Successfully reported this slideshow.

Chapter 24 by mohan bio

1

Share

1 of 107
1 of 107

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Chapter 24 by mohan bio

 1. 1. ºÀUÀ°£À°è DPÁ±À
 2. 2. gÁwæ DPÁ±ÀzÀ°è PÁtĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ.......
 3. 3. ºÀUÀ°£À°è PÁtzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ gÁwæ PÁt®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? • ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ MAzÀÄ £ÀPÀëvÀæ. £ÀªÀÄUÉ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ F £ÀPÀëvÀæzÀ ¨É¼ÀQ¤AzÀ G½zÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÁtzÁUÀÄvÀÛªÉ. • DUÀ¸ÀzÀ°è PÁtĪÀ «£Áå¸À, avÁÛgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÉ, PÀ«UÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆàwð ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. • ªÀÄPÀ̽UÉ DUÀ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ¦æÃwAiÀÄ ªÀiÁªÀÄ ---- • ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ......
 4. 4. ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ¥ÀÆtð ZÀAzÀæ£À ¸ÉƧUÀÄ.
 5. 5. ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ¥ÀÆtð ZÀAzÀæ£À ¸ÉƧUÀÄ.
 6. 6. ºÀUÀ°£À°è PÁtzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ gÁwæ PÁt®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 7. 7. DUÀ¸ÀzÀ°è £ÀUÀĪÀ ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ C¼ÀĪÀ ZÀAzÀæ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è….....
 8. 8. RUÉÆüÀ «ÃPÀëuÉ.
 9. 9. • ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ°è GzÀ¬Ä¹ ¥À²ÑªÀÄzÀ°è C¸À۫ĸÀÄvÁÛ£É. • C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀƪÀð¢AzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ PÀqÉ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ zÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. • DzÀÄzÀjAzÀ Cj¸ÁÖl¯ï, mÁ¯É«Ä ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀÀ vÀvÀé ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÉÄ PÉÃAzÀæ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ. • EzÀ£ÀÄß ¨sÀÆ PÉÃAzÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVvÀÄÛ.
 10. 10. • C£ÀAvÀgÀ ¤PÉÆî¸ï PÉÆÃ¥À¤ðPÀ¸ï gÀªÀgÀÄ ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀÆAiÀÄð JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ËgÀPÉÃAzÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVvÀÄÛ. • ¸ÀÆAiÀÄð PÉÃAzÀæªÁVzÀÝgÉ, ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ §ÄzsÀ, ±ÀÄPÀæ, ¨sÀÆ«Ä, ªÀÄAUÀ¼À, UÀÄgÀÄ, ±À¤, AiÀÄÄgÉãÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ £É¥ÀÆÑ£ï JA§ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛvÁÛ EªÉ.
 11. 11. ¸ÀÆAiÀÄð
 12. 12. ¸ÀÆAiÀÄð • ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ 71% ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ªÀÄvÀÄÛ 28% »Ã°AiÀÄA¤AzÀ PÀÆrzÁÝ£É • ¸ÀÆAiÀÄð£À wædåªÀÅ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ 109 gÀ¶ÖzÉ. • ¸ÀÆAiÀÄð£À zÀæªÀå gÁ²AiÀÄÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ zÀæªÀågÁ²AiÀÄ 3,30,000 gÀµÀÄÖ EzÉ. • ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÉÄïÉäöÊ vÁ¥ÀªÀÅ 6000 K EzÉ. • ¸ÀÆAiÀÄð£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæAiÉÄUÀ½AzÀ CUÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄwÛzÉ.
 13. 13. §ÄzsÀ UÀæºÀ.
 14. 14. §ÄzsÀ UÀæºÀ.
 15. 15. §ÄzsÀ UÀæºÀ • ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ CvÀåAvÀ ºÀwÛgÀzÀ UÀæºÀ. • ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄPÉÌ 2 UÀAmÉ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ ¸ÀÆAiÀÄð¸ÀÛzÀ £ÀAvÀgÀ 2 UÀAmÉ PÁt§ºÀÄzÀÄ. • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 59 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. • (CAzÀgÉ F UÀæºÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1 ¢£ÀªÁUÀ®Ä 59 ¢£À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.) • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 88 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. • (CAzÀgÉ F UÀæºÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 88 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ)
 16. 16. ±ÀÄPÀæ UÀæºÀ.
 17. 17. ±ÀÄPÀæ UÀæºÀ.
 18. 18. ±ÀÄPÀæ UÀæºÀ • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ JgÀqÀ£Éà UÀæºÀ. • F UÀæÀºÀzÀ°èzÀÝgÉ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄð¸ÀÛªÀÅ ¥ÀƪÀðzÀ°è GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. • PÁgÀt: EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄuÉAiÀÄÄ C¥ÀæzÀQëtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 243 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. • (CAzÀgÉ F UÀæºÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1 ¢£ÀªÁUÀ®Ä 243 ¢£À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.) • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 224 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. • (CAzÀgÉ F UÀæºÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 224 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ) • ±ÀÄPÀæ UÀæÀºÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¢£À MAzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ.
 19. 19. ±ÀÄPÀæ UÀæºÀ ¨sÀÆ«Ä.
 20. 20. ¨sÀÆ«Ä.
 21. 21. ¨sÀÆ«Ä. • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà UÀæºÀ. • fëUÀ½gÀĪÀ UÀæºÀ • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 24 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ. • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 365 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
 22. 22. ¨sÀÆ«Ä.
 23. 23. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀ ZÀAzÀæ.
 24. 24. ZÀAzÀæ£À ªÉÄïÉäöÊ.
 25. 25. • ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀ ZÀAzÀæ. • EzÀgÀ ªÉÄïÉäöÊ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÀ PÀAzÀPÀUÀ½zÀÄÝ ªÁvÁªÀgÀt«®è. • dįÉÊ 21 1969 gÀ°è CªÉÄÃjPÀzÀ ªÀÇåªÀÄAiÀiÁwæ ¤Ã¯ï CªÀÄð¸ÁÖçAUï ZÉÆÃzÀæ£À ªÉÄÃ¯É E½zÀgÀÄ. • EªÀgÀ »AzÉ Jré£ï D°Øç£ï E½zÀgÀÄ.
 26. 26. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À 1
 27. 27. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À 1
 28. 28. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À 1
 29. 29. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À 1 • ¨sÁgÀvÀªÀÅ ZÀAzÀæ£À CzsÁåAiÀÄ£ÀPÁÌV E¸ÉÆæà ZÀAzÀæAiÀiÁ£À 1 ªÀÄÆ®PÀ G¥ÀUÀæºÀªÀ£ÀÄß 22 CPÉÆÖçgï 2008gÀ°è GqÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. • F G¥ÀUÀæºÀªÀ£ÀÄß gÁPÉmï ªÀÄÆ®PÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ºÀj PÉÆÃmÁ ¸Àwñï zsÀªÀ£ï ¨ÁºÁåPÁ±À PÉÃAzÀæ¢AzÀ GqÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. • 14 £ÀªÉA§gï 2008 gÀ°è ZÀAzÀæ¤UÉ WÀ¶ð¸ÀĪÀ ±ÉÆÃzsÀPÀªÀÅ G¥ÀUÀæºÀ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀUÉÆAqÀÄ ZÀAzÀæ¤UÉ §rzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß ZÀAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É £ÉnÖvÀÄ. • F C£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ ZÀAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É WÀ¤ÃPÀÈvÀ ¤Ãj£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑvÀÄ.
 30. 30. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À 1
 31. 31. ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀ
 32. 32. ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀ • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ £Á®Ì£Éà UÀæºÀ. • EzÀÄ PÉA¥ÁV PÁtĪÀ UÀæºÀ. • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 24.5 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ. • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 687 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. • (CAzÀgÉ F UÀæºÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 687 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ) • EzÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è DQìÃd£ï, £ÉÊmÉÆæÃd£ï EzÉ. • F UÀæºÀzÀ°è ¤ÃjzÉ. zsÀÄæªÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è WÀ¤ÃPÀÈvÀ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï EzÉ. • F CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¼À£À°è fëUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀAzÉúÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. • ªÀÄAUÀ¼À£ÀÄ JgÀqÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ G¥ÀUÀæºÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É. • CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ – 1. ¥sÉÆèÉÆøï. 2. qÉʪÉÆøï.
 33. 33. ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ. • ªÀÄAUÀ¼À£ÀÄ JgÀqÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ G¥ÀUÀæºÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É. • CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ – 1. ¥sÉÆèÉÆøï. 2. qÉʪÉÆøï.
 34. 34. ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀ C£ÉéõÀuÉ. • ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀzÀ C£ÉéõÀuÉUÁV CªÉÄÃjPÁzÀ £Á¸À 26 £ÀªÀA§gï 2011 gÀ°è gÉÆêÀgï JA§ ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ½¹vÀÄ. • CzÀÄ ªÀÄAUÀ¼À£À£ÀÄß 6 DUÀ¸ïÖ 2012 gÀ°è vÀ®Ä¦vÀÄ. • gÉÆêÀgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄAUÀ¼À£À ªÉÄÃ¯É NqÁqÀÄvÁÛ ¨sÀÆ«ÄUÉ ªÀÄAUÀ¼À£À avÀæUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀt, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀÄwÛzÉ.
 35. 35. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À. • ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀzÀ C£ÉéõÀuÉUÁV CªÉÄÃjPÁzÀ £Á¸À 26 £ÀªÀA§gï 2011 gÀ°è gÉÆêÀgï JA§ ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ½¹vÀÄ. • CzÀÄ ªÀÄAUÀ¼À£À£ÀÄß 6 DUÀ¸ïÖ 2012 gÀ°è vÀ®Ä¦vÀÄ. • gÉÆêÀgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄAUÀ¼À£À ªÉÄÃ¯É NqÁqÀÄvÁÛ ¨sÀÆ«ÄUÉ ªÀÄAUÀ¼À£À avÀæUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀt, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀÄwÛzÉ.
 36. 36. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 37. 37. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 38. 38. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 39. 39. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À • ¨sÁgÀvÀªÀÅ ªÀÄAUÀ¼À£À CzsÁåAiÀÄ£ÀPÁÌV E¸ÉÆæà ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁªÀiï JA§ G¥ÀUÀæºÀªÀ£ÀÄß 5 £ÀªÀA§gï 2013gÀ°è GqÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. • F G¥ÀUÀæºÀªÀ£ÀÄß gÁPÉmï ªÀÄÆ®PÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ºÀj PÉÆÃmÁ ¸Àwñï zsÀªÀ£ï ¨ÁºÁåPÁ±À PÉÃAzÀæ¢AzÀ GqÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. • 24 ¸É¥ÉÖA§gï 2014 gÀ°è ªÀiÁªÀiï G¥ÀUÀæºÀ ªÀÄAUÀ¼À£À PÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjvÀÄ. • ¤gÀAvÀgÀªÁV F G¥ÀUÀæºÀ ªÀÄAUÀ¼À£À §UÉÎ ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀÄwÛzÉ.
 40. 40. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 41. 41. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 42. 42. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 43. 43. PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ.
 44. 44. PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ.
 45. 45. PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ.
 46. 46. PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ.
 47. 47. PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ • ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ UÀæºÀUÀ¼À PÀPÉëUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ ²¯ÉUÀ¼ÀAvÀ PÁAiÀÄUÀ½UÉ PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. • zÉÆqÀØ PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉgÀ¸ï, ¥À¯Áè¸ï, dÄ£ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ªÉ¸ÁÛ.
 48. 48. G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ.
 49. 49. G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ. • PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀzÀÆqÀ®àqÀĪÀ zÀæªÀåzÀ ZÀÆgÀÄUÀ½UÉ G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. • EªÀÅ PÉ®ªÉǪÉÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ªÁvÁªÀgÀtzÀ WÀµÀðuɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ ±ÁR¢AzÀ GjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. • MAzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß G¯ÁÌ¥ÁvÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 50. 50. G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ.
 51. 51. G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ.
 52. 52. G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ.
 53. 53. °AiÉÆäqï G¯ÁÌ¥ÁvÀ • £ÀªÀA§gï wAUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ¹AºÀgÁ²AiÀÄ°è ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è DSÁ±À «ÃQë¹zÁUÀ °AiÉÆäqï G¯ÁÌ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
 54. 54. UÀÄgÀÄ UÀæºÀ
 55. 55. UÀÄgÀÄ UÀæºÀ • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ LzÀ£Éà UÀæºÀ. • EzÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°èAiÉÄà CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ UÀæºÀ. • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 10 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ. • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 12 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. • UÀÄgÀÄ UÀæºÀªÀÅ gÉÃrAiÉÆà QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÉÆ«Ää¸ÀĪÀÅzÀÄ. • F UÀæºÀzÀ ºÉaÑ£À UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉ §®¢AzÀ EzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ EgÀĪÀ C¤Ã®UÀ¼ÀÄ ¥ÀlÖUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è wgÀÄUÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ.
 56. 56. UÀÄgÀÄ UÀæºÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ.
 57. 57. UÀÄgÀÄ UÀæºÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ.
 58. 58. UÀÄgÀÄ UÀæºÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ. • UÀÄgÀÄ UÀæºÀªÀÅ 63 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. • CAzÀgÉà 63 ZÀAzÀæ ºÉÆA¢zÉ. • UÉ°°AiÉÆà vÁªÉà vÀAiÀiÁj¹zÀ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄ UÀæºÀzÀ 4 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀgÀÄ. • CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ 1. LAiÉÆÃ, 2. AiÀÄÄgÉÆÃ¥Á. 3. UÁ夫ÄqÀ. 4. PÁå°¸ÉÆÖ.
 59. 59. ªÁAiÉÄÃdgï £ËPÉ. • £Á¸Á PÀ½¹gÀĪÀ ªÁAiÉÄÃdgï £ËPÉAiÀÄÄ UÀÄgÀÄUÀæºÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÀÄÝ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «eÁÕ¤UÀ½UÉ MzÀV¸ÀÄwÛzÉ.
 60. 60. ªÁAiÉÄÃdgï £ËPÉ.
 61. 61. ªÁAiÉÄÃdgï £ËPÉ.
 62. 62. ±À¤ UÀæºÀ
 63. 63. ±À¤ UÀæºÀ • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ DgÀ£Éà UÀæºÀ. • EzÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°èAiÉÄà JgÀqÀ£Éà CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ UÀæºÀ. • EzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÉʲµÀÖ EzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ EgÀĪÀ §¼ÉUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ. • EzÀgÀ ¸ÁAzÀævÉ ¤ÃjVAvÀ PÀrªÉÄ. • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 10.15 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ. • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 29.46 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
 64. 64. ±À¤ UÀæºÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ. • ±À¤ UÀæºÀªÀÅ 53 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. • CAzÀgÉà 53 ZÀAzÀæ ºÉÆA¢zÉ. • EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ mÉÊmÁ£ï. • EzÀÄ vÀ£ÀßzÉ DzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÉÆA¢zÉ.
 65. 65. AiÀÄÄgÉãÀ¸ï. • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ K¼À£Éà UÀæºÀ. • EzÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÆgÀÀ£Éà CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ UÀæºÀ. • EzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÉʲµÀÖ JAzÀgÉ ®A§ CPÀëzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ°PÉÆAqÀÄ ¨sÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 13 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ. • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 84 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
 66. 66. £É¥ÀÆÑ£ï • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ JAl£Éà UÀæºÀ. • ªÉÆzÀ®Ä F UÀæºÀzÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß .UÀtÂvÀzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ¢AzÀ PÀAqÀÄ»rAiÀįÁVvÀÄÛ. • EzÀgÀ ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 18 WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀ. • EzÀgÀ PÀPÁë CªÀ¢ü 164.81 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
 67. 67. ¥ÀÄèmÉÆÃ. • ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀÄèmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ MA§vÀÛ£Éà UÀæºÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVvÀÄÛ. • 2006gÀ°è CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ RUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛçdÕgÀ MPÀÆÌlªÀÅ EzÀ£ÀÄß UÀæºÀUÀ¼À ¸Á°¤AzÀ PÉÊ©nÖvÀÄ. • ¥ÀÄèmÉÆêÀ£ÀÄß PÀÄ§Ó UÀæºÀ JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ.
 68. 68. zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ. • zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ CwyUÀ¼ÀÄ. • EªÀÅUÀ¼À ¢ÃWÀð PÀPÀë CªÀ¢¬ÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «gÀ¼À. • ºÁå¯É zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄ 76 ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÀÄ 1986gÀ°è PÁt¹PÉÆArvÀÄÛ. • ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ E¸À«AiÀÄ°è ºÁå¯É zsÀƪÀÄPÉÃvÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ?
 69. 69. ºÁå¯É zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄ.
 70. 70. ºÁå¯É zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄ«£À PÀPÉë.
 71. 71. ºÁå¯É zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄ - 2061.
 72. 72. DPÁ±ÀzÀ°è UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ. • DPÁ±ÀzÀ°è UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«j? • UÀæºÀUÀ¼ÀÄ: gÁwæ DPÁ±ÀzÀ°è «Ä£ÀÄUÀzÉ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV ºÉƼÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ. • £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ: gÁwæ DPÁ±ÀzÀ°è «Ä£ÀÄUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV ºÉƼÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
 73. 73. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¨sÀƫĬÄAzÀ JµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÁÝ£É? • ¨É¼ÀQ£À ªÉÃUÀ 3 X 108 ms-1. • CAzÁdÄ ¥Àæw ¸ÉPÉArUÉ 3 ®PÀë Q,«ÄÃ. • ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÀ ¨É¼ÀQ£À QgÀtUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä 8 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. • DzÀÄzÀjAzÀ ¨sÀƫĬÄAzÀ 8 eÉÆåÃwð¤«ÄµÀ zÀÆgÀzÀ°èzÁÝ£É. • 8 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ X ¨É¼ÀQ£À ªÉÃUÀ • 8 X 60 X 3 X 108 = 1.440 X 1011 m • = 1.44 X 108 Km
 74. 74. eÉÆåÃw ªÀµÀð. • gÁwæ DPÁ±ÀzÀ°è PÁtĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À zÀÆgÀªÀ£ÀÄß eÉÆåÃw ªÀµÀðzÀ°è C¼ÉAiÀÄĪÀgÀÄ. • MAzÀÄ eÉÆåÃw ªÀµÀð JAzÀgÉ ¨É¼ÀPÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÀ zÀÆgÀ. • CAzÀgÉ 365 X 60 X 60 X 60 X 300000 Q. «ÄÃ.
 75. 75. ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ CvÀåAvÀ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀPÀëvÀæ. • ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ CvÀåAvÀ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀPÀëvÀæ - ¥ÁæQìªÀiÁ. • EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ 4.2 eÉÆåÃwªÀµÀðzÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÉ. •
 76. 76. ¹jAiÀÄ¸ï £ÀPÀëvÀæ. • ¹jAiÀÄ¸ï £ÀPÀëvÀæªÀÅ £À«ÄäAzÀ 8.7 eÉÆåÃwªÀµÀðzÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÉ. • ªÀȵÀ¨sÀ gÁ²AiÀÄ°ègÀĪÀ gÉÆût £ÀPÀëvÀæªÀÅ £À«ÄäAzÀ 65.3 eÉÆåÃwªÀµÀðzÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÉ • zsÀÄæªÀ £ÀPÀëvÀæªÀÅ £À«ÄäAzÀ 434 eÉÆåÃwªÀµÀðzÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÉ. • «ÄxÀÄ£À gÁ²AiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀÄ£ÀgïªÀ¸ÀÄ £ÀPÀëvÀæªÀÅ £À«ÄäAzÀ 434 eÉÆåÃwªÀµÀðzÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÉ. • DzÀæÀ £ÀPÀëvÀæªÀÅ £À«ÄäAzÀ 643 eÉÆåÃwªÀµÀðzÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°èzÉ.
 77. 77. £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAd. • PÉ®ªÀÅ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ®à¤PÀ gÉÃSÉUÀ½AzÀ eÉÆÃr¹zÁUÀ CªÀÅ MAzÀÄ PÁ®à¤PÀ avÀæªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. F «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ½gÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAd J£ÀÄߪÀgÀÄ. • DUÀ¸ÀªÀ£ÀÄß MlÄÖ 88 £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdUÀ¼À ¥ÀæzÉñÀªÁV «AUÀr¹zÁÝgÉ. • GvÀÛgÀ ¢QÌ£À°ègÀĪÀ K¼ÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdUÀ½UÉ ¸À¥ÀÛ¶ð ªÀÄAqÀ® CxÀªÁ zÉÊvÀå PÀgÀr J£ÀÄߪÀgÀÄ. • F K¼ÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ zsÀÄæªÀ vÁgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀÄvÀÛzÉ.
 78. 78. ªÀĺÁªÁåzsÀ £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAd. • ªÀĺÁªÁåzsÀ £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdªÀ£ÀÄß ZÀ½UÁ®zÀ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. • F £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdzÀ°è PÉA¥ÀÄ £ÀPÀëvÀæªÁzÀ ©Ãl¯ï VÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° £ÀPÀëvÀæ ªÁzÀ jÃUÀ¯ï EzÉ. • ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ©½ £ÀPÀëvÀæªÁzÀ ¹jAiÀĸï£ÀÄß F £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdzÀ°è UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
 79. 79. gÁ² ZÀPÀæ • ¸ÀÆAiÀÄð ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀƪÀð¢AzÀ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ NAzÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ¸ÁUÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. F ¥ÀxÀªÀ£ÀÄß gÁ² ZÀPÀæ J£ÀÄߪÀgÀÄ. • F ¥ÀxÀzÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdUÀ½UÉ gÁ² £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. • CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ,
 80. 80. ªÉÄõÀ.
 81. 81. ªÉÄõÀ.
 82. 82. ªÀȵÀ¨sÀ.
 83. 83. ªÀȵÀ¨sÀ.
 84. 84. «ÄxÀÄ£À.
 85. 85. PÀPÀð.
 86. 86. ¹AºÀ.
 87. 87. ¹AºÀ.
 88. 88. PÀ£Áå.
 89. 89. vÀįÁ.
 90. 90. ªÀȲÑPÀ.
 91. 91. zsˣˀ.
 92. 92. ªÀÄPÀgÀ.
 93. 93. PÀÄA¨sÀ.
 94. 94. «ÄãÀ.
 95. 95. N¦üAiÀÄÄZÀ¸ï CxÀªÁ ¸Àgï¥ÉAmÁjAiÀĸï. • 12 gÁ² ¥ÀÄAdUÀ¼ÉÆA¢UÉ 13 £Éà gÁ² £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAd«zÉ. EzÀ£ÀÄß N¦üAiÀÄÄZÀ¸ï CxÀªÁ ¸Àgï¥ÉAmÁjAiÀĸï J£ÀÄߪÀgÀÄ. • ¸Àgï¥ÉAmÁjAiÀĸï JAzÀgÉ zÉÆqÀØ ºÁªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ.

×