GuruBhaktiYog

267 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GuruBhaktiYog

 1. 1. aÉÑà pÉÌ£ü rÉÉåaÉ (Guru Bhakti Yog) sÉåZÉMü ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlS xÉUxuÉiÉÏ xÉqmÉÉSMü ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ xÉΊSÉlÉÇS ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AÉMüsmÉeÉlqÉMüÉåOûÏlÉÉÇ rÉ¥ÉuÉëiÉiÉmÉÈ Ì¢ürÉÉÈ| iÉÉÈ xÉuÉÉïÈ xÉTüsÉÉ SåÌuÉ aÉÑÃxÉÇiÉÉåwÉqÉɧÉiÉÈ|| „Wåû SåuÉÏ! MüsmÉmÉrÉïliÉ Måü, MüUÉåÄQûÉåÇ eÉlqÉÉåÇ Måü rÉ¥É, uÉëiÉ, iÉmÉ AÉæU zÉÉx§ÉÉå£ü Ì¢ürÉÉLÆ... rÉå xÉoÉ aÉÑÃSåuÉ Måü xÉÇiÉÉåwÉ qÉÉ§É xÉå xÉTüsÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû|‟ (pÉaÉuÉÉlÉ zÉÇMüU) AqÉÉlÉqÉixÉUÉå S¤ÉÉå ÌlÉqÉïqÉÉå SØÄRûxÉÉæWØûSÈ| AxÉiuÉUÉåÅjÉï ÎeÉ¥ÉÉxÉÑÈ AlÉxÉÔrÉÑÈ AqÉÉåbÉuÉÉMçü|| „xÉÎizÉwrÉ qÉÉlÉ AÉæU qÉixÉU xÉå UÌWûiÉ, AmÉlÉå MüÉrÉï qÉåÇ S¤É, qÉqÉiÉÉ UÌWûiÉ, aÉÑà qÉåÇ SØÄRû mÉëÏÌiÉuÉÉsÉÉ, ÌlɶÉsÉÍcɨÉ, mÉUqÉÉjÉï MüÉ ÎeÉ¥ÉÉxÉÑ, DwrÉÉï xÉå UÌWûiÉ AÉæU xÉirÉuÉÉSÏ WûÉåiÉÉ Wæû|‟ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 2. 2. AlÉÑ¢üqÉ ...................................................................................................................................... 7 म ....................................................................................................................................... 7 भ य म ........................................................................................................... 10 प.प. रम बप ए भ भ ............................................................. 11 र १- भ य .......................................................................................................14 भ य ....................................................................................................... 14 भ य ....................................................................................................... 14 भ य ................................................................................................ 14 भ य ए प म ................................................................................ 15 भ य फऱ ...................................................................................................... 15 भ य ................................................................................................. 16 भ य म ................................................................................................... 16 इ म भय .................................................................................................... 16 भ य मऱ ......................................................................................... 17 भ य म य ...................................................................................... 17 म ....................................................................................................... 17 भ य म ................................................................................................... 18 य ए........................................................................................................... 18 र -२- और य .................................................................................................... 20 म ................................................................................................................. 20 भ भ ................................................................................................. 20 ................................................................................................................... 20 य ..................................................................................................... 21 य ................................................................................................................. 22 य ............................................................................................................... 22 प य ................................................................................................. 23 और म .............................................................................................. 23 य ऱए म य रय ................................................................................... 24 र ३- भ .......................................................................................... 25 प प य र ...................................................................................................... 25
 3. 3. य .............................................................................................................. 25 प .................................................................................................................. 25 म यम म र र ..................................................................................... 26 य म म म ............................................................................................ 27 पर ......................................................................................................................... 27 य म भ म ................................................................................. 28 र य ................................................................................................................. 29 य ........................................................................................................ 29 य य ............................................................................................................. 30 भ और ..................................................................................................... 30 पऱ म य ...................................................................................................... 31 य .................................................................................................................. 31 र ४- भ ............................................................................................ 32 भ यम ............................................................................................................... 32 य ............................................................................................................. 32 प ................................................................................................................... 33 य र ए ........................................................................................... 34 ए म प ............................................................................................. 35 म प म .......................................................................................................... 35 मर ब .................................................................................................... 36 प य .................................................................................................. 36 प ऱ ............................................................................. 37 प य य ........................................................................................... 37 र ५- म .................................................................................................... 39 ए म य .................................................................................................. 39 र य............................................................................................................ 39 भ ऱय य य ............................................................................................... 40 र र .................................................................................... 41 य य और ...................................................................... 41 र .................................................................................................... 42 र ................................................................................................................... 42 र ६- भ य ....................................................................................... 44
 4. 4. ऱ ............................................................................................... 44 य मऱ ..................................................................................................... 44 म मप ..................................................................................................... 45 घट ............................................................................................................... 45 प र .......................................................................................................... 45 ................................................................................................................ 46 बढ़ र .............................................................................................. 46 ................................................................................................................... 47 पऱ र ..................................................................................................... 47 य म -र ................................................................................................. 47 मऱ .............................................................................................................. 48 ................................................................................................................... 48 र ७- प .............................................................................. 49 य मऱ ............................................................................................... 49 ब म ........................................................................................................... 50 ......................................................................................................... 50 म ब ऱ य ........................................................................................ 50 म .................................................................................................. 51 प र- र ......................................................................................... 51 म .................................................................................................. 52 म म .......................................................................................................... 53 य..................................................................................................... 53 य म ........................................................................................................ 54 म- र र य ........................................................................................... 55 र ८- भ र ......................................................................................... 56 य म ............................................................................................ 56 य ब ................................................................................................... 56 र ....................................................................................................... 57 य य ........................................................................................................ 58 प पर ......................................................................................................... 59 र म ............................................................................................................. 59 प ................................................................................................................... 60
 5. 5. र य- ...................................................................................................... 60 म य ...................................................................................................... 61 र ९- भ ............................................................................................... 62 म ............................................................................................................... 62 भ प ............................................................................................................... 62 य भ ............................................................................................................ 64 र- र ब रऱ म ........................................................................... 65 म ........................................................................................................ 65 य..................................................................................................... 66 य म य ................................................................................ 67 र य ..................................................................................... 68 र ............................................................................................................ 69 प य ........................................................................................ 69 र १० - भ ...................................................................................... 70 य य य र यम ................................................................................................. 70 ऱ पर .................................................................................................. 70 य र .............................................................................................................. 71 य म... .......................................................................................................... 72 भ ऱ भ ............................................................................................................ 73 मऱ.......................................................................................................... 74 भ .................................................................................................................. 75 और ........................................................................................................................ 76 म ऱए यम ......................................................................................................... 77 प यम ..........................................................................................................................80 म य र भ ............................................................................................................. 81 ‟ प ऱ......‟ ........................................................................................................... 81
 6. 6. aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ, aÉÑà Måü mÉëÌiÉ ÍzÉwrÉ MüÐ pÉÌ£ü MæüxÉÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL LuÉÇ aÉÑà Måü qÉÉaÉïSzÉïlÉ Måü ²ÉUÉ xÉÉkÉMü ÍzÉwrÉ ÌMüxÉ mÉëMüÉU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüU xÉMüiÉÉ Wæû, CxÉ ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ mÉÔerÉ ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlSeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå AmÉlÉÏ MüD mÉÑxiÉMüÉåÇ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ Wæû| ´ÉÏ aÉÑÃSåuÉ Måü AaÉëaÉhrÉ ÍzÉwrÉ LuÉÇ ElÉMåü ÌlÉeÉÏ UWûxrÉqÉǧÉÏ ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ xÉΊSÉlÉÇSeÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü xuÉÉqÉÏ eÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÐ mÉÑxiÉMüÉåÇ qÉåÇ xÉå aÉÑà LuÉÇ aÉÑÃpÉÌ£ü Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ eÉÉå eÉÉå ÍsÉZÉÉ aÉrÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ xÉÇMüÍsÉiÉ MüUMåü AsÉaÉ mÉÑxiÉMü Måü ÃmÉ qÉåÇ mÉëMüÉÍzÉiÉ MüUlÉÉ AirÉÇiÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| AiÉÈ ElWûÉåÇlÉå rÉWû 'aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ' mÉÑxiÉMü MüÉ xÉqmÉÉSlÉ ÌMürÉÉ| AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ ÌuÉcÉUlÉå uÉÉsÉå xÉÉkÉMüÉåÇ Måü ÍsÉL rÉWû mÉÑxiÉMü oÉWÒûiÉ WûÏ EmÉrÉÉåaÉÏ Wæû, CiÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ, LMü AÉzÉÏuÉÉïS Måü xÉqÉÉlÉ Wæû| xÉSaÉÑÃSåuÉ Måü M×ümÉÉ-mÉëxÉÉSÃmÉ rÉWû mÉÑxiÉMü AÉmÉMüÉå AqÉUiuÉ, mÉUqÉ xÉÑZÉ AÉæU zÉÉÎliÉ mÉëSÉlÉ MüUå rÉWûÏ AprÉjÉïlÉÉ...... AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ म xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlS MüqÉï AÉæU Mü¨ÉÉï, mÉSÉjÉï AÉæU urÉÌ£ü Måü xÉqoÉlkÉ xÉå ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû LMü mÉëÌ¢ürÉÉ Wæû, cÉåiÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| oÉɽ mÉSÉjÉï AÉæU AÉliÉËUMü ÎxjÉÌiÉ MüÐ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ xÉoÉ mÉëÌ¢ürÉÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû| qÉlÉÑwrÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESpÉuÉ rÉWû LåxÉÏ WûÏ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ Måü ²ÉUÉ bÉÌOûiÉ LMü UWûxrÉqÉrÉ mÉëÌ¢ürÉÉ Wæû| qÉÔsÉiÉÈ ¥ÉÉlÉ xÉÉuÉï̧ÉMü Wæû AÉæU ExÉMåü ÍsÉL MüÉåD mÉëÌ¢ürÉÉ AÉuÉzrÉMü lÉWûÏÇ Wæû| mÉUliÉÑ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ qÉÉlÉå pÉÉuÉÉiÉÏiÉ cÉåiÉlÉÉ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ xÉqoÉÎlkÉiÉ urÉÌ£ü qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ Wæû| xÉuÉÉåïŠ ¥ÉÉlÉ MüÉå xuÉÃmÉ¥ÉÉlÉ-. AmÉlÉå xÉirÉ AÎxiÉiuÉ Måü oÉÉåkÉ ÌuÉwÉrÉMü ¥ÉÉlÉ MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉ qÉåÇ CxÉ xuÉÃmÉ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ qÉlÉ MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ AÍpÉurÉÌ£ü MüÐ xÉÉmÉå¤É mÉëÌ¢ürÉÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU ESrÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ Måü SÉæUÉlÉ ¥ÉÉlÉ uÉ×̨ɥÉÉlÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ AÉæU uÉ×̨ɥÉÉlÉ ÌlÉͶÉiÉ ÃmÉ xÉå cÉåiÉlÉÉ MüÐ SåzÉ LuÉÇ MüÉsÉ xÉå oÉ® AuÉxjÉÉ Wæû| qÉÉlÉxÉzÉÉx§É ÎeÉxÉå ¥ÉÉlÉ MüWûiÉÉ Wæû uÉWû uÉ×̨ɥÉÉlÉ Wæû| ExÉMüÐ mÉëoÉsÉiÉÉ, urÉÉmÉMüiÉÉ AÉæU aÉWûlÉiÉÉ AsÉaÉ-AsÉaÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| uÉ×̨ɥÉÉlÉ oÉɽ MüqÉï AÉæU Mü¨ÉÉï, mÉSÉjÉï AÉæU urÉÌ£ü Måü xÉqoÉlkÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ EimÉ³É lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| CxÉ ÌuÉµÉ qÉåÇ MüÉåD pÉÏ bÉOûlÉÉ SÉå bÉOûlÉÉ rÉÉ ÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ Måü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå WûÏ bÉÌOûiÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû AÉæU iÉpÉÏ uÉ×̨ɥÉÉlÉ EimÉ³É WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ Måü ¢üqÉzÉÈ AÉÌuÉwMüÉU Måü ÍsÉL AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï MüÉ xÉÉkÉMü Mü¨ÉÉï rÉÉ urÉÌ£ü Måü ÃmÉ qÉåÇ qÉÉlÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| AoÉ SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ rÉÉ urÉÌ£ü MüqÉï Måü ÃmÉ qÉåÇ AÉuÉzrÉMü Wæû| eÉoÉ LåÎcNûMü AlÉÑzÉÉxÉlÉ AÉæU LMüÉaÉëiÉÉ Måü ²ÉUÉ AmÉlÉå qÉlÉ MüÐ ÌlÉqÉïsÉiÉÉ oÉÄRûiÉÏ Wæû iÉoÉ pÉÉuÉÉiÉÏiÉ cÉåiÉlÉÉ Måü mÉëÌiÉÌoÉqoÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉÌuÉwMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû| ¥ÉÉlÉ Måü AÉÌuÉwMüÉU MüÐ qÉɧÉÉ MüÉ TüMïü qÉlÉ MüÐ ÌlÉqÉïsÉiÉÉ Måü TüMïü Måü MüÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU Måü ¥ÉÉlÉ Måü ESpÉuÉ Måü ÍsÉL oÉɽ xÉÉkÉlÉ, MüqÉï rÉÉ Ì¢ürÉÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| AiÉÈ xÉÉkÉMü qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉÌuÉpÉÉïuÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ
 7. 7. WûÉåiÉÏ Wæû| mÉUxmÉU mÉëpÉÉÌuÉiÉ MüUlÉå MüÐ xÉÉuÉï̧ÉMü mÉëÌ¢ürÉÉ Måü ÍsÉL LMü SÕxÉUå Måü mÉÔUMü SÉå pÉÉaÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ aÉÑÃ-ÍzÉwrÉ WæÇû| ÍzÉwrÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ ÍzÉwrÉ MüÐ mÉɧÉiÉÉ AÉæU aÉÑà MüÐ cÉåiÉlÉÉzÉÌ£ü mÉU AuÉsÉÎqoÉiÉ Wæû| ÍzÉwrÉ MüÐ qÉÉlÉÍxÉMü ÎxjÉÌiÉ AaÉU aÉÑà MüÐ cÉåiÉlÉÉ Måü AÉaÉqÉlÉ Måü AlÉÑÃmÉ mÉrÉÉïmiÉ qÉɧÉÉ qÉåÇ iÉærÉÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉÉå ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉSÉlÉ-mÉëSÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| CxÉ oÉë¼ÉhQû qÉå MüÉåD pÉÏ bÉOûlÉÉ bÉÌOûiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL rÉWû mÉÔuÉïzÉiÉï Wæû| eÉoÉ iÉMü xÉÉuÉï̧ÉMü mÉëÌ¢ürÉÉ Måü LMü SÕxÉUå Måü mÉÔUMü LåxÉå SÉå pÉÉaÉ rÉÉ SÉå AuÉxjÉÉLÆ CMü•ûÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉoÉ iÉMü MüWûÏÇ pÉÏ, MüÉåD pÉÏ bÉOûlÉÉ bÉÌOûiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| „AÉiqÉ-ÌlÉUϤÉhÉ Måü ²ÉUÉ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ xuÉiÉÈ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû AÉæU CxÉÍsÉL oÉɽ aÉÑà MüÐ ÌoÉsMÑüsÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû.....‟ rÉWû qÉiÉ xÉuÉïxuÉÏM×üiÉ lÉWûÏÇ oÉlÉ xÉMüiÉÉ| CÌiÉWûÉxÉ oÉiÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ¥ÉÉlÉ MüÐ WûU LMü zÉÉZÉÉ qÉåÇ ÍzɤÉhÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ Måü ÍsÉL ÍzɤÉMü MüÐ xÉbÉlÉ mÉëuÉ×Ì¨É AirÉÇiÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| rÉÌS ÌMüxÉÏ pÉÏ urÉÌ£ü qÉåÇ, ÌMüxÉÏ pÉÏ xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ, xÉWûeÉ UÏÌiÉ xÉå ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ xÉÇpÉuÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå xMÔüsÉ, MüÊsÉåeÉ LuÉÇ rÉÔÌlÉuÉÍxÉïÌOÇûrÉÉåÇ MüÐ MüÉåD AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| eÉÉå sÉÉåaÉ 'ÍzɤÉMü MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ, xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå MüÉåD urÉÌ£ü MÑüzÉsÉ oÉlÉ xÉMüiÉÉ Wæû......' LåxÉå aÉsÉiÉ qÉÉaÉï mÉU sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå qÉiÉ MüÉ mÉëcÉÉU mÉëxÉÉU MüUiÉå WæÇû uÉå sÉÉåaÉ xuÉrÉÇ iÉÉå ÌMüxÉÏ ÍzɤÉMü Måü ²ÉUÉ WûÏ ÍzÉͤÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû| WûÉð, ¥ÉÉlÉ Måü ESrÉ Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ rÉÉ ÌuɱÉjÉÏï Måü mÉërÉÉxÉ MüÉ qÉWû¨uÉ MüqÉ lÉWûÏÇ Wæû| ÍzɤÉMü Måü EmÉSåzÉ ÎeÉiÉlÉÉ WûÏ ExÉMüÉ pÉÏ qÉWû¨uÉ Wæû| CxÉ oÉë¼ÉhQû qÉåÇ Mü¨ÉÉï LuÉÇ MüqÉï xÉirÉ Måü LMü WûÏ xiÉU mÉU ÎxjÉiÉ WæÇû, YrÉÉåÇÌMü CxÉMåü ÍxÉuÉÉrÉ ElÉMåü oÉÏcÉ mÉÉUxmÉËUMü AÉSÉlÉ-mÉëSÉlÉ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| AsÉaÉ xiÉU mÉU ÎxjÉiÉ cÉåiÉlÉÉ zÉÌ£ü Måü oÉÏcÉ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| WûÉsÉÉÇÌMü ÍzÉwrÉ ÎeÉxÉ xiÉU mÉU WûÉåiÉÉ Wæû ExÉ xiÉU MüÉå qÉÉkrÉqÉ oÉlÉÉMüU aÉÑà AmÉlÉÏ EŠ cÉåiÉlÉÉ MüÉå ÍzÉwrÉ mÉU MåüÎlSìiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| CxÉxÉå ÍzÉwrÉ Måü qÉlÉ MüÉ rÉÉåarÉ ÃmÉÉÇiÉU WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ cÉåiÉlÉÉ Måü CxÉ MüÉrÉï MüÉå zÉÌ£ü xÉÇcÉÉU MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëÌ¢ürÉÉ qÉåÇ aÉÑà MüÐ zÉÌ£ü ÍzÉwrÉ qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉåiÉÏ Wæû| LåxÉå ESÉWûUhÉ pÉÏ ÍqÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌMü ÍzÉwrÉ Måü oÉSsÉå qÉåÇ aÉÑà lÉå xuÉrÉÇ WûÏ xÉÉkÉlÉÉ MüÐ WûÉå AÉæU EŠ cÉåiÉlÉÉ MüÐ mÉëirÉ¤É xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ Måü qÉlÉ MüÐ zÉÑή MüUMåü ExÉMüÉ FkuÉÏïMüUhÉ ÌMürÉÉ WûÉå| SÉåwÉSØ̹uÉÉsÉå sÉÉåaÉ MüWûiÉå WæÇû.... “AliÉUÉiqÉÉ MüÐ xÉsÉÉWû sÉåMüU xÉirÉ-AxÉirÉ, AcNûÉ-oÉÑUÉ WûqÉ mÉWûcÉÉlÉ xÉMüiÉå Wæû AiÉÈ oÉɽ aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû|” ÌMüliÉÑ rÉWû oÉÉiÉ krÉÉlÉ qÉåÇ UWåû ÌMü eÉoÉ iÉMü xÉÉkÉMü zÉÑÍcÉ AÉæU CcNûÉ -uÉÉxÉlÉÉUÌWûiÉiÉÉ Måü ÍzÉZÉU mÉU lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü rÉÉåarÉ ÌlÉhÉïrÉ MüUlÉå qÉåÇ AliÉUÉiqÉÉ ExÉå xÉWûÉrÉÃmÉ lÉWûÏÇ oÉlÉ xÉMüiÉÏ| mÉÉzÉuÉÏ AliÉUÉiqÉÉ ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü MüÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ Så xÉMüiÉÏ| qÉlÉÑwrÉ Måü ÌuÉuÉåMü AÉæU oÉÉæήMü qÉiÉ mÉU ExÉMåü AurÉ£ü AÉæU A¥ÉÉiÉ qÉlÉ MüÉ aÉWûUÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| mÉëÉrÉÈ xÉpÉÏ qÉlÉÑwrÉÉåÇ MüÐ oÉÑ Î® xÉÑwÉÑmiÉ CcNûÉAÉåÇ iÉjÉÉ uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ LMü xÉÉkÉlÉ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| qÉlÉÑwrÉ MüÐ AliÉUÉiqÉÉ ExÉMåü AÍpÉaÉqÉ, fÉÑMüÉuÉ, ÃÍcÉ, ÍzɤÉÉ, AÉSiÉ, uÉ×̨ÉrÉÉð AÉæU AmÉlÉå xÉqÉÉeÉ Måü AlÉÑÃmÉ oÉÉiÉ WûÏ MüWûiÉÏ Wæû| ATëüÏMüÉ Måü eÉÇaÉsÉÏ AÉÌSuÉÉxÉÏ, xÉÑÍzÉͤÉiÉ rÉÑUÉåÌmÉrÉlÉ AÉæU xÉSÉcÉÉU MüÐ lÉÏÇuÉ mÉU xÉÑÌuÉMüÍxÉiÉ oÉlÉå WÒûL rÉÉåaÉÏ MüÐ AliÉUÉiqÉÉ MüÐ AÉuÉÉeÉåÇ ÍpɳÉ-ÍpÉ³É WûÉåiÉÏ WæÇû| oÉcÉmÉlÉ xÉå AsÉaÉ-AsÉaÉ RÇûaÉ xÉå oÉÄQåû WÒûL SxÉ AsÉaÉ- AsÉaÉ urÉÌ£ürÉÉåÇ MüÐ SxÉ AsÉaÉ-AsÉaÉ AliÉUÉiqÉÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| ÌuÉUÉåcÉlÉ lÉå xuÉrÉÇ WûÏ qÉlÉlÉ ÌMürÉÉ, AmÉlÉÏ AliÉUÉiqÉÉ MüÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ ÍsÉrÉÉ LuÉÇ qÉæÇ MüÉælÉ WÕðû ? CxÉ xÉqÉxrÉÉ MüÉ AÉiqÉÌlÉUϤÉhÉ ÌMürÉÉ AÉæU ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ ÌMü rÉWû SåWû WûÏ qÉÔsÉpÉÔiÉ iɨuÉ Wæû| rÉÉS UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü qÉlÉÑwrÉ MüÐ AliÉUÉiqÉÉ mÉÉzÉuÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ, pÉÉuÉlÉÉAÉåÇ iÉjÉÉ mÉëÉM×üiÉ uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÐ eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉÏ WÒûD WæÇû| qÉlÉÑwrÉ Måü qÉlÉ MüÐ uÉ×Ì¨É ÌuÉwÉrÉ AÉæU AWÇû MüÐ AÉåU WûÏ eÉÉrÉaÉÏ, AÉkrÉÉÎiqÉMü
 8. 8. qÉÉaÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ qÉÑÄQåûaÉÏ| AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ xÉuÉÉåïŠ pÉÔÍqÉMüÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ aÉÑà qÉåÇ ÍzÉwrÉ AaÉU AmÉlÉå urÉÌ£üiuÉ MüÉ xÉqmÉÔhÉï xÉqÉmÉïhÉ MüU Så iÉÉå xÉÉkÉlÉÉ-qÉÉaÉï Måü LåxÉå pÉrÉxjÉÉlÉÉåÇ xÉå oÉcÉ xÉMüiÉÉ Wæû| LåxÉÉ xÉÉkÉMü xÉÇxÉÉU xÉå mÉUå ÌSurÉ mÉëMüÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| qÉlÉÑwrÉ MüÐ oÉÑή LuÉÇ AliÉUÉiqÉÉ MüÉå ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ÌlÉÍqÉïiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, AprÉxiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU uÉå MüÉrÉï MüUiÉå WæÇû| xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ uÉå SØzrÉqÉÉlÉ qÉÉrÉÉeÉaÉiÉ iÉjÉÉ ÌuÉwÉrÉ uÉxiÉÑ MüÐ AÉMüÉǤÉÉ LuÉÇ AWÇû MüÐ AÉMüÉǤÉÉ mÉÔhÉï MüUlÉå Måü ÍsÉL MüÉrÉïUiÉ UWûiÉå WæÇû| xÉeÉaÉ mÉërÉ¦É Måü ÌoÉlÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ Måü EŠ xÉirÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL MüÉrÉïUiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| 'aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU WûULMü MüÉå AmÉlÉÏ ÌuÉuÉåMü-oÉÑή iÉjÉÉ AliÉUÉiqÉÉ MüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL.....' LåxÉå qÉiÉ MüÉ mÉëcÉÉU mÉëxÉÉU MüUlÉå uÉÉsÉå pÉÔsÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌMü LåxÉå qÉiÉ MüÉ mÉëcÉÉU MüUMåü uÉå xuÉrÉÇ aÉÑà MüÐ iÉUWû mÉëxiÉÑiÉ WûÉå UWåû WæÇû| 'ÌMüxÉÏ pÉÏ ÍzɤÉMü MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû' LåxÉÉ ÍxÉZÉÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉå ElÉMåü ÍzÉwrÉ qÉÉlÉmÉÉlÉ AÉæU pÉÌ£üpÉÉuÉ AÌmÉïiÉ MüUiÉå WæÇû| pÉaÉuÉÉlÉ oÉÑ® lÉå AmÉlÉå ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå oÉÉåkÉ ÌSrÉÉ ÌMü 'iÉÑqÉ xuÉrÉÇ WûÏ iÉÉÌMïüMü ÌuÉzsÉåwÉhÉ MüUMåü qÉåUå ÍxÉ®ÉliÉ MüÐ rÉÉåarÉiÉÉ-ArÉÉåarÉiÉÉ AÉæU xÉirÉiÉÉ MüÐ eÉÉðcÉ MüUÉå| oÉÑ® MüWûiÉå WæÇû CxÉÍsÉL ÍxÉ®ÉliÉ MüÉå xÉirÉ qÉÉlÉMüU xuÉÏMüÉU MüU sÉÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ|' ÌMüxÉÏ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉÉ, LåxÉÉ ElWûÉåÇlÉå ÍxÉZÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉMüÉ mÉËUhÉÉqÉ rÉWû AÉrÉÉ ÌMü qÉWûÉlÉ aÉÑà LuÉÇ pÉaÉuÉÉlÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ ElÉMüÐ mÉÔeÉÉ zÉÑà WûÉå aÉD| CxÉ mÉëMüÉU xuÉrÉÇ WûÏ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû' CxÉ qÉiÉ MüÐ ÍzɤÉÉ xÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÏ xÉÏZÉlÉåuÉÉsÉå Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ MüÉ ClMüÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| qÉlÉÑwrÉ Måü AlÉÑpÉuÉ Mü¨ÉÉï MüqÉï Måü mÉUxmÉU xÉqoÉlkÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ mÉU AÉkÉÉËUiÉ Wæû| mÉͶÉqÉ qÉåÇ MÑüNû sÉÉåaÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü aÉÑà mÉU ÍzÉwrÉ MüÉ AuÉsÉÇoÉlÉ LMü qÉÉlÉÍxÉMü oÉlkÉlÉ Wæû| qÉÉlÉxÉ-ÍcÉÌMüixÉÉ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü LåxÉå oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉålÉÉ eÉÃUÏ Wæû| rÉWûÉð xmɹiÉÉ MüUlÉÉ AirÉliÉ AÉuÉzrÉMü Wæû ÌMü qÉÉlÉxÉ-ÍcÉÌMüixÉÉ uÉÉsÉå qÉÉlÉÍxÉMü mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ xÉå aÉÑÃ-ÍzÉwrÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ ÌoÉsMÑüsÉ ÍpÉ³É Wæû| aÉÑà MüÐ EŠ cÉåiÉlÉÉ Måü AÉ´ÉrÉ qÉåÇ ÍzÉwrÉ AmÉlÉÉ urÉÌ£üiuÉ xÉqÉÌmÉïiÉ MüUiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ EŠ cÉåiÉlÉÉ ÍzÉwrÉ MüÐ cÉåiÉlÉÉ MüÉå AÉuÉ×¨É MüU sÉåiÉÏ Wæû AÉæU ExÉMüÉ FkuÉÏïMüUhÉ MüUiÉÏ Wæû | iÉSÒmÉUÉÇiÉ, aÉÑÃ- ÍzÉwrÉ Måü urÉÌ£üaÉiÉ xÉqoÉÇkÉ LuÉÇ ÍzÉwrÉ MüÉ aÉÑà mÉU AuÉsÉqoÉlÉ MåüuÉsÉ mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| oÉÉS qÉåÇ iÉÉå uÉWû mÉUoÉë¼ MüÐ zÉUhÉÉaÉÌiÉ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| aÉÑà xÉlÉÉiÉlÉ zÉÌ£ü Måü mÉëiÉÏMü oÉlÉiÉå WæÇû| ÌMüxÉÏ SSÏï Måü qÉÉlÉxÉ- ÍcÉÌMüixÉMü Måü mÉëÌiÉ mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ iÉÉåÄQûlÉÉ AÌlÉuÉÉrÉï Wæû, YrÉÉåÇÌMü rÉWû xÉqoÉlkÉ SSÏï MüÉ qÉÉlÉÍxÉMü iÉlÉÉuÉ MüqÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AxjÉÉrÉÏ xÉqoÉlkÉ Wæû| eÉoÉ ÍcÉÌMüixÉÉ mÉÔUÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ rÉWû mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ iÉÉåÄQû ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU SSÏï mÉÔuÉï MüÐ pÉÉðÌiÉ AsÉaÉ AÉæU xuÉiÉÇ§É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÌMüliÉÑ aÉÑà -ÍzÉwrÉ Måü xÉqoÉlkÉ qÉåÇ, mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ rÉÉ AliÉ qÉåÇ, MüpÉÏ pÉÏ AÌlÉcNûlÉÏrÉ mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| rÉWû iÉÉå MåüuÉsÉ mÉUÉzÉÌ£ü mÉU WûÏ AuÉsÉqoÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÉå SåWû xuÉÃmÉ qÉåÇ rÉWû LMü urÉÌ£ü Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ qÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà mÉU AuÉsÉqoÉlÉ ÍzÉwrÉ Måü mÉ¤É qÉåÇ SåZÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå AÉiqÉzÉÑή MüÐ ÌlÉUÇiÉU mÉëÌ¢ürÉÉ Wæû ÎeÉxÉMåü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ DµÉUÏrÉ mÉUqÉ iɨuÉ MüÉ AÇÌiÉqÉ sɤrÉ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| MÑüNû sÉÉåaÉ ESÉWûUhÉ SåiÉå WæÇû ÌMü mÉëÉcÉÏlÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ pÉÏ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ lÉå AmÉlÉå aÉÑà uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ xÉå AsÉaÉ WûÉåMüU, ÌMüxÉÏ pÉÏ AlrÉ aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ, xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌuÉMüÉxÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| mÉUliÉÑ rÉÉ¥ÉuÉÉsYrÉ aÉÑà xÉå AsÉaÉ WûÉå aÉrÉå CxÉMüÉ AjÉï rÉWû lÉWûÏÇ Wæû ÌMü uÉå aÉÑà Måü uÉTüÉSÉU lÉWûÏÇ jÉå| aÉÑà lÉå ¢üÉåÍkÉiÉ WûÉåMüU MüWûÉ jÉÉ ÌMü ElWûÉåÇlÉå SÏ WÒûD ÌuÉ±É sÉÉæOûÉMüU AÉ´ÉqÉ NûÉåÄQûMüU cÉsÉå eÉÉAÉå| TüsÉiÉÈ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ qÉÑÌlÉ qÉåÇ qÉÉlÉuÉ-aÉÑà Måü mÉëÌiÉ A´É®É MüÉ mÉëÉSÒpÉÉïuÉ WÒûAÉ sÉåÌMülÉ ElWûÉåÇlÉå aÉÑà MüÐ ZÉÉåeÉ MüUlÉÉ NûÉåÄQû lÉWûÏÇ ÌSrÉÉ| ElWûÉåÇlÉå aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ MüÉ AxuÉÏMüÉU lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå AÉaÉå oÉÄRûÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû LåxÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉÉ Wæû| ElWûÉåÇlÉå EŠiÉU aÉÑà xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉ MüÉ
 9. 9. AÉ´ÉrÉ ÍsÉrÉÉ| eÉoÉ ElWûÉåÇlÉå ÌTüU xÉå ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ xÉÔrÉï MüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ qÉÑÌlÉ Måü SØÄRû xÉÇMüsmÉ oÉsÉ LuÉÇ ÌWûqqÉiÉ mÉU mÉëxÉ³É WûÉåMüU mÉÑUÉlÉå aÉÑà lÉå AmÉlÉå AlrÉ ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå ¥ÉÉlÉ mÉëSÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉëÉjÉïlÉÉ MüÐ iÉoÉ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ qÉÑÌlÉ lÉå AlrÉ ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå pÉÏ ¥ÉÉlÉ mÉëSÉlÉ ÌMürÉÉ | mÉëM×üÌiÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É xuÉÃmÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ AÍpÉurÉ£ü DµÉU WûÏ xÉuÉÉåïŠ aÉÑà Wæû| WûqÉÉUå CSïÌaÉSï eÉÉå ÌuÉµÉ Wæû uÉWû WûqÉÉUå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ oÉÉåkÉ SålÉå uÉÉsÉÉ ÍzɤÉMü Wæû| WûqÉ AaÉU mÉëM×üÌiÉ MüÐ sÉÏsÉÉ Måü mÉëÌiÉ xÉeÉaÉ UWåÇû iÉÉå WûqÉÉUå xÉqÉ¤É WûÉålÉå uÉÉsÉÏ WûULMü bÉOûlÉÉ qÉåÇ aÉWûlÉ UWûxrÉ LuÉÇ oÉÉåkÉmÉÉPû ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| rÉWû ÌuÉµÉ DµÉU MüÉ xÉÉMüÉU xuÉÃmÉ Wæû| ExÉMüÐ sÉÏsÉÉ aÉÔÄRû AÉæU UWûxrÉqÉrÉ Wæû| uÉWû sÉÏsÉÉ AÉliÉU LuÉÇ oÉɽ, urÉÌ£üsɤÉÏ LuÉÇ uÉxiÉÑsɤÉÏ, WûU mÉëMüÉU Måü eÉÏuÉlÉ Måü AlÉÑpÉuÉÉåÇ MüÉå xÉqÉÉÌuɹ MüU sÉåiÉÏ Wæû| ExÉMüÉå eÉÉlÉlÉå xÉå, xÉqÉfÉlÉå xÉå WûqÉÉUå AlÉÑpÉuÉ, pÉÉuÉlÉÉ LuÉÇ xÉqÉfÉ MüÉ rÉÉåarÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| mÉUoÉë¼ Måü mÉëÌiÉ WûqÉÉUå ÌuÉMüÉxÉ Måü ÍsÉL mÉËUuÉiÉïlÉ xÉÇpÉuÉ oÉlÉiÉÉ Wæû| AaÉU WûqÉ mÉëM×üÌiÉ MüÐ Ei¢üÉÎliÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ Måü xÉÉjÉ urÉÌ£üaÉiÉ ÌuÉMüÉxÉ MüÉå lÉWûÏÇ eÉÉåÄQåÇûaÉå iÉÉå MåüuÉsÉ rÉÉð̧ÉMü ÌuÉMüÉxÉ WûÉåaÉÉ| ExÉqÉåÇ urÉÌ£ü AÌlÉuÉÉrÉïiÉÈ bÉxÉÏOûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉ mÉU ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü MüÉ ÌlÉrÉǧÉhÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ÌMüliÉÑ ÌuÉMüÉxÉ eÉoÉ mÉUqÉ cÉåiÉlÉÉ Måü AÇzÉ xuÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU urÉÌ£ü MüÐ AmÉlÉÏ cÉåiÉlÉÉ qÉåÇ bÉÑsÉÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ rÉÉåaÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ bÉÌOûiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| urÉÌ£ü MüÐ cÉåiÉlÉÉ AmÉlÉå AÎxiÉiuÉ MüÉå AÉiqÉÉ Måü xÉÉjÉ mÉWûcÉÉlÉMüU, AmÉlÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ uÉæ͵ÉMü Ei¢üÉÎliÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUå - rÉWû mÉëÌ¢ürÉÉ rÉÉåaÉ Wæû| AlrÉ SØ̹ xÉå SåZÉåÇ iÉÉå, oÉë¼ÉhQû MüÐ sÉÏsÉÉ MüÉ sÉbÉÑ xuÉÃmÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ AlÉÑpÉuÉ MüUlÉÉ rÉÉåaÉ Wæû| eÉoÉ rÉWû ÎxjÉÌiÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ urÉÌ£ü DµÉUåcNûÉ MüÐ xÉqmÉÔhÉïiÉÈ zÉUhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| AjÉuÉÉ mÉUÉzÉÌ£ü Måü ÌlÉrÉqÉ ExÉMüÉå CiÉlÉå iÉÉSØzÉ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌMü mÉëM×üÌiÉ MüÐ bÉOûlÉÉAÉåÇ LuÉÇ qÉlÉÑwrÉ MüÐ CcNûÉAÉåÇ Måü oÉÏcÉ xÉÇbÉwÉÉåïÇ MüÉ mÉÔhÉïiÉÈ sÉÉåmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉ urÉÌ£ü MüÐ AÍpÉsÉÉwÉÉLÆ SæuÉÏ CcNûÉ rÉÉ mÉëM×üÌiÉ MüÐ bÉOûlÉÉAÉåÇ xÉå AÍpÉ³É oÉlÉ eÉÉiÉÏ WæÇû| aÉÑà MüÐ rÉWû xÉuÉÉåïŠ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉ Wæû AÉæU WûU xÉÉkÉMü MüÉå rÉWû mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ Wæû| urÉÌ£üaÉiÉ aÉÑà MüÉ xuÉÏMüÉU MüUlÉÉ rÉÉlÉÏ xÉÉkÉMü MüÐ mÉUoÉë¼ qÉåÇ ÌuÉsÉÏlÉ WûÉålÉå MüÐ iÉærÉÉUÏ AÉæU ExÉ ÌSzÉÉ qÉåÇ LMü xÉÉåmÉÉlÉ| aÉÑà MüÐ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉ Måü ÌuÉMüÉxÉ Måü iÉjÉÉ xÉÉkÉMü MüÐ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ zÉUhÉÉaÉÌiÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É xÉÉåmÉÉlÉ WæÇû| ÌTüU pÉÏ xÉÉkÉlÉÉ Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ xÉÉåmÉÉlÉ mÉU aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ MüÉ ClMüÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü AÉiqÉ- xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL iÉÄQûmÉiÉå WÒûL xÉÉkÉMü MüÉå WûÉålÉå uÉÉsÉÏ mÉUoÉë¼ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ MüÉ lÉÉqÉ aÉÑà Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ भ य म oÉë¼sÉÏlÉ xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlSeÉÏ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU zÉÏbÉë DµÉUSzÉïlÉ Måü ÍsÉL MüÍsÉrÉÑaÉ-xÉÉkÉlÉÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ MüÐiÉïlÉ-xÉÉkÉlÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU CxÉ xÉÇzÉrÉ, lÉÉÎxiÉMüiÉÉ, AÍpÉqÉÉlÉ AÉæU AWÇûMüÉU Måü rÉÑaÉ qÉåÇ rÉÉåaÉ MüÐ LMü lÉD mÉ®ÌiÉ rÉWûÉð mÉëxiÉÑiÉ Wæû-aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ| rÉWû rÉÉåaÉ ASpÉÑiÉ Wæû| CxÉMüÐ zÉÌ£ü AxÉÏqÉ Wæû| CxÉMüÉ mÉëpÉÉuÉ AqÉÉåbÉ Wæû| CxÉMüÐ qÉWû¨ÉÉ AuÉhÉïlÉÏrÉ Wæû| CxÉ rÉÑaÉ Måü ÍsÉL EmÉrÉÉåaÉÏ CxÉ ÌuÉzÉåwÉ rÉÉåaÉ-mÉ®ÌiÉ Måü ²ÉUÉ AÉmÉ CxÉ WûÉÄQû-cÉÉqÉ Måü mÉÉÍjÉïuÉ SåWû qÉåÇ UWûiÉå WÒûL DµÉU Måü mÉëirÉ¤É SzÉïlÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| CxÉÏ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ AÉmÉ ElWåÇû AmÉlÉå xÉÉjÉ ÌuÉcÉUhÉ MüUiÉå WÒûL ÌlÉWûÉU xÉMüiÉå WæÇû|
 10. 10. xÉÉkÉlÉÉ MüÉ oÉÄQûÉ SÒzqÉlÉ UeÉÉåaÉÑhÉÏ AWÇûMüÉU Wæû| AÍpÉqÉÉlÉ MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL LuÉÇ ÌuÉwÉqÉrÉ AWÇûMüÉU MüÉå ÌmÉbÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ E¨ÉqÉ AÉæU xÉoÉxÉå AÍkÉMü xÉcÉÉåOû xÉÉkÉlÉqÉÉaÉï Wæû| ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ÌMüxÉÏ UÉåaÉ Måü ÌuÉwÉÉhÉÑ ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL MüÉåD ÌuÉzÉåwÉ mÉëMüÉU MüÐ eÉliÉÑlÉÉzÉMü SuÉÉD AÉuÉzrÉMü Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU AÌuÉ±É AÉæU AWÇûMüÉU Måü lÉÉzÉ Måü ÍsÉL aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉoÉxÉå AÍkÉMü mÉëpÉÉuÉzÉÉsÉÏ, AqÉÔsrÉ AÉæU ÌlÉͶÉiÉ mÉëMüÉU MüÉ EmÉcÉÉU Wæû| uÉWû xÉoÉxÉå AÍkÉMü mÉëpÉÉuÉzÉÉsÉÏ 'qÉÉrÉÉlÉÉzÉMü' AÉæU 'AWÇûMüÉU lÉÉzÉMü' Wæû| aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ qÉåÇ eÉÉå xÉSpÉÉaÉÏ ÍzÉwrÉ ÌlɸÉmÉÔuÉïMü xÉUÉoÉÉåU WûÉåiÉå WæÇû ElÉ mÉU qÉÉrÉÉ AÉæU AWÇûMüÉU Måü UÉåaÉ MüÉ MüÉåD AxÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| CxÉ rÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ urÉÌ£ü xÉcÉqÉÑcÉ pÉÉarÉzÉÉsÉÏ Wæû| YrÉÉåÇÌMü uÉWû rÉÉåaÉ Måü AlrÉ mÉëMüÉUÉåÇ qÉåÇ pÉÏ xÉuÉÉåïŠ xÉTüsÉiÉÉ WûÉÍxÉsÉ MüUåaÉÉ| ExÉMüÉå MüqÉï, pÉÌ£ü, krÉÉlÉ AÉæU ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ Måü TüsÉ mÉÔhÉïiÉÈ mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå| CxÉ rÉÉåaÉ qÉåÇ xÉÇsÉalÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL iÉÏlÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WæûÈ ÌlɸÉ, ´É®É AÉæU AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ| mÉÔhÉïiÉÉ Måü krÉårÉ qÉåÇ xÉͳɸ UWûÉå| xÉÇzÉrÉÏ AÉæU RûÏsÉå RûÉsÉå qÉiÉ UWûlÉÉ| AmÉlÉå xuÉÏM×üiÉ aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É UZÉÉå| AmÉlÉå qÉlÉ qÉåÇ xÉÇzÉrÉ MüÐ NûÉrÉÉ MüÉå pÉÏ TüOûMülÉå qÉiÉ SålÉÉ| LMü oÉÉU aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É SØÄRû MüU sÉålÉå Måü oÉÉS AÉmÉ xÉqÉfÉlÉå sÉaÉåÇaÉå ÌMü ElÉMüÉ EmÉSåzÉ AÉmÉMüÐ ´Éå¸ pÉsÉÉD Måü ÍsÉL WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| AiÉÈ ElÉMåü zÉoS MüÉ AliÉÈMüUhÉmÉÔuÉïMü mÉÉsÉlÉ MüUÉå| ElÉMåü EmÉSåzÉ MüÉ A¤ÉUzÉÈ AlÉÑxÉUhÉ MüUÉå| AÉmÉ WØûSrÉmÉÔuÉïMü CxÉ mÉëMüÉU MüUåÇaÉå iÉÉå qÉæÇ ÌuɵÉÉxÉ ÌSsÉÉiÉÉ WÕðû ÌMü AÉmÉ mÉÔhÉïiÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUåÇaÉå WûÏ| qÉæÇ mÉÑlÉÈ SØÄRûiÉÉmÉÔuÉïMü ÌuɵÉÉxÉ ÌSsÉÉiÉÉ WÕðû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ प.प. रम बप ए भ भ krÉÉlÉ AÉæU rÉÉåaÉ Måü AlÉÑpÉuÉ MæüxÉå mÉëÉmiÉ ÌMürÉå eÉÉLÆ? mÉÔeÉÉ mÉÉPû, eÉmÉ-iÉmÉ krÉÉlÉ MüUlÉå mÉU pÉÏ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ urÉÉmiÉ AiÉ×ÎmiÉ MüÉ MæüxÉå ÌlÉuÉÉUhÉ MüUåÇ? DµÉU qÉåÇ MæüxÉå qÉlÉ sÉaÉÉrÉåÇ? AmÉlÉå AÇSU WûÏ ÌlÉÌWûiÉ AÉiqÉÉlÉÇS Måü ZÉeÉÉlÉå MüÉå MæüxÉå ZÉÉåsÉåÇ? urÉÉuÉWûÉËUMü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ mÉUåzÉÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå pÉrÉ, ÍcÉliÉÉ, ÌlÉUÉzÉÉ, WûiÉÉzÉÉ, AÉÌS MüÉå eÉÏuÉlÉ xÉå SÕU MæüxÉå pÉaÉÉrÉåÇ? ÌlÉͶÉÇiÉiÉÉ, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ, ÌlÉUliÉU mÉëxɳÉiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUMåü eÉÏuÉlÉ MüÉå AÉlÉlS xÉå MæüxÉå qÉWûMüÉrÉåÇ? AmÉlÉå mÉëÉcÉÏlÉ zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ uÉÍhÉïiÉ AÉlÉlS-xuÉÃmÉ DµÉU Måü AÎxiÉiuÉ MüÐ fÉÉðMüÐ WûqÉ AmÉlÉå WØûSrÉ qÉåÇ MæüxÉå mÉÉrÉåÇ? YrÉÉ AÉeÉ pÉÏ rÉWû xÉoÉ xÉqpÉuÉ Wæû? WûÉð, xÉqpÉuÉ Wæû, AuÉzrÉqÉåuÉ| qÉÉlÉuÉ MüÉå ÍcÉÇÌiÉiÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉå ClÉ mÉëzlÉÉåÇ MüÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ xÉÉkÉlÉÉ Måü ÌlÉͶÉiÉ mÉËUhÉÉqÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ MüUÉMåü ÌmÉmÉÉxÉÑ xÉÉkÉMüÉåÇ Måü eÉÏuÉlÉ MüÉå DµÉUÉÍpÉqÉÑZÉ MüUMåü ElWåÇû qÉkÉÑUiÉÉ mÉëSÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå GÌwÉ-qÉWûÌwÉï AÉæU xÉÇiÉ-qÉWûÉmÉÑÃwÉ AÉeÉ pÉÏ xÉqÉÉeÉ qÉåÇ qÉÉæeÉÔS Wæû| ‘oÉWÒûU¦ÉÉ uÉxÉÑlkÉUÉ|’ ClÉ xÉÇiÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ xÉÑaÉÇÍkÉiÉ WûÉUqÉÉsÉÉ qÉåÇ mÉÔerÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ LMü mÉÔhÉï ÌuÉMüÍxÉiÉ xÉÑqÉkÉÑU mÉÑwmÉ WæÇû| AWûqÉSÉoÉÉS zÉWûU qÉåÇ, ÌMüliÉÑ zÉWûUÏ uÉÉiÉÉuÉUhÉ xÉå SÕU xÉÉoÉUqÉiÉÏ lÉSÏ MüÐ qÉlÉqÉÉåWûMü mÉëÉM×üÌiÉMü aÉÉåS qÉåÇ iuÉËUiÉ aÉÌiÉ xÉå ÌuÉMüÍxÉiÉ WÒûL ElÉMåü mÉÉuÉlÉ AÉ´ÉqÉ Måü AkrÉÉiqÉmÉÉåwÉMü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ AÉeÉ WûeÉÉUÉåÇ xÉÉkÉMü eÉÉMüU pÉÌ£ürÉÉåaÉ, lÉÉSÉlÉÑxÉÇkÉÉlÉrÉÉåaÉ, ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ LuÉÇ MÑühQûÍsÉlÉÏ rÉÉåaÉ MüÐ zÉÌ£ümÉÉiÉ uÉwÉÉï MüÉ sÉÉpÉ EPûÉMüU AmÉlÉå urÉÌ£üaÉiÉ mÉÉUqÉÉÍjÉïMü eÉÏuÉlÉ MüÉå AÍkÉMüÉÍkÉMü E³ÉiÉ LuÉÇ AÉlÉlSqÉrÉ oÉlÉÉ UWåû WæÇû| ÍcÉ¨É qÉåÇ
 11. 11. xÉqÉiÉÉ MüÉ mÉëxÉÉS mÉÉMüU uÉå urÉÉuÉWûÉËUMü eÉÏuÉlÉ-lÉÉæMüÉ MüÉå oÉÄQåû WûÏ EixÉÉWû xÉå ZÉå-ZÉåMüU ÌlÉWûÉsÉ WûÉåiÉå eÉÉiÉå WæÇû| mÉëÉcÉÏlÉ GÌwÉ MÑüsÉÉåÇ MüÉ xqÉUhÉ MüUÉlÉå uÉÉsÉå CxÉ mÉÉuÉlÉ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ MÑühQûÍsÉlÉÏ rÉÉåaÉ MüÐ xÉŠÏ AlÉÑpÉÔÌiÉ MüUÉMåü AÉÎiqÉMü mÉëåqÉxÉÉaÉU qÉåÇ QÒûoÉMüÐ sÉaÉuÉÉlÉå uÉÉsÉå, qÉÉlÉuÉ xÉqÉÑSÉrÉ MüÉå DµÉUÏrÉ AÉlÉlS qÉåÇ xÉUÉoÉÉåU MüUlÉå uÉÉsÉå, iÉmiÉ WØûSrÉuÉÉsÉå WûeÉÉUÉåÇ xÉÇxÉÉUrÉȨ́ÉrÉÉåÇ Måü AÉ´ÉrÉSÉiÉÉ, uÉOû-uÉפÉiÉÑsrÉ, mÉëåqÉmÉÔhÉï WØûSrÉuÉÉsÉå, AaÉqÉÌlÉaÉqÉ Måü AÉæÍsÉrÉÉ, mÉUqÉ mÉÔerÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ lÉå xÉWûeÉ xÉÉͳÉkrÉ LuÉÇ xÉixÉÇaÉ qÉÉ§É sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå uÉåSÉliÉ Måü AqÉ×iÉ-UxÉ MüÉ xuÉÉS cÉZÉÉ UWåû WæÇû| xÉÇiÉ ´ÉÏ Måü lÉÉqÉ MüÉå xÉÑlÉMüU, ElÉMüÐ mÉÑxiÉMåÇü mÉÄRûMüU AlÉåMü xÉ‹lÉ ElÉMåü SzÉïlÉ AÉæU qÉÑsÉÉMüÉiÉ Måü ÍsÉL MÑüiÉÔWûsÉuÉzÉ LMü oÉÉU ElÉMåü AÉ´ÉqÉ qÉåÇ AÉiÉå Wæû, ÌTüU iÉÉå uÉå ÌlÉrÉÍqÉiÉ AÉlÉå uÉÉsÉå xÉÉkÉMü oÉlÉMüU rÉÉåaÉ AÉæU uÉåSÉliÉ Måü UÍxÉMü oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû| uÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ-mÉëuÉÉWû MüÉå AqÉ×iÉqÉrÉ AÉlÉlS-ÍxÉlkÉÑ MüÐ iÉUTü oÉWûiÉå WÒûL SåZÉMüU WØûSrÉ qÉåÇ aÉSaÉÌSiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, AÉlÉlS qÉåÇ xÉUÉoÉÉåU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| LMü AeÉoÉ rÉÉåaÉÏ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ eÉÉMüU mÉÔerÉ´ÉÏ Måü SzÉïlÉ AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü iÉåeÉ xÉå E¬ÏmiÉ lÉrÉlÉÉqÉ×iÉ xÉå ÍxÉ£ü LMü xÉÑmÉëÍxÉ® sÉåZÉMü, uÉ£üÉ, iÉǧÉÏ xÉ‹lÉ lÉå ÍsÉZÉÉ WæûÈ “MüÉåD qÉÑfÉxÉå mÉÔNåû MüÐ AWûqÉSÉoÉÉS Måü AÉxÉmÉÉxÉ MüÉælÉ xÉŠÉ rÉÉåaÉÏ Wæû? qÉæÇ iÉÑUliÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ MüÉ lÉÉqÉ SÕðaÉÉ| xÉÉoÉUiÉOû ÎxjÉiÉ LMü pÉurÉ LuÉÇ ÌuÉzÉÉsÉ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ ÌuÉUÉeÉqÉÉlÉ ClÉ ÌSurÉÉiqÉÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉ MüÉ SzÉïlÉ MüUlÉÉ, uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉÏuÉlÉ MüÐ LMü EmÉsÉÎokÉ Wæû| ElÉMåü ÌlÉMüOû qÉåÇ mÉWÒðûcÉlÉÉ, ÌlÉͶÉiÉ WûÏ AWûÉåpÉÉarÉ MüÐ xÉÏqÉÉ mÉU mÉWÒðûcÉlÉÉ Wæû| rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ ZÉÉåeÉ qÉåÇ qÉæÇ MüÉTüÐ pÉOûMüÉ WÕðû, mÉuÉïiÉ AÉæU aÉÑTüÉAÉåÇ Måü cÉ‚üU MüÉOûlÉå qÉåÇ MüpÉÏ mÉÏNåû qÉÑÄQûMüU SåZÉÉ iÉMü lÉWûÏÇ| mÉUliÉÑ mÉëpÉÑiuÉzÉÉsÉÏ urÉÌ£ü Måü qÉWûÉkÉlÉÏ LåxÉå xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ xÉå ÍqÉsÉiÉå WûÏ qÉåUå AliÉU qÉåÇ mÉëiÉÏÌiÉ xÉÏ WûÉå aÉD ÌMü rÉWûÉð iÉÉå zÉÑ®iÉqÉ xÉÑuÉhÉï WûÏ xÉÑuÉhÉï Wæû|” mÉëåqÉ AÉæU mÉë¥ÉÉ Måü xÉÉaÉU xÉÇiÉ ´ÉÏ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ LåxÉÉ ÌSurÉ iÉåeÉ eÉaÉqÉaÉÉrÉÉ MüUiÉÉ Wæû ÌMü ElÉMåü AlSU MüÐ aÉWûUÏ AiÉsÉ ÌSurÉiÉÉ qÉåÇ QÕûoÉ eÉÉlÉå MüÐ MüÉqÉlÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ ¤ÉhÉpÉU qÉåÇ WûÏ ExÉqÉåÇ QÕûoÉ eÉÉiÉÉ Wæû| qÉÉlÉÉå, ElÉ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ mÉëåqÉ AÉæU mÉëMüÉzÉ MüÉ AxÉÏqÉ xÉÉaÉU ÌWûsÉÉæUåÇ sÉå UWûÉ Wæû| uÉå xÉUsÉ pÉÏ CiÉlÉå ÌMü NûÉåOåû-NûÉåOåû oÉÉsÉMüÉåÇ MüÐ iÉUWû urÉuÉWûÉU MüUlÉå sÉaÉåÇ| ElÉqÉåÇ ¥ÉÉlÉ pÉÏ LåxÉÉ ASpÉÑiÉ ÌMü ÌuÉMüOû mÉWåûsÉÏ MüÉå mÉsÉpÉU qÉåÇ xÉÑsÉfÉÉ MüU UZÉ SåÇ| ElÉMüÐ uÉÉhÉÏ MüÐ oÉÑlÉMüÉU LåxÉÏ ÌMü xÉeÉaÉiÉÉ Måü iÉOû mÉU xÉÉålÉåuÉÉsÉå MüÉå ¤ÉhÉpÉU qÉåÇ eÉaÉÉMüU ¥ÉÉlÉ-xÉÉaÉU MüÐ qÉxiÉÏ qÉåÇ sÉÏlÉ MüU SåÇ| AlÉåMü zÉÌ£ürÉÉåÇ Måü xuÉÉqÉÏ AlrÉ§É MüWûÏÇ SåZÉÏ lÉ aÉD WûÉå LåxÉÏ rÉÉåaÉÍxÉή qÉæÇlÉå AlÉåMü oÉÉU ElÉqÉåÇ SåZÉÏ Wæû| AlÉåMü SËUSìÉåÇ MüÉå ElWûÉåÇlÉå xÉÑZÉ AÉæU xÉqÉ×ή Måü xÉÉaÉU qÉåÇ xÉæU MüUlÉå uÉÉsÉå oÉlÉÉ ÌSrÉå WæÇû| ElÉMåü cÉÑqoÉMüÐrÉ zÉÌ£ü-xÉqmÉ³É mÉÉuÉlÉ xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ AxÉÇZrÉ xÉÉkÉMüÉåÇ ²ÉUÉ xuÉÉlÉÑpÉÔiÉ cÉqÉiMüÉUÉåÇ AÉæU ÌSurÉ AlÉÑpÉuÉÉåÇ MüÉ AÉsÉåZÉlÉ MüUlÉå sÉaÉÔð iÉÉå LMü ÌuÉUÉOû pÉÉaÉuÉiÉ MüjÉÉ iÉærÉÉU WûÉå eÉÉrÉ| AÉaÉiÉ urÉÌ£ü Måü qÉlÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉålÉå MüÐ zÉÌ£ü iÉÉå ElÉqÉåÇ CiÉlÉÏ iÉÏuÉëiÉÉ xÉå xÉÌ¢ürÉ UWûiÉÏ Wæû qÉÉlÉÉå xÉqÉxiÉ lÉpÉqÉhQûsÉ MüÉå uÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ sÉåMüU SåZÉ UWåû WûÉåÇ| LåxÉå mÉUqÉ ÍxÉ® mÉÑÃwÉ Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ, ElÉMüÐ mÉëåUMü mÉÉuÉlÉ AqÉ×iÉuÉÉhÉÏ qÉåÇ xÉå AÉmÉMüÐ eÉÏuÉlÉ- xÉqÉxrÉÉAÉåÇ MüÉ xÉÉÇaÉÉåmÉÉÇaÉ WûsÉ AÉmÉMüÉå AuÉzrÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉaÉÉ| xÉÉoÉUiÉOû mÉU ÎxjÉiÉ cÉæiÉlrÉ sÉÉåMü iÉÑsrÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉåiÉå WûÏ LMü ASpÉÑiÉ zÉÉÎliÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ Wæû| mÉëirÉåMü UÌuÉuÉÉU AÉæU oÉÑkÉuÉÉU MüÉå SÉåmÉWûU 11 oÉeÉå xÉå AÉæU
 12. 12. WûUUÉåeÉ zÉÉqÉ 6 oÉeÉå xÉå LuÉÇ krÉÉlÉrÉÉåaÉ ÍzÉÌuÉUÉåÇ Måü SÉæUÉlÉ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉaÉÇaÉÉ EqÉÄQûiÉÏ UWûiÉÏ Wæû| AÉkrÉÉÎiqÉMü AlÉÑpÉÔÌiÉrÉÉåÇ Måü EmÉuÉlÉ sÉWûsÉWûÉiÉå WæÇû| AÉ´ÉqÉ MüÉ xÉqmÉÔhÉï uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉÉlÉÉå LMü cÉæiÉlrÉ ÌuɱѨÉåeÉ xÉå NûsÉNûsÉÉiÉÉ Wæû| mÉUqÉ cÉæiÉlrÉ qÉÉlÉÉå xuÉrÉÇ WûÏ qÉÔ¨Éï xuÉÃmÉ kÉÉUhÉ MüU mÉëåqÉ AÉæU mÉëMüÉzÉ MüÉ xÉÉaÉU sÉWûUÉiÉå Wæû| ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü ÍsÉL AÉrÉÉåÎeÉiÉ rÉÉåaÉ ÍzÉÌuÉUÉåÇ qÉåÇ AlÉåMü ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ LuÉÇ AkrÉÉmÉMüÉåÇ lÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ ÌuÉMüÉxÉ MüÉ AlÉÉåZÉÉ mÉjÉ mÉÉ ÍsÉrÉÉ Wæû| mÉÔerÉ oÉÉmÉÔeÉÏ MüÉ ÌuɱÑlqÉrÉ urÉÌ£üiuÉ, AliÉxiÉsÉ MüÐ aÉWûUÉD qÉåÇ xÉå EqÉÄQûiÉÏ WÒûD uÉÉhÉÏ MüÐ aÉÇaÉkÉÉUÉ AÉæU AÉ´ÉqÉ Måü xÉqÉaÉë uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ TæüsÉiÉÏ WÒûD ÌSurÉiÉÉ MüÉ AÉxuÉÉS LMü oÉÉU pÉÏ ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ MüÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû MüSÉÌmÉ ExÉå pÉÔsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| eÉÉå AmÉlÉå EU Måü AÉÆaÉlÉ qÉåÇ AqÉ×iÉ aÉëWûhÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉU WûÉå, ExÉå AqÉ×iÉ MüÉ AÉxuÉÉS AuÉzrÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| oÉë¼Ìlɸ, rÉÉåaÉÍxÉ®, qÉÉkÉÑrÉï Måü qÉWûÉÍxÉlkÉÑ xÉqÉÉlÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉ eÉÏ oÉÉmÉÔ MüÉ xÉÉͳÉkrÉ- xÉåuÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉ AÉæU AqÉ×iÉuÉwÉÉï MüÉå xÉÇaÉëÌWûiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉ AsmÉ mÉÑÃwÉÉjÉï pÉÏ urÉjÉï lÉWûÏÇ eÉÉrÉåaÉÉ LåxÉÉ AlÉåMüÉåÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ oÉÉåsÉ UWûÉ Wæû| aÉÑÃiɨuÉ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ÌmÉiÉÉ rÉÉ ÌmÉiÉÉqÉWû MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå xÉå mÉÑ§É rÉÉ mÉÉæ§É ZÉÑzÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÏ mÉëMüÉU aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå xÉå qÉÇ§É mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû| aÉÑÃ, qÉÇ§É LuÉÇ C¹SåuÉ qÉåÇ MüÉåD pÉåS lÉWûÏÇ qÉÉlÉlÉÉ| aÉÑà WûÏ DµÉU WæÇû| ElÉMüÉå MåüuÉsÉ qÉÉlÉuÉ WûÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉlÉÉ| ÎeÉxÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ aÉÑà ÌlÉuÉÉxÉ MüU UWåû WæÇû uÉWû xjÉÉlÉ MæüsÉÉxÉ WæÇû| ÎeÉxÉ bÉU qÉåÇ uÉå UWûiÉå WæÇû uÉWû MüÉzÉÏ rÉÉ uÉÉUÉhÉxÉÏ Wæû| ElÉMåü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÉ mÉÉlÉÏ aÉÇaÉÉeÉÏ xuÉrÉÇ WæÇû| ElÉMåü mÉÉuÉlÉ qÉÑZÉ xÉå EŠÉËUiÉ qÉÇ§É U¤ÉhÉMü¨ÉÉï oÉë¼É xuÉrÉÇ WûÏ WæÇû| aÉÑà MüÐ qÉÔÌiÉï krÉÉlÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ mÉÔeÉÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| aÉÑà MüÉ uÉcÉlÉ qÉÉå¤É MüÉ qÉÔsÉ Wæû| aÉÑà iÉÏjÉïxjÉÉlÉ WæÇû| aÉÑà AÎalÉ WæÇû| aÉÑà xÉÔrÉï WæÇû| aÉÑà xÉqÉxiÉ eÉaÉiÉ WæÇû| xÉqÉxiÉ ÌuÉµÉ Måü iÉÏjÉïkÉÉqÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ oÉxÉ UWåû WæÇû| oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ, ÍzÉuÉ, mÉÉuÉïiÉÏ, ClSì AÉÌS xÉoÉ SåuÉ AÉæU xÉoÉ mÉÌuÉ§É lÉÌSrÉÉð zÉɵÉiÉ MüÉsÉ xÉå aÉÑà MüÐ SåWû qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû| MåüuÉsÉ ÍzÉuÉ WûÏ aÉÑà WæÇû| aÉÑà AÉæU C¹SåuÉ qÉåÇ MüÉåD pÉåS lÉWûÏÇ Wæû| eÉÉå xÉÉkÉlÉÉ LuÉÇ rÉÉåaÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É mÉëMüÉU ÍxÉZÉÉiÉå Wæû uÉå ÍzɤÉÉaÉÑà WæÇû| xÉoÉqÉåÇ xÉuÉÉåïŠ aÉÑà uÉå WæÇû ÎeÉlÉxÉå C¹SåuÉ MüÉ qÉÇ§É ´ÉuÉhÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÏZÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ElÉMåü ²ÉUÉ WûÏ ÍxÉή mÉëÉmiÉ MüÐ eÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû| AaÉU aÉÑà mÉëxÉ³É WûÉåÇ iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ mÉëxÉ³É WûÉåiÉå WæÇû| aÉÑà lÉÉUÉeÉ WûÉåÇ iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉeÉ WûÉåiÉå WæÇû| aÉÑà C¹SåuÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉqÉWû WæÇû| eÉÉå qÉlÉ, uÉcÉlÉ, MüqÉï xÉå mÉÌuÉ§É WæÇû, CÎlSìrÉÉåÇ mÉU ÎeÉlÉMüÉ xÉÇrÉqÉ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ Wæû, eÉÉå xÉirÉuÉëiÉÏ LuÉÇ mÉëzÉÉÇiÉ WæÇû, ÎeÉlÉMüÉå DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU WÒûAÉ Wæû uÉå aÉÑà WæÇû| oÉÑUå cÉËU§ÉuÉÉsÉÉ urÉÌ£ü aÉÑà lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| zÉÌ£üzÉÉsÉÏ ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå MüpÉÏ zÉÌ£üzÉÉsÉÏ aÉÑÃAÉåÇ MüÐ MüqÉÏ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà qÉåÇ ÎeÉiÉlÉÏ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû EiÉlÉå TüsÉ MüÐ ExÉå mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ Måü mÉÉxÉ AaÉU rÉÔÌlÉuÉÍxÉïOûÏ MüÐ EmÉÉÍkÉrÉÉð WûÉåÇ iÉÉå CxÉxÉå uÉWû aÉÑà MüÐ MüxÉÉæOûÏ MüUlÉå MüÐ rÉÉåarÉiÉÉuÉÉsÉÉ lÉWûÏÇ oÉlÉ eÉÉiÉÉ| aÉÑà Måü AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ MüÐ MüxÉÉæOûÏ MüUlÉÉ rÉWû ÌMüxÉÏ pÉÏ qÉlÉÑwrÉ Måü ÍsÉL qÉÔZÉïiÉÉ LuÉÇ E¬hQûiÉÉ MüÐ mÉUÉMüÉ¸É Wæû| LåxÉÉ urÉÌ£ü SÒÌlÉrÉÉuÉÏ ¥ÉÉlÉ Måü ÍqÉjrÉÉÍpÉqÉÉlÉ xÉå AlkÉ oÉlÉÉ WÒûAÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 13. 13. र १- भ य भ य 1. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉÉlÉÉ xÉSaÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ| 2. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AÉPû qÉWû¨uÉmÉÔhÉï AÇaÉ CxÉ mÉëMüÉU WæÇû- (A) aÉÑà pÉÌ£ürÉÉåaÉMåü AprÉÉxÉ Måü ÍsÉL xÉŠå WØûSrÉ MüÐ ÎxjÉU qÉWåûcNûÉ| (oÉ) xÉSaÉÑà Måü ÌuÉcÉÉU, uÉÉhÉÏ AÉæU MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É| (Mü) aÉÑà Måü lÉÉqÉ MüÉ EŠÉUhÉ AÉæU aÉÑà MüÉå lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ| (Qû) xÉqmÉÔhÉï AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ Måü xÉÉjÉ aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ| (mÉ) TüsÉmÉëÉÎmiÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ ÌoÉlÉÉ xÉSaÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ| (Tü) pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü WûUUÉåeÉ xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ| (pÉ) xÉSaÉÑà Måü SæuÉÏ MüÉrÉï Måü ÍsÉL AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ.... iÉlÉ, qÉlÉ, kÉlÉ xÉqÉmÉïhÉ| (qÉ) aÉÑà MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL LuÉÇ ElÉMüÉ mÉÌuÉ§É EmÉSåzÉ xÉÑlÉMüU ExÉMüÉ AÉcÉUhÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL xÉSaÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ| 3. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ rÉÉåaÉ MüÉ LMü xuÉiÉÇ§É mÉëMüÉU Wæû| 4. qÉÑqÉѤÉÑ eÉoÉ iÉMü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| iÉoÉ iÉMü DµÉU Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉiÉÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüUlÉÉ ExÉMåü ÍsÉL xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 5. eÉÉå urÉÌ£ü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉðxÉTüÐ xÉqÉfÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ aÉÑà MüÉå ÌoÉlÉzÉUiÉÏ AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 6. eÉÏuÉlÉ Måü mÉUqÉ krÉårÉ AjÉÉïiÉç AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ mÉëÉÎmiÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ ²ÉUÉ WûÏ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| 7. aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ rÉÉåaÉ xÉŠÉ LuÉÇ xÉÑUͤÉiÉ rÉÉåaÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉå qÉåÇ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû| 8. AÉ¥ÉÉMüÉUÏ oÉlÉMüU aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ, ElÉMåü EmÉSåzÉÉåÇ MüÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ EiÉÉUlÉÉ, rÉWûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ xÉÉU Wæû| भ य 9. qÉlÉÑwrÉ MüÉå mÉSÉjÉï LuÉÇ mÉëM×üÌiÉ Måü oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü ÌSsÉÉlÉÉ AÉæU aÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUMåü `xuÉ' Måü AoÉÉkrÉ xuÉiÉÇ§É xuÉpÉÉuÉ MüÉ pÉÉlÉ MüUÉlÉÉ rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ WåûiÉÑ Wæû| 10. eÉÉå urÉÌ£ü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ ÌuÉmÉÌ¨É xÉå AWÇûpÉÉuÉ MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû, xÉÇxÉÉU Måü qÉÍsÉlÉ eÉsÉ MüÉå oÉWÒûiÉ xÉUsÉiÉÉ xÉå mÉÉU MüU eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU AqÉUiuÉ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| 11. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉlÉ MüÉå zÉÉliÉ AÉæU ÌlɶÉsÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| 12. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ÌSurÉ xÉÑZÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå MüÐ AqÉÉåbÉ MÑðüeÉÏ Wæû| 13. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ xÉSaÉÑà MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ eÉÏuÉlÉ MüÉ sɤrÉ Wæû| भ य 14. lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü mÉÔerÉ´ÉÏ xÉSaÉÑà Måü mÉSÉUÌuÉlS Måü mÉÉxÉ eÉÉAÉå| xÉSaÉÑà Måü eÉÏuÉlÉSÉrÉÏ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉAÉå| xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÐ
 14. 14. mÉÔeÉÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ qÉÔsrÉuÉÉlÉ AbrÉï AmÉïhÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü rÉzÉÈMüÉUÏ cÉUhÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ eÉÏuÉlÉ AmÉïhÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü SæuÉÏ cÉUhÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ oÉlÉ eÉÉAÉå| LåxÉÉ aÉÑÃpÉ£ü WûPûrÉÉåaÉÏ, sÉrÉrÉÉåaÉÏ AÉæU UÉeÉrÉÉåÌaÉrÉÉåÇ xÉå erÉÉSÉ xÉUsÉiÉÉmÉÔuÉïMü LuÉÇ xÉsÉÉqÉiÉ UÏÌiÉ xÉå xÉirÉ xuÉÃmÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU MüUMåü kÉlrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 15. xÉSaÉÑà Måü SæuÉÏ mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ AÉæU AÉlÉlS xÉWûeÉiÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå Wæû| uÉWû sÉÉpÉÉÎluÉiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 16. AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï ²ÉUÉ xÉŠå WØûSrÉ xÉå, iÉimÉUiÉÉmÉÔuÉïMü mÉërÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 17. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£ü CxÉ rÉÉåaÉ MüÉ xÉoÉxÉå qÉWû¨uÉmÉÔhÉï AÇaÉ Wæû| 18. mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ Måü ÌuÉzÉåwÉ¥É oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü ÌuÉcÉÉU, uÉÉhÉÏ AÉæU MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ xÉÉU Wæû| भ य ए पम 19. CxÉ rÉÑaÉ qÉåÇ AÉcÉUhÉ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMåü LåxÉÉ, xÉoÉxÉå FÆcÉÉ AÉæU xÉoÉxÉå xÉUsÉ rÉÉåaÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Wæû| 20. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉxÉTüÐ qÉåÇ xÉoÉxÉå oÉÄQûÏ oÉÉiÉ aÉÑà MüÉå mÉUqÉåµÉU Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉ qÉÉlÉlÉÉ Wæû| 21. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉxÉTüÐ MüÉ urÉÉuÉWûÉËUMü xuÉÃmÉ rÉWû Wæû ÌMü aÉÑà MüÉå AmÉlÉå C¹SåuÉiÉÉ xÉå AÍpÉ³É qÉÉlÉåÇ| 22. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ LåxÉÏ ÌTüsÉÉðxÉTüÐ lÉWûÏÇ Wæû eÉÉå mɧÉ-urÉuÉWûÉU rÉÉ urÉÉZrÉÉlÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÍxÉZÉÉD eÉÉ xÉMåü| CxÉqÉåÇ iÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå MüD uÉwÉï iÉMü aÉÑà Måü mÉÉxÉ UWûMüU ÍzÉxiÉ LuÉÇ xÉÇrÉqÉmÉÔhÉï eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL, oÉë¼cÉrÉï MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL LuÉÇ aÉWûUÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 23. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉ Wæû| भ य फऱ 24. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AqÉUiuÉ, mÉUqÉ xÉÑZÉ, qÉÑÌ£ü, xÉqmÉÔhÉïiÉÉ, zÉɵÉiÉ AÉlÉlS AÉæU ÍcÉUÇiÉlÉ zÉÉÎliÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| 25. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ xÉÉÇxÉÉËUMü mÉSÉjÉÉåïÇ Måü mÉëÌiÉ ÌlÉÈxmÉ×WûiÉÉ AÉæU uÉæUÉarÉ mÉëåËUiÉ MüUiÉÉ Wæû iÉjÉÉ iÉ×whÉÉ MüÉ NåûSlÉ MüUiÉÉ Wæû LuÉÇ MæüuÉsrÉ qÉÉå¤É SåiÉÉ Wæû| 26. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ pÉÉuÉlÉÉAÉåÇ LuÉÇ iÉ×whÉÉAÉåÇ mÉU ÌuÉeÉrÉ mÉÉlÉå qÉåÇ ÍzÉwrÉ MüÉå xÉWûÉrÉÃmÉ oÉlÉiÉÉ Wæû, mÉësÉÉåpÉlÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ Oû‚üU sÉålÉå qÉåÇ iÉjÉÉ qÉlÉ MüÉå ¤ÉÑokÉ MüUlÉå uÉÉsÉå iɨuÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉ MüUiÉÉ Wæû| AlkÉMüÉU MüÉå mÉÉU MüUMåü mÉëMüÉzÉ MüÐ AÉåU sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉÏ aÉÑÃM×ümÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ MüÉå rÉÉåarÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| 27. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ AÉmÉMüÉå pÉrÉ, A¥ÉÉlÉ, ÌlÉUÉzÉÉ, xÉÇzÉrÉ, UÉåaÉ, ÍcÉliÉÉ AÉÌS xÉå qÉÑ£ü WûÉålÉå Måü ÍsÉL zÉÌ£üqÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉÉå¤É, mÉUqÉ zÉÉÎliÉ AÉæU zÉɵÉiÉ AÉlÉlS mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû|
 15. 15. भ य 28. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AjÉï Wæû urÉÌ£üaÉiÉ pÉÉuÉlÉÉAÉåÇ, CcNûÉAÉåÇ, xÉqÉfÉ-oÉÑή LuÉÇ ÌlɶÉrÉÉiqÉMü oÉÑή Måü mÉËUuÉiÉïlÉ ²ÉUÉ AWûÉåpÉÉuÉ MüÉå AlÉÇiÉ cÉåiÉlÉÉ xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉËUhÉiÉ MüUlÉÉ| 29. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ²ÉUÉ mÉëÉmiÉ xÉcÉÉåOû, xÉÑlSU AlÉÑzÉÉxÉlÉ MüÉ qÉÉaÉï Wæû| भ य म 30. MüqÉïrÉÉåaÉ, pÉÌ£ürÉÉåaÉ, WûPûrÉÉåaÉ, UÉeÉrÉÉåaÉ AÉÌS xÉoÉ rÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉÏÇuÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Wæû| 31. eÉÉå qÉlÉÑwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï xÉå ÌuÉqÉÑZÉ Wæû uÉWû A¥ÉÉlÉ, AlkÉMüÉU LuÉÇ qÉ×irÉÑ MüÐ mÉUqmÉUÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 32. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ eÉÏuÉlÉ Måü mÉUqÉ krÉårÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉiÉÉ Wæû| 33. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ xÉoÉMåü ÍsÉL ZÉÑssÉÉ Wæû| xÉoÉ qÉWûÉiqÉÉ LuÉÇ ÌuɲÉlÉ mÉÑÃwÉÉåÇ lÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ ²ÉUÉ WûÏ qÉWûÉlÉ MüÉrÉï ÌMürÉå WæÇû| eÉæxÉå LMülÉÉjÉ qÉWûÉUÉeÉ, mÉÔUhÉmÉÉåÄQûÉ, iÉÉåOûMüÉcÉÉrÉï, LMüsÉurÉ, zÉoÉUÏ, xÉWûeÉÉåoÉÉD AÉÌS| 34. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ xÉoÉ rÉÉåaÉ xÉqÉÉÌuɹ WûÉå eÉÉiÉå Wæû| aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AÉ´ÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ AlrÉ MüD rÉÉåaÉ, ÎeÉlÉMüÉ AÉcÉUhÉ AÌiÉ MüÌPûlÉ Wæû, ElÉMüÉ xÉqmÉÔhÉï AprÉÉxÉ ÌMüxÉÏ xÉå lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| 35. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ AÉcÉÉrÉï MüÐ EmÉÉxÉlÉÉ Måü ²ÉUÉ aÉÑÃM×ümÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉå ZÉÔoÉ qÉWû¨uÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| 36. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ uÉåS LuÉÇ EmÉÌlÉwÉS Måü xÉqÉrÉ ÎeÉiÉlÉÉ mÉëÉcÉÏlÉ Wæû| 37. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ eÉÏuÉlÉ Måü xÉoÉ SÒÈZÉ LuÉÇ SSÉåïÇ MüÉå SÕU MüUlÉå MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉiÉÉ Wæû| 38. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ qÉÉaÉï MåüuÉsÉ rÉÉåarÉ ÍzÉwrÉ MüÉå WûÏ iÉiMüÉsÉ TüsÉ SålÉåuÉÉsÉÉ Wæû| 39. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AWÇûpÉÉuÉ Måü lÉÉzÉ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ mÉËUhÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 40. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ rÉÉåaÉ Wæû| इ म भय 41. aÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉÇMüÉåcÉ WûÉålÉÉ rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ oÉÄQûÉ AuÉUÉåkÉ Wæû| 42. AÉiqÉ-oÉÄQûmmÉlÉ, AÉiqÉ-lrÉÉrÉÏmÉlÉ, ÍqÉjrÉÉÍpÉqÉÉlÉ, AÉiqÉÇuÉcÉlÉÉ, SmÉï, xuÉcNûlSÏmÉlÉÉ, SÏbÉïxÉÔ§ÉiÉÉ, WûPûÉaÉëWû, ÍNûSìluÉåwÉÏ, MÑüxÉÇaÉ, oÉåDqÉÉlÉÏ, AÍpÉqÉÉlÉ, ÌuÉwÉrÉ-uÉÉxÉlÉÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, AWÇûpÉÉuÉ .... rÉå xÉoÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ AÉlÉåuÉÉsÉå ÌuÉblÉ WæÇû| 43. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü xÉiÉiÉ AprÉÉxÉ Måü ²ÉUÉ qÉlÉ MüÐ cÉÇcÉsÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUÉå| 44. eÉoÉ qÉlÉ MüÐ ÌoÉZÉUÏ WÒûD zÉÌ£ü Måü ÌMüUhÉ LMü̧ÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ cÉqÉiMüÉËUMü MüÉrÉï MüU xÉMüiÉå WæÇû| 45. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ zÉÉx§É xÉqÉÉÍkÉ LuÉÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå WåûiÉÑ WØûSrÉzÉÑή mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑÃxÉåuÉÉ mÉU ZÉÔoÉ eÉÉåU SåiÉÉ Wæû| 46. xÉŠÉ ÍzÉwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ sÉaÉÉ UWûiÉÉ Wæû| 47. mÉWûsÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉðxÉTüÐ xÉqÉfÉÉå, ÌTüU ExÉMüÉ AÉcÉUhÉ MüUÉå| AÉmÉMüÉå xÉTüsÉiÉÉ AuÉzrÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 48. iÉqÉÉqÉ SÒaÉÑïhÉÉåÇ MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå MüÉ LMüqÉÉ§É AxÉUMüÉUMü EmÉÉrÉ Wæû aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉcÉUhÉ|
 16. 16. भ य मऱ 49. aÉÑà qÉåÇ AZÉhQû ´É®É aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉ qÉÔsÉ Wæû| 50. E¨ÉUÉå¨ÉU uÉkÉïqÉÉlÉ pÉÌ£üpÉÉuÉlÉÉ, lÉqÉëiÉÉ, AÉ¥ÉÉ-mÉÉsÉlÉ AÉÌS CxÉ uÉ×¤É MüÐ zÉÉZÉÉLÆ WæÇû| xÉåuÉÉ TÔüsÉ Wæû| aÉÑà MüÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ AqÉU TüsÉ Wæû| 51. AaÉU AÉmÉMüÉå aÉÑà Måü eÉÏuÉlÉSÉrÉMü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ SØÄRû ´É®É LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ AuÉzrÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 52. xÉŠå WØûSrÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ WûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ xÉÉU Wæû| 53. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ qÉÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ zÉÑ® EiMüOû mÉëåqÉ| 54. DqÉÉlÉSÉUÏ Måü ÍxÉuÉÉrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ ÌoÉsMÑüsÉ mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| 55. qÉWûÉlÉ rÉÉåaÉÏ aÉÑà Måü AÉ´ÉrÉ qÉåÇ EŠ AÉkrÉÉÎiqÉMü xmɳÉSlÉÉåÇuÉÉsÉå zÉÉliÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ UWûÉå| ÌTüU ElÉMüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| iÉpÉÏ AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 56. oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ ÌoÉlÉzÉiÉÏï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ WûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ qÉÑZrÉ ÍxÉ®ÉliÉ Wæû| भ य म य 57. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉxÉTüÐ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü aÉÑà LuÉÇ DµÉU LMüÃmÉ Wæû| AiÉÈ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ AirÉÇiÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| 58. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ xÉuÉÉåïŠ xÉÉåmÉÉlÉ Wæû| 59. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ aÉÑÃxÉåuÉÉ xÉuÉïxuÉ Wæû| 60. aÉÑÃM×ümÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉÎZÉUÏ krÉårÉ Wæû| 61. qÉÉåOûÏ oÉÑή MüÉ ÍzÉwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ MüÉåD ÌlÉͶÉiÉ mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 62. eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ExÉMåü ÍsÉL MÑüxÉÇaÉ zɧÉÑ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû| 63. AaÉU AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ WûÉå iÉÉå ÌuÉwÉrÉÏ eÉÏuÉlÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUÉå| म 64. eÉÉå urÉÌ£ü SÒÈZÉ MüÉå mÉÉU MüUMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xÉÑZÉ LuÉÇ AÉlÉlS mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ExÉå AliÉÈMüUhÉmÉÔuÉïMü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ eÉÃUÏ Wæû| 65. xÉŠÉ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ iÉÉå aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉålÉå xÉå WûÏ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû, lÉÉzÉuÉÉlÉ mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå lÉWûÏÇ| 66. eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ Måü sÉaÉÉiÉÉU cÉsÉlÉå uÉÉsÉå cÉ‚üU xÉå NÕûOûlÉå MüÉ MüÉåD EmÉÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû YrÉÉ ? xÉÑZÉ-SÒÈZÉ, WûwÉï-zÉÉåMü Måü ²l²ÉåÇ qÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ YrÉÉ ? xÉÑlÉ, Wåû ÍzÉwrÉ ! CxÉMüÉ LMü ÌlÉͶÉiÉ EmÉÉrÉ Wæû| lÉÉzÉuÉÉlÉ ÌuÉwÉrÉÏ mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ xÉå AmÉlÉÉ qÉlÉ uÉÉmÉxÉ ZÉÏÇcÉ sÉå AÉæU aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉå| CxÉxÉå iÉÔ xÉÑZÉ-SÒÈZÉ, WûwÉï-zÉÉåMü, eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ Måü ²l²ÉåÇ xÉå mÉÉU WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| 67. qÉlÉÑwrÉ eÉoÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåiÉÉ Wæû iÉpÉÏ ExÉMüÉ xÉŠÉ eÉÏuÉlÉ zÉÑà WûÉåiÉÉ Wæû eÉÉå urÉÌ£ü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå CxÉ sÉÉåMü qÉåÇ LuÉÇ mÉUsÉÉåMü qÉåÇ ÍcÉUÇiÉlÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 68. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ExÉMåü AprÉÉxÉ MüÉå ÍcÉUÉrÉÑ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû|
 17. 17. 69. qÉlÉ WûÏ CxÉ xÉÇxÉÉU LuÉÇ ExÉMüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| qÉlÉ WûÏ oÉlkÉlÉ AÉæU qÉÉå¤É, xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| CxÉ qÉlÉ MüÉå MåüuÉsÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ xÉÇrÉqÉ qÉåÇ UZÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 70. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AqÉUiuÉ, zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ, qÉÑÌ£ü, mÉÔhÉïiÉÉ, AZÉÔOû AÉlÉlS AÉæU ÍcÉUÇiÉlÉ zÉÉÎliÉ SålÉåuÉÉsÉÉ Wæû| भ य म 71. mÉUqÉ zÉÉÎliÉ MüÉ UÉeÉqÉÉaÉï aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå zÉÑà WûÉåiÉÉ Wæû| 72. eÉÉå eÉÉå ÍxÉήrÉÉð xÉÇlrÉÉxÉ, irÉÉaÉ, AlrÉ rÉÉåaÉ, SÉlÉ LuÉÇ zÉÑpÉ MüÉrÉï AÉÌS xÉå mÉëÉmiÉ MüÐ eÉÉ xÉMüiÉÏ WæÇû uÉå xÉoÉ ÍxÉήrÉÉð aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü zÉÏbÉë mÉëÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉÏ WæÇû| 73. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ LMü zÉÑ® ÌuÉ¥ÉÉlÉ Wæû, eÉÉå ÌlÉqlÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉå uÉzÉ qÉåÇ sÉÉMüU mÉUqÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå MüÐ mÉ®ÌiÉ WûqÉåÇ ÍxÉZÉÉiÉÉ Wæû| 74. MÑüNû sÉÉåaÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ ÌlÉqlÉ MüÉåÌOû MüÉ rÉÉåaÉ Wæû| AÉkrÉÉÎiqÉMü UWûxrÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ rÉWû ElÉMüÐ oÉÄQûÏ aÉsÉiÉTüWûqÉÏ Wæû| 75. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ, aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ, aÉÑÃzÉUhÉrÉÉåaÉ AÉÌS xÉqÉÉlÉÉjÉÏï zÉoS WæÇû| ElÉqÉåÇ MüÉåD AjÉïpÉåS lÉWûÏÇ Wæû| 76. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉoÉ rÉÉåaÉÉåÇ MüÉ UÉeÉÉ Wæû| 77. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ DµÉU¥ÉÉlÉ Måü ÍsÉL xÉoÉxÉå xÉUsÉ, xÉoÉxÉå ÌlÉͶÉiÉ, xÉoÉxÉå zÉÏbÉëaÉÉqÉÏ, xÉoÉxÉå xÉxiÉÉ pÉrÉUÌWûiÉ qÉÉaÉï Wæû| AÉmÉ xÉoÉ CxÉÏ eÉlqÉ qÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ DµÉU¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ MüUÉå rÉWûÏ zÉÑpÉ MüÉqÉlÉÉ ! य ए 78. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåMüU AÉmÉ AmÉlÉÏ ZÉÉårÉÏ WÒûD ÌSurÉiÉÉ MüÉå mÉÑlÉÈ mÉëÉmiÉ MüUÉå, xÉÑZÉ-SÒÈZÉ, eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ AÉÌS xÉoÉ ²l²ÉåÇ xÉå mÉÉU WûÉå eÉÉAÉå| 79. eÉÇaÉsÉÏ oÉÉbÉ, zÉåU rÉÉ WûÉjÉÏ MüÉå mÉÉsÉlÉÉ oÉWÒûiÉ xÉUsÉ Wæû, mÉÉlÉÏ rÉÉ AÉaÉ Måü FmÉU cÉsÉlÉÉ oÉWÒûiÉ xÉUsÉ Wæû sÉåÌMülÉ eÉoÉ iÉMü qÉlÉÑwrÉ MüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü ÍsÉL WØûSrÉ MüÐ iÉqɳÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉaÉiÉÏ iÉoÉ iÉMü xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ oÉWÒûiÉ qÉÑÎzMüsÉ Wæû| 80. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü ²ÉUÉ qÉlÉ AÉæU ExÉMåü ÌuÉMüÉUÉåÇ mÉU ÌlÉrÉǧÉhÉ LuÉÇ mÉÑlÉÈxÉÇxMüUhÉ| 81. aÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï ÌoÉlÉzÉiÉÏï zÉUhÉÉaÉÌiÉ MüUlÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ü mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉͶÉiÉ qÉÉaÉï Wæû| 82. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ lÉÏÇuÉ aÉÑà Måü FmÉU AZÉhQû ´É®É qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 83. AaÉU AÉmÉMüÉå xÉcÉqÉÑcÉ DµÉU MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WûÉå iÉÉå xÉÉÇxÉÉËUMü xÉÑZÉpÉÉåaÉÉåÇ xÉå SÕU UWûÉå AÉæU aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉÉå| 84. ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÐ ÃMüÉuÉOû Måü ÌoÉlÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ eÉÉUÏ UZÉÉå| 85. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ WûÏ qÉlÉÑwrÉ MüÉå eÉÏuÉlÉ Måü WûU ¤Éå§É qÉåÇ ÌlÉpÉïrÉ LuÉÇ xÉSÉ xÉÑZÉÏ oÉlÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 86. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ AmÉlÉå pÉÏiÉU WûÏ AqÉU AÉiqÉÉ MüÐ ZÉÉåeÉ MüUÉå| 87. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ LMüqÉÉ§É WåûiÉÑ, E¬åzrÉ LuÉÇ xÉŠå UxÉ MüÉ ÌuÉwÉrÉ oÉlÉÉAÉå| CxÉxÉå AÉmÉMüÉå mÉUqÉ xÉÑZÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ| 88. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ¥ÉÉlÉmÉëÉÎmiÉ qÉåÇ xÉWûÉrÉMü Wæû| 89. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ qÉÑZrÉ WåûiÉÑ iÉÑTüÉlÉÏ CÎlSìrÉÉåÇ mÉU LuÉÇ pÉOûMüiÉå WÒûL qÉlÉ mÉU ÌlÉrÉǧÉhÉ mÉÉlÉÉ Wæû|
 18. 18. 90. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ÌWûlSÕ xÉÇxM×üÌiÉ MüÐ LMü mÉëÉcÉÏlÉ zÉÉZÉÉ Wæû eÉÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉå zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU DµÉU Måü xÉÉjÉ xÉÑZÉS xÉqÉluÉrÉ MüUÉ SåiÉÏ Wæû| 91. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉæU qÉÉlÉÍxÉMü AÉiqÉ-ÌuÉMüÉxÉ MüÉ zÉÉx§É Wæû| 92. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ WåûiÉÑ qÉlÉÑwrÉ MüÉå ÌuÉwÉrÉÉåÇ Måü oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü MüUMåü ExÉå zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ AÉæU SæuÉÏ zÉÌ£ü MüÐ qÉÔsÉ ÎxjÉÌiÉ MüÐ mÉÑlÉÈ mÉëÉÎmiÉ MüUÉlÉå MüÉ Wæû| 93. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉlÉÑwrÉ MüÉå SÒÈZÉ, eÉUÉ AÉæU urÉÉÍkÉ xÉå qÉÑ£ü MüUiÉÉ Wæû, ExÉå ÍcÉUÉrÉÑ oÉlÉÉiÉÉ Wæû, zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| 94. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ zÉÉUÏËUMü, qÉÉlÉÍxÉMü, lÉæÌiÉMü AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü- WûU mÉëMüÉU Måü AlÉÑzÉÉxÉlÉ MüÉ xÉqÉÉuÉåzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉxÉå qÉlÉÑwrÉ AÉimÉmÉëpÉÑiuÉ mÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû LuÉÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 95. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉlÉ MüÐ zÉÌ£ürÉÉåÇ mÉU ÌuÉeÉrÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉ¥ÉÉlÉ LuÉÇ MüsÉÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 19. 19. र -२- और य म 1. eÉÉå AÉÆZÉåÇ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ xÉÉælSrÉï lÉWûÏÇ SåZÉ xÉMüiÉÏÇ uÉå AÉÆZÉåÇ xÉcÉqÉÑcÉ AlkÉ WæÇû| 2. eÉÉå MüÉlÉ aÉÑà MüÐ sÉÏsÉÉ MüÐ qÉÌWûqÉÉ lÉWûÏÇ xÉÑlÉiÉå uÉå MüÉlÉ xÉcÉqÉÑcÉ oÉWûUå WæÇû| 3. aÉÑà UÌWûiÉ eÉÏuÉlÉ qÉ×irÉÑ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû| 4. aÉÑà M×ümÉÉ MüÐ xÉqmÉÌ¨É eÉæxÉÉ AÉæU MüÉåD ZÉeÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| 5. pÉuÉxÉÉaÉU MüÉå mÉÉU MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà Måü xÉixÉÇaÉ eÉæxÉÏ AÉæU MüÉåD xÉÑUͤÉiÉ lÉÉæMüÉ lÉWûÏÇ Wæû| 6. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà eÉæxÉÉ AÉæU MüÉåD ÍqÉ§É lÉWûÏÇ Wæû| 7. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ eÉæxÉÉ AÉæU MüÉåD AÉ´ÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû| 8. xÉSæuÉ aÉÑà MüÐ UOû sÉaÉÉAÉå| भ भ 9. ´É®É, pÉÌ£ü AÉæU iÉimÉUiÉÉ Måü TÔüsÉÉåÇ xÉå aÉÑà MüÐ mÉÔeÉÉ MüUÉå| 10. AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü qÉÎlSU qÉåÇ aÉÑà MüÉ xÉixÉÇaÉ mÉëjÉqÉ xiÉqpÉ Wæû| 11. DµÉUM×ümÉÉ aÉÑà MüÉ xuÉÃmÉ kÉÉUhÉ MüUiÉÏ Wæû| 12. aÉÑà Måü SzÉïlÉ MüUlÉÉ DµÉU Måü SzÉïlÉ MüUlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû| 13. ÎeÉxÉlÉå xÉSaÉÑà Måü SzÉïlÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉå uÉWû qÉlÉÑwrÉ AlkÉÉ WûÏ Wæû| 14. kÉqÉï MåüuÉsÉ LMü WûÏ Wæû AÉæU uÉWû Wæû aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£ü LuÉÇ mÉëåqÉ MüÉ kÉqÉï| 15. eÉoÉ AÉmÉMüÉå SÒlÉrÉÉuÉÏ AmÉå¤ÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ iÉoÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ eÉÉaÉiÉÉ Wæû| 16. AÉiqÉuÉå¨ÉÉ aÉÑà Måü xÉÇaÉ Måü mÉëpÉÉuÉ xÉå AÉmÉMüÉ eÉÏuÉlÉxÉÇaÉëÉqÉ xÉUsÉ oÉlÉ eÉÉrÉåaÉÉ| 17. aÉÑà MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉÉå AÉæU xÉirÉ MüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUÉå| 18. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ qÉåÇ ´É®É UZÉÉå AÉæU AmÉlÉå Mü¨ÉïurÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUÉå| 19. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ AÌiÉ¢üqÉhÉ qÉÉlÉå ZÉÑS WûÏ AmÉlÉÏ MüoÉë ZÉÉåSlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû| 20. xÉSaÉÑà ÍzÉwrÉ mÉU xÉiÉiÉ AÉzÉÏuÉÉïS oÉUxÉÉiÉå WæÇû| AÉiqÉxÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà eÉaÉSaÉÑà WæÇû, mÉUqÉ aÉÑà WæÇû| 21. eÉaÉSaÉÑà MüÉ WØûSrÉ xÉÉælSrÉï MüÉ kÉÉqÉ Wæû| 22. eÉÏuÉlÉ MüÉ krÉårÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ oÉlÉÉAÉå| 23. eÉÏuÉlÉ MüÉ WûULMü MüOÒû AlÉÑpÉuÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AÉmÉMüÐ ´É®É MüÐ MüxÉÉæOûÏ Wæû| 24. ÍzÉwrÉ MüÉrÉï MüÐ ÌaÉlÉiÉÏ MüUiÉÉ Wæû eÉoÉÌMü aÉÑà ExÉMåü mÉÏNåû ÌlÉÌWûiÉ WåûiÉÑ AÉæU CUÉSå MüÐ iÉÑsÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû| 25. aÉÑà Måü MüÉrÉï MüÉå xÉlSåWûmÉÔuÉïMü SåZÉlÉÉ xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ mÉÉmÉ Wæû| 26. aÉÑà Måü xÉqÉ¤É AmÉlÉÉ SqpÉmÉÔhÉï ÌSZÉÉuÉÉ MüUlÉå MüÐ MüpÉÏ MüÉåÍzÉzÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| 27. ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL iÉÉå aÉÑÃAÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ eÉÏuÉlÉ MüÉ MüÉlÉÔlÉ Wæû|
 20. 20. 28. AÉmÉMåü ÌSurÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ MüÉåD pÉÏ qÉÉæMüÉ cÉÑMülÉÉ lÉWûÏÇ| 29. eÉoÉ AÉmÉ AmÉlÉå ÌSurÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå iÉoÉ LMüÌlɸ AÉæU uÉTüÉSÉU UWûlÉÉ| 30. aÉÑà mÉU mÉëåqÉ UZÉlÉÉ, AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ rÉÉlÉÏ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ| 31. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ ElÉMåü xÉqqÉÉlÉ MüUlÉå xÉå pÉÏ oÉÄRûMüU Wæû| 32. aÉÑà AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ irÉÉaÉ xÉå pÉÏ oÉÄRûMüU Wæû| 33. WûU ÌMüxÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ AmÉlÉå aÉÑà MüÉå iÉqÉÉqÉ mÉëMüÉU xÉå AlÉÑMÔüsÉ WûÉå eÉÉAÉå| 34. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ EmÉÎxjÉÌiÉ qÉåÇ AÍkÉMü oÉÉiÉcÉÏiÉ qÉiÉ MüUÉå| 35. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ zÉÑ® mÉëåqÉ rÉWû aÉÑà AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüÉ xÉŠÉ xuÉÃmÉ Wæû| 36. AmÉlÉÏ E¨ÉqÉÉå¨ÉqÉ uÉxiÉÑ mÉëjÉqÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÉå xÉqÉÌmÉïiÉ MüUÉå| CxÉxÉå AÉxÉÌ£ü xÉWûeÉ qÉåÇ ÍqÉOåûaÉÏ| 37. ÍzÉwrÉ DwrÉÉï, QûÉWû LuÉÇ AÍpÉqÉÉlÉ UÌWûiÉ, ÌlÉÈxmÉ×Wû AÉæU aÉÑà Måü mÉëÌiÉ SØÄRû pÉÌ£üpÉÉuÉuÉÉsÉÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| uÉWû kÉærÉïuÉÉlÉ AÉæU xÉirÉ MüÉå eÉÉlÉlÉå Måü ÍsÉL ÌlɶÉrÉuÉÉsÉÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 38. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü SÉåwÉ lÉWûÏÇ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 39. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü xÉqÉ¤É AlÉÉuÉzrÉMü LuÉÇ ArÉÉåarÉ mÉësÉÉmÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 40. aÉÑà Måü ²ÉUÉ eÉÉå xÉS¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû qÉÉrÉÉ AjÉuÉÉ AkrÉÉxÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû| 41. LMü WûÏ DµÉU AlÉåMü ÃmÉ qÉåÇ qÉÉrÉÉ Måü MüÉUhÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû LåxÉÉ ÎeÉxÉMüÉå aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉirÉ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉåSÉåÇ MüÉå xÉqÉfÉiÉÉ Wæû| 42. aÉÑÃxÉåuÉÉ AÉæU mÉÔeÉÉ Måü ²ÉUÉ mÉëÉmiÉ ÌlÉUliÉU pÉÌ£ü xÉå iÉϤhÉ kÉÉU uÉÉsÉå ¥ÉÉlÉ Måü MÑüsWûÉÄQåû xÉå iÉÔ kÉÏUå- kÉÏUå, mÉU SØÄRûiÉÉmÉÔuÉïMü CxÉ xÉÇxÉÉU ÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉå MüÉOû Så| 43. aÉÑà eÉÏuÉlÉ-lÉÉæMüÉ Måü MühÉïkÉÉU AÉæU DµÉU ExÉ lÉÉæMüÉ MüÉå cÉsÉÉlÉå uÉÉsÉÉ AlÉÑMÔüsÉ mÉuÉlÉ Wæû| 44. eÉoÉ qÉlÉÑwrÉ MüÉå xÉÇxÉÉU Måü mÉëÌiÉ bÉ×hÉÉ EmÉeÉiÉÏ Wæû, ExÉå uÉæUÉarÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU aÉÑà Måü ÌSrÉå WÒûL EmÉSåzÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL zÉÌ£üqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ krÉÉlÉ qÉåÇ oÉÉU-oÉÉU AprÉÉxÉMåü MüÉUhÉ ExÉMåü qÉlÉ MüÐ AÌlɹ mÉëM×üÌiÉ SÕU WûÉåiÉÏ Wæû| 45. aÉÑà xÉå pÉsÉÏ mÉëMüÉU eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ eÉÉrÉ iÉpÉÏ qÉÇ§É Måü ²ÉUÉ zÉÑή mÉæSÉ WûÉåiÉÏ Wæû| य 46. qÉlÉÑwrÉ AlÉÉÌS MüÉsÉ xÉå A¥ÉÉlÉ Måü mÉëpÉÉuÉ qÉåÇ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ aÉÑà Måü ÌoÉlÉÉ ExÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| eÉÉå oÉë¼ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ SÕxÉUå MüÉå oÉë¼¥ÉÉlÉ Så xÉMüiÉÉ Wæû| 47. xÉrÉÉlÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû AmÉlÉå aÉÑà MüÉå AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉÃmÉ eÉÉlÉMüU AÌuÉUiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü ElÉMüÐ mÉÔeÉÉ MüUå AjÉÉïiÉç ElÉMåü xÉÉjÉ iÉSÉMüÉU oÉlÉå| 48. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà LuÉÇ DµÉU Måü mÉëÌiÉ xÉͳɸ pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 49. ÍzÉwrÉ MüÉå AÉ¥ÉÉMüÉUÏ oÉlÉMüU, xÉÉuÉkÉÉlÉ qÉlÉ xÉå LuÉÇ ÌlɸÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL AÉæU ElÉxÉå pÉaÉuÉSè pÉ£ü Måü Mü¨ÉïurÉ AjÉuÉÉ pÉaÉuÉSè kÉqÉï eÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 50. ÍzÉwrÉ MüÉå DµÉU Måü ÃmÉ qÉåÇ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ÌuÉµÉ Måü lÉÉjÉ MüÉå mÉëxÉ³É MüUlÉå MüÉ LuÉÇ ElÉMüÐ M×ümÉÉ Måü rÉÉåarÉ oÉlÉlÉå MüÉ xÉÑÌlÉͶÉiÉ EmÉÉrÉ Wæû| 51. ÍzÉwrÉ MüÉå uÉæUÉarÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU AmÉlÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÉ xÉixÉÇaÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL|
 21. 21. 52. ÍzÉwrÉ MüÉå mÉëjÉqÉ iÉÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU ElÉMåü oÉiÉÉrÉå WÒûL qÉÉaÉï qÉåÇ cÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 53. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉÏ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå xÉÇrÉqÉ qÉåÇ UZÉMüU aÉÑà Måü AÉ´ÉrÉ qÉåÇ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL..... xÉåuÉÉ, xÉÉkÉlÉÉ LuÉÇ zÉÉx§ÉÉprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 54. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü ²ÉU xÉå eÉÉå MÑüNû AcNûÉ rÉÉ oÉÑUÉ, MüqÉ rÉÉ erÉÉSÉ, xÉÉSÉ rÉÉ xuÉÉSÒ ZÉÉlÉÉ ÍqÉsÉå uÉWû aÉÑÃpÉÉD MüÉå AlÉÑMÔüsÉ WûÉåMüU ZÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| य 55. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû qÉÉå¤É LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉ MåüuÉsÉ LMü WûÏ qÉÉaÉï Wæû| 56. eÉÉå qÉlÉÑwrÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå uÉå AÉiqÉÉ MüÉ bÉÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå WæÇû| uÉå xÉcÉqÉÑcÉ ÎeÉlSå zÉuÉ Måü xÉqÉÉlÉ MÇüaÉsÉå qÉuÉÉsÉÏ WæÇû| uÉå AÌiÉ SËUSì sÉÉåaÉ WæÇû| LåxÉå ÌlÉaÉÑUå sÉÉåaÉ oÉÉWûU xÉå kÉlÉuÉÉlÉ ÌSZÉiÉå WÒûL pÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü eÉaÉiÉ qÉåÇ AirÉÇiÉ SËUSì WæÇû| 57. xÉrÉÉlÉå xÉ‹lÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ Måü ÌlÉUliÉU krÉÉlÉ ÃmÉÏ UxÉmÉÉlÉ xÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå UxÉqÉrÉ oÉlÉÉiÉå Wæû AÉæU aÉÑà Måü ¥ÉÉlÉ ÃmÉÏ iÉsÉuÉÉU MüÉå xÉÉjÉ qÉåÇ UZÉMüU qÉÉåWûqÉÉrÉÉ Måü oÉlkÉlÉÉåÇ MüÉå MüÉOû QûÉsÉiÉå WæÇû| 58. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL AqÉÉåbÉ cÉÉoÉÏ Wæû| 59. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû AÉÎZÉUÏ xÉirÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉ MåüuÉsÉ LMü WûÏ xÉŠÉ UÉeÉqÉÉaÉï Wæû| 60. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå xÉoÉ SÒÈZÉ, SSï LuÉÇ zÉÉåMü MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 61. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå zÉÉåMü uÉ SÒÈZÉ Måü iÉqÉÉqÉ MüÉUhÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| 62. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ AÉmÉMåü C¹ SåuÉiÉÉ Måü SzÉïlÉ MüUÉiÉÉ Wæû, aÉÑÃiuÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ MüUÉiÉÉ Wæû| 63. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ LMü mÉëMüÉU MüÉ uÉÉrÉÑrÉÉlÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ, ÍcÉUÇiÉlÉ zÉÉÎliÉ LuÉÇ AZÉÔOû AÉlÉlS Måü EŠ sÉÉåMü qÉåÇ EÄQû xÉMüiÉÉ Wæû| 64. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ ÌSurÉiÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ Måü ÍsÉL UÉeÉqÉÉaÉï Wæû, eÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ Måü krÉårÉ iÉMü xÉÏkÉÉ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 65. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ LMü UWûxrÉqÉrÉ xÉÏRûÏ Wæû, eÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå mÉ×juÉÏ mÉU xÉå xuÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÏ Wæû| 66. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉ krÉÉlÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉÌiÉ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 67. aÉÑà MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü mÉëSåzÉ ZÉÑsÉ eÉÉiÉå WæÇû, qÉlÉ zÉÉÇiÉ, xuÉxjÉ LuÉÇ ÎxjÉU oÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU AliÉUÉiqÉÉ eÉÉaÉ×iÉ WûÉåiÉÏ Wæû| य 68. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉoÉ xÉÇzÉrÉ AmÉlÉå AÉmÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| 69. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà MüÐ xÉÑU¤ÉÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ MüÉåD pÉÏ uÉxiÉÑ ExÉMåü qÉlÉ MüÉå ¤ÉÑÍpÉiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÏ| 70. AÉmÉ AaÉU AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå oÉɽ mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ xÉå ZÉÏÇcÉMüU xÉiÉiÉ krÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉåaÉå iÉÉå AÉmÉMåü iÉqÉÉqÉ SÒÈZÉ lɹ WûÉå eÉÉLÆaÉå| 71. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû iÉqÉÉqÉ qÉÉlÉuÉÏrÉ SÒÈZÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå MüÉ LMüqÉÉ§É EmÉÉrÉ Wæû|
 22. 22. 72. eÉÉå ÍzÉwrÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ ÍcÉ¨É lÉWûÏÇ sÉaÉÉ xÉMüiÉÉ ExÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| 73. eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ ÌoÉsMÑüsÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ExÉå qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ| 74. AaÉU AÉmÉMüÉå CxÉ xÉÇxÉÉU Måü SÒÈZÉ LuÉÇ SSï SÕU MüUlÉå WûÉåÇ iÉÉå AÉmÉMüÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ QûÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| PûÏMü WûÏ MüWûÉ WæûÈ krÉÉlÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåqÉÔïÌiÉïÈ mÉÔeÉÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ mÉSqÉç| qÉǧÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåuÉÉïYrÉÇ qÉÉå¤ÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ M×ümÉÉ|| प य 75. aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ MüÉåD AÉiqÉ¥ÉÉlÉ mÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| 76. aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ MüÉåD mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 77. aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ AÉmÉ qÉÉlÉÍxÉMü ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå qÉÑ£ü lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉå LuÉÇ qÉÉå¤É lÉWûÏÇ mÉÉ xÉMüiÉå| 78. AaÉU AÉmÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ lÉWûÏÇ QûÉsÉÉåaÉå iÉÉå AÉiqÉÉ MüÉ pÉurÉ uÉæpÉuÉ LuÉÇ xÉlÉÉiÉlÉ erÉÉåÌiÉ AÉmÉxÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL ASØzrÉ UWåûaÉÏ| 79. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ LuÉÇ urÉuÉÎxjÉiÉ krÉÉlÉ MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ QûÉsÉMüU AÉiqÉÉ MüÉå RûÉÇMülÉå uÉÉsÉå AÉuÉUhÉ MüÉå cÉÏU QûÉsÉÉå| 80. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû iÉqÉÉqÉ UÉåaÉÉåÇ Måü ÍsÉL zÉÌ£üzÉÉsÉÏ AÉæwÉkÉ Wæû| 81. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå AliÉUÉiqÉÉ Måü ¥ÉÉlÉ Måü LuÉÇ AlrÉ MüD aÉÔÄRû zÉÌ£ürÉÉð mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉlÉ Måü ²ÉU ZÉÑsÉ eÉÉiÉå Wæû| 82. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå eÉÏuÉlÉ Måü iÉqÉÉqÉ SÒÈZÉ SÕU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| और म 83. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå, iÉpÉÏ AÉmÉMüÉå xÉŠÏ zÉÉÎliÉ AÉæU AÉlÉlS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ| 84. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå oÉWÒûiÉ WûÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÌ£ü, zÉÉÎliÉ, lÉrÉÉ eÉÉåzÉ AÉæU lÉrÉÉ oÉsÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| 85. mÉÌuÉ§É aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå zÉÑ® zÉÌ£üzÉÉsÉÏ ÌuÉcÉÉUÉåÇ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 86. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå qÉlÉ CkÉU EkÉU pÉOûMülÉÉ kÉÏUå-kÉÏUå oÉlS MüU SåiÉÉ Wæû| 87. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ xÉå iÉqÉÉqÉ AÄQûcÉlÉåÇ SÕU WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| 88. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå qÉlÉ MüÐ E¨ÉåeÉlÉÉ SÕU WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ uÉ× Î® WûÉåiÉÏ Wæû| 89. ÌSurÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL oÉëɼqÉÑWÕûiÉï xÉoÉxÉå erÉÉSÉ AlÉÑMÔüsÉ xÉqÉrÉ Wæû| cÉÉsÉÔ urÉuÉWûÉU qÉåÇ pÉÏ MüpÉÏ-MüpÉÏ aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUMåü AÉmÉ zÉÌ£ü, xTÔüÌiÉï AÉæU mÉëåUhÉÉ mÉëÉmiÉ MüUiÉå UWûÉå| 90. AÉmÉ erÉÉåÇ WûÏ ÌoÉxiÉU qÉåÇ eÉÉaÉÉå ÌMü iÉÑUliÉ aÉÑÃqÉÇ§É MüÉ eÉÉmÉ MüUÉå| rÉWû oÉÉiÉ oÉWÒûiÉ WûÏ qÉWû¨uÉmÉÔhÉï Wæû| 91. LMüÉliÉ LuÉÇ aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ aÉWûUÉ ÍcÉliÉlÉ....rÉå SÉå cÉÏeÉåÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL qÉWû¨uÉmÉÔhÉï AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ WæÇû|

×