Kontrak sosial
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kontrak sosial

on

 • 4,055 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,055
Views on SlideShare
4,050
Embed Views
5

Actions

Likes
1
Downloads
236
Comments
0

2 Embeds 5

http://lmspuo.cidos.edu.my 3
http://www.facebook.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kontrak sosial Kontrak sosial Presentation Transcript

  • KONTRAK SOSIAL
   KUA ZI LIN AM090075
   MOHD SHAIFUL AM090XXX
   NUR AMIN AM09XXX
   TEE SHI FENG AM090265
  • ASAL USUL KONTRAK SOSIAL
   TeorikontraksosialmenurutpandanganahliteoridemokratikEropahseperti Thomas Hobbes dan John Locke ialahbahawamanusiamewujudkannegarasebagaisatuperjanjianbersamadimanasetiapindividuitubersetujukepadanya.
   Kontrakiniberertiindividu-individu yang bebasbersetujuuntukmenyerahkanhaknyauntukmemerintahdirisendiriitukepadasatuinstitusibersama yang berkuasadanberdaulat.
  • APAKAH ITU KONTRAK SOSIAL
   kontraksosialmerupakansatuistilahpermuafakatanantarakaum yang dicapaisebelummerdekamelaluisatupersetujuandikalanganrakyatdanpemimpin yang terdiridaripadakaumMelayu, Cinadan India.
  • Bagaimanaterbentuknyakontraksosial?
   Kewujudan pekerjakontrakdibawahpenjajahanasing.
   Isuhakkerakyatan.
   Kemerdekaanbersyarat yang ditawarkanolehkerajaanbritish.
   Permuafakatanpemimpin UMNO, MCA, MIC.
   Kelahirankontraksosial.
   Pemberiankerakyatankepadapemastaudin.
   Pembentukanperlembagaan.
   Negara Malaysia yang berdaulat.
  • AdakahKontrakSosialTerkandungDalamPerlembagaan?
   Kontraksosialbukanistilah yang wujuddalamPerlembagaan Persekutuan padatahun 1957 tetapipermuafakatan yang mewakilisemangatPerlembagaan.
   Iamerupakanmuafakatantarakaum yang mewarnaiPerlembagaan, persepakatan yang diterjemahkankedalamPerlembagaan. WalaupunistilahkontraksosialtidakadadalamPerlembagaantetapisemangatnyaadapadaciri-ciriperlembagaanitu.
  • APAKAH KANDUNGAN DALAM KONTRAK SOSIAL INI?
  • KEDUDUKAN RAJA MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
   Terhasilnyasistem raja berperlembagaan.
   InstitusikesultanandilindungiolehPerlembagaandengancarabahawatiadapindaanbolehdibuatterhadapperuntukanberhubungdenganMajlis Raja-Raja, susunankeutamaandanhak-hakmerekauntukwarisansebagai raja negeri.
   Yang DipertuanAgongdiberikuasamemerintah.
   BagindajugaadalahPemerintahTertinggiAngkatanTentera Persekutuan danmerupakansalahsatuunsurutamadaripadatigaunsurutamabadanperundanganpersekutuaniaituparlimen.
  • HAK KEISTIMEWAAN ORANG MELAYU
   Perkara 153 (I): Perezaban quota mengenaiperkhidmatan, permit dansebagainyauntukorangMelayu.
   KedudukanistimewaorangMelayu yang lain termasuklahperuntukanPerkara 89 dan 90 yang memberikuatkuasaundang-undangperlembagaankepadaundang-undang yang sediaada yang melindungitanahrizaborangMelayudaripadadiselenggarakanolehorangbukanMelayu.
   KedudukanistimewaorangMelayuinitidakmutlakdandiseimbangkandengankepentingansahkaum lain yang secaraamnyatermasuklahhakmendapatkewarganegaraan Malaysia menurutperuntukankewarganegaraandalamperlembagaan.
  • KEDUDUKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI
   “Agama Islam ialahbagiseluruhpersekutuan, tetapi agama-agama lain bolehdiamalkandenganamandandamaidimana-manabahagian Persekutuan”
   Perkara 3 memperuntukansatufasalimbangan yang menyebut “tetapi agama lain bolehdiamalkandenganamandandamaidimana-manabahagian Persekutuan:
   Menguruskanhalehwalagamanyasendiri
   b) Menubuhdanmenyelenggarainstitusi-institusibagimaksud-maksud agama ataukhairat, dan
   Memperolehdanmemilikihartabendasertamemegangdanmentadbirkannyamengikutundang-undang.
  • BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN
   Bahasasentiasamenjadifaktorterpentingdalammenentukanjatidirisesebuahnegara. Keperluansatubahasakebangsaan yang menjadipertuturanumumdanbahasarasmikebangsaandisedaripentinguntukmenyatukanrakyatpelbagaiasalketurunan yang masing-masingdenganbahasapertuturannya.
   Terdapatbantahandaripihaklain,tetapiisuinidapatdiselesaikanmalaluipeneranganTun Tan Siew Sin :
   MasyarakatbukanMelayumenaruhharapanbesarkebudayaandanbahasamereka. Biarsayanyatakansebagaicontoh, perlembaagaan Reid sebagaimanarangkaawalnyatidakmenyebutapa-apatentangmengekaldanmenegmbangkanbahasaCinadan Tamil ataubahasa-bahasalain.ApabiladicadangkankepadapemimpinMelayubahawaperlembagaansepatutnyadenganeksplisitmenyatakanpengekalandanperkembangankedua-duabahasaCinadan Tamil hendaklahdigalakdandipelihara, merekabersetuju
  • ApakahPerkaraPentingPerluDifahamiDalamKontrakSosial?
   Rakyat Malaysia perlumemahamikontaksosialdenganjelasberdasarkankepadafaktasejarah. Kontraksosialharusdifahamisekurang-kurangnyatentanghubungkaitnyakepadaempatperkarautamaiaitu - perlembagaan, kemerdekaan, hubungankaumdansistempemerintahannegara. Tanpakontraksosialmungkinkitatidakdapatmencapaikemerdekaanpadatahun 1957 keranapihak British ketikaitumenjadikanpermuafakatanitusebagaiprasyarat. Kontraksosialadalahanakkuncikepadahubungankaumsebagaimana yang termaktubdalamperlembagaan.
  • Isukontraksosialdanpandanganahlipolitik
  • KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL
   Ternyataselepashampir 50 tahunkemerdekaan Malaysia, formula kontraksosial yang telahdipakaitelahberjayamenyatupadukansemuakaumdi Malaysia tanpaberlakusebarangkonflikperkauman.
   Malahnegarakitajugapernahgempardengankontroversiberkaitanisu agama iaitutentangpenubuhan IFC.
  • sambung
   IniadalahrentetandaripadapolemikkesLina Joy danjugakesperebutanmayatMoorthy, NyonyaTahirdanjugaterbaruRayappanantarakeluargasimatidanjugaJabatan Agama Islam.
   Contoh-contohpolemikdiatasseharusnyaperludielakkanbagimenjaminkeharmoniankaumdi Malaysia. Inikeranamengapaperlukontraksosialdirombaksedangkan formula tersebutternyataberkesanhinggakinidalammemeliharaperpaduanantarakaum.
  • adakahmasihrelevanlagikontraksosialini?
   Kontraksosialmerupakanbendaabstrak yang seringkaladipertikaikanolehorang yang inginmerosakkanperpaduan.Perlembagaanmenjaditerasnegara.
   Sekarangsemuakaumhidupsecaraamandanbersumbangdalamkemajuannegara, diskriminasitidakberlaku. Kerajaanharusterusberusahauntukmelindungirakyatdanmengukuhkanperpaduan yang amatberhargaitu.
  • kesimpulAN
   'Perpaduanteraskemajuan''persefahamanteraskemakmuran'