Kontrak sosial

 • 4,801 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,801
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
290
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KONTRAK SOSIAL
  KUA ZI LIN AM090075
  MOHD SHAIFUL AM090XXX
  NUR AMIN AM09XXX
  TEE SHI FENG AM090265
 • 2. ASAL USUL KONTRAK SOSIAL
  TeorikontraksosialmenurutpandanganahliteoridemokratikEropahseperti Thomas Hobbes dan John Locke ialahbahawamanusiamewujudkannegarasebagaisatuperjanjianbersamadimanasetiapindividuitubersetujukepadanya.
  Kontrakiniberertiindividu-individu yang bebasbersetujuuntukmenyerahkanhaknyauntukmemerintahdirisendiriitukepadasatuinstitusibersama yang berkuasadanberdaulat.
 • 3. APAKAH ITU KONTRAK SOSIAL
  kontraksosialmerupakansatuistilahpermuafakatanantarakaum yang dicapaisebelummerdekamelaluisatupersetujuandikalanganrakyatdanpemimpin yang terdiridaripadakaumMelayu, Cinadan India.
 • 4. Bagaimanaterbentuknyakontraksosial?
  Kewujudan pekerjakontrakdibawahpenjajahanasing.
  Isuhakkerakyatan.
  Kemerdekaanbersyarat yang ditawarkanolehkerajaanbritish.
  Permuafakatanpemimpin UMNO, MCA, MIC.
  Kelahirankontraksosial.
  Pemberiankerakyatankepadapemastaudin.
  Pembentukanperlembagaan.
  Negara Malaysia yang berdaulat.
 • 5. AdakahKontrakSosialTerkandungDalamPerlembagaan?
  Kontraksosialbukanistilah yang wujuddalamPerlembagaan Persekutuan padatahun 1957 tetapipermuafakatan yang mewakilisemangatPerlembagaan.
  Iamerupakanmuafakatantarakaum yang mewarnaiPerlembagaan, persepakatan yang diterjemahkankedalamPerlembagaan. WalaupunistilahkontraksosialtidakadadalamPerlembagaantetapisemangatnyaadapadaciri-ciriperlembagaanitu.
 • 6. APAKAH KANDUNGAN DALAM KONTRAK SOSIAL INI?
 • 7. KEDUDUKAN RAJA MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
  Terhasilnyasistem raja berperlembagaan.
  InstitusikesultanandilindungiolehPerlembagaandengancarabahawatiadapindaanbolehdibuatterhadapperuntukanberhubungdenganMajlis Raja-Raja, susunankeutamaandanhak-hakmerekauntukwarisansebagai raja negeri.
  Yang DipertuanAgongdiberikuasamemerintah.
  BagindajugaadalahPemerintahTertinggiAngkatanTentera Persekutuan danmerupakansalahsatuunsurutamadaripadatigaunsurutamabadanperundanganpersekutuaniaituparlimen.
 • 8. HAK KEISTIMEWAAN ORANG MELAYU
  Perkara 153 (I): Perezaban quota mengenaiperkhidmatan, permit dansebagainyauntukorangMelayu.
  KedudukanistimewaorangMelayu yang lain termasuklahperuntukanPerkara 89 dan 90 yang memberikuatkuasaundang-undangperlembagaankepadaundang-undang yang sediaada yang melindungitanahrizaborangMelayudaripadadiselenggarakanolehorangbukanMelayu.
  KedudukanistimewaorangMelayuinitidakmutlakdandiseimbangkandengankepentingansahkaum lain yang secaraamnyatermasuklahhakmendapatkewarganegaraan Malaysia menurutperuntukankewarganegaraandalamperlembagaan.
 • 9. KEDUDUKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI
  “Agama Islam ialahbagiseluruhpersekutuan, tetapi agama-agama lain bolehdiamalkandenganamandandamaidimana-manabahagian Persekutuan”
  Perkara 3 memperuntukansatufasalimbangan yang menyebut “tetapi agama lain bolehdiamalkandenganamandandamaidimana-manabahagian Persekutuan:
  Menguruskanhalehwalagamanyasendiri
  b) Menubuhdanmenyelenggarainstitusi-institusibagimaksud-maksud agama ataukhairat, dan
  Memperolehdanmemilikihartabendasertamemegangdanmentadbirkannyamengikutundang-undang.
 • 10. BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN
  Bahasasentiasamenjadifaktorterpentingdalammenentukanjatidirisesebuahnegara. Keperluansatubahasakebangsaan yang menjadipertuturanumumdanbahasarasmikebangsaandisedaripentinguntukmenyatukanrakyatpelbagaiasalketurunan yang masing-masingdenganbahasapertuturannya.
  Terdapatbantahandaripihaklain,tetapiisuinidapatdiselesaikanmalaluipeneranganTun Tan Siew Sin :
  MasyarakatbukanMelayumenaruhharapanbesarkebudayaandanbahasamereka. Biarsayanyatakansebagaicontoh, perlembaagaan Reid sebagaimanarangkaawalnyatidakmenyebutapa-apatentangmengekaldanmenegmbangkanbahasaCinadan Tamil ataubahasa-bahasalain.ApabiladicadangkankepadapemimpinMelayubahawaperlembagaansepatutnyadenganeksplisitmenyatakanpengekalandanperkembangankedua-duabahasaCinadan Tamil hendaklahdigalakdandipelihara, merekabersetuju
 • 11. ApakahPerkaraPentingPerluDifahamiDalamKontrakSosial?
  Rakyat Malaysia perlumemahamikontaksosialdenganjelasberdasarkankepadafaktasejarah. Kontraksosialharusdifahamisekurang-kurangnyatentanghubungkaitnyakepadaempatperkarautamaiaitu - perlembagaan, kemerdekaan, hubungankaumdansistempemerintahannegara. Tanpakontraksosialmungkinkitatidakdapatmencapaikemerdekaanpadatahun 1957 keranapihak British ketikaitumenjadikanpermuafakatanitusebagaiprasyarat. Kontraksosialadalahanakkuncikepadahubungankaumsebagaimana yang termaktubdalamperlembagaan.
 • 12. Isukontraksosialdanpandanganahlipolitik
 • 13. KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL
  Ternyataselepashampir 50 tahunkemerdekaan Malaysia, formula kontraksosial yang telahdipakaitelahberjayamenyatupadukansemuakaumdi Malaysia tanpaberlakusebarangkonflikperkauman.
  Malahnegarakitajugapernahgempardengankontroversiberkaitanisu agama iaitutentangpenubuhan IFC.
 • 14. sambung
  IniadalahrentetandaripadapolemikkesLina Joy danjugakesperebutanmayatMoorthy, NyonyaTahirdanjugaterbaruRayappanantarakeluargasimatidanjugaJabatan Agama Islam.
  Contoh-contohpolemikdiatasseharusnyaperludielakkanbagimenjaminkeharmoniankaumdi Malaysia. Inikeranamengapaperlukontraksosialdirombaksedangkan formula tersebutternyataberkesanhinggakinidalammemeliharaperpaduanantarakaum.
 • 15. adakahmasihrelevanlagikontraksosialini?
  Kontraksosialmerupakanbendaabstrak yang seringkaladipertikaikanolehorang yang inginmerosakkanperpaduan.Perlembagaanmenjaditerasnegara.
  Sekarangsemuakaumhidupsecaraamandanbersumbangdalamkemajuannegara, diskriminasitidakberlaku. Kerajaanharusterusberusahauntukmelindungirakyatdanmengukuhkanperpaduan yang amatberhargaitu.
 • 16. kesimpulAN
  'Perpaduanteraskemajuan''persefahamanteraskemakmuran'