Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JASA DAN SUMBANGAN 6 PERDANA MENTERI MALAYSIASejakMerdekasehinggalahkepimpinanhariini, sudah 6 orang pemimpin‘memimpin’ Ma...
lakukanuntukmencapaimaklamattersebut.MemandangkanTunkusendiriseorangpeguam, antarajasabesar yang dilakukannyasepertimelaks...
orang Melayudansemangatperpaduan yang terpesongantarakaum.Dari situ, beliautelahmemperkenalkanprinsipRukun NegaradanDasarE...
SetelahTun Abdul Razakmeninggalduniakeranasakit Leukemia diLondon pada 14 Januari 1976, Tun HusseinOnnmengambilalihjawatan...
TunDr.Mahathirterkenaldengankelantangandalammenyuarakanpendapatinovatifnya. Ada ketikaideanyabersifatmendahuluizaman yangj...
Setelah 22 tahunpemerintahanTunDr.Mahathir,akhirnyajawatantersebut di lepaskandan 31 Oktober 2003menyaksikanDatuk Seri Abd...
Usaha tersebutboleh di anggap ‘gagal’keranasepanjangpemerintahanDatuk Seri Abdullah, masyarakatMalaysia tidakbanyakberubah...
SetelahDatuk Seri Abdullah meletakjawatan, sudah hampir4 tahunDato’Seri Najibmemerintah Malaysia sehinggakini.Beliaubolehj...
(DutiEksais), RA1M (Raya Advance), S1M (Smartphone) dan lain-laindapat di wujudkan.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia

48,658 views

Published on

  • Be the first to comment

Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia

  1. 1. JASA DAN SUMBANGAN 6 PERDANA MENTERI MALAYSIASejakMerdekasehinggalahkepimpinanhariini, sudah 6 orang pemimpin‘memimpin’ Malaysiabersilihganti.Kalausetiapbarangadaperekaciptadannilainya,makasebuahnegara pun adapemimpindanjasanya.Jadi, apakahjasa-jasapemimpin (perdanamenteri)telahlakukanuntukmencapaisebuahnegaraMerdeka?1.Tunku Abdul RahmanPerdanaMenteri Malaysia pertamaTunku Abdul Rahman Putra Al-Haj,lebih di kenalidengan ‘BapaKemerdekaan’ atau ‘Bapa Malaysia’.KenapaBapaKemerdekaan? Keranazamannenekmoyangkitadulu,beliaulah yang berusahadanberundingdengan Britishdalammencapaikemerdekaan Malaya padatahun1957.Tanpapertumpahandarahdanberperang.Kemudian, barulahwujudnegara Malaysia setelah Persekutuan TanahMelayubergabungdengan Borneo Utara (Sabah), SarawakdanSingapurapadatahun 1963.Tunkuterkenaldengansemangatmengutuhkanperpaduansesamakaumdanmementingkanpendidikananakbangsanya.Segalacara di
  2. 2. lakukanuntukmencapaimaklamattersebut.MemandangkanTunkusendiriseorangpeguam, antarajasabesar yang dilakukannyasepertimelaksanakanDasarPelajaranKebangsaan (1956),DasarKebudayaandanmemperkenalkanAktaBahasaKebangsaan(1963/67).Tetapiusahaitutakbertahan lama.Waktupilihanrayaumum 1964,TunkumengambilkeputusanmenyingkirkanSingapuradari MalaysiaselepaspenyertaanPartiTindakan Rakyat (PAP).Setahunselepasitu,tersahlahSingapurakeluardari Malaysia.Kesantindakantersebut,berlakulahketeganganantarakaumMelayudanCina.Akhirnya,tersuratlipatansejarahrusuhankaum yang berlakupada 13 Mei 1969.2. Tun Abdul RazakDatuk HusseinBerbezadenganTunku, Tun Abdul Razaklebih di kenalidengangelaran‘Bapa Pembangunan’. BeliaumengambilalihjawatanPerdanaMenteriMalaysia pada 22 September 1970waktunegarabermasalahdenganisuperpaduankaumdan dilandakemiskinan.Setelahapa yang di tinggalkanTunku, Tun AbdulRazakmenyedariketegangankaumberpuncadaripadamasalahkemiskinan
  3. 3. orang Melayudansemangatperpaduan yang terpesongantarakaum.Dari situ, beliautelahmemperkenalkanprinsipRukun NegaradanDasarEkonomiBaru (DEB)padatahunpertamapemerintahannya.DEBwaktuitubertujuanmenyeimbangkansemulaekonomidanpembangunansosial yang sedangtenat.Selepasitu, dapat dilihattertubuhlahrancanganpembangunan.BermuladenganRancanganPembangunan Malaysia dalamtempoh 5 tahuniaituRancangan MalaysiaPertamadanKeduasebagai back-up plan untuk DEB.Seterusnya, Tun Abdul RazakmenubuhkanMaktabRendahSains Marapada 1972 sebagaiusahameneruskanperjuanganTunku Abdul Rahman.Di permulaannya MRSM turutmemberikuota 10peratuskemasukankepadapelajarkaum lain.Memandangkanwaktuitunegaraberadadalamkonfrontasiberdarah 13Mei, Tun AbdulRazaktelahmenubuhkanpartiBarisanNasionaluntukmengurangkankeredaan.PartiPerikatan yang sediaadajuga di pisahkankepada UMNO, MCAdan MIC.3. Tun Hussein Onn
  4. 4. SetelahTun Abdul Razakmeninggalduniakeranasakit Leukemia diLondon pada 14 Januari 1976, Tun HusseinOnnmengambilalihjawatanperdanamenterisehariberikutnya.Tun Hussein Onn di kenalisebagai ‘BapaPerpaduan’keranajasanyadalammenegakkankeadilan.Selaindaripembangunanekonomi yang di lakukandenganmenarikkedatanganpelabur-pelaburdariluarnegara.Pemimpin yang kurangkontroversiinihanyasempatmemerintahselama 6tahun.Beliautelahmeletakjawatanpada 16 Julai 1981keranamasalahkesihatan.4. TunDr.MahathirMohamad
  5. 5. TunDr.Mahathirterkenaldengankelantangandalammenyuarakanpendapatinovatifnya. Ada ketikaideanyabersifatmendahuluizaman yangjarangdapat di fikirkanoleh orang lain.Banyaksumbangan yang telah di bangunkan.AntaranyasepertiDasarPandang keTimur, PenswastaandanDasarPerindustrian Negara.Sebagai ‘BapaPemodenan’, pelbagaipembangunandapat dilihatsehinggakinisepertipembinaanLitar Formula 1,PelancaranDasarPerindustrian Negara yangmanamenyaksikankewujudanIndustriAutomobil Negara (ProtondanModenas), LapanganTerbangAntarabangsa Kuala Lumpur (KLIA),Transit AliranRingan (LRT), PutrajayadanCyberjaya.Semuanyaadalahdaripadaideanyauntukmelihat Malaysiamajudanbersaing di peringkatduniadalammisi yang di namakan‘Wawasan 2020′.5. Tun Abdullah Ahmad Badawi
  6. 6. Setelah 22 tahunpemerintahanTunDr.Mahathir,akhirnyajawatantersebut di lepaskandan 31 Oktober 2003menyaksikanDatuk Seri Abdullah yang lebih di kenalidengangelaran‘Pak Lah’mengambilalihtampukkemimpinansebagaipemimpinkelimanegara.KebanyakkanpembangunanDatuk Seri Abdullah lebih dibayangidengan program yang telah di lakukanolehTunDr.Mahathir.Beliauhanyameneruskanapa yang sediaada.Antaranya, Dasar Pandang keTimur,DasarPenswastaandanusahadalammemperbaikimutuperkhidmatankakitangankerajaandenganmemperkenalkankonseppusatsehenti.Tujuannya,supayamemudahkan orang awamberurusandengankerajaan.Selainitu, memandangkanDatuk Seri Abdullah ‘expert’dalambidangPengajian Islam, beliautelahmemperkenalkankonsep IslamHadhari.Dari situlahirlahpelbagaiprinsipdankodetikadalammenyebarkandakyahkonsepHadhari.
  7. 7. Usaha tersebutboleh di anggap ‘gagal’keranasepanjangpemerintahanDatuk Seri Abdullah, masyarakatMalaysia tidakbanyakberubahsamaadadarisegisosio-ekonomimahupunperadabannya.ItubertentangansekalidengankonsepHadhari yang di perkenalkan.Inimungkinjugakerana orang ramaihanyamengetahuiajaran agamaIslam yang asalitusendiri yang manalebihbersifat universal dansyumul(menyeluruh).Di sampingitu, konsep IslamHadhariinikaburdanterusterkuburdengansendirinyasetelahDato’ SeriNajibmengambilalihjawatanPerdanaMenteripada 3 April 2009.6. Dato’ Seri Mohammad Najib Abdul Razak
  8. 8. SetelahDatuk Seri Abdullah meletakjawatan, sudah hampir4 tahunDato’Seri Najibmemerintah Malaysia sehinggakini.Beliaubolehjuga dikenalidengan ‘BapaTransformasi’.Keranasistempentadbiran yangadapastitidakakanlaridarikonseptransformasi.Antara idea beliauadalahmemperkenalkanPelanTransformasiKerajaan(GTP) yangbertujuanmeningkatkanmutukecekapansektorperkhidmatanawamdankerajaan.Di situ jugalahirnya ‘Key Performance Indicator’ (KPI)sebagaikayuukurtahappencapaiankakitangan.Lain-lainnyaseperti National Key Results Area (NKRA)untukmenanganipelbagaimasalahjenayah, rasuah, pelajar, tarafhidup,infrastrukturasas di luarbandar, bekalan air,sistempengangkutandankossarahidup.Selainitu, yang sedanghangat di canangialahkonsep1Malaysia.Jikamengikut KB1M (Kamus Blog), 1 Malaysiabertujuanmeningkatkanperpaduan yang sediawujud yangmerupakantunjangkekuatanterbaikuntuk di kekalkankemasahadapan.Di sebabkanpengorbananDato’ Seri Najib, Konsep 1 Malaysia inibolehdi anggapberjayakeranatelahtersebarmeluasdenganpelbagaivariasi yangadaseperti BR1M (Bantuan Rakyat), KR1M (Kedai Rakyat), TR1M(Teksi Rakyat), K1M (Komuniti), G1M (Gagasan), 1MTV (Televisyen)dan i1M (iPad).Olehitu, berbekalkanpengalamanbertahun-tahunmenjadiTimbalanMenteriKewangan, TimbalanMenteriPelajaran,TimbalanMenteriTenaga, TelekomunikasidanPossertasegalamacamjawatanlagi, di harapDato’ SeriNajibbolehmengekalkankepimpinanberjiwarakyat yangsediaadauntukmenerajuidanmeneruskan agenda pembangunan yang diharapkanrakyat.Akhir kata, sebagairakyat yang bertanggungjawab,akuberharapsuatuharinantibantuan-bantuan 1Malaysia seperti DE1M
  9. 9. (DutiEksais), RA1M (Raya Advance), S1M (Smartphone) dan lain-laindapat di wujudkan.

×