S mbuyer 124

1,373 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 124

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 124

 1. 1. ปที่ 18 ฉบับที่ 124 มิถุนายน พ.ศ.2554 www.ฉลาดซื้อ.comผูแทนยา ปดยอดใหได อะไรก็ทำเราทดสอบอะไร¹้Ӽѡ ¼ÅäÁŒÊÁÒϷ⿹ºÐËÁÕ่¡Ö่§ÊÓàÃ็¨ÃÙ»
 2. 2. สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 26 31เรื่องเด่น กฎหมาย9 ผูแทนยา ปิดยอดให้ได้ อะไรก็ทำ ้ 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “รถหายในคาร์ฟร” ู์ความเคลื่อนไหว3 กระแสในประเทศ อาหารและสุขภาพ6 กระแสตางแดน ่ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ 38 “ไม่หายจริงตามมายิงทิงได้ทนที” ้ ัทดสอบ 56 สวยอยางฉลาด ่19 น้ำผัก – ผลไม้รวม 100% “วิธเลือกเครืองสำอางสำหรับผูสงวัย” ี ่ ้ ู26 ผลทดสอบ สมารทโฟน ์ 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 31 ตรวจสอบฉลากบะหมีกงสำเร็จรูป(อีกสักครัง) ่ ึ่ ้ “รวมเด็ดสะเก็ดข่าว อาหารและโภชนาการ”สัมภาษณ์ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่38 ทุกคนมีสทธิ ิ “กินมะรุมแนวใหม่ ไม่ตองปอกเปลือก” ้ “จากนักดนตรี สูนกสูรนเยาว์” ่ ั ้ ุ่ หน้าต่างผู้บริโภคเสียงผู้บริโภค 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้43 • กูแบงค์ผาน แต่คณภาพบ้านไม่ผานอยาก ้ ่ ุ ่ “ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซือผลิตภัณฑ์ ้ บอกเลิกสัญญาขอเงินคืน สำหรับเด็กและทารก (2)” • โนเกียราคาเป็นหมืน ซือใช้แค่ 11 วัน เจ๊ง! ่ ้ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ไอเสียรัวในรถโตโยต้า อินโนว่า ่ “เรืองควรรูกอนส่ง sms” ่ ้ ่ ศาลสังเปลียนรถใหม่ให้ผบริโภค ่ ่ ู้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • เขียนจดหมายสองฉบับ ช่วยสร้างบ้านให้เสร็จได้ “ความสุขของเรา...กับใครทีเป็นคนสร้าง?” ่ • เครืองหมายสัญลักษณ์ แห่งความอร่อย ่ ใช้ได้จริงหรือ..... Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา
 3. 3. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org ตัดสินใจกันแล้ว ฤดูการเลือกตังทัวไปครังนี้ หากใหคะแนนความ ้ ่ ้ คารักษาพยาบาลอีกตอไป ประกาศใหใชบตรประชาชน ันาสนใจของนโยบายพรรคการเมืองตางๆ ตองบอกวา ทุกคนทุกระบบ ทุกคนไดรบการรักษาแบบเดียวกันไม ัสอบตกกันแทบทุกพรรค ไมวาจะเป็นพรรคใหญทงสอง  ั้ วาจะมีระบบไหนจายเงินใหในการรับบริการพรรค พรรคกลางพรรคเล็กหรือแมแตพรรคการเมือง เรืองนีถกวิเคราะหวา เป็นเพราะแตละกลุมมีแฟน ่ ู้  ใหม โดยเฉพาะนโยบายดานสังคมทีถกใหความสำคัญ ่ ู เพลงของตนเองทีคนสวนใหญตดสินใจแลววาจะเลือก ่ ันอยมาก หรือนโยบายทีจะชวยลดความไมเป็นธรรม ่ ใคร ไมตองมีนโยบายหาลูกคาเพิม พรรคการเมืองคิด  ่ความเหลือมล้ำของคนในสังคม ภายใตบรรยากาศปฏิรป ่ ู ไมออกวาจะเสนอนโยบายอะไร หรือประชาชนอยางเราและปรองดอง นโยบายเป็นสวน ๆ ตอน ๆ ทังทีหาก ้ ่ ก็ชอบนโยบายแบบนีหวือหวา แตไมไดแกปญหา หรือ ้ ัยอนไปในอดีต การใชนโยบายในการหาเสียง หรือนโยบาย สะทอนวากระบวนการทำนโยบายของสังคมไทยกำลังดานสุขภาพ เป็นจุดขายสำคัญทีทำใหพรรคการเมือง ่ ตีบตัน ความรวมมือของทุกภาคสวนในการทำนโยบายชนะการเลือกตัง แตครังนีภาพนโยบายเดนของ ้ ้ ้ เสนอภาคการเมืองกลายเป็นอดีต ไมมใครใหความสนใจ ีพรรคการเมืองตาง ๆ ในแตละดานไมชดเจน เนนแขง ั ทุกคนสุขสบาย มีตำแหนงมีฐานะ ไมอยากวุนวายทีจะ  ่กันเรืองปริมาณ ใครใหเงินคาแรง เบียผูสงอายุ มากกวา ่ ้  ู ตองปฏิรปหรือเปลียนแปลง เพราะจะเจ็บตัว ู ่กัน ใครทำรถไฟไดมากสาย ราคาถูกกวากัน ทีสำคัญมากกวานันคงเป็นความกังวลจากการ ่ ้ ไมมนโยบายโดนใจ นโยบายทีสรางหรือปฏิรป ี ่ ู คาดการณของหลายคนหลายกลุมวา เลือกตังไปแลว  ้ประเทศ แมแตการปฏิรปทีดนทีถกเรียกรองหลายกลุม ู ่ ิ ่ ู  จะสามารถตังรัฐบาลไดจริงหรือ จริงไมจริงคงไมทราบ ้และรวมถึงจากกลุมนปช. รูปธรรมทีเป็นนโยบายมีเพียง  ่ เพราะยังมาไมถง แตของจริงคือเรามีสทธิลงคะแนนเลือก ึ ิบางพรรคเรืองโฉนดชุมชน หรือหากมองเรืองสุขภาพที่ ่ ่ นักการเมือง เหมือนซือของทีดมคณภาพ เทากับวาเรา ้ ่ ี ี ุฉลาดซือเชียวชาญ ก็ไมมอะไรทีกาวหนานอกจากทำงาน ้ ่ ี ่  ลงคะแนนเสียงใหกบแบบแผนการผลิตนักการเมือง เรา ังานเดิมของเดิมใหดขน บางพรรคกลับจะยอนไปใช 30 ี ึ้ อยากเห็นการเมืองไทยเป็นแบบไหนใชสทธิของเราเต็มที่ ิบาทรักษาทุกโรค แตไมเห็นการปฏิรประบบบริการสุขภาพ ู ทัง สส.เขตและบัญชีรายชือ เพราะหนึงเสียงของเรามี ้ ่ ่ทียงเหลือมล้ำ ผูประกันตนในประกันสังคมไมตองจาย ่ั ่   ความหมายเปลียนแปลงทุกอยางไดดวยมือเรา ่ เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาด ิและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 4. 4. ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. ตรวจทานคำผิดดวย มีคำผิดพลาดในเลม 122 หนา 42 และ 73 หนา 42 นาจะตกคำวาปไป “เกิด โฆษณาเวอรๆ ขึนเมือ 30 ทีแลว” สวนหนา 70 ความตาม ้ ่ ่ ทีถกคือ ความตาย... ทีบอกมานีไมใชเรืองจะ ่ ู ่ ้ ่ เปนแฟนฉลาดซือคะ อยากทราบวางาน ้ จองจับผิด แตเพือเตือนผูเรียบเรียงใหเอาใจใส ่  หนังสือ ตุลาคมนี้ จะออกพ็อกเกตบุค ฉบับ ระมัดระวังมากขึน เพราะคำบางคำความหมาย ้ รวมเลมไหมคะ รออยูคะ เพราะรูปเลมพกพา   ตางกัน ถาเขียนผิดไป ความหมายก็จะผิดไป สะดวกดีคะ ดิฉนพกติดกระเปาเลยคะ มีเรือง  ั ่ ผลเรืองผงซักฟอกและอืนๆ มีประโยชน ่ ่ มาเสนอใหทมงานทำเปนหนังสือเลมดวย เรือง ี ่ มาก เรืองใดนาสนใจมากจะพิมพแจกเพือนๆ ่ ่ การเลือกซือผลิตภัณฑตางๆ วาอันไหนจริง ้  และติดทีปายประกาศของชุมชน ทีชอบมาก ่  ่ อันไหนหลอก สงสัยคะวาบางผลิตภัณฑยงั เลมนีคอ รถไปไมถงหมอชิต ไมชอบบทละคร ้ ื ึ โฆษณา อยูไดทงๆ ทีมนไมประโยชน เชน  ั้ ่ ั ไทย จะขายก็หลอก อานแลว “มันเจ็บใจ” ชุดชันในกระชับสัดสวน ทีเห็นโฆษณาใน ้ ่ ในมาตรฐานของผูถอกฎหมายไทย ถาตัวเอง  ื รายการขาว ไมเดือดรอน ก็ชางหัวมัน เมือเกิดขาว  ่ คน จอหอ สมาชิกเกาคะ ครึกโครมจึงคอยขยับ โออนาถประเทศไทย เด็ก ป.4 ป 97 มีแนนอนคะ หลายเลมดวย แนๆ ก็รวม สมาชิกหมายเลข 5128 ผลทดสอบ 2011 สวยอยางฉลาดฉบับปรับปรุง ใหมและก็คมอทีรวมเรืองจากเสียงผูบริโภค ที่ ู ื ่ ่  ตองขอโทษอยางมากเรืองคำผิด ทีทำให ่ ่ ตอนนีเลมแรก”ยิงกวาคูมอซือบาน” ออกมา ้ ่  ื ้ รูสกสะดุดเวลาทีอาน จะระมัดระวังใหมาก  ึ ่ วางแผงแลวคะ ยิงขึนคะ ฉลาดซือยินดีทเนือหาของเรามี ่ ้ ้ ี่ ้ ประโยชนสำหรับผูอานและยินดีมากขึนทีมี  ้ ่ คนชวยนำไปเผยแพรใหกวางขวางมากยิงขึน ่ ้ ไปอีก ถาหากสนใจเรืองใดเปนพิเศษ สงความ ่ คิดเห็นมาไดตลอดเวลานะคะ ©ÅÒ´«×éÍี่ 124 มิถุนายน 25542 ปที่ 18 ฉบับที
 5. 5. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 25549 พฤษภาคม 2554 มาพบปัญหาผู้บริโภคไม่มีข้อมูลใน ฉลากให้ถูกต้องตามประกาศคณะคุมเข้มเต็นท์รถมือสอง การเลือกซือ และมักจะถูกหลอกให้ ้ กรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที 24 ่ สำนั ก งานคณะกรรมการ ซือรถมือสองทีไม่ได้คณภาพ ้ ่ ุ พ.ศ.2550 โดยจะต้ อ งจั ด ให้ มีคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ได้จดการ ้ ้ ั พร้อมกันนีสคบ.จะประกาศ ้ หลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จรับประชุมสัมมนาในหัวข้อ “แนวทาง ให้ธรกิจการขายรถยนต์มอสองเป็น ุ ื เงินทีถกต้อง และการติดฉลากราย ่ ูการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ ธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการ ละเอียดของรถยนต์ใช้แล้วให้ถกต้อง ูธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว” เพื่อให้ความ รับเงิน พ.ศ.2550 และต้องจัดทำ ตามกฎหมายรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว(เต็นท์รถมือสอง) ประชาชนผู้ซื้อรถ รวมถึงเจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจกองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทำความผิดเกียว ่กับการคุมครองผูบริโภค ซึงทีผาน ้ ้ ่ ่ ่ วั น ที 6 เมษายน 2551 จนถึ ง ่ ชาวต่างชาติประมาณ 10% ซึ่งก็ ปัจจุบน มีนกท่องเทียวมาร้องเรียน ั ั ่ ถื อ ว่ า สร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ถึง 228 ราย ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียน ภาพลักษณ์ของประเทศ กรมการ หลักๆจะเป็นเรืองการหลอกลวงโดย ่ ท่องเที่ยวจะร่วมกับสำนักงานคณะ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่มีใบ กรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและ อนุญาต และชำระเงินค่าบริการ สมาคมโรงแรมไทย จะรวมกั น แล้วแต่เดินทางท่องเทียวไม่ได้ รวม ่ พยายามดูแลกวดขันเพื่อไม่ให้เกิด ถึงการไม่ปฏิบตตามข้อตกลงในธุรกิจ ั ิ ความเสียหายกับนักท่องเที่ยวและ20 พฤษภาคม 2554 นำเทียวซึงบริษททัวร์ทถกร้องเรียน ่ ่ ั ี่ ู ภาพลักษณ์ของประเทศมิจฉาชีพแฝงตัวไกด์ทวร์–บริษท ั ั มี77บริษทบางบริษทถูกร้องเรียน ั ั หากผูบริโภคหรือนักท่องเทียว ้ ่นำเทียวทำนักท่องเทียวทุกข์ ่ ่ ซ้ำถึง6ครัง ้ คนไหนถูกหลอกลวงจากไกด์หรือ กระทรวงการท่องเที่ยวและ ซึ่งเรื่องที่ถูกฟ้องร้องเป็นคดี บริษทนำเทียวสามารถร้องเรียนได้ท่ี ั ่กีฬาเปิดเผยผลการสำรวจล่าสุดพบ ความส่วนใหญ่เป็นเรืองของการโกง ่ กรมการท่องเทียว0-2219-4010-17 ่ว่ า ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากนั ก ตัวเครืองบินและทีพกโดยหลายคดี ๋ ่ ่ ั หรือกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติตั้งแต่ ไกล่เกลียกันได้โดยเป็นจากฟ้องจาก ่ 0-2134-0521 ฉลาดซื้อ ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554 3
 6. 6. กระแสต่างแดน มหาวิทยาลัยสตรีใหญ่ทสดในโลก ี่ ุ แม้ว่าโลกมุสลิมจะเคร่งครัด กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ถู ก ในประเพณีปฏิบัติเรื่องสิทธิ หญิง สัญลักษณ์ทแสดงให้เห็นถึงระบบการ ่ี ออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชาย ทำให้หญิงมุสลิมจำนวนมาก ศึกษาสำหรับผูหญิงและการมีสวนร่วม ้ ่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ขาดโอกาสทางการศึ ก ษา แต่ ที่ ในการพัฒนาประเทศนีของผูหญิง” ้ ้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผง ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ที่ นี่ ก ลั บ ก้ า วหน้ า นอกจากศั ก ยภาพในการ โซลาทมความกวาง 40,000 ต.ร.เมตร ่ ่ี ี ้ เป็ น อย่ า งมาก เพราะเขาเพิ่ ง เปิ ด รองรับจำนวนมาก และการเปิดสอน ซึงพลังงานทีได้นน 16% ใช้ไปกับการ ่ ่ ้ั มหาวิทยาลัยสตรีทใหญ่ทสดในโลก ี่ ี่ ุ ในภาควิชาทีผหญิงหาเรียนได้ยากใน ่ ู้ ผลิตความร้อน และ 18% ในการ กษั ต ริ ย์ อั บ ดุ ล ลาห์ แห่ ง บางมหาวทยาลยทเี่ ขมงวดในเรองการ ิ ั ้ ่ื ทำความเย็นภายในมหาวิทยาลัย อีก ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ได้ ท ำพิ ธี เ ปิ ด แบ่งเพศชายและหญิงในชันเรียนแล้ว ้ หนึ่งความสะดวกและทันสมัยที่ต้อง มหาวิ ท ยาลั ย ปริ น เซสโนรา บิ น ท มหาวิทยาลัยปรินเซส โนรา ยังมี กล่าวถึงของมหาวิทยาลัยปรินเซส อับดุลารามัน (Princess Nora bint สิงปลูกสร้างพร้อมอุปกรณ์การเรียน ่ โนราคือ ระบบขนส่งภายในทีควบคุม ่ Abdulrahman University – PNU) เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ การศึ ก ษา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทีมรถไฟของ ่ ี อย่างเป็นทางการ ด้วยศักยภาพใน ต่างๆ ทีครบครัน ไม่วาจะเป็น ศูนย์ ่ ่ มหาวทยาลยซงเชอมตอกบทกอาคาร ิ ั ่ึ ่ื ่ ั ุ การรองรับนักศึกษาถึง 50,000 คน เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ศูนย์ และศูนย์ฯ ต่างๆ ให้บริการนักศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยปรินเซสโนราฯ นี้ วิจัย และห้องสมุดที่มีหนังสือและ ตลอด 24 ชม. และไม่ ใ ช่ เ พี ย ง เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ร ะดั บ สู ง และ บทความต่างๆ กว่าห้าล้านเล่ม สิ่ง สาธารณู ป โภคที่ ทั น สมั ย เท่ า นั้ น มหาวิทยาลัยทีเปิดสอนสำหรับผูหญิง ่ ้ หนึงทีดงดูดความสนใจเป็นพิเศษของ ่ ่ ึ มหาวิทยาลัย ปรินเซสโนรา ยังมี เพี ย งอย่ า งเดี ย วที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ มหาวิทยาลัยนี้คือ ศูนย์กีฬาขนาด โรงกำจัดขยะ โรงบำบัดน้ำเสีย โกดัง โลก ซึ่งรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ใช้ ใหญ่สำหรับผูหญิง และพืนทีพกอาศัย ้ ้ ่ ั เก็บของ และศูนย์ซอมบำรุง เพือการ ่ ่ งบประมาณในการสร้างถึง 20,000 พร้อมสิงอำนวยความสะดวกทีรองรับ ่ ่ ตอบสนองและการดูแลมหาวิทยาลัย ล้านเหรียญ ริยาลซาอุฯ นักศึกษาได้ถึง 12,000 คน นาย แห่งนีอย่างครบวงจรอีกด้วย ้ นาย อิบราฮิม อัล อัสแซบ อับอัสแซบ กล่าวเสริม ใหญ่ครบวงจรจริงๆ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของซาอุฯ ฉลาดซื้อี่ 124 มิถุนายน 25546 ปีที่ 18 ฉบับที
 7. 7. อยากมีทางด่วนแบบนีบาง ้ ้ ประเทศอาเจนตินา มีกติกา โดยกำหนดให้การรอจ่ายเงิน ลูกค้าได้เลยที่น่าสนใจเรื่องการใช้ทางด่วน โดย ไม่เกินสามนาทีสำหรับเส้นทางพิเศษ ใครไปประเทศนีไม่ตองแปลก ้ ้เขาได้ออกเป็นกฎกระทรวงสำหรับ ของรถประเภทเดียวกัน หรือห้านาที ใจหากได้ ยิ น เสี ย งแตรเมื่ อ อยู่ บ นให้ผู้ใช้ทางด่วนแห่งชาติ โดยมีการ สำหรบเสนทางการจราจรทมรถหลาย ั ้ ่ี ี ทางด่วนเพราะเป็นสัญญาณให้ไม้กน ั้ระบุรายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ ประเภท หรือจำนวนรถสูงสุดไม่เกิน ทางด่วนยกขึ้นและใช้ทางด่วนได้ฟรีกับผูใช้ทาง ทังเรืองระยะเวลาในการ ้ ้ ่ 20 คัน ของรถทีรอชำระเงินค่าผ่าน ่ เพราะทางด่วนไม่สามารถประกันเรือง ่รอชำระค่าผ่านทาง และจำนวนยาน ทางในแถวเดยวกน และเมอไหรทเขา ี ั ่ื ่ ่ี ้ ระยะเวลาที่รอหรือจำนวนรถที่มากพาหนะในการรอจ่ายเงินในแต่ละช่อง เงือนไขใดเงือนไขหนึง ทางพิเศษต้อง ่ ่ ่ เกิน 20 คันตามทีกำหนดไว้เพือเป็น ่ ่ทาง เปิ ด ทางให้ กั บ รถทุ ก คั น นั่ น ประโยชน์กบผูบริโภคได้ ั ้ หมายความว่า ไม่สามารถเก็บเงินจากห้องฉุกเฉินมีกเหมือนไม่ม ็ ี ไม่นาเชือว่าประเทศทีเพิงออก ่ ่ ่ ่ รายงานการศึกษาพบว่า เกือบสองกฎหมายประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่าง เท่าของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหา ดำเนนการเชงธรกจและโรงพยาบาล ิ ิ ุ ิห้ อ งฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาลมี ไ ม่ ที่ได้ผลกำไรต่ำมักปิดแผนกฉุกเฉินเพียงพอ โดยเฉพาะในเขตคนจนที่ ลง เนืองจาก 40% เป็นการให้บริการ ่อาศัยอยูในเมือง ่ แก่ผปวยยากจน ู้ ่ จากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์เป็น สำหรับผู้ป่วย “บางคนคิดว่า จะมีผลต่อแผนการดูแลสุขภาพสำหรับบทความของสมาคมการแพทย์ ตราบเท่าทียงมีหองฉุกเฉินอยู่ พวก ่ ั ้ ประชาชนยากจน เพราะบ่อยครังทีมี ้ ่อเมริกา พบว่าจำนวนห้องฉุกเฉิน เขาก็ยงรูสกเหมือนได้รบการปกป้อง” ั ้ ึ ั ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากห้องฉุกเฉินสำหรั บ ผู้ ป่ ว ยในเขตเมื อ งในสหรั ฐ ดร.ฮะเซีย นักวิจัยซึ่งได้รับทุนจาก เนองจากหมอไมยอมรกษาผปวยภาย ่ื ่ ั ู้ ่อเมริกาช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีอัตรา มูลนิธโรเบิรต วูด จอห์นสัน กล่าว ิ ์ ใต้โครงการประกันสุขภาพของรัฐลดลงจาก 2,440 ห้อง ในปี 1990 แต่ถงแม้วาจะยังมีหองฉุกเฉินใกล้บาน ึ ่ ้ ้ ดร.แซนดร้า เอ็ม ชไนเดอร์เหลือ 1,779 ห้องในปี 2009 ถึงแม้วา ่ ให้อนใจ พวกเขาก็ยงได้รบผลกระทบ ุ่ ั ั ประธาน วิทยาลัยแพทย์ฉกเฉินแห่ง ุอัตราจำนวนห้องฉุกเฉินจะมีเพิ่มขึ้น จากการมีห้องฉุกเฉินเพียงไม่กี่ห้อง สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ตามกฎหมายประมาณ 35% ทัวประเทศก็ตาม ่ อยูดี เพราะจำนวนห้องทีมนอยทำให้ ่ ่ ี ้ แล้ว ห้องฉุกเฉินต้องให้การรักษา โรงพยาบาลส่ ว นใหญ่ ใ น ผู้ป่วยต้องรอนานขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ โดยต้องไม่คำนึงถึงความสามารถในสหรัฐฯ ต่างพากันปิดแผนกฉุกเฉิน คุณภาพในการรักษา การจ่ า ยค่ า รั ก ษาของผู้ ป่ ว ย แต่โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ดำเนินการ สถานการณ์การมีหองฉุกเฉิน ้ ประเด็นมันอยูทวา ต่อไปอาจจะไม่มี ่ ี่ ่เนนในเชงธรกจ เนองจากหองฉกเฉน ้ ิ ุ ิ ่ื ้ ุ ิ นอยอาจจะยงเลวรายกวาน้ี เนองจาก ้ ่ิ ้ ่ ่ื ห้องฉุกเฉินทีไหนให้พวกเขาไปรักษา ่ไม่ ท ำกำไรให้ กั บ โรงพยาบาล ใน กฎหมายการดูแลสุขภาพฉบับใหม่ ก็ได้” ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 7
 8. 8. อย่างนีมนต้องถอน(ให้หมด) ้ ั สมาคมบัตรเอทีเอ็ม ประเทศ ในการลงทุ น ตู้ ATM และเพื่ อ เวี ย ดนาม เรี ย กร้ อ งให้ เ พิ่ ม ค่ า หลักประกันและความปลอดภัยของ ธรรมเนียมถอนเงินสดจากเครืองเอที ่ ตู้ รวมทังจากเดิมทีไม่ได้รบอนุญาต ้ ่ ั เอ็ ม (ATM) ของต่ า งธนาคารจาก ให้เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 3,300 เป็น 5,500 ด่องเวียดนาม สำหรับลูกค้าจากตู้ ATM ธนาคาร ไม่วาจะเป็นปัญหาตู้ ATM ทีมกจะ ่ ่ ั ในแต่ละครั้งที่มีการถอนเงิน พร้อม ของตนเอง รวมทังปัญหาของลูกค้าที่ ้ ยึดบัตร ตูใช้การไม่ได้ หรือถอนเงิน ้ ข อ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ค่ า มักจะถอนเงินทั้งหมดจากบัตรเพื่อ แล้วไม่มเงินออกมาแต่ถกหักบัญชีไป ี ู ธรรมเนียมการถอนเงินจากตู้ ATM ฝากในบัญชีออมทรัพย์และได้รบอัตรา ั หรือแม้แต่ปจจุบนทีธนาคารส่วนใหญ่ ั ั ่ จากธนาคารเจ้าของบัตรในครั้งที่ 4 ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ในขณะที่ธนาคาร บังคับให้มเงินขันต่ำไว้ ถึงแม้จะน้อย ี ้ ซึ่งก่อนหน้านี้การถอนเงินสามครั้ง ไม่ได้ประโยชน์จากการเก็บเงินไว้ใน แต่ก็เป็นเงินให้ธนาคารหาประโยชน์ ถูกหน่วยงานปฏิเสธไม่ให้เรียกเก็บ ตู้ ATM โดยไม่ มี ต้ น ทุ น ใดๆ และที่ ส ำคั ญ ค่าธรรมเนียม ขณะที่นักวิชาการเวียดนาม ธนาคารไม่ ค วรลงทุ น ในการขยาย สมาคมอ้ า งว่ า การเพิ่ ม ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ เหตุ ผ ลของสมาคม เครือข่าย ATM ให้มากเพราะใน ค่ า ธรรมเนี ย มถอนเงิ น สดของต่ า ง ธนาคาร “ปัญหาสำคัญคือคุณภาพ อนาคตแนวโน้มการชำระเงินที่ไม่ใช้ ธนาคารจะช่วยลดภาระการขาดทุน บริการทีไม่เหมาะสมกับการขึนราคา ่ ้ เงินสดจะถูกพัฒนามากขึน ้ ฉลากขนมแบบไฟจราจรทำไมจะทำไม่ได้ บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ด้ า นอาหาร บางผลิตภัณฑ์ยังแสดงข้อมูลอาหาร ด้วยการเปิดรับทุกเสียงสะท้อนจากผู้ สุ ข ภาพและอาหารเช้ า ซี เ รี ย ลของ ด้านบวกทีดตอสุขภาพ ได้แก่ ปริมาณ ่ี ่ บริโภคเกี่ยวกับการใช้ระบบฉลาก ประเทศนิวซีแลนด์นามแซนิทาเรียม โปรตีน ใยอาหาร (ไฟเบอร์) และ โภชนาการสำหรับการกินเพือสุขภาพ่ หัวก้าวหน้าสุดๆ ไม่กงวลว่าผูบริโภค ั ้ อาหารกลุมให้กากใย ได้แก่ ผัก ผล ่ นี้ ข องบริ ษั ท และยื น ยั น จะไม่ จ ด จะกลัวและไม่กล้าบริโภคผลิตภัณฑ์ ไม้ และ ธัญพืช ลิขสิทธิ์ทางปัญญาใด ๆ กับระบบ หากติดสัญญาณ เขียว เหลือง แดง ที่ใจถึงสุดๆ คือ บริษัทกล้า ฉลากโภชนาการนี้ หากผู้ประกอบ บนฉลากอาหาร เดินหน้าประกาศใช้ ระบุคำแนะนำความถี่ในการบริโภค การรายใดหรือประเทศใดก็ตามสนใจ ระบบฉลากโภชนาการแบบสัญญาณ โดยแบ่งคำแนะนำออกเป็น 3 ชนิด รูปแบบฉลากนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ ไฟจราจรของตนเอง เรียกว่า “ระบบ คือ กินได้บอย ๆ กินบ้างบางครังบาง ่ ้ ทันที การกินเพือสุขภาพ” ่ คราว และ กินเมือจำเป็น ่ ผูประกอบการคนไทย อายเขา ้ ฉลากของบริษัทนี้ก้าวไปไกล ท้ายสุด ยังใจกว้างเป็นแม่นำ ้ ไหมล่ะ กว่าฉลากโภชนาการแบบสัญญาณ ไฟจราจรแบบทัวไป ตรงทีไม่เพียงแค่มี ่ ่ ข้อมูลด้านลบที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ สุขภาพ ได้แก่ ปริมาณไขมัน ไขมัน อิมตัว น้ำตาล และเกลือ แต่ในอาหาร ่ ตัวอยางฉลากโภชนาการของบริษทแซนิทาเรียม ั ฉลาดซื้อี่ 124 มิถุนายน 25548 ปีที่ 18 ฉบับที
 9. 9. àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ สุภาพร ศรีตระกูลรัตน์ ผูแทนยา  ปดยอดใหได อะไรก็ทำ 7.30 นาฬิกา “กวาง” หญิงสาวบุคลิกดี แต่งตัว กับชือยา ไม่นบรวมช่วงเทศกาลต่างๆ ทีเธอต้องหอบถุง ่ ั ่สวย ท่าทางมันใจถือถุงบรรจุแก้วกาแฟเดินเข้าไปใน ่ กระดาษบรรจุของขวัญเพือมากำนัลแก่แพทย์ หวังให้ ่ห้องตรวจโรคแผนกอายุรกรรม วางแก้วกาแฟลงบนโตะ เกิดความประทับใจและส่งผลให้ชวยใช้ยาทีเธอขาย ่ ่พร้อมห่อกระดาษทิชชูทมชอยาของบริษทเธอไว้ขางๆ ี่ ี ื่ ั ้ “ผูแทนยา” คืออาชีพของเธอ อาชีพทีหนุมสาว ้ ่ ่เพือให้แพทย์รวาใครเป็นผูมี “น้ำใจ” หลังจากนันก็มา ่ ู้ ่ ้ ้ หลายคนอยากจะเข้ามาทำ เนืองจากอิสระ ไม่มเวลา ่ ียืนทีบริเวณทางเดินไปห้องตรวจโรคของแพทย์ใน ่ การทำงานทีแน่นอน ขึนอยูกบการบริหารจัดการ ถ้า ่ ้ ่ ัโรงพยาบาลเพือคอย “รีมายด์” หรือบอกชือยาของบริษท ่ ่ ั “ปดยอด” หรือทำได้ถงเป้าของบริษทเร็ว เดือนนันก็ไม่ ึ ั ้พร้อมทังสรรพคุณสันๆ ว่ายาของเธอดีกว่ายาของบริษท ้ ้ ั ต้องไปทำงานเลยก็ได้ และทีสำคัญเงินเดือนดี ผูแทน ่ ้คูแข่งอย่างไรแก่แพทย์ทเดินผ่านไปมา ่ ี่ ยาน้องใหม่บางคนหากขยันก็ทำเงินค่าคอมมิชชันได้ถง ึ ถุงกระดาษประทับชือยาทีวางอยูบนพืนเต็มไป ่ ่ ่ ้ หลักแสนในเดือนแรก แต่ไม่ใช่วาใครๆ ก็มาทำอาชีพนี้ ่ด้วยของกระจุกกระจิกทีประทับชือยาหรือชือบริษท ่ ่ ่ ั ได้ เพราะต้องมีบคลิกและหน้าตาดี ถ้าให้งายก็บวก ุ ่เช่น ปากกา เครืองคิดเลข กระดาษทิชชู สมุด ไดอารี ่ เส้นสายอีกนิดหน่อย ส่วนกวางเข้ามาทำงานนีได้เพราะ ้เพือใช้เป็นกุญแจนำเข้าบทสนทนาและให้แพทย์คนชิน ่ ุ้ รุนพีแนะนำให้ ส่วนจะเรียนจบเภสัชศาสตร์หรือสาย ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 9
 10. 10. วิทยาศาสตร์มาหรือไม่นน ไม่สำคัญเท่าไหร่ เพราะสิงที่ ั้ ่ เหมือนกัน สำคัญสำหรับอาชีพผูแทนยาคือ ต้อง“คุย” กับแพทย์รู้ ้ หากแพทย์มเวลาให้เธอสัก 5-10 นาที เธอก็จะ ี เรือง ่ เข้าไปคุยให้ขอมูลรายละเอียดเรืองยาในห้องตรวจหรือ ้ ่ ไม่นานนักแพทย์กเริมทยอยกันเดินผ่านทางเดิน ็ ่ “ฟูลเปเปอร์” แม้จะน่าอึดอัดเล็กน้อยเพราะคนไข้ทรอ ี่ ด้วยความทีแพทย์มเวลาแค่เล็กน้อย ประกอบกับเพือน ่ ี ่ ตรวจจะมองเธอด้วยสายตาสงสัย หรือบางคนอาจจะชัก ร่วมอาชีพทีรออยูบริเวณนันมีจำนวนมากเช่นกัน ทำให้ ่ ่ ้ สีหน้าด้วยความไม่พอใจทีเธอทำให้ตองเสียเวลารอ...ทำ ่ ้ แพทย์ไม่สามารถจะหยุดคุยกับผูแทนยาทุกคนได้ เธอ ้ ไงได้ นีคองานของเธอ แต่วนนีทกอย่างช่างวุนวาย เพราะ ่ื ั ้ ุ ่ จึงต้องใช้วธวงเข้าไปหาแพทย์ ยืนปากกาให้ รีบรีมายด์ ิ ี ิ่ ่ เธอต้องไปเตรียมจัดเลียงอาหารกลางวันให้แก่แพทย์ ้ สันๆ พร้อมทังประโยคสำคัญ ้ ้ และแพทย์ประจำบ้านทีหองประชุมอีก่ ้ “อาจารย์ขา ฝากยาของหนูดวยนะคะ” ้ เกือบ 11 นาฬิกาหลังจากทีแพทย์ทกคนเข้าห้อง ่ ุ แพทย์พยักหน้า แล้วรีบเดินจากไป เป็นโอกาส ตรวจ ก็ถอเป็นเวลาพักของพวกผูแทนยา กวางและเพือน ื ้ ่ ของผูแทนยาหนุมสาวทียนรออยูขางหน้า ้ ่ ่ื ่้ ร่วมอาชีพเดินไปทานข้าวทีโรงอาหารของโรงพยาบาล ่ แม้จะเป็นการกระทำทีซำๆ ต้องพูดประโยค ่ ้ นังคุยถึงเรืองสัพเพเหระ หรือทำกิจกรรมต่างๆ นานา ่ ่ เดิมๆ ทุกวัน เหมือนเป็นสิงทีไม่จำเป็นและไม่สำคัญ ่ ่ เธอไม่ลมทีจะโทรไปสังอาหารกล่องของภัตตาคารอาหาร ื ่ ่ แต่ผแทนยาทุกคนก็รวาการรีมายด์ยาสำคัญมาก เธอรู้ ู้ ู้ ่ ญีปนกลางห้างดัง ติดต่ออาจารย์แพทย์ทจะมาบรรยาย ่ ุ่ ี่ ว่าแพทย์บางคนต้องการเห็นผูแทนยามาทำงานจึงจะสัง ้ ่ เรืองยาอีกครัง และภารกิจอืนๆ อีกมากมายทีเธอต้อง ่ ้ ่ ่ ใช้ยา โดยผูแทนยาต้องมายืนเรียงแถวให้แพทย์เห็น ้ บริการแพทย์ซงเป็น “ลูกค้า” เมืออยูในอาชีพผูแทนยา ึ่ ่ ่ ้ หน้า เรียกว่า “เช็คชือ” โดยเฉพาะยาของสองบริษทที่ ่ ั ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
 11. 11. เรื่องธรรมดาในโรงพยาบาล? กิจวัตรประจำวันของผูแทนยาเช่น “กวาง” เป็น ้ สนับสนุนวิชาการโดยการลงทะเบียนให้เขา ผูแทนบริษทนี้ ้ ัสิงทีคนตาและเกิดขึนจริงในโรงพยาบาล นอกจากนีผู้ ่ ่ ุ้ ้ ้ ต้องเซอร์วสโดยการทีไปส่งหมอ” ซี ผูแทนยาสาวจาก ิ ่ ้แทนยายังมีความเห็นว่า การอำนวยความสะดวกต่างๆ บริษทยาต่างชาติกล่าว ัแก่แพทย์ เช่น ลงชือเข้าประชุมวิชาการ จองห้องพัก ่ เช่นเดียวกับน้ำ ผูแทนยาจากบริษทยาต่างชาติ ้ ัโรงแรมให้เมือมีประชุม ขับรถรับส่งไปประชุมทังใน ่ ้ อีกคนทีมความเห็นในทำนองเดียวกัน “หมอบางคนทำงาน ่ ีกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดเลียงอาหารหรือกาแฟ ้ จนดึก ต้องเข้ามาตรวจคนไข้แต่เช้า ตรวจแต่ละครังก็ ้ยามเช้า หรือแม้แต่ไปจัดการธุระทีธนาคารให้แก่แพทย์ ่ ต้องอธิบายให้คนไข้ฟง หมอก็เหนือย เพลีย คอแห้ง ั ่เหล่านีลวนเป็นสิงจำเป็นต่อการทำงาน และเป็นการ ้้ ่ แล้วก็ไม่มคนเอาน้ำไปให้ แล้วใครจะทำ เราก็ทำให้เพราะ ีแสดงน้ำใจ ซึงจะทำให้แพทย์ชวยใช้ยา ่ ่ เป็นการแสดงน้ำใจแก่หมอ เรืองการประชุมบางครัง ่ ้ “มันเหมือนกับเป็นการเซอร์วส มายด์คะ ิ ่ ต้องให้บริษทยาลงชือเข้าให้ ถึงหมอมีเงินแค่ไหน แต่ถา ั ่ ้เหมือนกับน้ำพึงเรือเสือพึงป่า อย่างแพทย์ในช่วงเวลาที่ ่ ่ ลงเองก็ลงไม่ได้ แล้วหมอก็ตองทำงานทังวัน จะเอาเวลา ้ ้เขาเร่งรีบ เขาก็ “อ่ะ ไปแบงค์ให้ผมหน่อยซิ” หรือ “ไป ทีไหนไปจองห้องพัก สายการบิน เวลาไปเมืองนอก ่ส่งผมตรงนีหน่อย” “ไปส่งสนามบินหน่อย” อันนีก็ ้ ้ หมอจะรูได้ยงไง บริษทยาก็ตองทำให้ ส่วนเรืองการขับ ้ ั ั ้ ่เป็นการเซอร์วส เพราะว่าเขาอาจจะไม่มเวลาหรือกำลัง ิ ี รถรับส่ง หมอไม่มเวลา บางทีเลิกดึก ก็ตองขับรถไปรับ ี ้รีบ เพราะว่าหมอเนีย เขาจะมีเวลาไม่คอยเพียงพออยู่ ่ ่ ไปส่ง เวลาหมอเดินทาง ขึนเครืองบินแล้วจะเอารถไปไว้ ้ ่แล้ว เขาก็จะไหว้วานเรา เขาอยูโรงพยาบาล ทีจอดรถก็ ่ ่ ทีไหน ก็ตองไปส่งหมอ เป็นน้ำใจ” เธอกล่าวโดยเน้นย้ำ ่ ้ไม่คอยมี หรือไม่งนตอนเย็นเขาจะไปประชุม แล้วบริษทนี้ ่ ้ั ั ว่าเป็นการแสดง “น้ำใจ” เท่านัน ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 11
 12. 12. สายสัมพันธ์สีเทา ในความสัมพันธ์ระหว่างผูแทนยาและแพทย์ ้ “ถ้ายาตัวนันเข้าโรงพยาบาลแล้วผูแทนยาจะพา ้ ้ การแสดงถึง “น้ำใจ” เป็นสิงทีเหมาะสมหรือไม่ เพราะ ่ ่ มาเลียงอาหาร เลียงขนม พอยาเข้าโรงพยาบาลมันจะมี ้ ้ ยิงผูแทนยาคนไหนแสดง “น้ำใจ” มากเท่าไหร่ ก็ยงมี ่ ้ ิ่ ส่วนลด ส่วนเปอร์เซ็นต์ ซึงเขาจะเอาส่วนลดเปอร์เซ็นต์ ่ โอกาสทีแพทย์จะใช้ยาของผูแทนยาคนนัน ซึงถือ ่ ้ ้ ่ นีมาเลียงข้าวพวกหมอผูใช้ยา คล้ายๆ กับเป็นการ ้ ้ ้ เป็นการ“แสดงน้ำใจกลับคืน”มากเท่านัน เช่นทีอาจารย์ ้ ่ ตอบแทนทีใช้ยาเขา อะไรทำนองนี” นายแพทย์คลินก ่ ้ ิ แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคส์และกายภาพ ิ โรคกระดูกและข้ออีกคนในโรงพยาบาลเดียวกันกล่าว บำบัดของโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึงกล่าว ่ ไว้วา่ แต่แพทย์คนหนึงของโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ ่ “เราไม่ได้เป็นเบียล่างคนขายยา เราไม่จำเป็น ้ ทีไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผูแทนยากล่าวว่า ่ ้ ต้องซือยาเขา เขาไม่ใช่พอแม่ แต่ถาเรามีบริษทยาเข้า ้ ่ ้ ั “ผูแทนยาจะยืนเกะกะตามทางเดินก่อนถึงห้อง ้ มาก็มความเป็นอยูทดขน เช่น มีคนมาให้ไม้บรรทัดเรา ี ่ ี่ ี ึ้ ตรวจคนไข้ คอยยืนเอกสารและของแจกพร้อมโฆษณา ่ ไม่ตองไปซือเอง ปากกาไม่ตองซือเอง มีขาวกินตอน ้ ้ ้ ้ ้ กับแพทย์วาอย่าลืมช่วยใช้ยาเขาเป็นทีเอิกเกริก คนไข้ ่ ่ เทียง น้ำพึงเรือเสือพึงป่า เป็นความสัมพันธ์แบบวินวิน ่ ่ ่ ทีนงรอก็เห็นกันทังนัน คอยวิงตามลงบันไดเพือโฆษณา ่ ั่ ้ ้ ่ ่ เขาขายยาได้ แล้วก็ชวยเราบ้างตามความสมควร” ่ และรีบยัดของฝากใส่มอแพทย์ ชาวบ้านทีเห็น เขาใช้ ื ่ ฉลาดซื้อ12 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554

×