Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kannada question paper

1,464 views

Published on

kannada question paper

Published in: Education
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

kannada question paper

 1. 1. 1    PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001 ªÀÄvÀÄÛ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀæUÀw ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛ«ÄÃPÀgÀtPÁÌV ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ DAiÉÆÃdPÀgÀÄ ²æà ªÉƺÀªÀÄäzï ªÉƺÀ¹£ï, DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. ¥ÀjPÀ®à£É ²æêÀÄw eÉÆóúÀgÁ d©Ã£ï JA. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001.
 2. 2. 2    ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ Dgï. »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ²æà ªÀÄjUËqÀ ©.J£ï. »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀß JZï. G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ²PÀëPÀ ²PÀët «zÁå®AiÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝgÁd¥Àà J¸ï. JA. ²æêÀÄw C¤vÀ PÀĪÀiÁj J¯ï. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¤eÁ«ÄAiÀiÁ ¥sÁgÀÆTAiÀiÁ ¨Á®PÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É. C±ÉÆÃPÀ gÀ¸ÉÛ, ®µÀÌgï ªÉƺÀ¯Áè, w®Pï £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
 3. 3. 3    D±ÀAiÀÄ DwäÃAiÀÄ ²PÀëPÀ «ÄvÀægÉÃ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ 2014-15 £Éà ¸Á°£À°è eÁjUÉÆAqÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ £ÀÆvÀ£À ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ 2015gÀ K¦æ¯ï ªÀiÁºÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÀÆvÀ£À ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ°PÁ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðwæPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁªÉÃUÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ°PÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀAvÉ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ «µÀAiÀĪÁgÀÄ DAiÀÄÝ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÁÝgÉ.gÁdåzÀ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀĪÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀÄgÉÆéüªÀÈ¢ÞUÉ ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. F QgÀÄ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ F PÁAiÀÄðzÀ ¸À¥sÀ®vÉUÁV ±ÁèWÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèvÀÛªÉ. ²æà ªÉƺÀªÀÄäzï ªÉƺÀ¹£ï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. .
 4. 4. 4    ªÀÄÄ£ÀÄßr DwäÃAiÀÄ ²PÀëPÀ «ÄvÀægÉÃ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄuÁvÀäPÀªÁV GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹, PÀ°PÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀAvÉ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÉ.EzÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ «µÀAiÀĪÁgÀÄ DAiÀÄÝ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀjAzÀ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.F PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåyðUÀ¼À AiÀıÀ¹ìUÉ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀĪÁVzÉ.gÁdåzÀ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀĪÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ QgÀÄ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀ J¯Áè C¢üPÁjªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ, ¸ÀPÁðj ²PÀëPÀ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀæªÁZÀPÀjUÀÆ, G¥À£Áå¸ÀPÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ, ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ²æêÀÄw eÉÆóúÀgÁ d©Ã£ï JA. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. .
 5. 5. 5    ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä vÀªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CvÀåUÀvÀå. CzÀPÁÌV ¤ÃrgÀĪÀ ‘¥ÉæÃgÀuÉ’, ‘¥ÀæUÀw’, ºÁUÀÆ ‘¥Àæw¨sÉ’ JA§ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ N¢ ªÀÄ£À£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ PÀ°PÁ ªÉÃUÀzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV (1) ¤zsÁ£À UÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ, (2) ¸ÁzsÁgÀt ªÉÃUÀzÀ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3) ²ÃWÀæUÀwAiÀÄ°è ¸ÀªÁ°£ÉÆA¢UÉ PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV «AUÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¤zsÁ£À UÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¥ÀoÁåA±ÀzÀ°è CwªÀÄÄRåªÉ¤¹zÀ PÉ®ªÉà CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ‘¥ÉæÃgÀuÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä PÀ°AiÀÄÄAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁzsÁgÀt ªÉÃUÀzÀ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ‘¥ÉæÃgÀuÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, £ÀAvÀgÀzÀ°è `¥ÀæUÀw’ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ‘¥Àæw¨sÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À ºÉaÑ£À PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. ²ÃWÀæUÀwAiÀÄ°è ¸ÀªÁ°£ÉÆA¢UÉ PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ‘¥ÉæÃgÀuÉ’ ºÁUÀÆ `¥ÀæUÀw’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, £ÀAvÀgÀzÀ°è ‘¥Àæw¨sÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À ºÉZÀÄÑ ºÉaÑ£À PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. F PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀUÀ¼À ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÁªÀ¢üAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ «±ÉõÀ vÀgÀUÀw ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÁªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ «±ÉõÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¸ÀvÀvÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ CªÀ¢üUÀ¼À°è ªÁ¶ðPÀ ¥ÁoÀAiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ PÀ°PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ NzÀĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV gÀÆrü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤gÀAvÀgÀ C¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ‘¥ÉæÃgÀuÉ’, ‘¥ÀæUÀw’, ºÁUÀÆ ‘¥Àæw¨sÉ’ EªÀÅUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀUÀ¼Éà ºÉÆgÀvÀÄ ¥ÀjÃPÁë vÀAiÀiÁjPÉUÉ CAwªÀĪÀ®è JA§ÄzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À.  
 6. 6. 6    PÀ«/¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ UÀzÀå -1 MtªÀÄgÀzÀ V½ C.gÁ. «ÄvÀæ: EªÀgÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ CQ̺ɨÁâ½£À°è 1935gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è C¸ÀªÀiÁ£Àå ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ.‘DgÀvÀPÀëvÉ’, ¨sÁ«Ä¤µÀlà¢AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÉÄÃWÀzÀÆvÀ, §zÀÄPÀÄ-§gÀºÀ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¥ÁvÀæ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¦æ¤ì¥Á®gÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. UÀzÀå– 4 ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥ÀvÀ£À £ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ: EªÀgÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ §PÀîªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 1948gÀ ¥sɧæªÀj 14gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ.‘EgÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¨sÀÆ«Ä’, ¸ÀÄjºÉÆAqÀ’ ¨sÀgÀvÀRAqÀ EvÁå¢ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.EªÀjUÉ gÁdå ¸Á»vÀå CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ zÉÆgÀQzÉ. UÀzÀå -5 J°è ºÉÆÃUÁåªÉÇ DPÁ® qÁ|| UÀÄgÀÄgÁd PÀgÀdV : EªÀgÀÄ Qæ.±À. 1952 gÀ°è zsÁgÀªÁqÀzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. ‘PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ ¨Á ¨É¼ÀPÉ’ E¥ÀàvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ.qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ EªÀgÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. UÀzÀå– 6 ²µÀå ªÀvÀì® gÁªÀÄ£ï ©.¦. gÁzsÁPÀȵÀÚ:©. ¥ÀÄlÖAiÀÄå gÁzsÁPÀȵÀÚgÀªÀgÀÄ Qæ.±À. 1918gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è d¤¹zÀgÀÄ.¹.«. gÁªÀÄ£ï, ZÁ¯ïìð qÁ«ð£ï, L£ï¹Öãï, gÁªÀiÁ£ÀÄdA, ªÉÄÃjPÀÆåj ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ fêÀ£À ZÀjvÉæUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ.1954gÀ°è qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉ¢gÀĪÀgÀÄ.2 ¨Áj ¸Á»vÀå CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û, 1991gÀ°è ¥ÀzÀä²æà ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ.2012gÀ°è PÁ®ªÁzÀgÀÄ. UÀzÀå-7 £À£Àß UÉÆÃ¥Á® PÀĪÉA¥ÀÄ :PÀÄ¥Àà½î ªÉAPÀl¥Àà ¥ÀÄlÖ¥ÀàgÀªÀgÀÄ Qæ.±À. 1904 gÀ°è PÀÄ¥Àà½îAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀqïìðªÀvïð JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁVzÁÝgÉ.‘²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA”, £À£Àß UÉÆÃ¥Á®, ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀÆgÀÄ ºÉUÀÎqÀw PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.1964gÀ°è eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û, ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û, PÀ£ÁðlPÀ gÀvÀß ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÀÄ.Qæ.±À. 1994gÀ°è zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÀÄ. ¥ÀzÀå - 1 CjªÀÅ ¸ÀÄPÀ£Áå ªÀiÁgÀÄw : §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ PÉÆlÆÖgÀ°è 1956gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. ‘£Á£ÉA§ ªÀiÁAiÉÄ’ ©A§zÉƼÀUÀt ªÀiÁvÀÄ, ¥ÀAZÁVß ªÀÄzsÀå, £Á£ÀÄ £À£ÀߪÀgÀÄ, vÁdªÀĺÀ°£À ºÁqÀÄ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÀzÀå -2 £À£Àß ºÁUÉAiÉÄ ¸ÀÄ.gÀA.JPÀÄÌAr : Qæ.±À. 1923 gÀ°è ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ gÁt¨ɣÀÆßj£À°è d¤¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀìöåUÀA¢ü, ¨É¼ÀîQÌUÀ¼ÀÄ, ºÁªÁrUÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀ, §PÀļÀzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.EªÀjUɸÁ»vÀå CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û, ¸ÉÆëAiÀÄvï ¯ÁåAqï ¥Àæ±À¹Û, gÁdå ²PÀëPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
 7. 7. 7    ¥ÀzÀå -3 ¸À«ZÉÊvÀæ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁzÀgÀ : Qæ.±À. 1955 gÀ°è zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀÄAzÀUÉÆüÀzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ.¹¹¥sÀ¸ÀgÀ ¸ÀÄvÀÄÛ(PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À) vÀ¥ÀÝAqÀ (PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À) C£ÀĪÀÄw («ªÀıÁð¯ÉÃR£À) ªÉÆzÀ¯ÁzÀ 12 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ.EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁt PÉÃAzÀæzÀ ««zsÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀzÀå – 4 ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¢gÀÄ ¹.¦. PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï :qÁ || aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ Qæ.±À. 1939gÀ°è PÀȵÀÚgÁd£ÀUÀgÀ vÁ®ÆQ£À aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½îAiÀÄ°è d¤¹zÀgÀÄ. ‘C£ÀAvÀ¥ÀÈyé, ¥ÀæPÀÈw, ¨ÉÆUÀ¸É, PÀ£ÀßqÀ £ÁUÁ£ÀAzÀ ¹.¦.PÉAiÀĪÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼ÀÄ.EªÀgÀÄ J¥ÀàvÉÛAl£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ DzÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.JZï.r. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.EªÀjUÉ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀzÀå -5 UÀÄj JA.UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ : 1918 gÀ°è GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ªÉÆUÉÃjAiÀÄ°è d¤¹zÀgÀÄ. ‘¸ÀªÀÄUÀæPÁªÀå’, C£ÁxÉ, ¨sÀÆ«ÄVÃvÀ, PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.EªÀjUÉ gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÀ«Ä PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀĪÀiÁgÀ£ï D±Á£ï ¥Àæ±À¹Û, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ©Ãgï ¸ÀªÀiÁä£ï, ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÀQzÉ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqÉzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÀzÀå -7 ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀtÚ :ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°èzÀÝgÀÄ EªÀgÀÄ «eÁ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ°è d¤¹zÀgÀÄ. vÀAzÉ ªÀiÁzÀgÀ¸À, vÁ¬Ä ªÀiÁzÀ¯ÁA©PÉ. ©dÓ¼À£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀĺÁªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝgÀÄ.‘PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À’ JAzÀÄ £ÀA©zÀ PÁæAwPÁj.¸Á«gÁgÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À PÀvÀÈð.EªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ CAQvÀ ‘PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ.’ CPÀ̪ÀĺÁzÉë : ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ ²ªÀ±ÀgÀuÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ PÀªÀ¬Äwæ. ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ‘GqÀÄvÀr’AiÀÄ°è d¤¹zÀgÀÄ.‘ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À’ JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ.FPÉAiÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀQÛ, ªÉÊgÁUÀå eÁÕ£À ¸ÀA¥À£ÀߪÁVªÉ. ¸ÉÆ£Àß°UÉAiÀÄ ¹zÀÞgÁªÀÄ : ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°èzÀÝgÀÄ.EªÀgÀ ¸ÀܼÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ, §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À, vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝUËqÀ vÁ¬Ä ¸ÀÄUÀΪÉé.PÀªÀÄðzÀ°è £ÀA§ÄUɬÄj¹zÀªÀgÀÄ.EªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ²ªÀ¨sÀQÛ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVªÉ. EªÀgÀ ªÀZÀÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ ‘PÀ¦® ¹zÀݪÀÄ°èPÁdÄð£À.’ ¥ÀzÀå – 8 UÀzÀÄV£À £ÁgÀt¥Àà UÀzÀÄV£À £ÁgÀt¥Àà :EªÀgÀÄ UÀzÀÄV£À PÉÆýªÁqÀzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀ PÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430.EªÀgÀÄ gÀa¹zÀ d£À¦æAiÀÄ PÀÈw ‘PÀ£Áðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁAdj’.EzÀPÉÌ ‘UÀzÀÄV£À ¨sÁgÀvÀ’ JA§ ºÉ¸ÀgÀÆ EzÉ.EªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ ‘PÀĪÀiÁgÀ ªÁå¸À’ JA§ÄzÁVzÉ. ‘gÀÆ¥ÀPÀ ¸ÁªÀiÁædå ZÀPÀæªÀwð’ JAzÀÄ EªÀgÀÄ d£À¦æAiÀÄgÁVzÁÝgÉ.
 8. 8. 8    ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è DZÀj¹zÀ ‘¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ’AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «ÄvÀæ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. EAzÀ, ¸ÉÊAiÀÄzÀ P˸Àgï 10£Éà vÀgÀUÀw ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¤eÁ«ÄAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «ÄvÀæ ¢£À¥ÀwæPÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ : ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆÃj ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è dÆ£ï 5gÀAzÀÄ ‘¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß’ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.F ¢£ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ DªÀ±ÀåPÀvÉ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄ°£ÀvɬÄAzÀ GAmÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ ²æà ¸ÀAiÀÄÆåzÀgïgÀªÀgÀÄ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëQAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ.£ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉnÖzÉÝêÉ.C®èzÉ D J¯Áè VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹ ¨É¼É¸ÀĪÀ ¥ÀtªÀ£ÀÄß vÉÆnÖzÉÝêÉ.F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀܼÀ : ªÉÄʸÀÆgÀÄ Ew vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ «zÁåy𤠢£ÁAPÀ : ¸ÉÊAiÀÄzÀ P˸Àgï
 9. 9. 9    ºÀt PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ PÉëêÀÄ ²æà ¢£ÁAPÀ : QÃwðPÀĪÀiÁgÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt wÃxÀðgÀÆ¥ÀgÀªÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ. E°è £Á£ÀÄ DgÉÆÃUÀåªÁVzÉÝãÉ.C°è ¤ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄä£À DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸À®Ä PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. E°è £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßV «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ.¤ªÀÄä C¥ÉÃPÉëAiÀÄAvÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è GwÛÃtð£ÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÉÝãÉ.FUÀ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë ºÀwÛgÀ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÀtPÀlÖ®Ä MAzÀÄ £ÀÆgÀ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀPÀëtªÉà CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä vÀªÀÄä°è PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. G½zÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß HjUÉ §AzÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ ªÀÄUÀ QÃwðPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ, ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ£É ¸ÀASÉå 54 2£ÉAiÀÄ CqÀØgÀ¸ÉÛ 1£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ºÁ¸À£À ºÁ¸À£À f¯Éè 573201
 10. 10. 10    ¤ªÀÄä HjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. EªÀjAzÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ PÉÆÃmÉ ©Ã¢ ©eÁ¥ÀÄgÀ-582101 ¢£ÁAPÀ EªÀjUÉ, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ©eÁ¥ÀÄgÀ – 582101 ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ : PÉÆÃmÉ ©Ã¢UÉ ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä ©Ã¢AiÀÄ°è PÉƼÁ¬ÄAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ E®èzÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÉ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ.zÀAiÀĪÀiÁr PÉÆÃmÉ ©Ã¢UÉ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ºÁQ¹ £À¼ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå MzÀV¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ : vÀªÀÄä «±Áé¹, ¸ÀܼÀ : ©eÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ
 11. 11. 11    ¤ªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ°è MAzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj UÀæAxÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. EAzÀ ªÀZÀ£À²æà 10£Éà vÀgÀUÀw ®µÀÌgï ªÉƺÀ®è ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ : UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀAvÀUÉ PÉÆÃj ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¸ÀAvÉ £ÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ d£À¸ÀASÉå EzÉ.EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV MAzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÁV «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ©qÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°è E°è PÀĽvÀÄ ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.EzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä J®èjUÀÆ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ±ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀܼÀ : ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ «zÁåy𤠢£ÁAPÀ : ªÀZÀ£À²æÃ
 12. 12. 12    ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ªÁå¸ÀAUÀPÁÌV eÁw ºÁUÀÆ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆÃj vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjUÉ MAzÀÄ Cfð §gɬÄj. EAzÀ ¥sÁwªÀiÁ P˸Àgï 10£Éà vÀgÀUÀw ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¤eÁ«ÄAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÉ, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ : eÁw ºÁUÀÆ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÉÆÃj ªÀÄ£À«. ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £Á£ÀÄ 10£Éà vÀgÀUÀw vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVzÉÝãÉ.ªÀÄÄA¢£À ªÁå¸ÀAUÀPÁÌV PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃgÀ®Ä eÁw ºÁUÀÆ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.£Á£ÀÄ E¸ÀèA zsÀªÀÄðPÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÉÛãÉ.£ÀªÀÄä ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ 5000/- gÀÆUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.£À£Àß eÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæzÀ £ÀPÀ®£ÀÄß ®UÀwÛ¹gÀÄvÉÛãÉ.vÁªÀÅ EzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £À£ÀUÉ eÁw ºÁUÀÆ DzÁAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzsÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀܼÀ : ªÉÄʸÀÆgÀÄ Ew vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ «zÁåy𤠢£ÁAPÀ: ¥sÁwªÀiÁ P˸Àgï
 13. 13. 13    UÁzÉUÀ¼ÀÄ 1. “vÁ PÀ¼Àî ¥ÀgÀgÀ £ÀA§” £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¹j£ÀÄrUÀ¼Éà UÁzÉUÀ¼ÀÄ.UÁzÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁVªÉ.“ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉ ¸ÀļÁîUÀzÀÄ” JA§ ªÀiÁvÀÄ UÁzÉUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ.£ÀªÀÄä d£À¥ÀzÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß QjzÁzÀ ¸Á°£À°è »jzÁzÀ CxÀð §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÁÝgÉ.UÁzÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄQUÉ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVªÉ.EªÀÅ £ÀªÀÄä ¨Á¼À£ÀÄß ¨É¼ÀUÀĪÀ “¨É½îZÀÄPÉÌ”UÀ¼ÁVªÉ. EzÀÄ MAzÀÄ d£À¦æAiÀÄ UÁzÉAiÀiÁVzÉ.vÀ£ÀßAvÉAiÉÄà EvÀgÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ EAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀºÀdªÁzÀ UÀÄt. DzÀgÉ ºÁUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁV ¨sÁ«¸ÀĪÀªÀgÀÄ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ.vÀ£ÀßzÉà zÀÄUÀÄðtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀgÀ®Æè PÁtĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ PÉ®ªÀgÀzÀÄ. PÀ¼Àî£ÁzÀªÀ¤UÉ E£ÉÆߧâgÀ°è vÀ£ÀßzÉ ªÀvÀð£É PÁtÄvÀÛzÉ DvÀ£ÀÆ PÀ¼Àî£ÉAzÉà ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ£É.PÀ¼Àî¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ ¸ÀºÀdªÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÉAiÉÄà M§â ¸ÀdÓ£À¤UÉ E£ÉÆߧâ PÀ¼Àî£Éà DVzÀÝgÀÆ ¸ÀdÓ£À£ÉAzÉà ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ£É.DzÀÝjAzÀ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ §zÀ¯ÁV ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀuÉ §gÀ¯ÉA§ÄzÀÄ F UÁzÉAiÀÄ D±ÀAiÀĪÁVzÉ. 2. PÉÊ PɸÀgÁzÀgÉ ¨Á¬Ä ªÉƸÀgÀÄ UÁzÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£À. ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉ ¸ÀļÁîUÀzÀÄ.UÁzÉUÀ¼ÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ fêÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.EªÀÅ QjzÀgÀ°è »jzÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. F UÁzÉAiÀÄÄ PÀµÀÖ¥ÀqÀzÉà ¸ÀÄR ¹UÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß zsÀ餥ÀÆtðªÁV ºÉüÀÄvÀÛzÉ.PÉÊ PɸÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ zÀÄrªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¹zÀgÉ ªÉƸÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ CzÀgÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ.§¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ‘PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À’ JA§ ªÀiÁvÀÄ ªÉÄð£À UÁzÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĶÖPÀjøÀÄvÀÛzÉ. 3. ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¹j ªÉƼÀPÉAiÀÄ°è UÁzÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£À. ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉ ¸ÀļÁîUÀzÀÄ.UÁzÉUÀ¼ÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ fêÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.EªÀÅ QjzÀgÀ°è »jzÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ¯Éà CzÀÄ ªÀÄÄAzÉ JAvÀºÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¨Á®åzÀ°è ªÀÄPÀ̼À £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ K£ÁUÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀħºÀÄzÀÄ. QæPÉmï DlUÁgÀ ¸Àa£ï fêÀ£ÀªÉà EzÀPÉÆÌAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ.ªÉƼÀPÉ ZÉ£ÁßVzÀÝgÉ ¨É¼É ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ.CzÉà jÃw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á®åzÀ°è GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀgÉ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÉà F UÁzÉAiÀÄ CxÀðªÁVzÉ. 4. ºÉvÀÛvÁ¬Ä ºÉÆvÀÛ£ÁqÀÄ ¸ÀéUÀðQÌAvÀ «ÄV®Ä. UÁzÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£À. ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉ ¸ÀļÁîUÀzÀÄ.UÁzÉUÀ¼ÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ fêÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.EªÀÅ QjzÀgÀ°è »jzÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ UÁzÉ ‘ºÉvÀÛvÁ¬Ä ºÉÆvÀÛ£ÁqÀÄ ¸ÀéUÀðQÌAvÀ «ÄV®Ä’ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ d£À¦æAiÀÄ UÁzÉAiÀiÁVzÉ.vÁ¬Ä £ÀªÀÄä£ÀÄß MA§vÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀ¨sÀðzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆö¹zÀgÉ, ºÉÆvÀÛ£ÁqÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß fêÀ£À¥ÀÆwð vÀ£Àß ªÀÄr®°èlÄÖ ¥ÉÆö¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÉvÀÛvÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄr°£À°è zÉÆgÀPÀĪÀ ¸ÀÄRPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ ¸ÀÄR ¨ÉÃgÉÆA¢®è. CzÉà jÃw d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀÅ ¸ÀºÀ ©r¸À¯ÁUÀzÀAvÀºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä £Ár£À°è £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÉÛ J®Æè zÉÆgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DzÀÝjAzÀ ºÉvÀÛvÁ¬Ä ºÉÆvÀÛ£ÁqÀÄ ¸ÀéUÀðQÌAvÀ «ÄV¯ÁzÀÄzÀÄ.gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ EzÉà C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É. 5. ±ÀQÛVAvÀ AiÀÄÄQÛ ªÉÄÃ®Ä UÁzÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£À. ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉ ¸ÀļÁîUÀzÀÄ.UÁzÉUÀ¼ÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ fêÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.EªÀÅ QjzÀgÀ°è »jzÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ UÁzÉ ‘±ÀQÛVAvÀ AiÀÄÄQÛ ªÉÄîĒ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ d£À¦æAiÀÄ UÁzÉ.±ÀQÛ zÉÊ»PÀªÁzÀzÀÄÝ.AiÀÄÄQÛ §Ä¢ÞZÁvÀÄAiÀÄðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ.±ÀQÛ¬ÄAzÀ UÉ®è¯ÁUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ.vÀ£Àß fêÀ G½¹PÉƼÀî®Ä ªÉÆ®ªÉÇAzÀÄ ¹AºÀ¢AzÀ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ AiÀÄÄQÛ¬ÄAzÀ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀ ¥ÀAZÀvÀAvÀæzÀ PÀxÉ J®èjUÀÆ w½¢zÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉÊ»PÀ ±ÀQÛVAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À AiÀÄÄQÛAiÉÄà ±ÉæõÀ× JA§ÄzÉà F UÁzÉAiÀÄ CxÀðªÁVzÉ.
 14. 14. 14    ¥ÀoÀåzÀ°è §gÀĪÀ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼ÀÄ 1. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯É PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯É – 49 ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ - 13 ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ – 34 AiÉÆÃUÀªÁºÀUÀ¼ÀÄ -2 ºÀæ¸Àé¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ¢ÃWÀð¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄèvÀ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ªÀVÃðAiÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÁégÀ «¸ÀUÀð 25 CªÀVÃðAiÀÄ C®à¥ÁætUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼ÀÄ C£ÀÄ£Á¹PÀUÀ¼ÀÄ 6 7 10 10 5 9 1 1 C D Pï Uï Sï Wï Yï AiÀiï A B E F Zïeï bï gÀhiï kï gï G H Mïqï oï qsï uï ¯ï IÄ K vï zï xï zsï £ï ªï J L ¥ï¨ï ¥sï ¨sï ªÀiï ±ï M N µï O ¸ï ºï ¼ï ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀeÁw ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ «ÀeÁw ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä J£Àß ¸ÀÆgÀå ±ÀæªÀÄt ºÀtÄÚ ªÉÄZÀÄÑ ®PÀëöät ¥ÀÄvÀæ ¥ÀæªÉñÀ ºÉÆUÀ¼Éé ¸ÀzÀÄÎt CVß ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ªÀåAd£ÁPÀëgÀUÀ¼À°è C®à¥ÁæuÁPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå : (J) 6 (©) 10 (¹) 5 (r) 9 2. Yï, kï, uï, £ï, ªÀiï– F CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ F UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjªÉ : (J) C®à¥ÁætUÀ¼ÀÄ (©) ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼ÀÄ ¹) C£ÀÄ£Á¹PÀUÀ¼ÀÄ (r) ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ
 15. 15. 15    £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ gÀÆqsÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ £À¢ ¥ÀªÀðvÀ HgÀÄ zÉñÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ***** CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ gÁºÀÄ® PÀªÀįÁPÀë ***** C£ÀéxÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁå¥Áj «zÁéA¸À «eÁÕ¤ ¥ÀÆeÁj ***** UÀÄtªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉlÖ zÉÆqÀØzÀÄ ºÀ¼ÀvÀÄ ***** ¸ÀASÁåªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ LªÀvÀÄÛ JA§vÀÄÛ £ÀÆgÀÄ ***** ¨sÁªÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÄ »jªÉÄ £ÉÆÃl ªÀiÁl Dl ***** ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ CµÀÄÖ JµÀÄÖ ºÀ®ªÀÅ E¤vÀÄ C¤vÀÄ ***** ¢UÁéZÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀt vÉAPÀt ¥ÀqÀĪÀt F±Á£Àå DUÉßÃAiÀÄ ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. F PɼÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ ¥ÀzÀ UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj : (J) ªÁå¥Áj (©) zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ (¹) £À¢ (r) PÉlÖ 2. ‘M¼ÉîAiÀÄ’ F ¥ÀzÀªÀÅ £ÁªÀÄ¥ÀzÀzÀ F UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÉ : (J) ¸ÀASÉåÃAiÀĪÁZÀPÀ (©) UÀÄtªÁZÀPÀ (¹) ¢UÁéZÀPÀ (r) ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀ 3. CxÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ : (J) gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ (©) CAQvÀ£ÁªÀÄ (¹) C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ (r) ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ 4. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ‘²PÀëtªÀÅ ¸ÀAf뤒 JAzÀÄ CjwzÀÝgÀÄ. F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ CAQvÀ£ÁªÀÄ : (J) ²PÀët (©) «±ÉéñÀégÀAiÀÄå (¹) ¸ÀAfë¤ (r) CjwzÀÝgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. £À¢ : gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ :: «zÁéA¸À : __________ 2. ºÀ£ÉßgÀqÀÄ : ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ :: ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ : _____ 3. »jªÉÄ : ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ :: JµÀÄÖ : ______ 4. «eÁÕ¤ : C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ :: ªÉÄʸÀÆgÀÄ : ________ 5. zÀQët : ¢UÁéZÀPÀ :: ªÁå¥Áj : ____________
 16. 16. 16    ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ £Á£ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀÄ°èAUÀ ¹Ûçà °AUÀ £À¥ÀÄA¸ÀPÀ °AUÀ CªÀ£ÀÄ/EªÀ£ÀÄ CªÀ¼ÀÄ/EªÀ¼ÀÄ CzÀÄ/EzÀÄ CªÀgÀÄ/EªÀgÀÄ CªÀgÀÄ/EªÀgÀÄ CªÀÅ/EªÀÅ ***** DvÁäxÀðPÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ vÁªÀÅ vÀ£Àß vÀªÀÄä ***** ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? K£ÀÄ? AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. CªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¢£ÀªÀÇ §gÀÄvÁÛ£É. F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ : (J) ¢£ÀªÀÇ (©) ±Á¯ÉUÉ (¹) §gÀÄvÁÛ£É (r) CªÀ£ÀÄ 2. ‘vÁ£ÀÄ’ JA§ÄzÀÄ F ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ¥ÀzÀªÁVzÉ : (J) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ (©) DvÁäxÀðPÀ (¹) ¥ÀÄgÀĵÁxÀðPÀ (r) ¢UÁéZÀPÀ 3. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. (J) £Á£ÀÄ (©) ¤Ã£ÀÄ (¹) vÁ£ÀÄ (r) CªÀ£ÀÄ 4. ‘CªÀgÀÄ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀªÀð£ÁªÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ : (J) GvÀÛªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ (©) ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ (¹) ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ (r) DvÁäxÀðPÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. £À£Àß : GvÀÛªÀÄ¥ÀÄgÀĵÀ :: ¤£Àß : __________ 2. vÁ£ÀÄ : DvÁäxÀðPÀ :: CªÀ£ÀÄ : ____________ 3. AiÀiÁgÀÄ : ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ :: vÁªÀÅ : ____________ 4. gÁªÀÄ : CAQvÀ£ÁªÀÄ :: CªÀ¼ÀÄ : __________ «gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ£É X C¸ÀºÀ£É zÀÆgÀ X ºÀwÛgÀ CwªÀ馅 X C£ÁªÀ馅 PÀvÀÛ®Ä X ¨É¼ÀPÀÄ PÀÈvÀdÕ X PÀÈvÀWÀß §qÀvÀ£À X¹jvÀ£À C¥ÀgÁ¢ üX ¤gÀ¥ÀgÁ¢ü ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ XC¥ÀæªÀiÁtÂPÀ ªÀiÁ£À X CªÀªÀiÁ£À PɼÀUÉ XªÉÄÃ¯É PÀgÀÄuÉ X ¤µÀÌgÀÄuÉ vÀÄ¢ X§ÄqÀ ªÀÄÄzÀÄqÀÄX CgÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀÄ X wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄ ¨ÉÊUÀÄ X¨É¼ÀUÀÄ eÁУÀ X CeÁУÀ ¨sÀAiÀÄ X ¤¨sÀðAiÀÄ QÃwð XC¥ÀQÃwð ºÀvÀÄÛ X E½ MtVzÀ X ºÀ¹AiÀiÁzÀ ©ÃUÀÄ X ¨ÁUÀÄ ¥ÀgÀ»vÀ X ¸Àé»vÀ ¤gÁ±ÀæAiÀÄX D±ÀæAiÀÄ ¥ÀgÀ X«gÉÆÃzsÀ ºÀUÀ®Ä X EgÀļÀÄ ¸ÉÆÃ®Ä XUɮĪÀÅ ºÀÄlÄÖ X ¸ÁªÀÅ D¸É X¤gÁ¸É GAlÄ X E®è ¥sÀ® X¤µÀá® ¸ÀÄUÀÄt X zÀÄUÀÄðt ¥ÀÄtå X¥Á¥À
 17. 17. 17    vÀvÀìªÀÄ – vÀzÀãªÀUÀ¼À ¥ÀnÖ zÀ馅 - ¢nÖ ¸ÁÜ£À – vÁt ¸ÀA¸ÀÌøvÀ - ¸ÀPÀÌzÀ AiÉÆÃV – eÉÆÃV ªÀiË£À – ªÀĪÀÅ£À «¢ü - ©¢ ªÀtð£É - §tÚ£É G¢ÝªÉÄ – GzÀåªÀÄ ªÀ£À - §£À D±ÀæAiÀÄ – D¸ÀgÉ «¸ÁÛgÀ - ©vÀÛgÀ DPÁ±À - DUÀ¸À ¸ÀÆf - ¸ÀÆa ¨ÉøÀUÉ – ªÉʱÁR ªÀÄÈUÀ – «ÄUÀ D±ÀÑAiÀÄð – CZÀÑj ¸ÀPÀÌgÉ - ±ÀPÀðgÀ CdÓ – DAiÀÄð IÄt – jt zsÀé¤ - zÀ¤ ªÀ±À - §¸À ªÀå¸À£À - ¨É¸À£À ¹ÜgÀ – wgÉ WÀnPÁ– UÀ½UÉ ¸ÀAvÉÆõÀ - ¸ÀAvÀ¸À ²æà - ¹j ¥ÀÈyé - ¥ÉÆqÀ« UÉÆnÖ – UÉÆÃ¶× ©£Àßt – «eÁУÀ ¸ÀAvÉ - ¸ÀA¸ÉÜ ©eÉÓ – «zÉå ªÉÆUÀ – ªÀÄÄR ªÀÄ°èUÉ – ªÀÄ°èPÁ ¸ÀA¦UÉ – ZÀA¥ÀPÀ ºÀQÌ - ¥ÀQë ¸ÀAeÉ - ¸ÀAzsÁå d£ÀĪÀÄ – d£Àä ¨sÀQÛ - ¨sÀPÀÄw ªÀÄdÓ£À – ªÀiÁdð£À ªÀÄÆgÀÄw – ªÀÄÆwð ªÀÄÄUÀÄzÀ – ªÀÄÄUÀÞ ¨ÉƪÀÄä - §æºÀä ¨ÉvÀÛ – ªÉÃvÀæ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ zÉúÀzÉƼÁvÀä – zÉúÀzÉƼÀÄ + DvÀä = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü fêÀ£ÀPÉÃPÉ – fêÀ£ÀPÉ + KPÉ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ±ÀgÀuÉA¨É - ±ÀgÀtÄ + JA¨É = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ©gÀÄ¢gÀzÉ - ©gÀÄzÀÄ + EgÀzÉ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ¢Ã¥ÀzÉzÀÄjUÉ – ¢Ã¥ÀzÀ + JzÀÄjUÉ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ¹rzÀ§âj¸ÀĪÀÅzÀÄ - ¹rzÀÄ + C§âj¸ÀĪÀÅzÀÄ= ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü CAwgÀzÉ – CAvÀÄ + EgÀzÉ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ªÀÄÄwÛlÄÖ – ªÀÄÄvÀÄÛ + ElÄÖ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü vÁgÀPÀPÉÃj– vÁgÀPÀPÉ + Kj = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü dUÀPÉ®è – dUÀPÉ + J®è = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü vÀÄA©vÉAvÀÄ – vÀÄA©vÀÄ + JAvÀÄ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü £É®zÀªÀÄä - £É®zÀ + CªÀÄä = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü PÉývÉÆAzÀÄ – PÉývÀÄ + MAzÀÄ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ¸ÀÆAiÀÄð£ÉƪÉÄä - ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ + MªÉÄä = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ¸Á«£ÁZÉ - ¸Á«£À + DZÉ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄAlÄ – AiÀiÁªÀÅzÀÄ + GAlÄ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü PÉƼÀ®Æ¢ - PÉƼÀ®Ä + H¢ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü UÉÆýqÀÄ = UÉÆüÀÄ + EqÀÄ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ²µÀå£ÉãÁzÀgÀÆ - ²µÀå£ÀÄ + K£ÁzÀgÀÆ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ¹zÀÞ£ÁVzÀÝ - ¹zÀÞ£ÁV + EzÀÝ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü PÀ¼ÀPÀ½¸ÀÄ – PÀ¼ÀPÀ½ + E¸ÀÄ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü CzÀ£ÉÆßAzÀÄ – CzÀ£ÀÄß + MAzÀÄ = ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü UÁ§j¬ÄAzÀ – UÁ§j + EAzÀ = DUÀªÀĸÀA¢ü EZÉÒAiÀiÁVvÀÄÛ – EZÉÒ + DVvÀÄÛ = DUÀªÀĸÀA¢ü ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄ - ¨ÉÃmÉ + DqÀÄ = DUÀªÀĸÀA¢ü ºÁ¢AiÀÄ°è - ºÁ¢ + C°è = DUÀªÀĸÀA¢ü D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ – D±ÀÑAiÀÄð + D¬ÄvÀÄ = DUÀªÀĸÀA¢ü C½AiÀiÁ¸É = C½ + D¸É = DUÀªÀĸÀA¢ü
 18. 18. 18    £É¯É¬ÄgÀzÉ - £É¯É + EgÀzÉ = DUÀªÀĸÀA¢ü zsÉÊAiÀÄðªÁV – zsÉÊAiÀÄð + DV = DUÀªÀĸÀA¢ü ºÉzÀjPÉAiÀiÁzÀgÉ - ºÉzÀjPÉ + DzÀgÉ = DUÀªÀĸÀA¢ü ¨sÀAiÀĪÁUÀzÉ - ¨sÀAiÀÄ + DUÀzÉ = DUÀªÀĸÀA¢ü ªÉÄÊAiÉįÁè – ªÉÄÊ + J¯Áè = DUÀªÀĸÀA¢ ªÀiˤAiÀiÁUÀÄ – ªÀiˤ + DUÀÄ = DUÀªÀĸÀA¢ü ¨ÁAzÀ¼À - ¨Á£ï + vÀ¼À = DzÉñÀ¸ÀA¢ü §®UÉÊ - §® + PÉÊ = DzÉñÀ¸ÀA¢ü ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ – ªÀÄ£À + vÀlÄÖ = DzÉñÀ¸ÀA¢ü ºÉÆgÀUÉqÀºÀÄ - ºÉÆgÀ + PÉqÀªÀÅ = DzÉñÀ¸ÀA¢ü PÀA§¤ - PÀuï + ¥À¤ = DzÉñÀ¸ÀA¢ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ - ºÉƸÀ + PÀ£ÀßqÀ = DzÉñÀ¸ÀA¢ü ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ – ªÀĺÁ + C£ÀĨsÁªÀ = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü UÀÄgÀÆ¥ÀzÉñÀ – UÀÄgÀÄ + G¥ÀzÉñÀ = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü ®PÁëAvÀgÀ - ®PÀë + CAvÀgÀ = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ - ¸ÀAUÀæºÀ + D®AiÀÄ = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü ¸ÀºÁå¢æ - ¸ÀºÀå + D¢æ = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü ¥ÀgÀ»vÁPÁAPÉë - ¥ÀgÀ»vÀ + DPÁAPÉë = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ - ¥ÀæAiÀiÁUÀ + D®AiÀÄ = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü ®QëöäñÀ - ®Qëöäà + F±À = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü VjñÀ –Vj + F±À = ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü «ÃgÉñÀégÀ – «ÃgÀ + F±ÀégÀ = UÀÄt¸ÀA¢ü ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ – ªÀĺÁ + GvÀìªÀ = UÀÄt¸ÀA¢ü UÉƪÀÄämÉñÀ – UÉƪÀÄäl + F±À = UÀÄt¸ÀA¢ü fêÉÇïÁè¸À – fêÀ + G¯Áè¸À = UÀÄt¸ÀA¢ü gÁd¶ð – gÁd + IĶ = UÀÄt¸ÀA¢ü ¨sÁªÉÊPÀå - ¨sÁªÀ + LPÀå = ªÀÈ¢Þ¸ÀA¢ü KPÉÊPÀ – KPÀ + KPÀ = ªÀÈ¢Þ¸ÀA¢ü ¢ªËåµÀ¢ü - ¢ªÀå + OµÀ¢ü = ªÀÈ¢Þ¸ÀA¢ü CvÀÄåQÛ – Cw + GQÛ = AiÀÄuï¸ÀA¢ ªÀÄ£ÀéAvÀgÀ – ªÀÄ£ÀÄ + CAvÀgÀ = AiÀÄuï¸ÀA¢ü ¦vÁæfðvÀ - ¦vÀæ + DfðvÀ = AiÀÄuï¸ÀA¢ü CvÀÄåvÀÛªÀÄ – Cw + GvÀÛªÀÄ = AiÀÄuï¸ÀA¢ü PÉÆÃlåAvÀgÀ – PÉÆÃn + CAvÀgÀ = AiÀÄuï¸ÀA¢ü PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. (J) ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð ¸ÀA¢ü (©) UÀÄt¸ÀA¢ü (¹) ªÀÈ¢Þ ¸ÀA¢ü (r) AiÀÄuï ¸ÀA¢ü 2. ‘ºÁ¢AiÀÄ°è’ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ©r¹ §gÉzÁUÀ DUÀĪÀ gÀÆ¥À. (J) ºÁ¢ + C°è (©) ºÁ¢AiÀÄ + C°è (¹) ºÁzÀÄ + C°è (r) ºÁ¢ + AiÀÄ°è 3. F PɼÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è UÀÄt ¸ÀA¢üAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀzÀ; (J) ®PÁëAvÀgÀ (©) «ÃgÉñÀégÀ (¹) §®UÉÊ (r) CzÀ£ÉÆßAzÀÄ
 19. 19. 19    UÁæAyPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÉnÖ DVæ = ¨sÉÃn DVj vÀ¥ÁàvÀjà = vÀ¥Áà¬ÄvÀÄ ªÀÄ£À±Àå = ªÀÄ£ÀĵÁå ¸Á°PÀ°¹ = ±Á¯ÉUÉ PÀ½¹/±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°¹ ªÀÄ£ÁåVzÀÄÝ = ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ AiÀiÁvÀPÀÌ = KvÀPÉÌ ºÉÆÃUÁåªÉÇà = ºÉÆÃVªÉAiÉÆà CvÁÛgÉ = CvÀÛgÉ ºÁAUÀ = ºÁUÉ PÀAqÀí¹ªÀÅ = PÀAqÀ ºÀ¹ªÀÅ ªÀÄPÀ̼ÉÎ = ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀĤÃUÉ = ªÀÄ£ÉUÉ aUÀvÁªÀÅ = aUÀÄgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÁV¯ÁUÁqÀÄ = ¨ÁV® §½ DqÀĪÀ ¤ÃªÁågÀÄ = ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ªÉÄʪÀiÁå°£À = ªÉÄʪÉÄð£À ºÉÆqÉzÉæ = ºÉÆqÉzÀgÉ ªÀiÁqÀ¢zÀæ = ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ UÀÄr¸ÁÛ£É = UÀÄr¸ÀÄvÁÛ£É EgÀwzÉÝ = EgÀÄwÛzÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘ªÀÄ£À±Áå’ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À: (J) ªÀÄ£ÀĵÀå (©) ªÀiÁ£ÀªÀ (¹) ªÀiÁ£ÀĵÀ (r) ªÀÄ£À¸À 2. ‘aVvÁªÀÅ’ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À: (J) aUÀÄjÃvÀÄ (©) aUÀÄgÀÄvÀÛzÉ (¹) aVAiÀÄÄvÀÛzÉ (r) aUÀÄgÀÄ 3. ‘ªÀÄPÀ̼ÉÎ’ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À: (J) ªÀÄPÀ̽UÉ (©) ªÀÄUÀ½UÉ (¹) ªÀÄUÀÄ«UÉ (r) ªÀÄPÀ̼ÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ MAiÀÄå£ÉÆAiÀÄå£É zsÀUÀzsÀUÀ ¥Àl¥Àl£É PÀ®PÀ® ¸ÀgÀ¸ÀgÀ qsÀtqsÀt gÀhÄļÀÄgÀhÄļÀÄ zÀ§zÀ§£É ¤V¤V UÀqÀUÀqÀ ¥sÀ¼À¥sÀ¼À zÀgÀzÀgÀ£É §gÀ§gÀ£É xÀgÀxÀgÀ£É PÀgÀPÀgÀ gÀhÄtgÀhÄt UÀgÀUÀgÀ §qÀ§qÀ£É ¢égÀÄQÛUÀ¼ÀÄ ºËzÀĺËzÀÄ ªÀģɪÀÄ£É ¤®Ä褮Äè ¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀ NqÀÄNqÀÄ PÀlÖPÀqÉUÉ ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ®Ä PɼÀPɼÀUÉ ºÉÆZÀѺÉƸÀzÀÄ PÀtPÀt PÀÆVzÁPÀÆVzÁ C¼ÀÄC¼ÀÄvÁÛ £ÀUÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ £ÀqÉzÀÄ £ÀqÉzÀÄ w£ÀÄß w£ÀÄß ¨ÉÃUÀ¨ÉÃUÀ vÀÄvÀÛ vÀÄ¢ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä ºÀtÄÚºÀA¥À®Ä eÉÆÃr¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ / eÉÆÃqÀÄ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ GrUÉ vÉÆrUÉ CªÀ½ dªÀ½ £ÉgɺÉÆgÉ PÁ¼ÀÄPÀrØ ªÀÄPÀ̼ÀĪÀÄj jÃw¤Ãw DZÁgÀ «ZÁgÀ PÀlÄÖ PÀlÖ¼É VqÀUÀAmÉ £ÀqÉ£ÀÄr £ÉÆêÀÅ£À°ªÀÅ D¢CAvÀå PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÀÄ ¥ÀArvÀ ¥ÁªÀÄgÀ ¹» PÀ» CqÁØ ¢rØ PÀÆ°£Á° ºÀļÀĺÀÄ¥ÀàmÉ ¹qÀÄPÀÄ «ÄqÀÄPÀÄ vÀ¼ÀPÀÄ §¼ÀPÀÄ ¥ÀqÉ£ÀÄr/£ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ PÀwÛªÀÄ¸É PÉÊPÉÆqÀÄ gÁªÀĨÁt ºÉÆAZÀĺÁPÀÄ MgÉ ºÀZÀÄÑ §AiÀÄ°UÉ vÀgÀÄ ºÉÆUÀ½ ClÖPÉÌÃj¸ÀÄ DPÁ±À ¥ÁvÁ¼À MAzÀÄ ªÀiÁqÀÄ ¨É£ÀÄß vÀlÄÖ ªÉÄÊAiÉÄ®è Q«AiÀiÁV M®ÄªÉÄUÉ ¸ÉgÉAiÀiÁUÀÄ PÀgÀÄuÉAiÀÄ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ »AzÉ ©Ã¼ÀÄ ¤ÃgÉgÉzÀÄ ¥ÉÆö¸ÀÄ PÀPÁÌ©QÌAiÀiÁUÀÄ PÀgÀvÀ¯ÁªÀÄ®PÀ
 20. 20. 20    PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘PÀlÖPÀqÉUÉ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ; (J) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr (©) ¢égÀÄQÛ (¹) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ (r) £ÀÄrUÀlÄÖ 2. F ¥ÀzÀUÀ¼À°è ¢égÀÄQÛ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. (J) ºÉÆZÀѺÉƸÀzÀÄ (©) VqÀUÀAmÉ (¹) PÀ£À¸ÀÄ£À£À¸ÀÄ (r) ¹»PÀ» 3. ‘§¤ß§¤ß’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. (J) £ÀÄrUÀlÄÖ (©) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr (¹) ¢égÀÄQÛ (r) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ 4. ‘ºÉÆAZÀĺÁPÀÄ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ. (J) ¢égÀÄQÛ (©) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ (¹) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr (r) £ÀÄrUÀlÄÖ 5. F ¥ÀzÀªÀÅ £ÀÄrUÀnÖUÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. (J) PÉÊPÉÆqÀÄ (©) ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ®Ä (¹) jÃw¤Ãw (r) DZÁgÀ«ZÁgÀ 6. ‘GrUÉvÉÆrUÉ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ. (J) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr (©) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ (¹) ¢égÀÄQÛ (r) £ÀÄrUÀlÄÖ 7. F ¥ÀzÀUÀ¼À°è eÉÆÃqÀÄ£ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. (J) PÀÆ°£Á° (©) ¸ÀgÀ¸ÀgÀ (¹) a°¦° (r) Q®Q® 8. ‘¥Àl¥Àl£É’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ. (J) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ (©) ¢égÀÄQÛ (¹) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr (r) £ÀÄrUÀlÄÖ 9. EªÀÅUÀ¼À°è C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. (J) zsÀUÀzsÀUÀ (©) ªÉÄ®èUÉ (¹) ºËzÀÄ (r) £ÉlÖUÉ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ PÁgÀPÁxÀð £ÁªÀÄ¥ÀzÀ 1. ¥ÀæxÀªÀiÁ G PÀvÀÈð ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ 2. ¢éwÃAiÀiÁ C£ÀÄß PÀªÀÄð ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 3. vÀÈwÃAiÀiÁ EAzÀ PÀgÀt (¸ÁzsÀ£À) ªÀģɬÄAzÀ 4. ZÀvÀÄyÃð PÉ,UÉ,EPÉ ¸ÀA¥ÀæzÁ£À (PÉÆqÀÄ«PÉ) ªÀÄ£ÉUÉ 5. ¥ÀAZÀ«Äà zɸɬÄAzÀ C¥ÁzÁ£À (CUÀ®Ä«PÉ) ªÀÄ£ÉAiÀÄ zɸɬÄAzÀ 6. µÀ¶×à C ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ 7. ¸À¥ÀÛ«Äà C°è C¢üPÀgÀt (DzsÁgÀ) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘PÉÆÃmÉAiÀÄ°è’ ¥ÀzÀzÀ°è EgÀĪÀ «¨sÀQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. (J) ¥ÀæxÀªÀÄ (©) ¢éwÃAiÀÄ (¹) ¥ÀAZÀ«Ä (r) ¸À¥ÀÛ«Ä 2. ZÀvÀÄy𠫨sÀQÛAiÀÄ PÁgÀPÁxÀð. (J) PÀvÀÈðPÁgÀPÀ (©) PÀªÀÄðPÁgÀPÀ (¹) PÀgÀtPÁgÀPÀ (r) ¸ÀA¥ÀæzsÁ£ÀPÁgÀPÀ
 21. 21. 21    3. EªÀÅUÀ¼À°è µÀ¶× «¨sÀQÛ ¸ÉÃjzÀ ¥ÀzÀ. (J) ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß (©) §AUÀ¯ÉAiÀÄ (¹) ±Á¯É¬ÄAzÀ (r) ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ = ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ + D®AiÀÄ vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt = AiÀÄAvÀæUÀ¼À + G¥ÀPÀgÀt vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæ = ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ + ¥ÀvÀæ vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À »ªÀĪÀÄt = »ªÀÄzÀ + ªÀÄt vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À ¨sÁªÀ«¯Á¸À = ¨sÁªÀzÀ + «¯Á¸À vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À C£ÉéõÀtPÁgÀå = C£ÉéõÀuÉAiÀÄ + PÁgÀå – vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À CgÀªÀÄ£É = CgÀ¸À£À + ªÀÄ£É vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À EAzÀæ¥ÀzÀ« = EAzÀæ£À + ¥ÀzÀ« vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À ¨sÀƸÀgÀgÀÄ = ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ + ¸ÀÄgÀgÀÄ vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À §®UÀqÀ®Ä = §®ªÁzÀ + PÀqÀ®Ä PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ¸À«ZÉÊvÀæ = ¸À«AiÀiÁzÀ + ZÉÊvÀæ PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ªÀÄÄUÀļÀÄ£ÀUÉ = ªÀÄÄUÀĽ£ÀAvÀ+ £ÀUÉ PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À PÀpt ¥ÀjÃPÉë = PÀptªÁzÀ + ¥ÀjÃPÉë PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À vÀAUÁ½ = vÀtÚ£ÉAiÀÄ + UÁ½ PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀĸÀªÀiÁ¸À zÀÈqsÀ¤±ÀÑAiÀÄ = zÀÈqsÀªÁzÀ + ¤±ÀÑAiÀÄ – PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ºÉUÀÄÎj = »jzÁzÀ + UÀÄj PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ¤mÉÆÖÃl = ¤rzÀÄ + Nl PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À E§â¤ = E¤zÀÄ + ¥À¤ PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄ = »jzÀÄ + UÀÄgÀÄvÀÄ PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À PÉÆgÀqÀPÉÆ£Àj¹ = PÉÆgÀqÀ£ÀÄß + PÉÆ£Àj¹ QæAiÀiÁ¸ÀªÀiÁ¸À UÀAfAiÀÄÄAqÀÄ = UÀAfAiÀÄ£ÀÄß + GAqÀÄ QæAiÀiÁ¸ÀªÀiÁ¸À ºÀ®ÄVj = ºÀ®è£ÀÄß + Qj QæAiÀiÁ¸ÀªÀiÁ¸À £É®ªÀÄV®Ä = £É®ªÀÇ + ªÀÄÄV®Ä zÀéAzÀé ¸ÀªÀiÁ¸À ªÀÄÄAeÉgÀUÀÄ = ¸ÉgÀV£À + ªÀÄÄAzÀÄ CA² ¸ÀªÀiÁ¸À ®QëöäñÀ = ®QëöäAiÀÄ MqÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ («µÀÄÚ) - §ºÀÄ«æû ¸ÀªÀiÁ¸À ªÀ£ÀdªÀÄÄT = ªÀ£ÀdzÀAvÀºÀ ªÀÄÄRªÀżÀîªÀ¼ÀÄ - §ºÀÄ«æû ¸ÀªÀiÁ¸À C£ÀåzÉòÃAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¥É£ï EAVèµï PÁUÀeï »A¢ ¸ÀàµÀÖ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ §Ä¯ïqÉÆÃdgï EAVèµï gÉñÀ£ï EAVèµï §¸ÀÄì EAVèµï ReÁ£É »A¢ ªÁ¥À¸ÀÄì »A¢ E£ÁAzÁgÀ ¥À¶ðAiÀÄ£ï §mÁmÉ ¥ÉÆÃZïðVøï zÁR¯É »A¢ CªÀÄįÁÝgÀ ¥À¶ðAiÀÄ£ï ¥ÉÆðøÀÄ EAVèµï qÁPÀÄÖç EAVèµï ªÉÄõÀÄÖç EAVèµï ZÉPï EAVèµï PÀÆå EAVèµï gÉÊ£ï¸ÉAlgï EAVèµï ¥ÉÃ¥Àgï EAVèµï PÁgï EAVèµï £ÁªÀÄ¥ÀzÀ
 22. 22. 22    1. ªÀ¸ÀÄÛªÁZÀPÀ :- gÀÆqsÀ GzÁ : ¥ÀªÀðvÀ CAQvÀ GzÁ : »ªÀiÁ®AiÀÄ C£ÀéxÀð GzÁ: PÀÄgÀÄqÀ, ªÁå¥Áj 2. UÀÄtªÁZÀPÀ : - UÀÄt, §tÚ, ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ M¼ÉîAiÀÄ, ©½AiÀÄ, vÀ¼Àî£É, ªÉÄ®è£É, vÀtÚUÉ, EvÁå¢ 3. ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ: -»jªÉÄ, ªÀiÁl, 4. ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀ : - JµÀÄÖ, EµÀÄÖ, CµÀÄÖ. 5. ¢UÁéZÀPÀ : - ªÀÄÆqÀÄ, ¥ÀqÀÄ, vÉAPÀÄ, ªÉÄïÉ, PɼÀUÉ, M¼ÀUÉ, ºÉÆgÀUÉ EvÁå¢ 6. ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ : - CªÀ£ÀÄ/¼ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ, ¤ÃªÀÅ, £Á£ÀÄ, CªÀgÀÄ EªÀgÀÄ, vÁªÀÅ CzÀÄ, EzÀÄ EvÁå¢. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ : - ( . ) MAzÀÄ ¥ÀÆtð QæAiÉĬÄAzÀ PÀÆrzÀ ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ‘¥ÀÆtð«gÁªÀÄ aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. CzsÀð«gÁªÀÄ aºÉß :- ( ; )C£ÉÃPÀ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀåPÉÌ C¢üãÀªÁVzÁÝUÀ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÁUÀ¯É®è ‘CzsÀð«gÁªÀÄ aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : vÁªÀÅ PÀrªÉÄ ªÀiÁvÀ£Ár¢ÝÃj; ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À ªÀiÁr¢ÝÃj. C®à«gÁªÀÄ aºÉß :- ( , )¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÀÆ PÀvÀÈð, PÀªÀÄð, QæAiÀiÁ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ «±ÉõÀtUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ «±ÉõÀtªÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ‘C®à«gÁªÀÄ aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : §mÉÖ VgÀtÂ, gÀlÄÖ, ¥É¤ì¯ï, ¨ÉAQPÀrØ vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ aºÉß :- ( ? ) ¥Àæ±ÁßgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ‘¥Àæ±ÁßxÀðPÀ aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß :- ( ! ) ºÀµÀð, C±ÀÑAiÀÄð, ¸ÀAvÉÆõÀÀ, «µÁzÀ, zÀÄBR, ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ‘¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : CAiÉÆåà ! »ÃUÁUÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ ! GzÀÞgÀt aºÉß :- ( “ “ ) M§âgÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ£Éßà AiÀÄxÁªÀvÁÛV.§gÉAiÀÄĪÁUÀ ‘GzÀÞgÀt aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : “²PÀëtªÀÅ PÉ®ªÉà d£ÀgÀ ¸ÀévÁÛUÀzÉ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÁdåzÀ°è J®ègÀ Dd£Àä ¹zÀÞ ºÀPÁÌUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ¸Àgï. JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÁPÀåªÉõÀÖ£À aºÉß :- ( ‘ ‘ ) ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ, C£Àå¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ ‘ªÁPÀåªÉõÀÖ£À aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : PÀ£ÀßqÀzÀ°è ‘EAVèõï’, ‘¥À¶ðAiÀÄ£ï’, ‘¥ÉÆÃZÀÄðVÃ¸ï ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DªÀgÀt aºÉß :- ( ) MAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÉÆßà ªÁPÀåªÀ£ÉÆßà ºÉý, CzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÉÆßà ªÁPÀåªÀ£ÉÆßà ºÉüÀĪÁUÀ ‘DªÀgÀt aºÉß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉ :¤ÃgÀ£ÀÄß «¨sÀf¹zÀgÉ DªÀÄèd£ÀPÀ (DQìdû£ï), d®d£ÀPÀ (ºÉÊqÉÆæÃdû£ï)UÀ¼ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. «ªÀgÀuÁvÀäPÀ aºÉß :- ( :- ) MAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ «ªÀgÀuÉ ªÀÄÄAzÉ w½¹zÀAvÉ EzÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ‘«ªÀgÀuÁvÀäPÀ’aºÉßAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. M§âgÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ£Éßà AiÀÄxÁªÀvÁÛV §gÉAiÀÄĪÁUÀ §¼À¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£À aºÉß : (J) «ªÀgÀuÁvÀäPÀ aºÉß (©) GzÀÞgÀt aºÉß (¹)ªÁPÀåªÉõÀÖ£À aºÉß (r) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß 2. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À »jªÉÄ K£ÀÄ – F ªÁPÀåzÀ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¯ÉÃR£ÀaºÉß : (J) ¥ÀƪÀð «gÁªÀÄ (©) C®à«gÁªÀÄ (¹) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ (r) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ
 23. 23. 23    3. ªÁPÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÁPÀåzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ½ªÉ. 1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå2. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå (¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÁPÀå)3. «Ä±Àæ ªÁPÀå. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå :- MAzÀÄ ¥ÀÆtð QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁVgÀĪÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. GzÁ:- 1. PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀ©âvÀÄ. 2. PÁgÀªÁgÀzÀ°è GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPï ªÀįÉÃjAiÀiÁ¢AzÀ §¼À°zÀgÀÄ. 3. «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀåzÀ°è MAzÀÄ QæAiÀiÁ¥ÀzÀ ªÀiÁvÀæ«zÀÄÝ, ¸Á¥ÉÃPÀë QæAiÀiÁgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁ :- PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ºÀ©â, «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀªÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©Ãj, CªÀgÀÄ C°èAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå :- ¸ÀévÀAvÀæ ªÁPÀåUÀ¼ÁV ¤®è§®è C£ÉÃPÀ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÉÆqÀ£É MAzÀÄ ¥ÀÆuÁð©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÁPÀåªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ ‘¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå’ J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ. GzÁ:-PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ºÀ©âvÀÄÛ DzÀÝjAzÀ «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀªÀgÀÄ ªÀįÉÃjAiÀiÁ¢AzÀ §¼À®¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ F PÁgÀt¢AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAzÀ ªÀUÁð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «Ä±ÀæªÁPÀå :- MAzÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀåPÉÌ C¢üãÀUÀ¼ÁVzÀÝgÉ CAxÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘«Ä±ÀæªÁPÀå’ J£ÀÄßvÉÛêÉ. GzÁ:-K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀzÀ C¥ÀàuÉ zÉÆgÉAiÀÄ°®èªÉA§ «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ CªÀgÀÄ §ºÀĪÁV ªÀÄgÀÄVzÀgÀÄ. ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. JgÀqÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ¸ÀévÀAvÀæ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MmÁÖV ¸ÉÃj ¥ÀÆuÁðxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ªÁPÀåªÀÅ : (J) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (©) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (¹) «Ä±ÀæªÁPÀå (r) «±ÉõÀªÁPÀå 2. ‘¥ÀæªÁ¸ÀªÀÅ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ’ F ªÁPÀåªÀÅ : (J) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (©) «Ä±ÀæªÁPÀå (¹)¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (r) «±ÉõÀªÁPÀå C®APÁgÀ G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ: JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½VgÀĪÀ ¸ÁzÀȱÀå¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆð¹ ªÀtÂð¹zÀgÉ CzÀÄ G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ. 1. £À£ÀªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßrAiÀÄAvÉ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ¼ÀÄ 2. ªÀĸÀUÀĪÀA§ÄdzÀAvÉ 3. vÀmÉÖAiÉƼÀÄ PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiË£ÀzÀ° PÀgÀUÀĪÉÇ®Ä 4. ¢Ã¥ÀzÉzÀÄjUÉ w«ÄgÀ ¸ÀjAiÀÄĪÀAvÉ 5. gÀ«PÀgÀPÉ PÀgÀUÀĪÀ E§â¤AiÀĪÉÇ®Ä 6. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀļɩ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÀÄtÂzÀAvÉ gÀÆ¥ÀPÁ®APÁgÀ : G¥ÀªÀiÁ£À G¥ÀªÉÄÃAiÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃzÀ«®èzÀAvÉ ºÉüÀĪÀÅzÉà gÀÆ¥ÀPÁ®APÁgÀ 1. ¸ÉãÁ¸ÁUÀgÀ, 2. ªÀÄÄRZÀAzÀæ 3. PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À
 24. 24. 24    PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiË£ÀzÀ° PÀgÀUÀĪÀªÉǮĒ F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀ: (J) G¥ÀªÀiÁ (©) gÀÆ¥ÀPÀ (¹) ¢Ã¥ÀPÀ (r) GvÉàçÃPÉë 2. ‘¸ÉãÁ¸ÁUÀgÀ’ F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀ: (J) G¥ÀªÀiÁ (©) gÀÆ¥ÀPÀ (¹) ¢Ã¥ÀPÀ (r) GvÉàçÃPÉë 3. ‘ªÀÄÄRZÀAzÀæ’ F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀ: (J) G¥ÀªÀiÁ (©) gÀÆ¥ÀPÀ (¹) ¢Ã¥ÀPÀ (r) GvÉàçÃPÉë bÀAzÀ¸ÀÄì JgÀqÀÄ ¸Á°£À ¥ÀzÀå = ¢é¥À¢ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á°£À ¥ÀzÀå = wæ¥À¢ £Á®ÄÌ ¸Á°£À ¥ÀzÀå = ZË¥À¢ DgÀÄ ¸Á°£À ¥ÀzÀå = µÀlࢠPÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. JgÀqÀÄ ¸Á°£À ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ (J) ¢é¥À¢ (©) wæ¥À¢ (¹) ZË¥À¢ (r) µÀlࢠ2. ªÀÄÆgÀÄ ¸Á°£À ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ (J) ¢é¥À¢ (©) wæ¥À¢ (¹) ZË¥À¢ (r) µÀlࢠ3. £Á®ÄÌ ¸Á°£À ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ (J) ¢é¥À¢ (©) wæ¥À¢ (¹) ZË¥À¢ (r) µÀlࢠ4. DgÀÄ ¸Á°£À ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ (J) ¢é¥À¢ (©) wæ¥À¢ (¹) ZË¥À¢ (r) µÀlࢠ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÁUÀ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É – (J) wÃxÀðgÀÆ¥ÀÄ (©) ªÀiÁvÀȲæà (¹) agÀAfë (r) ªÀiÁ£ÀågÉà 2. vÁ¬ÄUÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÁUÀ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É – (J) wÃxÀðgÀÆ¥ÀÄ (©) ªÀiÁvÀȲæà (¹) agÀAfë (r) ªÀiÁ£ÀågÉà 3. C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÁUÀ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É – (J) ªÀiÁ£ÀågÉà (©) ¦æÃwAiÀÄ (¹) agÀAfë (r) ¥ÀÆdågÉÃ
 25. 25. 25    ¯ÉÃRPÀgÀ / PÀ«UÀ¼À¥ÀjZÀAiÀÄ ¥ÀnÖ PÀæ. ¸ÀA. ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ / PÀ«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ® d£Àä¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ / ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ 1 MtªÀÄgÀzÀ V½ C. gÁ. «ÄvÀæ Qæ. ±À. 1935 CQ̺ɨÁâ¼ÀÄ ªÀÄAqÀå f¯Éè PÀ£ÀßqÀ ªÉÄÃWÀzÀÆvÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ 2 ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥ÀvÀ£À £ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ Qæ. ±À. 1948 §PÀ̪ÀÄ£É, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè EgÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¨sÀÆ«Ä, ¨sÀgÀvÀ RAqÀ gÁdå ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û 3 J°è ºÉÆÃUÁåªÉÇ D PÁ® qÁ|| UÀÄgÀÄgÁd PÀgÀdV Qæ. ±À. 1952 zsÁgÀªÁqÀ PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ ¨Á ¨É¼ÀPÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£À qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ« 4 ²µÀå ªÀvÀì® gÁªÀÄ£ï ©. ¦. gÁzsÁPÀȵÀÚ Qæ. ±À. 1918 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹. «. gÁªÀÄ£ï ¥ÀzÀä²æÃ, gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û, gÁdå ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û 5 £À£Àß UÉÆÃ¥Á® PÀĪÉA¥ÀÄ Qæ. ±À. 1904 PÀÄ¥Àà½î wÃxÀðºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA gÁµÀÖçPÀ«, eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û, PÀ£ÁðlPÀ gÀvÀß ¥Àæ±À¹Û 6 CjªÀÅ ¸ÀÄPÀ£Áå ªÀiÁgÀÄw Qæ. ±À. 1956 PÉÆlÆÖgÀÄ, §¼Áîj f¯Éè £Á£ÉA§ ªÀiÁAiÉÄ, ©A§zÉƼÀUÀt ªÀiÁvÀÄ 7 £À£Àß ºÁUÉAiÉÄ ¸ÀÄ. gÀA. JPÀÄÌAr Qæ. ±À. 1923 gÁt¨ɣÀÆßgÀÄ, ºÁªÉÃj f¯Éè ªÀÄvÀìöåUÀA¢ü §PÀļÀzÀ ºÀÆUÀ¼ÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û, ¸ÉÆëAiÀÄvï ¯ÁåAqï ¥Àæ±À¹Û gÁdå ²PÀëPÀ ¥Àæ±À¹Û 8 ¸À«ZÉÊvÀæ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁzÀgÀ Qæ. ±À. 1955 PÀÄAzÀUÉÆüÀ, zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè ¹¹¥sÀ¸ÀgÀ ¸ÀÄvÀÄÛ, vÀ¥ÀÝAqÀ, C£ÀĪÀÄw qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ« 9 ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¢gÀÄ ¹. ¦. PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï Qæ. ±À. 1939 aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î, PÀȵÀÚgÁd £ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè C£ÀAvÀ ¥ÀÈyé ¥ÀæPÀÈw, ¨ÉÆUÀ¸É. £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¥Àæ±À¹Û 10 UÀÄj JA. UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ CrUÀ Qæ. ±À. 1918 ªÉÆUÉÃj PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ GqÀĦ f¯Éè ¸ÀªÀÄUÀæ PÁªÀå C£ÁxÉ ¨sÁªÀvÀgÀAUÀ, ¨sÀÆ«ÄVÃvÀ. gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀĪÀiÁgÀ D±Á£ï ¥Àæ±À¹Û
 26. 26. 26    11 ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀtÚ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ ¨ÁUÉêÁr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Éè ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAQvÀ : PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ GqÀÄvÀr, ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAQvÀ : ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÉÆ£Àß°UÉ ¹zÀÞgÁªÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAQvÀ : PÀ¦®¹zÀÞ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 12 ¤mÉÆÖÃlzÀ° ºÁAiÀÄÝ£ÀÄ ©lÖ ªÀÄAqÉAiÀÄ° UÀzÀÄV£À £ÁgÀt¥Àà (PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À) Qæ. ±À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430 PÉÆýªÁqÀ UÀzÀUÀ f¯Éè PÀuÁðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄAdj (UÀzÀÄV£À ¨sÁgÀvÀ) gÀÆ¥ÀPÀ ¸ÁªÀiÁædå ZÀPÀæªÀwð
 27. 27. 1    PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001 ªÀÄvÀÄÛ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÉæÃgÀuÉ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛ«ÄÃPÀgÀtPÁÌV ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ DAiÉÆÃdPÀgÀÄ ²æà ªÉƺÀªÀÄäzï ªÉƺÀ¹£ï, DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. ¥ÀjPÀ®à£É ²æêÀÄw eÉÆóúÀgÁ d©Ã£ï JA. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001.
 28. 28. 2    ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ Dgï. »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ²æà ªÀÄjUËqÀ ©.J£ï. »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀß JZï. G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ²PÀëPÀ ²PÀët «zÁå®AiÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝgÁd¥Àà J¸ï. JA. ²æêÀÄw C¤vÀ PÀĪÀiÁj J¯ï. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¤eÁ«ÄAiÀiÁ ¥sÁgÀÆTAiÀiÁ ¨Á®PÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É. C±ÉÆÃPÀ gÀ¸ÉÛ, ®µÀÌgï ªÉƺÀ¯Áè, w®Pï £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
 29. 29. 3    D±ÀAiÀÄ DwäÃAiÀÄ ²PÀëPÀ «ÄvÀægÉÃ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ 2014-15 £Éà ¸Á°£À°è eÁjUÉÆAqÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ £ÀÆvÀ£À ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ 2015gÀ K¦æ¯ï ªÀiÁºÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÀÆvÀ£À ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ°PÁ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðwæPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁªÉÃUÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ°PÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀAvÉ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ «µÀAiÀĪÁgÀÄ DAiÀÄÝ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÁÝgÉ.gÁdåzÀ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀĪÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀÄgÉÆéüªÀÈ¢ÞUÉ ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. F QgÀÄ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ F PÁAiÀÄðzÀ ¸À¥sÀ®vÉUÁV ±ÁèWÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèvÀÛªÉ. ²æà ªÉƺÀªÀÄäzï ªÉƺÀ¹£ï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. .
 30. 30. 4    ªÀÄÄ£ÀÄßr DwäÃAiÀÄ ²PÀëPÀ «ÄvÀægÉÃ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄuÁvÀäPÀªÁV GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹, PÀ°PÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀAvÉ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÉ.EzÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ «µÀAiÀĪÁgÀÄ DAiÀÄÝ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀjAzÀ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.F PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåyðUÀ¼À AiÀıÀ¹ìUÉ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀĪÁVzÉ.gÁdåzÀ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀĪÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ QgÀÄ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀ J¯Áè C¢üPÁjªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ, ¸ÀPÁðj ²PÀëPÀ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀæªÁZÀPÀjUÀÆ, G¥À£Áå¸ÀPÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ, ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ²æêÀÄw eÉÆóúÀgÁ d©Ã£ï JA. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÁ ±Á¯ÉUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001. .
 31. 31. 5    ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä vÀªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CvÀåUÀvÀå. CzÀPÁÌV ¤ÃrgÀĪÀ ‘¥ÉæÃgÀuÉ’, ‘¥ÀæUÀw’, ºÁUÀÆ ‘¥Àæw¨sÉ’ JA§ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ N¢ ªÀÄ£À£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ PÀ°PÁ ªÉÃUÀzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV (1) ¤zsÁ£À UÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ, (2) ¸ÁzsÁgÀt ªÉÃUÀzÀ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3) ²ÃWÀæUÀwAiÀÄ°è ¸ÀªÁ°£ÉÆA¢UÉ PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV «AUÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¤zsÁ£À UÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¥ÀoÁåA±ÀzÀ°è CwªÀÄÄRåªÉ¤¹zÀ PÉ®ªÉà CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ‘¥ÉæÃgÀuÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä PÀ°AiÀÄÄAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁzsÁgÀt ªÉÃUÀzÀ°è PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ‘¥ÉæÃgÀuÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, £ÀAvÀgÀzÀ°è `¥ÀæUÀw’ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ‘¥Àæw¨sÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À ºÉaÑ£À PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. ²ÃWÀæUÀwAiÀÄ°è ¸ÀªÁ°£ÉÆA¢UÉ PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ‘¥ÉæÃgÀuÉ’ ºÁUÀÆ `¥ÀæUÀw’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, £ÀAvÀgÀzÀ°è ‘¥Àæw¨sÉ’ PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À ºÉZÀÄÑ ºÉaÑ£À PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. F PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀUÀ¼À ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÁªÀ¢üAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ «±ÉõÀ vÀgÀUÀw ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÁªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ «±ÉõÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¸ÀvÀvÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ CªÀ¢üUÀ¼À°è ªÁ¶ðPÀ ¥ÁoÀAiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ PÀ°PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ NzÀĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV gÀÆrü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤gÀAvÀgÀ C¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ‘¥ÉæÃgÀuÉ’, ‘¥ÀæUÀw’, ºÁUÀÆ ‘¥Àæw¨sÉ’ EªÀÅUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÀ°PÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀUÀ¼Éà ºÉÆgÀvÀÄ ¥ÀjÃPÁë vÀAiÀiÁjPÉUÉ CAwªÀĪÀ®è JA§ÄzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À.  
 32. 32. 6    MAzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. UÀzÀå¥ÁoÀ – 1 MtªÀÄgÀzÀ V½ C.gÁ. «ÄvÀæ 1. ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÆ®è®Ä ¨ÉÃqÀ£À G¥ÁAiÀĪÉãÁVvÀÄÛ? ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÆ®è®Ä ¨ÉÃqÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÀªÀjzÀ ¨ÁtUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 2. ¨ÁtPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀµÀÄÖ zÀÆgÀ JAzÀgÉãÀÄ? ¨ÁtPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀµÀÄÖ zÀÆgÀ JAzÀgÉ ¨ÁtªÀ£ÀÄß ©qÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀµÀÄÖ JAzÀxÀð. 3. fAPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ£À ¨Át£À ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ? fAPÉAiÀÄĺÁj ¨ÉÃqÀ£À ¨ÁtzÀ ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ ºÁj vÀ¦à¹PÉÆArvÀÄ. 4. «µÀzÀ ¨ÁtªÀÅ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁrvÀÄ? «µÀzÀ ¨ÁtªÀÅ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß MtUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. 5. V½AiÀÄ vÀvÀ餵É× AiÀiÁªÀÅzÁVvÀÄÛ? V½AiÀÄ vÀvÀ餵É× G¥ÀPÁgÀ¸ÀägÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÁVvÀÄÛ. 6. EAzÀæ¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁzÀzÀÄÝ KPÉ? ªÀÄgÀ MtV ¤AvÀgÀÆ V½ D ªÀÄgÀzÀ ¥ÉÆlgÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÄÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ EAzÀæ¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. 7. V½AiÀÄ AiÀiÁªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß EAzÀæ£ÀÄ ªÉÄaÑPÉÆAqÀ£ÀÄ? V½AiÀÄ vÀvÀ餵É×AiÀÄ£ÀÄß EAzÀæ£ÀÄ ªÉÄaÑPÉÆAqÀ£ÀÄ. 8. vÀ£ÀUÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß EAzÀæ£ÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¹zÀ£ÀÄ? EAzÀæ£ÀÄ V½gÁAiÀĤUÉ K£ÁzÀgÀÆ ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀ. 9. V½AiÀÄÄ PÉýzÀ ªÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? V½AiÀÄÄ ªÀÄgÀªÀÅ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ ºÀ¹j¤AzÀ PÀ¼ÀPÀ½¸À¨ÉÃPÉA§ ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉývÀÄ. UÀzÀå¥ÁoÀ – 2 gÁºÀįï zÁæ«qï ¸ÀA¥Á¢vÀ 1. ¸ÁzsÀ£ÉUÉ DªÀ±ÀåPÀªÁzÀÄzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¸ÁzsÀ£ÉUÉ DªÀ±ÀåPÀªÁzÀÄzÀÄÝ KPÁUÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀæªÀÄ. 2. QæPÉmï DlzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ C¥ÀªÁzÀªÉãÀÄ? LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® DlªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ CµÀÄÖ ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀæªÀÄ ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ C¥ÀªÁzÀ«zÉ. 3. gÁºÀÄ®gÀ ºÉ¸ÀjUÉ zÁæ«qï JA§ÄzÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ ºÉÃUÉ? gÁºÀÄ®gÀ ºÉ¸ÀjUÉ zÁæ«qï JA§ÄzÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄÄvÀÛdÓ¤AzÀ. 4. gÁºÀÄ®gÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® mɸïÖ E¤ßAUïì¤AzÀ UÀ½¹zÀ NlUÀ¼ÉµÀÄÖ? gÁºÀÄ®gÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® mɸïÖ E¤ßAUïì£À°è 95 NlUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀgÀÄ. 5. ºÁªÀÅ – Kt Dl JA§ÄzÀgÀ CxÀð ¸ÁégÀ¸ÀåªÉãÀÄ? MAzÀµÀÄÖ PÁ® ªÉÄÃ®Ä ªÉÄîPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¢£À PɼÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¹ÜgÀªÀ®èªÉA§ÄzÀÄ.
 33. 33. 7    UÀzÀå¥ÁoÀ – 3 UÁ£ÀAiÉÆÃV ¥ÀArvÀ ¥ÀÄlÖgÁd UÀªÁ¬Ä ¸ÀA¥Á¢vÀ 1. ¥ÀÄlÖgÁdgÀ ºÀÄlÆÖgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¥ÀÄlÖgÁdgÀ ºÀÄlÆÖgÀÄ ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ zÉêÀVj. 2. CAzsÀvÀéªÀÅ ¥ÀÄlÖgÁdgÀ ¥Á°UÉ KPÉ zÀÄgÀAvÀªÁUÀ°®è? C£ÉÃPÀ CAzsÀgÀ, C£ÁxÀgÀ ¨Á½UÉ ¨É¼ÀPÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ CAzsÀvÀé zÀÄgÀAvÀªÁUÀ°®è. 3. ¥ÀÄlÖgÁdgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÁPÀëj UÀªÁ¬ÄUÀ½UÉ KPÉ M¦à¹zÀgÀÄ? ¥ÀÄlÖgÁdgÀ°èzÀÝ ¸ÀÆPÀëöävÉ, PÀ°PÉAiÀÄ°è£À KPÁUÀævÉAiÀi£ÀÄß PÀAqÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. 4. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ JgÀqÀÄ ±ÉÊ° AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ »AzÀƸÁÛ¤ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÉA§ JgÀqÀÄ ±ÉÊ°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 5. ¥ÀÄlÖgÁdgÀ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥Áæ«tåPÉÌ ¸ÁQë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ‘¹zÁÞAvÀ ²SÁªÀÄtÂ’, PÀ£ÀßqÀzÀ ‘§¸ÀªÉñÀégÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ «dAiÀÄ’ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À£ÀÄß »A¢UÉ C£ÀĪÁ¢¹gÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ »A¢ ¨sÁµÁ ¥Áæ«ÃtåPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. 6. ¥ÀÄlÖgÁdjUÉ d£ÀjAzÀ ¸ÀAzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¥ÀÄlÖgÁdjUÉ d£ÀjAzÀ ‘1635’ ¨Áj vÀįÁ¨sÁgÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀAzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀªÁVzÉ. 7. ±ÉæõÀ× ¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ±ÉæõÀ× ¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ PÁ½zÁ¸À ¸ÀAªÀiÁ£ï ¥Àæ±À¹Û. 8. PÀ°PÉUÉ ªÀÄÄRåªÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? PÀ°PÉUÉ ªÀÄÄRåªÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ KPÁUÀævÉ. 9. ¥ÀÄ£Àdð£Àä«zÀÄÝzÉà DVzÀÝ°è ¥ÀÄlÖgÁdgÀ §AiÀÄPÉ K£ÁVvÀÄÛ? ¥ÀÄ£Àdð£Àä«zÀÄÝzÉà DVzÀÝ°è ¥ÀÄlÖgÁdgÀÄ PÀÄgÀÄqÀ£ÁV ºÀÄlÖ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. UÀzÀå¥ÁoÀ – 4 ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥ÀvÀ£À £ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ 1. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÁ¦ü ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæzÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÁ¦ü ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæzÉñÀ “¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ” 2. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÉ®è fêÀPÉÆÃnUÀ½UÉ D±ÀæAiÀÄvÁtªÁVzÉ? ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ eÉãÀÄ, fÃgÀÄAqÉ, QÃl, ¥ÀvÀAUÀ, PÁqɪÉÄä, ªÀÄzÁÝ£ÉUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C¸ÀARå fêÀPÉÆÃnUÀ¼À D±ÀæAiÀÄvÁtªÁVzÉ. 3. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¤dªÁzÀ ¥ÀvÀ£À AiÀiÁªÁUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ? ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¤dªÁzÀ ¥ÀvÀ£À ¸ÁévÀAvÀæöå §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 4. gÉÊvÀgÀÄ CwPÀæªÀÄt ¸ÁUÀĪÀ½ ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? gÉÊvÀgÀÄ CwPÀæªÀÄt ¸ÁUÀĪÀ½ ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä PÁgÀt PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖPÉÌ ®UÉÎ ºÁQzÀÄÝ KPÉ? zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV G¢ÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹, R¤d, «zÀÄåwÛUÉAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÉà ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖPÉÌ ®UÉÎ ºÁQzÉ. 6. ¥À²ÑªÀÄWÀlÖUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ vÀvÀÛj¸ÀÄwÛªÉ? ¥À²ÑªÀÄWÀlÖUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀ° ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ½AzÀ vÀvÀÛj¸ÀÄwÛªÉ. 7. ¥ÀæªÁºÀzÀ ºÁªÀ½ ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ªÀļÉAiÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀPÉÌ EAV¸À¨ÉÃQzÀÝ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅzÉà PÁgÀtªÁVzÉ. 8. PÁr£À ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ £ÁrUÉ §AzÀzÉÝÃPÉ? PÁr£À ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ D±ÀæAiÀÄ vÀ¦àºÉÆÃV £ÁrUÉ §gÀ¯ÁgÀA©ü¹ªÉ. 9. CgÀtåUÀ¼À ¸ÁéºÁPÁgÀ »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä zÀÆgÀzÀ gÁeÁ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁV®è.
 34. 34. 8    UÀzÀå¥ÁoÀ – 5 J°è ºÉÆÃUÁåªÉÇà D PÁ® qÁ. UÀÄgÀÄgÁd PÀgÀdV 1. ¯ÉÃRPÀgÀ CdÓ AiÀiÁªÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ? ¯ÉÃRPÀgÀ CdÓ ²PÀëPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. 2. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨Áj gÉñÀ£ï ¥ÀzÀÞw eÁjUÉ §gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É aãÁ zÉñÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨Áj gÉñÀ£ï ¥ÀzÀÞw eÁjUÉ §A¢vÀÄ. 3. gÉñÀ£ï ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ K£À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ°®è? MAzÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ f¯ÉèUÉ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ MAiÀÄÄåªÀAwgÀ°®è. 4. CdÓ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? CdÓ£À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è£À ¦æÃw PÁ¬ÄzÉ «ÄÃgÀ®Ä PÁgÀt. 5. CdÓ CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ? CdÓ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¹UÉ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. 6. DV£À PÁ®zÀ°è C¥ÀªÀiÁ£ÀPÀgÀªÁzÀ ¸ÀAUÀw AiÀiÁªÀÅzÁVvÀÄÛ? ¥ÉÆð¸ï fæ£À°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀPÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVvÀÄÛ. 7. ‘¸ÁºÉçæ£ÀÄß ¨ÉnÖ DVæ’ JAzÀÄ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯É CdÓ PÀĹzÀÄ ºÉÆÃzÀÄzÉÃPÉ? vÁ£ÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¥ÉÆð¸ÀjUÉ w½zÀĺÉÆÃVzÉ JAzÀÄ CdÓ PÀĹzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. 8. ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è CZÀѽAiÀÄzÉ ¤AvÀ avÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? MAzÉqÉUÉ PÀÈvÀdÕ£ÁzÀ «zÁåyð, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ PÀÈvÁxÀð£ÁzÀ UÀÄgÀÄ C¼ÀÄvÁÛ C¦àPÉÆAqÀ avÀæ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è CZÀѽAiÀÄzÉ G½¬ÄvÀÄ. 9. CdÓ£ÀÄ ¸ÁºÉçgÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ KPÉ? vÀ£Àß «zÁåyð ¥ÉÆð¸ï ¸ÁºÉèï DVzÁÝ£À¯Áè JA§ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ, ¦æÃw¬ÄAzÀ CªÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. 10. EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁjUÀÆ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀzÀ ¸ÁºÉçgÀÄ CdÓ¤UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀÄzÉÃPÉ? CdÓ£À §UÉÎ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ G¥ÀPÁgÀ ¸ÀägÀuÉ ºÁUÀÆ PÀÈvÀdÕvÁ ¨sÁªÀ¢AzÁV ¸ÁºÉçgÀÄ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. UÀzÀå¥ÁoÀ – 6 ²µÀåªÀvÀì® gÁªÀÄ£ï ©.¦. gÁzsÁPÀȵÀÚ 1. gÁªÀÄ£ïgÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀpt ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ? gÁªÀÄ£ïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä §½ ²µÀåªÀÈwÛUÉ §gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀpt ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀ gÁªÀÄ£ïgÀ ªÉÆzÀ® PÉ®¸À AiÀiÁªÀÅzÁVgÀÄwÛvÀÄÛ? J¯Áè ¨ÁUÀUÀ½UÀÆ ºÉÆÃV ²µÀågÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹ ªÀÄÄA¢£ÀzÀgÀ §UÉÎ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ gÁªÀÄ£ï PÉ®¸ÀªÁVvÀÄÛ. 3. ²µÀågÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁªÀÄ£ïgÀÄ ºÉÆUÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀ GzÉÝñÀ K£ÀÄ? ²µÀågÀÄ G©âºÉÆÃV ºÉZÀÄÑ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆUÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 4. ªÁgÀªÁgÀªÀÇ ªÁå¸ÀAUÀ UÉÆö×UÀ¼À£ÉßÃPÉ K¥Àðr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ? ²µÀågÀÄ vÁªÀÅ PÀAqÀÄ »rzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀjUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀĪÀAvÉ w½¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ° JA§ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÁgÀªÁgÀªÀÇ ªÁå¸ÀAUÀUÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
 35. 35. 9    5. ¨ÉÆÃzsÀPÀgÉ®èjUÀÆ DzÀ±ÀðªÁUÀ§®è gÁªÀÄ£ïgÀ ªÀiÁvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ‘ªÁ¸ÀÛªÀªÁV «eÁÕ£À JAzÀgÉ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, CªÀÅ ªÀÄ£À¹ì£À°è UÀ¸ÀÄÛwgÀÄUÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À¯ÁèUÀ°, AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À¯ÁèUÀ° eÁÕ£À CqÀVgÀĪÀÅ¢®è’ JA§ ªÀiÁvÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÉ®èjUÀÆ DzÀ±ÀðªÁUÀ§®ÄèzÀÄ. 6. ªÉÊeÁÕ¤PÀ «µÀAiÀĪÀ£Àß®èzÉ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ïgÀÄ KPÉ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄwÛgÀ°®è? ªÉÊeÁÕ¤PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ ªÀÄÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ïgÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄwÛgÀ°®è. 7. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀ ²µÀågÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ïgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ? ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý GvÀÛªÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ²µÀå£À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ²µÀågÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ïgÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 8. ¸ÁzsÀPÀ ²µÀågÀ §UÉÎ gÁªÀÄ£ïgÀ zÉÆqÀØ UÀÄt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? £ÉÃgÀªÁV ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁr ¥Àæw¨sÉUÉ ¸ÁÜ£À ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ gÁªÀÄ£ïgÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ UÀÄtªÁVvÀÄÛ. 9. ¦µÁgÉÆ¢ AiÀiÁgÀÄ? ¦µÁgÉÆ¢ gÁªÀÄ£ïgÀªÀgÀ ²µÀå. UÀzÀå¥ÁoÀ – 7 £À£Àß UÉÆÃ¥Á® PÀĪÉA¥ÀÄ 1. UÉÆÃ¥Á®£À ¨É¼ÀV£À ªÀÄÄRå PÉ®¸À K£ÁVvÀÄÛ? ¨É¼ÀVÎ JzÀÄÝ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr PÁr¤AzÀ ¥ÀÆeÉUÉ ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ vÀgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆÃ¥Á®£À ªÀÄÄRå PÉ®¸ÀªÁVvÀÄÛ. 2. §tÚ§tÚzÀ ºÀÆUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÁt¸ÀÄwÛvÀÄÛ? ¸Á«gÁgÀÄ ªÀļɩ®Äè ¸ÉÃj PÀÄtÂzÀAvÉ §tÚ§tÚzÀ ºÀÆUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. 3. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀAZÉAiÀÄ£ÀÄß §AiÀĹzÀÄzÉÃPÉ? UÉÆÃ¥Á®£À UɼÉAiÀÄgÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî §mÉÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DzÀ PÁgÀt ºÉƸÀ ¥ÀAZÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ §AiÀĹzÀ£ÀÄ. 4. ¸ÀAeÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ UÉÆÃ¥Á®£À ¨sÀAiÀÄPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ? UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ PÁqÀÄzÁn ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 5. §£ÀzÀ UÉÆÃ¥Á® AiÀiÁgÀÄ? vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QjÃl, £À«®ÄUÀj, PÉʯÉÆAzÀÄ PÉƼÀ®£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ²æÃPÀȵÀÚ£Éà §£ÀzÀ UÉÆÃ¥Á®. 6. AiÉÆÃVAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ºÁ®£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À M®ÄªÉÄAiÀÄÄ AiÉÆÃVAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀÄÝ. ¥ÀzÀå – 1 CjªÀÅ ¸ÀÄPÀ£Áå ªÀiÁgÀÄw   1. ¤vÀå zÁ¸ÉÆúÀ JAzÀgÉãÀÄ?  ²ªÀ¨sÀPÀÛjUÉ ¥Àæw¢£À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆÃUÀuÉAiÉÄà ¤vÀåzÁ¸ÉÆúÀ. 2. ªÉÄʺÀuÁÚUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?  ¥Àæw¢£ÀªÀÇ CrUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr §r¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt DAiÀiÁ¸À¢AzÀ ªÉÄÊ ºÀuÁÚ¬ÄvÀÄ. 3. ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖPÉÆAqÁUÀ UÁ§jAiÀiÁUÀĪÀÅzÉÃPÉ?  vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ CjªÉà DUÀzÉ UÁ§jAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 4. CAvÀgÁvÀä K£ÉAzÀÄ aÃgÀÄvÀÛzÉ?  ¤Ã£ÀÄ E¢ÝÃ, EgÀ¨ÉÃPÀÄ, EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ CAvÀgÁvÀä aÃgÀÄvÀÛzÉ.
 36. 36. 10    ¥ÀzÀå – 2 £À£Àß ºÁUÉAiÉÄ ¸ÀÄ.gÀA. JPÀÄÌAr   1. CdÓ£À£ÀÄß ªÀÄUÀĪÀÅ K£ÉAzÀÄ PÉývÀÄ?  “FvÀ£ÁgÀÄ vÁvÀ E°è ¤AvÀÄ K£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwgÀĪÀªÀ£ÀÄ”JAzÀÄ ªÀÄUÀÄ CdÓ£À£ÀÄß PÉývÀÄ. 2. CdÓ£ÀÄ ¨ÁºÀħ° ªÀÄÆwðAiÀÄ §UÉÎ K£ÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ?  “EªÀ£ÀÄ ¨ÁºÀħ°, ¢üÃgÀvÀ£ÀzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄÄ” JAzÀÄ CdÓ£ÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. 3. ¨ÁºÀħ°UÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ JAzÀÄ ªÀÄUÀÄ PÉýzÀÄzÉÃPÉ?   ¨ÁºÀħ°AiÀÄ §½ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ PÁgÀt “CªÀ¤UÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ?”JAzÀÄ ªÀÄUÀÄ PÉývÀÄ.  4. ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÞ £ÀA©PÉUÉ UÉƪÀÄäl£À ¥ÀæwQæAiÉÄ K£ÀÄ?  ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÞ £ÀA©PÉUÉ UÉƪÀÄäl£ÀÄ £ÀPÀÄÌ©lÖ£ÀÄ. 5. ¨sÀgÀvÀ-¨ÁºÀħ°AiÀÄgÀ ¸Ét¸ÁlzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÉãÀÄ?  ¨sÀgÀvÀ£ÀÄ ¸ÉÆÃvÀ£ÀÄ, ¨ÁºÀħ° UÉzÀÝ£ÀÄ. 6. ¸ÀÆgÀå ZÀAzÀæjVAvÀ®Æ ¨ÁºÀħ°AiÀÄÄ ±ÉæõÀ×£ÀÄ ºÉÃUÉ?  ¸ÀÆgÀå ZÀAzÀægÉà ¨ÁºÀħ°UÉ ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt EªÀ£ÀÄ ±ÉæõÀ×£ÁVzÁÝ£É. ¥ÀzÀå – 3 ¸À« ZÉÊvÀæ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁzÀgÀ   1. ¸ÀÄRzÀ ¸ÀÄVÎAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ §A¢vÀÄ?  ¸ÀÄRzÀ ¸ÀÄVÎAiÀÄÄ AiÀÄÄUÀzÀ D¢AiÀÄ°è §A¢vÀÄ. 2. ¸ÀÄVÎ §AzÁUÀ £É®zÀªÀÄä K£ÁzÀ¼ÀÄ?  ¸ÀÄVÎ §AzÁUÀ £É®zÀªÀÄä £ÀªÀªÀzsÀÄ«£ÀAvÁzÀ¼ÀÄ. 3. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è §gÀqÀÄ fêÀPÉ ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄÆrvÀÄ?  PÉÆgÀqÀ£ÀÄß PÉÆ£Àj¹, ªÉÆUÀΣÀÄß CgÀ½¹, §gÀqÀÄ fêÀPÉÌ ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄÆr¹vÀÄ. 4. AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ a°¦°AiÀÄ PÀ®gÀªÀPÉ ªÀÄvÉÛÃjvÀÄ?  PÀÄQ® PÉÆÃV¯É PÀAoÀªÀÅ ªÀÄÄPÀÛªÁV vÁgÀPÀPÉÃj a°¦°AiÀÄ PÀ®gÀªÀPÉ ªÀÄvÉÛÃjvÀÄ. 5. ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ zÀUÀzÀPÉÌ ºÉÆgÀlAvÉ ªÉÄÊPÉÆqÀ« JzÀݪÀÅ JAzÀgÉãÀÄ?  ¥ÁætÂ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ dqÀvÀéªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ JAzÀxÀð. 6. AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?  ºÉƸÀvÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¹éÃPÀj¸ÀĪÀAvÉ ¹»PÀ» ¸À«AiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¥ÀzÀå – 4 ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¢gÀÄ ¹.¦. PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï   1. w«ÄgÀPÉÌ ªÉÊj AiÀiÁªÀÅzÀÄ?  w«ÄgÀPÉÌ ªÉÊj ‘¢Ã¥À’. 2. PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ«AiÀÄÄ w½AiÀÄ ºÉýzÁÝ£É?  ±ÁAw¬ÄAzÀ §zÀÄQ ¤£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄ JAzÀÄ PÀ«AiÀÄÄ w½AiÀĺÉýzÁÝ£É. 3. §gÉà ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?  ºÀ¹ ¸ËzÉ §gÉà ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 4. E§â¤ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?  E§â¤AiÀÄÄ gÀ«QgÀtPÉÌ PÀgÀV ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 37. 37. 11    ¥ÀzÀå – 5 UÀÄj JA. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ   1. ‘ªÀĸÀUÀĪÀA§ÄdzÀAvÉ zsÉåÃAiÀÄzÀ D½é¸ÀPÉ §¸ÀªÁUÀÄ’ JAzÀgÉãÀÄ?  PɸÀj£À°ègÀĪÀ vÁªÀgÉAiÀÄÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß £ÉÆÃr «dÈA©ü¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ zsÉåÃAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¹zÀÞ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 2. MAzÀÄ ¨ÁtPÉ MAzÀÄ UÀÄj JA§ÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆðPÉAiÀiÁV §A¢zÉ? fêÀ£ÀzÀ°è MAzÉà UÀÄj EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ ºÉÆðPÉAiÀiÁVzÉ. 3. AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌV ºÀUÀ°gÀļÀÄ ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? MAzÉà »jzÁzÀ UÀÄjUÉ ºÀUÀ°gÀļÀÄ ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 4. ¥ÀæwAiÉƧâ£À fêÀ£ÀPÀÆÌ MAzÀÄ UÀÄj EgÀ¨ÉÃPÀÄ KPÉ? fêÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄUÀÄj E®è¢zÀÝgÉ CzÀÄ J®èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ ¤²ÑvÀvÉ E®èzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è£À £ËPÉAiÀÄAvÁUÀÄvÀÛzÉ.DzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀPÉÌ MAzÀÄUÀÄj EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀzÀå – 6 ªÀÄUÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ 1. §gÀqÁPÀ¼É®è ºÉÊ£ÁUÉ JAzÀgÉãÀÄ? ºÁ®ÄPÉÆqÀ¢gÀĪÀ ºÀ¸ÀÄ ºÁ®Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ DUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. 2. ªÀÄUÀÄ«£À ZɮĪÀ£ÀÄß d£À¥ÀzÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÁÝgÉ? ¨Á¼ÉAiÀÄ ºÀtÂÚ£À ªÀiÁlPÉÌ, ¨ÁzÁ«Ä J¯ÉAiÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆð¹zÁÝgÉ. 3. ªÀÄPÀ̼À ºÀ¹ªÀ£ÀÄß §®èªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ªÀÄPÀ̼À ºÀ¹ªÀ£ÀÄß §®èªÀgÀÄ vÁ¬Ä. 4. ºÉtÂÚzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ? ºÉtÂÚzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ£Àßr ¨ÉÃqÀ. ¥ÀzÀå – 7 ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀtÚ ¸ÉÆ£Àß°UÉAiÀÄ ¹zÀÝgÁªÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë 1. AiÀiÁgÀÄ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ£À£ÀÄß CjAiÀįÁgÀgÀÄ? §vÀÄÛªÀ d®, MtUÀĪÀ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ£À£ÀÄß CjAiÀįÁgÀgÀÄ. 2. ªÉõÀ zsÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? ªÉõÀ zsÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É ªÉõÀPÉÌ vÀPÀÌ DZÀgÀuÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. 3. zsÀ£À«zÀݪÀgÀ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? zsÀ£À«zÀݪÀgÀ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt ‘zÀAiÉÄ’. 4. AiÀiÁªÁUÀ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃrzÀÄÝ ¤µÀ᮪ÁUÀÄvÀÛzÉ? ¤ÃgÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃrzÀÄÝ ¤µÀ᮪ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀzÀå – 8 ¤mÉÆÖÃlzÀ° ºÁAiÀÄÝ£ÀÄ ©lÖªÀÄAqÉAiÀÄ° UÀzÀÄV£À £ÁgÀt¥Àà 1. GvÀÛgÀ£À ªÀiÁw£ÀAvÉ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß PÁt®Ä ªÉÆzÀ°UÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÉãÀÄ? GvÀÛgÀ£À ªÀiÁw£ÀAvÉ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß PÁt®Ä ªÉÆzÀ°UÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ zÉúÀ. 2. PËgÀªÀ£À ¸ÉãÉAiÀÄÄ GvÀÛgÀ¤UÉ ºÉÃUÉ PÁt¹vÀÄ? PËgÀªÀ£À ¸ÉãÉAiÀÄÄ GvÀÛgÀ¤UÉ «±Á®ªÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀAvÉ PÁt¹vÀÄ.
 38. 38. 12    3. GvÀÛgÀ£ÀÄ ¤mÉÆÖÃlzÀ° NrzÀÄÝ KPÉ? §®ªÁzÀ PËgÀªÀ ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉzÀj GvÀÛgÀ£ÀÄ ¤mÉÆÖÃlzÀ° NrzÀ£ÀÄ. 4. zsÀÄgÀPÉÌ ¨É£ÀÄß ºÁQzÀgÉ K£ÀÄ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? zsÀÄgÀPÉÌ (AiÀÄÄzÀÞ) ¨É£ÀÄß ºÁQzÀgÉ ¥Á¥ÀªÀÅ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 5. E°è AiÀiÁgÀÄ £ÁqÀ£ÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ? E°è GvÀÛgÀ£ÀÄ £ÁqÀ£ÀjAiÀiÁVzÁÝ£É. 6. GvÀÛgÀ¤UÉ EAzÀæ¥ÀzÀ«AiÀÄÄ KPÉ ¨ÉÃQ®è? GvÀÛgÀ¤UÉ vÀ£Àß CgÀ¸ÀÄvÀ£ÀªÉà ¸ÁPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀæ¥ÀzÀ«AiÀÄÄ ¨ÉÃPÁV®è. 7. ¸ÀÄgÀgÀ ¸ÀwAiÀÄgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ vÀÄA§ÄvÁÛgÉ? ¸ÀÄgÀgÀ ¸ÀwAiÀÄgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁjAiÀÄgÀÄ vÀÄA§ÄvÁÛgÉ.
 39. 39. 13    F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. UÀzÀå¥ÁoÀ – 1 MtªÀÄgÀzÀ V½ C.gÁ. «ÄvÀæ 1. ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀzÉ EgÀ®Ä V½AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀªÀÄxÀð£É K£ÁVvÀÄÛ? “ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ F ªÀÄgÀ £À£ÀUÉ D±ÀæAiÀÄ PÉÆnÖzÉ. ºÀtÄÚ PÉÆnÖzÉ. ºÀ¹gÀÄ §tÚ¢AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀÄÄzÀ ¤ÃrzÉ. £ÉgÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÉ.DzÀgÉ FUÀ zÀÄgÀzÀȵÀÖ¢AzÀ CzÀPÉÌ gÉÆÃUÀ §A¢zÉ.ºÁUÉAzÀÄ F ¹ÜwAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ©lÄÖºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÉÝãɔ JAzÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð£É ¤ÃrvÀÄ. 2. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¯ÉÆÃPÀªÀvÀð£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¸ÀªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¯ÉÆÃPÀªÀvÀð£É ªÀÄgÀ MtVzÀgÉ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß D±Àæ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀvÀð£É. CAvÉAiÉÄà PÀµÀÖ §AzÁUÀ AiÀiÁgÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀgÀÄ JA§ «ZÁgÀªÀÇ E°èzÉ. 3. V½AiÀÄÄ PÉýzÀ ªÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? “zÉêÀgÁd, ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ EZÉÒ EzÀÝgÉ F ªÀÄgÀªÀÅ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ ºÀ¹j¤AzÀ PÀ¼ÀPÀ½¸ÀĪÀ, ¥sÀ®¥ÀĵÀà ¨sÁgÀ¢AzÀ ©ÃUÀĪÀ £ÉgÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ ªÀgÀªÀ£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¸ÀÄ” JAzÀÄ V½AiÀÄÄ ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉývÀÄ. UÀzÀå¥ÁoÀ – 2 gÁºÀįï zÁæ«qï ¸ÀA¥Á¢vÀ 1. PÀ£ÁðlPÀzÀ QæPÉmï DlUÁgÀgÀ »jªÉÄ JAvÀºÀÄzÀÄ? ¨sÁgÀwÃAiÀÄ QæPÉmï£À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ QæPÉmï DlUÁgÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀªÁVzÉ.©.J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÉÃUÀzÀ J¸ÉvÀ, UÀÆVèUÉ ¥Àæ¹zÀÞgÀÄ.¯ÉÃmïPÀmï, ¸ÉÌ÷éÃgïPÀmïUÉ f.Dgï.«±Àé£Áxï.MAzÀÄ E¤ßAUïì£À J¯Áè ºÀvÀÄÛ ºÀÄzÀÝjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ C¤¯ï PÀÄA¨Éî, PÀ¯ÁvÀäPÀ DlPÉÌ ‘UÉÆÃqÉ’ SÁåwAiÀÄ gÁºÀįï zÁæ«qï EªÀgÉ®è PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ DlUÁgÀgÁVzÁÝgÉ. 2. mɸïÖ¥ÀƪÀðzÀ gÁºÀÄ®gÀ QæPÉmï ¸ÁzsÀ£É ºÉÃVvÀÄÛ? ‘¨É¼ÉAiÀÄ ¹j ªÉƼÀPÉAiÀÄ°è’ JA§ UÁzÉAiÀÄAvÉ gÁºÀįï zÁæ«qÀgÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ PÉ.PÉ.vÁgÁ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ 12£Éà ªÀAiÀĹì£À°è ±Á¯ÁvÀAqÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹zÀgÀÄ.DrzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀAzÀåzÀ°è ±ÀvÀPÀ UÀ½¹zÀgÀÄ.§½PÀ ºÀ¢£ÉÊzÀgÀÀ M¼ÀV£À ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀgÀÄ.£ÀAvÀgÀ ºÀ¢£ÉüÀgÉƼÀV£À vÀAqÀPÀÆÌ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ.«PÉmï QÃ¥Àgï DV PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.gÁºÀÄ®gÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ DlzÀ ±ÉÊ° J®èjUÀÆ EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. 3. gÁºÀįï zÁæ«qÀgÀ£ÀÄß “UÉÆÃqÉ” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ J¸ÉvÀ JAvÀºÀ ¥Àæ¹zÀÞ DlUÁgÀ£À£ÁßzÀgÀÆ Omï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.DzÀgÉ zÁæ«qï CªÀgÀÄ J¯Áè jÃwAiÀÄ J¸ÉvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ, «PÉmÀ£ÀÄß M¦à¸À¢gÀĪÀ ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV gÀ£ï UÀ½¸ÀĪÀ C¢éwÃAiÀÄ, PÀ¯ÁvÀäPÀ ¨ÁånAUï ±ÉÊ°, ¢£À«rà Qæù£À°è ¤®è§®è ¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÁV “UÉÆÃqÉ JA§ C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ¢AzÀ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÁÝgÉ. UÀzÀå¥ÁoÀ – 3 UÁ£ÀAiÉÆÃV ¥ÀArvÀ ¥ÀÄlÖgÁd UÀªÁ¬Ä ¸ÀA¥Á¢vÀ 1. ¥ÀÄlÖgÁdgÉAzÀgÉ PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖªÀ avÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? vÀ¯ÉAiÀÄ «ÄïÉÆAzÀÄ CAzÀªÁV ²¹Û¤AzÀ ¸ÀÄwÛzÀ PÁ« §tÚzÀ gÀĪÀiÁ®Ä, ºÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÁ JzÀÄÝ PÁtĪÀ «¨sÀÆw ºÀħÄâUÀ¼ÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ UÀAzsÀzÀ ¨ÉÆlÄÖ, PÉÆgÀ¼À°è gÀÄzÁæQëªÀiÁ¯É, PÉÆAZÀªÉà ¨ÁVzÀ PÀvÀÄÛ.PÉÊAiÀįÉÆèAzÀÄ HgÀÄUÉÆÃ®Ä EzÀÄ ¥ÀÄlÖgÁdgÉAzÀgÉ PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖªÀ avÀæªÁVzÉ.

×