SlideShare a Scribd company logo

Lab manual 9th

Karnataka state lab Manual 9th class

1 of 88
Download to read offline
Class IX
Page: 1 of 88
¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà «eÁÕ£ÀzÀ Cr¥ÁAiÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «eÁÕ¤AiÀÄ G¹gÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ-
£ÁßUÀ°Ã, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. vÁªÀÅ ¸ÀévÀB ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr
vÀ£ÀUÉ «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ’ªÀżÀî ªÀåQÛAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ
ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ‘¥ÀæAiÉÆÃUÀ’zÀ §zÀÄPÀÄ §jà «eÁÕ¤UÀ½UÉà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ,
PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ, ªÀÄ£É ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¥Àæw¤vÀå, ¥ÀæwPÀët, MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ
ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß
PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ.
£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. C°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À
vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ EzÉ. EzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ E§âjUÀÆ ¸ÀvÀå. ²PÀëPÀjUÉ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À E®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ E®è¢zÀÝgÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¹Üw »ÃVgÀĪÀÅzÀÄ ºËzÀÄ.
DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ®Æè vÀÄA¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ
JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÉÄä®è ²PÀëtzÀ §UÉάÄgÀĪÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ; F C£ÉéõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ
ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ MwÛ ºÉüÀÄvÀÛªÉ.
PÉ®ªÀÅ wÃgÁ ºÀ½î¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®Æè «eÁÕ£ÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ
±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä
¸Àé-¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ ¹PÀÌgÀÆ, EªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ. F ²PÀëPÀgÀµÉÖÃ
C®è¢zÀÝgÀÆ G½zÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ
¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è CªÀjUÉ ®¨sÀå«®è. EAvÀºÀ MAzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà F
¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á PÉʦr.
EzÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8, 9, ºÁUÀÆ 10£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ ¨Á®¸ÉßûAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F PÉʦrAiÀÄ
GzÉÝñÀ. F PÉʦrAiÀÄÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹, PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¤zsÁðgÀUÀ½UÉ §gÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆPÀÌ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ ªÀĺÀvÀé«gÀĪÀÅzÀÄ; EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ
¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁR°¹lÖ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹, «±Éèö¹ MAzÀÄ
¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
EzÀÄ vÀÄA¨Á QæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ MAzÀÄ PÉʦrAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁUÀªÁV
§¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «eÁÕ£À vÀAqÀªÀÅ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ
¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ZÀað¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ ¸À®ºÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ
JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀzÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ «eÁÕ£À vÀAqÀPÉÌ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÉʦr gÀa¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV
ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ‘NA ¦æAlgïì PÀ®§ÄVð’ EªÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ElÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ §¼À¸ÀĪÀ ºÁUÉ DUÀ°. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ E®èzÀ
±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä F PÉʦr ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ°. ²PÀëPÀgÀ°è, ªÀÄPÀ̼À°è, C£Ééö¸ÀĪÀ, GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ,
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ, ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÀÄ
£ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ...
ªÀÄÄ£ÀÄßr
GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÉjAiÉÆÃr
ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ,
CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï.
Class IX
Page: 2 of 88
Class IX
Page: 3 of 88
¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÀÄgÀPÀëvÉ:
¤ªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà ¤zsÀðjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå
w¼ÀĪÀ½PÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæYÉÕ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®ªÀÅAmÁzÀ°è
²PÀëPÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ
¥ÀjavÀªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß
DgÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ.
F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀj¹:
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƽî.
 AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄ«PÉ w½AiÀÄzÉÃ, ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃr.
 C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀªÁVj.
 «µÀPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÉÊaî(UËè¸ï)UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƽî.
 ¯ÉøÀgï QgÀtªÀÅ PÀtÂÚUÉ £ÉÃgÀªÁV ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.
 ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÁߪÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
(¥ÀĸÀÛPÀ, ¨ÁåUï, §mÉÖ, ¥À¸Àð...) ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃr.
 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß Er, ªÀÄgÀħ¼À¸À¯ÁUÀzÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÆPÀÛ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQ.
 AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀt CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀzÉà EzÀÝ°è CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀjUÉ DUÀ¯Éà w½¹.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß UÁå¸ï, «zÀÄåvï£ÀÄß Dj¹ ºÁUÀÆ QlQ,¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ.
 ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄð¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀzÉà K£À£ÀÆß w£ÀߨÉÃr.
 gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆ½î ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°
¹.
 gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀzÀAvÉ, PɼÀUÉ ZÉ®èzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.
 ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÁ¸À£É, gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ, MqÉAiÀÄzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹. MqÉzÀ, G¥ÀAiÉÆÃUÀPĘ́ÁgÀzÀ
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ©£ïUÀ¼À°è ºÁQ.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è M§âgÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À §UÉÎ Cj«®èzÉà CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 ¥ÁzÀgÀ¸À, DªÀÄèzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À¨ÉÃr, §jUÉÊ° ªÀÄÄlÖ¨ÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è CVß±ÁªÀÄPÀ, ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¢
gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è zÁæªÀPÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹,
 ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ zÀÆgÀ«r.
 §mÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, ªÀtðPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹. ºÀjvÀªÁzÀ
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ UÀªÀÄ£À«gÀ°.
Class IX
Page: 4 of 88
Class IX
Page: 5 of 88
¥Àj«r
«µÀAiÀÄ ¥ÀÄl
¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 07 jAzÀ 38
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 39 jAzÀ 58
fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 59 jAzÀ 88
Class IX
Page: 6 of 88

More Related Content

What's hot

kannada question paper
kannada question paper kannada question paper
kannada question paper KarnatakaOER
 
Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)
Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)
Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)Dada Bhagwan
 
State Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada report
State Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada reportState Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada report
State Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada reporthhs36
 
History 10th question bank h, ps, so
History 10th question bank  h, ps, soHistory 10th question bank  h, ps, so
History 10th question bank h, ps, soKarnatakaOER
 
Farmers and Dalit Movemets
Farmers and Dalit MovemetsFarmers and Dalit Movemets
Farmers and Dalit MovemetsRayan Lobo
 
Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1KarnatakaOER
 
Social science text book
Social science text bookSocial science text book
Social science text bookKarnatakaOER
 
Kannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmbKannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmbKarnatakaOER
 
9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paper9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paperKarnatakaOER
 
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...KarnatakaOER
 
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada mediumBheemappa N
 
Pravasa Sahithya-Vishaya Sampadikarana
Pravasa Sahithya-Vishaya SampadikaranaPravasa Sahithya-Vishaya Sampadikarana
Pravasa Sahithya-Vishaya SampadikaranaKarnatakaOER
 
Chapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan bioChapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan biomohan bio
 

What's hot (20)

Kn briefislam
Kn briefislamKn briefislam
Kn briefislam
 
kannada question paper
kannada question paper kannada question paper
kannada question paper
 
Yoga
YogaYoga
Yoga
 
Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)
Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)
Simple & Effective Science For Self Realization (In Kannada)
 
Animal and plant tissues
Animal and plant tissuesAnimal and plant tissues
Animal and plant tissues
 
State Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada report
State Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada reportState Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada report
State Services for Women in Crisis in Karnataka, A Study. Kannada report
 
Page1a
Page1aPage1a
Page1a
 
Page5a
Page5aPage5a
Page5a
 
History 10th question bank h, ps, so
History 10th question bank  h, ps, soHistory 10th question bank  h, ps, so
History 10th question bank h, ps, so
 
Farmers and Dalit Movemets
Farmers and Dalit MovemetsFarmers and Dalit Movemets
Farmers and Dalit Movemets
 
Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1
 
35+ kanada 2 5
35+ kanada 2 535+ kanada 2 5
35+ kanada 2 5
 
Social science text book
Social science text bookSocial science text book
Social science text book
 
Kannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmbKannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmb
 
Sandhigalu
SandhigaluSandhigalu
Sandhigalu
 
9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paper9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paper
 
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
 
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
 
Pravasa Sahithya-Vishaya Sampadikarana
Pravasa Sahithya-Vishaya SampadikaranaPravasa Sahithya-Vishaya Sampadikarana
Pravasa Sahithya-Vishaya Sampadikarana
 
Chapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan bioChapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan bio
 

More from KarnatakaOER

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyKarnatakaOER
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019KarnatakaOER
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsKarnatakaOER
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018KarnatakaOER
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1KarnatakaOER
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised finalKarnatakaOER
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefitsKarnatakaOER
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefitsKarnatakaOER
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaKarnatakaOER
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)KarnatakaOER
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016KarnatakaOER
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paperKarnatakaOER
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paperKarnatakaOER
 

More from KarnatakaOER (20)

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture story
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schools
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefits
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefits
 
Lab manual 10th
Lab manual 10thLab manual 10th
Lab manual 10th
 
Lab manual 8th
Lab manual 8th Lab manual 8th
Lab manual 8th
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paper
 
10 ss prepratory
10 ss prepratory10 ss prepratory
10 ss prepratory
 
Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16
 
Mcq question paer
Mcq question paerMcq question paer
Mcq question paer
 

Lab manual 9th

 • 1. Class IX Page: 1 of 88 ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà «eÁÕ£ÀzÀ Cr¥ÁAiÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «eÁÕ¤AiÀÄ G¹gÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ- £ÁßUÀ°Ã, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. vÁªÀÅ ¸ÀévÀB ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr vÀ£ÀUÉ «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ’ªÀżÀî ªÀåQÛAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ‘¥ÀæAiÉÆÃUÀ’zÀ §zÀÄPÀÄ §jà «eÁÕ¤UÀ½UÉà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ, PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ, ªÀÄ£É ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¥Àæw¤vÀå, ¥ÀæwPÀët, MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. C°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ EzÉ. EzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ E§âjUÀÆ ¸ÀvÀå. ²PÀëPÀjUÉ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À E®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ E®è¢zÀÝgÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¹Üw »ÃVgÀĪÀÅzÀÄ ºËzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ®Æè vÀÄA¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÉÄä®è ²PÀëtzÀ §UÉάÄgÀĪÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ; F C£ÉéõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ MwÛ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ wÃgÁ ºÀ½î¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®Æè «eÁÕ£ÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ¸Àé-¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ ¹PÀÌgÀÆ, EªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ. F ²PÀëPÀgÀµÉÖà C®è¢zÀÝgÀÆ G½zÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è CªÀjUÉ ®¨sÀå«®è. EAvÀºÀ MAzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á PÉʦr. EzÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8, 9, ºÁUÀÆ 10£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ ¨Á®¸ÉßûAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F PÉʦrAiÀÄ GzÉÝñÀ. F PÉʦrAiÀÄÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¤zsÁðgÀUÀ½UÉ §gÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆPÀÌ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ ªÀĺÀvÀé«gÀĪÀÅzÀÄ; EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁR°¹lÖ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹, «±Éèö¹ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ vÀÄA¨Á QæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ MAzÀÄ PÉʦrAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁUÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «eÁÕ£À vÀAqÀªÀÅ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ZÀað¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ ¸À®ºÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀzÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ «eÁÕ£À vÀAqÀPÉÌ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÉʦr gÀa¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ‘NA ¦æAlgïì PÀ®§ÄVð’ EªÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ElÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ §¼À¸ÀĪÀ ºÁUÉ DUÀ°. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ E®èzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä F PÉʦr ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ°. ²PÀëPÀgÀ°è, ªÀÄPÀ̼À°è, C£Ééö¸ÀĪÀ, GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ, ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ... ªÀÄÄ£ÀÄßr GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÉjAiÉÆÃr ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ, CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï.
 • 3. Class IX Page: 3 of 88 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÀÄgÀPÀëvÉ: ¤ªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà ¤zsÀðjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀĪÀ½PÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæYÉÕ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®ªÀÅAmÁzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjavÀªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀj¹:  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƽî.  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄ«PÉ w½AiÀÄzÉÃ, ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃr.  C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀªÁVj.  «µÀPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÉÊaî(UËè¸ï)UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƽî.  ¯ÉøÀgï QgÀtªÀÅ PÀtÂÚUÉ £ÉÃgÀªÁV ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.  ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÁߪÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß (¥ÀĸÀÛPÀ, ¨ÁåUï, §mÉÖ, ¥À¸Àð...) ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃr.  ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß Er, ªÀÄgÀħ¼À¸À¯ÁUÀzÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQ.  AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀt CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀzÉà EzÀÝ°è CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀjUÉ DUÀ¯Éà w½¹.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß UÁå¸ï, «zÀÄåvï£ÀÄß Dj¹ ºÁUÀÆ QlQ,¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ.  ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄð¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀzÉà K£À£ÀÆß w£ÀߨÉÃr.  gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆ½î ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á° ¹.  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀzÀAvÉ, PɼÀUÉ ZÉ®èzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.  ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÁ¸À£É, gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ, MqÉAiÀÄzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹. MqÉzÀ, G¥ÀAiÉÆÃUÀPĘ́ÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ©£ïUÀ¼À°è ºÁQ.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è M§âgÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À §UÉÎ Cj«®èzÉà CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  ¥ÁzÀgÀ¸À, DªÀÄèzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À¨ÉÃr, §jUÉÊ° ªÀÄÄlÖ¨ÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è CVß±ÁªÀÄPÀ, ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¢ gÀ¨ÉÃPÀÄ.  ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è zÁæªÀPÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹,  ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ zÀÆgÀ«r.  §mÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, ªÀtðPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹. ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ UÀªÀÄ£À«gÀ°.
 • 5. Class IX Page: 5 of 88 ¥Àj«r «µÀAiÀÄ ¥ÀÄl ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 07 jAzÀ 38 gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 39 jAzÀ 58 fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 59 jAzÀ 88
 • 7. Class IX Page: 7 of 88 ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 1. WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤®UÀ¼À°è£À GµÀÚzÀ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£É 2. ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3. ¦Ã£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ¢AzÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§UÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ, ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. 4. zÀÄåw G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ 5. PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §®,ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀævÁåV ¥ÀæwQæAiÀÄ . 6. ¸ÀA¥ÀPÀ𠧮 ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ QæAiÀiÁ §®UÀ¼À ªÀåvÁå¸À 7. ¯ÉøÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ KPÀªÀtÂÃðAiÀĪÁVzÉ. 8. ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 9. ¨É¼ÀPÀÄ K¼ÀÄ §tÚUÀ½AzÁVzÉ. 10. £ÀÆål£ï r¸ÀÌ£À ªÀÄÆ®PÀ K¼ÀÄ §tÚUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQ£À ¨sÁUÀUÀ¼ÁVªÉ. 11 «zÀÄåvÀàçªÁºÀ¢AzÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ. 12. NªÀiï£À ¤AiÀĪÀÄ. 13. ¸ÀÆAiÀÄð M¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ gÀZÀ£É.
 • 9. Class IX Page: 9 of 88 CzsÁåAiÀÄ: GµÀÚ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤®UÀ¼À°è£À GµÀÚzÀ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¨sÁUÀ 1: gÉÃSÁ ªÁåPÉÆÃZÀ£À UÀÄj: GµÀÚzÀ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ gÉÃTAiÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹ 1. vÀAw ©VzÀ ¸ÁÖAqï (¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÆîPÀ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ) 2. ªÉÄÃtzÀ §wÛ 3. ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt. 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä F PɼÀV£À avÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹. 3. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÀÄÄ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwUÉ GzÁºÀgÀÀuÉ? 4. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ vÀAw ¸ÀÄwÛzÀ ¸ÁÖAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉƽî, ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß Gj¹, 5. avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¬Ä¹j. PÁ¬Ä¹zÁUÀ vÀAwAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 1. ±ÁR ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 2. ±ÁRÀ ºÀjAiÀÄĪÀÅ¢®è. 6. vÀAwAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÁR ºÀj¹zÁUÀ, 1. vÀAwAiÀÄÄ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. vÀAwAiÀÄÄ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 7. F QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ,¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 1. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è £ÉÃgÀªÁVgÀĪÀ vÀAwAiÀÄÄ eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è £ÉÃgÀªÁVgÀĪÀ vÀAwAiÀÄÄ eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀĪÀÅ¢®è.
 • 10. Class IX Page: 10 of 88 8. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è vÀAw eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼À®Ä PÁgÀt 1. vÀAwAiÀÄ GzÀÝ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀjAzÀ 2. vÀAwAiÀÄ GzÀÝzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. 9. vÀAwAiÀÄ GzÀÝzÀ°è ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀt 1. GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt vÀAwAiÀÄÄ »UÀÄΫPÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛªÉ. 2. GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt vÀAwAiÀÄÄ »UÀÄΫPÉUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. 10. ¤ÃªÀÅ ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt vÀAwAiÀÄ GzÀÝzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ DzÀzÀÝ£ÀÄß «ÃQë¹¢Ýj, GµÀÚzÀ PÁgÀt ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÀÄ GzÀÝzÀ°è GAmÁzÀ ºÉZÀѼÀªÀ£ÀÄß 1. gÉÃTAiÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. 2. C¤®£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. 11. ¤ªÀÄä ¤vÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV gÉÃTAiÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ( GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÀÄ GzÀÝzÀ°è ºÉZÀѼÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.)J°è PÁtÄ«j. 1. 2. ***** ¨sÁUÀ 2: «¹ÛÃtð ªÁåPÉÆÃZÀ£À GzÉÝñÀ: GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀtÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ «¹ÛÃtð ªÁåPÉÆÃZÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ JZÀÑjPÉ ªÀ»¹. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. ¨ÉèÃqï 3. 1 gÀÆ¥Á¬Ä £Átå 2. »rPÉ 4. ªÀÄzsÀå¸ÁgÀ ¢éÃ¥À 2. PÉÆnÖgÀĪÀ £ÁtåªÀ£ÀÄß ¨ÉèÃqÀ£À°è£À ¹½PÉAiÀÄ°è Ej¹, 3. ¨ÉèÃqï£ÀÄß 10¤«ÄµÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÁ¬Ä¹j, ¥ÀÄ£ÀB ¨ÉèÃr£À ¹½PÉAiÀÄ°è £ÁtåªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹j, ¤ÃªÀÅ K£À£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄ«j 4. ¨ÉèÃqï£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 1. GµÀÚvÉAiÀÄÀ PÁgÀt ¨ÉèÃqï£À ªÉÄïÉäöÊ «PÀ¸À£À ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. 2. GµÀÚvÉAiÀÄÀ PÁgÀt AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • 11. Class IX Page: 11 of 88 5. ¨ÉèÃqï£À ªÉÄïÉäöÊ 1. «¹ÛÃtð «PÀ¸À£ÀªÁVz.É 2. «¹ÛÃtðzÀ°è AiÀiÁªÀ «PÀ¸À£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. 6. GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ¨ÉèÃqï£À «¹ÛÃtðzÀ°è DzÀ «PÀ¸À£ÀªÀ£ÀÄß 1. «¹ÛÃtð ªÁåPÉÆÃZÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. 2. gÉÃTAiÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. 7. ¤ªÀÄä ¤vÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è «¹ÛÃtð ªÁåPÉÆÃZÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁtĪÀ PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. ***** ¨sÁUÀ 3: UÁvÀæ «PÀ¸À£À GzÉÝñÀ: GµÀÚzÀ PÁgÀt ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ UÁvÀæ «PÀ¸À£À CxÀªÁ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. »rPÉ EgÀĪÀ ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄ 2. »rPɬÄgÀĪÀ ¯ÉÆúÀzÀ GAUÀÄgÀ 3. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À 2. ¯ÉÆúÀzÀÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß GAUÀÄgÀzÀ°è vÀÆj¹, K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? 3. £ÀAvÀgÀ ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® PÁ¬Ä¹j, £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÆúÀzÀ GAUÀÄgÀzÉƼÀUÉ vÀÆj¹, K£ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ UÀªÀĤ¹. 4. UÀÄAqÀÄ GAUÀÄgÀzÉƼÀUÉ £ÀĸÀļÀ¢gÀ®Ä PÁgÀt 1. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ CzÀgÀ UÁvÀæzÀ°è ºÉZÀѼÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • 12. Class IX Page: 12 of 88 CzsÁåAiÀÄ: ªÀĸÀÆgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ªÀĸÀÆgÀzÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ : ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄwð¹j. ( ✓ ) ¨ÁZÀtÂPÉ ( ) mÁZÀð ( ) ¥ÀgÀzÉ ( ) ««zsÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼ÀÄ ( ) 2. ºÉÆA¢¹ §gɬÄj ( ¥ÀĸÀÛPÀ/UɼÀAiÀÄgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ) 3. FUÀ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀQ£À QgÀt(DPÀgÀ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÀÆgÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¨ÁZÀtÂUÉ ElÄÖ ªÀĸÀÆgÀ ¸Àj ºÉÆA¢¹ UÀªÀĤ¹, UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁr ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj. 1. ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÉÃA¢æPÀj¸ÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼ÀÄ- 2. ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß «PÉÃA¢æPÀj¸ÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼ÀÄ- * FUÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÉÃA¢æPÀj¸ÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄnÖ UÀªÀĤ¹zÁUÀ( ¥ÀĸÀÛPÀzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ) 4. ªÀĸÀÆgÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ PÀqÉUÀÆ zÀ¥Àà£ÁVzÀÄÝ (G©âzÀ) CAa£À°è vɼÀĪÁVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. C) ¢é ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ D) ¢é ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ 5. ªÀĸÀÆgÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖVzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ zÀ¥ÀàVgÀĪÀ(G©âgÀĪÀ) ªÀĸÀÆgÀ. C) ¸ÀªÀÄvÀ® ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ D) ¸ÀªÀÄvÀ® ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ ««zsÀ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ gÉÃSÁ avÀæUÀ¼ÀÄ C) ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ (¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrgÀĪÀ gÉ樀 ºÀ½ ) 1. D) PÉÃA¢æPÀgÀt gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ 2. E) «PÉÃA¢æPÀgÀt gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ 3.
 • 13. Class IX Page: 13 of 88 5. UÀÄAqÀÄ (WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ) ªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ CzÀgÀ UÁvÀæzÀ°è GAmÁUÀĪÀ ºÉZÀѼÀªÀ£ÀÄß, 1. UÁvÀæzÀ°è£À (WÀ£À) ªÁåPÉÆÃZÀ£À/ UÁvÀæ «PÀ¸À£À J£ÀÄߪÀgÀÄ 2. zÀæªÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ ¤ªÀÄä ¤vÀåfêÀ£ÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ GµÀÚvAiÀÄ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ UÁvÀæ «PÀ¸À£ÀzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. F ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
 • 14. Class IX Page: 14 of 88 6. ªÀĸÀÆgÀzÀ DPÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¨sÁUÀ vÀUÁÎVzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ G¨ÁâVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. C) ¤ªÀÄß-¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ D) ¦Ã£À-¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ * FUÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß «PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄnÖ UÀªÀĤ¹zÁUÀ. 7. ªÀĸÀÆgÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ JgÀqÀÄ PÀqÉUÀÆ vÀUÁÎVzÀÄÝ CAa£À°è zÀ¥ÁàVgÀĪÀ(G¨ÁâV) ªÀĸÀÆgÀ. C) ¢é ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ D) ¢é ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ 8. ªÀĸÀÆgÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖVzÀÄÝ E£ÉÆßzÀÄ ¨sÁUÀ vÀUÁÎVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. C) ¸ÀªÀÄvÀ® ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ D) ¸ÀªÀÄvÀ® ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ 9. ªÀĸÀÆgÀzÀ DPÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¨sÁUÀ G¨ÁâVzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ vÀUÁÎVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. C) ¦Ã£À-¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ D) ¤ªÀÄß-¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ 10. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¸Àj/vÀ¥ÀÄà ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwð¹j. ªÀĸÀÆgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÁgÀ/gÀZÀ£É avÀæ ¸Àj/vÀ¥ÀÄà ¢é ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ PÀqÉUÀÆ zÀ¥Àà£ÁVzÀÄÝ (G©âzÀ) CAa£À°è vɼÀĪÁVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. ¸ÀªÀÄvÀ® ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖVzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ zÀ¥ÀàVgÀĪÀ(G©âgÀĪÀ) ªÀĸÀÆgÀ. ¤ªÀÄß-¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀzÀ DPÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¨sÁUÀ vÀUÁÎVzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ G¨ÁâVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. ¢é ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖVzÀÄÝ E£ÉÆßzÀÄ ¨sÁUÀ vÀUÁÎVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. ¸ÀªÀÄvÀ® ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀzÀ DPÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¨sÁUÀ G¨ÁâVzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ vÀUÁÎVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ. ¦Ã£À-¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀzÀ DPÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¨sÁUÀ G¨ÁâVzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ vÀUÁÎVgÀĪÀ ªÀĸÀÆgÀ.
 • 15. Class IX Page: 15 of 88 11. £ÀªÀÄä PÀtÄÚUÀ¼À°è ªÀĸÀÆgÀUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄ?.(¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ “EzÀ£ÀÄß w½¬Äj” N¢j). ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 12. ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 13. ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. 1. 2. 3.
 • 16. Class IX Page: 16 of 88 CzsÁåAiÀÄ : ªÀĸÀÆgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ¦Ã£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. CªÀ¢ü: 90¤«ÄµÀ GzÉÝñÀ : ¦Ã£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ¢AzÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§zÀ ¸Àé¨sÁªÀ, ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹: 1. ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ 15 ¸ÉA,«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ, 2. ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ 15 ¸ÉA,«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ, 3. ªÀĸÀÆgÀ ¸ÁÖöåAqï, 4. C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ , 5. ¥É¤ì¯ï, 6. qÁæ¬ÄAUï ºÁ¼É,  mÉç°£À ªÉÄÃ¯É qÁæ¬ÄAUï ºÁ¼É ®UÀwÛ¹ . qÁæ¬ÄAUï ºÁ¼É ªÉÄÃ¯É ¥É¤ì® ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉ J¼É¬Äj. F gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀPÀëAiÀÄ ªÀiÁrPÉƽî J ªÀÄvÀÄÛ © JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹.  ªÉÄð£À avÀæzÀAvÉ 15 ¸ÉA.«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ «gÀĪÀ MAzÀÄ ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀªÀ£ÀÄß ªÀĸÀÆgÀzÀ ¸ÁÖöåAqï UÉ eÉÆÃr¹ qÁæ¬ÄAUï ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ElÄÖ M JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ .  0 ¬ÄAzÀ 15 ¸ÉA.«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀzÀµÀÄÖ C¼ÉzÀÄ ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀzÀ J ªÀÄvÀÄÛ © CPÀëzÀ JgÀqÀÄ PÀqÉUÀÆ PÀæªÀiÁUÀvÀ ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. JgÀqÀÄ PÀqÉUÉ J¥sï JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹.  £ÀAvÀgÀ F J¥sï ¤AzÀ 15 ¸ÉA«Äà JgÀqÀÄ PÀqÉUÀÆ C¼ÉzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ 2J¥sï JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ .GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß(ªÀ¸ÀÄÛ) ªÀĸÀÆgÀzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è(XCPÀëAiÀÄ) 2J¥sï ¤AzÀ DZÉ ElÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ, wÃPÀë÷ÚªÁzÀ ¥Àæw©A§ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀĸÀÆgÀzÀ «gÀÄzÀÝ ¢QÌ£À°è ¥ÀgÀzÉ Er . 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹, «ÃPÀëuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è vÀÄA©j. ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀzÀ°è GAmÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§UÀ¼ÀÄ QgÀt avÀæ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¸ÁÜ£À ¥Àæw©A§zÀ ¸ÁÜ£À ¥Àæw©A§zÀ ¸Àé¨sÁªÀ & UÁvÀæ 1.aPÀÌzÁzÀ/zÉÆqÀØzÁzÀ/ªÀ¸ÀÄÛ«£ÀµÉÖ/CvÀåAvÀ zÉÆqÀØzÁzÀ 2.vÀ¯ÉPɼÀUÁzÀ/£ÉÃgÀªÁzÀ 3.¸ÀvÀå ¥Àæw©A§/«ÄxÀå ¥Àæw©A§ 2J¥sï ¤AzÀ DZÉ 2J¥sï £À°è EzÁÝUÀ 2J¥sï ªÀÄvÀÄÛ J¥sï ªÀÄzsÉå EzÁÝUÀ
 • 17. Class IX Page: 17 of 88 3. ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 4. ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 5. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj J¥sï £À°è EzÁÝUÀ J¥sï ªÀÄvÀÄÛ M (ªÀĸÀÆgÀ) ªÀÄzsÉå EzÁÝUÀ ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀzÀ ¥Àæw©A§UÀ¼ÀÄ 2J¥sï ªÀÄvÀÄÛ J¥sï ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÁÝUÀ
 • 18. Class IX Page: 18 of 88 CzsÁåAiÀÄ : zÀÄåw G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: zÀÄåw G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ¢ü: 90¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ : ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹: 1. ¸Àé®à zÀ¥ÀàªÁzÀ gÀnÖ£À ºÁ¼É ( PÁqÀð ²Ãl), 2. «ÄÃlgÀ C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ, 3. PÀlÖgï, 4. ¥sÉ«PÁ¯ï, 5. PÀvÀÛj 6. nPÉÆìmÉÃ¥ï, 7. 15 ¸ÉA,«Äà & 20 ¸ÉA,«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ«gÀĪÀ( ¥Àj¢ 2.5-3 ¸ÉA,«ÄÃ) ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀUÀ¼ÀÄ, avÀæ(1) avÀæ(2) 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ gÀnÖ£À ºÁ¼É(PÁqÀð¹Ãl)¬ÄAzÀ, 20¸ÉA,«Äà GzÀÝzÀ C¼ÀvÉAiÀÄ gÀnÖ£À JgÀqÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀvÀÛj¹PÉƽî F ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ½UÉ ¸ÀÄwÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉVAvÀ ¸Àé®à ºÉaÑUÉ PÀvÀÛj¹PÉƽî. F JgÀqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀĸÀÆgÀPÉÌ (¥Àj¢AiÀÄóµÀÄÖ) ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ JgÀqÀÄ PÉƼÀªÉ ªÀiÁr .CªÀÅ MAzÀgÉƼÀUÉÆAzÀÄ ºÉÆUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrPÉƽî. 2. ºÁUÁzÀgÉ, F JgÀqÀÄ ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄzÀÆgÀ MAzÉà DVzÉAiÀiÁ? ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 3. FUÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀnÖ£À PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ MAzÀgÉƼÀUÉ MAzÀÄ ¸ÀgÁUÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛªÉAiÀiÁ? ( vÀÆj¹ £ÉÆÃr) avÀæ(1) UÀªÀĤ¹. C) E®è ( ) D) ºËzÀÄ ( ) 4. FUÀ JgÀqÀÄ gÀnÖ£À PÉƼÀªÉUÀ¼À GzÀÝ C¼ÀvÉ ªÀiÁr §gɬÄj. avÀæ (1) UÀªÀĤ¹ C) M¼ÀVgÀĪÀ PÉƼÀªÉ GzÀÝ= D) ºÉÆgÀVgÀĪÀ PÉƼÀªÉ GzÀÝ= 5. ¨ÉèÃqï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÉƼÀªÉAiÀÄÄ, ºÉÆgÀ PÉƼÀªÉVAvÀ 1 jAzÀ 2 ¸ÉA,«Äà aPÀÌzÀÄ ªÀiÁr C¼ÉzÀÄ §gɬÄj. C) M¼ÀV£À PÉƼÀªÉ = D) ºÉÆgÀUÀ£À PÉƼÀªÉ =
 • 19. Class IX Page: 19 of 88 6. FUÀ ¤ªÀÄä PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀzÀ M¼À PÉƼÀªÉUÉ 15 ¸ÉA,«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ, ªÀ¸ÀÄÛ«£À PÀqÉV£À ºÉÆgÀ PÉƼÀªÉUÉ 20 ¸ÉA,«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ«gÀĪÀ ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀªÀ£ÀÄß avÀæ(1)gÀAvÉ eÉÆÃr¹j £ÀAvÀgÀ M¼À PÉƼÀªÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ »rzÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ ZÀ°¸ÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À zÀÆgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «ÃQë¹ . C) ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÉÆqÀØzÁV vÀ¯ÉPɼÀUÁV PÁtÄvÀÛzÉ. D) ªÀ¸ÀÄÛ PÁtĪÀÅ¢®è. E) zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀAvÉ £ÉÃgÀªÁV aPÀÌzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. 7. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä DAiÉÄÌ C JAzÁzÀgÉ,¸ÀàµÀÖªÁzÀ avÀæ/ªÀ¸ÀÄÛ PÁtÄwÛzÀÝgÉ JgÀqÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è£À ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉƼÀªÉ GzÀÝ C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C¼ÉzÀÄ §gɬÄj/UÀÄgÀÄw¹. C) 20 ¸ÉA,«Äà D) 35 ¸ÉA,«Äà E)_______________ 8. ºÁUÁzÀgÉ, ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ªÀ¸ÀÄÛ ºÀwÛgÀ §AzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØzÁV vÀ¯ÉPɼÀUÁzÀAvÉ PÁtĪÀÅzÀÄ F PɼÀV£À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è. avÀæ(2) UÀªÀĤ¹. C) PÀrªÉÄ ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ«gÀĪÀ ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ºÉZÀÄÑ ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ«gÀĪÀ ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À PÀqÉUÉ. D) ºÉZÀÄÑ ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ«gÀĪÀ ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀrªÉÄ ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ«gÀĪÀ ¢é¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À PÀqÉUÉ. 9. ºÁUÁzÀgÉ, FUÀ ¤ÃªÀÅ vÀAiÀiÁj¹zÀ zÀÆgÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀPÉÌ vÀgÀĪÀ vɯÉPɼÀUÁV zÉÆqÀØzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? (¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî) C) ¸ÀÆPÀëöä zÀ±ÀðPÀ D) zÀÆgÀ zÀ±ÀðPÀ. 10. ºÁUÁzÀgÉ, ¤ªÀÄä G¥ÀPÀgÀtzÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB §zÀ°¹ CvÀåAvÀ aPÀÌ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ«lÄÖ £ÉÆÃr ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj.( ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî) 11. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj
 • 20. Class IX Page: 20 of 88 CzsÁåAiÀÄ : ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É GzÉÝñÀ: PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §®,ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀævÁåV ¥ÀæwQæAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÁVzÉ ZÀlĪÀnPÉ-1: »rPÉAiÀÄ ¥ÁvÉæ- aPÀÌ ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl ¥ÀæAiÉÆÃUÀ. ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: 1. ZÀlĪÀnPÉUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¤ÃªÉ ºÉ¸Àj¹, ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 2. »rPÉAiÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß zÁgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀPÀÌr jÃw PÀnÖ. CzÀgÀ°è aPÀÌ ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl ElÄÖ ªÉÃUÀªÁV ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C. ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl PɼÀUÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. D. ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl PɼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅÀ¢®è 3. ¤ÃªÀÅ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ wgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C. ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl PɼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ D. ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl ºÁUÉ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 4. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¹. wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ zÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÊ ©r »rPÉAiÀÄ ¥ÁvÉæ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C. »rPÉ ¥ÁvÉæ ªÀÈwÛÃAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. D. zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀzÉ C°èAiÉÄà PɼÀUÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. E. PÉÊ ©lÖ PÀët¢AzÀ ªÀÈwÛÃAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ §zÀ°UÉ D ¥ÀxÀPÉÌ ¸ÀàµÀðPÀ £ÉÃgÀzÀ°è ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 5. ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ CªÀÅUÀ½UÉ PÀnÖzÀ zÁgÀzÀ°èÀ J¼ÉvÀ (§®) EzÉAiÀiÁ C. ºËzÀÄ D. E®è 6. ºËzÀÄ JAzÁzÀgÉ ªÀÈwÛAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl ZÀ°¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÉÃAzÀæzÉqÉUÉ ¥ÉæÃjvÀªÁUÀĪÀ wæfåÃAiÀÄ §®PÉÌ-------------JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. (¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ: ¥ÀÄl¸ÀASÉå38) C. PÉÃAzÀævÁåV §® D. PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §® ****** ZÀlĪÀnPÉ-2: ¸ÉAnæ¥sÀÆåeï-¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ. ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: 1. ZÀlĪÀnPÉUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¤ÃªÉ ºÉ¸Àj¹, ¥ÀnÖ ªÀiÁr. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §®,ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀævÁåV ¥ÀæwQæAiÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀ
 • 21. Class IX Page: 21 of 88 2. ¸ÉAnæ¥sÀÆåeï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è mɸïÖ lÆå¨ï §zÀ°UÉ ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁgÀPÉÌ PÀnÖ, ¤zsÁ£ÀªÁV wgÀÄV¹ ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ZÀ®£É UÀªÀĤ¹. C. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆÃV wgÀÄUÀÄvÀÛªÉÉ. D. ¯ÉÆúÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ªÉÄîPÉÌ §AzÀÄ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. 3. ¸ÉAnæ¥sÀÆåeï ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV wgÀÄV¹ ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ªÉÄîPÉÌ §AzÀÄ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. D. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ §AzÀÄ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. 4. FUÀ ¸ÉAnæ¥sÀÆåeï wgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀPÀët ¤°è¹ ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ §gÀÄvÀÛªÉ. D. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV PɼÀUÉ §gÀÄvÁÛ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ 5. ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ CªÀÅUÀ½UÉ PÀnÖzÀ zÁgÀzÀ°èÀ J¼ÉvÀ (§®) EzÉAiÀiÁ? C. ºËzÀÄ D. E®è 6. ºËzÀÄ JAzÁzÀgÉ ªÀÈwÛÃAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀÄ ZÀ°¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÉÃAzÀæzÉqÉUÉ ¥ÉæÃjvÀªÁUÀĪÀ wæfåÃAiÀÄ §®PÉÌ-------------JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. (¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî) C. PÉÃAzÀævÁåV §® D. PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §® ****** ZÀlĪÀnPÉ-3: ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ ¥ÀnÖ- ZÀAr£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ. ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: 1. ZÀlĪÀnPÉUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¤ÃªÉ ºÉ¸Àj¹, ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 2. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÄAqÀ£É ¥ÀnÖAiÀÄ°è ZÀAqÀ£ÀÄß ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ CzÀgÀ M¼ÀUÉ GgÀĽ¹, ZÀAr£À ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C. ZÀAqÀÄ ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. D. ZÀAqÀÄ zÀÄAqÀ£É ¥ÀnÖUÉ vÁUÀÄvÁÛ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.
 • 22. Class IX Page: 22 of 88 3. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÄAqÀ£É ¥ÀnÖAiÀÄ°è£À ¸Àé®à ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ vÉUÉzÀÄ, FUÀ ZÀAqÀ£ÀÄß CzÀgÀ M¼ÀUÉ GgÀĽ¹ ZÀAr£À ZÀ®£É UÀªÀĤ¹. C. ZÀAqÀÄ zÀÄAqÀ£É ¥ÀnÖAiÀÄ°è ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£ÉªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ ¸Àà±ÀðPÀzÀ £ÉÃgÀzÀ°è ¸ÀgÀ¼ÀgÉÃSÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. D. ZÀAqÀÄ zÀÄAqÀ£É ¥ÀnÖAiÀÄ°è ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ PÉÃAzÀæPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 4. ºÁUÁzÀgÉ zÀÄAqÀ£É ¥ÀnÖAiÀÄÄ ZÀAqÀÄ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ZÀAr£À ªÉÄÃ¯É §® ºÁPÀÄwÛzÉAiÀiÁ? C. ºËzÀÄ D. E®è 5. ºËzÀÄ JAzÁzÀgÉ ZÀAqÀÄ ¥ÀnÖ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀt…..... C. PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §® ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀævÁåV ¥ÀæwQæAiÉÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ.(¥ÀnÖ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ) D. UÀÄgÀÄvÀé §® E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ. 6. PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À°è vÀ¥ÁàzÀ ºÉýPÉ UÀÄgÀÄw¹. C. ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR§®, PÉÃAzÀævÁåV ¥ÀæwQæAiÉÄ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ (ZÀlĪÀnPÉ-1 ¥Àæ±Éß 3, ZÀlĪÀnPÉ-2 ¥Àæ±Éß 3, ªÉÄÃgÉUÉ). D. ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÉ vÀ¼ÀÄîªÀ §® EgÀĪÀÅ¢® è (ZÀlĪÀnPÉ-1 ¥Àæ±Éß 3, ZÀlĪÀnPÉ-2 ¥Àæ±Éß 3,ZÀlĪÀnPÉ-3 ¥Àæ±Éß 2 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ) E. ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §® EgÀĪÀ vÀ£ÀPÀ CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄzÀÞªÁzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä EgÀÄvÀÛzÉ (ZÀlĪÀnPÉ-3 ¥Àæ±Éß 2 gÀ ¥ÀæPÁgÀ) F. ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §® EgÀĪÀÅ¢® è (ZÀlĪÀnPÉ-1 ¥Àæ±Éß 3, ZÀlĪÀnPÉ-2 ¥Àæ±Éß 3, ZÀlĪÀnPÉ-3 ¥Àæ±Éß 2 gÀ ¥ÀæPÁgÀ). 7. ¤ªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°gÀĪÀ ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ 3 GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 8. F ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj
 • 23. Class IX Page: 23 of 88 CzsÁåAiÀÄ: UÀÄgÀÄvÀé ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: §®UÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: ¸ÀA¥ÀPÀ𠧮 ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ QæAiÀiÁ §®UÀ¼À ªÀåvÁå¸À w½AiÀÄĪÀgÀÄ. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹ : ( ✓ ) JgÀqÀÄ zÀAqÀ PÁAvÀUÀ¼ÀÄ - ( ) ºÀ¹ ªÀÄtÂÚ£À GAqÉ- ( ) ZÀlĪÀnPÉ 1. GzÉÝñÀ: zÀÆgÀ QæAiÀiÁ§®ªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. 1. ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁjºÀtÂÚ£À VqÀzÀ mÉÆAUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ C®ÄUÁr¹zÁUÀ ¨ÁjºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C) ¨ÁjºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PɼÀPÉÌ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ D) ¨ÁjºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÉÄîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. 2. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¨ÁjºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ(»rzÀÄ)(¤ÃªÀÅ PÉÊAiÀÄ°è ZÀAqÀÄ »rzÀºÁUÉ) J¼ÉAiÀÄÄwÛzÉAiÀiÁ ( J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ §®) ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 3. ºÁUÁzÀgÉ, ¨ÁjºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¸Àà²ð¸ÀzÉ (¨sËwPÀªÁV ¸ÀA¥ÀQð¸ÀzÉ) J¼ÉAiÀÄÄwÛzÉAiÉÄà (§®). C) PÉʬÄAzÀ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ¨sÀÆ«Ä ¨ÁjºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¸Àà²ð¹ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. D) ¸Àà²ð¸ÀzÉ zÀÆgÀ¢AzÀ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ 4. CzÀgÀAvÉ , JgÀqÀÄ CAiÀĸÁÌAvÀUÀ¼À zÀQët ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ zsÀȪÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛgÀPÉÌ vÀ¤ß K£ÁUÀÄvÀÛzÉ UÀªÀĤ¹. C) K£ÀÄ DUÀĪÀ¢®è D) DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛªÉ
 • 24. Class IX Page: 24 of 88 5. CzÀgÀAvÉ, MAzÀÄ DAiÀĸÁÌAvÀªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ DAiÀĸÁÌAvÀªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄÄwÛ¢AiÀiÁ (PÉʬÄAzÀ »rzÀ ºÁUÉ) ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 6. ¥ÀÄ£ÀB,¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÄ DAiÀĸÁÌAvÀUÀ¼À «eÁw zsÀȪÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀeÁw zsÀȪÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛgÀPÉÌ vÀAzÀÄ £ÉÆÃrj . C) JgÀqÀÄ DAiÀĸÁÌAvÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨sËwPÀªÁV ¸ÀA¥ÀQð¸ÀzÉ DPÀµÀðt/«PÀµÀðt DUÀÄwÛzÉÝAiÀiÁ. D) JgÀqÀÄ DAiÀi¸ÁÌAvÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉ DPÀµÀðt/«PÀµÀðt DUÀÄwÛ®è. 7. ºÁUÁzÀgÉ, ¨sËwPÀªÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è®èzÉ ªÀwð¸ÀĪÀ §®UÀ½UÉ---- J£ÀÄߪÀgÀÄ.(¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî.) C) ¸ÁªÀiÁ£Àå §® D) zÀÆgÀQæAiÀiÁ§® ****** ZÀlĪÀnPÉ 2. GzÉÝñÀ: ¸ÀA¥ÀPÀ𠧮ªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. 1. ºÀ¹AiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÉʬÄAzÀ MwÛzÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ UÀªÀĤ¹. C) DPÁgÀ §zÀ¯ÁUÀĪÀ¢®è D) DPÁgÀ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. FUÀ ZÀlĪÀnPÉ-2 £ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ªÀÄtÂÚ£À ZÀArUÉ ¤ªÀÄä PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄnÖ MvÀÄÛwÛ¢ÝgÁ(§®) ( ✓ ) C) ºËzÀÄ( ) D) E®è ( ) 3. ºÁUÁzÀgÉ, ªÀÄtÂÚ£À ZÀArUÉ ¤ÃªÀÅ, ¤ªÀÄä PÉÊ ¸Àà±Àð¢AzÀ (¨sËwPÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀð) MwÛ¢ÝgÁ(§®) ( ✓ ) C) E®è( ) D) ºËzÀÄ ( ) 4. ºËzÀÄ CAzÀgÉ, ¨sËwPÀªÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÁÝV GAmÁUÀĪÀ §®PÉÌ --------J£ÀÄߪÀgÀÄ.(¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî). C) ¸ÀA¥ÀPÀ𧮠D) zÀÆgÀQæAiÀiÁ§® 5. F PɼÀV£À §®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀPÀ𧮠ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ QæAiÀiÁ§®UÀ¼ÁV «AUÀr¹j.¸ÀA¥ÀPÀð§®PÉÌ(¸ÀA.§), zÀÆgÀ QæAiÀiÁ§®(zÀÆ.§) JAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄwð¹j.(¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî). ( ✓ ) C) ¨sÁgÀ JvÀÄÛªÀ AiÀÄAvÀæ(PÉæãÀ)zÀ ºÀUÀÎzÀ°ègÀĪÀ ©UÀĪÀÅ §®. ( ) D) ªÉÄÃf£À ªÉÄð£À ¥ÀĸÀÛPÀ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ( ) E) ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ£À £ÀqÀÄ«£À §®. ( ) F) £ÀÆåQèAiÀÄ¸ï ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À «zÀÄåvï §®. ( ) G) zsÀ£À «zÀÄåzÀÝA±À ªÀÄvÀÄÛ IÄt «zÀÄåzÀÝA±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ DPÀµðt §®. ( ) H) ºÁQ zÀAqÀ¢AzÀ ZÉAqÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÁUÀ. ( ) IÄ) gÀ§âgï ¨ÁåAqÀ PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁUÀ. ( )
 • 25. Class IX Page: 25 of 88 6. ªÉÄð£À J®è ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÁUÀ/ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 7. ªÉÄð£À J¯Áè ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀA¥ÀPÀ𧮠ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀQæAiÀiÁ§®UÀ¼À ªÀåvÁå¸À ¤ªÀÄäzÉ ªÁPÀåzÀ°è §gɬÄj. ¸ÀA¥ÀPÀ𧮠zÀÆgÀQæAiÀiÁ§®
 • 26. Class IX Page: 26 of 88 CzsÁåAiÀÄ: zÀÄåw «zÀÄåvï ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉøÀgï ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¯ÉøÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ KPÀªÀtÂÃðAiÀĪÁVzÉ. GzÉÝñÀ: ¯ÉøÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ KPÀªÀtÂÃðAiÀĪÁVzÉAiÉÄAzÀÄ CxÉåð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. CªÀ¢ü: 45 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. ¯ÉøÀgï ¯ÉÊmï 2. C±ÀæUÀ 3. ©½ ¥ÀgÀzÉ 2. ¯ÉøÀgï ¯ÉÊmï ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¬Ä¹. K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ ? 3. ªÀQæèsÀªÀ£ÀzÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß UÉÆÃqÉ CxÀªÁ ©½ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqɬÄj. ¤ÃªÀÅ §tÚzÀ ¨É¼ÀQ£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÁtÄ«gÁ? 4. ªÀQæèsÀªÀ£ÀUÉÆAqÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß UÉÆÃqÉ CxÀªÁ ©½ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ¥ÀqɬÄj, ¤ÃªÀÅ K£À£ÀÄß PÁtÄ«j? 1). ¯ÉøÀgï ¯ÉÊmï DPÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀl ¨É¼ÀPÀÄ, C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁzÀÄ §gÀĪÀ ¨É¼ÀQ£À §tÚªÀÅ MAzÉÃAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2). DPÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀl ªÀÄvÀÄÛ C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁzÀħgÀĪÀ ¨É¼ÀQ£À §tÚUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. 5. ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ KPÀªÀtÂÃðAiÀĪÁVzÉ. F ªÁPÀå 6. J¯Áè KPÀªÀtÂÃðAiÀÄ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¯ÉøÀgï J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ( ✓ ) C) ºËzÀÄ( ) D) E®è ( ) 7. J¯Áè KPÀªÀtÂÃðAiÀÄ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¯ÉøÀgï J£À߯ÁUÀĪÀÅ¢®è, EzÀPÉÌ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, §gɬÄj. 8. ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀQ£À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 1. 2. 9. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 27. Class IX Page: 27 of 88 CzsÁåAiÀÄ: zÀÄåw «zÀÄåvï ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉøÀgï ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÉÝñÀ: ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ¢ü: 45 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆZÀ£É: F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛ® PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¤ªÀð»¹j. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. ¯ÉøÀgï ¯ÉÊmï EgÀĪÀ Qà ZÉÊ£ï (¯ÉøÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃqÀ ¯ÉÊmï EgÀĪÀ) 2. zsÀÆ¥À §wÛUÀ¼ÀÄ 3. PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ïÌ 4. gÀ§âgï ©gÀqÉ 5.¸ÁàZÀÆå¯Á(ZÀªÀÄZÀ) 6. ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt 2. zsÀÆ¥ÀzÀ §wÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆwÛ¹, ZÀªÀÄZÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ÀÌ£À°è Ej¹. PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ÀÌö£À ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß gÀ§âgï ©gÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄaÑ, gÀ§âgÀ ©gÀqÉUÉ EgÀĪÀ gÀAzsÀæªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ½£À ¸ÀºÁÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄaÑj. 4 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ©r K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? 3. ¥sÁè¸ÀÌ£À°è ºÉÆUÉ GAmÁzÁUÀ AiÀiÁªÀ PÀtUÀ¼ÀÄ DªÀj¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ? 1. EAUÁ®zÀ PÀtUÀ¼ÀÄ 2. ¤Ãj£À PÀtUÀ¼ÀÄ 4. FUÀ ¯ÉøÀgï ¯ÉÊl£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÉÃqï ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß gÀ§âgï ©gÀqÉ gÀAzsÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥sÁè¸ÀÌ£À°è ºÁ¬Ä¹. ¨É¼ÀQ£À ¥ÀxÀªÀ£ÀÄß «ÃQë¹. AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄ«j. 1. ¨É¼ÀPÀÄ ZÀzÀÄgÀÄvÀÛzÉ. 2. ¨É¼ÀPÀÄ ZÀzÀÄgÀĪÀÅ¢®è. 5. ¯ÉøÀgï Qà ZÉÊ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß gÀ§âgï ©gÀqÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥sÁè¸ÀÌ£À°è ºÁ¬Ä¹. ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀQ£À ¥ÀxÀªÀ£ÀÄß «ÃQë¹, AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄ«j 6. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨É¼ÀPÀÄ ZÀzÀÄgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 1. ºÉÆUÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ EAUÁ®zÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸ÀÄvÀÛªÉ. 2. AiÀiÁªÀ PÁgÀtªÀÅ E®è. 7. ºÁUÀzÀgÉ ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ ZÀzÀÄgÀ¢gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 1. ºÉÆUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ EAUÁ®zÀ PÀtÀUÀ½AzÀ CqÀvÀqɪÀÅAmÁzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è ZÀ°¸ÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 2. AiÀiÁªÀ PÁgÀtªÀÅ E®è.
 • 28. Class IX Page: 28 of 88 8. F ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ¤ÃªÀÅ w½zÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ 1. ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ ZÀzÀÄgÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 2. ¯ÉøÀgï ¨É¼ÀPÀÄ ZÀzÀÄgÀÄvÀÛzÉ 9. ºÉÆUÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ EAUÁ®zÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? (¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹) 1. nAqÁ¯ï ¥ÀjuÁªÀÄ 2. gÁªÀÄ£À ¥ÀjuÁªÀÄ 10. ¯ÉøÀgï §¼ÀPÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr,§gɬÄj. 11. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 29. Class IX Page: 29 of 88 CzsÁåAiÀÄ: «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ «QgÀt ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¨É¼ÀPÀÄ K¼ÀÄ §tÚUÀ½AzÁVzÉ. CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ 1: C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨É¼ÀQ£À «¨sÀd£É GzÉÝñÀ: ¨É¼ÀPÀÄ K¼ÀÄ §tÚUÀ½AzÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. C±ÀæUÀ 2. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ C±ÀæUÀªÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »r¬Äj, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¹, F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. C. C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃUÀĪÀ ¨É¼ÀQ£À QgÀt §tÚUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. §. C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃUÀĪÀ ¨É¼ÀQ£À QgÀt AiÀiÁªÀÅzÉà §tÚUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. 3. C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ GAmÁzÀ §tÚUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqɬÄj, ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ÃQë¹. GAmÁzÀ §tÚzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è 1. §tÚUÀ¼ÀÀ £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ«zÉ. 2.À §tÚUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ«®è. 4. ¥ÀqÉzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. £ÉgÀ¼É ¤Ã° ºÀ¼À¢ PÉA¥ÀÄ PÀAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ PÉøÀj 5. C±ÀæUÀ¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ §tÚUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, §gɬÄj. 6. F jÃw C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ GAmÁUÀĪÀ §tÚUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ________________________J£ÀÄߪÀgÀÄ. 1. zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀ ¨É¼ÀQ£À gÉÆûvÀ 2. zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ 7. C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃUÀĪÀ ¨É¼ÀPÀÄ ««zsÀ §tÚUÀ¼ÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ¨ÁUÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß 1. ¨É¼ÀQ£À ªÀQæèsÀªÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. 2. ¨É¼ÀQ£À ¥Àæw¥sÀ®£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. 8. ¨É¼ÀPÀÄ C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ««zsÀ §tÚzÀ WÀlPÀUÀ¼ÁUÀ®Ä PÁgÀt 1. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ §tÚUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆãÀUÀ¼À°è ¨ÁUÀÄvÀÛªÉ. 2. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ §tÚUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆãÀUÀ¼À°è ¨ÁUÀĪÀÅ¢®è. 9. F ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀQ£À DPÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ AiÀiÁªÀ §tÚzÁVzÉ? 1. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀÄ ©½ §tÚzÁVzÉ. 2. §®â¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ©½ ¨É¼ÀPÀÄ. 10. ºÁUÁzÀgÉ ©½ §tÚzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ««zsÀ §tÚUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. F ªÁPÀå ¸Àj/vÀ¥ÀÄà
 • 30. Class IX Page: 30 of 88 ¨sÁUÀ2: zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ GzÉÝñÀ: £ÀÆål£ï r¸ÀÌ£À ªÀÄÆ®PÀ K¼ÀÄ §tÚUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQ£À ¨sÁUÀUÀ¼ÁVªÉ, JAzÀÄ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. £ÀÆål£ï r¸ÀÌ (£ÀÆål£À §tÚzÀ vÀmÉÖ) 2. £ÀÆål£À vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CzÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 3. vÀmÉÖAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ »rPÉ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ, vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV wgÀÄV¹, K£ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ UÀªÀĤ¹ 1. vÀmÉÖ wgÀÄVzÀAvÉ §tÚUÀ¼ÀÄ ¥Á±Àé𠫰ãÀªÁzÀAvÉ (PÀrªÉÄ «°Ã£ÀªÁzÀAvÉ) ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. vÀmÉÖ wgÀÄVzÀAvÉ AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. 4. FUÀ vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß »rPÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ, vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV wgÀÄV¹. K£ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ UÀªÀĤ¹ 1. vÀmÉÖ wjVzÀAvÉ §tÚUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆt𠫰ãÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 2. vÀmÉÖ wjVzÀAvÉ AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. 5. §tÚUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆt𠫰ãÀUÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄ«j? 1. §tÚUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆt𠫰ãÀUÉÆAqÁUÀ vÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉäöÊAiÀÄÄ ©½ §tÚªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 2. §tÚUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆt𠫰ãÀUÉÆAqÁUÀ vÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉäöÊAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà §tÚªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅ¢®è. 6. vÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉäöÊAiÀÄÄ ©½ §tÚ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. F PɼÀV£À AiÀiÁªÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ. 1. ¨É¼ÀPÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ K¼ÀÄ §tÚUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. 2. ¨É¼ÀPÀÄ AiÀiÁªÀ ¨tÚUÀ½AzÀ®Æ PÀÆr®è. 7. §tÚUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ F ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? 1. zÀÈUÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ 2. PÀ¥ÀÄà ¨É¼ÀPÀÄ 8. ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è ¨É¼ÀPÀÄ 7 §tÚUÀ¼ÁV «¨sÀd£ÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 9. ¨É¼ÀPÀÄ K¼ÀÄ §tÚUÀ½AzÁVzÉ, JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ «eÁÕ¤AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 10. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 31. Class IX Page: 31 of 88 CzsÁåAiÀÄ: «zÀÄåvïZÀÑQÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: «zÀÄåvÀàçªÁºÀ¢AzÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ : «zÀÄåvÀàçªÁºÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. ZÀlĪÀnPÉ-1 GzÉÝñÀ: «zÀÄåvÀàçªÁºÀ¢AzÁUÀĪÀ GµÀÚ ¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄwð¹j. 1. 20¸ÉA,«Äà vÁªÀÄæzÀ/£ÉÊPÉÆæêÀiï vÀAw-( ), 2. ¥É¤ß£À jæü®-( ), 3. ªÉÄÃtzÀ §wÛ-( ), 4. ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt-( ) , 5. 0-12ªÉÇïïÖ ¨Áålj-( ). 2. 20 ¸ÉA.«ÄÃ.GzÀÝzÀ (0.3-0.5)«Äà «Äà zÀ¥Àà£ÁzÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî,CzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥É¤ß£À jæü®UÉ ¸ÀÄwÛ, jæü¯ï£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀ vÉUÉzÁUÀ CzÀÄ__________ºÁUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. C) vÀmÉÖ D) ¹àçAUï 3, FUÀ vÁªÀÄæzÀ ¹àçAUÀ£À JgÀqÀÄ vÀÄ¢UÉ zÀ¥Àà£ÁzÀ ªÁAiÀÄgï¤AzÀ ¨ÁåljAiÀÄ zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ IÄt vÀÄ¢UÀ½UÉ eÉÆÃr¹ ,£ÀAvÀgÀ ¹àçAUÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃtzÀ aPÀÌ, aPÀÌ vÀÄAqÀ£ÀÄß ºÀaÑ .¨Áålj D¥sï £À°èlÄÖ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ UÀªÀĤ¹. C) ªÉÄÃtzÀ §wÛ ºÁUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. D) ªÉÄÃtzÀ §wÛ PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ. 4. FUÀ ¹àçAUÀUÉ eÉÆÃr¹zÀ ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß D£ï ªÀiÁr ªÉÄÃtzÀ 5 ¤«ÄµÀ UÀªÀĤ¹. (¹àçAUÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃr 5¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¨Áålj D¥sï ªÀiÁr) C) ªÉÄÃtzÀ ºÁUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. D) ªÉÄÃtzÀ PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ. 5. ºÁUÁzÀgÉ, ªÉÄÃtzÀ §wÛ PÀgÀUÀ®Ä GµÀÚ ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ?. ( ✓ ) ºËzÀÄ ( ) E®è ( ) 6. D GµÀÚvÉ vÀAwAiÀÄ°è ºÉÃUÉ §AvÀÄ. AiÉÆÃa¹ §gɬÄj C) ºÀaÑzÀ ªÉÄÃtzÀ §wÛ¬ÄAzÀ D) «zÀÄåvï vÀAwAiÀÄ°è ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ. 7. ºÁUÁzÀgÉ E°è «zÀÄåvÁàçªÁºÀ¢AzÀ GµÀÚ ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄwÛzÉAiÀiÁ? ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 8. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÄåvÀ¤AzÀ GµÀÚ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹j. 1. 2. 3.
 • 32. Class IX Page: 32 of 88 ZÀlĪÀnPÉ -2 GzÉÝñÀ: «zÀÄåvÀàçªÁºÀ¢AzÀ PÁAwÃAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹j. ( ✓ ) 1. «zÀÄåvï ¤gÉÆÃzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¸ÀÄwÛzÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAw( ), 2. PÀ©âtzÀ ªÉƼÉ( ), 3. ªÉÇïïÖ ¨Áålj 0-12V ( ), 4. aPÀÌ,aPÀÌ UÀÄAqÀÄ ¸ÀÆfUÀ¼ÀÄ-( ). 2. FUÀ ¤ÃªÀÅ zÀ¥Àà£ÁzÀ(zÉÆqÀØ) 2 EAa£À PÀ©âtzÀ ªÉƼÉUÉ «zÀÄåvÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ«gÀĪÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß 15 jAzÀ 20 ¸ÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄwÛ .£ÀAvÀgÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAwAiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ¼À ªÉÄð£À ¥Áè¹ÖPï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨ÁåljAiÀÄ zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ IÄt zsÀȪÀUÀ½UÉ eÉÆÃr¹ ¨Áålj D¥sï£À°ègÀ¨ÉÃPÀÄ FUÀ ,zÉÆqÀØ ªÉÆ¼É ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀÄ ¸ÀÆfUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ¸ÀÆfUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹j. C) zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ. D) CAnPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 3. FUÀ ªÉÄð£À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è ¨Áålj D£ï ªÀiÁr PÀ©â£ÀzÀ ªÉÆ¼É ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀÄ ¸ÀÆfUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ¸ÀÆfUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹j. C) CAnPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. D) zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ. 4. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ¸ÀÆf §zÀ°UÉ vÁªÀÄæzÀ vÀAwAiÀÄ ºÀwÛgÀPÉÌ ¢PÀÆìaAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ¢PÀÆìaAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹j. (¸ÀÆf PÁAvÀ) C) ¸ÀÆfAiÀÄÄ ¥À®èlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. D) §zÀ¯ÁªÀuÉ PÁtĪÀÅ¢®è. ( ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¨Áålj D¥sï ªÀÄvÀÄÛ D£ï ªÀiÁr ¥ÀjÃQë¹) 5. ¥Àæ±Éß-3 & ¥Àæ±Éß-4 gÀ ¥ÀæPÁgÀ, «zÀÄåvÀ ¥ÀæªÁºÀ«gÀĪÀ ªÁºÀPÀ PÁAvÀzÀAvÁUÀÄwÛzÉAiÀiÁ?. ( ✓ ) ºËzÀÄ ( ) E®è ( ) 6. D PÁAvÀ ±Á±ÀévÀ PÁAvÀªÉÃ?(AiÉÆÃa¹ ¥ÀĸÀÛPÀ £ÉÆÃr) ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 7. ¥Àæ±Éß-3 gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ (6 ªÉÇÃ®Ö )«zÀÄåvÀ ºÀj¹ UÀÄAqÀÄ ¸ÀÆfUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ CAnPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ºÉZÀÄÑ (12 ªÉÇïïÖ)«zÀÄåvÀ ºÀj¹ CAnPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÆfUÀ¼ÉµÀÄÖ §gɬÄj. 1. PÀrªÉÄ 6 ªÉÇïïÖ «zÀÄåvï = UÀÄAqÀÄ ¸ÀÆfUÀ¼À ¸ÀASÉå ____________ 2. ºÉZÀÄÑ 12 ªÉÇïïÖ «zÀÄåvï = UÀÄAqÀÄ ¸ÀÆfUÀ¼À ¸ÀASÉå ____________ 8. ºÁUÁzÀgÉ,ºÉZÀÄÑ (12 ªÉÇïïÖ) «zÀÄåvÀ ºÀj¹zÁUÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆfUÀ¼ÀÄ CAnPÉƼÀÄîwÛªÉAiÀiÁ?. ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ). 9. vÀAwAiÀÄ°è «zÀÄåvÀàçªÁºÀ ºÉaÑzÀAvÉ PÁAwÃAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀÅ ºÉZÀÄÑwÛzÉAiÀiÁ? C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 10. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÄåvÀÛ¤AzÀ PÁAwÃAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁUÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GzÁ: 1. «zÀÄåvï WÀAmÉ. 2. ------------------------- 3. --------------------- 4. -------------------------
 • 33. Class IX Page: 33 of 88 ZÀlĪÀnPÉ-3 GzÉÝñÀ: «zÀÄåvÀàçªÁºÀ¢AzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹: 1). ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Áålj ±É¯ï 2). vÁªÀÄæzÀ ¸À¯Éàmï zÁæªÀt 3). 0-12 ªÉÇÃ®Ö ¨Áålj, 4). UÁæ¥sÉÊmï PÀrØUÀ¼ÀÄ 2. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨Áålj ±É¯ï£À ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ PÀ¥Àà£É zÀAqÀ £ÉÆÃr¢ÝÃgÁ, ( ✓ ) C) £ÉÆÃrzÉÝÃªÉ ( ) D) E®è ( ) £ÉÆÃrzÀÝgÉ ªÀÄÄA¢£À ¥Àæ±ÉßUÉ ºÉÆÃV, ( E®è CAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ±É¯ï MqÉzÀÄ £ÉÆÃr.) 3. F PÀ¥Àà£É zÀAqÀUÀ½UÉ(UÁæ¥sÉÊl PÀrØ) ªÀAiÀÄgï eÉÆÃr¹ vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉàÃmï zÁæªÀtzÀ°èlÄÖ ªÀAiÀÄgï£À E£ÉßgÀqÀÄ vÀÄ¢ UÀ¼À£ÀÄß 0-12 ªÉÇïïÖ ¨ÁåljAiÀÄ zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ IÄt vÀÄ¢UÀ½UÉ eÉÆÃr¹ ¨Áålj D¥sï £À°èlÄÖ zÁæªÀtzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ «ÃQë¹. C) IÄuÁUÀæzÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀÄæ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄwÛzÉ. zsÀ£ÁUÀæzÀ PÀqÉUÉ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄwÛªÉ. D) AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ PÁtĪÀ¢®è. 4. FUÀ ¨Áålj D£ï ªÀiÁr zÁæªÀtzÀ¯ÁèUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ «ÃQë¹ C) IÄuÁUÀæzÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀÄæ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄwÛzÉ. zsÀ£ÁUÀæÀzÀ PÀqÉUÉ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄwÛªÉ. D) AiÀiÁªÀÅzÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÁtĪÀÅ¢®è. 5. CAzÀgÉ, vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉàÃmï zÁæªÀtzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉAiÀiÁ? ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 6. ºÁUÁzÀgÉ, E°è «zÀÄåvÀàçªÁºÀ¢AzÁV gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉAiÀiÁ? ( ✓ ) C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 7. «zÀÄåvÀàçªÁºÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj(¥ÀĸÀÛPÀ £ÉÆÃr) GzÁ: ¨ÉʹPÀ¯ï£À°è£À PÀ©âtzÀ »rUÀ¼ÀÄ vÀÄPÀÄÌ »rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆæëÄAiÀĪÀiï CxÀªÁ ¤PÀ̯ï£À ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. GzÁ 1. GzÁ 2. 8. ªÉÄð£À ªÀÄÆgÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ «zÀÄåvÀàçªÁºÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ. C) AiÀiÁAwæPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, ¨É¼ÀQ£À ¥ÀjuÁªÀÄ, GµÀÚ ¥ÀjuÁªÀÄ. D) GµÀÚ ¥ÀjuÁªÀÄ, PÁAwÃAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ. 9. ªÉÄð£À ªÀÄÆgÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁr.
 • 34. Class IX Page: 34 of 88 WÀlPÀ: «zÀÄåvïZÀÑQÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: NªÀiï£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀ GzÉÝñÀ: NªÀiï£À ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁVzÉ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ F PɼÀUÉ UÀÄwð¹j. ( ✓ ) 1. C«ÄÃlgï ( ) 2.ªÉÇî֫ÄÃlgÀ ( ) 3. jAiÉƸÁÖöåmï( ) 4. Qà ( ) ¨Áålj ( ) 5. gÉÆÃzsÀ ( ) 2. ªÉÇî֫ÄÃlgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ «¨sÀªÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß(ªÉÇïÉÖeï)C¼ÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. C) ¸Àj D) vÀ¥ÀÄà 3. A ¸ÀAPÉÃvÀ«gÀĪÀ C«ÄÃlgÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ «zÀÄåvÀàçªÁºÀªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. C) ¸Àj D) vÀ¥ÀÄà 4. ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ C«ÄÃlgÀ G¥ÀPÀgÀtzÀ ªÁå¦Û UÀªÀĤ¹ C) 0-1 CA¦ÃAiÀÄgÀ CxÀªÁ 0-5 «Äð C«ÄÃlgÀ D) 0-10 CA¦ÃAiÀÄgÀ E)______________ 5. ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÉÇî֫ÄÃlgÀ£À ªÁå¦Û UÀªÀĤ¹ C) 0-3 ªÉÇÃ®Ö D) 0-10 «Äð ªÉÇÃ®Ö E)______________ ªÉÄð£À avÀæzÀAvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉƽî 6. F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁrj…... C. ¨ÁåljAiÀÄ zsÀ£À vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß C«ÄÃlgÀ£À zsÀ£À vÀÄ¢UÉ F C«ÄÃlgÀ£À IÄt vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß 5 NªÀiï gÉÆÃzsÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃzsÀ¢AzÀ ªÉǯïÖ«ÄÃlgÀ£À zsÀ£À vÀÄ¢UÉ eÉÆÃr¹. D. ªÉǯïÖ«ÄÃlgÀ£À IÄt vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß 5NªÀiï gÉÆÃzsÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢UÉ F vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß jAiÉƸÁÖöåmï£À ªÉÄð£À vÀÄ¢UÉ eÉÆÃr¹. E. jAiÉƸÁÖöåmï£À PɼÀ vÀÄ¢¬ÄAzÀ Qà UÉà eÉÆÃr¹PÉƽî Qà ¬ÄAzÀ ¨ÁåljAiÀÄ IÄt vÀÄ¢UÉ eÉÆÃr¹PÉƽî. 7. FUÀ ¤ÃªÀÅ jAiÉƸÁÖöål£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄAqÀ®zÀ°è£À ªÉÇïÉÖeï ºÉaѹ C«ÄÃlgÀ UÀªÀĤ¹. C) C«ÄÃlgï£À°è «zÀÄåvÀàçªÁºÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ.( ªÀÄļÀÄî ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.) D) C«ÄÃlgÀ£À°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • 35. Class IX Page: 35 of 88 8. ºÁUÁzÀgÉ,FUÀ ¤ÃªÀÅ PÀæªÉÄÃtªÁV ªÉÇïÉÖeï ºÉaѸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV F PɼÀV£À PÉÆõÀÖPÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ C«ÄÃlgÀ C¼ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. ªÉÄð£À zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ UÁæ¥sïºÁ¼ÉAiÀÄ°è UÀÄwð¹ UÀªÀĤ¹.( ²PÀëPÀgÀ/ UɼÉAiÀÄgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ) 9. F ªÉÄð£À C¼ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÁæ¥sïºÁ¼É UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤ªÀÄä C) «¨sÀªÁAvÀgÀ ºÉaѹzÀAvÉ «zÀÄåvÀàçªÁºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. («¯ÉÆêÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀ) D) «¨sÀªÁAvÀgÀ ºÉaѹzÀAvÀ «zÀÄåvÀàçªÁºÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. (£ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ) 10. FUÀ ¤ÃªÀÅ PÉÆõÀÖPÀzÀ C¼ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß (¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî) «¨sÀªÁAvÀgÀPÀÆÌ «zÀÄåvÀàçªÁºÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÉãÀÄ? F PɼÀUÉ UÀÄwð¹ . (¹ÜgÀ vÁ¥ÀzÀ°è) C) «zÀÄåvÀàçªÁºÀªÀÅ «¨sÀªÁAvÀgÀPÉÌ «¯ÉÆêÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. (¹ÜgÀ vÁ¥ÀzÀ°è) D) «zÀÄåvÀàçªÁºÀªÀÅ «¨sÀªÁAvÀgÀPÉÌ £ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. (¹ÜgÀ vÁ¥ÀzÀ°è) ªÉÇïÉÖeï(«¨sÀªÁAvÀgÀ)(0-3) PÀgÀAmï(«zÀÄåvÀàçªÁºÀ)(0-1)/(0-5«Ä° CA¦AiÀÄgï) 1 ªÉÇïïÖ 1.5 2 2.5 3
 • 36. Class IX Page: 36 of 88 11. F ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤ªÀÄäzÉ ªÁPÀåzÀ°è NªÀiï£À ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj. 12. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 37. Class IX Page: 37 of 88 CzsÁåAiÀÄ: ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¸ÀÆAiÀÄð£À gÀZÀ£É CªÀ¢ü: 30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: ¸ÀÆAiÀÄð M¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. ¸ÀÆZÀ£É: ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî. 2. ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼À¢ ¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 1. ¥Á±Àéð 2. UÀ¨sÀð 3. ¸ÀÆAiÀÄð£À UÀ¨sÀðzÀ°è vÁ¥ÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ________________ 3. UÀ¨sÀðPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨sÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 1. «QgÀt ªÀ®AiÀÄ 2. QgÀt ªÀ®AiÀÄ 4. «QgÀt ªÀ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨sÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 1. «QgÀt ªÀ®AiÀÄ 2. ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀ®AiÀÄ 5. ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ 1. vÉÃeÉÆêÀÄAqÀ® 2. ¸ËgÀ ªÀÄAqÀ® 6. vÉÃeÉÆêÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¤RgÀªÁV UÀªÀĤ¹, K£À£ÀÄß PÁtÄ«j? 7. F ZÀÄPÉÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? 1. ¸ËgÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ 2. ZÀAzÀæ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ 8. vÉÃeÉÆêÀÄAqÀ®PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À CvÀåAvÀ ºÉÆgÀ ¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 1. ªÀtð ªÀÄAqÀ® 2. ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀ®AiÀÄ
 • 38. Class IX Page: 38 of 88 9. ¸ÀÆAiÀÄð£À CvÀåAvÀ ºÉÆgÀ ¨sÁUÀzÀ vÁ¥ÀªÀÅ______________ 10. ¸ÀÆAiÀÄð£À°ègÀĪÀ C¤®UÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 11. ¸ÀÆAiÀÄð£À ºÉÆgÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ÃQë¹, PÉÆAr DPÁgÀzÀ gÀZÀ£É EzÉAiÉÄÃ? 12. PÉÆAr DPÁgÀzÀ gÀZÀ£É EzÀÝgÉ CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 13. ¸ÀÆgÀå£À UÀ¨sÀð ¨sÁUÀ¢AzÀ G½zÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV §gɬÄj. 14. ¸ÀÆAiÀÄð£À ±ÀQÛAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. 2. 3. 4. 15. ¸ÀÆAiÀÄð£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr. 1. 2. 3. 16. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj
 • 39. Class IX Page: 39 of 88 gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ: 1. C¢gÀÄUÀ¼À ¨sËvÀ UÀÄt. 2. ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ UÀÄt. 3. ºÀÄPï£À ¤AiÀĪÀÄ. 4. PÀÄlåvÉ ºÁUÀÆ vÀ£ÀåvÉ UÀÄt. 5. CAiÀiÁ¤Pï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀªÉ¯É¤ìÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. 6. GvÀ̵Àðt ºÁUÀÆ C¥ÀPÀµÀðt QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ. 7. ¥Áè¹ÖPï zÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ. 8. ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmïzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ. 9. ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ.
 • 41. Class IX Page: 41 of 88 CzsÁåAiÀÄ: £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: C¢gÀÄUÀ¼À ¨sËvÀ UÀÄt. CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀ. GzÉÝñÀ: C¢gÀÄUÀ¼À ¨sËvÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: C¢gÀÄUÀ¼À ªÀiÁzÀj, 1. ¤ÃrgÀĪÀ C¢gÀÄUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¹ PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. CªÀ±ÀåPÀ«zÀÝ°è ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj.  C¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆúÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ w½¬Äj. (¸ÀÆZÀ£É: CzÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉʸÀVðPÀªÁV ¹UÀĪÀ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ½AzÀ ¯ÉÆúÀ CxÀªÁ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ R¤dUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¹ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.) ¨sËvÀ¹Üw. C¢gÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. §tÚ ºÉƼÉAiÀÄÄ«PÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¯ÉÆúÀ / C¯ÉÆúÀ (²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ) C¸Éâ¸ÉÆÖøï. §ÄzÀÄ §tÚ ºÀ¼À¢ EzÉ E®è ¨ÉÆÃgÁ£ï ºÀ¹gÀÄ §ÆzÀÄ §tÚ EzÉ E®è ©lÄ«Ä£À¸ï PÉA¥ÀÄ PÀ¥ÀÄà EzÉ E®è UÁ£Éðmï PÀ¥ÀÄà ©½ EzÉ E®è ¨ÁPÉìöÊmï UÉÆâ EzÉ E®è ¨ÉÆgÉÊmï PÀAzÀÄ EzÉ E®è ¨ÉAmÉÆ£ÉÊmï w½ UÉÆâ EzÉ E®è ¨ÉÆÃgÁPÀì ©½ EzÉ E®è PÉÆgÀAqÀªÀiï ZÁPÉÆïÉÃl EzÉ E®è PÁå¯ÉìöÊmï ºÀ¹gÀÄ «Ä²ævÀ ©½. EzÉ E®è ZÉÊ£Á PÉè PÉA¥ÀÄ EzÉ E®è qÉƯÉƪÉÄÊmï ©½ EzÉ E®è ¥sɮظÁágï w½ PÉA¥ÀÄ EzÉ E®è
 • 42. Class IX Page: 42 of 88 ¥sÉÊgï PÉè ©½ EzÉ E®è ¥sÀÄ®ègÀì CxÀð w½ PÉA¥ÀÄ EzÉ E®è UÁæ¥sÉÊmï w½ PÀA¥ÀÄ EzÉ E®è f¥ÀìA PÀAzÀÄ EzÉ E®è qÀAiÀiÁ£ÉÊmï ©½ EzÉ E®è ¯ÉʪÀĸÉÆÖ£ï PÀAzÀÄ EzÉ E®è ªÀiÁåUÀßmÉÃmï ©½ EzÉ E®è ªÀiÁåUÀ߸ÉÊmï ©½ EzÉ E®è gÉqÀ PÉA¥ÀÄ EzÉ E®è ¯ÉʪÉÄßöÊmï PÀ¥ÀÄà EzÉ E®è C®¨Á¸ÀÖgï ©½ EzÉ E®è PÁéqÀÓ PÀAzÀÄ EzÉ E®è CªÉÄÃy¸ÀÖ ©½ EzÉ E®è gÉqÀ ¸ÁÖAqÀ ¸ÉÆÖ£ï. PÉA¥ÀÄ EzÉ E®è ¸ÉÖAiÀiÁ£ÉÃl §ÆzÀÄ EzÉ E®è ¸ÉèÃmï §ÆzÀÄ EzÉ E®è ¹°PÁ ¸ÁåAqï PÉA¥ÀÄ EzÉ E®è 2. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrzÀ PÉÆõÀ×PÀzÀ°è ¤vÀå §¼À¸ÀĪÀ ¯ÉÆúÀ CxÀªÁ C¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹. 3. ªÉÄð£À MlÄÖ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¤ªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ««zsÀ §tÚzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¥ÀqɬÄj. 4. ªÉÄð£À MlÄÖ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Éæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr.
 • 43. Class IX Page: 43 of 88 CzsÁåAiÀÄ: zÀæªÀåzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ-1: ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ UÀÄt. CªÀ¢ü: 60¤«ÄµÀ. UÀÄj: ¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£ÀÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ; ««zsÀ C¼ÀvÉAiÀÄ ¹àçAUïUÀ¼ÀÄ, C¼ÀvÉ¥ÀnÖ, gÀ§âgï¨ÁåAqÀUÀ¼ÀÄ, gÀ§âgÀZÉAqÀÄ, PÀnÖUÉ ¸ÁÖAqï, ««zsÀ C¼ÀvÉAiÀÄ vÀÆPÀzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ (UÁæA.UÀ¼À°è) PÀ®Äè, PÀnÖUÉ, PɸÀgÀÄ. 2. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è gÀ§âgï¨ÁåAqï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ £ÉÆÃr §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 3. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ°è gÀ§âgÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ ©mÁÖUÀ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. C. gÀ§âgï vÀ£Àß £ÉÊd ¹ÜwUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. D. gÀ§âgï E£ÀÆß »UÀÄÎvÀÛzÉ. 4. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ gÀ§âgï£ÀÄß J¼ÉzÁUÀ »UÀÄΪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©mÁÖUÀ PÀÄUÀÄΪÀÅzÀÄ JAzÁzÀgÉ F jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ UÀÄgÀÄw¹. C. ¥Áè¹ÖPï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. D. ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. 5. ¤ªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ GzÁºÀgÀuÉ ¤Ãrj.(²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ) 6. ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀwð¸À®Ä PÁgÀt DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. CzÀgÀ°ègÀĪÀ DAvÀjPÀ §®¢AzÀ. D. CzÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ ¨ÁºÀå §®¢AzÀ. 7. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ°è CzÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ ¨ÁºÀå §®¢AzÀ DzÀgÉ D ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ(¥ÀÄ.¸À) £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ¸ÁÜ£À¢AzÀ ¥À®èlUÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. D. ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ¸ÁÜ£À¢AzÀ ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 8. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ°è EzÀjAzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ QæAiÉÄ. C. ¦ÃqÀ£À. (¸ÉÖç¸ï) D. J¼ÉvÀ. (¸ÉÖç£ï) 9. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ°è D ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¦ÃqÀ£À GAmÁUÀ®Ä PÁgÀt. C. J¼ÉvÀ. (¸ÉÖç£ï) D. fVvÀ. 10. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ gÀ§âgï¨ÁåAqïUÉ J¼ÉvÀ GAmÁzÁUÀ ¦ÃqÀ£À GAmÁUÀÄvÀÛzÉ F ºÉýPÉ ¸Àj CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 11. ¦ÃqÀ£À ºÁUÀÆ J¼ÉvÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ (¥ÀÄl ¸ÀASÉå) £ÀªÀÄÆ¢¹. 12. ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¦ÃqÀ£À ªÀÄvÀÄÛ J¼ÉvÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸À®Ä PɼÀV£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ.
 • 44. Class IX Page: 44 of 88 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ–2: ºÀÄPï£À ¤AiÀĪÀÄ. GzÉÝñÀ: ºÀÄPï£À ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CzÀgÀ°è ¸ÁÖAqïUÉ ¹àçAUÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹ CzÀPÉÌ C¼ÀvÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢¹, £ÀAvÀgÀ ¤ÃrgÀĪÀ ««zsÀ C¼ÀvÉ PÀ®ÄèUÀ¼À°è 50UÁæA, 100UÁæA, 150UÁæ, 200UÁæ, MAzÉÆAzÁV ¹àçAUïUÉ vÀÆUÀĺÁQ (avÀæ £ÉÆÃr) §AzÀ C¼ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹. 2. ªÉÄð£À C¼ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ vÀÆPÀ (J¼ÉvÀ) ºÉZÁÑzÀAvÉ ¹àçAUï£À »UÀÄΫPÉAiÀÄ°è (¦ÃqÀ£À) GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 3. ªÉÄïɣÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¹àçAUï£À »UÀÄΫPÉ (¦ÃqÀ£À) ºÉZÁÑzÀgÉ ¤ªÀÄä wªÀiÁð£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. J¼ÉvÀ ºÁUÀÆ ¦ÃqÀ£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ«gÀĪÀÅ¢®è. D. J¼ÉvÀ ºÁUÀÆ ¦ÃqÀ£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. 4. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¦ÃqÀ£À ºÁUÀÆ J¼ÉvÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹ (¥ÀÄ.¸ÀA.113). 5. ªÉÄð£À MlÆÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀ UÀÄt ºÉÆA¢gÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹ (¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹). 6. ¤ªÀÄä ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ UÀÄtzÀ C£ÀéAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀnÖªÀiÁr. 7. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. PÀæ.¸ÀA ªÉÆzÀ® C¼ÀvÉ. 50UÁæA. 100UÁæA. 150UÁæA. 200UÁæA 1. 2. 3.
 • 45. Class IX Page: 45 of 88 CzsÁåAiÀÄ : zÀæªÀåzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : PÀÄlåvÉ ºÁUÀÆ vÀ£ÀåvÉ UÀÄt. CªÀ¢ü: 45¤«ÄµÀ. UÀÄj : ¯ÉÆúÀzÀ PÀÄlå ºÁUÀÆ vÀ£Àå UÀÄtªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. 1. C®Äå«Ä¤AiÀÄA ºÁ¼É, 2. vÁªÀÄæzÀ ºÁ¼É, 3. ¸ÀÄwÛUÉ(PÀ®Äè), 4.vÀAwUÀ¼ÀÄ (vÁªÀÄæ, PÀ©ât, C®Äå«Ä¤AiÀÄA). 2. ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ºÁ¼ÉAiÀÄAwgÀĪÀ ºÁUÀÆ vÀAwAiÀÄAwgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹. 3. ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è C®Äå«Ä¤AiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ £Á¯ÁÌgÀÄ ¨Áj §rzÀÄ £ÉÆÃr £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 4. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ°è CzÀgÀ°è GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ(¥ÀÄ.¸ÀA.114) £ÀªÀÄÆ¢¹. 5. ªÉÄð£À GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¯ÉÆúÀUÀ½UÉ §rzÁUÀ CzÀgÀ°è ¸ÀA¦qÀ£À §®¢AzÀ (J¯Áè ¢QÌUÀÆ «¸ÁÛgÀªÁUÀĪÀ) ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ DPÁgÀzÀ°è gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ F ºÉýPÉ, C. ¸Àj. D. vÀ¥ÀÄà. 6. ªÉÄð£À MlÆÖ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ jÃwAiÀiÁUÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. PÀÄlå D. vÀ£Àå. 7. FUÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ ºÁUÉ EgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ºÁ¼ÉAiÀÄ ¹Üw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÁgÀt. C. CzÀPÉÌ ±ÁR ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ. D. CzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ. E. ±ÁR ¤Ãr MvÀÛqÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ. 8. ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ°è ªÉÄð£À GvÀÛgÀzÀAvÉ EvÀgÀ CzÀgÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr. 9. ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ°è PÀªÀiÁägÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß, C. PÁ¹ §rzÀÄ DPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. D. PÉêÀ® PÁ¸ÀĪÀgÀÄ. 10. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ°è ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ¹ CzÀPÉÌ §rzÁUÀ CzÀPÉÌ ºÁ¼ÉAiÀÄ DPÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ, F ºÉýPÉ C. ¸Àj. D. vÀ¥ÀÄà. 11. FUÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ GvÀÛj¹. C. zÁgÀzÀAvÉ J¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ. D. ºÁ¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ. 12. FUÀ E§âgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ EPÀ̼ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀAwAiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄ¢UÉ »rzÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀPÉÌ »r¬Äj ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ (2-5 ¤«ÄµÀ) PÁ¬Ä¹ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ JgÀqÀÄ PÀqɬÄAzÀ J¼É¬Äj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹.
 • 46. Class IX Page: 46 of 88 13. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ CzÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. (¥ÀÄl ¸ÀASÉåÀ). 14. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ°è ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ PÀµÀðPÀ ¦ÃqÀ£À¢AzÀ ( ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è J¼ÉAiÀÄĪÀ UÀÄt) ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ (¥ÀÄl ¸ÀASÉåÀ). C. PÀÄlå UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. D. vÀ£Àå UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. 15 ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ºÉÆAzÀ®Ä PÁgÀt. C. ¸ÀA¦qÀ£Á §® (J¯Áè ¢QÌUÀÆ «¸ÁÛgÀªÁUÀĪÀ) D. PÀµÀðPÀ ¦ÃqÀ£À. (¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è J¼ÉAiÀÄĪÀ UÀÄt) 16. ªÉÄð£À MlÄÖ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ vÀAwAiÀÄ gÀÆ¥À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀµÀðPÀ ¦ÃqÀ£ÀªÀÅ (¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£À°è J¼ÉAiÀÄĪÀ UÀÄt) ºÁUÀÆ ºÁ¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀA¦qÀ£Á §® (J¯Áè ¢QÌUÀÆ «¸ÁÛgÀªÁUÀĪÀ) PÁgÀt JA§ ºÉýPÉ__________ C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 17. FUÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ vÀAwAiÀÄAwgÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÁ¼ÉAiÀÄAwgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß J°è §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 18. ªÉÄð£À MlÆÖ ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹.
 • 47. Class IX Page: 47 of 88 CzsÁåAiÀÄ: gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §AzsÀUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü: 90¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: CAiÀiÁ¤Pï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀªÉ¯É¤ìÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. GzÉÝñÀ: CAiÀiÁ¤Pï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀªÉ¯É¤ìÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Ej¸À¯ÁVzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV «ÃQë¹ PɼÀUÉ PÉÆlÖªÀÅUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw¹. C. G¥ÀÄà. (NaCl) D. ¥ÉÆÃmÁå¹AiÀĪÀiï PÉÆèÃgÉÊqï. ( KCl ) E. ¦AUÁt ¥ÁvÉæ F. ªÀÄzÀå ¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀzÀ. G. EPÀ̼À. H. ¥Àæ£Á¼À. IÄ. ¨ÉAfãï ( C6H6) IÆ. J¯ï.E.r ¢Ã¥À vÀAwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï PÉÆñÀ eÉÆÃr¹zÀ ¸ÁzsÀ£À J. ªÉÄÃt. K. ¹ÃªÉÄ JuÉÚ 2. ªÉÄïÉÀ «ÃQë¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è G¥ÀÄà. (NaCl) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃmÁå¹AiÀĪÀiï PÉÆèÃgÉÊqï. ( KCl ) PÉÆoÀrAiÀÄ GóóµÀÚvÉAiÀÄ°è (¸ÀzÀåzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è) AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ? 3. ªÉÄÃ¯É PÉÆlÖ G¥Àà£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃr, ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 4. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ G¥Àà£ÀÄß MAzÀÄ ¦AUÁt ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ºÁQ ªÀÄzÀå ¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁ¬Ä¹ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-10¤«ÄµÀ) ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 5. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ, G¦à£À “PÀgÀUÀĪÀ ©AzÀÄ”. 6. MAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¸Àé®à ¨ÉAfãï ( C6H6) vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀgÀ®Æè ¸Àé®à G¥Àà£ÀÄß (¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï PÉÆèÃgÉÊqï) ºÁQ ZÀ£ÁßV PÀÄ®ÄQ, §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. zÀæªÀåzÀ ¹ÜwUÀ¼À §UÉÎ AiÉÆÃa¹. ªÀ¸ÀÄÛ«£À PÀgÀUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ«£À §UÉÎ AiÉÆÃa¹.
 • 48. Class IX Page: 48 of 88 7. MAzÀÄ 100 «Ä °Ã ©ÃPÀj£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 «Ä °Ã ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, CzÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3UÁæA £ÀµÀÄÖ G¥Àà£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ZÉ£ÁßV PÀÄ®ÄQ.£ÀAvÀgÀ PÉÆlÖ J¯ï.E.r ¢Ã¥À, vÀAwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï PÉÆñÀ eÉÆÃr¹zÀ ¸ÁzsÀ£ÀzÀ JgÀqÀÆ vÀÄ¢ UÀ¼À£ÀÄß G¦à£À zÁæªÀtzÀ°è C¢Ý, §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. (¸ÀÆZÀ£É: ªÉÄð£À «zÀÄåvïPÉÆñÀ eÉÆÃqÀuÉ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj.) 8. J¯ï E r §®â ºÀwÛ GjzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÀ櫹zÀ CxÀªÁ d°ÃAiÀÄ zÁæªÀt ¹ÜwAiÀÄ°è G¥ÀÄà ªÁºÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÉÃ? (¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ) C) ºËzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. D) E®è ºÉüÀ¯ÁUÀzÀÄ. 9. ºÁUÁzÀgÉ, ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹zÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ½UÉ K£É£ÀÄßvÁÛgÉ? (¤ªÀÄä ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ,) ZÀlĪÀnPÉ-2. 1. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÃt, ¹ÃªÉÄJuÉÚ, ¨ÉAfãï (C6H6), J¯ï ¦ f. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Ej¸À¯ÁVzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹ PÉÆoÀrAiÀÄ GóóµÀÚvÉAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ? 2. PÉÆlÖ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃr,¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ°è §gɬÄj. 3. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¦AUÁt ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ºÁQ ªÀÄzÀå ¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁ¬Ä¹ ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 4. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ªÉÄÃtzÀ PÀgÀUÀĪÀ ©AzÀÄ..... zÀæªÀåzÀ ¹ÜwUÀ¼À §UÉÎ AiÉÆÃa¹.
 • 49. Class IX Page: 49 of 88 5. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄAvÉ MAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¸Àé®à ¨ÉAfãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀgÀ®Æè ¸Àé®à ªÉÄÃtzÀ vÀÄAqÀ£ÀÄß ºÁQ ZÀ£ÁßV PÀÄ®ÄQ, §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 6. PÉÆlÖ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¦AUÁt ¥ÁvÉæAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À¢AzÀ PÁ¬Ä¹. £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ J¯ï E r ¢Ã¥À, vÀAw,ºÁUÉÆ «zÀÄåvï PÉÆñÀ ºÉÆA¢zÀ ¸ÁzsÀ£ÀzÀ JgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÀVzÀ ªÉÄÃtzÀ°è C¢Ý J¯ï.E.r §®âzÀ°è DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 7. ºÁUÁzÀgÉ, ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÀ櫹zÀ CxÀªÁ d°ÃAiÀÄ zÁæªÀt ¹ÜwAiÀÄ°è ªÉÄÃt ªÁºÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢®è, F ºÉýPÉ.. C) vÀ¥ÀÄà. D) ¸Àj. 8. ZÀlĪÀnPÉ 2 gÀ°è ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹zÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ K£É£ÀÄßvÁÛgÉ? (¤ªÀÄä ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ) 9. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnÉPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj
 • 50. Class IX Page: 50 of 88 CzsÁåAiÀÄ: gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: GvÀ̵Àðt ºÁUÀÆ C¥ÀPÀµÀðt QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ. UÀÄj: GvÀ̵Àðt QæAiÉÄ ºÁUÀÆ C¥ÀPÀµÀðt QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ CªÀ¢ü: 45¤«ÄµÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï CxÀªÁ vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉáÃmï(CuSO4), ¤ÃgÀÄ, zÁgÀ, UÁf£À PÀrØ, PÀ©âtzÀ ªÉƼÉUÀ¼ÀÄ (2), ©ÃPÀgï, ¥Àæ£Á¼À (2). 2. ¤ÃrzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ©ÃPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ 20«Ä. °Ã. ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ 2-3 anPÉ PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï£ÀÄß ºÁQ UÁf£À PÀrجÄAzÀ PÀ®Q PÀgÀV¹ zÁæªÀt ªÀiÁrPÉÆ½î £ÀAvÀgÀ ¤ÃrgÀĪÀ JgÀqÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸ÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ C ªÀÄvÀÄÛ § JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹, FUÀ zÁæªÀtzÀ §tÚªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 3. vÀAiÀiÁj¹zÀ zÁæªÀtUÀ¼À°è MAzÀgÀ°è (§) ªÀiÁvÀæ 2-3 ºÉƸÀzÁzÀ PÀ©âtzÀ ªÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß zÁgÀ PÀnÖ CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ E½©r, vÀPÀëtzÀ «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. C. zÁæªÀtzÀ°è §tÚ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. D. zÁæªÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ E®è. 4. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ E®è JAzÁzÀgÉ JgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ zÁæªÀtªÀ£ÀÄß «ÃQë¹ £ÀAvÀgÀ ªÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUɬÄj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 5. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ E£ÉÆßAzÀÄ (C) jÃwAiÀÄ zÁæªÀtzÉÆA¢UÉ ºÉÆð¹ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj. 6. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ zÁæªÀt (§) ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ ªÉƼÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ £ÀqÉ¢zÉ F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ UÀÄgÀÄw¹ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹. C. ºËzÀÄ. D. E®è. 7. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ ºËzÀÄ JAzÁzÀgÉ D QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. 8. ªÉÄð£À ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ PÀ©âtªÀÅ vÁªÀÄæzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ ºÁUÀÆ vÁªÀÄæªÀÅ PÀ©âtzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÉ. C. ºËzÀÄ. D. E®è. ZÀað¹: zÁæªÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä UÁf£À PÀrØ, UÁf£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §zÀ®Ä ¯ÉÆúÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ §¼À¸À§ºÀÄzÉ?
 • 51. Class IX Page: 51 of 88 9. ªÉÄð£À ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ PÀ©âtªÀÅ vÀ£Àß UÀÄtªÀ£ÀÄß zÁæªÀtzÀ°è ©lÄÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 10. ªÉÄð£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ PÀ©âtªÀÅ E¯ÉPÁÖç£À£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆlÄÖ PÀ©âtzÀ CAiÀiÁ£ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 11. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ F QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß----- C. GvÀ̵ÀðuÉ. D. DPÀµÀðuÉ E. C¥ÀPÀµÀðuÉ. 12. ªÉÄð£À GvÀÛgÀzÀAvÉ vÁªÀÄæzÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ zÁæªÀt¢AzÀ vÁªÀÄæ GAmÁzÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 13 ªÉÄð£À ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ vÁªÀÄæzÀ CAiÀiÁ£ÀÄ E¯ÉPÁÖç£À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀÄæ GAmÁVzÉ F ºÉýPÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 14. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ ¸Àj JAzÁzÀgÉ F QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ------------ C. GvÀ̵ÀðuÉ. D. C¥ÀPÀµÀðuÉ. E. DPÀµÀðuÉ. 15. ªÉÄð£À MlÄÖ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ GvÀ̵ÀðuÉ ºÁUÀÆ C¥ÀPÀµÀðuÉ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢ªÉ F ºÉýPÉ. C. ¸Àj. D. vÀ¥ÀÄà. 16. ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ ¸Àj JAzÁzÀgÉ F QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß___________J£ÀÄߪÀgÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ (¥ÀÄ. ¸ÀA. 258). 17. ªÉÄð£À MlÆÖ ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. £É£À¦¹PÉƽî: ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÁUÀ «zÀÄåzÁ«µÀÖ PÀtUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CAiÀiÁ£ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ
 • 52. Class IX Page: 52 of 88 CzsÁåAiÀÄ: ¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¥Áè¹ÖPï£À «zsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ. GzÉÝñÀ: ¥Áè¹ÖPï£À «zsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¯ÁVzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. C. ºÀ¼ÉAiÀÄ lÆvï ¨Éæ±ï. D. PÀ®Äè. E. PÀnÖUÉ. F. ¥Áè¹ÖPï. G. UÁè¸ï. H. ¨ÉPÀ¯ÉÊmï. IÄ. ¦AUÁt ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ. IÄ. SÁ° ¥É¤ß£À j¦ü¯ï 2. ªÉÄÃ¯É PÉÆlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢ ¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁV «AUÀr¹. 3. ªÉÄÃ¯É ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ(PÀÈvÀPÀ) ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ºÉZÁÑV §¼À¸ÀĪÀ PÀÈvÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀŪÀÅ? ¸ÀÆZÀ£É: ¥Áè¹ÖPï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ JZÀÑjPɬÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ¬Ä¹zÀ ¥Áè¹ÖPï£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï PÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ fëUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV ¥Áè¹ÖPï£ÀÄß ¸ÀÄqÀ¨ÁgÀzÀÄ. 4. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ lÆvï¨Éæ±ï zÀ vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀivÀÄÛ PÀÄPÀÌgï zÀ »rPÉAiÀÄ vÀÄAqÀ£ÀÄß EPÀ̼À¢AzÀ »rzÀÄ ¹àjmï ¯ÁåA¥ïzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁ¬Ä¹, §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. PÀæ.¸À A ¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1 2 3 4 EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è J®è PÀqÉAiÀÄÆ Cwà ºÉZÀÄÑ §¼À¸ÀĪÀ, ºÀUÀÄgÀ«gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ.
 • 53. Class IX Page: 53 of 88 4. PÉÆlÖ SÁ° ¥É¤ß£À j¦ü¯ï, lÆvï¨Éæ±ï zÀ vÀÄ¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄPÀÌgï zÀ »rPÉAiÀÄ vÀÄAqÀ£ÀÄß ¹àjmï ¯ÁåA¥ïzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁ¬Ä¹ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥ÀPÉÌ ( DPÁgÀPÉÌ) ¨ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹,»ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¹, ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉ £ÀªÀÄÆ¢¹. 5. ’’¥Áè¹ÖPï£ÀÄß PÀgÀV¹ CzÀÄ zÀæªÀ¹ÜwAiÀÄ°èzÁÝUÀ CzÀPÉÌ §tÚ ¨Égɹ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DPÁgÀUÀ½UÉ CZÀÄÑ ºÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ««zsÀ §tÚzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄwÛzÉÝêɒ’ C) ªÉÄð£À ºÉýPÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ. D) ªÉÄð£À ºÉýPÉ vÀ¥ÁàVzÉ. 6. ‘PÀÄPÀÌgï zÀ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß (¨ÉPÀ¯ÉÊmï)PÁ¬Ä¹ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥À PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt PÉÆr. 7. ºÁUÁzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ (¥ÀÄ ¸ÀA 143) ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ lÆvï ¨Éæ±ï ºÁUÀÆ PÀÄPÀÌgï zÀ »rPÉAiÀÄ(¨ÉPÀ¯ÉÊmï) UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ EªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVªÉ? ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ° eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. C) D) 8. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PɼÀUÉ PÉÆlÖ mÉç¯ï£À°è ¥Áè¹ÖPïUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ¸À»vÀ ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 9. F ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. ¥Áè¹ÖPï ªÀÄÈzÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°èzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄlÖzÉÃ, CzÀ£ÀÄß ¨ÁV¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥À PÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹. PÀÄPÀÌgï zÀ »rPÉAiÀÄ vÀÄAqÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ PÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¹. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁVzÁÝUÀ CxÀªÁ zÀæªÀ¹ÜwAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. PÀæ.¸ÀA
 • 54. Class IX Page: 54 of 88 CzsÁåAiÀÄ: ¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmïzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï£À UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¢ü: 90¤«ÄµÀ. CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.  ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ Ej¸À¯ÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ‘CrUÉ ¸ÉÆÃqÁ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ºÁUÁzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ EzÀgÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÄ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ°Ã eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. C. G¥ÀÄà. (NaCl) H. ©ÃPÀgï-2(100 «ÄÃ.°). D. ¤ÃgÀÄ. IÄ. PÁå°ìAiÀÄA DPÉìöÊqï( CaO) E. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï.(NaHCO3) J. ¸ÁÖç F. zÉÆqÀØ ¥Àæ£Á¼À. K. °lä¸À PÁUÀzÀ (PÉA¥ÀÄ) G. gÀ§âgï lÆå¨ï. L. ¥À槮 ¸À®ÆájPÀ DªÀÄè. (Con H2SO4) M. ¥À槮 ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè.( Con. HCl) 2. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¹, CzÀgÀ §tÚªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ°Ã eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 3. PÉÆlÖ ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃr, ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹.. 4. MAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¸Àé®à ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 «Ä °Ã) CzÀPÉÌ ¸Àé®à ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï£ÀÄß (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0.5 UÁæA) ¨Égɹ ZÀ£ÁßV PÀÄ®ÄQ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 5. PÉÆlÖ ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï£ÀÄß (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3UÁæA) MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è (¨Á¬Ä°AUï lÆå¨ï) vÉUÉzÀÄPÉƽî, EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ gÀ§âgï ©gÀqÉAiÀÄ( MAzÀÄ gÀAzsÀæzÀ) gÀAzsÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÀ§âgÀ lÆå¨ï ¸ÉÃj¹, gÀ§âgÀ lÆå¨ï ¸ÉÃj¹zÀ gÀ§âgï ©gÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ£Á¼ÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÄaÑj( ºÉÆgÀV£À UÁ½ M¼ÀºÉÆÃUÀzÀAvÉ, M¼ÀV£À UÁ½ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ)£ÀAvÀgÀ ¥Àæ£Á¼ÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹, §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. MgÀlÄ, ªÀÄÈzÀÄ, £ÀÄtÚ£ÉAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À §UÉÎ AiÉÆÃa¹.