S mbuyer 118

1,266 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 118

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 118

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 118 ธันวาคม 2553 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 28 32เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 พรปีใหม่ สร้างได้ดวยตัวเอง ้ 52 สวยอยางฉลาด ่ความเคลื่อนไหว 37 “เลเซอร์กบรอยเหียวย่น” ั ่3 กระแสในประเทศ 54 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่6 กระแสตางแดน ่ “ปลอดภัยปีใหม่เตือนภัยผูอาน” ้่ 55 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต ทดสอบ “ซวยจากการเสรมสวย” ิ19 จัดกระเช้าผลไม้ อย่าลืมตรวจสอบคุณภาพ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่28 ประสิทธิภาพของหลอดประหยัดพลังงาน “หวานมะยม”32 ไดรเ์ ปาผมกบแรใยหน ่ ั ่ ิ หน้าต่างผู้บริโภคสัมภาษณ์ 58 ชวงฉลาดชอป ่ ้37 ทุกคนมีสทธิ ิ “หลอดไฟประหยัดพลังงานและการจัดการขยะ “ชีวตนีผมอยากเห็นองค์การอิสระคุมครอง ิ ้ ้ หลังหมดอายุการใช้งาน” ผูบริโภค”ดำรงพุฒตาล ้ 61 คยกบคน ุ ัเสียงผู้บริโภค “โจรsmsปล้นเงียบตอน2”43 • ชาวบ้านร้องขีไก่เหม็นแต่โดนนายทุนฟาร์มไก่ ้ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม ฟ้องเรียกเงิน2.3ล้าน “พีซทเปลียนโปรโมชันเราได้ไหม” ี ี ่ ่ • นมยูเอชทีบดจะเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ู 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • โอนบ้านแล้วเกือบปีกลับถูกฟ้องเรียกเงินจอง “ความเพียรกับจินตนาการทีกำลังหายไป” ่ เงินทำสัญญาย้อนหลัง Game • โกงกันเห็นๆ 72 ปัญหาสร้างปัญญา กฎหมาย50 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “ค้ำประกันเท่าไรเทวดาน่าจะรู” ้
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org จินตนาการ ได้มโอกาสตังสอบถามความเห็นเพือนฝูงใน Facebook ว่า ช่วยให้ความเห็นต่อการดำเนิน ี ้ ่ งานคุมครองผูบริโภคยอดเยียมและยอดแย่ของรัฐบาลนีมาซัก 3 อย่าง มีคนให้ความเห็นแตกต่าง ้ ้ ่ ้ กันสะท้อนมุมมองของแต่ละกลุมในสังคม ตังแต่ปญหาความเดือดร้อนของผูบริโภค เช่นข้าวของ ่ ้ ั ้ ราคาแพงทีกระทบกับผูบริโภคไม่วาจะเรืองไข่ น้ำตาล มะพร้าว หรือรวมถึงปัญหาการผูกขาด ่ ้ ่ ่ สินค้า ปัญหาไม่ทำตามคำสัญญา(นโยบายของรัฐบาล)ทีบอกว่า ประชาชนต้องมาก่อน แต่เห็นได้ ่ จากหลายเรืองประชาชนออกวิงแล้วแต่รฐบาลยังไม่กล้าเดินแถมกลัวให้เห็นอีก เช่น พ.ร.บ.คุมครอง ่ ่ ั ้ ผูเสียหายทางการแพทย์ และทีเห็นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศดูเหมือนจะปล่อยให้มการโกงกัน ้ ่ ี มากมาย ทีชมรัฐบาลนีกนมากเห็นจะได้แก่ การผ่านสภาผูแทนราษฎรรับหลักการกฎหมายองค์การ ่ ้ ั ้ อิสระคุมครองผูบริโภคทีรองเพลงรอกันมา 13 ปี การชะลอไม่ขนราคาก๊าซเพราะทราบดีวา ควรแก้ ้ ้ ่้ ึ้ ่ ปัญหาด้วยวิธอน การให้คณะทำงานปฏิรปชุดต่างๆ ทำงานอย่างอิสระ แต่จะรับไปดำเนินการมาก ี ื่ ู น้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นเรืองทีตองติดตามตรวจสอบกันต่อไป ่ ่ ้ นับเป็นผลงานยอดเยียมและยอดแย่ของรัฐบาลด้านการคุมครองผูบริโภค แต่หากกลับมา ่ ้ ้ มองสถานการณ์รวมของผูบริโภค ก็จะเห็นได้วา การใช้สทธิของผูบริโภคมากขึนจากการร้องเรียน ้ ่ ิ ้ ้ มีคนเอาจริงเอาจังทีนำของหมดอายุไปคืนห้างพร้อมขอค่ารถ 500 บาท และบอกว่า “ผูบริโภคไม่ ่ ้ ได้มหน้าทีตองเอาของหมดอายุมาคืน แต่หางมีหน้าทีทำให้ของทีจำหน่ายไม่มของหมดอายุ” น่า ี ่ ้ ้ ่ ่ ี ชืนชมจริง ๆ เพราะหากเราทำกันทุกคนเมืองไทยไม่นาจะมีของหมดอายุจำหน่ายให้ปวดหัวกัน ่ ่ อย่างทุกวันนี ้ ปีใหม่นขออำนวยพร ให้สมาชิกฉลาดซือและผูอานทุกคน เริมต้นชีวตทีงดงาม มีความรัก ี้ ้ ้่ ่ ิ ่ ความสุขกับการทำงาน ทำหน้าทีของตนเองในฐานะผูบริโภคอย่างเข้มแข็ง ไม่ทอถอยต่ออุปสรรค ่ ้ ้ ทีสำคัญร่วมกันสร้างจินตนาการ และเชือว่าเราสามารถเปลียนแปลงการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย ่ ่ ่ ้ ้ ให้เท่าทันโลก ไม่ฝากความหวังการทำให้สงคมดีไว้กบใครแต่ตองทำร่วมกัน ั ั ้เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2248-3734-7 ิ ่ ้ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา: สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา: พระไพศาล วิสาโล อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นพ.สุวทย์ วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวฒน์ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท์ ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ์ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ รศ.นพ.อดิศกดิ ผลิตผลการพิมพ์ ทีปรึกษากฎหมาย:ชัยรัตน์ แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร: ั ั ์ ่สารี อ๋องสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ: ทัศนีย แน่นอุดร กองบรรณาธิการ: รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา ์ ่ สุวรรณา จิตประภัสสร์ อิฐบูรณ์ อ้นวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก: เสาวลักษณ์ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษ์เกิด ศิลปกรรม: สราวุธ ลอยศักดิ พิมพ: บริษท พิมพ์ด จำกัด ์ ั ีโทรศัพท์ : 0-2803-2694-7 แยกสี/เพลต: หจก.เลย์ โปรเซส โทรศัพท์ : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. ชอบผลการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ถูกใจผลการทดสอบพัดลมใน ฉลาดซือ ฉบับที่ 116 มากครับ ทำให้มขอมูลไว้สำหรับเลือกซือ ้ ี้ ้ พัดลม เพราะเดียวนีตามท้องตลาดมีพดลมให้เลือกซือหลายยีหอมาก พออ่านแล้วได้ความรูมาก ทำให้รู้ ๋ ้ ั ้ ่ ้ ้ ว่าเวลาจะไปซือพัดลมไม่ได้ดแค่ราคาและยีหอเพียงอย่างเดียว แต่ดตงแต่ฝาครอบใบพัดหรือแม้แต่ปม ้ ู ่ ้ ู ั้ ุ่ ปรับระดับความแรง ถ้าเป็นไปได้อยากให้ฉลาดซือนำเสนอผลทอดสอบของเครืองใช้ไฟฟ้าชนิดอืนๆ ด้วย ้ ่ ่ ครับ โดยเฉพาะ ทีวี วิทยุ เครืองเล่นดีวดี ว่าใช้ยหอไหนรุนไหนภาพเสียงชัดทีสด คุมค่ากับเงินทีเสียไป ่ ี ี่ ้ ่ ่ ุ ้ ่ เพราะส่วนตัวมีประสบการณ์ซอเครืองใช้ไฟฟ้ายีหอดังๆ แต่กตองผิดหวังใช้ไม่คมค่า ใช้ได้ไม่นานก็ตอง ื้ ่ ่ ้ ็ ้ ุ้ ้ ซ่อม ทำให้รสกว่าเวลาซือเครืองใช้ไฟฟ้าดูแค่ยหอไม่ได้จริงๆ แต่เพราะว่าเมือก่อนไม่มขอมูลก็ได้แต่เชือ ู้ ึ ้ ่ ี่ ้ ่ ี้ ่ ตามโฆษณา ฉลาดซือจึงถือเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเลือกซือสินค้าต่างๆ ทีมประโยชน์มากๆ ครับ ้ ้ ่ ี “ฉลาดซือ” ทำให้ผบริโภคไทย “ฉลาด” ขึนครับ ้ ู้ ้ สมบัต/ิ สมาชิกจังหวัดระยอง ขอบคุณทีชอบเรืองราวในฉลาดซือค่ะ ปี 2554 เราจะพยายามนำเสนอผลทดสอบเครืองใช้ไฟฟ้า ่ ่ ้ ่ ให้มากขึน ท่านอืนมีขอเสนอเรืองใดเพิมเติมเราก็ยนดีพจารณาค่ะ ้ ่ ้ ่ ่ ิ ิ ทดสอบเองได้ สวัสดีปใหม่พๆ ทีมงานฉลาดซือ น้องติดตามมาหลายเล่มคุณพ่อเป็นสมาชิกค่ะ เท่าทีเห็นส่วน ี ี่ ้ ่ ใหญ่การทดสอบจะใช้หองทดลองดูเป็นทางการมาก มีอะไรทีพอจะให้คนอ่านนำมาทดสอบเองได้งายๆ ้ ่ ่ บ้างไหมคะ อยากได้แบบนีบาง ฉลาดซือดีมากเลยน้องชอบอ่านหลายคอลัมน์ น่าสนใจทุกเรืองเลย ขอให้ ้ ้ ้ ่ กำลังใจและขอให้พวกพีๆ สุขภาพแข็งแรงค่ะ ่ วนิดา/อีเมล์ ขออวยพรน้องวนิดาและผูอานฉลาดซือทุกคนมีความสุข สมหวังในปีใหม่ 2554 เช่นเดียวกัน ้่ ้ เรืองทดสอบแบบทำเองได้ ทีมงานฉลาดซือได้ชวยกันคิดแล้ว และพร้อมจะนำเสนอในปี 2554 ตามทีนอง ่ ้ ่ ่ ้ วนิดาต้องการค่ะ ฉลาดซื้อี่ 118 ธันวาคม 25532 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนพฤศจิกายน 25539 พฤศจิกายน 2553 ขึนเพราะกระบอกฉีดอินซูลนสำหรับ ้ ิเรือง “ยา” ทีตองรูของผูปวยโรค ่ ่ ้ ้ ้ ่ ผู้ ป่ ว ยเบาหวานถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อเบาหวาน แพทย์ ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุ ข มี อุตสาหกรรมหรือมอก.รองรับโดยประกาศคำเตื อ นเกี่ ย วกั บ ใช้ ย าที ่ กระบอกฉีดอินซูลนทีดนนจะต้องผ่าน ิ ่ ี ้ัผู้ ป่ ว ยเบาหวานต้ อ งรู้ ม าแจ้ ง ให้ กรรมวิธทำให้ปราศจากเชือโรคและ ี ้ทราบ 2 เรือง เรืองแรกคือการให้ ่ ่ ใช้งานเพียงครังเดียว พร้อมทังต้อง ้ ้เพิมคำเตือนในฉลากยาและเอกสาร ่ แสดงรายละเอียดบนฉลากบรรจุกำกั บ ยาที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรค กระบอกฉีดอินซูลิน เป็นข้อความเบาหวาน “กลุมไทอะโซลิดนไดโอน” ่ ี ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดย(Thiazolidinedione) ว่าห้ามใช้ในผู้ โดย อย. จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ ให้ระบุเลขที่ครั้งที่ผลิต วิธีการฆ่าทีมโรคหัวใจล้มเหลวในระดับทีรนแรง ่ ี ุ่ แพทย์ทวประเทศและทำหนังสือแจ้ง ั่ เชื้ อ ข้ อ ความหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มีเพราะยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจ เวียนให้บริษัทผู้ผลิตยารักษาโรค ความหมายว่าปราศจากเชือเดือนปี ้ล้ ม เหลว หากใช้ ย าแล้ ว มี อ าการ เบาหวานปฏิบตตาม ั ิ ทีทำการฆ่าเชือและวันหมดอายุการ ่ ้หายใจลำบาก เหนือยง่าย น้ำหนัก ่ เรื่ อ งที 2 คื อ กำหนด ่ ฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนที่เป็นโรคตัวเพิมอย่างรวดเร็วหรือเกิดอาการ ่ มาตรฐานกระบอกฉีดอินซูลินชนิด เบาหวานและต้องใช้กระบอกฉี ดบวมมากให้รบปรึกษาแพทย์โดยทันที ี ใช้ครั้งเดียวทิ้งให้เป็นสากลมากยิ่ง อินซูลนสามารถอ่านได้ชดเจน ิ ั 28 พฤศจิกายน 2553 “ปืนอัดลม” ของเล่นทำร้าย เด็กไทย สำนักงานกองทุนสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.)แผนความปลอดภัย ในเด็ก ร่วมกับอีกหลายเครือข่ายที่ เกียวข้องได้เปิดเผยข้อมูลทีนาตกใจ ่ ่ ่ เกียวกับ “สถานการณ์อนตรายจาก ่ ั ปืนของเล่น”พบว่ามีเด็กไทยบาดเจ็บ จากการเล่นปืนอัดลมเฉลี่ยถึงปีละ 5,000คน ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553 3
 5. 5. รศ.นพ.อดิ ศั ก ดิ ผลิ ต ผล ์ ความเร็วและความแรงของกระสุน 99 บาท ต่อ 1 เลขหมาย พร้อม การพิมพ์ ผู้จัดการแผนงานความ หรือวัตถุที่ยิงออกมาเกินมาตรฐาน มีข้อแนะนำก่อนการย้ายเครือข่าย ปลอดภั ย ในเด็ ก สสส. คณะ กำหนด กองบังคับการปราบปราม ให้เคลียร์คาบริการยอดเงินและยอด ่ แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ การกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ การ วันคงเหลือให้เรียบร้อยหากมีเหลือ บดี ให้ข้อมูลว่ามีเด็กที่มารักษาตัว คุมครองผูบริโภค(ปคบ.)จึงเตรียม ้ ้ อยู่ควรใช้ให้หมดหรือโอนให้คนอื่น ตามห้องฉุกเฉินเพราะบาดเจ็บจาก สั่งให้ปืนอัดลมเป็นสินค้าอันตราย เพราะเมื่อย้ายเครือข่ายแล้วจะไม่ การเล่นปืนอัดลมถึง 4,792 คนทัว ่ เพราะถื อ เป็ น สิ่ ง เที ย มอาวุ ธ ไม่ ใ ช่ สามารถโอนย้ายเงินหรือวันมาด้วย ประเทศส่วนใหญ่เป็นเด็กทีอายุนอย ่ ้ ของเล่นไม่ควรวางขายทัวไป ่ ได้และทีสำคัญคือเลขหมายโทรศัพท์ ่ กว่า15ปี ที่จะย้ายค่ายต้องเป็นเลขหมายที่ นอกจากนี บริษท อินเตอร์ ้ ั 30 พฤศจิกายน 2553 จดทะเบียนแล้วเรียบร้อยเพือความ ่ เทคเทสติงเซอร์วสเซส(ประเทศ ้ ิ “เบอร์เดิมย้ายค่าย” จ่าย 99 บาท สะดวกและป้องกันการแอบอ้างหรือ ไทย)ยังได้ทำการทดสอบปืนอัดลม กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ลักลอบใช้บริการของผูไม่หวังดี ใคร ้ ทั้ ง สั้ น และยาว ปื น ลู ก ดอก ปื น หรือ กทช. ยืนยันมาแล้วว่าผู้ที่ใช้ อยากใช้บริการนีตองติดต่อไปยังค่าย ้ ้ ลูกบอล ในท้องตลาดไทยรวม 27 โทรศัพท์มือถือสามารถใช้บริการ มือถือใหม่ทตองการย้ายไปใช้งาน ี่ ้ ชนิด พบว่ามีปนอัดลมทีไม่ผานการ ื ่ ่ “เปลี่ยนค่ายใช้เบอร์เดิม” ได้แล้ว ทดสอบถึ ง 25 รายการ ซึ่ ง มี แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในราคา หยดโกงเวลาลูกค้าพรีเพด!!! ุ องค์กรผูบริโภคส่งตัวแทนจาก ้ ค่าโทรศัพท์มือถือเฉลี่ย ทั่วประเทศเดินขบวนเรียกร้องค่าย เดือนละ200บาทแต่ มือถือ “หยุดโกงเวลาลูกค้าพรีเพด” กลับถูกบังคับให้ตองเติม ้ ขอคำตอบภายใน 30 วัน อย่างช้า เงิ น ค่ า มื อ ถื อ เดื อ นละ ไม่เกิน 60 วัน หากยังนิ่งเฉยจะ 300 บาท แม้จะใช้ไม่ถง ึ รวบรวมผูทเดือดร้อนดำเนินการทาง ้ ี่ เท่ากับผู้ให้บริการมีเงิน กฎหมายกับทุกค่ายทีไม่ปฏิบตตาม ่ ั ิ หมุนเวียนจากการจ่าย ซึ่ ง ได้ ร วบรวมคนที่ จ ะฟ้ อ งร้ อ ง ล่วงหน้าจากผูบริโภคทัง ้ ้ ดำเนินคดีแต่ละภูมภาค ภูมภาคละ ิ ิ ประเทศเดือนละ 6,000 ล้านบาท 1-2 คนต่อหนึงบริษท กำหนดกลับ ่ ั ซึงผูให้บริการก็ยนดีรบข้อเรียกร้อง ่ ้ ิ ั มาทวงคำตอบอีกครั้งเดือน ม.ค. กลับไปพิจารณา แต่ผลจะออกมา 2554 เป็นอย่างไรนันต้องคอยติดตามกัน ้ ผลการวิจยระบุคนไทยใช้เงิน ั ต่อไป ฉลาดซื้อี่118ธันวาคม25534 ปีที่17ฉบับที
 6. 6. ถึงเวลาปฏิรปรถโดยสารเพือความปลอดภัย ู ่ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค และ จำกัด (บขส.) ต่างก็เปิดให้เอกชน อุบตเหตุเป็นวาระแห่งชาติดวยขณะ ั ิ ้ตัวแทนเครือข่ายองค์กรคุ้มครอง รายย่อยเข้ามาร่วมบริการ ข้อมูล ทีตวผูบริโภคเองก็ควรตืนตัวปกป้อง ่ ั ้ ่ผูบริโภคภาคร่วมกันจัดสัมมนา“สภา ้ สำนักงานสถิตแห่งชาติป2551พบ ิ ี สิทธิตนเองและหากผูบริโภคประสบ ้ผูบริโภคเพือการยกระดับมาตรฐาน ้ ่ ว่าจำนวนผู้ประกอบการเอกชนที่มี ปั ญ หาสามารถติ ด ต่ อ ให้ มู ล นิ ธิ ฯความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” ใบอนุ ญ าตเดิ น รถสาธารณะทั่ ว ช่วยเหลือได้เช่นกันเพื่ อ เป็ น การเตื อ นสติ ผู้ ใ ช้ ร ถและ ประเทศมีทงสิน800รายในจำนวน ้ั ้ มูลนิธเิ พือผูบริโภคได้รวบรวม ่ ้ผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ้ นีรอยละ 60 เป็นผูถอใบอนุญาตที่ ้้ ้ ื สถิตการเกิดอุบตเหตุของรถโดยสาร ิ ั ิให้ตระหนักถึงอันตรายทีเกิดขึนจาก ่ ้ ไม่มรถโดยสารเป็นของตนเองมีเพียง ี สาธารณะเฉพาะที่ปรากฏเป็นข่าวอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ40เท่านันทีมรถโดยสารให้ ้ ่ ี ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมปีซึ่งสาเหตุหลักก็ยังคงเป็นเรื่องของ บริการซึงส่งผลการควบคุมคุณภาพ ่ 2553 พบว่ า รถประจำทางปรั บความด้อยคุณภาพของตัวรถและ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทำได้ลำบาก อากาศเป็นรถโดยสารทีมสถิตประสบ ่ ี ิความประมาทของพนักงานขับรถ และการควบคุมดูแลยากทีจะทัวถึง ่ ่ อุ บั ติ เ หตุ ม ากที่ สุ ด ถึ ง 97 ครั้ ง ดร.สุ เ มธ องกิ ต ติ กุ ล นั ก นายอิฐบูรณ์อ้นวงษาหัวหน้า บาดเจ็บ938รายเสียชีวต78ราย ิวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ยังกล่าว รองลงมาคือรถนำเที่ยว 42 ครั้งประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) อธิบาย เสริมในเรื่องที่ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ บาดเจ็บ 582 ราย เสียชีวิต 38ถึงสาเหตุททำให้รถโดยสารสาธารณะ ่ี มักจะไม่ได้รบการเยียวยาทีเ่ หมาะสม ั ราย ทีเหลือก็มทง รถรับจ้างรับส่ง ่ ี ั้ในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ ด้ ว ยคุ ณ ภาพ ดังนันจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่ ้ พนักงาน รถตู้รับจ้าง รถเมล์ รถเนื่องจากทั้งองค์การขนส่งมวลชน รับผิดชอบเข้ามาดูแลแก้ไข ให้สม โดยสารระหว่างจังหวัด รถสองแถวกรุงเทพ(ขสมก.)และบริษทขนส่ง ั กั บ ที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศให้ เ รื่ อ ง และรถแท็กซี ่ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553 5
 7. 7. ¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹ เมืองผูดกมไม้เถือน ้ ี ็ ี ่ องกฤษเปนประเทศทนำเขาไม้ ั ็ ่ี ้ 28 ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจ ผิดกฎหมายมากเป็นอันดับ 4 ของ ทีรจกเครืองหมายดังกล่าวเมือเทียบ ่ ู้ ั ่ ่ โลกรองจากจีนสหรัฐและญีปน ่ ุ่ กับการรับรู้ในเรื่องอื่นๆ อย่างเรื่อง ความจริงแล้วผู้บริโภคที่นั่น ของการค้ากาแฟอย่างเป็นธรรม(หรือ สามารถช่วยหยุดการค้าไม้เถื่อนได้ แฟร์เทรด)แล้วถือว่าน้อยมาก ด้วยการเลือกซื้อไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ ร้อยละ50ของผูบริโภคไม่รู้ ้ ทมฉลากFSC(ForestryStewardship ่ี ี ว่าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ขายในอังกฤษนั้น ในอังกฤษก็น่าจะผ่านการกลั่นกรอง Council) อาจจะมาจากแหล่ ง ที่ ผิ ด กฎหมาย มาแล้ว แตจากการสำรวจขององคกร ่ ์ หรื อ พู ด ให้ ชั ด คื อ มาจากการตั ด ไม้ แตละปผบรโภคองกฤษใชจาย ่ ี ู้ ิ ั ้่ WWF พบว่ามีคนอังกฤษมีการรับรู้ ทำลายป่ า ในประเทศกำลั ง พั ฒ นา เงิ น กว่ า 700 ล้ า นปอนด์ ไ ปกั บ เรื่องนี้ค่อนข้างน้อย มีเพียงร้อยละ นั่นเอง พวกเขาเชื่อว่าถ้าเข้ามาขาย ผลิตภัณฑ์ไม้ทผดกฎหมายเหล่านี ี่ ิ ้ คราวนีตองเลิกให้ได้ ้ ้ ไม่ได้มแต่เราเท่านันทีใช้ยาแก้ ี ้ ่ การสั่ ง ยาประเภทนี้ อั ก เสบกั น เป็ น ว่ า เล่ น ข่ า วจาก นันเอง ่ หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี บอกว่าคนจีน ่ จีนเป็นผูผลิตยา ้ ก็ตดยาแก้อกเสบเข้าขันเหมือนกัน ิ ั ้ แก้อกเสบรายใหญ่ทสด ั ี่ ุ ซื้อมากินกันเองยังไม่เท่าไร ในโลก ด้วยอัตราการ แต่ขาวบอกว่าขนาดไปพบแพทย์แล้ว ่ ผลิต 147,000 ตันต่อ ก็ยงไม่วายได้ยาแก้อกเสบกลับมากิน ั ั ปี มีทงหมด181ยีหอ ั้ ่ ้ ยาแกอกเสบไดเกอบทกชนดรายแรง ้ั ้ ื ุ ิ ้ ไปพลางๆยามทียงไม่สามารถวินจฉัย ่ั ิ และส่ ว นใหญ่ ( ร้ อ ยละ 83) ของ กว่านันขณะนีมทารกทีเกิดมาพร้อม ้ ้ ี ่ โรคได้ สถิติระบุว่าโรงพยาบาลใน ปริมาณที่ผลิตได้นั้นเป็นการบริโภค อาการดือยาแล้วด้วย ้ ประเทศจนมการจายยาแกอกเสบเกน ี ี ่ ้ั ิ ภายในประเทศ รัฐบาลจีนคงต้องรีบลงมือทำ ปริมาณทีองค์การอนามัยโลกกำหนด ่ อย่างทีทราบกันการใช้ยาแก้ ่ อะไรสักอย่างแล้วเพือหยุดพฤติกรรม ่ ไว้ถงสองเท่า ึ อั ก เสบมากเกิ น ไปทำให้ ก ารรั ก ษา การใช้ แ ละการจ่ า ยยาแก้ อั ก เสบ เขาซุบซิบกันอย่างหนาหูใน อาการเจ็บป่วยนั้นทำได้ยากขึ้น ปีที่ อย่างพร่ำเพรื่อ ก่อนที่เหตุการณ์จะ ชุมชนออนไลน์ของจีนว่าเหตุที่มีการ แล้ ว จี น ก็ ต้ อ งเจอกั บ ป ญ หาเชื้ อ ชั่ ว บานปลายจนไม่ ส ามารถหายาที่ มี จ่ายยาแก้อกเสบกันมากมายนันเป็น ั ้ ฆ่ า ไม่ ต าย ที่ เ รี ย กกั น ว่ า ซุ ป เปอร์ ประสิทธิภาพมากพอที่จะจัดการกับ เพราะโรงพยาบาลได้ประโยชน์จาก แบคทีเรียNDM-1ทีสามารถต้านทาน ่ เชือแบคทีเรียทีอพเกรดตัวเองได้ ้ ่ั ฉลาดซื้อี่118ธันวาคม25536 ปีที่17ฉบับที
 8. 8. อยูบานอย่างไรให้เป็นอัจฉริยะ ่ ้ เกาะเชจู นอกจากจะเป็ น สถานที่ ย อดฮิ ต ในการไปเที่ ย ว ตากอากาศของพระเอกนางเอกหนัง เกาหลีแล้วเขายังเป็นเกาะทีมหมูบาน่ ี ่ ้ อัจฉริยะอีกด้วย ที่ ห มู่ บ้ า น แ ห่ ง ห นึ่ ง ท า ง ติดตั้งเพื่อให้แต่ละบ้านสามารถผลิต สามารถประหยัดค่าไฟได ด้วยการ ้ ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเชจู เขา กระแสไฟฟ้าได้เองแล้ว อุปกรณ์ที่ ขายพลังงานไฟฟ้า(จากแสงอาทิตย์) กำลังทดลองใช้ระบบเครือข่ายส่งไฟฟ้า สำคัญในระบบที่ว่านั้นได้แก่ Smart ที่เหลือใช้ให้กับผู้ประกอบการ โดย อัจฉริยะหรือทีเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ่ TagหรือSmartPlugตามจุดปลัก ๊ นำไปหักลบจากค่าไฟฟ้าที่ตนเองจะ วาSmartGridเปนแหงแรกในเกาหล ่ ็ ่ ี ไฟทีจะช่วยป้องกันการบริโภคไฟฟ้า ่ ต้องเสีย ทีวาฉลาดนันก็เพราะมันสามารถช่วย ่่ ้ จากอุปกรณ์ต่างๆที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ มีตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่ง ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและช่วย แม้จะไม่ได้อยูในโหมดStand-by ่ ซึ่งมีสมาชิก 3 คน เคยจ่ายค่าไฟ ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เขาบอกว่าถ้าทุกครัวเรือนใน เดอนละ 50,000 วอน (ประมาณ ื ทุกๆ 15 นาที และยังจะได้รับการ ประเทศใช้ระบบดังกล่าวก็จะสามารถ 1,300 บาท) หลังจากติดระบบแล้ว เตือนให้ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคด้วย ประหยั ด เงิ น ได้ ปี ล ะ 1,500 ล้ า น คาไฟเหลอเพยง1,000วอน(ประมาณ ่ ื ี นอกจากแผงโซล่าเซลล์ที่จะ เหรียญแต่ทเห็นผลทันทีคอผูบริโภค ่ี ื ้ 26บาท)เท่านัน้ เมืองไม่ประหยัดน้ำ ลิมา เมืองหลวงของประเทศ ลมา มการบรโภคนำตอหววนละ 250 ิ ี ิ ้ ่ ั ั เปรเขาขาดแคลนนำใชจนตองตงเปน ู ้ ้ ้ ้ั ็ ลตรในขณะทเี่ มองหลวงในทวปยโรป ิ ื ี ุ วาระแห่งชาติ ประธานาธิบดีอลัน กลับมีอัตราการใช้น้ำเพียงวันละไม่ การ์เซีย ออกมาประกาศว่าจะให้ทก ุ เกิน140ลิตรต่อวันหรือแม้แต่กรุง คนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นปี ไคโรซึ่งเป็นเมืองทะเลทรายเหมือน ค.ศ.2011 กัน มีการใช้นำวันละ 100 ลิตรต่อ ้ เหตุที่น้ำน้อยก็เพราะเมืองนี้ หัวเท่านัน ้ เป็นเมืองทะเลทรายทีใหญ่เป็นอันดับ ่ นอกจากนี้อัตราการสูญเสีย สองของโลก รองจากเมื อ งไคโร น้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ (เช่น น้ำ ประเทศอียปต์แล้วทีวกฤติซำคือการ ิ ่ิ ้ รั่ว) นั้นสูงถึงร้อยละ 42 ซึ่งนับว่า ใช้น้ำอย่างไม่ประหยัด ข่าวบอกว่า สู ง มากเมื่ อ เที ย บกั บ ที่ อื่ น ๆ เช่ น เมืองนีเ้ ขาไม่มการติดตังมิเตอร์นำด้วย ี ้ ้ ญี่ปุ่นสูญเสียน้ำใช้เพียงร้อยละ 3.5 ข้อมูลของศูนย์วจยภูมศาสตร์ ิั ิ เยอรมนี ร้ อ ยละ 5 และเม็ ก ซิ โ ก ประยุ ก ต์ ร ะบุ ว่ า ประชากรในเมื อ ง ร้อยละ17 ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553 7
 9. 9. หรือผูบริโภคจะไม่แคร์สอ? ้ ื่ หลายคนคงเคยไดยนขาวเรอง ้ ิ ่ ่ื ไหนกันเลย การทำงานทีดและได้รบค่าตอบแทน ่ ี ั การฆ่ า ตั ว ตายของพนั ก งานบริ ษั ท ข่าวการฆ่าตัวตายทำให้กลุ่ม และการชดเชยที่ ไ ม่ แ พ้ บ ริ ษั ท อื่ น ๆ ฟ็อกซ์คอนด้วยการกระโดดหน้าต่าง SACOM (Students and Scholars ทางแอปเปิลเองก็ยนยันว่าตนเองเลือก ้ ื โรงงานถึงวันนี มีผู้ที่ฆ่าตัวตายได้ ้ against Corporate Misbehavior) ใช้ฐานการผลิตที่มีมาตรฐานความ สำเร็จไปแล้ว17ราย ซึ่ ง มี ส มาชิ ก เป็ น นั ก ศึ ก ษาและนั ก รับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุด โรงงานที่ว่านี้ก็เป็นโรงงานที่ วิชาการจากมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เสมอมา ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ราๆ ท่านๆ ในจีน ที่คอยจับตาดูพฤติกรรมที่ไม่ ทีสำคัญคือทังๆทีมขาวนีออก ่ ้ ่ ี่ ้ รูจกกันดี อย่างไอพอด และไอโฟน ้ั ชอบมาพากลของธุรกิจทำการติดตาม ไปยอดขายเขาก็ไม่ได้รบการกระทบ ั กันนันเอง และประธานบริษทนีกคอ ่ ั ้ ็ ื สำรวจสภาพการทำงานในโรงงานของ กระเทือนแต่อย่างใด แอปเปิ้ลก็ยัง ชายที่ร่ำรวยที่สุดในไต้หวัน นามว่า ฟ็อกซ์คอนเป็นเวลา4เดือน ทำยอดขายได้ 16,000 ล้านปอนด์ เทอรีกัวนันเอง ่ ๊ ่ SACOM บอกว่ า ที่ นี่ มี ก าร ต่อไตรมาส หลังจากข่าวเรื่องการฆ่าตัว ควบคุมระเบียบวินัยแบบเคร่งครัด หรือเพราะผูบริโภคยอมรับได้ ้ ตายแพร่ออกไปบริษทก็ประกาศขึน ั ้ เต็มอัตรา พนักงานต้องยืนตัวตรง เพราะนันหมายถึงการควบคุมต้นทุน ่ เงิ น เดื อ นเกื อ บร้ อ ยละ 70 ให้ กั บ ตลอดการทำงานและต้องทำชินงาน ้ การผลิตให้มีราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะ พนักงานในสายการผลิต เพิ่มจาก ให้เสร็จตามจำนวนที่กำหนด ถ้าทำ ทำได้ อาจจะมีคนต้องทุกข์ทรมาน เดือนละ1,200หยวนเป็น2,000 ไม่เสร็จหรือใช้เวลากับกิจกรรมอื่น บ้างก็ไม่นาจะเป็นเรืองใหญ่อย่างน้อย ่ ่ หยวน เช่นเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำนานเกิน ก็ได้ของถูก ฟ็อกซ์คอนมีนคมอุตสาหกรรม ิ ไป ก็จะถูกทำโทษทั้งด้วยการทุบตี แต่ มั น เป็ น เช่ น นั้ น จริ ง หรื อ อยู่ที่เมืองเฉินเจิ้น ประเทศจีน ใน และการทำให้อบอาย ั รายงานจากสำนักวิจยiSupplyระบุั ฟ็ อ กซ์ ค อนซิ ตี้ ห รื อ ไอพอดซิ ตี้ นี้ มี นอกจากนี้ ยั ง ห้ า มคุ ย ห้ า ม ว่าไอโฟนเครืองหนึงนันมีตนทุนในการ ่ ่ ้ ้ โรงงานทังหมด15โรงมีประชากร ้ หัวเราะ ห้ามบิดขี้เกียจในเวลางาน ประกอบ 6.54 เหรียญ ค่าชินส่วน ้ 300,000ถง450,000คนเขาบอก ึ (ห้ามหลับคงไม่ตองพูดถึง) ้ ต่างๆอีก187.51เหรียญรวมแล้ว ว่าเหมือนเมืองขนาดย่อมๆ ที่มีทุก ฟ็ อ กซ์ ค อนออกมาโต้ ต อบ ตนทนอยท 194เหรยญหรอ5,842 ้ ุ ู่ ่ี ี ื อย่ า งพร้ อ มสรรพ รวมถึ ง สถานี รายงานดังกล่าวว่าไม่จริงนะบริษท ั บาท ว่าแต่คุณซื้อไอโฟนมาในราคา โทรทัศน์ของตัวเองด้วย เรียกว่าไม่ ออกจะมุงมันทีจะให้พนักงานจำนวน ่ ่ ่ เท่าไร? จำเป็นต้องออกนอกกำแพงเมืองไป 937,000คนได้อยูในสภาพแวดล้อม ่ ฉลาดซื้อี่118ธันวาคม25538 ปีที่17ฉบับที
 10. 10. เรื่องเด่น กองบรรณาธิการพรปีใหม่ สร้างได้ดวยตัวเอง ้ ในทุกช่วงเทศกาลปีใหม่สิงทีเราจะทำกันนอกจากมอบของขวัญหรือการจัดงานฉลองรืนเริงแล้วก็คอการ ่ ่ ่ ืส่งมอบคำอวยพรอันเป็นถ้อยคำทีเต็มเปียมไปด้วยความปรารถนาดีหวังให้เกิดความสุขสมหวังแก่คนทีเรานิยม ่ ่ ่รักใคร่ จริงแท้แล้วความสุขสมหวังในชีวตตามคำพรอันแสนดีนนเราท่านสามารถสร้างได้ดวยตัวเองโดยไม่ตอง ิ ั้ ้ ้รอใครมาหยิบยืนให้กอนฉลาดซือฉบับต้อนรับปีใหม่2554นีจึงขอมอบแนวทางทีจะทำให้ทานสามารถสร้างพร ่ ่ ้ ้ ่ ่ปีใหม่ให้แก่ตวเองได้อย่างง่ายๆแค่ปรับเปลียนพฤติกรรมปีใหม่อย่างทีเคยๆมาในปีกอนเพียงเล็กน้อยเท่านัน ั ่ ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553 9
 11. 11. ทำบุญอย่างถูกวิธี บุญสร้างได้หลายทางไม่จำเพาะแค่การตักบาตรหรือถวายสังฆทานการทำบุญคือ การทำให้เราลดละความโลภและความเห็นแก่ตวลงด้วยการสละซึงอาจเป็นสละ ั ่ ไม่มเงิน ก็ทำบุญได้ ี แรงกายทรัพย์หรือปัญญาเพือบุคคลอืน ่ ่ ทำบญไมไดแปลวาใหทาน ุ ่ ้ ่ ้ ดังนันการทำบุญคือการสละอย่างฉลาดไม่ใช่การตังหน้าตังตาซือการทำบุญ ้ ้ ้ ้ เสมอไปไม่มเงินเลยก็ ี ในพุทธศาสนาจึงสามารถทำได้หลายวิธดังนี ี ้ สามารถทำบุญได้ด้วย 1. การให้ทานบริจาคเงินสิงของ ่ การงดสิงเสพติดงด ่ 2.การถือศีลหรือลดความประพฤติไม่ดและเอือเฟือเผือแผ่ผอน ี ้ ้ ่ ู้ ื่ อบายมุขก็ถอว่าได้บญ ื ุ 3.การเรียนรูฝึกจิตให้สงบไม่เศร้าหมองทำให้เกิดปัญญา ้ แล้วรักษาศีลไม่ 4.การสละแรงกายช่วยเหลือสังคมและผูอนเป็นงานเพือส่วนรวม ้ ื่ ่ ประพฤติตนเป็นคนเกเร อันธพาลไม่เป็นหนีเป็น ้ 5.การอ่อนน้อมถ่อมตนแม้มอาวุโสกว่าก็มเมตตารูจกให้เกียรติ ี ี ้ั สนหรอไมใชจายใหเ้ กนตว ิ ื ่ ้่ ิ ั 6.การยอมรับและมีความยินดีในการทำความดีของผูอน ้ ื่ ทำให้ชวตให้โปร่งเบาโดย ีิ 7.การเผือแผ่โอกาสให้ผอนได้รวมทำบุญหรือความดีกบเราพร้อมเผือแผ่ให้ ่ ู้ ื่ ่ ั ่ ลดกิเลสต่างๆลงเหล่า ผูอนได้รบส่วนบุญนันด้วย ้ ื่ ั ้ นีไม่ตองใช้เงินก็นบ ้ ้ ั 8.การรับฟังธรรมะและข้อคิดดีงาม เป็นการทำบุญทีอานิสงส์ ่ 9.การให้ธรรมะและและข้อคิดทีดงามแก่ผอน่ ี ู้ ื่ ไม่แพ้การให้ทานแต่ 10.การนึกคิดในทางทีถกต้องดีงาม ่ ู ประการใด ฉลาดซื้อ10 ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553
 12. 12. ปีใหม่ไม่ดื่ม จากสถิตของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบตเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ิ ั ิ ปีใหม่(ศปภ.)พบว่าจำนวนอุบตเหตุใน100รายมี41รายเกิดจากผูขบ ั ิ ้ั ดืมเหล้ามึนเมาและสาเหตุการตายของคนไทยเนืองจากอุบตเหตุสงเป็นอันดับที2 ่ ่ ั ิ ู ่ รองจากโรคมะเร็งทำให้มคนตาย1,300คนต่อปีสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่นอย ี ้ กว่า2แสนล้านบาท การสูญเสียทีมากมายนีทำให้หลายหน่วยงานออกกฎมาตรการต่างๆ ่ ้ มาป้องกันเช่นห้ามดืมสุราสำหรับผูขบขีรถห้ามจำหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล์ ่ ้ั ่ ่ ่ ในสถานีบริการน้ำมันฯลฯซึงประชาชนส่วนใหญ่กรบทราบกันดีแต่กยงพบการ ่ ็ั ็ั ละเมิดกฎหมายอยูบอยๆทำให้สถิตการเสียชีวตอันมีสาเหตุเชือมโยงกับการดืม ่ ่ ิ ิ ่ ่ เครืองดืมแอลกอฮอล์ไม่ลดลง ่ ่ อย่างนีแล้วหากเราจริงใจในการอวยพรผูอนให้มความสุขจริงอีกทังไม่เสียง ้ ้ ื่ ี ้ ่ พาตัวเองไปเป็นผูกออุบตเหตุทสร้างความทุกข์ให้แก่ผอนรวมถึงสร้างสุขให้แก่ตว ้ ่ ั ิ ี่ ู้ ื่ ั เองด้วยการสร้างสุขภาพทีดปีใหม่นกขอให้งดดืมงานเลียงรืนเริงสังสรรค์ตางๆ ่ ี ี้ ็ ่ ้ ่ ่ ก็ปรับนิดหน่อยให้สามารถสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครืองดืมแอลกอฮอล์ ่ ่คนไทยดืมสุราเพิมขึนเฉลียปีละ260,000คน ่ ่ ้ ่พบดืมสูงขึนอย่างต่อเนืองในรอบสิบปี(2535-2545) ่ ้ ่ จาก992ล้านลิตรเป็น1,926ล้านลิตรทีมาสำนักงานสถิตแห่งชาติ ่ ิ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553 11
 13. 13. อดหวานต้านโรค คนไทยรับประทานน้ำตาลมากกว่า20ช้อนชาต่อวันจากปกติทไม่ควรเกิน ี่ 6-8ช้อนชาต่อวันทำให้คนไทยติดรสหวานเด็กรุนใหม่กตดรสหวานโรคทีไม่ควร ่ ็ ิ ่ เป็นในวัยเด็กอย่างเบาหวานจึงพบได้ในทุกวันนีรวมทังโรคอ้วนทีเป็นสาเหตุหนึงของ ้ ้ ่ ่ โรคหัวใจหลอดเลือดและความดันโลหิตสูง เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงทีมงานเลียงเฉลิมฉลองมากทังงานเลียงทีทำงาน ่ ี ้ ้ ้ ่ สถานทีบนเทิงบ้านญาติมิตรบางบ้านก็จดปาร์ตกนเองในครอบครัวโอกาสทีจะ ่ ั ั ี้ ั ่ รับประทานของหวานของมันก็มมากขึนเพราะอาหารสำหรับงานเลียงปีใหม่หนีไม่ ี ้ ้ พ้นอาหารหวานขนมนมเนยขนมเค้กเบเกอรีฟาสต์ฟดของทอดน้ำหวาน ่ ู้ น้ำอัดลมฯลฯซึงล้วนมีนำตาลสูงและให้พลังงานมากแต่รางกายกลับไม่คอยได้นำ ่ ้ ่ ่ พลังงานมาใช้เท่าทีควรเพราะหลายคนถือเป็นช่วงพักผ่อน(เอาแต่นอน)ทำให้ชวงนี้ ่ ่ หลายคนน้ำหนักตัวพุงขึนอย่างรวดเร็ว ่ ้ ถ้าไม่อยากให้ชวตในช่วงเริมต้นของปีใหม่กลายเป็นปีแห่งโรคภัยไข้เจ็บและ ีิ ่ โรคอ้วนควรรับประทานหวานๆให้นอยลงและอย่าละเลยการออกกำลังกาย ้ ..........ส่วนผสมส่วนใหญ่ของคุกกีและเค้กทำมาจากแป้งน้ำตาลเนยไข่และไขมันทีให้รสหวานเป็นหลักมีผลทำให้ ้ ่ น้ำหนักตัวเพิมได้งายเสียงเกิดโรคอ้วนขนมเค้ก1ชินเล็กขนาดประมาณ35กรัมให้พลังงานถึง140กิโลแคลอรี ่ ่ ่ ้ ส่วนคุกกี1ชินขนาด10กรัมให้พลังงานถึง51กิโลแคลอรี ้ ้ ..........ถ้ากินติดต่อกันในปริมาณ1ปอนด์(0.45กก.)ต่อวันจะทำให้รางกายได้รบพลังงานถึง1,600กิโลแคลอรีเกือบ ่ ั เท่ากับทีรางกายต้องการพลังงานจากอาหารอืนรวมวันละ2,000กิโลแคลอรี… ่่ ่ ฉลาดซื้อ12 ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553
 14. 14. ของขวัญจากใจ ของขวัญคือสิงทีนยมมอบให้แก่กนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทีนยมกันมากใน ่ ่ ิ ั ่ ิ ช่วงหลังๆก็ได้แก่กระเช้าผลไม้กระเช้าของขวัญเพราะเป็นดูกลางๆไม่มากไป น้อยไปส่วนคนสนิทชิดใกล้กแล้วแต่จะเลือกสรรให้กน ็ ั ฉลาดซือเมือฉบับ106ธ.ค.2552เราก็จดโพลล์กนไปรอบว่าด้วยสิบของขวัญ ้ ่ ั ั ทีไม่อยากได้และของขวัญทีควรจะมอบให้แก่กนเพือมิให้เกิดการสูญเสียในทาง ่ ่ ั ่ เศรษฐศาสตร์ซึงก็คอ“เงินสด”อย่างไรก็ตามถ้าจะเลือกมอบกระเช้าของขวัญ ่ ื กระเช้าผลไม้เป็นของขวัญปีใหม่อย่าลืมว่าปีนทังอย.และสคบ.เขาพร้อมช่วย ี้ ้ ผูบริโภคด้วยการออกตรวจร้านค้าปลีกร้านค้าทัวไปเพือให้จดกระเช้าของขวัญทีมี ้ ่ ่ ั ่ คุณภาพไม่แอบเอาของใกล้หมดอายุมาใส่ไว้และในกรณีทผประกอบการมีการ ี่ ู้ นำผลิตภัณฑ์ทปนเปือนวัตถุอนตรายและนำสินค้าทีหมดอายุไร้คณภาพมาจำหน่าย ่ี ้ ั ่ ุ ในรูปแบบกระเช้าให้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเนืองจากจำหน่ายอาหารไม่ ่ บริสทธิมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2หมืนบาทหรือทังจำทังปรับ ุ ์ ่ ้ ้ และกรณีทมฉลากไม่ถกต้องมีโทษปรับไม่เกิน3หมืนบาท ี่ ี ู ่“การให้ของขวัญสิงสำคัญต้องไม่อยูทตววัตถุ ่ ่ ่ี ัแต่อยูทนำใจและถ้าเราให้ของขวัญในสิงที่ ่ ี่ ้ ่ช่วยประเทืองปัญญาจะดีมากไม่ใช่ให้ของขวัญทีกระตุนโลภะโทสะหรือว่าเป็นของขวัญที่ ่ ้บนทอนสขภาพของขวญถามนไปสนองกเลส ่ั ุ ั ้ ั ิของผูรบมันก็เป็นโทษทังแก่ผรบและผูให้ ้ั ้ ู้ ั ้ในทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้บญแต่ถาคุณให้ ุ ้สิงทีเป็นประโยชน์ตอชีวตเกือกูลสติปญญา ่ ่ ่ ิ ้ ัประเทืองอารมณ์จรรโลงใจเหล่านีจะเป็น ้บุญแก่ทงผูรบและผูให้” ั้ ้ ั ้ พระไพศาล วิสาโล ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553 13
 15. 15. ฉลาดซื้อ14 ปีที่17ฉบับทีี่118ธันวาคม2553

×