀåPÀvÉCªÀ±ÀåPÀvÉ:::: ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ªÁPÀåUÀ½zÀÝ°è, ªÀÄPÀ̽UÉ UÀ滸À®Ä ºÉZÀÄÑ «µÀAiÀÄUÀ½gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ºÀAvÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è£À «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ QèµÀÖPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀVÃðPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆ®ªÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ªÀVÃðPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï, vÀ£Àß UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀVÃðPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉ. F «zsÁ£ÀªÀÅ »¥ÉÆàÃPÁåA¥À¸ï jÃrAUï ¥sËAqÉñÀ£ï£À GROWBY «zsÁ£ÀzÀ°è, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è£À ªÁPÀåUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV 6 ºÀAvÀUÀ¼À°è 2 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. 4 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. 6 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. 8 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ/E®è¢gÀĪÀ 10 ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ½gÀĪÀ/E®è¢gÀĪÀ ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°è 11QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÁPÀåUÀ½zÀÄÝ, DPÀµÀðPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ªÁPÀåUÀ½zÀÝ°è, ªÀÄPÀ̽UÉ UÀ滸À®Ä ºÉZÀÄÑ C£ÀÄUÀÄtªÁV, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è£À «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ QèµÀÖPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀVÃðPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄG¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄG¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄG¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ:::: F «zsÁ£ÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÉAzÀgÉ: • ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §tÚzÀ aÃnAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. • ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨sÁµÉ w½AiÀÄ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß Jt¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀVÃðPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. h@akshara.org.in ¥ÀÄl 4 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §tÚzÀ aÃnAiÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨sÁµÉ w½AiÀÄ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß Jt¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ
  5. 5. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw:UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw:UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw:UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw: MAzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ 2 jÃwAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß • ªÉÆzÀ® 30 ¤«ÄµÀUÀ¼À°è QæAiÀiÁvÀäPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ • PÉÆ£ÉAiÀÄ 15 ¤«ÄµÀzÀ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ QæAiÀiÁvÀäPÀ ZÀlĪÀnPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄQæAiÀiÁvÀäPÀ ZÀlĪÀnPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄQæAiÀiÁvÀäPÀ ZÀlĪÀnPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄQæAiÀiÁvÀäPÀ ZÀlĪÀnPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥Àæw UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ CªÀ¢ü ªÉÆzÀ® 30 ¤«ÄµÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PɼÀV£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. • ¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ: ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄzÀAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À§ð®£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. • ¯ÉUÉÆà DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¯ÉUÉÆà DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¯ÉUÉÆà DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¯ÉUÉÆà DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ: ¯ÉUÉÆà DnPÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀxÉAiÀÄ°è ¯ÉUÉÆà ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï gÀa¹ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÁVzÉ. • UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ: ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ½zÀÝ°è, G§ÄAlÄ J ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. • UÀnÖAiÀiÁV NzÀĪÀÅzÀÄ:UÀnÖAiÀiÁV NzÀĪÀÅzÀÄ:UÀnÖAiÀiÁV NzÀĪÀÅzÀÄ:UÀnÖAiÀiÁV NzÀĪÀÅzÀÄ: vÀgÀUÀwAiÀÄ°è UÀnÖAiÀiÁV NzÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀÄPÀ̼À°è ¨sÁµÁ ¸ÀA§A¢üvÀ ±À§ÞPÉÆñÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ. • PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ:PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ:PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ:PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ: PÀxÉ PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉZÀÄÑ EµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CvÀåAvÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. • ¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ: ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁVªÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀàµÀÖ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À§ºÀÄzÁVzÉ. Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a ÄPÀ̽UÉ 2 jÃwAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. PÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ CªÀ¢ü ªÉÆzÀ® 30 ¤«ÄµÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PɼÀV£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ZÀ ¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ DzsÁjvÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ: UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è£À PÀxÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆA¢¹, ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄzÀAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À§ð®£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¯ÉUÉÆà DnPÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀxÉAiÀÄ°è£À ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¯ÉUÉÆà ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï gÀa¹ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ½zÀÝ°è, G§ÄAlÄ JA§ °£ÀPïì DzsÁjvÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï §¼À¹, ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. vÀgÀUÀwAiÀÄ°è UÀnÖAiÀiÁV NzÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀÄPÀ̼À°è ¨sÁµÁ ¸ÀA§A¢üvÀ ±À§ÞPÉÆñÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ. ÀÅzÀPÉÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉZÀÄÑ EµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ:¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ: EªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÉ vÁªÀÅ N¢gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀàµÀÖ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À§ºÀÄzÁVzÉ. h@akshara.org.in ¥ÀÄl 5 ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è£À PÀxÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆA¢¹, ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄzÀAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À§ð®£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. £À ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¯ÉUÉÆà ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï gÀa¹ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß A§ °£ÀPïì DzsÁjvÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï §¼À¹, vÀgÀUÀwAiÀÄ°è UÀnÖAiÀiÁV NzÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀÄPÀ̼À°è ¨sÁµÁ ¸ÀA§A¢üvÀ ±À§ÞPÉÆñÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ. ÀÅzÀPÉÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉZÀÄÑ EµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CvÀåAvÀ EªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÉ vÁªÀÅ N¢gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀàµÀÖ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
  6. 6. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw:UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw:UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw:UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀgÀUÀw: ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥Àæw UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ CªÀ¢üAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ 15 ¤«ÄµÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀĸÀÛPÀU «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀÅ PɼÀV£À CA±ÀUÀ½UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. • J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ J¯Áè PÀxÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. • ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¤RgÀ ªÀiÁ»w • ªÀÄPÀ̼À NzÀĪÀ ºÀAvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, CªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ NzÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ. • ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ªÉÃ¼É vÀgÀUÀwAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ: UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£À ªÀÄPÀ̽UÉ, CªÀgÀÄ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÉUÉz ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÀxÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀgÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ avÀæt zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄUÀÄ vÀ¥ÁàV GvÀÛj¹zÀ°è, FUÁUÀ¯Éà D ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢gÀĪÀ EvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÀÄ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAz ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀUÀæAxÁ®AiÀÄzÀUÀæAxÁ®AiÀÄzÀUÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ:¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ:¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ:¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ: UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ°è£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ JA§ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹vÀÄ. F £ÀPÉëAiÀÄ°è ªÀÄUÀĪÀÅ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÀAvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, wAUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄgÀÄvÀÄ ª J¯Áè ªÀÄPÀ̼À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV, ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀæUÀw ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄħºÀÄzÀÄ. Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a PÉÆ£ÉAiÀÄ 15 ¤«ÄµÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀÅ PɼÀV£À CA±ÀUÀ½UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ J¯Áè PÀxÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¤RgÀ ªÀiÁ»w zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀ̼À NzÀĪÀ ºÀAvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, CªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ NzÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ªÉÃ¼É vÀgÀUÀwAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ: UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£À ªÀÄPÀ̽UÉ, CªÀgÀÄ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÉUÉz À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÉAiÉÄà / MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄUÀÄ vÀ¥ÁàV GvÀÛj¹zÀ°è, FUÁUÀ¯Éà D ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢gÀĪÀ EvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÀÄ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAz ¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ:¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ:¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ:¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ: UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ°è£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ F £ÀPÉëAiÀÄ°è ªÀÄUÀĪÀÅ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÀAvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, wAUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄgÀÄvÀÄ ª J¯Áè ªÀÄPÀ̼À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV, ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ zÀlÖuÉ PÁtÄwÛzÉ JA§ÄzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄà h@akshara.org.in ¥ÀÄl 6 . CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£À ªÀÄPÀ̽UÉ, CªÀgÀÄ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ . F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÉAiÉÄà / E®èªÉà JA§ÄzÀgÀ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄUÀÄ vÀ¥ÁàV GvÀÛj¹zÀ°è, FUÁUÀ¯Éà D ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢gÀĪÀ EvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÀÄ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄPÀ̼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ°è£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ‘ªÀÄPÀ̼À NzÀĪÀ »¸ÉÆÖÃUÁæªÀiïªÀÄPÀ̼À NzÀĪÀ »¸ÉÆÖÃUÁæªÀiïªÀÄPÀ̼À NzÀĪÀ »¸ÉÆÖÃUÁæªÀiïªÀÄPÀ̼À NzÀĪÀ »¸ÉÆÖÃUÁæªÀiï’ F £ÀPÉëAiÀÄ°è ªÀÄUÀĪÀÅ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÀAvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, wAUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. JA§ÄzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÃUÉ
  7. 7. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé:¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé:¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé:¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé: UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀéAiÀÄA-¸ÉêÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉUÉ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÁgÀt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé¢AzÀ ±Á¯Á ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï £ÀA©gÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ««zsÀ ¸ÀéAiÀÄA-¸ÉêÀPÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr, ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ºÀ®ªÀÅ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄPÀ̼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwUÉ PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛêÉ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ PÀgÉvÀgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÉzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è DAiÀÄÝ 11 ±Á¯ÉUÀ¼À° £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹, vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀtÄÛA©PÉ Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a ¸ÉêÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉUÉ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÁgÀt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé¢AzÀ ±Á¯Á ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï £ÀA©gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉêÀPÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr, ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ºÀ®ªÀÅ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄPÀ̼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwUÉ PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛêÉ. AiÀĪÀ£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ PÀgÉvÀgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÉzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è DAiÀÄÝ 11 ±Á¯ÉUÀ¼À°èèèè £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹, vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀtÄÛA©PÉ h@akshara.org.in ¥ÀÄl 7 ¸ÉêÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉUÉ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÁgÀt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé¢AzÀ ±Á¯Á ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï £ÀA©gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉêÀPÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr, ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ºÀ®ªÀÅ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀĪÀ£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ PÀgÉvÀgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÉzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è DAiÀÄÝ 11 ±Á¯ÉUÀ¼À°èèèè ‘¯ÉUÉÆà ºÀ§â¯ÉUÉÆà ºÀ§â¯ÉUÉÆà ºÀ§â¯ÉUÉÆà ºÀ§â’ªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹, vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀtÄÛA©PÉÆAqÀgÀÄ.
  8. 8. ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÁ»¤ ¸¸¸¸ÀÀÀÀAAAA¥¥¥¥ÀÀÀÀQQQQðððð¹¹¹¹:::: ¤¤¤¤ggggÀÀÀÀÄÄÄÄ¥¥¥¥ÀÀÀÀªªªªÀÀÀÀÄÄÄÄ – 9741390787, nirupama@ak ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr, CªÀjUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr, J¯Áè 1420 ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉÃªÉ ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ eÉÆvÉV£À MqÀA§rPÉAiÀÄAvÉ, 2009 G½zÀ 135 ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß 2 ªÀµÀð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ, eÉÆvÉUÉ, FUÁUÀ¯Éà ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÀ PÉ®ªÀÅ DAiÀÄÝ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, ²PÀëPÀgÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ F ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ G½zÀ 135 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¹, £ÀAvÀgÀ J¯Áè 1 ±Á¯ÉUÀ¼À ¥ÉÊQ DAiÀÄÝ 87 ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ PÁ F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯Éà 87 ±Á¯ÉUÀ¼À J¯Áè ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀAvÉ J¯Áè 87 ±Á¯ÉAiÀ ²PÀëPÀjUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAv ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆArzÀÄÝ, DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À JgÀqÀ£Éà ªÁgÀzÀ°è ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀÅzÀÄ £ÀAvÀgÀ DAiÀiÁ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÁgÀzÀ°è MªÉÄä UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ£À ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀgÀÄ. CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ F 87 ±Á¯ÉUÀ½UÉ wAUÀ½UÉ 2 ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÁÛgÉ. ±Á¯ÉUÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ:±Á¯ÉUÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ:±Á¯ÉUÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ:±Á¯ÉUÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ: UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DAiÀÄÝ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ªÀw¬ÄAzÀ F PɼÀV£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. • ¥Àæw ±Á¯ÉUÉ GROWBYGROWBYGROWBYGROWBY «zsÁ£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV 6 ºÀAvÀUÀ½UÉ «AUÀr¹, §tÚzÀ aÃn CAn¹zÀ 300 jAzÀ 450 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. • ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹qÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¥Àæw vÀgÀUÀwUÉ • ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À®Ä • ªÀÄPÀ̼À°è QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¹ ¨É¼É¸À®Ä • ±Á¯ÉUÉ PÀ¤µÀ× MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgïMAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgïMAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgïMAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï. • DlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁoÀ J£ÀÄߪÀAvÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ.ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ.ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ.ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ. Issue 1| July, 2013 akshara.org.in, ggggÀÀÀÀªªªªÉÉÉÉÄÄÄÄÃÃÃñ±±±ïïïï – 9741390822, ramesh@a ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ - 2013-14: CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr, CªÀjUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr, J¯Áè 1420 ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉÃªÉ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ eÉÆvÉV£À MqÀA§rPÉAiÀÄAvÉ, 2009-10 ªÀÄvÀÄÛ 2010-11gÀ°è 1283 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ ÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß 2 ªÀµÀð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ, UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÄ 135 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, FUÁUÀ¯Éà ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÀ PÉ®ªÀÅ DAiÀÄÝ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, ²PÀëPÀgÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ G½zÀ 135 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¹, £ÀAvÀgÀ J¯Áè 1 ±Á¯ÉUÀ¼À ¥ÉÊQ DAiÀÄÝ 87 ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯Éà 87 ±Á¯ÉUÀ¼À J¯Áè ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀAvÉ J¯Áè 87 ±Á¯ÉAiÀ ²PÀëPÀjUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F ¥ÀæQAiÉÄAiÀÄÄ FUÁUÀ¯Éà JgÀqÀ£Éà ªÁgÀzÀ°è ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀÅzÀÄ). £ÀAvÀgÀ DAiÀiÁ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÁgÀzÀ°è MªÉÄä UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ£À . CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ F 87 ±Á¯ÉUÀ½UÉ wAUÀ½UÉ 2 ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DAiÀÄÝ 87 ±Á¯ÉUÀ½UÉ CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ªÀw¬ÄAzÀ F PɼÀV£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. «zsÁ£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV 6 ºÀAvÀUÀ½UÉ «AUÀr¹, §tÚzÀ aÃn ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹qÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¥Àæw vÀgÀUÀwUÉ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ËZï¥ÀĸÀÛPÀ ¥ËZï¥ÀĸÀÛPÀ ¥ËZï¥ÀĸÀÛPÀ ¥ËZï. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À®Ä ‘»¸ÉÆÖÃUÁæªÀiﻸÉÆÖÃUÁæªÀiﻸÉÆÖÃUÁæªÀiﻸÉÆÖÃUÁæªÀiï’ ZÁmïðUÀ¼ÀÄZÁmïðUÀ¼ÀÄZÁmïðUÀ¼ÀÄZÁmïðUÀ¼ÀÄ. ªÀÄPÀ̼À°è QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¹ ¨É¼É¸À®Ä ‘¯ÉUÉÆà DnPɯÉUÉÆà DnPɯÉUÉÆà DnPɯÉUÉÆà DnPÉ’UÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ. DlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁoÀ J£ÀÄߪÀAvÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV QæAiÀiÁvÀäPÀQæAiÀiÁvÀäPÀQæAiÀiÁvÀäPÀQæAiÀiÁvÀäPÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀÄÄA¢£ÀªÀÄÄA¢£ÀªÀÄÄA¢£À • ‘¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É. • ±Á¯ÉUÀ½ • ±Á¯ÉUÀ¼À°è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ • ¥ÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄߥÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄߥÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄߥÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀgÀa¸ÀĪÀgÀa¸ÀĪÀgÀa¸ÀĪÀ • ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ h@akshara.org.in ¥ÀÄl 8 600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß600PÀÆÌ C¢üPÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr, CªÀjUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr, J¯Áè 1420 ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß 11gÀ°è 1283 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. 135 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ G½zÀ 135 ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¹, £ÀAvÀgÀ J¯Áè 1420 F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯Éà 87 ±Á¯ÉUÀ¼À J¯Áè ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀAvÉ J¯Áè 87 ±Á¯ÉAiÀÄ . (F ¥ÀæQAiÉÄAiÀÄÄ FUÁUÀ¯Éà £ÀAvÀgÀ DAiÀiÁ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÁgÀzÀ°è MªÉÄä UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß . CPÀëgÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ F 87 ±Á¯ÉUÀ½UÉ wAUÀ½UÉ 2 ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀÄÄA¢£ÀªÀÄÄA¢£ÀªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀĸÀAaPÉAiÀĸÀAaPÉAiÀĸÀAaPÉAiÀÄ°è:°è:°è:°è: ¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì¯ÉUÉÆà gÉƨÉÆÃnPïì’ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É. ±Á¯ÉUÀ½UUUUÉ ¸ÀéAiÀÄAÉ ¸ÀéAiÀÄAÉ ¸ÀéAiÀÄAÉ ¸ÀéAiÀÄA----¸ÉêÀPÀgÀ¸ÉêÀPÀgÀ¸ÉêÀPÀgÀ¸ÉêÀPÀgÀ ¥ÀjZÀ¥ÀjZÀ¥ÀjZÀ¥ÀjZÀAiÀÄAiÀÄAiÀÄAiÀÄ. ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄߥÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄߥÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄߥÀĸÀÛPÁzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀgÀa¸ÀĪÀgÀa¸ÀĪÀgÀa¸ÀĪÀ «zsÁ£À«zsÁ£À«zsÁ£À«zsÁ£À. ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ C¤¹PÉUÀ¼ÀÄC¤¹PÉUÀ¼ÀÄC¤¹PÉUÀ¼ÀÄC¤¹PÉUÀ¼ÀÄ.

×