S mbuyer_128

1,459 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer_128

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 12 17 24 30เรื่องเล่าจากครอบครัวฉลาดซื้อ กฎหมาย9 No Plastic Bagsประสบการณจรงจาก ์ ิ 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ ผูใช้ถงผ้า/ไม่รบถุงพลาสติก ใช้ถงผ้าช้อปในห้างฯ ้ ุ ั ุ “อายุความสินเชือกรุงไทยธนวัฏ” ่เรื่องจากปก 61 UPDATE มาตรา 61 12 ป้องกันภัย...เด็กตกตึก อาหารและสุขภาพ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ความเคลื่อนไหว 38 “สอดสะท้านโลกา”3 กระแสในประเทศ 56 สวยอยางฉลาด ่6 กระแสตางแดน ่ “แก้ปญหาเท้าเหม็น ส้นเท้าแตก อย่างถูกวิธ” ั ีทดสอบ 62 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 17 ถอนทะเบียนยา...ความปลอดภัยทียงมีชองโหว่ ่ั ่ “วัคซีนสมอง(เข็มที่ 2) ความรูพนฐานของชีวต” ้ ื้ ิ24 ฟังหูไว้ห เฮดโฟน ู 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่30 ยังต้องระวัง ไส้กรอกสีสด “ลาภปาก ลาบปลา”สัมภาษณ์ หน้าต่างผู้บริโภค38 ทุกคนมีสทธิ ิ 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้ “รถไฟไทย กับสิทธิของผูโดยสาร” ้ “องค์การอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค: ่ ้ ้เสียงผู้บริโภค กรณีรถยนต์และผลิตภัณฑ์ทเกียวข้อง” ี่ ่41 • ใครกันแน่ทเี่ ป็นคนผิดสัญญา 65 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • บิกซีแพ้ซำ คดีลกค้าตกร่องน้ำในห้าง ๊ ้ ู “เมือผูบริโภคฟ้อง กทช.” ่ ้ ศาลอุทธรณ์สงจ่ายเพิมอีก 2 หมืน ั่ ่ ่ 66 มีอะไรในละคอน • รถตูโฟตอนเอ็นจีวี ถูกร้องคุณภาพห่วย ้ “กลรกลวงใจ : เมนบฟเฟตของเจาหญงในเทพนยาย” ั ู ุ ่ ์ ้ ิ ิ • พลังงานไฟฟ้าผลิตมาเพือความสุขของใคร ่ Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา นิตยสารฉบับนีพมพ์ดวยกระดาษถนอมสายตา ้ ิ ้
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org Occupy Wall street เจอน้ำท่วม เดือนนีตงใจจะเขียนถึงกลุมทีเรียกตัวเองวา ้ ั้  ่ ไมมใครขายใหเพราะถูกจองไวหมดแลว ีครอบครองวอลสตรีทหรือเอาวอลสตรีทของเราคืนมา คงตองแยกระหวางการเตรียมความพรอมกับการ(Occupy Wall street) ซึงเป็นกลุมทีนาสนใจมาก ไมมี ่  ่  ไมคดถึงคนอืน ภาพการใหการชวยเหลือทีไมถงคนทาย ิ ่ ่ ึผูนำแตมดาราและผูกำกับบางคนสนับสนุน เชน ไมเคิล  ี  ซอยเพราะคนตนซอยรับทุกรอบ แมแตตวคนเขียนเอง ัมัวร โดยมีมลนิธสอของแคนาดาทีเป็นผูนำการรณรงค ู ิ ื่ ่  ยังถูกบังคับใหนำรถไปจอดทีอนเพราะทุกคนใจตุมๆ ่ ื่ ๊หยุดซือ เป็นผูเริมตังคำถาม แตเจอเหตุการณนำทวมที่ ้  ่ ้ ้ ตอมๆ วาน้ำจะทวมบานหรือเปลาและจะไมมเงินซอม ีสรางความทุกขความเดือดรอนทัวประเทศแลวตอง ่ รถยนตจากน้ำ(ฮา++++)เปลียนใจ เขียนเรืองอืนไมไดนอกจากเรืองน้ำทวม เอา ่ ่ ่ ่ ทำใหนกถึงภาพการนำเสนอเหตุการณในประเทศ ึเป็นวาติดหนีเรืองนีไวกอน ้ ่ ้  ญีปนทีทกคนตางชืนชมการเขาแถวรอรับความชวยเหลือ ่ ุ่ ่ ุ ่ สองอาทิตยกอนมีโอกาสไปเยียมพีดำรงค ซึงเป็น  ่ ่ ่ ไมมบน เมือไปซือของก็คดวาจะมีคนหลังเรามาซืออีก ี  ่ ้ ิ ้ผูประสานงานของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ  หลายคนบอกวาคนไทยเมือไปอยูตางประเทศก็หยุดรถ ่  ประชาชนจังหวัดชัยนาท ซึงถูกน้ำทวมนานนับเดือน พี่ ่ ตรงทางมาลายเป็นทุกคน แตเมือขับรถเมืองไทยบีบแตร ่ดำรงคตองอยูชนสองของบาน แตกบอกพวกเราวา พี่   ั้ ็ ใสคนเดินถนนทีขามทางมาลาย ่โชคดีทนำยังไมทวมถึงชันสองและเพิงจะทำหองน้ำเมือ ี่ ้  ้ ่ ่ หลวงพีไพศาลใหคำแนะนำไวอยางนาสนใจวา ่ตนปีทผานมา แถมกำลังใจยังเต็มเปียมคอยชวยเพือนบาน ่ี  ่ ่ การมองทุกอยางแบบสัมพันธกนทำใหเราเดือดรอนจากัทำหนาทีทำกับขาว อาหารไปใหเพือนบานทีไมมชนสอง ่ ่ ่ ี ั้ น้ำทวมกันนอยลง การคิดแบบเราเดือดรอนนอยกวาคนหรือไมรจะทำอาหารไดอยางไร แตดเู หมือนคนกรุงเทพฯ ู อืน ทำใหเราเห็นคนอืนมากขึน ขาวสารทังหลายอาจจะ ่ ่ ้ ้ทีนำยังไมทวมจะเดือดรอนมากกวา เมือไปซือทรายแลว ่ ้  ่ ้ ตองหลบจากภาพคนรวยเสียสละน้ำตาไหล คนจนอนาถทรายหมดหรือหากซือไดกราคาแพงกวาเดิมสองถึงสาม ้ ็ ทีรอการชวยเหลือ คนแยงอาหารทีดแลวหดหู หรือผูคา ่ ่ ู  เทา ความโกรธเป็นทวีคณเมือไปซือไข ขาวสาร ของแหง ู ่ ้ ทีตางเรงขึนราคาของเพราะขายดีมของนอย ชวยกันเปลียน ่ ้ ี ่อาหารการกินทังหลายแลวพบวาของหมด ไมมเกลียง ้ ี ้ มาใหกำลังใจกัน ยอมใหกรุงเทพฯ น้ำทวมบางแทนทีจะ ่ชัน เพราะคนกอนหนาเพิงจะเหมาไปหมด หรืออยากจะ ้ ่ ใหคนหลายสิบจังหวัดเดือดรอนเพือคนกรุงเทพฯ กลุม ่ ซือเรือไปบริจาคก็พบวาหาไมไดทมกราคาแพงมากหรือ ้ ี่ ี ็ เดียวนาจะทำใหนำทวมคราวนีทกขนอยกันทุกคน ้ ้ ุ เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาด ิและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. สวัสดีคะ น้ำทวมและตกงาน กอนอืนขอแนะนำตัวกอนคะ ชือเกนะคะ ติดตาม ่ ่ อานฉลาดซือมานานแลวคะ ไดอานขอมูลทีเปนประโยชน ้  ่ ทุกๆ เดือน อานแลวก็เก็บมาเปนคลังความรูสวนตัว   สวนใหญใชขอมูลเรืองทดสอบมาเปนตัวตัดสินใจในการ  ่ เลือกซือคะ สวนคอลัมนอนๆ อยางเสียงผูบริโภคนันยัง ้ ื่  ้ สวัสดีครับ ไมเคยเอามาใชเลยคะ อาจจะเปนเพราะวา เกหนาโหด เปนแฟนฉลาดซือมานานแลวครับ เมือ ้ ่ เลยไมคอยมีใครมาเอาเปรียบเทาไหร  วันกอนไปเดินซือหนังสือทีงานหนังสือมาครับ ้ ่ แตชวงนีทบานน้ำทวมคะ ไปทำงานไมไดเพราะที่  ้ ี่  แลวแวะไปตออายุสมาชิกทีบธฉลาดซือมาดวย ่ ู ้ ทำงานก็นำทวมหมดเหมือนกัน ตอนนีเลยอยูบานเฉยๆ ้ ้   ปนเงียบเหงามากครับ แตยงเปนกำลังใจให ี้ ั โดยไมรวาเหตุการณนจะจบลงเมือไหร วันหนึงเกเลยได ู  ี้ ่ ่ นิตยสารฉลาดซือเหมือนเดิมนะครับ ทีเขียนมา ้ ่ รับโทรศัพทจากนายจาง บอกใหเกเตรียมหางานใหม วันนีมเี รืองมาเสนอ 1 เรือง ทีอยากใหมในหนังสือ ้ ่ ่ ่ ี สวนเงินเดือนทีคางอยูของเดือนนีและเดือนหนาจะจายให ่   ้ เลมนี้ คือ ผมอยากใหมคอลัมนทเ่ี กียวกับ How ี ่ เพียงครึงเดียว เกจะทำอยางไรดี อยางนีไปฟองศาลแรงงาน ่ ้ to เกียวกับบานหรือรถยนตบางครับ ผมวาเปน ่  ไดหรือไมคะ ประโยชนดี ขอบคุณคะ ภูมชาย ิ นองเก บางปะอิน ขอบคุณคะ รับไวพจารณาแลว ยินดีมาก ิ ขอบคุณคุณเกทตดตามนิตยสารฉลาดซือมานาน ี่ ิ ้ ทีคณภูมชายชวยสนับสนุนฉลาดซืออยางตอเนือง ุ่ ิ ้ ่ และเมือยามทีมปญหาก็ยงนึกถึงเรา อยางทีสำนวน หนัง ่ ่ ี  ั ่ เมือสองสามวันกอนสมาชิกหลายทานก็บนวา ่  จีนวา มีสขรวมเสพ มีทกขรวมตาน กรณีคณเก นันจะ ุ ุ  ุ ้ น้ำทวมบานลำบากมาก แตยงกรุณาตอสมาชิก ั วาไปก็เปนเหตุสดวิสย แตถาหากเห็นวาไมเปนธรรม ุ ั  เขามา ตองกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ แนะนำใหตดตอที่ แรงงานจังหวัด ซึงศาลแรงงานจะชวย ิ ่ ฟองรองใหในเรืองของการจายคาจางทีไมเปนธรรมและ ่ ่ ไมถกตอง นอกจากนีแนะนำใหคณเกไปขึนทะเบียนประกัน ู ้ ุ ้ วางงาน ที่ สนง.ประกันสังคม ในพืนทีนน ๆ ไดอกชอง ้ ่ ั้ ี ทางหนึง สู ๆ ฉลาดซือเอาใจชวยคะ ่ ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25542 ปที่ 18 ฉบับที
 4. 4. ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณเดือนกันยายน 25545 กันยายน 2554 อื่นๆ เพิ่มเติม โดยดูตามราคาทุน ไดแก หมวดของใชประจำวัน เชนสินคาลดราคาชวยเหลือผูบริโภค  หากมีการปรับลดลง เชน น้ำมันพืช ผงชักฟอก สบู ยาสีฟน และหมวด  กระทรวงพาณิชยจบมือกับผู ั เครืองดืมไมมแอลกอฮอล ผลิตภัณฑ ่ ่ ี อาหารและเครืองดืม เชน บะหมีกง ่ ่ ่ ึ่ประกอบการ ปรับลดราคาสินคา 5 นม และน้ำตาล สวนสินคาทียงไม ่ ั สำเร็จรูป ปลากระปอง ซึงนาจะเปน ่ประเภท รับการปรับลดลงของราคา สามารถลดราคาไดทนที ผูประกอบ ั  ผลดีกบสภาวะน้ำทวมใหญทเกิดขึน ั ี่ ้น้ำมันดีเซล เพือชวยเหลือผูบริโภค ่  การไดยนยันจะไมมการปรับขึนราคา ื ี ้ เพราะสินคาสวนใหญเปนสินคาที่โดยสินคาทัง 5 รายการประกอบดวย ้ และจะตรึงราคาจำหนายไปจนถึงสินป้ จำเปนกับชีวตประจำวันทังสิน ิ ้ ้ปูนซีเมนต ลดราคาถุง (50 กก.)ละ 5-10 บาท จากราคาปจจุบัน135-140 บาท กระเบืองมุงหลังคา ้ลดลงแผนละ 5 บาท จากราคา36-40 บาท ปุยเคมี ลดลงถุงละ5-8 บาท จากราคา 905-1,010 บาทเครืองปมน้ำ ลดลงเครืองละ 100- ่  ่200 บาท จากราคา 4,590 บาทและแปงสาลี ลดลงถุงละ 10 บาทจากราคา 477-698 บาท นอกจากนี้ ก ระทรวงจะพิจารณาปรับลดราคาสินคาในกลุม 14 กันยายน 2554 61% ซึ่งมีปญหาขนแปรงแข็งเกินแปรงสีฟน เลือกไมดอาจมีเสียง  ี ่ ไป หัวแปรงใหญและขนหลุดงาย เมือการแปรงฟนอาจเปนฝน ่ แถมยังพบสารโลหะหนัก เชน สารราย เพราะอันตรายจากแปรงสีฟน  ตะกัว ทีบริเวณดามแปรง และหัว ่ ่สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง แปรง ซึงถือเปนสารเคมีอนตรายที่ ่ ัผูบริโภค หรือ สคบ. เปดเผยผล ทำใหเกิดโรคมะเร็งได แตพบเฉพาะสำรวจแปรงสี ฟ น ที่ ข ายอยู ต าม ในแปรงสีฟนทีนำเขาจากตางประเทศ  ่ทองตลาดทั้งที่ผลิตในประเทศและ เทานัน ้ตางประเทศ พบวาดอยคุณภาพถึง สคบ. จึงไดประกาศใหแปรง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 3
 5. 5. สีฟนจำนวน 83 ยีหอ 229 รุน เปน  ่   สินคาควบคุมฉลาก ตองมีการระบุ ลักษณะของขนแปรง ชนิดของขน แปรง วัสดุทใชผลิตดามแปรง และ ี่ วิธใช ถาเปนแปรงสีฟนนำเขาก็ตอง ี   มีฉลากภาษาไทย สำหรับวิธการเลือก ี ซือแปรงสีฟนควรเลือกทีขนาดพอดี ้  ่ กับชองปากของเรา หัวแปรงตองไม มีลกษณะทรงแหลมหรือมีความคม ั ดามแปรงก็ตองไมสนเกินไป ขนแปรง  ้ั 16 กันยายน 2554 ตองทำจากเสนใยไนลอน หรือวัสดุ หามตัดสัญญาณมือถือเติมเงิน ที่ออกมาเปนแนวทางปฏิบัตชัดเจน ิ อืนทีมคณสมบัตเทียบเทา เปนเสน ่ ่ ี ุ ิ ผูใชโทรศัพทมือถือแบบเติม ใหกับคายสัญญาณโทรศัพทมือถือ กลม หรือรี ขนตั้งตรง ผิวเรียบ เงินเตรียมเฮ เมือศาลปกครองกลาง ่ ซึงเมือยังไมมขอกำหนดทีชดเจนเรือง ่ ่ ี ่ั ่ ปลายมน ไมมขอบคม หรือขรุขระ ี มีคำสังหามตัดสัญญาณคนใชมอถือ ่ ื การระงับการใชมือถือแบบเติมเงิน ที่สำคัญคือควรมีลักษณะออนนุม แบบเติมเงินทีไมไดเติมเงินในเวลาที่ ่ สิทธิในเบอรโทรศัพทจงเปนของผูใช ึ  และผูบริโภคควรเปลี่ยนแปรงใหม กำหนด หลังจากที่คณะกรรมการ ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่ง ทุกๆ 3 เดือน กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ใหสำนักงานคณะกรรมการกิจการ ไมสามารถบังคับใชกฎหมายแบบ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ สัญญาการใหบริการโทรคมนาคม กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ฉบับใหม ซึงเสียเวลาในการพิจารณา ่ ดำเนินการพิจารณามาตรฐานของ ไปกวา 3 ป แตกไมแลวเสร็จ ซึง ็ ่ สัญญาใหบริการโทรคมนาคมใหเสร็จ กลายเปนปญหาสงมาถึงผูบริโภคที่  ภายใน 90 วัน เพือใหมกฎหมายที่ ่ ี ใช โ ทรศั พ ท ร ะบบเติ ม เงิ น ต อ งถู ก เปนแนวทางในการปฎิบัติของทั้ง กำหนดวันหมดอายุ และถูกระงับ ผูใหบริการ และใหผบริโภคไดรสทธิ  ู ู ิ การใชบริการ รวมถึงถูกยึดหมายเลข ของตัวเอง โทรศัพท เปนเพราะยังไมมกฎหมายี ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25544 ปที่ 18 ฉบับที
 6. 6. เฝาระวังความปลอดภัย “ของกิน – ของเลนหนาโรงเรียน” สำนั ก งานคณะกรรมการ ของเลนที่ไมไดมาตรฐานที่วางขาย นัน แนะนำใหสงเกตสัญลักษณของ ้ ัคุมครองผูบริโภค (สคบ.) รวมมือ   อยูตามหนาโรงเรียน เพราะอาจเปน  สมอ. เพื่อความปลอดภัย และใหกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร อันตรายกับนักเรียน ระวังของเลนตองหาม ทั้งลูกโปงและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐาน อย. ไดฝากเตือนวา อาหาร วิทยาศาสตร และตัวดูดน้ำ ซึงเปน ่ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ขายใหกับเด็กนักเรียนตามหนา ของเล น ที่ อั น ตรายมากหากหลุ ดและศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความ โรงเรียนสวนใหญจะเปนพวกของทอด เขาไปในรางกายอาจทำใหเสียชีวิตปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน หรือปงยาง ถาเปนขนมก็เปนพวก ได ซึงถาใครพบเจอของเลนตองหาม ่เด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝากขอ ขนมกรุบกรอบหรือไมกขนมทีมสสน ็ ่ ีีั เหลานี้สามารถแจงไปยัง สคบ. ที่ความรวมมือจากครู – อาจารย ตาม นาสงสัย ซึงลวนแตเปนอาหารทีสง ่ ่  เบอร 1166โรงเรียนตางๆ ไปจนถึงพอ – แม ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพของเด็ ก ส ว นผูปกครอง ตรวจตราดูอาหารและ ของเลนที่ขายอยูตามหนาโรงเรียนรถตูโฟตอนไมไดคณภาพ เสียทังคาเชาจายทังคาซอม  ุ ้ ้ สมาชิ ก สมาคมรถตู ต า ง ตูโดยสารยี่หอโฟตอนจาก บริษัท เปนคดีตอศาล รวมเปนมูลคาความ จังหวัดแหงประเทศไทย พรอมดวย แพล็ททินม มอเตอร เซลล จำกัด ั เสียหายกวา 30 ลานบาท โดยที่นางสาวสารี อองสมหวัง เลขาธิการ ซึ่ ง รถตู ยี่ ห อ ดั ง กล า วเป น รถด อ ย บริษทยังไมมความรับผิดชอบใดๆ ั ีมูลนิธิเพื่อผูบริโภค เขายื่นหนังสือ คุณภาพ ตองนำรถไปซอมแซมหลาย นายทรงผล พวงทอง ตัวแทนรองเรียนตอ นายแพทยสรวิทย คน ุ ครั้ ง ไม ส ามารถนำรถยนต ม า ผูเสียหาย กลาววา การที่มายื่นสมบู ร ณ รั ฐ มนตรี ป ระจำสำนั ก ประกอบอาชีพได ทำใหผซอรถตอง ู ื้ หนังสือครังนี้ อยากขอใหรฐมนตรี ้ ันายกรัฐมนตรี ในฐานะผูกำกับดูแล  แบกรั บ ภาระทั้ ง ค า เช า ซื้ อ และค า ชวยดำเนินการใหทางสำนักงานคณะสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู  ซอมแซม กลายเปนหนีคางชำระกับ ้  กรรมการคุมครองผูบริโภค ฟองคดี  บริโภค เพือขอใหชวยเหลือผูบริโภค ่   บริษทผูใหเชาซือ บางรายตองถูกยึด ั  ้ แทนผูบริโภค ตอตัวแทนจำหนายทีไดรบความเสียหายจากการซือรถ ่ ั ้ รถยนตและถูกฟองเรียกคาเสียหาย และผูใหเชาซือ  ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 5
 7. 7. ¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹ ขาวจีเอ็มโอ ไหนที่จะเสี่ยงกับการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพและการจำกัด อีกสองปขางหนาฟลปปนสจะ  ิ ออกมา (Golden Rice 1) โดยบริษท ั สิทธิของเกษตรกร มี ข า วพั น ธุ โ กลเด น ไรซ ภาคสอง ซินเจนตานันไมนาประทับใจเทาไร ้  ขอมูลจากองคการอนามัยโลก (Golden Rice 2) ออกสูตลาด  นักวิทยาศาสตรอาวุโส จาก ระบุวาแตละปมีเด็ก 250,000 – วากันวาถารับประทาน “ขาว ส ห ภ า พ ผู บ ริ โ ภ ค ข อ ง อ เ ม ริ ก า 500,000 คนในประเทศโลกที่สาม สีทอง” ฉบับปรับปรุงนีวนละ 1 ถวย ้ั (Consumer Union) ได ท ำการ ตองสูญเสียการมองเห็นเพราะขาด (8 ออนซ) รางกายเราจะสามารถ วิเคราะหสารทีมอยูในขาวทีวานันและ ่ ี  ่ ้ วิตามินเอ และนอกจากนี้มีรอยละ สรางวิตามินเอ ไดถึงครึ่งหนึ่งของ พบวามนกชวยไดจรงๆ ถาเดกกนขาว  ั ็  ิ  ็ ิ  40 ของเด็กอายุตำกวา 5 ขวบทีมี ่ ่ ความตองการตอวันเลยทีเดียว แต ทีวาวันละ ... 10 กิโลกรัม ่ ภูมิคุมกันออนแอ จึงทำใหมีคนคิด เรืองนีกยงไมมการพิสจน ่ ้ ็ั ี ู เครือขายตอตานการเกษตร หาทางออกดวยขาวชนิดใหม เพราะ “ขาวสีทอง” ทีวานัน ่ ้ แบบใชสารเคมีในฟลิปปนสจึงออก แตเดียวกอน เราไมไดกนแค ๋ ิ มันเกิดมาเพือชวยลดปญหาการขาด ่ มาแสดงความวตกเรองทจะมขาวชนด ิ ่ื ่ี ี  ิ ขาวอยางเดียว และขาวทีไมขดสีกมี ่ ั ็ วิตามินเอในเด็กโดยเฉพาะ จึงถูกดัด ใหมออกสูตลาดโดยที่ผูบริโภคยังไม วิตามินอยูแลว ไมเห็นความจำเปน แปรพันธุกรรมใหมเบตาแคโรทีนมาก ี ไดรบความมันใจวาขาวชนิดใหมนนดี ั ่ ั้ ใดๆ ทีจะตองพึงพา “ขาวสีทอง” นี่ ่ ่ เปนพิเศษ แตขอบอกวาตัวแรกทีทำ ่ อยางไร ปลอดภัยหรือไม คุมคาแค  เลย เยอรมนีไมชอบ ปุม Like  อยางทรๆ กน เยอรมนชนเขา  ่ี ู ั ั วาการทำงานของปุม Like นั้นผิด และแจงดวยวาขอมูลดังกลาวจะถูก ถือมากในเรื่องของการละเมิดความ กฎหมายวาดวยความเปนสวนตัวของผู สงไปใหใครบาง เปนสวนตัว คงยังจำกันไดวาเยอรมนี  ใช ทังในระดับรัฐและระดับประเทศ ้ เฟสบุคออกมาบอกวาปุม Like   คือประเทศทีบงคับใหกเกิล สตรีทวิว ่ ั ู ้ และตอไปนี้บริษัทใดก็ตามที่ยังคงใช ทีวานีมมาปกวาแลว แถมใครๆ ก็ชน ่ ้ ี ื่ ทำเบลอหนาของผูคนทีปรากฏในเว็บ  ่ ปุม Like เปนเครืองมือทางการตลาด  ่ ชอบ และขอมูลที่เก็บก็แคเปนการ ของตน จนหลายคนที่ใชบริการเว็บ ออนไลน ข องตนเองหลั ง สิ้ น เดื อ น นั บ จำนวนจากหมายเลขเครื่ อ ง แผนทีดงกลาวแอบเรียกประเทศนีวา ่ ั ้ ตุลาคมนี้ จะถูกปรับ 50,000 ยูโร คอมพิวเตอร (IP address) ทีมการ ่ ี “เบลอมันนี” (ประมาณ 2 ลานบาท) กดปุม Like เทานัน  ้ และวันนีงานก็มาเขาเครือขาย ้ กฎหมายของสหภาพยุโรประบุ ในขณะที่ ห ลายฝ า ยออกมา ออนไลน ย อดนิ ย มอย า งเฟสบุ ค วา ผทจะถกเกบขอมลจะตองใหความ  ู ่ี ู ็  ู   ยืนยันวาเฟสบุคเก็บขอมูลมากกวา เจ า ของปุ ม Like ที่ เ รารู จั ก กั น ดี ยินยอมอยางชัดแจงและโดยสมัครใจ นัน แถมยังเก็บขอมูลทุกคนทีเขาใช ้ ่ นีแหละ ่ หลังจากทีไดรบการแจงโดยผูประกอบ ่ ั  เว็บดังกลาว ไมวาจะกดปุม Like หรือ   รัฐเชลสวิก-โฮลสไตน ทาง การ แตสำหรับกฎหมายเยอรมนีนน ั้ ไม และจะถกตดตามเกบขอมลไปอก ู ิ ็  ู ี ตอนเหนื อ ของเยอรมนี ประกาศ ระบุใหตองแจงจุดประสงคในการเก็บ  2 ปดวย  ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25546 ปที่ 18 ฉบับที
 8. 8. เมือความอวนเปนวาระแหงโลก ่ ปญหาที่ทุกประเทศมีเหมือน จะสรางสิงแวดลอมเพือลดความอวน ่ ่ ระดับนโยบาย เชน เก็บภาษีจากกันขณะนี้ คือการมีจำนวนประชากร กันดีหรือไม อาหารที่เปนโทษตอรางกาย จำกัดที่ เ ป น โรคอ ว นเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป และ นักวิจยฟนธงวา ทีปญหาโรค ั ่  จำนวนโฆษณาอาหารทางสื่อตางๆดูเหมือนสถานการณจะย่ำแยไปได อวนลุกลามใหญโตไดขนาดนีกเพราะ ้ ็ บังคับใชฉลากอาหารแบบสัญญาณอีก รัฐบาลแตละประเทศเฉื่อยชาเกินไป ไฟจราจร หรือจัดโครงการอาหาร นักวิจยคาดการณวาในป ค.ศ. ั  และไมตระหนักวา ทุกวันนีสงทีทำให ้ ่ิ ่ กลางวันเพื่อสุขภาพในโรงเรียนของ2030 อังกฤษ ซึ่งปจจุบันมีคนเปน ประชากรอวนขน คอสภาพสงคมและ  ้ึ ื ั รัฐ เปนตนโรคอวนอยูรอยละ 25 จะมีคนอวน  สิงแวดลอม ทีทำใหการสรางสุขภาพ ่ ่ ถาเปนเชนนันไดจริงก็นาจะดี ้ ถึงรอยละ 40 โดยทีคาใชจายในการ ่   นนเปนเรองทยากเยน ทงๆ ทผลลพธ ้ั  ่ื ่ี ็ ้ั ่ี ั ไม น อ ย เพราะการสร า ง “สภาพดูแลสุขภาพทีเกียวของกับโรคดังกลาว ่ ่ ของมนคอภาระคาใชจายในการรกษา ั ื   ั แวดลอม” เพือการลดความอวน นา ่ก็จะเพิมขึนปละ 2 ลานปอนดดวย ่ ้  พยาบาลของรัฐนันเอง ่ จะไดผลดีกวาการปลอยใหประชาชน สวนในอเมริกาจะมีถงรอยละ ึ ว า แล ว ก็ มี ข อ เสนอไปยั ง ตองหันไปพึงพาผลิตภัณฑเสริมอาหาร ่50 ของประชากรเปนโรคอวนในป องคการสหประชาชาติ ทีมการประชุม ่ ี กาแฟ หรือเครืองดืมทีอางวาชวยลด ่ ่ ่ดังกลาว (ขณะนีประชากร 1 ใน 3 ้ สูงสุดดานสุขภาพในเดือนกันยายนที่ ความอวนไดไมนอย ทีสำคัญประหยัด  ่ของอเมริกาก็เปนโรคอวนแลว) ผานมา ใหกดดันรัฐบาลของประเทศ เงินในกระเปาเราดวย เลยมีการตั้งคำถามวาเรานา ตางๆ ใหลงมือ “ลดความอวน” ในไดเวลาขาย “รถคันแรก” ชวงนี้ตลาดรถมือสองที่พมา ประกาศเชญชวนใหเจาของนำรถยนต ิ  คึกคักมากๆ ตรงขามกับบานเราที่ ทมอายเกน 40 ป พรอมกบทะเบยน ่ี ี ุ ิ  ั ีใครๆ ก็พากันมองหาซือรถใหมปาย้  รถไปมอบใหกบกรมขนสงทางบกเพอ  ั  ่ื สำหรับรถเอนกประสงค(เชน โตโยตาแดง เพราะรัฐบาลพมามีนโยบายโละ แลกกับใบอนุญาตซื้อรถใหม (กวา แลนดครูสเซอร) ก็คนละ 150 ลาน ัรถเก า ออกจากท อ งถนน โดยให เดิม) ทีนำเขาจากไทย ญีปน เกาหลี ่ ่ ุ จาด ถาเปนรถบัสก็ 30 ลานจาดเหตุผลวามันสินเปลืองเชือเพลิง ทำให ้ ้ จน อนเดย มาเลเซย โดยเขากำหนด ี ิ ี ี รถบรรทุกก็ถกลงมาเหลือ 20 ลาน ูจราจรติ ด ขั ด และอาจทำให เ กิ ด วารถเหลานีจะตองเปนรถทีผลิตหลัง ้ ่ จาดอุบตเหตุดวย ั ิ  ป พ.ศ. 2538 และราคาไม เ กิ น และเมื่ อ ได ร ถใหม ม าแล ว ก็ ปจจุบนในพมามีรถทีอายุเกิน ั ่ 3,500 เหรียญ (ประมาณ 108,000 สามารถเอามาขายทำกำไรไดมากขึน ้40 ปอยูประมาณ 10,000 คัน และ  บาท) นันเอง ่รถทีอายุระหวาง 30 – 40 ป อีก ่ โครงการดังกลาวทำใหราคา แผนขั้นตอไปของกระทรวงประมาณ 8,000 คัน (ทีนเขามีรถไม ่ ี่ รถเก า ถี บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า งไม น า เชื่ อ อุตสาหกรรมพมาคือการขายรถมินิมากเพราะคนทีจะเปนเจาของรถไดก็ ่ เพราะมีคนไมนอยอยากจะมาซือเพือ  ้ ่ ซาลู น ที่ ร ว มกั น ผลิ ต กั บ บริ ษั ท รถมีแตทหารหรือคนใกลชดเทานัน) ิ ้ เอาไปแลกกับใบอนุญาต ซึ่งมีราคา แหงหนึงในจีน ทีราคา 5.5 ลานจาด ่ ่ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ รั ฐ บาลออก แพงลิ บ ลิ่ ว ข า วบอกว า ใบอนุ ญ าต (สองแสนกวาบาท) ดวย ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 7
 9. 9. 100 ปผานไป ยังไมสายใชสทธิ  ิ ในหมบานทหางออกไป 40 กโลเมตร ู  ่ี  ิ ชดเชยตามที่พวกเขาสมควรได(แต จากกรุงเดลลี ทั้งนี้เขาขอใหจายเปนอัตราปจจุบัน ความจริงแลวคนทีเขามาไลที่ ่ นะ) ในสมัยนัน คือบรรดาขุนนางอังกฤษ ้ กฎหมายเวนคื น ที่ ดิ น ของ ในยุคลาอาณานิคม แตทฟองรัฐบาล ี่  อินเดียนันมีใชมาตังแตป ค.ศ. 1894 ้ ้ อินเดียเพราะถือวามารับชวงตอตังแต ้ และยังถูกนำมาใชอยู เมื่อรัฐบาล ชาวบานจาก 13 หมบาน 350  ู  การประกาศเอกราชในป ค.ศ. 1947 ตองการเวนคืนพื้นที่มาทำโครงการ ครอบครัวรวมตัวกันฟองรัฐบาลอินเดีย ทั้งนี้เขาบอกวาถายังไมไดเรื่องก็จะ สาธารณะ เชน ถนนหรือโรงไฟฟา โทษฐานทีไมยอมจายคาชดเชยใหกบ ่ ั เดินหนาฟองรัฐบาลอังกฤษเปนราย ซึ่ ง ก็ มี ม ากขึ้ น ทุ ก วั น ตามอั ต ราการ บรรพบุรุษของพวกเขา หลังจากยึด ตอไป เติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย ซึงป ่ พืนทีทำมาหากินของพวกเขาไปสราง ้ ่ ความจริงแลวอังกฤษไดจาย นี้รัฐบาลก็กำลังถูกกดดันใหเพิ่มคา เมืองใหม เมือ 100 ปกอน ่  คาชดเชยใหกบบางครอบครวดวยการ   ั ั  ชดเชยใหกบชาวบานดวย ั ปจจุบนพืนทีดงกลาวกลายเปน ั ้ ่ั ฝากเงินเขาบัญชีธนาคารไว แตวาคน  อังกฤษตัดสินใจยายเมืองหลวง ทีตงของอาคารสำคัญๆ อยางรัฐสภา ่ ั้ สมัยนันไมรถงสิทธิของตนเองและไม ้ ู ึ ของจากกัลกัตตามาทีเดลลี เพือหนี ่ ่ ศาลสูง บานประธานาธิบดี หรือแมแต ไดรบขาวสาร จึงไมไดไปถอนออกมา ั ปญหาความไมสงบทางการเมอง โดย   ื ประตูชัยอินเดียที่เราเห็นรูปกันอยู ชาวบานกลุมนี้บอกวา การ พระเจ า จอร จ ที่ 5 ได ป ระกาศตั้ ง บอยๆ ในขณะทลกหลานของคนกลม  ่ี ู ุ ฟองรองครั้งนี้ก็เพื่อเรียกคืนศักดิ์ศรี เดลลีเปนเมืองหลวงใหมของอินเดีย ดังกลาวตองอาศัยอยูอยางแรนแคน ของ “ชาวเดลลี” และเรียกรองคา ในป ค.ศ. 1911 ลดระดับความโปรงใส สหรัฐฯ มีหนวยงาน HRSA สวนขอมูลเต็มๆ นัน กฎหมาย ้ เปดเผยชือ ่ (Health Resources and Services ถือเปนความลับและจะเปดเผยตอ เรืองนีทำให HRSA ประกาศ ่ ้ Administration) ที่เก็บขอมูลความ โรงพยาบาล หน ว ยงานที่ อ อกใบ ลดระดบการเขาถงขอมลเรองดงกลาว ั  ึ  ู ่ื ั  ผิ ด พลาดของแพทย ใ นการรั ก ษา อนุญาตประกอบวิชาชีพ และหนวย โดยคนทัวไป สงผลใหสมาคมผูสอขาว ่  ่ื พยาบาล เอาไวในธนาคารขอมลเกยว   ู ่ี งานดานสุขภาพทีเกียวของเทานัน ่ ่ ้ สาธารณสุ ข และองค ก รผู บ ริ โ ภค กบแพทย หรอ National Practitioners ั ื แตอยูมาวันหนึงมีนกขาวของ  ่ ั Consumer Union ออกมาตังคำถาม ้ Data Bank หนังสือพิมพ Kansas City Star นำ กับรัฐบาลวา นีหรือคือนโยบายเรือง ่ ่ คนทัวไปสามารถเขาถึงขอมูล ่ เอาขอมูลที่ตัวเองสืบคน มารวมกับ “ความโปรงใส” ทีนายบารัค โอบามา ่ ดังกลาวไดทางอินเตอรเน็ท ในสวน ขอมูลของแพทยทางประสาทวิทยา พูดถึง และการชวยรักษาความลับให ทีเรียกวา Public Use File ซึงขอมูล ่ ่ คนหนึงทีเขาไดจากฐานขอมูลขางตน ่ ่ กับแพทย มันสำคัญกวาการรักษา ทนำมาลงนนจะถกตดขอมลบางอยาง ่ี ้ั ู ั  ู  แลวก็เขียนบทความเปดโปงเรืองราว ่ ประโยชนของสาธารณะอยางนันหรือ ้ ออกไปเพือรักษาความเปนสวนตัวของ ่ การถูกฟองรองจากการรักษาพยาบาล แพทย ที่ผิดพลาดของหมอคนดังกลาวโดย ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25548 ปที่ 18 ฉบับที
 10. 10. àÃ×èͧàÅ‹Ò¨Ò¡¤Ãͺ¤ÃÑÇ©ÅÒ´«×éÍ สิรกล ติยะพัฒนพูติ ครอบครัวฉลาดซือ ิ ุ ้No Plastic Bagsประสบการณจริงจากผูใชถงผา/ไมรบถุงพลาสติก ใชถงผาชอปในหางฯ  ุ ั ุ...¨ÐÇ‹ÒûÀ. ¡็äÁ‹¶Ù¡ ÊÀÒ¾´Ô©Ñ¹àÁ×่ͨÐࢌÒ仫×้ͧ͢àËÁ×͹ËÞÔ§¡ÅÒ§¤¹¨ÐࢌÒ仢âÁ¹Á¼§·Õ่ÁÕ¢‹ÒÇ㹪‹Ç§¹Ñ้¹¾Í´Õ ÃٻËҧ¡ÅÁæ ÊоÒ¶ا¼ŒÒËÅÒ¡ÊÕËÅÒÂ㺠¶Ø§¼ŒÒãºàÅ็¡¶Ù¡ÂÑ´änj㹶ا¼ŒÒãºãËÞ‹ ʧ‹ÒÃÒÈÕäÁ‹ÁÕ Ã»À.¨Ö§äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ ดิฉนเริมใชถงผาแบบจริงจังและลดการรับถุงพลาสติกมาตังแตป 2550 พบปญหาเปนระยะๆ จาก ั ่ ุ ้ การใชถงผา จะขอเลาประสบการณ เผือจะเปนประโยชนกบผูทคดจะเริมใชถงผาคะ ุ ่ ั  ี่ ิ ่ ุ ถึงแมวาปจจุบนดิฉนเปนผูหนึงทีใชถงผา+ไมรบถุงพลาสติกแบบเขมขน แตกยงไมสามารถงดรับถุง  ั ั  ่ ่ ุ ั ็ั พลาสติกได 100% ยังคงรับถุงพลาสติกอยู 20% ในการซืออาหารสำเร็จรูป อาหารสดจากซูเปอรมารเก็ต ้ และในวันหยุดไปกับครอบครัวจะวางแผนนำถุงผา-นำกลองไปใสสนคาเอง หากไมเปนไปตามแผนก็จะรับ ิ ถุงพลาสติกกลับมาบาง อัตราการใชถงของดิฉน ดิฉนเขาตลาดหรือซูเปอรมารเก็ตสัปดาหละ 3 ครัง ถาใชถงพลาสติกจะ ุ ั ั ้ ุ ไดถงขนาด 10 X 14 นิวกลับมาบานเฉลีย 5 ใบตอครัง หรือ 60 ใบตอเดือน หรือ 720 ใบตอป ถา ุ ้ ่ ้ คำนวณเปนน้ำหนัก นาจะถึง 12 กิโลกรัมตอป หรือถาถุงหูหวราคา 1 บาทตอใบ ปหนึงดิฉนประหยัดให ิ้ ่ ั หาง 720 บาทคะ เมือเริมจะไมรบถุงพลาสติกใหมๆ ดิฉนเริมจากไมรบถุงพลาสติกจากซูเปอรมารเก็ต แตเมือเริม ่ ่ ั ั ่ ั ่ ่ แรกมักจะลืมถุงผา ดวยความตังใจดิฉนจึงใหพนักงานคิดเงินแลวใสสนคาในรถเข็นเลย วิธนไมตองเอาถุง ้ ั ิ ี ี้  ผาไป แตมปญหาเมือจะเอาของใสรถและขนลงจากรถ ตองยายของทีละชิน กวาจะเสร็จใชเวลานาน ถารถ ี  ่ ้ เข็นไปไมถงทายรถก็เดินอีกเยอะ ทังนียงไมรวมของชินเล็กกวาตะแกรงรถเข็นทีอาจลอดชองตะแกรงหลน ึ ้ ้ั ้ ่ ไดอก นอกจากนีทางหางฯ ยังมีปญหากับดิฉนอีกเพราะการกระทำของดิฉนเปนทีสะดุดตาของพนักงาน ี ้  ั ั ่ รักษาความปลอดภัย ซึงไมเห็นถุงใสของ ทำใหตองแสดงใบเสร็จกันหลายดานกวาจะออกจากหางฯ ได วิธี ่  นีทำหนเดียวก็เข็ดคะ ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 9
 11. 11. ตอมาดิฉนก็ตองปรับพฤติกรรม หามลืมถุงผา ถาลืมใหเดินกลับไปเอาทีรถ และนำถุงผาใสรถยนตไวใชได ั  ่ ตลอดเวลาทีตองการ ทำสักพักก็เปนนิสยคะ ปญหาสวนตัวทีขลม(ถุงผา)ก็หมดไป ปญหาใหมมาแทน ่  ั ่ ี้ ื ปญหาใหมคอ พนักงานรักษาความปลอดภัยของหางฯ ไมใหเขาคะ ขอยกตัวอยางนะคะ คารฟรชลบุรี ที่ ื ู เปลียนเปนบิกซีเอ็กซตราไปแลว เคยไมใหเขา บอกใหเอาถุงไปฝากทีประชาสัมพันธ จะวา รปภ. ก็ไมถก สภาพ ่ ๊ ่ ู ดิฉนเมือจะเขาไปซือของเหมือนหญิงกลางคนจะเขาไปขโมยนมผงทีมขาวในชวงนันพอดี รูปรางกลมๆ สะพายถุงผา ั ่ ้ ่ ี ้ หลากสีหลายใบ ถุงผาใบเล็กถูกยัดไวในถุงผาใบใหญ สงาราศีไมมี รปภ.จึงไมใหเขา ดิฉนก็ดอจะเขา ใหดในถุงผา ั ื้ ู กอนแลวอดทนอธิบายวา เอาถุงผามาใสของทีซอ ไมไดเปนขโมย พอโดนเขาสัก 2 หนก็ขเกียจอธิบาย แตใชวธี ่ ื้ ี้ ิ เขาไปเขียนขอเสนอแนะใน website ของหางฯ ไดผลคะ หลังจากสงขอเสนอแนะไมถง 15 นาที มีเจาหนาทีจากหางฯ แจงเปนผูจดการหางสาขาทีดฉนไปใชบริการ ึ ่ ั ่ ิ ั โทรศัพทมาขอขอมูลและขอโทษ พรอมทังรับปากวา จะอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย หลังจากนันดิฉนก็ไม ้ ้ ั เคยพบปญหาอีกเลย จนกระทังหางฯ เปลียนชือเปน บิกซีเอ็กซตราก็เกิดปญหาอีกครังหนึง ่ ่ ่ ๊ ้ ่ ซูเปอรสโตรที่ รปภ.เคยไมใหดฉนเขาหางฯ ยังมีอกดังนีคะ ทอปศรีราชา บิกซี ชลบุรี เทสโกโลตัส ชลบุรี ที่ ิ ั ี ้  ๊ นี่ รปภ.แข็งขันมาก ไมใหเขาทาเดียว อธิบายดวยเหตุผลก็ไมฟง สุดทายดิฉนใชวธใหไปเชิญผูจดการมา รปภ.ไมไป  ั ิี ั เชิญผูจดการคะ แตกลับอนุญาตใหดฉนเขาไปได ทุกทีทกลาวถึง ดิฉนแกปญหาโดยเมือซือของเสร็จแลวจะไปแจง ั ิ ั ่ ี่ ั  ่ ้ ปญหาใหประชาสัมพันธหางฯ ทราบ ทำเชนนีสก 1-2 ครังตอหาง ดิฉนก็จะไดรบการตอนรับอยางเปนมิตรขึนจาก  ้ ั ้ ั ั ้ พนักงานรักษาความปลอดภัย แตถาเมือไรทีหางเปลียน รปภ.หนาใหม ก็จะไดรบการตอนรับเปนพิเศษอีก  ่ ่  ่ ั ดิฉนยังมีความพยายามใชถงผาในการซือของจากหางสรรพสินคา เมือประมาณเมษายนทีผานมา ดิฉนไดซอ ั ุ ้ ่ ่  ั ื้ เข็มขัดกับรองเทาจากหางโรบินสันศรีราชาและนำถุงผาไปใชดวย เมือจะจายเงินก็ไดสงถุงผาใหพนักงานขายไปดวย  ่  แตดวยวันนันเปนวันหยุดตนเดือน คนมารอคิวจายเงินทีแคชเชียรนมาก พนักงานขายและแคชเชียรจงชวยกันรับ  ้ ่ ี้ ึ เงิน ชวยกันบรรจุสนคาใสถง สินคาของดิฉนจึงลงไปอยูในถุงพลาสติกสีเขียวใบหนึงอยางชวยไมได เมือดิฉนทักขึน ิ ุ ั  ่ ่ ั ้ พนักงานขายก็รบจัดการยายสินคาลงในถุงผาของดิฉน แลวขยุมถุงสีเขียวของหางใสในชองแขวนถุงของโตะแคชเชียรเพือ ี ั  ่ หวังจะใหนำมาใชกบสินคาถัดไป พอแคชเชียรเห็นความยับยูย(เล็กนอย)จากความไมเรียบรอยผสมความรีบรอน ั  ี่ ของพนักงานขาย เธอก็โมโห พูดกระแทกพนักงานขายวาถุงใชแลวจะเอามาใชอกไดอยางไร ลูกคาจะวาเอา พรอม ี กับขยำและขยีถงสีเขียวใบเจาปญหา กระชากออกมาจากชองแขวนแลวโยนลงถังขยะใตเคานเตอรแคชเชียรอยางไม ้ ุ ใยดี ดิฉนเหมือนถูกทำรายจิตใจอยางสาหัสจากการกระทำครังนี้ ั ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255410 ปที่ 18 ฉบับที
 12. 12. นโยบายสงเสริมการใชถงผาของหางฯ ถาหางฯ มีนโยบายนีดฉนก็ไมเคยมีปญหากับพนักงานรักษาความ ุ ้ ิ ั ปลอดภัยอีกเลย แตมปญหาใหมกบพนักงานคิดเงินแทน ดิฉนมีความคาดหวังจากการใชถงผากับหางฯ ทีมนโยบาย ี  ั ั ุ ่ ีเชนนี้ โดยหวังวาจะไดรบสิงตอบแทนเล็กๆ นอยๆ เปนการแลกเปลียน ทังทีความจริงดิฉนใชถงผาเปนนิสยอยูแลว ั ่ ่ ้ ่ ั ุ ั เริมจากทอปศรีราชา ทอปชลบุรี เทสโกโลตัสอมตะนคร ปญหาเหมือนกัน ่ ยุคแรก กอนนโยบายใชถงผา พนักงานเก็บเงิน(บางคน)ไมใหคว฀

×