Kontrak sosial

9,661 views
9,184 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
441
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontrak sosial

 1. 1. KONTRAK SOSIAL <br />KUA ZI LIN AM090075 <br />MOHD SHAIFUL AM090XXX<br />NUR AMIN AM09XXX<br />TEE SHI FENG AM090265<br />
 2. 2. ASAL USUL KONTRAK SOSIAL<br />TeorikontraksosialmenurutpandanganahliteoridemokratikEropahseperti Thomas Hobbes dan John Locke ialahbahawamanusiamewujudkannegarasebagaisatuperjanjianbersamadimanasetiapindividuitubersetujukepadanya.<br />Kontrakiniberertiindividu-individu yang bebasbersetujuuntukmenyerahkanhaknyauntukmemerintahdirisendiriitukepadasatuinstitusibersama yang berkuasadanberdaulat.<br />
 3. 3. APAKAH ITU KONTRAK SOSIAL<br />kontraksosialmerupakansatuistilahpermuafakatanantarakaum yang dicapaisebelummerdekamelaluisatupersetujuandikalanganrakyatdanpemimpin yang terdiridaripadakaumMelayu, Cinadan India.<br />
 4. 4. Bagaimanaterbentuknyakontraksosial?<br />Kewujudan pekerjakontrakdibawahpenjajahanasing.<br />Isuhakkerakyatan.<br />Kemerdekaanbersyarat yang ditawarkanolehkerajaanbritish.<br />Permuafakatanpemimpin UMNO, MCA, MIC.<br />Kelahirankontraksosial.<br />Pemberiankerakyatankepadapemastaudin.<br />Pembentukanperlembagaan.<br />Negara Malaysia yang berdaulat.<br />
 5. 5. AdakahKontrakSosialTerkandungDalamPerlembagaan?<br />Kontraksosialbukanistilah yang wujuddalamPerlembagaan Persekutuan padatahun 1957 tetapipermuafakatan yang mewakilisemangatPerlembagaan.<br />Iamerupakanmuafakatantarakaum yang mewarnaiPerlembagaan, persepakatan yang diterjemahkankedalamPerlembagaan. WalaupunistilahkontraksosialtidakadadalamPerlembagaantetapisemangatnyaadapadaciri-ciriperlembagaanitu.<br />
 6. 6. APAKAH KANDUNGAN DALAM KONTRAK SOSIAL INI?<br />
 7. 7. KEDUDUKAN RAJA MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN<br />Terhasilnyasistem raja berperlembagaan.<br />InstitusikesultanandilindungiolehPerlembagaandengancarabahawatiadapindaanbolehdibuatterhadapperuntukanberhubungdenganMajlis Raja-Raja, susunankeutamaandanhak-hakmerekauntukwarisansebagai raja negeri.<br />Yang DipertuanAgongdiberikuasamemerintah.<br />BagindajugaadalahPemerintahTertinggiAngkatanTentera Persekutuan danmerupakansalahsatuunsurutamadaripadatigaunsurutamabadanperundanganpersekutuaniaituparlimen.<br />
 8. 8. HAK KEISTIMEWAAN ORANG MELAYU<br />Perkara 153 (I): Perezaban quota mengenaiperkhidmatan, permit dansebagainyauntukorangMelayu.<br />KedudukanistimewaorangMelayu yang lain termasuklahperuntukanPerkara 89 dan 90 yang memberikuatkuasaundang-undangperlembagaankepadaundang-undang yang sediaada yang melindungitanahrizaborangMelayudaripadadiselenggarakanolehorangbukanMelayu.<br />KedudukanistimewaorangMelayuinitidakmutlakdandiseimbangkandengankepentingansahkaum lain yang secaraamnyatermasuklahhakmendapatkewarganegaraan Malaysia menurutperuntukankewarganegaraandalamperlembagaan.<br />
 9. 9. KEDUDUKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI<br />“Agama Islam ialahbagiseluruhpersekutuan, tetapi agama-agama lain bolehdiamalkandenganamandandamaidimana-manabahagian Persekutuan”<br />Perkara 3 memperuntukansatufasalimbangan yang menyebut “tetapi agama lain bolehdiamalkandenganamandandamaidimana-manabahagian Persekutuan:<br />Menguruskanhalehwalagamanyasendiri<br />b) Menubuhdanmenyelenggarainstitusi-institusibagimaksud-maksud agama ataukhairat, dan<br />Memperolehdanmemilikihartabendasertamemegangdanmentadbirkannyamengikutundang-undang.<br />
 10. 10. BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN<br />Bahasasentiasamenjadifaktorterpentingdalammenentukanjatidirisesebuahnegara. Keperluansatubahasakebangsaan yang menjadipertuturanumumdanbahasarasmikebangsaandisedaripentinguntukmenyatukanrakyatpelbagaiasalketurunan yang masing-masingdenganbahasapertuturannya.<br />Terdapatbantahandaripihaklain,tetapiisuinidapatdiselesaikanmalaluipeneranganTun Tan Siew Sin :<br />MasyarakatbukanMelayumenaruhharapanbesarkebudayaandanbahasamereka. Biarsayanyatakansebagaicontoh, perlembaagaan Reid sebagaimanarangkaawalnyatidakmenyebutapa-apatentangmengekaldanmenegmbangkanbahasaCinadan Tamil ataubahasa-bahasalain.ApabiladicadangkankepadapemimpinMelayubahawaperlembagaansepatutnyadenganeksplisitmenyatakanpengekalandanperkembangankedua-duabahasaCinadan Tamil hendaklahdigalakdandipelihara, merekabersetuju<br />
 11. 11. ApakahPerkaraPentingPerluDifahamiDalamKontrakSosial?<br />Rakyat Malaysia perlumemahamikontaksosialdenganjelasberdasarkankepadafaktasejarah. Kontraksosialharusdifahamisekurang-kurangnyatentanghubungkaitnyakepadaempatperkarautamaiaitu - perlembagaan, kemerdekaan, hubungankaumdansistempemerintahannegara. Tanpakontraksosialmungkinkitatidakdapatmencapaikemerdekaanpadatahun 1957 keranapihak British ketikaitumenjadikanpermuafakatanitusebagaiprasyarat. Kontraksosialadalahanakkuncikepadahubungankaumsebagaimana yang termaktubdalamperlembagaan.<br />
 12. 12. Isukontraksosialdanpandanganahlipolitik<br />
 13. 13. KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL<br />Ternyataselepashampir 50 tahunkemerdekaan Malaysia, formula kontraksosial yang telahdipakaitelahberjayamenyatupadukansemuakaumdi Malaysia tanpaberlakusebarangkonflikperkauman.<br />Malahnegarakitajugapernahgempardengankontroversiberkaitanisu agama iaitutentangpenubuhan IFC. <br />
 14. 14. sambung<br />IniadalahrentetandaripadapolemikkesLina Joy danjugakesperebutanmayatMoorthy, NyonyaTahirdanjugaterbaruRayappanantarakeluargasimatidanjugaJabatan Agama Islam. <br />Contoh-contohpolemikdiatasseharusnyaperludielakkanbagimenjaminkeharmoniankaumdi Malaysia. Inikeranamengapaperlukontraksosialdirombaksedangkan formula tersebutternyataberkesanhinggakinidalammemeliharaperpaduanantarakaum.<br />
 15. 15. adakahmasihrelevanlagikontraksosialini?<br />Kontraksosialmerupakanbendaabstrak yang seringkaladipertikaikanolehorang yang inginmerosakkanperpaduan.Perlembagaanmenjaditerasnegara.<br />Sekarangsemuakaumhidupsecaraamandanbersumbangdalamkemajuannegara, diskriminasitidakberlaku. Kerajaanharusterusberusahauntukmelindungirakyatdanmengukuhkanperpaduan yang amatberhargaitu.<br />
 16. 16. kesimpulAN<br />'Perpaduanteraskemajuan''persefahamanteraskemakmuran'<br />

×